หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 37 35 94.59% 1 2.7% 1 2.7% 0 0% 37
2 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 37 31 83.78% 1 2.7% 1 2.7% 4 10.81% 37
3 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 31 30 96.77% 1 3.23% 0 0% 0 0% 31
4 โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า 24 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24
5 โรงเรียนบ้านจาน 25 15 65.22% 5 21.74% 1 4.35% 2 8.7% 23
6 โรงเรียนท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา 23 15 65.22% 3 13.04% 0 0% 5 21.74% 23
7 โรงเรียนบ้านเขือง 26 14 56% 3 12% 1 4% 7 28% 25
8 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 17 14 82.35% 2 11.76% 1 5.88% 0 0% 17
9 โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) 14 14 100% 0 0% 0 0% 0 0% 14
10 โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา 22 13 59.09% 4 18.18% 1 4.55% 4 18.18% 22
11 โรงเรียนเมืองธวัชบุรี 19 12 63.16% 5 26.32% 1 5.26% 1 5.26% 19
12 โรงเรียนหัวนางามวิทยา 19 12 66.67% 2 11.11% 2 11.11% 2 11.11% 18
13 โรงเรียนบ้านหมูม้น 16 12 75% 1 6.25% 1 6.25% 2 12.5% 16
14 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 12 12 100% 0 0% 0 0% 0 0% 12
15 โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล) 12 12 100% 0 0% 0 0% 0 0% 12
16 โรงเรียนป่าแดงหนองฮูโนนไทย 11 10 90.91% 0 0% 0 0% 1 9.09% 11
17 โรงเรียนบ้านดงบัง (พิกุลศึกษาคาร) 17 9 56.25% 5 31.25% 1 6.25% 1 6.25% 16
18 โรงเรียนบ้านห้วยสนุกสะพานทอง 17 9 52.94% 2 11.76% 2 11.76% 4 23.53% 17
19 โรงเรียนบ้านไม้ล่าว 12 9 75% 1 8.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
20 โรงเรียนหนองคูโคกขุมดิน 11 9 81.82% 1 9.09% 1 9.09% 0 0% 11
21 โรงเรียนลิ้นฟ้าวิทยาคาร 10 9 90% 0 0% 1 10% 0 0% 10
22 โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ 10 9 90% 0 0% 0 0% 1 10% 10
23 โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
24 โรงเรียนบ้านหนองแอก 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
25 โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
26 โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา 16 8 50% 4 25% 2 12.5% 2 12.5% 16
27 โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน 12 8 66.67% 3 25% 1 8.33% 0 0% 12
28 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย 10 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
29 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
30 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๑เฉลิมพระเกียรติ 14 8 57.14% 0 0% 0 0% 6 42.86% 14
31 โรงเรียนบ้านยางเครือ 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
32 โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
33 โรงเรียนบ้านบัวหลวง 17 7 41.18% 5 29.41% 0 0% 5 29.41% 17
34 โรงเรียนสหคามวิทยาคาร 12 7 58.33% 3 25% 1 8.33% 1 8.33% 12
35 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 11 7 63.64% 2 18.18% 0 0% 2 18.18% 11
36 โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
37 โรงเรียนบ้านอีหมุน 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
38 โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา) 8 7 87.5% 0 0% 0 0% 1 12.5% 8
39 โรงเรียนบ้านเหล่าขาม (มูลสารศึกษาสงเคราะห์) 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
40 โรงเรียนโนนสีดาวิทยา 13 6 46.15% 4 30.77% 2 15.38% 1 7.69% 13
41 โรงเรียนบ้านมะยาง 12 6 50% 3 25% 1 8.33% 2 16.67% 12
42 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย) 10 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
43 โรงเรียนบ้านร่องคำ 10 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 10
44 โรงเรียนบ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
45 โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
46 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
47 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 7 6 85.71% 0 0% 0 0% 1 14.29% 7
48 โรงเรียนธรรมจารีนิวาส 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
49 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
50 โรงเรียนบ้านแมดโพธิ์กลาง 12 5 41.67% 4 33.33% 1 8.33% 2 16.67% 12
51 โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ 8 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 0 0% 8
52 โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
53 โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
54 โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
55 โรงเรียนบ้านเหล่ายูง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
56 โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
57 โรงเรียนขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
58 โรงเรียนบ้านคุยค้อ(บัญฑิตประชาสรรค์) 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
59 โรงเรียนบ้านหัวโนน 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
60 โรงเรียนบ้านหนองยูง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
61 โรงเรียนบ้านซองแมว 8 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 2 25% 8
62 โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร 7 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 7
63 โรงเรียนบ้านดอนพยอมน้อย 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
64 โรงเรียนบึงงามพัฒนา 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
65 โรงเรียนบ้านมะอึ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
66 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
67 โรงเรียนบ้านดงกลาง 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
68 โรงเรียนบ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง) 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
69 โรงเรียนบ้านดงลาน(คุรุรัฐประชาสรรค์) 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
70 โรงเรียนบ้านสองพี่น้องวิทยาคาร 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
71 โรงเรียนบ้านเกษมสุข 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
72 โรงเรียนหนองตอวิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
73 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
74 โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
75 โรงเรียนโพธิ์สัยสว่างวิทย์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
76 โรงเรียนไพศาลวิทยาคม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
77 โรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ 8 2 25% 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 8
78 โรงเรียนบ้านวังปากบุ่ง 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
79 โรงเรียนบ้านโสกเชือก 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
80 โรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อ 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
81 โรงเรียนบ้านเลิงคาประชาเนรมิต 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
82 โรงเรียนบ้านคางฮุง 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
83 โรงเรียนบ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
84 โรงเรียนบ้านธวัชบุรี 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
85 โรงเรียนบ้านพระเจ้า 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
86 โรงเรียนบ้านหนองจิกโคกสูง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
87 โรงเรียนบ้านเทอดไทย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
88 โรงเรียนบ้านมีชัย 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
89 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
90 โรงเรียนเวฬุวันวิทยา 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
91 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
92 โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร) 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
93 โรงเรียนดงยางสะแบง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
94 โรงเรียนบ้านดู่ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
95 โรงเรียนบ้านดู่น้อย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
96 โรงเรียนบ้านพลับพลา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
97 โรงเรียนบ้านศรีสมเด็จ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
98 โรงเรียนบ้านสังข์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
99 โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
100 โรงเรียนบ้านหนองช้าง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
101 โรงเรียนบ้านหนองนาสร้าง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
102 โรงเรียนบ้านหนองเข็ง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
103 โรงเรียนบ้านหนาด 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
104 โรงเรียนบ้านอีง่อง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
105 โรงเรียนบ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
106 โรงเรียนบ้านโนนราษี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
107 โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
108 โรงเรียนเมืองจังหาร 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
109 โรงเรียนบ้านดอนแดง 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
110 โรงเรียนบ้านดงยาง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
111 โรงเรียนบ้านดอนสำราญ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
112 โรงเรียนบ้านหนองเเวงยาว 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
113 โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
114 โรงเรียนราชสารสุธีอนุสรณ์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
115 โรงเรียนบ้านหนองแสงโนนสมบูรณ์ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
116 โรงเรียนบ้านเมืองทอง (วีระประชานุสรณ์) 7 1 14.29% 0 0% 0 0% 6 85.71% 7
117 โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ 6 1 25% 0 0% 0 0% 3 75% 4
118 โรงเรียนบ้านหนองหิน 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
119 โรงเรียนบ้านดอนชัย 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
120 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
121 โรงเรียนนาคำเจริญวิทย์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
122 โรงเรียนบ้านขาม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
123 โรงเรียนบ้านขุมดินสว่างประชานุกูล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
124 โรงเรียนบ้านค้อ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
125 โรงเรียนบ้านค้อกุดจอก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
126 โรงเรียนบ้านชาดมะเหลื่อม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
127 โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
128 โรงเรียนบ้านบากหนองแดง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
129 โรงเรียนบ้านปอภาร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
130 โรงเรียนบ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
131 โรงเรียนบ้านป่ายาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
132 โรงเรียนบ้านราชธานี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
133 โรงเรียนบ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
134 โรงเรียนบ้านสวนจิก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
135 โรงเรียนบ้านสวนมอญ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
136 โรงเรียนบ้านหนองคูบอน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
137 โรงเรียนบ้านหนองดู่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
138 โรงเรียนบ้านหนองต่าย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
139 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
140 โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
141 โรงเรียนบ้านหนองเบิด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
142 โรงเรียนบ้านหวายน้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
143 โรงเรียนบ้านหวายหลึม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
144 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
145 โรงเรียนบ้านอีโก่ม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
146 โรงเรียนบ้านอีโคตร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
147 โรงเรียนบ้านแคนสามัคคี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
148 โรงเรียนบ้านโคกมอน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
149 โรงเรียนบ้านโนนรัง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
150 โรงเรียนบ้านโนนแท่น 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
151 โรงเรียนบ้านไผ่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
152 โรงเรียนป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
153 โรงเรียนวัดโนนสำราญ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
154 โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
155 โรงเรียนอาเซี่ยนศึกษา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
156 โรงเรียนเขวาชีรัฐประชาสรรค์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
157 โรงเรียนแซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
158 โรงเรียนบ้านดงยางโคกพิลา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
159 โรงเรียนบ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
160 โรงเรียนบ้านพยอม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
161 โรงเรียนบ้านม่วงน้ำ(ประชาศิษย์วิทยา) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
162 โรงเรียนบ้านเหล่ากุด 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
163 โรงเรียนไตรคามวิทยา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
164 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
165 โรงเรียนบ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี) 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
166 โรงเรียนบ้านป่าสุ่ม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
167 โรงเรียนบ้านหนองผือ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
168 โรงเรียนบ้านแคน 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
169 โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
170 โรงเรียนบ้านดอนแคน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
171 โรงเรียนบ้านนางาม 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
172 โรงเรียนบ้านม่วงท่าลาด 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
173 โรงเรียนบ้านโคกข่าหนองโก 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
174 โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
175 โรงเรียนโนนเชียงบังหาดหนองแค 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]