สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เมืองร้อยเอ็ด 19 8 7 34 35 1 1 0 37
2 อนุบาลร้อยเอ็ด 19 6 3 28 30 1 0 0 31
3 พระกุมารร้อยเอ็ด 10 13 2 25 31 1 1 4 33
4 หัวนางามวิทยา 8 2 1 11 12 2 2 2 16
5 บ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า 7 4 3 14 24 0 0 0 24
6 บ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) 7 3 2 12 14 0 0 0 14
7 ชุมชนบ้านสีแก้ว 7 2 0 9 9 0 0 0 9
8 บ้านแดงโนนสว่าง 6 1 1 8 8 0 0 0 8
9 ท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา 5 3 4 12 15 3 0 5 18
10 ไพโรจน์วิชชาลัย 5 3 3 11 14 2 1 0 17
11 บ้านนาโพธิ์ 5 3 3 11 12 0 0 0 12
12 โสภโณประชาสรรค์ 5 1 1 7 7 1 1 0 9
13 บ้านเหล่าขาม (มูลสารศึกษาสงเคราะห์) 5 1 1 7 7 0 0 0 7
14 บ้านหนองแอก 4 2 3 9 9 0 0 0 9
15 เมืองธวัชบุรี 3 4 3 10 12 5 1 1 18
16 บ้านไม้ล่าว 3 3 5 11 9 1 1 1 11
17 บ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล) 3 3 1 7 12 0 0 0 12
18 บ้านยางเครือ 3 3 1 7 8 0 0 0 8
19 บ้านโคกกลาง 3 3 0 6 6 0 0 0 6
20 บ้านเล้าวิทยาคาร 3 2 2 7 6 1 1 0 8
21 บ้านหมูม้น 3 2 1 6 12 1 1 2 14
22 บ้านร่องคำ 3 1 0 4 6 2 1 1 9
23 ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 3 0 1 4 6 0 0 1 6
24 เทศบาลวัดบูรพาภิราม 2 4 2 8 9 0 0 0 9
25 บ้านเมืองน้อย 2 3 4 9 8 2 0 0 10
26 บ้านเขวาทุ่ง 2 3 3 8 7 2 0 2 9
27 ดินดำบัวรองวิทยา 2 3 1 6 8 4 2 2 14
28 อดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา) 2 2 2 6 7 0 0 1 7
29 บ้านอีหมุน 2 2 1 5 7 1 0 0 8
30 บ้านกล้วยวิทยา 2 1 5 8 13 4 1 4 18
31 บ้านมะยาง 2 1 4 7 6 3 1 2 10
32 ชุมชนบ้านยางกู่ 2 1 1 4 9 0 0 1 9
33 ไทยรัฐวิทยา๑๐๑เฉลิมพระเกียรติ 2 1 1 4 8 0 0 6 8
34 ธรรมจารีนิวาส 2 1 1 4 6 0 0 0 6
35 ดอนแคนดอนหวายสามัคคี 2 1 1 4 4 3 0 0 7
36 บ้านซ้งวิทยาคม 2 1 0 3 5 0 0 0 5
37 บ้านเหล่ายูง 2 1 0 3 5 0 0 0 5
38 อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 2 1 0 3 3 0 0 0 3
39 เทศบาลวัดเหนือ 2 1 0 3 3 0 0 0 3
40 บ้านเขือง 2 0 4 6 14 3 1 7 18
41 หนองตอวิทยา 2 0 1 3 3 0 0 0 3
42 บ้านดงลาน(คุรุรัฐประชาสรรค์) 2 0 0 2 3 0 0 1 3
43 ชุมชนบ้านเมืองหงส์ 2 0 0 2 2 0 0 2 2
44 บ้านพลับพลา 2 0 0 2 2 0 0 0 2
45 เทศบาลวัดป่าเรไร 1 3 3 7 8 1 0 0 9
46 หนองคูโคกขุมดิน 1 3 2 6 9 1 1 0 11
47 บ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย) 1 3 1 5 6 3 1 0 10
48 บ้านจาน 1 2 3 6 15 5 1 2 21
49 ขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา 1 2 2 5 4 2 1 0 7
50 บ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา 1 1 1 3 6 1 1 0 8
51 บ้านหนองยูง 1 1 1 3 4 0 0 0 4
52 บ้านมะอึ 1 1 1 3 3 1 0 0 4
53 บ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง) 1 1 1 3 3 0 0 1 3
54 บ้านธวัชบุรี 1 1 0 2 2 1 0 0 3
55 บ้านสังข์สงยาง 1 1 0 2 2 0 0 0 2
56 บ้านเกษมสุข 1 0 2 3 3 0 0 0 3
57 บ้านโสกเชือก 1 0 2 3 2 1 1 1 4
58 บ้านสองพี่น้องวิทยาคาร 1 0 1 2 3 0 0 0 3
59 บ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร) 1 0 1 2 2 0 0 1 2
60 บ้านสังข์ 1 0 1 2 2 0 0 0 2
61 โพธิ์สัยสว่างวิทย์ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
62 ไพศาลวิทยาคม 1 0 0 1 3 0 0 0 3
63 บ้านป่านหนองอ้อ 1 0 0 1 2 1 0 2 3
64 บ้านเมืองทอง (วีระประชานุสรณ์) 1 0 0 1 1 0 0 6 1
65 ชุมชนบ้านโคกล่าม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
66 บ้านค้อกุดจอก 1 0 0 1 1 0 0 0 1
67 บ้านบากหนองแดง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
68 บ้านราชธานี 1 0 0 1 1 0 0 0 1
69 บ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
70 บ้านสวนมอญ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
71 บ้านหนองคูบอน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
72 บ้านหนองต่าย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
73 บ้านหนองเต่า 1 0 0 1 1 0 0 0 1
74 บ้านหัวนาคำ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
75 บ้านโนนรัง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
76 บ้านไผ่ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
77 อนุบาลณัฐนรี 1 0 0 1 1 0 0 0 1
78 แซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
79 ป่าแดงหนองฮูโนนไทย 0 5 3 8 10 0 0 1 10
80 บ้านดงบัง (พิกุลศึกษาคาร) 0 3 3 6 9 5 1 1 15
81 บ้านหนองแวงหนองหัวคน 0 3 3 6 8 3 1 0 12
82 บ้านคุยค้อ(บัญฑิตประชาสรรค์) 0 3 0 3 4 1 0 0 5
83 บ้านห้วยสนุกสะพานทอง 0 2 3 5 9 2 2 4 13
84 ลิ้นฟ้าวิทยาคาร 0 2 3 5 9 0 1 0 10
85 บ้านดอนแก้ว 0 2 2 4 6 1 0 0 7
86 รัฐประชาวิทยาคาร 0 2 1 3 3 2 0 2 5
87 โนนสีดาวิทยา 0 2 0 2 6 4 2 1 12
88 บ้านหนองจิกโคกสูง 0 2 0 2 2 1 0 0 3
89 บ้านบัวหลวง 0 1 3 4 7 5 0 5 12
90 สหคามวิทยาคาร 0 1 2 3 7 3 1 1 11
91 อนุบาลไพโรจน์ 0 1 2 3 5 1 2 0 8
92 บ้านเหล่ากล้วย 0 1 2 3 5 1 0 0 6
93 บ้านดงกลาง 0 1 2 3 3 0 1 0 4
94 บ้านคางฮุง 0 1 2 3 2 1 0 1 3
95 จตุรพักตรพิมาน 0 1 1 2 5 1 0 0 6
96 บ้านเลิงคาประชาเนรมิต 0 1 1 2 2 1 0 2 3
97 บ้านเทอดไทย 0 1 1 2 2 1 0 0 3
98 เวฬุวันวิทยา 0 1 1 2 2 0 1 0 3
99 ดงยางสะแบง 0 1 1 2 2 0 0 0 2
100 ราชสารสุธีอนุสรณ์ 0 1 1 2 1 1 0 0 2
101 บ้านหัวโนน 0 1 0 1 4 1 0 0 5
102 บึงงามพัฒนา 0 1 0 1 3 1 0 0 4
103 บ้านวังปากบุ่ง 0 1 0 1 2 2 0 1 4
104 บ้านพระเจ้า 0 1 0 1 2 1 0 0 3
105 บ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม 0 1 0 1 2 0 1 0 3
106 บ้านอีง่อง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
107 พรหมยานุสรณ์ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
108 วังยาวเจริญวิทย์ 0 1 0 1 1 0 0 3 1
109 บ้านค้อ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
110 บ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
111 บ้านสวนจิก 0 1 0 1 1 0 0 0 1
112 บ้านหนองดู่ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
113 บ้านหนองเบิด 0 1 0 1 1 0 0 0 1
114 บ้านอีโก่ม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
115 บ้านอีโคตร 0 1 0 1 1 0 0 0 1
116 บ้านแคนสามัคคี 0 1 0 1 1 0 0 0 1
117 บ้านโนนแท่น 0 1 0 1 1 0 0 0 1
118 ป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
119 บ้านหนองใหญ่ 0 0 3 3 3 1 0 0 4
120 บ้านหนองเเวงยาว 0 0 2 2 1 1 0 0 2
121 บ้านแมดโพธิ์กลาง 0 0 1 1 5 4 1 2 10
122 บ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) 0 0 1 1 2 1 0 1 3
123 บ้านดู่น้อย 0 0 1 1 2 0 0 0 2
124 บ้านศรีสมเด็จ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
125 บ้านหนองนาสร้าง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
126 บ้านโนนราษี 0 0 1 1 2 0 0 0 2
127 บ้านหนองหิน 0 0 1 1 1 0 0 2 1
128 บ้านปอภาร 0 0 1 1 1 0 0 0 1
129 บ้านหวายน้อย 0 0 1 1 1 0 0 0 1
130 วัดโนนสำราญ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
131 บ้านม่วงน้ำ(ประชาศิษย์วิทยา) 0 0 1 1 0 1 0 0 1
132 บ้านแคน 0 0 1 1 0 0 0 2 0
133 บ้านซองแมว 0 0 0 0 3 3 0 2 6
134 บ้านดอนพยอมน้อย 0 0 0 0 3 2 0 0 5
135 ชุมชนบ้านเหล่าล้อ 0 0 0 0 2 4 1 1 7
136 บ้านมีชัย 0 0 0 0 2 0 1 0 3
137 บ้านดู่ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
138 บ้านหนองช้าง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
139 บ้านหนองเข็ง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
140 บ้านหนาด 0 0 0 0 2 0 0 0 2
141 บ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล 0 0 0 0 2 0 0 0 2
142 เมืองจังหาร 0 0 0 0 2 0 0 0 2
143 บ้านดอนแดง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
144 บ้านดงยาง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
145 บ้านดอนสำราญ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
146 บ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
147 บ้านหนองแสงโนนสมบูรณ์ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
148 บ้านดอนชัย 0 0 0 0 1 0 0 1 1
149 นาคำเจริญวิทย์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
150 บ้านขาม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
151 บ้านขุมดินสว่างประชานุกูล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
152 บ้านชาดมะเหลื่อม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
153 บ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
154 บ้านป่ายาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
155 บ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
156 บ้านหวายหลึม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
157 บ้านโคกมอน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
158 อาเซี่ยนศึกษา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
159 เขวาชีรัฐประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
160 บ้านดงยางโคกพิลา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
161 บ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
162 บ้านพยอม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
163 บ้านเหล่ากุด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
164 ไตรคามวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
165 ไตรมิตรวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
166 บ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
167 บ้านป่าสุ่ม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
168 บ้านหนองผือ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
169 การกุศลวัดสระทอง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
170 บ้านดอนแคน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
171 บ้านนางาม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
172 บ้านม่วงท่าลาด 0 0 0 0 0 0 0 1 0
173 บ้านโคกข่าหนองโก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
174 อนุบาลเอกกุมาร 0 0 0 0 0 0 0 1 0
175 โนนเชียงบังหาดหนองแค 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 215 175 155 545 732 126 42 99 900