งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด โรงเรียนไพไรจน์วิชชาลัย และ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 21-22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 376
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย ศปอ.ธวัชบุรี 1. เด็กหญิงสิรินาถ    พรมรัตน์
2. เด็กหญิงวริญญา    นาแซง
3. เด็กหญิงกัลยารัตน์    ลือลาภ
4. เด็กหญิงเนตรนภา    สินปักษา
5. เด็กหญิงขวัญจิรา    วิระษร
6. เด็กชายพิสิฐ    สุระพินิจ
7. เด็กชายพิเชษไชย    กาฬสุวรรณ
8. เด็กชายสุรยุทธ์    เอกคะ
9. เด็กชายอนุสรณ์    สุวรรณยุทธ
10. เด็กชายวรากร    พิลาวุฒิ
1. นางณัฏฐณิชา    คันยุไล
2. นางศิริรัตน์    เที่ยงผดุง
3. นางสาวอัจฉราภรณ์    จิรพัธนนท์
2 โรงเรียนป่าแดงหนองฮูโนนไทย ศปอ.จตุรพักตรพิมาน 1. เด็กชายนันทกร    ศรีน้อย
2. เด็กชายนันทกร    สุปะเท
3. เด็กชายปฐพี    ภักดีหาร
4. เด็กชายวุฒิชัย    หงส์ศรี
5. เด็กชายพงษ์บดินทร์    วรรณสินธ์
6. เด็กหญิงพรประภา    โคตวงษา
7. เด็กหญิงกนกนิภา    ชิณภาค
8. เด็กหญิงชุติกาญจน์    จงจิตร
9. เด็กหญิงสุธิดา    ใบยพฤกษ์
10. เด็กหญิงปนัดดา    บุญบาล
1. นางนันทณัฐ    บุราณ
2. นายบุญเพ็ง    อังคะ
3 โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง ศปอ.เมืองร้อยเอ็ด 1. เด็กชายพิสิทธิ์    พันละกา
2. เด็กชายวรเชษฐ์    ชมภูวิเศษ
3. เด็กชายไตรภูมิ    คำมะฤทธิ์
4. เด็กชายเจษฎา    จันโท
5. เด็กชายกฤษดา    จินดาศรี
6. เด็กหญิงสพรั่งฟ้า    บอมโครต
7. เด็กหญิงศิริกัลยา    ชมภูบุตร
8. เด็กหญิงธินาภา    เลไทสงค์
9. เด็กหญิงวาสนา    ชมภูวิเศษ
10. เด็กหญิงทิพย์วารี    รักคำมี
1. นางสาวนารี    ชมภูวิเศษ
2. นางวรรณิภา    ผดุงกิจ
3. นางวลักษณ์นันท์    สิงค์ทอง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................