หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 005 โรงเรียนขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา 7 24 12
2 007 โรงเรียนคางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา 0 0 0
3 008 โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน 6 11 9
4 011 โรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัย 0 0 0
5 013 โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ 10 14 13
6 014 โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว 9 15 10
7 012 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ 4 22 7
8 015 โรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ 8 11 10
9 010 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม 1 1 1
10 017 โรงเรียนดงยางสะแบง 2 8 4
11 244 โรงเรียนดงยางโคกพิลา 0 0 0
12 018 โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี 7 20 12
13 019 โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา 16 28 19
14 022 โรงเรียนทรายทองวิทยา 0 0 0
15 023 โรงเรียนท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา 23 48 31
16 032 โรงเรียนธรรมจารีนิวาส 6 19 12
17 033 โรงเรียนนาคำเจริญวิทย์ 1 3 1
18 200 โรงเรียนบึงงามพัฒนา 4 10 7
19 037 โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา 22 47 33
20 038 โรงเรียนบ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง) 4 8 6
21 039 โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคาร 0 0 0
22 042 โรงเรียนบ้านขว้างท่าสะแบง 0 0 0
23 043 โรงเรียนบ้านขว้างใหญ่ 0 0 0
24 044 โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร) 3 15 7
25 045 โรงเรียนบ้านขาม 1 1 1
26 047 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 0 0 0
27 048 โรงเรียนบ้านขุมดินสว่างประชานุกูล 1 1 1
28 046 โรงเรียนบ้านข่า 0 0 0
29 053 โรงเรียนบ้านคางฮุง 4 8 6
30 054 โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) 14 41 22
31 055 โรงเรียนบ้านคุยขนวนไผ่ล้อม 0 0 0
32 056 โรงเรียนบ้านคุยค้อ(บัญฑิตประชาสรรค์) 5 12 7
33 052 โรงเรียนบ้านค้อ 1 1 1
34 051 โรงเรียนบ้านค้อกุดจอก 1 1 1
35 062 โรงเรียนบ้านงิ้ว(คุรูปถัมภ์) 0 0 0
36 063 โรงเรียนบ้านงูเหลือม 0 0 0
37 064 โรงเรียนบ้านจันทร์สว่าง 0 0 0
38 065 โรงเรียนบ้านจาน 25 52 36
39 067 โรงเรียนบ้านชาดมะเหลื่อม 1 2 2
40 069 โรงเรียนบ้านซองแมว 8 14 9
41 068 โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม 5 11 7
42 070 โรงเรียนบ้านดงกลาง 4 11 8
43 074 โรงเรียนบ้านดงบัง (พิกุลศึกษาคาร) 17 20 19
44 075 โรงเรียนบ้านดงบ้านนาประชาสรรค์ 0 0 0
45 076 โรงเรียนบ้านดงยาง 2 6 3
46 245 โรงเรียนบ้านดงยางโคกพิลา 1 2 1
47 077 โรงเรียนบ้านดงลาน(คุรุรัฐประชาสรรค์) 4 6 5
48 078 โรงเรียนบ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี) 1 3 2
49 072 โรงเรียนบ้านดงเครือวัลย์ 0 0 0
50 071 โรงเรียนบ้านดงเค็ง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 0 0 0
51 073 โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ 1 6 3
52 081 โรงเรียนบ้านดอนชัย 2 2 2
53 083 โรงเรียนบ้านดอนพยอมน้อย 5 9 9
54 084 โรงเรียนบ้านดอนวิเวก (วิเวกวิทยาคาร) 0 0 0
55 085 โรงเรียนบ้านดอนสำราญ 2 6 4
56 079 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 7 16 12
57 080 โรงเรียนบ้านดอนแคน 1 1 1
58 082 โรงเรียนบ้านดอนแดง 3 5 3
59 087 โรงเรียนบ้านดู่ 2 4 3
60 086 โรงเรียนบ้านดู่น้อย 2 3 3
61 089 โรงเรียนบ้านตรีคาม 0 0 0
62 090 โรงเรียนบ้านตาอุด 0 0 0
63 092 โรงเรียนบ้านธวัชบุรี 3 10 4
64 093 โรงเรียนบ้านธาตุประทับ 0 0 0
65 094 โรงเรียนบ้านนางาม 1 1 1
66 095 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 12 43 26
67 096 โรงเรียนบ้านน้ำใสเที่ยมแข้ 0 0 0
68 102 โรงเรียนบ้านบัวหลวง 17 83 35
69 103 โรงเรียนบ้านบากหนองแดง 1 1 1
70 104 โรงเรียนบ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ 0 0 0
71 105 โรงเรียนบ้านบุ่งค้าแก่งข่า 0 0 0
72 106 โรงเรียนบ้านปอภาร 1 1 1
73 109 โรงเรียนบ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์) 1 5 1
74 107 โรงเรียนบ้านป่าดวน 0 0 0
75 108 โรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อ 5 5 5
76 110 โรงเรียนบ้านป่ายาง 1 3 2
77 111 โรงเรียนบ้านป่าสุ่ม 1 2 1
78 112 โรงเรียนบ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร 1 5 2
79 113 โรงเรียนบ้านป่าแหนหนองไร่ 0 0 0
80 116 โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล) 12 34 22
81 118 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 0 0 0
82 119 โรงเรียนบ้านพยอม 1 2 1
83 120 โรงเรียนบ้านพระเจ้า 3 13 6
84 121 โรงเรียนบ้านพลับพลา 2 9 5
85 127 โรงเรียนบ้านมะยาง 12 27 17
86 128 โรงเรียนบ้านมะอึ 4 8 7
87 129 โรงเรียนบ้านมีชัย 3 6 3
88 125 โรงเรียนบ้านม่วงท่าลาด 1 1 1
89 126 โรงเรียนบ้านม่วงน้ำ(ประชาศิษย์วิทยา) 1 1 1
90 134 โรงเรียนบ้านยางเครือ 8 18 12
91 135 โรงเรียนบ้านยางใต้ 0 0 0
92 137 โรงเรียนบ้านราชธานี 1 1 1
93 136 โรงเรียนบ้านร่องคำ 10 23 16
94 140 โรงเรียนบ้านวังปากบุ่ง 5 26 12
95 141 โรงเรียนบ้านศรีสมเด็จ 2 6 4
96 142 โรงเรียนบ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง) 1 15 4
97 143 โรงเรียนบ้านสวนจิก 1 3 2
98 144 โรงเรียนบ้านสวนมอญ 1 1 1
99 145 โรงเรียนบ้านสองพี่น้องวิทยาคาร 3 6 4
100 147 โรงเรียนบ้านสังข์ 2 7 4
101 146 โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง 2 3 3
102 152 โรงเรียนบ้านหนองคูบอน 1 3 2
103 153 โรงเรียนบ้านหนองจิกโคกสูง 3 5 4
104 155 โรงเรียนบ้านหนองชาด 0 0 0
105 154 โรงเรียนบ้านหนองช้าง 2 5 3
106 156 โรงเรียนบ้านหนองดู่ 1 1 1
107 157 โรงเรียนบ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา 8 10 8
108 158 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองตุ 0 0 0
109 159 โรงเรียนบ้านหนองต่าย 1 5 2
110 161 โรงเรียนบ้านหนองนาสร้าง 2 2 2
111 162 โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนไผ่ 0 0 0
112 163 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว 0 0 0
113 166 โรงเรียนบ้านหนองผือ 1 3 2
114 165 โรงเรียนบ้านหนองผือน้อย(สันติราษฎร์บำรุง) 0 0 0
115 167 โรงเรียนบ้านหนองยูง 4 35 10
116 169 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง) 1 3 2
117 170 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 0 0 0
118 173 โรงเรียนบ้านหนองหิน 3 17 6
119 151 โรงเรียนบ้านหนองเข็ง 2 6 4
120 160 โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1 1 1
121 164 โรงเรียนบ้านหนองเบิด 1 15 4
122 176 โรงเรียนบ้านหนองเเวงยาว 2 18 5
123 150 โรงเรียนบ้านหนองแกหนองโล 0 0 0
124 149 โรงเรียนบ้านหนองแก่ง 0 0 0
125 168 โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน 12 24 19
126 171 โรงเรียนบ้านหนองแสงโนนสมบูรณ์ 2 5 3
127 175 โรงเรียนบ้านหนองแอก 9 29 17
128 172 โรงเรียนบ้านหนองโสน 0 0 0
129 174 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 4 9 6
130 177 โรงเรียนบ้านหนาด 2 2 2
131 178 โรงเรียนบ้านหมูม้น 16 30 17
132 180 โรงเรียนบ้านหวายน้อย 1 2 1
133 182 โรงเรียนบ้านหวายหลึม 1 3 1
134 181 โรงเรียนบ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) 4 6 5
135 183 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 1 30 8
136 185 โรงเรียนบ้านหัวโนน 5 9 7
137 184 โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์) 0 0 0
138 179 โรงเรียนบ้านห้วยสนุกสะพานทอง 17 35 23
139 196 โรงเรียนบ้านอีง่อง 2 7 4
140 197 โรงเรียนบ้านอีหมุน 8 23 13
141 194 โรงเรียนบ้านอีโก่ม 1 3 2
142 195 โรงเรียนบ้านอีโคตร 1 2 1
143 198 โรงเรียนบ้านอุ่มจาน 0 0 0
144 199 โรงเรียนบ้านอุ่มเม้า 0 0 0
145 193 โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ 2 13 2
146 040 โรงเรียนบ้านเกษมสุข 3 5 4
147 049 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 11 15 13
148 050 โรงเรียนบ้านเขือง 26 57 40
149 091 โรงเรียนบ้านเทอดไทย 3 9 5
150 115 โรงเรียนบ้านเปลือย 0 0 0
151 114 โรงเรียนบ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล 2 8 4
152 122 โรงเรียนบ้านเพ็กท่าบ่อวิทยา 0 0 0
153 130 โรงเรียนบ้านเมืองทอง (วีระประชานุสรณ์) 7 20 14
154 131 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย 10 32 18
155 139 โรงเรียนบ้านเลิงคาประชาเนรมิต 5 21 8
156 138 โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร 8 90 26
157 186 โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย 6 11 10
158 187 โรงเรียนบ้านเหล่ากุด 1 15 4
159 188 โรงเรียนบ้านเหล่าขาม (มูลสารศึกษาสงเคราะห์) 7 12 9
160 189 โรงเรียนบ้านเหล่างิ้ว(เหล่างิ้ววิทยานุกูล) 0 0 0
161 190 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม 3 6 4
162 191 โรงเรียนบ้านเหล่ายูง 5 9 6
163 192 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย) 10 23 16
164 058 โรงเรียนบ้านแคน 2 2 2
165 057 โรงเรียนบ้านแคนสามัคคี 1 3 2
166 066 โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า 24 55 38
167 088 โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง 8 55 18
168 132 โรงเรียนบ้านแมดโพธิ์กลาง 12 21 17
169 059 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 6 19 12
170 060 โรงเรียนบ้านโคกข่าหนองโก 1 1 1
171 061 โรงเรียนบ้านโคกมอน 1 1 1
172 097 โรงเรียนบ้านโนนข่า 0 0 0
173 099 โรงเรียนบ้านโนนรัง 1 3 2
174 100 โรงเรียนบ้านโนนราษี 2 5 4
175 101 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 0 0 0
176 098 โรงเรียนบ้านโนนแท่น 1 3 2
177 123 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 0 0 0
178 124 โรงเรียนบ้านโพนทอง 0 0 0
179 148 โรงเรียนบ้านโสกเชือก 5 9 7
180 041 โรงเรียนบ้านไก่ป่า 0 0 0
181 117 โรงเรียนบ้านไผ่ 1 3 2
182 133 โรงเรียนบ้านไม้ล่าว 12 50 24
183 201 โรงเรียนประชาราษฎร์รังสรรค์ 0 0 0
184 203 โรงเรียนป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา 1 1 1
185 202 โรงเรียนป่าแดงหนองฮูโนนไทย 11 37 17
186 205 โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ 2 8 4
187 214 โรงเรียนรัฐทวิคาม 0 0 0
188 215 โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร 7 15 11
189 216 โรงเรียนรัตนประชานุสรณ์ 0 0 0
190 217 โรงเรียนราชสารสุธีอนุสรณ์ 2 2 2
191 218 โรงเรียนลิ้นฟ้าวิทยาคาร 10 19 12
192 219 โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ 6 37 6
193 222 โรงเรียนวัดบ้านแพง(จตุคามวิทยา) 0 0 0
194 220 โรงเรียนวัดโนนสำราญ 1 5 2
195 221 โรงเรียนวัดโนนสำราญ(ประชาสามัคคี) 0 0 0
196 225 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 7 13 9
197 226 โรงเรียนสหคามวิทยาคาร 12 23 19
198 227 โรงเรียนสหสามัคคีวิทยา 0 0 0
199 230 โรงเรียนหนองคูโคกขุมดิน 11 30 23
200 231 โรงเรียนหนองตอวิทยา 3 5 4
201 232 โรงเรียนหนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ 0 0 0
202 233 โรงเรียนหัวนางามวิทยา 19 33 28
203 234 โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา) 8 15 11
204 240 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 31 64 50
205 006 โรงเรียนเขวาชีรัฐประชาสรรค์ 1 2 1
206 211 โรงเรียนเมืองจังหาร 2 3 3
207 212 โรงเรียนเมืองธวัชบุรี 19 47 32
208 213 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 37 89 59
209 223 โรงเรียนเวฬุวันวิทยา 3 4 4
210 016 โรงเรียนแซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด) 1 20 6
211 036 โรงเรียนโนนสีดาวิทยา 13 32 22
212 035 โรงเรียนโนนเชียงบังหาดหนองแค 1 2 2
213 208 โรงเรียนโพธิ์สัยสว่างวิทย์ 3 11 5
214 229 โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ 9 18 12
215 020 โรงเรียนไตรคามวิทยา 1 1 1
216 021 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1 1 1
217 031 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๑เฉลิมพระเกียรติ 14 20 18
218 210 โรงเรียนไพศาลวิทยาคม 3 8 4
219 001 โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ 0 0 0
220 002 โรงเรียนการกุศลวัดป่าศรีไพรวัลย์ 0 0 0
221 003 โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง 1 0 0
222 004 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด 0 0 0
223 009 โรงเรียนช.วิทยา 0 0 0
224 034 โรงเรียนนานาชาติซิลเวอร์เฟิร์น 0 0 0
225 206 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 37 88 56
226 207 โรงเรียนพุทธเมตตา 0 0 0
227 224 โรงเรียนศรีศิลปวิทยาลัย 0 0 0
228 228 โรงเรียนสุคนธิ์ศึกษา 0 0 0
229 235 โรงเรียนอนุบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 0 0 0
230 236 โรงเรียนอนุบาลจังหาร 0 0 0
231 237 โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี 1 2 1
232 241 โรงเรียนอนุบาลสมประสงค์ 0 0 0
233 242 โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร 1 0 0
234 239 โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ 8 17 12
235 243 โรงเรียนอาเซี่ยนศึกษา 1 3 2
236 204 โรงเรียนเป็นหนึ่ง 0 0 0
237 209 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 17 40 28
238 238 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 3 5 4
239 024 โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม 9 12 11
240 025 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร 9 28 16
241 026 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 0 0 0
242 028 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 0 0 0
243 027 โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน 0 0 0
244 029 โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ 3 7 5
245 030 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า 0 0 0
รวม 1006 2608 1574
4182

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]