หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-ret1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นายสุริยากร เขตเจริญผู้อำนวยการโรงเรียนบึงงามพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางราตรี พลเยี่ยมครูโรงเรียนบ้านดอนแดงกรรมการ
3. นายศักดิ์สุมิตร สืบสำราญครูโรงเรียนบ้านกล้วยวิทยากรรมการ
4. นางศิริกานต์ อัครบาลครูโรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)กรรมการ
5. นายสุนทร สุริรักษ์ครูโรงเรียนบ้านมะยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นายประยงค์ พันพลูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่ากุดประธานกรรมการ
2. นายเรืองศักดิ์ หงษ์ทะนีครูโรงเรียนบ้านเหล่าจั่นหนองทุ่มกรรมการ
3. นางสาววิไลวรรณ มณีเนตรครูโรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคารกรรมการ
4. นายเคน ไกรยสวนครูโรงเรียนบ้านม่วงน้ำกรรมการ
5. นางคำพู ไชยฮะนิจครูโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นายบุญทวี อนันทวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมีชัยประธานกรรมการ
2. นางพรรณพิไล บุญจันทร์ครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายพิเทพ สุทธิประภาครูโรงเรียนบ้านป่าสุ่มกรรมการ
4. นางอรวรรณ ชารีวันครูโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคนกรรมการ
5. นางบานชื่น โคตรุฉินครูโรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางสาวจิราภรณ์ นามมะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลิงคาประชาเนรมิตประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี นิลาทะวงศ์ครูโรงเรียนบ้านเขืองกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญพรรณ ภักดีผลครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นางละม้าย พิมพ์วงศ์ครูโรงเรียนบ้านน้ำใสเที่ยมแข้กรรมการ
5. นางอัญชลี มากพูนครูโรงเรียนบ้านม่วงท่าลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นายประยูร วรนามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางมัทนียา ภาคบุตรครูโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
3. นางอรินทร จตุเทนครูโรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่กรรมการ
4. นางพรทิพย์ ไค่นุ่นสิงห์ครูโรงเรียนบ้านตรีคามกรรมการ
5. นางหนูพันธ์ ฉ่ำมะณีครูโรงเรียนบึงงามพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นายไพศาล สมจินดาผู้อำนวยการโรงเรียนเขวาชีรัฐประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางกอบแก้ว สุดเสน่ห์ครูโรงเรียนบึงงามพัฒนากรรมการ
3. นางสุตาพร วัฒนะเลิศโรจน์ครูโรงเรียนบ้านมะยางกรรมการ
4. นางสาวอัจฉรา เพ็งปอภารครูโรงเรียนบ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยากรรมการ
5. นางสาวพัชรี พรหมเสนครูโรงเรียนบ้านดงลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นายอัมพร ภาระพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสงโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางพรพิมล ใจหาญครูโรงเรียนบ้านขว้างใหญ่กรรมการ
3. นางสาวคัทรีภรณ์ อุทุมพรครูโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นายชูเกียรติ คูเมืองครูโรงเรียนรัฐประชาวิทยาคารกรรมการ
5. นางประยูร นาโสมครูโรงเรียนเขวาชีรัฐประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นายอัมพร ภาระพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสงโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอุราวรรณ อนุพันธ์ครูโรงเรียนบ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์)กรรมการ
3. นางวันดี วงค์อินตาครูโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคนกรรมการ
4. นายบุญเริง พันธุ์ศิลาครูโรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคีกรรมการ
5. นางบุญสม วงศ์อนันต์ครูโรงเรียนบ้านบากหนองแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายอุเทน แหล่งสท้านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสมพร พันธะไชยครูโรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร)กรรมการ
3. นางเกสร อิโนครูโรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการ
4. นางลัดดาพร สิมมาครูโรงเรียนไพศาลวิทยาคมกรรมการ
5. นางปทิตตา ขัตติยะครูโรงเรียนบ้านจานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายประสิทธิ์ เศษวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบากหนองแดงประธานกรรมการ
2. นางมยุรี แก้วตาครูโรงเรียนบ้านหวายน้อยกรรมการ
3. นางศุทธินี พันธะไชยครูโรงเรียนบ้านแดงโนนสว่างกรรมการ
4. นางศรีนวล สมุทรศรีครูโรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์กรรมการ
5. นางรุ้งลาวัลย์ เดิมทำรัมย์ครูโรงเรียนดินดำบัวรองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ เศษวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบากหนองแดงประธานกรรมการ
2. นางจำเนียร ศรีปัตถาครูโรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคารกรรมการ
3. นางเมขลา ลือโสภาครูโรงเรียนขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยากรรมการ
4. นางมิรันตี เวียงอินทร์ครูโรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)กรรมการ
5. นางดวงพร ประทายครูโรงเรียนบ้านโคกข่าหนองโกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นายบรรเทิง แก้วกิตติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่างิ้ว(เหล่างิ้ววิทยานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางสาวภิญญาพัชญ์ เฉลิมแสนครูโรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้วกรรมการ
3. นางเกษร ฮวดศรีครูโรงเรียนบ้านงูเหลือมกรรมการ
4. นางอภิสรา วิเชียรศรีครูโรงเรียนบ้านแคนสามัคคีกรรมการ
5. นางอุไรวรรณ ผาสุขครูโรงเรียนเมืองจังหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นายทวีศักดิ์ จันทะคัตผู้อำนวยการโรงเรียนทรายทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสมจิต ลาน้ำเที่ยงครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางวัจนา นามน้าวแสงครูโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นางสาวพิกุล สิงหธวัชครูโรงเรียนไตรคามวิทยากรรมการ
5. นางพิมพ์ฉวี ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคามครูโรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นายทวีศักดิ์ จันทะคัตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรายทองประธานกรรมการ
2. นางสมจิต ลาน้ำเที่ยงครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางวัจนา นามน้าวแสงครูโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นายสุวภัทร ทัพซ้ายครูโรงเรียนเหล่าจั่นหนองทุ่มกรรมการ
5. นางพิมพ์ฉวี ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคามครูโรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นายธงชัย พันธุมีผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อประธานกรรมการ
2. นางศิริรัตน์ มัยสินครูโรงเรียนบ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์)กรรมการ
3. นางสุนี พันอนุครูโรงเรียนลิ้นฟ้าวิทยาคารกรรมการ
4. นายสุรชัย ธรรมชัยครูโรงเรียนบ้านซองแมวกรรมการ
5. นายทวีศักดิ์ เหิรเมฆครูโรงเรียนบ้านสองพี่น้องวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นายชัยพัทธ์ เพ็งเหล่างิ้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่ากล้วยประธานกรรมการ
2. นายประญัติ บุตรมะลาครูโรงเรียนดินดำบัวรองวิทยากรรมการ
3. นางญาณิศา คตโคตรครูโรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคมกรรมการ
4. นางอรลดา หอมอินทร์ครูโรงเรียนลิ้นฟ้าวิทยาคารกรรมการ
5. นางมนธิรา ภูมลีครูโรงเรียนร่องคำวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางวีระยา บุตรมะลาครูโรงเรียนดินดำบัวรองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ ใจยาว ครูโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ (สหพันธ์พิทยาภรณ์)กรรมการ
3. นางจันทิมา พานอนันต์ ครูโรงเรียนชุมชนเหล่าล้อ (พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง)กรรมการ
4. นางวรรณนิษา รูจีพันธ์ ครูโรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ กรรมการ
5. นางเอราวัณ ดาทวี ครูโรงเรียนบ้านหนองผือ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายนิติธารณ์ บุบผาเดชครูโรงเรียนขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางทองร้อย ดิษเจริญ ครูโรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อ กรรมการ
3. นางสาวนัทธ์มนต์ นามไพรสันต์ครูโรงเรียนบึงงามพัฒนา กรรมการ
4. นางสาวณัติจรี แสงพันธุ์ ครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด กรรมการ
5. นายกิตติณ์พณ ทุงฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านมะยาง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสินสมุทร พุดลาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชาดมะเหลื่อมประธานกรรมการ
2. นางวิลัยลักษณ์ บุญยวุฒิ ครูโรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย (คุรุศิษยานุกูล)กรรมการ
3. นางมัลลิกา สุขประเสริฐครูโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน กรรมการ
4. นางสาววารุกา บัญญะศรีครูโรงเรียนบ้านหัวโนนตาล (สหราษฎร์วิทยาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายเดชา ต่อโชติครูโรงเรียนบ้านบัวหลวงประธานกรรมการ
2. นางพิณทอง บุตรวงศ์ ครูโรงเรียนไพศาลวิทยาคม กรรมการ
3. นางสุปรีดา โยธาแก้ว ครูโรงเรียนบ้านม่วงน้ำ(ประชาศิษย์วิทยา)กรรมการ
4. นางวงเดือน วรรณชิตครูโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายปรีชา พระแท่นครูโรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้วประธานกรรมการ
2. นางสายฝน นิลวัลย์ ครูโรงเรียนบ้านจาน กรรมการ
3. นางไพรัช ทองเหลือง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นายศรีศักดิ์ ยุทธไกรครูโรงเรียนบ้านกล้วยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมสนิตย์ ศิริวุฒิครูโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด กรรมการ
3. นางสาวสุภี โคตรทิพย์ครูโรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายสมพร เพชรสุริยาครูโรงเรียนบ้านมะยาง ประธานกรรมการ
2. นางนกษมล เคนโยธา ครูโรงเรียนบ้านหนองจิกโคกสูง กรรมการ
3. นางจำเนียร แซ่อึ่มครูโรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายสัมฤทธิ์ สันเต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขว้างใหญ่ ประธานกรรมการ
2. นายธีระพงษ์ สมโพธิ์ ครูโรงเรียนบ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นายเหมือน บุตตะกะ ครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางระพิพรรณ พลเยี่ยม ครูโรงเรียนบ้านดงสวอง ประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ ชินสุทธิฺ์ครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางสาวศศิธร เวียงอินทร์ครูโรงเรียนดินดำบัวรองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางสุปรียา จอมคำสิงห์ครูโรงเรียนจตุรพักตรพิมานประธานกรรมการ
2. นางวรวรรณ ชะโลธาร ครูโรงเรียนเวฬุวันวิทยา กรรมการ
3. นางนิตยา พรมเกตุ ครูโรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)กรรมการ
4. นางสาวดวงเดือน เทียบปัด ครูโรงเรียนบ้านนางาม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายสุดสงวน ทวีแสงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา)ประธานกรรมการ
2. นายสมพร ดิษฐ์เจริญ ครูโรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อ กรรมการ
3. นางขนิฐา จินตะชิน ครูโรงเรียนบ้านเปลือยสีแก้ว กรรมการ
4. นางรสสุคนธ์ ศิริเวช ครูโรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายชำนาญ สมัครวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายประชา วงค์อินตาครูโรงเรียนบ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม กรรมการ
3. นางศุภลักษณ์ ไชยยนต์ครูโรงเรียนบ้านแคนสามัคคี กรรมการ
4. นายประทวน เปไธสงครูโรงเรียนสหคามวิทยาคารกรรมการ
5. นางวราภรณ์ นิรมลสมบัติ ครูโรงเรียนบ้านอีหมุน กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางนุสราภรณ์ สินพูลผลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังปากบุ่ง ประธานกรรมการ
2. นางสาวชนัยกานต์ พรมเกตุครูโรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)กรรมการ
3. นางเพ็ญประกาย หล้าก่ำครูโรงเรียนเวฬุวันวิทยา กรรมการ
4. นางสาวรัตติยา มะโน ครูโรงเรียนบ้านหัวนางามวิทยากรรมการ
5. นางกนกกาญจน์ ข่าขันมะลี ครูโรงเรียนหนองตอวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ ไค่นุ่นสิงห์ครูโรงเรียนบ้านตรีคามประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยธิดา ด้วงคำจันทร์ ครูโรงเรียนธรรมจารีนิวาส กรรมการ
3. นายอุทัย พันทะวันครูโรงเรียนร่องคำวิทยานุกูล กรรมการ
4. นายรัฐภูมิ เขวาลำธาร ครูโรงเรียนขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยากรรมการ
5. นางกนกกาญจณ์ ข่าขันมะลีครูโรงเรียนหนองตอวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายเดชา มาบุญธรรมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงยางสะแบงประธานกรรมการ
2. นางสุชิลา ปริปุณณะ ครูโรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์กรรมการ
3. นางรัชนีบูลย์ มุขพรหมครูโรงเรียนบ้านธวัชบุรีกรรมการ
4. นางกิตติพร คารวะ ครูโรงเรียนโนนสีดาวิทยา กรรมการ
5. นางสาวอรวรรณ เทพทองพูนครูโรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง) กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางเพทาย ศรีมานนท์ ครูโรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางพิศมัย ทุมจีน ครูโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ กรรมการ
3. นางมิ่งขวัญ จำปาเรืองครูโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ กรรมการ
4. นายกมลชัย สกุนินนท์ ครูโรงเรียนบ้านนางาม กรรมการ
5. นางสาววิลาวัลย์ พรมแพน ครูโรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายปรีดิ์ เปรมภูษิตานนท์รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.วราเทพ จันทะคาม ครูโรงเรียนบ้านเปลือยสีแก้ว กรรมการ
3. นายสมพงษ์ หงส์พันธุ์ ครูโรงเรียนบ้านดงกลาง กรรมการ
4. นางสาวบุษบงพรรณ นามทองครูโรงเรียนบ้านดอนชัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายรุ่งนิรัญ พุทธิเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีสมเด็จ ประธานกรรมการ
2. นายรักศักดิ์ จันทะราช ครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสันต์ไชย มาตะวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายบวร แสนหว้าผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวอิงอร กะมุงคุลครูโรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์)กรรมการ
3. นางนาฏยา เวียงนนท์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้วกรรมการ
4. นางสาวจีรพรรณ วรรณรัตน์ ครูโรงเรียนร่องคำวิทยานุกูล กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ เศษจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางสุปัญญา ชำนิกำจร ครูโรงเรียนบ้านปอภารกรรมการ
3. นางชนิสรา วงศ์อินตา ครูโรงเรียนป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางอัจฉรา มีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ น้อมระวี ครูโรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล)กรรมการ
3. นางสุธาสินี จังหวัดกลาง ครูโรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายรุ่งนิรัญ พุทธิเสนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีสมเด็จประธานกรรมการ
2. นายรักศักดิ์ จันทะราช ครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสันต์ไชย มาตะวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายวีรพล ช่วยนาผู้อำนวยการโรงเรียนหนองคูโคกขุมดินประธานกรรมการ
2. นายวีระ เฉวียงวาศครูโรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้วกรรมการ
3. นายประสพ นาโสมครูโรงเรียนบ้านพยอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายปฏิวัติ จันทสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคุยค้อ(บัณฑิตประชาสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นายสุบิน ประกอบคำครูโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นายรัฐวิทย์ ขุราษีครูโรงเรียนบ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายคำพอง อุดมโภชน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสนุกสะพานทองประธานกรรมการ
2. นายนิรุติ จอมไพรศรีครูโรงเรียนบ้านดอนชัยกรรมการ
3. นายชูชาติ โคตะโนครูโรงเรียนบ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายวีรพล ช่วยนาผู้อำนวยโรงเรียนหนองคูโคกขุมดินประธานกรรมการ
2. นายศิระ เศรษฐาครูโรงเรียนบ้านสหคามวิทยาคารกรรมการ
3. สิบเอกมณเทียร แรมฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายบรรเทิง แก้วกิตติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่างิ้ว(เหล่างิ้ววิทยานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นายบรรพต หงษานาวาครูโรงเรียนบ้านกล้วยวิทยากรรมการ
3. นายบุญจันทร์ ป้องเขวาเลาครูโรงเรียนบ้านน้ำใสเที่ยมแข้กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายบุญเทียน หอมอินทร์ครูโรงเรียนลิ้นฟ้าวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางวิจิตร ประรินสารัมย์ครูโรงเรียนบ้านเขืองกรรมการ
3. นางสุนัดดา ทัณทะรักษ์ครูโรงเรียนดงยางโคกพิลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายทวี พันธุ์พานิชย์ผอ.โรงเรียนสหคามวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายนิคม แสนนาใต้ครูโรงเรียนบ้านกล้วยวิทยากรรมการ
3. นางวัชราภรณ์ สงวนรัตน์ครูโรงเรียนบ้านดงเครือวัลย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมาน ประดิษฐ์บุญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนทอง(สญชัยประชาเวท)ประธานกรรมการ
2. นางงามพิศ ปาชนะครูโรงเรียนสหคามวิทยาคารกรรมการ
3. นางนิตยา คำสีแก้วครูโรงเรียนบ้านค้อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสมาน ประดิษฐ์บุญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนทอง(สญชัยประชาเวท)ประธานกรรมการ
2. นางละเอียด กองแก้วครูโรงเรียนหนองแสงโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางเรณู ประดิษฐบุญครูโรงเรียนบ้านกล้วยวิทยากรรมการ
4. นายทองแดง สุ่มมาตย์ครูโรงเรียนบ้านตรีคามกรรมการ
5. นางรจนา ธานีครูโรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายยุทธศักดิ์ อรรคเศรษฐังผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปลือยสีแก้วประธานกรรมการ
2. นางจุฬารัตน์ รัตนบุตราครูโรงเรียนหนองตอวิทยากรรมการ
3. นางพรทิพย์ ศรีชัยมูลครูโรงเรียนบ้านหนองยูงกรรมการ
4. นางทองปาน สายวรครูโรงเรียนบ้านโสกเชือกกรรมการ
5. นางอัมรา สระปทุมครูโรงเรียนบ้านม่วงท่าลาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายดลทรัพย์ ดลประสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านแพง(จตุคามวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางประไพพรรณ์ สมอุดรครูโรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา จันทร์ลาวงค์ครูโรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคีกรรมการ
4. นางละมัย ทุมลาครูโรงเรียนป่าแดงหนองฮูโนนไทยกรรมการ
5. นางสาวอริสรา ปิตะบูรณ์ครูโรงเรียนร่องคำวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายประหยัด ผดุงเวียงครูโรงเรียนรัฐทวิคามประธานกรรมการ
2. นางสาววรัญญา แป้นรินทร์ครูโรงเรียนดินดำบัวรองวิทยากรรมการ
3. นางสาวสมประสงค์ แสนสวาทครูโรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคีกรรมการ
4. นายทวี พันธุ์พานิชย์ครูโรงเรียนสหคามวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายประหยัด ผดุงเวียงครูโรงเรียนรัฐทวิคามประธานกรรมการ
2. นางสาววรัญญา แป้นรินทร์ครูโรงเรียนดินดำบัวรองวิทยากรรมการ
3. นางสาวสมประสงค์ แสนสวาทครูโรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคีกรรมการ
4. นายทวี พันธุ์พานิชย์ครูโรงเรียนสหคามวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางสุดสงวน ทวีแสงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางเจียมจิต นามเขตครูโรงเรียนบ้านดงยางโคกพิลากรรมการ
3. นายเพิ่มพูล วินทะไชย์ครูโรงเรียนบ้านเหล่าจั่นหนองทุ่มกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายสงวน สมอุดรครูโรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ประธานกรรมการ
2. นางดวงจันทร์ เจริญสุขครูโรงเรียนสหคามวิทยาคารกรรมการ
3. นายจำลอง ปุยฝ้ายครูโรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางนิทรา กลิ่นใกล้ครูโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคนประธานกรรมการ
2. นางปราณี โพโสภาครูโรงเรียนป่าสังข์ป่าม่วงวิทยากรรมการ
3. นางชลณิศา มาบุญธรรมครูโรงเรียนบ้านหนองตอนาดีเทพประทานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางนิทรา กลิ่นใกล้ครูโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคนประธานกรรมการ
2. นางประดับพร โตไทยะครูโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางเยาวภาณี อุ่นสมัยครูโรงเรียนบ้านแมดโพธิ์กลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางยุพิน ชมภูบุตรครูโรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางปราณี โพโสภาครูโรงเรียนป่าสังข์ป่าม่วงวิทยากรรมการ
3. นางอุไรวรรณ ผาสุขครูโรงเรียนเมืองจังหารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายศุภวัฒน์ ดีสงครามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงท่าลาดประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ บุญทศครูโรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร)กรรมการ
3. นางอารียา จันทร์ภิรมย์ครูโรงเรียนบ้านเมืองน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางจิรภา สบายดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีโก่มประธานกรรมการ
2. นางอัฐญาภรณ์ อริยาพัฒน์ครูโรงเรียนบ้านดงบ้านนาประชาสรรค์กรรมการ
3. นางเกษมศรี โล่วันทาครูโรงเรียนลิ้นฟ้าวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางดาราวรรณ อุดมโภชน์ครูโรงเรียนบ้านห้วยสนุกสะพานทองประธานกรรมการ
2. นางราศรี หาหอมครูโรงเรียนไพศาลวิทยาคมกรรมการ
3. ร้อยตรีหญิงรสสุคนธ์ ผดุงเวียงครูโรงเรียนบ้านเหล่าจั่นหนองทุ่มกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายทองฉัตร จันทะคัดผู้อำนวยการโรงเรียนแซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด)ประธานกรรมการ
2. นายสรรเพชญ พันธ์ภักดีครูโรงเรียนบ้านพระเจ้ากรรมการ
3. นายทองสุข พิบูลย์ครูโรงเรียนรัฐประชาวิทยาคารกรรมการ
4. นางสุกัญญา นิวาสวงษ์ครูโรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์)กรรมการ
5. นางพรพรรณ ศรีม่วงครูโรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นายชูศักดิ์ ไชยโคตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพานแยบัวห้าวประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ จตุเทนครูโรงเรียนขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์กรรมการ
3. นางสาวระยอง ภักดีสมัยครูโรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้วกรรมการ
4. นางสาวหนูพร หาญอาษาครูโรงเรียนธรรมจารีนิวาสกรรมการ
5. นางอนงค์ สุระมณีครูโรงเรียนบ้านมะอึกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางกัลยานี ศรีวงษาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไก่ป่าประธานกรรมการ
2. นายสันติ สีลาดเลาครูโรงเรียนรัฐทวิคามกรรมการ
3. นางสุภาพร สลักศิลป์ครูโรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์)กรรมการ
4. นายอุรุทัศน์ บรรเลงการครูโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นางกัลยานี ศรีวงษาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไก่ป่าประธานกรรมการ
2. นายสันติ สีลาดเลาครูโรงเรียนรัฐทวิคามกรรมการ
3. นางสุภาพร สลักศิลป์ครูโรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์)กรรมการ
4. นายอุรุทัศน์ บรรเลงการครูโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางโสภิดา สารครศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงยางโคกพิลาประธานกรรมการ
2. นายนำชัย ตรางาครูโรงเรียนบ้านลิ้นฟ้าวิทยาคารกรรมการ
3. นายพีระชัย ไม้แก้วครูโรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคารกรรมการ
4. นายพิศิษฐ์ ศรีวิไลครูโรงเรียนบ้านมะยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายวงศกร ประกอบนันท์ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมจารีนิวาสประธานกรรมการ
2. นายเดชเดชา สว่างโสกครูโรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร)กรรมการ
3. นางมณฑิชา รักความซื่อครูโรงเรียนเมืองจังหารกรรมการ
4. นายประสพชัย วัฒนสินธุ์ครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นายพงษ์ศักดิ์ สุ่มมาตย์ครูโรงเรียนบ้านป่าสุ่มกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายสุกิจ กลางสุขผู้อำนวยการโรงเรียนไพศาลวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเชิดชาย พลเยี่ยมครูโรงเรียนธรรมจารีนิวาสกรรมการ
3. นายสำเนียง ทัพสุริย์ครูโรงเรียนบ้านแมดโพธิ์กลางกรรมการ
4. นายธงชัย ศรีสายันต์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายถาวร ไชยฮะนิจผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองจังหารประธานกรรมการ
2. นายธงชัย สิทธิปัญญาพันธ์ครูโรงเรียนบ้านเหล่ากล้วยกรรมการ
3. นายปรีชา ศรีภูโรจน์ครูโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
4. นางสมร สิริทวีอรรจน์ครูโรงเรียนบ้านเขวาทุ่งกรรมการ
5. นางมันจนา ธรรมมีภักดีครูโรงเรียนบ้านโนนราษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายบุญชู บุญอรัญผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญประธานกรรมการ
2. นางนัฐยา ภาษีครูโรงเรียนป่าสังข์ป่าม่วงวิทยากรรมการ
3. นายสิทธิชัย โคตรโยธาครูโรงเรียนขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยากรรมการ
4. นายปรวิทย์ นาถเหนือครูโรงเรียนลิ้นฟ้าวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายเชี่ยวชาญ พันโภคาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแก้วประธานกรรมการ
2. นายสมัย ศรีพลพาครูโรงเรียนบ้านคางฮุงกรรมการ
3. นางมยุรี สายรัตน์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่กรรมการ
4. นายประภาส บุญมากครูโรงเรียนบ้านงูเหลือมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายวรจักร รักษาวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายชกร วราศิระพงศ์พันธ์ครูโรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นายสิทธิชัย โคตรโยธาครูโรงเรียนขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยากรรมการ
4. นายอุทัย วงศ์ชัยครูโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
5. นางสมถวิล พันธุ์พาณิชย์ครูโรงเรียนลิ้นฟ้าวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายตวงสิทธิ์ ศรีจำนงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางใต้ประธานกรรมการ
2. นายเยี่ยม ศิริเกษครูโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
3. นายธงชัย ศรีสายันต์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่กรรมการ
4. นายพิรุณ กุนอกครูโรงเรียนรัฐประชาวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสมยศ พิบูลย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนราษีประธานกรรมการ
2. นายนพดล หาหอมครูโรงเรียนไพศาลวิทยาคมกรรมการ
3. นายเฉลิมพล พาราครูโรงเรียนบ้านอีโก่มกรรมการ
4. นายสมพงษ์ สนิทพจน์ครูโรงเรียนบ้านไก่ป่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ จันทร์เสถียรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี)ประธานกรรมการ
2. นายฤทธิรณ จุปะมะตังครูโรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
3. นายศุภฤกษ์ ศรีสุพรรณครูโรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
4. นายอนุชิต นามจุมจังครูโรงเรียนบ้านเขืองกรรมการ
5. นายธงชัย แก้วคำใต้ครูโรงเรียนบ้านห้วยสนุกสะพานทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสิน มูลศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผือประธานกรรมการ
2. นางราณีย์ อ่อนประทุมครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายถวัลย์ ก้านจักรครูโรงเรียนราชสารสุธีอนุสรณ์กรรมการ
4. นางรัชนี วงศ์ชัยครูโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
5. นางนันทนา ทิพยศักดิ์ครูโรงเรียนบ้านดอนแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายสิน มูลศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผือประธานกรรมการ
2. นายสุริเยศ อะโนครูโรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์)กรรมการ
3. นายภูมิชาติ วิลาจันทร์ครูโรงเรียนบ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์กรรมการ
4. นายฉัตรประพล มะโนชัยครูโรงเรียนบ้านจานกรรมการ
5. นายสมพร ชินอ่อนครูโรงเรียนไพศาลวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายประยงค์ พันพลูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่ากุดประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ วินทะไชยครูโรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคารกรรมการ
3. นางสุดาทิพย์ มังคะวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่ากรรมการ
4. นางสาวธิดาฤดี ศรีไสวครูโรงเรียนไพศาลวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายอรุณ ทิพยโสตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ นามสง่าครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางสวัสดิ์ สุดาทิพย์ครูโรงเรียนบึงงามพัฒนากรรมการ
4. นางสุพัตรา ชำนาญเอื้อครูโรงเรียนไพศาลวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายพีรบูรณ์ สุดตาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวดอนไผ่ประธานกรรมการ
2. นายชาติชาย สุดเสน่ห์ครูโรงเรียนบึงงามพัฒนากรรมการ
3. นางสมบูรณ์ คำมุงคุณครูโรงเรียนโนนเชียงบังหาดหนองแคกรรมการ
4. นายประสันต์ จตุเทนครูโรงเรียนบ้านดอนชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายอุบล สีสมยาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคางฮุงประธานกรรมการ
2. นายชาญ อาวรณ์ครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายวิเชียร อาษากิจครูโรงเรียนประชาราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นางรัตนาภรณ์ ศรีภูโรจน์ครูโรงเรียนบ้านยางใต้กรรมการ
5. นางสาวสุวินันท์ พรมศิริเดชครูโรงเรียนไพศาลวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายอุบล สีสมยาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคางฮุงประธานกรรมการ
2. นายวิทูรย์ เบ้าช้างเผือกครูโรงเรียนบ้านอีโก่มกรรมการ
3. นายพณมศิลป์ พันสลาบขวาครูโรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้วกรรมการ
4. นายชัยณรงค์ มนตรีโพธิ์ครูโรงเรียนบ้านน้ำใสเที่ยมแข้กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายชำนาญ สมัครวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางธิดา แว่นประชาครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายพุฒินันท์ เขตเจริญครูโรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์)กรรมการ
4. นางสาวทศพร มะลิซ้อนครูโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปาริชาต ประมาระกาครูโรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายชำนาญ สมัครวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางธิดา แว่นประชาครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายพุฒินันท์ เขตเจริญครูโรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์)กรรมการ
4. นางสาวทศพร มะลิซ้อนครูโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปาริชาต ประมาระกาครูโรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายชำนาญ สมัครวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางธิดา แว่นประชาครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายพุฒินันท์ เขตเจริญครูโรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์)กรรมการ
4. นางสาวทศพร มะลิซ้อนครูโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปาริชาต ประมาระกาครูโรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายชำนาญ สมัครวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางธิดา แว่นประชาครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายพุฒินันท์ เขตเจริญครูโรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์)กรรมการ
4. นางสาวทศพร มะลิซ้อนครูโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปาริชาต ประมาระกาครูโรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายชำนาญ สมัครวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางธิดา แว่นประชาครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายพุฒินันท์ เขตเจริญครูโรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์)กรรมการ
4. นางสาวทศพร มะลิซ้อนครูโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปาริชาต ประมาระกาครูโรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายชำนาญ สมัครวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางธิดา แว่นประชาครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายพุฒินันท์ เขตเจริญครูโรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์)กรรมการ
4. นางสาวทศพร มะลิซ้อนครูโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปาริชาต ประมาระกาครูโรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายชำนาญ สมัครวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางธิดา แว่นประชาครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายพุฒินันท์ เขตเจริญครูโรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์)กรรมการ
4. นางสาวทศพร มะลิซ้อนครูโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปาริชาต ประมาระกาครูโรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายชำนาญ สมัครวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางธิดา แว่นประชาครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายพุฒินันท์ เขตเจริญครูโรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์)กรรมการ
4. นางสาวทศพร มะลิซ้อนครูโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปาริชาต ประมาระกาครูโรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายชำนาญ สมัครวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางธิดา แว่นประชาครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายพุฒินันท์ เขตเจริญครูโรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์)กรรมการ
4. นางสาวทศพร มะลิซ้อนครูโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปาริชาต ประมาระกาครูโรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายชำนาญ สมัครวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางธิดา แว่นประชาครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายพุฒินันท์ เขตเจริญครูโรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์)กรรมการ
4. นางสาวทศพร มะลิซ้อนครูโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปาริชาต ประมาระกาครูโรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายชำนาญ สมัครวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางธิดา แว่นประชาครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายพุฒินันท์ เขตเจริญครูโรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์)กรรมการ
4. นางสาวทศพร มะลิซ้อนครูโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปาริชาต ประมาระกาครูโรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายชำนาญ สมัครวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางธิดา แว่นประชาครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายพุฒินันท์ เขตเจริญครูโรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์)กรรมการ
4. นางสาวทศพร มะลิซ้อนครูโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปาริชาต ประมาระกาครูโรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายชำนาญ สมัครวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางธิดา แว่นประชาครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายพุฒินันท์ เขตเจริญครูโรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์)กรรมการ
4. นางสาวทศพร มะลิซ้อนครูโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปาริชาต ประมาระกาครูโรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายชำนาญ สมัครวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางธิดา แว่นประชาครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายพุฒินันท์ เขตเจริญครูโรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์)กรรมการ
4. นางสาวทศพร มะลิซ้อนครูโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปาริชาต ประมาระกาครูโรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายชำนาญ สมัครวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางธิดา แว่นประชาครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายพุฒินันท์ เขตเจริญครูโรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์)กรรมการ
4. นางสาวทศพร มะลิซ้อนครูโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปาริชาต ประมาระกาครูโรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายชำนาญ สมัครวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางธิดา แว่นประชาครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายพุฒินันท์ เขตเจริญครูโรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์)กรรมการ
4. นางสาวทศพร มะลิซ้อนครูโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปาริชาต ประมาระกาครูโรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายชำนาญ สมัครวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางธิดา แว่นประชาครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายพุฒินันท์ เขตเจริญครูโรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์)กรรมการ
4. นางสาวทศพร มะลิซ้อนครูโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปาริชาต ประมาระกาครูโรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายชำนาญ สมัครวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางธิดา แว่นประชาครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายพุฒินันท์ เขตเจริญครูโรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์)กรรมการ
4. นางสาวทศพร มะลิซ้อนครูโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปาริชาต ประมาระกาครูโรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายชำนาญ สมัครวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางธิดา แว่นประชาครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายพุฒินันท์ เขตเจริญครูโรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์)กรรมการ
4. นางสาวทศพร มะลิซ้อนครูโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปาริชาต ประมาระกาครูโรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายชำนาญ สมัครวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางธิดา แว่นประชาครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายพุฒินันท์ เขตเจริญครูโรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์)กรรมการ
4. นางสาวทศพร มะลิซ้อนครูโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปาริชาต ประมาระกาครูโรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายชำนาญ สมัครวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางธิดา แว่นประชาครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายพุฒินันท์ เขตเจริญครูโรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์)กรรมการ
4. นางสาวทศพร มะลิซ้อนครูโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปาริชาต ประมาระกาครูโรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายชำนาญ สมัครวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางธิดา แว่นประชาครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายพุฒินันท์ เขตเจริญครูโรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์)กรรมการ
4. นางสาวทศพร มะลิซ้อนครูโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปาริชาต ประมาระกาครูโรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายชำนาญ สมัครวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางธิดา แว่นประชาครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายพุฒินันท์ เขตเจริญครูโรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์)กรรมการ
4. นางสาวทศพร มะลิซ้อนครูโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปาริชาต ประมาระกาครูโรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นายชำนาญ สมัครวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางธิดา แว่นประชาครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายพุฒินันท์ เขตเจริญครูโรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์)กรรมการ
4. นางสาวทศพร มะลิซ้อนครูโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปาริชาต ประมาระกาครูโรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายชำนาญ สมัครวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางธิดา แว่นประชาครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายพุฒินันท์ เขตเจริญครูโรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์)กรรมการ
4. นางสาวทศพร มะลิซ้อนครูโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปาริชาต ประมาระกาครูโรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นายชำนาญ สมัครวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางธิดา แว่นประชาครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายพุฒินันท์ เขตเจริญครูโรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์)กรรมการ
4. นางสาวทศพร มะลิซ้อนครูโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปาริชาต ประมาระกาครูโรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายชำนาญ สมัครวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางธิดา แว่นประชาครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายพุฒินันท์ เขตเจริญครูโรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์)กรรมการ
4. นางสาวทศพร มะลิซ้อนครูโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปาริชาต ประมาระกาครูโรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายชำนาญ สมัครวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางธิดา แว่นประชาครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายพุฒินันท์ เขตเจริญครูโรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์)กรรมการ
4. นางสาวทศพร มะลิซ้อนครูโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปาริชาต ประมาระกาครูโรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายพยุงเกียรติ ศีลพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดู่ประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชัย สุวภาพครูโรงเรียนท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยากรรมการ
3. นายสุพจน์ แสงจันทร์คุ้มครูโรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคารกรรมการ
4. นายถวิล สามารถครูโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองพานแยบัวห้าวกรรมการ
5. นางรัชนี พลเทียรครูโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายพยุงเกียรติ ศีลพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดู่ประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชัย สุวภาพครูโรงเรียนท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยากรรมการ
3. นายสุพจน์ แสงจันทร์คุ้มครูโรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคารกรรมการ
4. นายถวิล สามารถครูโรงเรียนบ้านหนองพานแยบัวห้าวกรรมการ
5. นางรัชนี พลเทียรครูโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายพยุงเกียรติ ศีลพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดู่ประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชัย สุวภาพครูโรงเรียนท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยากรรมการ
3. นายสุพจน์ แสงจันทร์คุ้มครูโรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคารกรรมการ
4. นายถวิล สามารถครูโรงเรียนบ้านหนองพานแยบัวห้าวกรรมการ
5. นางรัชนี พลเทียรครูโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวัฒนชัย ไชยวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโทนหนองเขวาประธานกรรมการ
2. นางวิไลรัตน์ สาวิกันย์ครูโรงเรียนบ้านกล้วยวิทยากรรมการ
3. นายบุญโฮม พิมพลทองครูโรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์)กรรมการ
4. นายอภิสิทธ์ เนียมศรีใสครูโรงเรียนบ้านเมืองน้อยกรรมการ
5. นางบรรจง บุญสุวรรณครูโรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเฉลียว นครไพรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายอัครพล ศรแม้นครูโรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย)กรรมการ
3. นางสาวมยุรี ศรีคะเณย์ครูโรงเรียนบ้านแคนกรรมการ
4. นายรชต โสภณพัฒนบัณฑิตครูโรงเรียนป่าแดงหนองฮูโนนไทยกรรมการ
5. นางจุฬาลักษณ์ ประเสริฐรัตน์ครูโรงเรียนขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายเสถียร สายลวดคำผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัยประธานกรรมการ
2. นายอภิสิทธ์ เนียมศรีใสครูโรงเรียนบ้านเมืองน้อยกรรมการ
3. นายนิรุตต์ สุขพนัสครูโรงเรียนบ้านกล้วยวิทยากรรมการ
4. นายบุญโฮม พิมพลทองครูโรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์)กรรมการ
5. นายจำรอง โสมาบุตรครูโรงเรียนประชาราษฏร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเสถียร สายลวดคำผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัยประธานกรรมการ
2. นายอัครพล ศรแม้นครูโรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย)กรรมการ
3. นางสาวมยุรี ศรีคะเณย์ครูโรงเรียนบ้านแคนกรรมการ
4. นายรชต โสภณพัฒนบัณฑิตครูโรงเรียนป่าแดงหนองฮูโนนไทยกรรมการ
5. นางจุฬาลักษณ์ ประเสริฐรัตน์ครูโรงเรียนขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายอุทัย พันธะไชยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพ็กท่าบ่อวิทยาประธานกรรมการ
2. ดร.พรรณี ไกยสวนครูโรงเรียนบ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคารกรรมการ
3. นายยุทธศิลป์ นันดิลกครูโรงเรียนบ้านกล้วยวิทยากรรมการ
4. นางเตือนใจ ศรีสุระครูโรงเรียนบึงงามพัฒนากรรมการ
5. นางนิลุบล ไกรแก้วครูโรงเรียนบ้านดอนเเดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอุทัย พันธะไชยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพ็กท่าบ่อวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวรรณกรณ์ บุญเหลี่ยมครูโรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่ามกรรมการ
3. นายพงษ์เพรียว ศรีบัวชุมครูโรงเรียนนาคำเจริญวิทย์กรรมการ
4. นางวิไลรัตน์ สาวิกันย์ครูโรงเรียนบ้านกล้วยวิทยากรรมการ
5. นางพิกุล แก้วกาหลงครูโรงเรียนเมืองจังหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายอุทัย พันธะไชยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพ็กท่าบ่อวิทยาประธานกรรมการ
2. ดร.ภรณ์ชนก ไกยสวนครูโรงเรียนบ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคารกรรมการ
3. นายยุทธศิลป์ นันดิลกครูโรงเรียนบ้านกล้วยวิทยากรรมการ
4. นางเตือนใจ ศรีสุระครูโรงเรียนบึงงามพัฒนากรรมการ
5. นางนิลุบล ไกรแก้วครูโรงเรียนบ้านดอนเเดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอุทัย พันธะไชยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพ็กท่าบ่อวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวรรณกรณ์ บุญเหลี่ยมครูโรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่ามกรรมการ
3. นายพงษ์เพรียว ศรีบัวชุมครูโรงเรียนนาคำเจริญวิทย์กรรมการ
4. นางวิไลรัตน์ สาวิกันย์ครูโรงเรียนบ้านกล้วยวิทยากรรมการ
5. นางพิกุล แก้วกาหลงครูโรงเรียนเมืองจังหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสมประสงค์ เพริดพราวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวโนนประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรินธร พิมพ์ดีครูโรงเรียนร่องคำวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ ไตรรุ่งครูโรงเรียนโนนเชียงบังหาดหนองแคกรรมการ
4. นางปิ่นอนงค์ ดิษฐ์เจริญครูโรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อกรรมการ
5. นายวัชรพล โพธิชัยครูโรงเรียนบ้านธวัชบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมประสงค์ เพริดพราวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวโนนประธานกรรมการ
2. นางกฤติยา มะโนธรรมครูโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายเวชยันต์ นันทะเสนาครูโรงเรียนบ้านราชธานีกรรมการ
4. นางสาวศิรินธร พิมพ์ดีครูโรงเรียนร่องคำวิทยานุกูลกรรมการ
5. นายวิสุทธิ์ จอมคำสิงห์ครูโรงเรียนบ้านสองพี่น้องวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสมประสงค์ เพริดพราวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวโนนประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรินธร พิมพ์ดีครูโรงเรียนร่องคำวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ ไตรรุ่งครูโรงเรียนโนนเชียงบังหาดหนองแคกรรมการ
4. นางปิ่นอนงค์ ดิษฐ์เจริญครูโรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อกรรมการ
5. นายวัชรพล โพธิชัยครูโรงเรียนบ้านธวัชบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมประสงค์ เพริดพราวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวโนนประธานกรรมการ
2. นางกฤติยา มะโนธรรมครูโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายเวชยันต์ นันทะเสนาครูโรงเรียนบ้านราชธานีกรรมการ
4. นางสมบัติ รักษาภักดีครูโรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์)กรรมการ
5. นายวิสุทธิ์ จอมคำสิงห์ครูโรงเรียนบ้านสองพี่น้องวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายจำนงค์ สุดประโคนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหินประธานกรรมการ
2. นางราตรี เรืองทองครูโรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่ากรรมการ
3. นายสุริยะ ธนูศิลป์ครูโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
4. นายวิทย์ ภูมิผักแว่นครูโรงเรียนบ้านม่วงท่าลาดกรรมการ
5. นางภาวนา นันสถิตย์ครูโรงเรียนดินดำบัวรองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจำนงค์ สุดประโคนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหินประธานกรรมการ
2. นางราตรี เรืองทองครูโรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่ากรรมการ
3. นายสุริยะ ธนูศิลป์ครูโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
4. นายวิทย์ ภูมิผักแว่นครูโรงเรียนบ้านม่วงท่าลาดกรรมการ
5. นางภาวนา นันสถิตย์ครูโรงเรียนดินดำบัวรองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายจำนงค์ สุดประโคนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหินประธานกรรมการ
2. นางราตรี เรืองทองครูโรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามเเจ้งข่ากรรมการ
3. นายสุริยะ ธนูศิลป์ครูโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
4. นายวิทย์ ภูมิผักแว่นครูโรงเรียนบ้านม่วงท่าลาดกรรมการ
5. นางภาวนา นันสถิตย์ครูโรงเรียนดินดำบัวรองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจำนงค์ สุดประโคนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหินประธานกรรมการ
2. นางราตรี เรืองทองครูโรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่ากรรมการ
3. นายสุริยะ ธนูศิลป์ครูโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
4. นายวิทย์ ภูมิผักแว่นครูโรงเรียนบ้านม่วงท่าลาดกรรมการ
5. นางภาวนา นันสถิตย์ครูโรงเรียนดินดำบัวรองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายเทอดศักดิ์ ตะราษีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองช้างประธานกรรมการ
2. นายดนุรุจน์ แน่นอุดรครูโรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร)กรรมการ
3. นายอุบล ฮวดศรีครูโรงเรียนบ้านร่องคำกรรมการ
4. นายเสน่ห์ มะรังศรีครูโรงเรียนจตุรพักตรพิมานกรรมการ
5. นายพิมล บูรณรักษ์ครูโรงเรียนจตุรพักตรพิมานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายเทอดศักดิ์ ตะราษีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองช้างประธานกรรมการ
2. นายดนุรุจน์ แน่นอุดรครูโรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร)กรรมการ
3. นายอุบล ฮวดศรีครูโรงเรียนบ้านร่องคำกรรมการ
4. นายเสน่ห์ มะรังศรีครูโรงเรียนจตุรพักตรพิมานกรรมการ
5. นายพิมล บูรณรักษ์ครูโรงเรียนจตุรพักตรพิมานกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางเพ็ญนี โทนหงสาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุมดินสว่างประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นางศรัญญา สืบผาสุกครูโรงเรียนบ้านหนองผือโพนศรีกรรมการ
3. นางสุภาพร อินแพนครูโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
4. นายฐาปนิตย์ สีหานามครูโรงเรียนบ้านร่องคำกรรมการ
5. นางประภัสสร วันโพนทองครูโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญนี โทนหงสาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุมดินสว่างประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นางศรัญญา สืบผาสุกครูโรงเรียนบ้านหนองผือโพนศรีกรรมการ
3. นางสุภาพร อินแพนครูโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
4. นายฐาปนิตย์ สีหานามครูโรงเรียนบ้านร่องคำกรรมการ
5. นางประภัสสร วันโพนทองครูโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายฉัตรชัย จัตุโพธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนสหสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศศิธร หน่ายครบุรีครูโรงเรียนบ้านหนองช้างกรรมการ
3. นางกนกวรรณ อิงคประเสริฐครูโรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้วกรรมการ
4. ดร.จารุณี เสนารัตน์ครูโรงเรียนบ้านธวัชบุรีกรรมการ
5. นางอรัญญา ภูมิประโคนครูโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายฉัตรชัย จัตุโพธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนสหสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศศิธร หน่ายครบุรีครูโรงเรียนบ้านหนองช้างกรรมการ
3. นางกนกวรรณ อิงคประเสริฐครูโรงเรียนชุมชนบ้านศรีแก้วกรรมการ
4. ดร.จารุณี เสนารัตน์ครูโรงเรียนบ้านธวัชบุรีกรรมการ
5. นางอรัญญา ภูมิประโคนครูโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายทรงศักดิ์ พนมเขตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคนประธานกรรมการ
2. นางเนาวรัตน์ ผือโยครูโรงเรียนราชสารสุธีอนุสรณ์กรรมการ
3. นางนิมิตราภรณ์ กฤตาคมครูโรงเรียนบ้านสวนจิกกรรมการ
4. นางสาวเทียมแข ขุมทองครูโรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์กรรมการ
5. นางมยุรี ลิ้มรัตนพันธุ์ครูโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายทรงศักดิ์ พนมเขตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคนประธานกรรมการ
2. นางเนาวรัตน์ ผือโยครูโรงเรียนราชสารสุธีอนุสรณ์กรรมการ
3. นางนิมิตราภรณ์ กฤตาคมครูโรงเรียนบ้านสวนจิกกรรมการ
4. นางสาวเทียมแข ขุมทองครูโรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์กรรมการ
5. นางมยุรี ลิ้มรัตนพันธุ์ครูโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางโสภิดา สารครศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงยางโคกพิลา(ประชาอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี สำลีพันธุ์ครูโรงเรียนบ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์)กรรมการ
3. นางกนกวรรณ อิงคประเสริฐครูโรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้วกรรมการ
4. นางประยูร บาริศรีครูโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
5. นางอรัญญา ภูมิประโคนครูโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางโสภิดา สารครศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงยางโคกพิลา(ประชาอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี สำลีพันธุ์ครูโรงเรียนบ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์)กรรมการ
3. นางกนกวรรณ อิงคประเสริฐครูโรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้วกรรมการ
4. นางประยูร บาริศรีครูโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
5. นางอรัญญา ภูมิประโคนครูโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายอุทัย น้อมระวีผู้อำนวยการโรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายสฤษดิ์ วิเชียรศรีครูโรงเรียนบ้านโนนแท่นกรรมการ
3. นายประยงค์ พายไธสงครูโรงเรียนบ้านหนองแอกกรรมการ
4. นายวุฒิพงษ์ ภิบาลศิลป์ครูโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
5. นายสงบ ซ้ายสนามครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 101 เฉลิมพระเกียรติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นายสมชาย ผาเจริญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ประธานกรรมการ
2. นายประมวล วินทะไชยครูโรงเรียนป่าสังข์ป่าม่วงวิทยากรรมการ
3. นายวัชรินทร์ วรนามครูโรงเรียนบ้านน้ำใสเที่ยมแข้กรรมการ
4. นางนิตติยาภรณ์ นันทรัตน์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้วกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางวรรณี ศักดิ์ศรีบุญดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก่งประธานกรรมการ
2. MissWang ying Shaungครูวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางสาวขวัญชนก เสนะวีณีนครูวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นางสาวทฤษฎี เสมาครูวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นางธัญญาพร เกียวรัตน์ศน.สพป.รอ.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางวรรณี ศักดิ์ศรีบุญดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก่งประธานกรรมการ
2. MissWang ying Shaungครูวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางสาวขวัญชนก เสนะวีณีนครูวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นางสาวทฤษฎี เสมาครูวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นางธัญญาพร เกียวรัตน์ศน.สพป.รอ.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายสุรเดช พลอาสาผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้วประธานกรรมการ
2. นายอุเทน แหล่งสะท้านครูโรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคารกรรมการ
3. นางชัญญานุช ไชยหะนิจครูโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัยกรรมการ
4. นางบุศรินทร์ ปัสสาครครูโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัยกรรมการ
5. นายวัชรา รัฐถาวรศน.สพป.รอ.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางวรรณี ศักดิ์ศรีบุญดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก่งประธานกรรมการ
2. MissWang ying Shaungครูวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางสาวขวัญชนก เสนะวีณีนครูวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นางสาวทฤษฎี เสมาครูวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นางธัญญาพร เกียวรัตน์ศน.สพป.รอ.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางบุษกร ทองวลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงเค็ง(คุรุราษฎร์สามัคคี)ประธานกรรมการ
2. นายอุเทน แหล่งสะท้านครูโรงเรียนบ้านเล้ววิทยาคารกรรมการ
3. นางชัญญาพร ไชยหะนิจครูโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัยกรรมการ
4. นางบุศรินทร์ ปัสสาครครูโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัยกรรมการ
5. นายวัชรา รัฐถาวรศน.สพป.รอ.1กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายอนันต์ นามไพรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อกุดจอกประธานกรรมการ
2. นายสุริชัย อินอุ่นโชติครูโรงเรียนบ้านเหล่าขามกรรมการ
3. นางสาวนฤมล ฤทธิแสงครูโรงเรียนบ้านเขืองกรรมการ
4. นางรัตนาวดี กุลสุวรรณครูโรงเรียนบ้านงิ้ว(คุรูปถัมภ์)กรรมการ
5. นายเนาวรัตน์ จันทร์เจริญครูโรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายเสนอ แก้วนาคูณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนสำราญประธานกรรมการ
2. นายวิจิตร วงศ์ศรีเทพครูโรงเรียนบ้านคุยค้อ(บัณฑิตประชาสรรค์)กรรมการ
3. นายปัญญา ลาสอนครูโรงเรียนบ้านมะยางกรรมการ
4. นายสง่าเกียรติ แสงคำไพครูโรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคมกรรมการ
5. นายวสันต์ ภูเกิดพิมพ์ครูโรงเรียนโพธิ์สัยสว่างวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายเสนีย์ มะเสนาครูโรงเรียนบ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีระ เหลาไผ่ครูโรงเรียนบ้านกล้วยวิทยากรรมการ
3. นายพิทักษ์ ต้องโพนทองข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายสุพจน์ บุญเหลี่ยมครูโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์กรรมการ
5. นายวิษณุ รัตนทาหงส์ครูโรงเรียนวัดโนนสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายคมกริช มาตย์วิเศษผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองต่ายประธานกรรมการ
2. นายวิชัยมงคล แปลกสินธุ์ครูโรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)กรรมการ
3. นางราวีย์ วัฒนสินธุ์ครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นางวาสนา กองสุขครูโรงเรียนบ้านหนองต่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นายคมกริช มาตย์วิเศษผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองต่ายประธานกรรมการ
2. นายวิชัยมงคล แปลกสินธุ์ครูโรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)กรรมการ
3. นางราวีย์ วัฒนสินธุ์ครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นางวาสนา กองสุขครูโรงเรียนบ้านหนองต่ายกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นางวิภาภรณ์ โทพลผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 101 เฉลิมพระเกียรติประธานกรรมการ
2. นายบัญชา สุดบนิดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเต่ากรรมการ
3. นายสัมฤทธิ์ ทีโยครูโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
4. นางทัศนพร โสหนองบัวครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายสมัย สุภาพผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางสมปอง โสมเกตรินทร์ครูโรงเรียนบ้านเขวาทุ่งกรรมการ
3. นายปรีดา บุญอรัญครูโรงเรียนป่าสังข์ป่าม่วงวิทยากรรมการ
4. นางปรียา สุริยะวงค์ครูโรงเรียนท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางมณีรัตน์ ศรีสายันต์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัยประธานกรรมการ
2. นางรจนา ธานีครูโรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์)กรรมการ
3. นางสาวจำรัส พลหาญครูโรงเรียนบ้านป่าสุ่มกรรมการ
4. นางมณีรัตน์ เหลาไผ่ครูโรงเรียนบ้านกล้วยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางนิตยา ศักดิ์คำดวงครูโรงเรียนบ้านดงกลางประธานกรรมการ
2. นางสังวาลย์ แซ่จิวครูโรงเรียนโสภโณประชาสรรค์กรรมการ
3. นางกุศล ไชยทองครูโรงเรียนบ้านดอนชัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสุทาริกา สมอุดรครูโรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภารี โสดาทิพย์ครูโรงเรียนบ้านหมูม้นกรรมการ
3. นางวรรณี ไชยมีสุขครูโรงเรียนบ้านเขวาทุ่งกรรมการ
4. นางอภิรดี ศรีหาคลังครูโรงเรียนเมืองธวัชบุรีกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายสุรินทร์ นำนาผลผู้อำนวยการโรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางทิพย์อนงค์ ธนโชคบุญสกุลครูโรงเรียนบ้านชาดมะเหลื่อมกรรมการ
3. นายถวิล โพโสภาครูโรงเรียนร่องคำวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายวัชระ ป้านภูมิผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะอึประธานกรรมการ
2. นายมรกต บุญเหลี่ยมครูโรงเรียนบ้านหนองแอกกรรมการ
3. นายปัญญาวุฒิ สีลาดเลาครูโรงเรียนธรรมจารีนิวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายนิกร พรรณขามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านงิ้วประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ ธานีวรรณครูโรงเรียนบ้านเขืองกรรมการ
3. นายทวี อามัสสาครูโรงเรียนโสภโณประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายธีรัช คำยิ่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแคนสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายฐนันดร์ ไชยเกตุครูโรงเรียนสังข์สงยางกรรมการ
3. นางสาวเพชรรัตน์ พลพิทักษ์ครูโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายธีรัช คำยิ่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแคนสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชฎาภรณ์ สุตะโทครูโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
3. นายมานะสิทธิ์ ผกานนท์ครูโรงเรียนบ้านเปลือยตาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายอาทิตย์ ดวงวงษาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขืองประธานกรรมการ
2. นายเดชา สังฆมณีครูโรงเรียนธรรมจารีนิวาสกรรมการ
3. นางสาววรัญญา ลีแวงครูโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ ดวงวงษาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขืองประธานกรรมการ
2. นางแสงเดือน มินยะกากีครูโรงเรียนบ้านเหล่ากล้วยกรรมการ
3. นายเดชา สังฆมณีครูโรงเรียนธรรมจารีนิวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายสุวิทย์ จันทร์เสถียรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงสิงห์ประธานกรรมการ
2. นายเสริมวุฒิ บุตรโคตรครูโรงเรียนบ้านแมดโพธิ์กลางกรรมการ
3. นางชุติมา โพธิ์ขีครูโรงเรียนร่องคำวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายพยุงศักดิ์ อสิกันผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นายสามารถ ศิริเวชครูโรงเรียนท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยากรรมการ
3. นายวิสิทธิ์ สว่างวงษ์ครูโรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางนราลักษณ์ วงค์วันดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธวัชบุรีประธานกรรมการ
2. นายอัครพงษ์ ไวยเวชครูโรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้วกรรมการ
3. นายจำเนียร โคตรมุงคุณครูโรงเรียนโนนเชียงบังหาดหนองแคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางนราลักษณ์ วงค์วันดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธวัชบุรีประธานกรรมการ
2. นายอัครพงษ์ ไวยเวชครูโรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้วกรรมการ
3. นางสาวพิสมัย ภูมิดอนเนาว์ครูโรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายอาวุธ ลุนสูงยางผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนาดประธานกรรมการ
2. นายมนูเวทย์ เพชรโตครูโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ ภูมิผักแว่นครูโรงเรียนบ้านจานกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายสมดี ภูมิเย็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนจิกประธานกรรมการ
2. นายโกสินทร์ วงศ์ธรรมครูโรงเรียนบ้านพยอมกรรมการ
3. นายจงศักดิ์ ช่างสลักครูโรงเรียนบ้านหมูม้นกรรมการ
4. นางแจ่มนภา พุทธมอญครูโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายสมดี ภูมิเย็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนจิกประธานกรรมการ
2. นายโกสินทร์ วงศ์ธรรมครูโรงเรียนบ้านพยอมกรรมการ
3. นายจงศักดิ์ ช่างสลักครูโรงเรียนบ้านหมูม้นกรรมการ
4. นางแจ่มนภา พุทธมอญครูโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายสมดี ภูมิเย็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนจิกประธานกรรมการ
2. นายโกสินทร์ วงศ์ธรรมครูโรงเรียนบ้านพยอมกรรมการ
3. นายจงศักดิ์ ช่างสลักครูโรงเรียนบ้านหมูม้นกรรมการ
4. นางแจ่มนภา พุทธมอญครูโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายสมดี ภูมิเย็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนจิกประธานกรรมการ
2. นายโกสินทร์ วงศ์ธรรมครูโรงเรียนบ้านพยอมกรรมการ
3. นายจงศักดิ์ ช่างสลักครูโรงเรียนบ้านหมูม้นกรรมการ
4. นางแจ่มนภา พุทธมอญครูโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายสมดี ภูมิเย็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนจิกประธานกรรมการ
2. นายโกสินทร์ วงศ์ธรรมครูโรงเรียนบ้านพยอมกรรมการ
3. นายจงศักดิ์ ช่างสลักครูโรงเรียนบ้านหมูม้นกรรมการ
4. นางแจ่มนภา พุทธมอญครูโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายสมดี ภูมิเย็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนจิกประธานกรรมการ
2. นายโกสินทร์ วงศ์ธรรมครูโรงเรียนบ้านพยอมกรรมการ
3. นายจงศักดิ์ ช่างสลักครูโรงเรียนบ้านหมูม้นกรรมการ
4. นางแจ่มนภา พุทธมอญครูโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายสมดี ภูมิเย็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนจิกประธานกรรมการ
2. นายโกสินทร์ วงศ์ธรรมครูโรงเรียนบ้านพยอมกรรมการ
3. นายจงศักดิ์ ช่างสลักครูโรงเรียนบ้านหมูม้นกรรมการ
4. นางแจ่มนภา พุทธมอญครูโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายสมดี ภูมิเย็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนจิกประธานกรรมการ
2. นายโกสินทร์ วงศ์ธรรมครูโรงเรียนบ้านพยอมกรรมการ
3. นายจงศักดิ์ ช่างสลักครูโรงเรียนบ้านหมูม้นกรรมการ
4. นางแจ่มนภา พุทธมอญครูโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายประสิทธิ์ ลีนวิภาตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหวายน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวจตุพร ไชยเวชครูโรงเรียนบ้านเปลือยตาลกรรมการ
3. นายอินทัช ชนิดกุลครูโรงเรียนดงแดงหนองเพียขันธ์กรรมการ
4. นางสาวศรินธร ต้นหลุบเลาครูโรงเรียนบ้านหวายหลึมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ ลีนวิภาตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหวายน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวจตุพร ไชยเวชครูโรงเรียนบ้านเปลือยตาลกรรมการ
3. นายอินทัช ชนิดกุลครูโรงเรียนดงแดงหนองเพียขันธ์กรรมการ
4. นางสาวศรินธร ต้นหลุบเลาครูโรงเรียนบ้านหวายหลึมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายฉลาด ประเสริฐสังข์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสังข์ประธานกรรมการ
2. นายสมพร ลือทองจักร์ครูโรงเรียนบึงงามพัฒนากรรมการ
3. นายพณมศิลป์ พันสลาบขวาครูโรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้วกรรมการ
4. นายไพรพ พิมพ์วิชัยครูโรงเรียนราชสารสุทธีอนุสรณ์กรรมการ
5. นายสุนทร ถิ่นมุกดาครูโรงเรียนบ้านดงบังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายฉลาด ประเสริฐสังข์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสังข์ประธานกรรมการ
2. นายสมพร ลือทองจักร์ครูโรงเรียนบึงงามพัฒนากรรมการ
3. นายพณมศิลป์ พันสลาบขวาครูโรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้วกรรมการ
4. นายไพรพ พิมพ์วิชัยครูโรงเรียนราชสารสุธีอนุสรณ์กรรมการ
5. นายสุนทร ถิ่นมุกดาครูโรงเรียนบ้านดงบังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายเอกชัย สวัสดิรักษารองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นายวิทวัส กาศไทยสงครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางอาภรณ์ ปัตะเวสังครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายเอกชัย สวัสดิรักษารองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นางอาภรณ์ ปัตะเวสังครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางสุดสงวน สุนาคราชครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายบุญยืน ชุมไธสงผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแอกประธานกรรมการ
2. นางกมลรัตน์ อินจำปาครูโรงเรียนดินดำบัวรองวิทยากรรมการ
3. นางสาววรารัตน์ กองทุน ครูโรงเรียนบ้านดอนแคนดอนหวายสามัคคีกรรมการ
4. นางวนิดา ไชยมีครูโรงเรียนบ้านแดงโนนสว่างกรรมการ
5. นางอนงค์ ศรีรับขวาครูโรงเรียนบ้านหวายหลึมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายบุญยืน ชุมไธสงผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแอกประธานกรรมการ
2. นางกมลรัตน์ อินจำปาครูโรงเรียนดินดำบัวรองวิทยากรรมการ
3. นางสาววรารัตน์ กองทุน ครูโรงเรียนบ้านดอนแคนดอนหวายสามัคคีกรรมการ
4. นางวนิดา ไชยมีครูโรงเรียนบ้านแดงโนนสว่างกรรมการ
5. นางอนงค์ ศรีรับขวาครูโรงเรียนบ้านหวายหลึมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางวรรณี ศักดิ์ศรีบุญดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก่งประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ สืบกินรครูโรงเรียนบ้านนางามกรรมการ
3. นายมังกร อัฒจักรครูโรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคมกรรมการ
4. นายยรรยง สุ่มมาตย์ครูโรงเรียนบ้านหนองช้างกรรมการ
5. นายภิรมย์ พันธะไชยครูโรงเรียนบ้านแมดโพธิ์กลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางวรรณี ศักดิ์ศรีบุญดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก่งประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ สืบกินรครูโรงเรียนบ้านนางามกรรมการ
3. นายมังกร อัฒจักรครูโรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคมกรรมการ
4. นายยรรยง สุ่มมาตย์ครูโรงเรียนบ้านหนองช้างกรรมการ
5. นายภิรมย์ พันธะไชยครูโรงเรียนบ้านแมดโพธิ์กลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางนาถอนงค์ สีดามาตย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขว้างท่าแสบงประธานกรรมการ
2. นางวิวัชนี วงศ์อามาตย์ครูโรงเรียนบ้านงูเหลือมกรรมการ
3. นางประภาวรรณ เจริญศิลป์ครูโรงเรียนโนนแท่นกรรมการ
4. นางรมณีย์ บุญพันธ์ครูโรงเรียนบัวเลิงเหล่าสวนมอญกรรมการ
5. นางสาวฐิตินันท์ ทวินันท์ครูโรงเรียนบ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวจิราภรณ์ นามมะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลิงคาประชาเนรมิตประธานกรรมการ
2. นางนุกร ศรีใสครูโรงเรียนบ้านไม้ล่าวกรรมการ
3. นางอกนิษฐ์ บูระพันธ์ครูโรงเรียนบ้านเขืองกรรมการ
4. นางบุญเพ็ง ดิษดำครูโรงเรียนบ้านบัวหลวงกรรมการ
5. นางสุนันทา ฤทธิรณครูโรงเรียนสหคามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางวิภาภรณ์ โทพลผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 101 เฉลิมพระเกียรติประธานกรรมการ
2. นางนวลจันทร์ ชะยุมาตรครูโรงเรียนบ้านขว้างท่าสะแบงกรรมการ
3. นางศรีสวรรค์ ทิพย์สุวรรณครูโรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้วกรรมการ
4. นางสมบูรณ์ บุญมากครูโรงเรียนบ้านงูเหลือมกรรมการ
5. นางสุชีรา ขุนเพชรวรรณครูโรงเรียนบ้านมีชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางจิรภา สบายดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีโก่มประธานกรรมการ
2. นางอุมาพร เสริมเหลาครูโรงเรียนดงบังกรรมการ
3. นางพิลาวัลย์ ฉ่ำมณีครูโรงเรียนท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยากรรมการ
4. นางกฤติมา พันธภิบาลครูโรงเรียนบ้านดอนชัยกรรมการ
5. นางอรลดา หอมอินทร์ครูโรงเรียนลิ้นฟ้าวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสาวอภิรดี เวียงอินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนพยอมประธานกรรมการ
2. นางราวีย์ วัฒนสินธุ์ครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางพรรณี ศิริสารครูโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
4. นางรัตนาพร เดชวงษาครูโรงเรียนเหล่ายูงกรรมการ
5. นางสาวนิธิดา ศิริโยธาครูโรงเรียนอดุลวิหารกิจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางศรีลา วรวงค์รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนวิเวกประธานกรรมการ
2. นางทัศนวรรณ เฮียงคำไสยครูโรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคารกรรมการ
3. นางทรรศนีย์ ศิริวรรณครูโรงเรียนบ้านหมูม้นกรรมการ
4. นางทรงศรี บุญโทแสงครูโรงเรียนน้ำใสเที่ยมแข้กรรมการ
5. นางขรรทอง คณะนามครูโรงเรียนบึงงามพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางโสภิดา สารครศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงยางโคกพิลาประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ กิริมิตรครูโรงเรียนบ้านดอนแก้วกรรมการ
3. นางมัลลิกา การประไพรครูโรงเรียนขุมดินสว่างประชานุกูลกรรมการ
4. นางบุญน้อม ต่อโชติครูโรงเรียนบ้านบัวหลวงกรรมการ
5. นางสุปราณี ป่าสนธิ์ครูโรงเรียนบ้านหมูม้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางโสภิดา สารครศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงยางโคกพิลาประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา สุนทะวงศ์ครูโรงเรียนป่าแดงหนองฮูโนนไทยกรรมการ
3. นางภักตรา ดลเจือครูโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นางศรันย์ภรณ์ นกแก้วครูโรงเรียนบ้านสองพี่น้องวิทยาคารกรรมการ
5. นางบุญมี ชมภูวิเศษครูโรงเรียนบ้านหมูม้นกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางลัดดาวัลย์ สืบจิตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นประธานกรรมการ
2. นางวัชรีภรณ์ โสดาทิพย์ครูโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
3. นางบุญหลาย เพ็งอารีย์ครูโรงเรียนบ้านกล้วยวิทยากรรมการ
4. นางสุธารา มะลิยาครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางนราลักษณ์ วงศ์วันดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธวัชบุรีประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ ศรีศิลป์ครูโรงเรียนไพศาลวิทยาคมกรรมการ
3. นางเบญจลักษณ์ มาตรหนองแวงครูโรงเรียนบ้านเหล่ากล้วยกรรมการ
4. นางกรรณิกา ว่องไวครูโรงเรียนบ้านหนองคูบอนกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายสุพรรณ พรรณเกตุผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางมยุรี แก้วตาครูโรงเรียนบ้านหวายน้อยกรรมการ
3. นางเกศนีย์ ทัศนนาคพงษ์ครูโรงเรียนโสภโณประชาสรรค์กรรมการ
4. นางญาณิศา จันโทภาสครูโรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)กรรมการ
5. นางพรรณา ตระบูรณ์ครูโรงเรียนบึงโดนรัฐประชาราฎร์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายสุพรรณ พรรณเกตุผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายมยุรี แก้วตาครูโรงเรียนบ้านหวายน้อยกรรมการ
3. นางเกศนีย์ ทัศนนาคพงษ์ครูโรงเรียนโสภโณประชาสรรค์กรรมการ
4. นางญาณิศา จันโทภาสครูโรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)กรรมการ
5. นางพรรณา ตระบูรณ์ครูโรงเรียนบึงโดนรัฐประชาราฎร์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุพรรณ พรรณเกตุผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางมยุรี แก้วตาครูโรงเรียนบ้านหวายน้อยกรรมการ
3. นางเกศนีย์ ทัศนนาคพงษ์ครูโรงเรียนโสภโณประชาสรรค์กรรมการ
4. นางญาณิศา จันโทภาสครูโรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)กรรมการ
5. นางพรรณา ตระบูรณ์ครูโรงเรียนบึงโดนรัฐประชาราฎร์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสุพรรณ พรรณเกตุผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางมยุรี แก้วตาครูโรงเรียนบ้านหวายน้อยกรรมการ
3. นางเกศนีย์ ทัศนนาคพงษ์ครูโรงเรียนโสภโณประชาสรรค์กรรมการ
4. นางญาณิศา จันโทภาสครูโรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)กรรมการ
5. นางพรรณา ตระบูรณ์ครูโรงเรียนบึงโดนรัฐประชาราฎร์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสุพรรณ พรรณเกตุผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางมยุรี แก้วตาครูโรงเรียนบ้านหวายน้อยกรรมการ
3. นางเกศนีย์ ทัศนนาคพงษ์ครูโรงเรียนโสภโณประชาสรรค์กรรมการ
4. นางญาณิศา จันโทภาสครูโรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)กรรมการ
5. นางพรรณา ตระบูรณ์ครูโรงเรียนบึงโดนรัฐประชาราฎร์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสุพรรณ พรรณเกตุผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางมยุรี แก้วตาครูโรงเรียนบ้านหวายน้อยกรรมการ
3. นางเกศนีย์ ทัศนนาคพงษ์ครูโรงเรียนโสภโณประชาสรรค์กรรมการ
4. นางญาณิศา จันโทภาสครูโรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)กรรมการ
5. นางพรรณา ตระบูรณ์ครูโรงเรียนบึงโดนรัฐประชาราฎร์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุพรรณ พรรณเกตุผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง)กรรมการ
2. นางมยุรี แก้วตาครูโรงเรียนบ้านหวายน้อยกรรมการ
3. นางเกศนีย์ ทัศนนาคพงษ์ครูโรงเรียนโสภโณประชาสรรค์กรรมการ
4. นางญาณิศา จันโทภาสครูโรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)กรรมการ
5. นางพรรณา ตระบูรณ์ครูโรงเรียนบึงโดนรัฐประชาราฎร์อนุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุพรรณ พรรณเกตุผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางมยุรี แก้วตาครูโรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)กรรมการ
3. นางเกศนีย์ ทัศนนาคพงษ์ครูโรงเรียนโสภโณประชาสรรค์กรรมการ
4. นางญาณิศา จันโทภาสครูโรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)กรรมการ
5. นางพรรณา ตระบูรณ์ครูโรงเรียนบึงโดนรัฐประชาราฎร์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสุพรรณ พรรณเกตุผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางมยุรี แก้วตาครูโรงเรียนบ้านหวายน้อยกรรมการ
3. นางเกศนีย์ ทัศนนาคพงษ์ครูโรงเรียนโสภโณประชาสรรค์กรรมการ
4. นางญาณิศา จันโทภาสครูโรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)กรรมการ
5. นางพรรณา ตระบูรณ์ครูโรงเรียนบึงโดนรัฐประชาราฎร์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสุพรรณ พรรณเกตุผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางมยุรี แก้วตาครูโรงเรียนบ้านหวายน้อยกรรมการ
3. นางเกศนีย์ ทัศนนาคพงษ์ครูโรงเรียนโสภโณประชาสรรค์กรรมการ
4. นางญานิศา จันโทภาสครูโรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)กรรมการ
5. นางพรรณา ตระบูรณ์ครูโรงเรียนบึงโดนรัฐประชาราฎร์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวเยาวมาลย์ อาวรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสั้นหนองแคสามมัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา เหล่าสะพานครูโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยากรรมการ
3. นางประภัสสร ภูมิเย็นครูโรงเรียนบ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์)กรรมการ
4. นางพยุงศรี นนทภาครูโรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์กรรมการ
5. นางศศินิติ ข่าวไทเพิ่มพูนสุขครูโรงเรียนบ้านหนองแอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวเยาวมาลย์ อาวรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสั้นหนองแคสามมัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา เหล่าสะพานครูโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยากรรมการ
3. นางประภัสสร ภูมิเย็นครูโรงเรียนบ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์)กรรมการ
4. นางพยุงศรี นนทภาครูโรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์กรรมการ
5. นางศศินิติ ข่าวไทเพิ่มพูนสุขครูโรงเรียนบ้านหนองแอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวเยาวมาลย์ อาวรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสั้นหนองแคสามมัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา เหล่าสะพานครูโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยากรรมการ
3. นางประภัสสร ภูมิเย็นครูโรงเรียนบ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์)กรรมการ
4. นางพยุงศรี นนทภาครูโรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์กรรมการ
5. นางศศินิติ ข่าวไทเพิ่มพูนสุขครูโรงเรียนบ้านหนองแอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวเยาวมาลย์ อาวรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสั้นหนองแคสามมัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา เหล่าสะพานครูโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยากรรมการ
3. นางประภัสสร ภูมิเย็นครูโรงเรียนบ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์)กรรมการ
4. นางพยุงศรี นนทภาครูโรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์กรรมการ
5. นางศศินิติ ข่าวไทเพิ่มพูนสุขครูโรงเรียนบ้านหนองแอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวเยาวมาลย์ อาวรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสั้นหนองแคสามมัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา เหล่าสะพานครูโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยากรรมการ
3. นางประภัสสร ภูมิเย็นครูโรงเรียนบ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์)กรรมการ
4. นางพยุงศรี นนทภาครูโรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์กรรมการ
5. นางศศินิติ ข่าวไทเพิ่มพูนสุขครูโรงเรียนบ้านหนองแอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายพีรบูรณ์ สุดตาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวดอนไผ่ประธานกรรมการ
2. นางยุพิน โทหนองตอครูโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
3. นางบังอร ทินบุตรครูโรงเรียนหัวนางามวิทยากรรมการ
4. นางกรวิกาห์ สยามาครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายพีรบูรณ์ สุดตาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวดอนไผ่ประธานกรรมการ
2. นางยุพิน โทหนองตอครูโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
3. นางบังอร ทินบุตรครูโรงเรียนหัวนางามวิทยากรรมการ
4. นางกรวิกาห์ สยามาครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายยุทธศักดิ์ อรรคเศรษฐังผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปลือยสีแก้วประธานกรรมการ
2. นางพิมพา มะหิพันธ์ครูโรงเรียนบ้านม่วงน้ำ(ประชาศิษย์วิทยา)กรรมการ
3. นางทองล้วน มาตย์มาลีครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
4. นางปรารถนา แซ่ตั้งครูโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคนกรรมการ
5. นางผ่องศรี เทพมณีครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายยุทธศักดิ์ อรรคเศรษฐังผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปลือยสีแก้วประธานกรรมการ
2. นางพิมพา มะหิพันธ์ครูโรงเรียนบ้านม่วงน้ำ(ประชาศิษย์วิทยา)กรรมการ
3. นางทองล้วน มาตย์มาลีครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
4. นางปรารถนา แซ่ตั้งครูโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคนกรรมการ
5. นางผ่องศรี เทพมณีครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 101 เฉลิมพระเกียรติกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายยุทธศักดิ์ อรรคเศรษฐังผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปลือยสีแก้วประธานกรรมการ
2. นางพิมพา มะหิพันธ์ครูโรงเรียนบ้านม่วงน้ำ(ประชาศิษย์วิทยา)กรรมการ
3. นางทองล้วน มาตย์มาลีครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
4. นางปรารถนา แซ่ตั้งโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน กรรมการ
5. นางผ่องศรี เทพมณีครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 101 เฉลิมพระเกียรติกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายไสว โยชพนัสผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทพร จันทวิภาคครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางบุญฑริกา ภูมิผักแว่นครูโรงเรียนบ้านม่วงท่าลาดกรรมการ
4. นางขวัญหล้า วงศ์รักษาครูโรงเรียนลิ้นฟ้าวิทยาคารกรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ นามสง่าครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 101 เฉลิมพระเกียรติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร มุราชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนรัง(สหมิตรวิทยานุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นายชนะ ภูมลีครูโรงเรียนร่องคำวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายต่อศักดิ์ สุทธิสาครูโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นางอุไร พรมมงคลครูโรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย)กรรมการ
5. นางสาววรัญญา หาญกล้าครูโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายไสว โยชพนัสผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทพร จันทวิภาคครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางบุญฑริกา ภูมิผักแว่นครูโรงเรียนบ้านม่วงท่าลาดกรรมการ
4. นางขวัญหล้า วงศ์รักษาครูโรงเรียนลิ้นฟ้าวิทยาคารกรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ นามสง่าครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 101 เฉลิมพระเกียรติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร มุราชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนรัง(สหมิตรวิทยานุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นายชนะ ภูมลีครูโรงเรียนร่องคำวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายต่อศักดิ์ สุทธิสาครูโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นางอุไร พรมมงคลครูโรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย)กรรมการ
5. นางสาววรัญญา หาญกล้าครูโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายไสว โยชพนัสผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทพร จันทวิภาคครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางบุญฑริกา ภูมิผักแว่นครูโรงเรียนบ้านม่วงท่าลาดกรรมการ
4. นางขวัญหล้า วงศ์รักษาครูโรงเรียนลิ้นฟ้าวิทยาคารกรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ นามสง่าครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร มุราชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนรังประธานกรรมการ
2. นายชนะ ภูมลีครูโรงเรียนร่องคำวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายต่อศักดิ์ สุทธิสาครูโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นางอุไร พรมมงคลครูโรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย)กรรมการ
5. นางสาววรัญญา หาญกล้าครูโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายไสว โยชพนัสผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทพร จันทวิภาคครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางบุญฑริกา ภูมิผักแว่นครูโรงเรียนบ้านม่วงท่าลาดกรรมการ
4. นางขวัญหล้า วงศ์รักษาครูโรงเรียนลิ้นฟ้าวิทยาคารกรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ นามสง่าครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร มุราชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนรังประธานกรรมการ
2. นายชนะ ภูมลีครูโรงเรียนร่องคำวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายต่อศักดิ์ สุทธิสาครูโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นางอุไร พรมมงคลครูโรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย)กรรมการ
5. นางสาววรัญญา หาญกล้าครูโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายไสว โยชพนัสผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทพร จันทวิภาคครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางบุญฑริกา ภูมิผักแว่นครูโรงเรียนบ้านม่วงท่าลาดกรรมการ
4. นางขวัญหล้า วงศ์รักษาครูโรงเรียนลิ้นฟ้าวิทยาคารกรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ นามสง่าครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร มุราชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนรังประธานกรรมการ
2. นายชนะ ภูมลีครูโรงเรียนร่องคำวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายต่อศักดิ์ สุทธิสาครูโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นางอุไร พรมมงคลครูโรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย)กรรมการ
5. นางสาววรัญญา หาญกล้าครูโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายธีระพันธุ์ จีระสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริกัญญา หลอดเงินครูโรงเรียนไพศาลวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุลักขณา โพธิ์สนธิ์ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
4. นางลำดวน บุญล้อมครูโรงเรียนดินดําบัวรองวิทยากรรมการ
5. นางดวงใจ สังฆะวันครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 101 เฉลิมพระเกียรติกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายธีระพันธุ์ จีระสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริกัญญา หลอดเงินครูโรงเรียนไพศาลวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุลักขณา โพธิ์สนธิ์ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
4. นางลำดวน บุญล้อมครูโรงเรียนดินดําบัวรองวิทยากรรมการ
5. นางดวงใจ สังฆะวันครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 101 เฉลิมพระเกียรติกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายธีระพันธุ์ จีระสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริกัญญา หลอดเงินครูโรงเรียนไพศาลวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุลักขณา โพธิ์สนธิ์ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
4. นางลำดวน บุญล้อมครูโรงเรียนดินดําบัวรองวิทยากรรมการ
5. นางดวงใจ สังฆะวันครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 101 เฉลิมพระเกียรติกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายธีระพันธุ์ จีระสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริกัญญา หลอดเงินครูโรงเรียนไพศาลวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุลักขณา โพธิ์สนธิ์ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
4. นางลำดวน บุญล้อมครูโรงเรียนดินดําบัวรองวิทยากรรมการ
5. นางดวงใจ สังฆะวันครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 101 เฉลิมพระเกียรติกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายธีระพันธุ์ จีระสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริกัญญา หลอดเงินครูโรงเรียนไพศาลวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุลักขณา โพธิ์สนธิ์ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
4. นางลำดวน บุญล้อมครูโรงเรียนดินดําบัวรองวิทยากรรมการ
5. นางดวงใจ สังฆะวันครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 101 เฉลิมพระเกียรติกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายธีระพันธุ์ จีระสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริกัญญา หลอดเงินครูโรงเรียนไพศาลวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุลักขณา โพธิ์สนธิ์ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
4. นางลำดวน บุญล้อมครูโรงเรียนดินดําบัวรองวิทยากรรมการ
5. นางดวงใจ สังฆะวันครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 101 เฉลิมพระเกียรติกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายธีระพันธุ์ จีระสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริกัญญา หลอดเงินครูโรงเรียนไพศาลวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุลักขณา โพธิ์สนธิ์ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
4. นางลำดวน บุญล้อมครูโรงเรียนดินดําบัวรองวิทยากรรมการ
5. นางดวงใจ สังฆะวันครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 101 เฉลิมพระเกียรติกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายธีระพันธุ์ จีระสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางสิริกัญญา หลอดเงินครูโรงเรียนไพศาสวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุลักขณา โพธิ์สนธิ์ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
4. นางลำดวน บุญล้อมครูโรงเรียนดินดำหนองบัวรองวิทยากรรมการ
5. นางดวงใจ สังฆะวันครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 101 เฉลิมพระเกียรติกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายธีระพันธุ์ จีระสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริกัญญา หลอดเงินครูโรงเรียนไพศาสวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุลักขณา โพธิ์สนธิ์ครูโรงเรียนไพศาสวิทยาคมกรรมการ
4. นางลำดวน บุญล้อมครูโรงเรียนดินดำหนองบัวรองวิทยากรรมการ
5. นางดวงใจ สังฆะวันครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 101 เฉลิมพระเกียรติกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายธีระพันธุ์ จีระสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริกัญญา หลอดเงินครูโรงเรียนไพศาสวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุลักขณา โพธิ์สนธิ์ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
4. นางลำดวน บุญล้อมครูโรงเรียนดินดำหนองบัวรองวิทยากรรมการ
5. นางดวงใจ สังฆะวันครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 101 เฉลิมพระเกียรติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางลัดดา อินทร์สารองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นางมยุรา สว่างวงษ์ครูโรงเรียนบ้านเหล่างามกรรมการ
3. นางสมพร ไชยพิศครูโรงเรียนบ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์)กรรมการ
4. นายชนะ ภูมลีครูโรงเรียนร่องคำวิทยานุกูลกรรมการ
5. นายถนัด โสภักดีครูโรงเรียนบ้านรอบเมืองกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายประพันธ์ ชินคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรอบเมืองคุรุรัฐประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางนิรัชดา แสนนาใต้ครูโรงเรียนบากหนองแดงกรรมการ
3. นางอนุกูล ชิณเพ็งครูโรงเรียนบ้านหนองเต่ากรรมการ
4. นางกาญจนา อุดมฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านโนนราษีกรรมการ
5. นางอรวรรณ พิมพ์ดีครูโรงเรียนบ้านเหล่างิ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประพันธ์ ชินคำผู้อำนายการโรงเรียนบ้านรอบเมืองคุรุรัฐประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางนิรัชดา แสนนาใต้ครูโรงเรียนบ้านบากหนองแดงกรรมการ
3. นางอนุกูล ชิณเพ็งครูโรงเรียนบ้านหนองเต่ากรรมการ
4. นางกาญจนา อุดมฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านโนนราษีกรรมการ
5. นางอรวรรณ พิมพ์ดีครูโรงเรียนบ้านเหล่างิ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวเรวดี มนตรีพิลาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแท่นประธานกรรมการ
2. นางมาลี สร้อยเสนาครูโรงเรียนหัวนางามวิทยากรรมการ
3. นางกาญจนา สุนทะวงศ์ครูโรงเรียนป่าแดงหนองฮูโนนไทยกรรมการ
4. นางศรันย์ภรณ์ นกแก้วครูโรงเรียนบ้านสองพี่น้องวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวกฤตชญาภา คามบุศย์ครูโรงเรียนบ้านดอนแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวเรวดี มนตรีพิลาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแท่นประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา สุนทะวงศ์ครูโรงเรียนป่าแดงหนองฮูโนนไทยกรรมการ
3. นางมาลี สร้อยเสนาครูโรงเรียนหัวนางามวิทยากรรมการ
4. นางศรันย์ภรณ์ นกแก้วครูโรงเรียนบ้านสองพี่น้องวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวกฤตชญาภา คามบุศย์ครูโรงเรียนบ้านดอนแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายชาญวิทย์ พิมพิรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนป่ายางประธานกรรมการ
2. นางบุญเพ็ญ เสนามาตย์ครูโรงเรียนป่าแดงหนองฮูโนนไทยกรรมการ
3. นางสาวสุพรรณา ทิณรัตน์ครูโรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่ากรรมการ
4. นางสาวกฤษากุศลิน สาระทนงค์ครูโรงเรียนเมืองธวัชบุรีกรรมการ
5. นางสาวนภา บุญนานครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๑เฉลิมพระเกียรติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายชาญวิทย์ พิมพิรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ายางประธานกรรมการ
2. นางบุญเพ็ญ เสนามาตย์ครูโรงเรียนป่าแดงหนองฮูโนนไทยกรรมการ
3. นางสาวสุพรรณา ทิณรัตน์ครูโรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่ากรรมการ
4. นางสาวกฤษากุศลิน สาระทนงค์ครูโรงเรียนเมืองธวัชบุรีกรรมการ
5. นางสาวนภา บุญนานครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๑เฉลิมพระเกียรติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายชาญวิทย์ พิมพิรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ายางประธานกรรมการ
2. นางบุญเพ็ญ เสนามาตย์ครูโรงเรียนป่าแดงหนองฮูโนนไทยกรรมการ
3. นางสาวสุพรรณา ทิณรัตน์ครูโรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่ากรรมการ
4. นางสาวกฤษากุศลิน สาระทนงค์ครูโรงเรียนเมืองธวัชบุรีกรรมการ
5. นางสาวนภา บุญนานครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๑เฉลิมพระเกียรติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายชาญวิทย์ พิมพิรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ายางประธานกรรมการ
2. นางบุญเพ็ญ เสนามาตย์ครูโรงเรียนป่าแดงหนองฮูโนนไทยกรรมการ
3. นางสาวสุพรรณา ทิณรัตน์ครูโรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่ากรรมการ
4. นางสาวกฤษากุศลิน สาระทนงค์ครูโรงเรียนเมืองธวัชบุรีกรรมการ
5. นางสาวนภา บุญนานครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๑เฉลิมพระเกียรติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวเรวดี มนตรีพิลาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแท่นประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา สุนทะวงศ์ครูโรงเรียนป่าแดงหนองฮูโนนไทยกรรมการ
3. นางมาลี สร้อยเสนาครูโรงเรียนหัวนางามวิทยากรรมการ
4. นางศรันย์ภรณ์ นกแก้วครูโรงเรียนบ้านสองพี่น้องวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวกฤตชญาภา คามบุศย์ครูโรงเรียนบ้านดอนแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวเรวดี มนตรีพิลาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแท่นประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา สุนทะวงศ์ครูโรงเรียนป่าแดงหนองฮูโนนไทยกรรมการ
3. นางมาลี สร้อยเสนาครูโรงเรียนหัวนางามวิทยากรรมการ
4. นางศรันย์ภรณ์ นกแก้วครูโรงเรียนบ้านสองพี่น้องวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวกฤตชญาภา คามบุศย์ครูโรงเรียนบ้านดอนแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายนิติพัฒน์ รักกิจผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางเครือประธานกรรมการ
2. นายธนัฐชัย เวียงอินทร์ครูโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคนกรรมการ
3. นายชัย โหรเวชครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติกรรมการ
4. นางสาววิภาวัลย์ บุผาวิพันธ์ครูโรงเรียนบ้านแวงวิทยากรรมการ
5. นายพีรวัสดิ์ เพ็ชรทองครูโรงเรียนดินดําบัวรองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายนิติพัฒน์ รักกิจผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางเครือประธานกรรมการ
2. นายธนัฐชัย เวียงอินทร์ครูโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคนกรรมการ
3. นายชัย โหรเวชครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติกรรมการ
4. นางสาววิภาวัลย์ บุผาวิพันธ์ครูโรงเรียนบ้านแวงวิทยากรรมการ
5. นายพีรวัสดิ์ เพ็ชรทองครูโรงเรียนดินดําบัวรองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายนิติพัฒน์ รักกิจผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางเครือประธานกรรมการ
2. นายธนัฐชัย เวียงอินทร์ครูโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคนกรรมการ
3. นายชัย โหรเวชครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติกรรมการ
4. นางสาววิภาวัลย์ บุผาวิพันธ์ครูโรงเรียนบ้านแวงวิทยากรรมการ
5. นายพีรวัสดิ์ เพ็ชรทองครูโรงเรียนดินดําบัวรองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายนิติพัฒน์ รักกิจผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางเครือประธานกรรมการ
2. นายธนัฐชัย เวียงอินทร์ครูโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคนกรรมการ
3. นายชัย โหรเวชครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติกรรมการ
4. นางสาววิภาวัลย์ บุผาวิพันธ์ครูโรงเรียนบ้านแวงวิทยากรรมการ
5. นายพีรวัสดิ์ เพ็ชรทองครูโรงเรียนดินดําบัวรองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายนิติพัฒน์ รักกิจผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางเครือประธานกรรมการ
2. นายธนัฐชัย เวียงอินทร์ครูโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคนกรรมการ
3. นายชัย โหรเวชครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติกรรมการ
4. นางสาววิภาวัลย์ บุผาวิพันธ์ครูโรงเรียนบ้านแวงวิทยากรรมการ
5. นายพีรวัสดิ์ เพ็ชรทองครูโรงเรียนดินดําบัวรองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายนิติพัฒน์ รักกิจผู้อำนวยการรงเรียนบ้านยางเครือประธานกรรมการ
2. นายธนัฐชัย เวียงอินทร์ครูโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคนกรรมการ
3. นายชัย โหรเวชครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติกรรมการ
4. นางสาววิภาวัลย์ บุผาวิพันธ์ครูโรงเรียนบ้านแวงวิทยากรรมการ
5. นายพีรวัสดิ์ เพ็ชรทองครูโรงเรียนดินดําบัวรองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายถวิล สกุนินนท์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสมมาตร์ บุญเหลี่ยมครูโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์กรรมการ
3. นายสันติ จรรยายงค์ครูโรงเรียนดินดำบัวรองวิทยากรรมการ
4. นายจำนงค์ โปร่งไธสงครูโรงเรียนบ้านธวัชบุรีกรรมการ
5. นางอุษา วงศ์มณีครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายถวิล สกุนินนท์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสมมาตร์ บุญเหลี่ยมครูโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์กรรมการ
3. นายสันติ จรรยายงค์ครูโรงเรียนดินดำบัวรองวิทยากรรมการ
4. นายจำนงค์ โปร่งไธสงครูโรงเรียนบ้านธวัชบุรีกรรมการ
5. นางอุษา วงศ์มณีครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติกรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายวีระพงศ์ พืชสิงห์ครูโรงเรียนบ้านค้อกุดจอกประธานกรรมการ
2. นายกันยา กิจพฤกษ์ครูโรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองตุ(บุญญาคุรุราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นายจิรศักดิ์ แสงใสครูโรงเรียนบ้านเลิงคาประชาเนรมิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายพยุงเกียรติ ศีลพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดู่ประธานกรรมการ
2. นายรัชพงศ์ คนองมากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกษมสุขกรรมการ
3. นายสุรเดช ศรีปัตถาครูโรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายวีระพงศ์ พืชสิงห์ครูโรงเรียนบ้านค้อกุดจอกประธานกรรมการ
2. นายกันยา กิจพฤกษ์ครูโรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองตุ(บุญญาคุรุราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นายจิรศักดิ์ แสงใสครูโรงเรียนบ้านเลิงคาประชาเนรมิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายพยุงเกียรติ ศีลพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดู่ประธานกรรมการ
2. นายรัชพงศ์ คนองมากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกษมสุขกรรมการ
3. นายสุรเดช ศรีปัตถาครูโรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายวิสุทธิ์ จอมคำสิงห์ครูโรงเรียนบ้านสองพี่น้องวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายพิชัย ทิพอาจครูโรงเรียนบ้านหนองดู่กรรมการ
3. นายวิศรุต ศรีคะเนย์ครูโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายเทอดศักดิ์ ตะราษีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองช้างประธานกรรมการ
2. นายธันยวัฒน์ สมอุดรครูโรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่กรรมการ
3. นายประเสริฐ กองสุขครูโรงเรียนบ้านมะอึกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายวิสุทธิ์ จอมคำสิงห์ครูโรงเรียนบ้านสองพี่น้องวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายพิชัย ทิพอาจครูโรงเรียนบ้านหนองดู่กรรมการ
3. นายวิศรุต ศรีคะเนย์ครูโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายเทอดศักดิ์ ตะราษีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองช้างประธานกรรมการ
2. นายธันยวัฒน์ สมอุดรครูโรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่กรรมการ
3. นายประเสริฐ กองสุขโรงเรียนบ้านมะอึกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายอุทัย ศรีขาวรสผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ประธานกรรมการ
2. นายตระการเกียรติ ปากเสนาะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวนาคำกรรมการ
3. นายธีรวัฒน์ พัฒโทครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นายประเสริฐ กองสุขครูโรงเรียนบ้านมะอึกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายอุทัย ศรีขาวรสผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ประธานกรรมการ
2. นายตระการเกียรติ ปากเสนาะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวนาคำกรรมการ
3. นายธีรวัฒน์ พัฒโทครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นายประเสริฐ กองสุขครูโรงเรียนบ้านมะอึกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]