สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลร้อยเอ็ด 19 6 3 28 30 1 0 0 31
2 เมืองร้อยเอ็ด 13 7 7 27 28 1 1 0 30
3 พระกุมารร้อยเอ็ด 10 12 2 24 30 1 1 4 32
4 บ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) 7 3 2 12 14 0 0 0 14
5 หัวนางามวิทยา 7 2 1 10 10 2 2 2 14
6 ชุมชนบ้านสีแก้ว 7 2 0 9 9 0 0 0 9
7 ไพโรจน์วิชชาลัย 5 3 3 11 14 2 1 0 17
8 บ้านนาโพธิ์ 5 1 1 7 7 0 0 0 7
9 บ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า 4 4 3 11 21 0 0 0 21
10 บ้านหนองแอก 4 2 2 8 8 0 0 0 8
11 โสภโณประชาสรรค์ 4 1 1 6 6 1 1 0 8
12 ท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา 4 0 4 8 10 3 0 4 13
13 บ้านไม้ล่าว 3 3 5 11 9 1 1 0 11
14 บ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล) 3 3 1 7 12 0 0 0 12
15 บ้านยางเครือ 3 3 1 7 8 0 0 0 8
16 บ้านโคกกลาง 3 3 0 6 6 0 0 0 6
17 บ้านเล้าวิทยาคาร 3 2 1 6 6 1 0 0 7
18 บ้านหมูม้น 3 2 0 5 11 1 1 2 13
19 บ้านร่องคำ 3 1 0 4 6 2 1 1 9
20 บ้านเหล่าขาม (มูลสารศึกษาสงเคราะห์) 3 1 0 4 4 0 0 0 4
21 เทศบาลวัดบูรพาภิราม 2 4 2 8 9 0 0 0 9
22 บ้านเมืองน้อย 2 3 2 7 7 1 0 0 8
23 ดินดำบัวรองวิทยา 2 3 1 6 8 4 2 2 14
24 บ้านอีหมุน 2 2 1 5 7 1 0 0 8
25 บ้านกล้วยวิทยา 2 1 5 8 13 4 1 4 18
26 เมืองธวัชบุรี 2 1 3 6 6 5 1 1 12
27 บ้านมะยาง 2 1 3 6 5 3 1 2 9
28 ชุมชนบ้านยางกู่ 2 1 1 4 9 0 0 1 9
29 ธรรมจารีนิวาส 2 1 1 4 6 0 0 0 6
30 บ้านซ้งวิทยาคม 2 1 0 3 5 0 0 0 5
31 บ้านเหล่ายูง 2 1 0 3 5 0 0 0 5
32 อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 2 1 0 3 3 0 0 0 3
33 เทศบาลวัดเหนือ 2 1 0 3 3 0 0 0 3
34 บ้านเขือง 2 0 4 6 14 3 1 7 18
35 บ้านแดงโนนสว่าง 2 0 1 3 3 0 0 0 3
36 เทศบาลวัดป่าเรไร 1 3 3 7 8 1 0 0 9
37 บ้านจาน 1 2 3 6 15 5 1 2 21
38 ขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา 1 2 2 5 4 2 1 0 7
39 บ้านเขวาทุ่ง 1 2 1 4 4 1 0 0 5
40 บ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา 1 1 1 3 5 1 1 0 7
41 บ้านมะอึ 1 1 1 3 3 1 0 0 4
42 ดอนแคนดอนหวายสามัคคี 1 1 0 2 2 3 0 0 5
43 บ้านธวัชบุรี 1 1 0 2 2 1 0 0 3
44 บ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง) 1 1 0 2 2 0 0 1 2
45 บ้านโสกเชือก 1 0 2 3 2 1 1 1 4
46 ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1 0 1 2 4 0 0 0 4
47 บ้านสองพี่น้องวิทยาคาร 1 0 1 2 3 0 0 0 3
48 บ้านสังข์ 1 0 1 2 2 0 0 0 2
49 บ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร) 1 0 1 2 1 0 0 1 1
50 โพธิ์สัยสว่างวิทย์ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
51 ไพศาลวิทยาคม 1 0 0 1 3 0 0 0 3
52 บ้านป่านหนองอ้อ 1 0 0 1 2 1 0 2 3
53 ชุมชนบ้านเมืองหงส์ 1 0 0 1 1 0 0 2 1
54 ชุมชนบ้านโคกล่าม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
55 บ้านพลับพลา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
56 บ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
57 บ้านหนองคูบอน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
58 บ้านหนองต่าย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
59 บ้านหัวนาคำ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
60 บ้านโนนรัง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
61 บ้านไผ่ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
62 หนองตอวิทยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
63 อนุบาลณัฐนรี 1 0 0 1 1 0 0 0 1
64 แซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
65 ป่าแดงหนองฮูโนนไทย 0 5 2 7 9 0 0 1 9
66 บ้านดงบัง (พิกุลศึกษาคาร) 0 3 3 6 9 5 1 1 15
67 บ้านห้วยสนุกสะพานทอง 0 2 3 5 9 2 2 3 13
68 บ้านดอนแก้ว 0 2 2 4 4 1 0 0 5
69 บ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย) 0 2 1 3 4 3 1 0 8
70 รัฐประชาวิทยาคาร 0 2 1 3 3 1 0 2 4
71 โนนสีดาวิทยา 0 2 0 2 6 4 2 1 12
72 ลิ้นฟ้าวิทยาคาร 0 1 3 4 8 0 0 0 8
73 บ้านบัวหลวง 0 1 3 4 7 5 0 5 12
74 บ้านหนองแวงหนองหัวคน 0 1 3 4 6 3 1 0 10
75 สหคามวิทยาคาร 0 1 2 3 6 3 1 1 10
76 หนองคูโคกขุมดิน 0 1 2 3 6 1 1 0 8
77 อนุบาลไพโรจน์ 0 1 2 3 5 1 2 0 8
78 อดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา) 0 1 2 3 4 0 0 1 4
79 บ้านดงกลาง 0 1 2 3 3 0 1 0 4
80 บ้านคางฮุง 0 1 2 3 2 1 0 1 3
81 ไทยรัฐวิทยา๑๐๑เฉลิมพระเกียรติ 0 1 1 2 6 0 0 5 6
82 จตุรพักตรพิมาน 0 1 1 2 4 1 0 0 5
83 บ้านหนองยูง 0 1 1 2 3 0 0 0 3
84 บ้านเทอดไทย 0 1 1 2 2 1 0 0 3
85 เวฬุวันวิทยา 0 1 1 2 2 0 1 0 3
86 ดงยางสะแบง 0 1 1 2 2 0 0 0 2
87 บ้านหัวโนน 0 1 0 1 4 1 0 0 5
88 บึงงามพัฒนา 0 1 0 1 3 1 0 0 4
89 บ้านวังปากบุ่ง 0 1 0 1 2 2 0 1 4
90 บ้านคุยค้อ(บัญฑิตประชาสรรค์) 0 1 0 1 2 1 0 0 3
91 บ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม 0 1 0 1 2 0 1 0 3
92 วังยาวเจริญวิทย์ 0 1 0 1 1 0 0 2 1
93 บ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
94 บ้านพระเจ้า 0 1 0 1 1 0 0 0 1
95 บ้านสวนจิก 0 1 0 1 1 0 0 0 1
96 บ้านหนองดู่ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
97 บ้านหนองเบิด 0 1 0 1 1 0 0 0 1
98 บ้านอีโก่ม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
99 บ้านอีโคตร 0 1 0 1 1 0 0 0 1
100 บ้านแคนสามัคคี 0 1 0 1 1 0 0 0 1
101 บ้านโนนแท่น 0 1 0 1 1 0 0 0 1
102 ป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
103 พรหมยานุสรณ์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
104 บ้านหนองใหญ่ 0 0 3 3 3 1 0 0 4
105 บ้านเหล่ากล้วย 0 0 2 2 4 1 0 0 5
106 บ้านหนองเเวงยาว 0 0 2 2 1 1 0 0 2
107 บ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) 0 0 1 1 2 1 0 1 3
108 บ้านดู่น้อย 0 0 1 1 2 0 0 0 2
109 บ้านศรีสมเด็จ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
110 บ้านหนองนาสร้าง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
111 บ้านโนนราษี 0 0 1 1 2 0 0 0 2
112 บ้านเลิงคาประชาเนรมิต 0 0 1 1 1 1 0 2 2
113 บ้านหนองหิน 0 0 1 1 1 0 0 2 1
114 บ้านปอภาร 0 0 1 1 1 0 0 0 1
115 บ้านหวายน้อย 0 0 1 1 1 0 0 0 1
116 บ้านเกษมสุข 0 0 1 1 1 0 0 0 1
117 วัดโนนสำราญ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
118 บ้านแคน 0 0 1 1 0 0 0 2 0
119 บ้านซองแมว 0 0 0 0 3 3 0 2 6
120 บ้านดอนพยอมน้อย 0 0 0 0 3 2 0 0 5
121 บ้านแมดโพธิ์กลาง 0 0 0 0 2 3 1 2 6
122 ชุมชนบ้านเหล่าล้อ 0 0 0 0 2 3 1 1 6
123 บ้านมีชัย 0 0 0 0 2 0 1 0 3
124 บ้านดู่ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
125 บ้านหนองช้าง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
126 บ้านหนองเข็ง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
127 บ้านหนาด 0 0 0 0 2 0 0 0 2
128 บ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล 0 0 0 0 2 0 0 0 2
129 เมืองจังหาร 0 0 0 0 2 0 0 0 2
130 บ้านดอนแดง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
131 บ้านดงยาง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
132 บ้านดอนสำราญ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
133 บ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
134 บ้านหนองแสงโนนสมบูรณ์ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
135 บ้านดอนชัย 0 0 0 0 1 0 0 1 1
136 นาคำเจริญวิทย์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
137 บ้านขาม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
138 บ้านขุมดินสว่างประชานุกูล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
139 บ้านชาดมะเหลื่อม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
140 บ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
141 บ้านป่ายาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
142 บ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
143 บ้านหวายหลึม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
144 บ้านอีง่อง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
145 อาเซี่ยนศึกษา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
146 เขวาชีรัฐประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
147 บ้านดงยางโคกพิลา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
148 บ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
149 บ้านพยอม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
150 บ้านเหล่ากุด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
151 ไตรคามวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
152 ไตรมิตรวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
153 บ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
154 บ้านป่าสุ่ม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
155 บ้านหนองผือ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
156 บ้านเมืองทอง (วีระประชานุสรณ์) 0 0 0 0 0 0 0 6 0
157 การกุศลวัดสระทอง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
158 บ้านดอนแคน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
159 บ้านนางาม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
160 บ้านม่วงท่าลาด 0 0 0 0 0 0 0 1 0
161 บ้านโคกข่าหนองโก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
162 อนุบาลเอกกุมาร 0 0 0 0 0 0 0 1 0
163 โนนเชียงบังหาดหนองแค 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 172 146 136 454 629 117 40 90 786