งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด โรงเรียนไพไรจน์วิชชาลัย และ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 21-22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 396
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ศปอ.เมืองร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงสุนิสา    แสนนาใต้
2. เด็กหญิงพรวิมล    ธุระกิจ
3. เด็กหญิงขนิษฐา    ไชยมาลา
4. เด็กหญิงกานต์ธิดา    รอดสุโข
5. เด็กหญิงเกตุมณี    โพธิ์ชัย
6. เด็กหญิงสุดารัตน์    สมสวย
7. เด็กหญิงพัชรินทร์    ตาติจันทร์
1. นายชัยวัฒน์    พันธุ์เสือ
2. นางนฤมล    ทิพย์ลม
3. นายนิพนธ์    ใจยาว
4. นางสาวสุภาวดี    สำลีพันธุ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................