สรุปเหรียญรางวัล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เมืองร้อยเอ็ด 35 1 1 0 37
2 พระกุมารร้อยเอ็ด 31 1 1 4 33
3 อนุบาลร้อยเอ็ด 30 1 0 0 31
4 บ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า 24 0 0 0 24
5 บ้านจาน 15 5 1 2 21
6 ท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา 15 3 0 5 18
7 บ้านเขือง 14 3 1 7 18
8 ไพโรจน์วิชชาลัย 14 2 1 0 17
9 บ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) 14 0 0 0 14
10 บ้านกล้วยวิทยา 13 4 1 4 18
11 เมืองธวัชบุรี 12 5 1 1 18
12 หัวนางามวิทยา 12 2 2 2 16
13 บ้านหมูม้น 12 1 1 2 14
14 บ้านนาโพธิ์ 12 0 0 0 12
15 บ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล) 12 0 0 0 12
16 ป่าแดงหนองฮูโนนไทย 10 0 0 1 10
17 บ้านดงบัง (พิกุลศึกษาคาร) 9 5 1 1 15
18 บ้านห้วยสนุกสะพานทอง 9 2 2 4 13
19 บ้านไม้ล่าว 9 1 1 1 11
20 หนองคูโคกขุมดิน 9 1 1 0 11
21 ลิ้นฟ้าวิทยาคาร 9 0 1 0 10
22 ชุมชนบ้านยางกู่ 9 0 0 1 9
23 ชุมชนบ้านสีแก้ว 9 0 0 0 9
24 บ้านหนองแอก 9 0 0 0 9
25 เทศบาลวัดบูรพาภิราม 9 0 0 0 9
26 ดินดำบัวรองวิทยา 8 4 2 2 14
27 บ้านหนองแวงหนองหัวคน 8 3 1 0 12
28 บ้านเมืองน้อย 8 2 0 0 10
29 เทศบาลวัดป่าเรไร 8 1 0 0 9
30 ไทยรัฐวิทยา๑๐๑เฉลิมพระเกียรติ 8 0 0 6 8
31 บ้านแดงโนนสว่าง 8 0 0 0 8
32 บ้านยางเครือ 8 0 0 0 8
33 บ้านบัวหลวง 7 5 0 5 12
34 สหคามวิทยาคาร 7 3 1 1 11
35 บ้านเขวาทุ่ง 7 2 0 2 9
36 โสภโณประชาสรรค์ 7 1 1 0 9
37 บ้านอีหมุน 7 1 0 0 8
38 อดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา) 7 0 0 1 7
39 บ้านเหล่าขาม (มูลสารศึกษาสงเคราะห์) 7 0 0 0 7
40 โนนสีดาวิทยา 6 4 2 1 12
41 บ้านมะยาง 6 3 1 2 10
42 บ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย) 6 3 1 0 10
43 บ้านร่องคำ 6 2 1 1 9
44 บ้านเล้าวิทยาคาร 6 1 1 0 8
45 บ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา 6 1 1 0 8
46 บ้านดอนแก้ว 6 1 0 0 7
47 ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 6 0 0 1 6
48 บ้านโคกกลาง 6 0 0 0 6
49 ธรรมจารีนิวาส 6 0 0 0 6
50 บ้านแมดโพธิ์กลาง 5 4 1 2 10
51 อนุบาลไพโรจน์ 5 1 2 0 8
52 บ้านเหล่ากล้วย 5 1 0 0 6
53 จตุรพักตรพิมาน 5 1 0 0 6
54 บ้านซ้งวิทยาคม 5 0 0 0 5
55 บ้านเหล่ายูง 5 0 0 0 5
56 ดอนแคนดอนหวายสามัคคี 4 3 0 0 7
57 ขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา 4 2 1 0 7
58 บ้านคุยค้อ(บัญฑิตประชาสรรค์) 4 1 0 0 5
59 บ้านหัวโนน 4 1 0 0 5
60 บ้านหนองยูง 4 0 0 0 4
61 บ้านซองแมว 3 3 0 2 6
62 รัฐประชาวิทยาคาร 3 2 0 2 5
63 บ้านดอนพยอมน้อย 3 2 0 0 5
64 บ้านมะอึ 3 1 0 0 4
65 บึงงามพัฒนา 3 1 0 0 4
66 บ้านหนองใหญ่ 3 1 0 0 4
67 บ้านดงกลาง 3 0 1 0 4
68 บ้านดงลาน(คุรุรัฐประชาสรรค์) 3 0 0 1 3
69 บ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง) 3 0 0 1 3
70 อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 3 0 0 0 3
71 เทศบาลวัดเหนือ 3 0 0 0 3
72 หนองตอวิทยา 3 0 0 0 3
73 บ้านเกษมสุข 3 0 0 0 3
74 บ้านสองพี่น้องวิทยาคาร 3 0 0 0 3
75 โพธิ์สัยสว่างวิทย์ 3 0 0 0 3
76 ไพศาลวิทยาคม 3 0 0 0 3
77 ชุมชนบ้านเหล่าล้อ 2 4 1 1 7
78 บ้านวังปากบุ่ง 2 2 0 1 4
79 บ้านโสกเชือก 2 1 1 1 4
80 บ้านป่านหนองอ้อ 2 1 0 2 3
81 บ้านเลิงคาประชาเนรมิต 2 1 0 2 3
82 บ้านคางฮุง 2 1 0 1 3
83 บ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) 2 1 0 1 3
84 บ้านธวัชบุรี 2 1 0 0 3
85 บ้านหนองจิกโคกสูง 2 1 0 0 3
86 บ้านเทอดไทย 2 1 0 0 3
87 บ้านพระเจ้า 2 1 0 0 3
88 เวฬุวันวิทยา 2 0 1 0 3
89 บ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม 2 0 1 0 3
90 บ้านมีชัย 2 0 1 0 3
91 ชุมชนบ้านเมืองหงส์ 2 0 0 2 2
92 บ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร) 2 0 0 1 2
93 บ้านพลับพลา 2 0 0 0 2
94 บ้านสังข์สงยาง 2 0 0 0 2
95 บ้านสังข์ 2 0 0 0 2
96 ดงยางสะแบง 2 0 0 0 2
97 บ้านอีง่อง 2 0 0 0 2
98 พรหมยานุสรณ์ 2 0 0 0 2
99 บ้านดู่น้อย 2 0 0 0 2
100 บ้านศรีสมเด็จ 2 0 0 0 2
101 บ้านหนองนาสร้าง 2 0 0 0 2
102 บ้านโนนราษี 2 0 0 0 2
103 บ้านดู่ 2 0 0 0 2
104 บ้านหนองช้าง 2 0 0 0 2
105 บ้านหนองเข็ง 2 0 0 0 2
106 บ้านหนาด 2 0 0 0 2
107 บ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล 2 0 0 0 2
108 เมืองจังหาร 2 0 0 0 2
109 บ้านดอนแดง 1 1 0 1 2
110 ราชสารสุธีอนุสรณ์ 1 1 0 0 2
111 บ้านหนองเเวงยาว 1 1 0 0 2
112 บ้านดงยาง 1 1 0 0 2
113 บ้านดอนสำราญ 1 1 0 0 2
114 บ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ 1 1 0 0 2
115 บ้านหนองแสงโนนสมบูรณ์ 1 0 1 0 2
116 บ้านเมืองทอง (วีระประชานุสรณ์) 1 0 0 6 1
117 วังยาวเจริญวิทย์ 1 0 0 3 1
118 บ้านหนองหิน 1 0 0 2 1
119 บ้านดอนชัย 1 0 0 1 1
120 ชุมชนบ้านโคกล่าม 1 0 0 0 1
121 บ้านค้อกุดจอก 1 0 0 0 1
122 บ้านบากหนองแดง 1 0 0 0 1
123 บ้านราชธานี 1 0 0 0 1
124 บ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง) 1 0 0 0 1
125 บ้านสวนมอญ 1 0 0 0 1
126 บ้านหนองคูบอน 1 0 0 0 1
127 บ้านหนองต่าย 1 0 0 0 1
128 บ้านหนองเต่า 1 0 0 0 1
129 บ้านหัวนาคำ 1 0 0 0 1
130 บ้านโนนรัง 1 0 0 0 1
131 บ้านไผ่ 1 0 0 0 1
132 อนุบาลณัฐนรี 1 0 0 0 1
133 แซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด) 1 0 0 0 1
134 บ้านค้อ 1 0 0 0 1
135 บ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ 1 0 0 0 1
136 บ้านสวนจิก 1 0 0 0 1
137 บ้านหนองดู่ 1 0 0 0 1
138 บ้านหนองเบิด 1 0 0 0 1
139 บ้านอีโก่ม 1 0 0 0 1
140 บ้านอีโคตร 1 0 0 0 1
141 บ้านแคนสามัคคี 1 0 0 0 1
142 บ้านโนนแท่น 1 0 0 0 1
143 ป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา 1 0 0 0 1
144 บ้านปอภาร 1 0 0 0 1
145 บ้านหวายน้อย 1 0 0 0 1
146 วัดโนนสำราญ 1 0 0 0 1
147 นาคำเจริญวิทย์ 1 0 0 0 1
148 บ้านขาม 1 0 0 0 1
149 บ้านขุมดินสว่างประชานุกูล 1 0 0 0 1
150 บ้านชาดมะเหลื่อม 1 0 0 0 1
151 บ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์) 1 0 0 0 1
152 บ้านป่ายาง 1 0 0 0 1
153 บ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง) 1 0 0 0 1
154 บ้านหวายหลึม 1 0 0 0 1
155 บ้านโคกมอน 1 0 0 0 1
156 อาเซี่ยนศึกษา 1 0 0 0 1
157 เขวาชีรัฐประชาสรรค์ 1 0 0 0 1
158 บ้านม่วงน้ำ(ประชาศิษย์วิทยา) 0 1 0 0 1
159 บ้านดงยางโคกพิลา 0 1 0 0 1
160 บ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร 0 1 0 0 1
161 บ้านพยอม 0 1 0 0 1
162 บ้านเหล่ากุด 0 1 0 0 1
163 ไตรคามวิทยา 0 1 0 0 1
164 ไตรมิตรวิทยา 0 1 0 0 1
165 บ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี) 0 0 1 0 1
166 บ้านป่าสุ่ม 0 0 1 0 1
167 บ้านหนองผือ 0 0 1 0 1
168 บ้านแคน 0 0 0 2 0
169 การกุศลวัดสระทอง 0 0 0 1 0
170 บ้านดอนแคน 0 0 0 1 0
171 บ้านนางาม 0 0 0 1 0
172 บ้านม่วงท่าลาด 0 0 0 1 0
173 บ้านโคกข่าหนองโก 0 0 0 1 0
174 อนุบาลเอกกุมาร 0 0 0 1 0
175 โนนเชียงบังหาดหนองแค 0 0 0 1 0
รวม 732 126 42 99 900