รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ อำเภอศรีสงคราม
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงอชิรญาณ์   ลวกุล
 
1. นางทับทิม  จิ่มอาษา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองดุด 1. เด็กหญิงปนัดดา  เนตรประดิษฐ์
 
1. นายปิยะ  เจียมไพเราะ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  บุพศิริ
 
1. นางดรรชนีนาง  พัดเปี้ยมา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1. เด็กหญิงพิรญาณ์  ชาวนา
 
1. นางสาวประพากร  กันยา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเข 1. เด็กหญิงเพชรนำ้หนึ่ง  ปานเพชร
 
1. นางสุขใจ  แก้วใส
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 1. นางสาวแพรพลอย  สุนทรา
 
1. นายประชา  อ่อนสุระทุม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กชายมโนสิทธิ์  โนนริบูรณ์
 
1. นางสาววารุณี  พลหาญ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงศิริขวัญ    แก้วไพศาล
 
1. นางสาววินันดา  จันทาพูน
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงพรลภัส  ลาสุด
 
1. นางสุนันทา  ศิริเดชไชยวงศ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงวรัทยา  เพชรฤทธิ์
 
1. นางสมมิตร  ไชยมงค์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. นางสาวศศิกานต์  จันทร์โท
 
1. นางสาวยุภาวรรณ  เดชทะศร
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงขวัญชนก  เยาวกรณ์
2. เด็กหญิงพรจากฟ้า  แก้วใส
3. เด็กหญิงอริยา  สุขน้อย
 
1. นางจุฬาลักษณ์  นิลสาขา
2. นางบรรจง  แพงสาร
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  อุดมกัน
2. เด็กหญิงปิยาภรณ์  นามศรี
3. เด็กหญิงศิณัญญา   อจลานนท์
 
1. นางสาวลลิตา  วิมลรักษา
2. นางศิรินภา  รุ่งเรืองเจริญกิจ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  นันทะวงค์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  เชียงขวาง
3. เด็กหญิงสุภาวิณี  สิงห์เส
 
1. นางสาวนริศรา  แก้วเชื่อม
2. นางสาวแสงเทียน  สมดีตี
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  คำพัน
2. เด็กหญิงปอฝ้าย  จันดอน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนางรัก  ดีโคตร
2. นางสวาท  โชติวังโส
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงพิมพิสาร  รามพันชะ
2. นางสาวรัตน์ชไมพร  โพนพิมูล
 
1. นายนเรศ  มากอง
2. นางสาวปรัศนีย์  แก้วอ่อนขวา
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กชายพงษ์สวัสดิ์  โลหะ
 
1. นายเกริกเกียรติ  สร้อยบุดดา
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กชายพีรธัช  กัลลาปี
 
1. นายเกริกเกียรติ  สร้อยบุดดา
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงพรธีรา   กุลยะ
 
1. นางรุ่งเรือง   ราชมณี
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  บุพศิริ
2. เด็กหญิงณฐอร  คูสกุล
3. เด็กหญิงสิริวิมล  พนมสินรัตน์
 
1. นางปฐมาภรณ์  จูมสุพรรณ
2. นางการเกษ  บุพศิริ
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงนัยต์ญาดา  พลเยี่ยม
2. เด็กหญิงรุจิรัตน์  คำสงค์
3. เด็กหญิงสุธิตา  โพธิสุ
 
1. นางพัชราภรณ์  ขจรเกตุ
2. นางอมรมาศ  เยียวรัมย์
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงนลินลักษณ์   ข้ามประเทศ
2. เด็กหญิงวณัชพร  กุลยะ
3. เด็กหญิงศิริภัสสร  ถิ่นวิจารย์
 
1. นายเกริกเกียรติ  สร้อยบุดดา
2. นางสาวสุภานันท์  ปั้นงาม
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงพรธีรา   กุลยะ
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ   เทพกรรณ
3. เด็กชายสิทธิชัย  วัฒนะเหลา
 
1. นางรุ่งเรือง   ราชมณี
2. นางสาววิลาวัณย์  แดงสด
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดกวน 1. เด็กหญิงนิศาชล  ทองทาบ
2. เด็กหญิงอรนริน  จันทะจวง
 
1. นายเกรียงไกร  ยศไชยวิบูลณ์
2. นายอานุภาพ  บุญเทียม
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงศิริยา  วะนานาม
2. เด็กหญิงสุดา  แก้วอินธิ
 
1. นายบุญธรรม  มุ่งหมาย
2. นางสาวศิริลักษณ์  ศิริเดชไชยวงศ์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กชายธนภูมิ  แดนกระโทก
 
1. นางสุมาลี  ประสิทธิ์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา 1. เด็กหญิงณิศรา  ภักดี
 
1. นายวีระพล  เนตรพิมพ์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายอดิเทพ   ขันอาสา
 
1. นางอรพินท์  คำเกษ
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงทรงภรณ์  ภูประทาน
2. เด็กชายปริภัทร  แสนคำ
3. เด็กหญิงศุภากร  เจริญกัลยากร
 
1. นางสมหวัง   มาตย์เมือง
2. นางยุพิน  วโรรส
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายนพนันต์  วิณโรจน์
2. เด็กหญิงสุดาภา  ชาสงวน
3. เด็กหญิงแพรวนภา  ลืออำนาจ
 
1. นางสาวชวัลลักษณ์  บุญเทียม
2. นางสาวสุพรรษา  ชัยบิน
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงกนิษฐา   ผึงศรี
2. เด็กหญิงนันทนา  มานัส
3. เด็กหญิงปาริฉัตร   อินธิ
 
1. นางสุดารัตน์   พลโลก
2. นางสาวปรานอม   ดาเชิงเขา
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 1. เด็กหญิงนริศรา  บุพศิริ
2. เด็กหญิงปารีณา  อุสาพรหม
3. เด็กชายศักดิ์ดา  คำชนะ
 
1. นางสุณัชชา  เคนไชยวงค์
2. นางปิยะพร  เฉลยพจน์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงชี 1. เด็กหญิงธิญาดา  ดวงใจ
2. เด็กหญิงสุมิตรา  ขาวสนิท
3. เด็กหญิงอรสา  พวงสวัสดิ์
 
1. นางสาววิจิตรา  สีทา
2. นายสมยศ  อภัยโส
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงชนกานต์  ปานไธสงค์
2. เด็กชายภานุพงษ์  อินทะศรี
3. เด็กชายศรราม  คะพันธุ์
 
1. นางอมรมาศ  เยียวรัมย์
2. นางพัชราภรณ์  ขจรเกตุ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงณัฐฐางาม  อินทรักษ์
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ธงไพร
3. เด็กหญิงมนัสสิรี  เครือเพชรกุล
 
1. นางคนึงนิต  บุพศิริ
2. นางสาวแสงเดือน  วะยะลุน
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กหญิงกมลศรี  บุญเหลา
2. เด็กหญิงรัชนี  หลวงแก้ว
3. เด็กหญิงวนิดา  โคตวัน
 
1. นางสาวจินตนา  แสนภูวา
2. นายวงศ์ธนา   อินทุวงศ์
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงวรนุช  ไชยต้นเทือก
2. เด็กหญิงแพรววนิต  กลัดทอง
 
1. นางศิริพร  เชื้อวังคำ
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กชายบุญเติม   มณีรัตน์
2. เด็กชายอดิศร   บงสีดา
 
1. นางไพจิตร   จันทะขิน
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 1. เด็กชายกัณฐชัย  คำหวาย
2. เด็กชายศิริชัย  ด่างเกษี
 
1. นางสาวแววตา  เดชขันธ์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กชายธีรพงษ์   อนุญาหงษ์
2. เด็กชายยุทธนา   จะนันท์
 
1. นายสมใจ  ยามี
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองดุด 1. เด็กชายธนวัฒน์  ภูมิลักษณ์
2. เด็กชายเนตินัฏ  พลหมอ
 
1. นายพิพัฒน์พงษ์  สารคำ
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กชายยรรยง   ไชยกา
2. เด็กชายอภิชาติ    รัตนะ
 
1. นายกฤษฏากร    สารคำ
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กชายณัฐชนนท์   อินทริง
2. เด็กชายณัฐพล   ไชยกา
 
1. นายกฤษฏากร   สารคำ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ลิภา
2. เด็กหญิงจิราพัชร  จรชร
3. เด็กหญิงฟ้าใส  ไหลอุดี
4. เด็กหญิงลลิตา  แสงสว่าง
5. เด็กชายโพธิวงค์  คำใบ
 
1. นางรจนา  รู้บุญ
2. นางจารุทัศน์  ไหลอุดี
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กหญิงจิตรทิวา  น้อยนาง
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  สาดี
3. เด็กหญิงนีรชา  อะคะศรีวร
4. เด็กหญิงศุจินธรา  ขุนรักษา
5. เด็กหญิงอภิสรา  คะมุง
 
1. นางรจนา  รู้บุญ
2. นางจารุทัศน์  ไหลอุดี
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงนิภาพร  นนเลาพล
2. เด็กหญิงนิรมล  ตอนสุข
3. เด็กหญิงวิชยา  สุวรรณมาโจ
4. เด็กหญิงสุธิชา  วงศ์คำดี
5. เด็กหญิงอรวรา  ขวาไชยวี
 
1. นายนเรศ  มากอง
2. นางสาวปวีณา  อุ่นเทียมโสม
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงกวิสรา  มาศรี
2. เด็กหญิงกวีติกาน  ศรีทองอุ่น
3. เด็กหญิงนันทวิชน  พรเพชร
4. เด็กหญิงศุภสดา  ยาวัตร์
5. เด็กหญิงสุพิชญา  ผสมพงษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนางรัก   ดีโคตร
2. นางลลิสา  ทินบูรณ์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงกนกพร   จำปา
2. เด็กหญิงปทิตตา   จำปา
3. เด็กหญิงพรทิพา   นารีแพงสี
4. เด็กหญิงอัญชลี   อนุญาหงษ์
5. เด็กหญิงอาทิติยา   อนุญาหงษ์
 
1. นางรัชนีวรรณ  อนุญาหงษ์
2. นางสุภาพร  ไพสณฑ์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงชไมพร   ไตรมีแสง
2. เด็กหญิงสุนิสา   จูมพลาศรี
3. เด็กหญิงอรณิชา   จรลี
4. เด็กหญิงเบญจมาศ   อังคะฮาด
5. เด็กชายเอกราช   แต้มกลาง
 
1. นางรุ่งเรือง   ราชมณี
2. นางสาวพิศมัย  ขวาไชยวี
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคำ อ.โพนสวรรค์ 1. เด็กหญิงนิตยา   โทรัตน์
2. เด็กหญิงน้ำฝน   มูลตรีเสา
3. เด็กหญิงบัวตูม  ปุนหาวงค์
4. เด็กหญิงพิมพ์ภิกา   อนุญาหงษ์
5. เด็กหญิงลักคณา   อินทะศรี
 
1. นายปริญญา  ปากดี
2. นางพิศวาท  กุลมา
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงกฤษชญา   โยลัย
2. เด็กหญิงกิตติญา   บาลชมภู
3. เด็กหญิงบังอร   ลีคำพอก
4. เด็กชายประดลเดช   เขียวโป
5. เด็กหญิงภัทริยา   จำปาปุ้ง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปิยสิทธิ์   ศรีสมศักดิ์
2. นายฉัตรชัย  จันทา
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กานนท์
2. นายกิตติกร  สุวรรณมาโจ
3. นางสาวกุลนิชย์  คุ้มวงษ์
4. นายคุณากร  อุ่นเทียมโสม
5. นางสาวคุนัญญา  ดวงดูสัน
6. นายจงเจริญ  นนท์เหล่าพล
7. เด็กหญิงฉวีวรรณ  กานนท์
8. นายธนากร  สุวรรณมาโจ
9. นางสาวธัญญาศิริ  อุ่นเทียมโสม
10. นางสาวนันธิดา  พิมพ์ลุน
11. เด็กหญิงปีย์รดา  กานนท์
12. นายพลวัฒน์  นนท์เหล่าพล
13. นายภูวดล  กันยาตี
14. เด็กหญิงรัชฎาพร  ต้อนโสกรี
15. นายรัฐพงษ์  นนท์เหล่าพล
16. นางสาววัลย์ลดา  แก้วอ่อนขวา
17. เด็กหญิงสายธาร  แก้วอ่อนขวา
18. เด็กชายอัมรินทร์  สนมศรี
19. เด็กชายอานนท์  แก้วโบดา
20. นางสาวเพชรลดา  มะสุใส
 
1. นายบุญสงค์  สาหัส
2. นายนเรศ  มากอง
3. นางสาวปวีณา  อุ่นเทียมโสม
4. นายกฤษณ  จิตรอ่อง
5. นางสาวปรัศนีย์  แก้วอ่อนขวา
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงลักษณาวดี  ปุนจันตัง
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  ภูส่งศรี
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแค 1. เด็กหญิงวันวิสา  อัมไพพันธ์
 
1. นางสาวกัลยา  สิงห์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กหญิงน้ำฝน  สุขภวงค์
 
1. นางนิทัศนา  เพียรภายลุน
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนขาว 1. เด็กหญิงณัฐชญานันท์   หมอกมีชัย
2. เด็กชายสิทธิ   อุนารี
 
1. นายสมบูรณ์    แสนสุภา
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กชายดรินภพ  ผาลี
2. เด็กหญิงเพียงธนัน  คำกอง
 
1. นางมณีรัตน์  อภัยโส
2. นายวรวิทย์  จันทายืน
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กชายธีรภัทร  ถารักคำ
2. เด็กหญิงพันธ์ศรี  โซ้พลงาม
 
1. นายสฤษดิ์  ศรีวันพิมพ์
2. นางสาวเย็นฤดี  นิวงษา
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กหญิงฉันทิสา   เมืองโคตร
2. เด็กหญิงชยากร   กาสีชา
3. เด็กหญิงชยุดา   ติยะบุตร
4. เด็กหญิงนิลาวรรณ   ติยะบุตร
5. เด็กหญิงปนัดดา   นะคะจัด
6. เด็กหญิงพนิตนันท์   เบียนไชย
7. เด็กหญิงศรัณยา    นะคะจัด
8. เด็กหญิงศรัณย์พร   ติยะบุตร
9. เด็กหญิงสุวรีย์  คำชนะ
10. เด็กหญิงอริสรา   ติยะบุตร
 
1. นางปริญญา  ติยะบุตร
2. นางสาวมิ่งขวัญ  จันทรา
3. นางสาวปิรัญญา   พิลามาศ
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. นางสาวขนิษฐา  ยี่ทุม
2. นางสาวปณิดา  ศรีโลเจียว
3. นางสาวประณิดา  ยังภาย
4. นางสาวพรมรินทร์  อายก้อน
5. นางสาวลลิตา  พารัน
6. นางสาวลัดดาวรรณ  อุตตะมะ
7. นางสาววิยดา  อามาตมนตรี
8. นางสาวสุฎารัตน์  อุทรัง
9. นางสาวสุฎาวรรณ  อุทรัง
10. นางสาวอุไรวรรณ  สนมศรี
 
1. นายบุญสงค์  สาหัส
2. นางสาวปวีณา  อุ่นเทียมโสม
3. นางสาววราพร  กานนท์
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดแพง 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  ศรีวรสาร
2. เด็กหญิงชลดา  โวหารลึก
3. เด็กหญิงชลธิชา  แผนบุตร
4. เด็กหญิงธนัญญา  สิงห์งอย
5. เด็กหญิงนพมาศ  ทมถา
6. เด็กหญิงนุชนารถ  อุน้อย
7. เด็กหญิงปริญญา  ศรีสงคราม
8. เด็กหญิงพรประกาย  ตาทิน
9. เด็กหญิงภัทรสุดา  แพงสาระ
10. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  บุพศิริ
11. เด็กหญิงวรัญญา  เสนเพ็ง
12. เด็กหญิงศศิตา  วรรณสนิท
13. เด็กหญิงศศิธร  คำตา
14. เด็กหญิงสายธาร  โคตรคำ
15. เด็กหญิงอรัญญา  ศรีวรสาร
 
1. นางสุดคนึงนิจ  โกษาแสง
2. นายวสันต์  บุพศิริ
3. นางสาวสัญทิตย์  ชอนบุรี
4. นางสาวจริยา  บรรลือเสียง
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะทาย 1. เด็กหญิงกนกพร  ใยคง
2. เด็กชายกีรติ  อ่อนตา
3. เด็กหญิงจันทร์จิรา  บุญญาพิทักษ์
4. เด็กชายชาติชาย  ศักดิ์เสกสรรค์
5. เด็กชายธนชาติ  บุญรักษ์
6. เด็กหญิงธัญสินี  แวงดา
7. เด็กชายธเนศ  ธาดา
8. เด็กหญิงบุษยารัตน์  รักมิตร์
9. เด็กชายปรีดา  เพ็งอาสา
10. เด็กหญิงพิริยากร  วงศ์พุทธา
11. เด็กหญิงรัชนีกร  นามพะทาย
12. เด็กชายศักดิ์ดา  มลาสินธ์
13. เด็กชายหวาน  ชุ่มผึ้ง
14. เด็กชายอนันต์ยศ  ทศรักษา
15. เด็กหญิงอมลรดา  แซ่เลา
 
1. นายกรภัฏ  ทุมวรรณ
2. นางแววตา  ผายชำนาญ
3. นายธนภัทร  คำทะเนตร
4. นางอาภาพร  สาพุฒ
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อยทวย 1. เด็กหญิงประกายแก้ว  แพงจำปา
2. เด็กหญิงศรสวรรค์  วะละ
 
1. นายธีระวุฒิ  พันธุ์เวียง
2. นางศริญญา  พันธุ์เวียง
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงจันธิมา  วงษ์ชัยภูมิ
2. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์   ผิวอ่อน
 
1. นายเทพสิทธิ์    กิติศรีวรพันธุ์
2. นายดิเรก  ภาโสม
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ยะภักดี
 
1. นางดาราสว่าง  สุวรรณมาโจ
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว 1. เด็กหญิงกรกนก  เอี่ยมฤทธิ์
 
1. นายสุริยา  ป้องหลักคำ
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงสุนิสา  สมรฤทธิ์
 
1. นายสมนึก  คำประภา
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กหญิงมรกต  ยะภักดี
 
1. นางดาราสว่าง  สุวรรณมาโจ
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวินพระบาท 1. เด็กชายปกรณ์  ทะนะไชย
 
1. นางสุนีรัตน์  รัตนบุญมีกุล
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. นางสาวเบ็ญ   มะแก้ว
 
1. นายปรัชญา  กิติศรีวรพันธุ์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ 1. เด็กหญิงแพรพลอย  วิมลพัก
 
1. นางสาวสาวิตรี  วรวงศ์
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กหญิงสุพัฒนา  แสนโคตร
 
1. นายณัฐพงษ์  สัพโส
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดกวน 1. เด็กหญิงทิพย์อักษร  แก้วสมวงษ์
2. เด็กหญิงพิมพิกา  บุญญะศรี
 
1. นางสาวกมลพรรณ  บุญประสิทธิ์
2. นางสาวอรัญญา  ศรีวรสาร
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดกวน 1. เด็กหญิงธัญชนก  ผาอินดี
2. เด็กหญิงรุจรี  หนูเข็ม
 
1. นางทรงผล  ยศไชยวิบูลย์
2. นางสาวอรัญญา  ศรีวรสาร
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กหญิงศาตพร  ก้อนหมื่น
2. เด็กหญิงสุธาพร  ไชยพรม
 
1. นางนิพาภรณ์  คะลีล้วน
2. นางดวงสุดา  ทับแสง
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1. เด็กหญิงอรปรียา  ไชยวงษ์
 
1. นายวัฒนา  ตะวะนะ
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเตย 1. เด็กชายณัฐชัย  วงษา
2. เด็กชายปฏิภาณ  สมตน
3. เด็กชายวรกานต์  คอนมุงคุณ
 
1. นางประไพร  มะลิทอง
2. นางราวรรณ์  สุขรี
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  เดชทะศร
2. เด็กชายชัยณรงค์  ภูผายาง
3. เด็กหญิงรดา  เดชทะศร
 
1. นางสาวสุนทรา   ขันธ์พัฒน์
2. นางสาวฌาริญญา  ปัญญาบุตร
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายจิรภัทร  ไชยเทศ
2. เด็กชายพัชรพล  ทุมสาย
3. เด็กชายวัชรากร  จุลขันธ์
 
1. นางนิภาลัย  ยะภักดี
2. นางนุชนาฏ  สินสุนทรพงศ์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงสุวิมล  นาโควงค์
 
1. นางรัชนี  อุสาพรหม
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงทิพรดา  โกษาแสง
 
1. นางรัชนี  อุสาพรหม
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงวรัญญา  นาโควงค์
 
1. นางบุญล้ำ  คำหา
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงคัทลียา  ลอยพิมาย
 
1. นายชนาธิป  โกษาแสง
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงลิตภัทร  หลงศรี
 
1. นายสุรินทร์  อุสาพรหม
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหาด 1. เด็กหญิงเพชรมณี  มนตรี
 
1. นางสาวสนิท  ผาลี
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เจริญราษฎร์
 
1. นางอมรลักษณ์  จำปาไชยศรี
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหาด 1. เด็กหญิงพิชญา  สาผิว
 
1. นางพิสมัย  สาผิว
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กชายศักดา  อ้วนแก้ว
 
1. นายนิรันดร์  อ้วนแก้ว
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหาด 1. เด็กหญิงอธิชนันท์  แสงขาว
 
1. นางพิสมัย  สาผิว
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  ยังภาย
 
1. นายสินสมุทร  สินธุศิริ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงกัญจนพร  บุนนท์
2. เด็กหญิงคัทลียา  ลอยพิมาย
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  สีวันพิมพ์
4. เด็กหญิงทิพรดา  โกษาแสง
5. เด็กหญิงพัชรภา  นาโควงค์
6. เด็กหญิงลลิตภัทร  หลงศรี
7. เด็กหญิงวรัญญา  นาโควงค์
8. เด็กหญิงศิริมล  นาโควงค์
 
1. นายชนาธิป  โกษาแสง
2. นางสาวลลิตา  นาขมิน
3. นายดนตรี  ดีแสง
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงคัทลียา  ลอยพิมาย
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  สีวันพิมพ์
3. เด็กหญิงทิพรดา  โกษาแสง
4. เด็กหญิงปณาลี  พรหมศักดา
5. เด็กหญิงปริชญา  นาโควงค์
6. เด็กหญิงพรนัชชา  เพชรนิล
7. เด็กหญิงภัชรภา  นาโควงค์
8. เด็กหญิงภัทราวดี  นาโควงค์
9. เด็กหญิงมิ่งกมล  นวนลมลี
10. เด็กหญิงวรนุช  อุสาพรหม
11. เด็กหญิงวรัญญา  นาโควงค์
12. เด็กหญิงสุวรรณี  อุสาพรหม
13. เด็กหญิงสุวิมล  นาโควงค์
14. เด็กหญิงอุรชา  สุขวิพัฒน์
15. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ดีแสง
 
1. นายเตรียมศักดิ์  อินอุเทน
2. นางปฏิมาพร  นาโควงศ์
3. นางสาวเจนจิรา  นาโควงค์
4. นายวิจักษณ์  วะสาร
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงกานติมา  นาโควงค์
2. เด็กหญิงคัทลียา  ลอยพิมาย
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  สีวันพิมพ์
4. เด็กหญิงปณาลี  พรหมศักดา
5. เด็กหญิงพรนัชชา  เพชรนิล
6. เด็กหญิงภัชรภา  นาโควงค์
7. เด็กหญิงวรนุช  อุสาพรหม
8. เด็กหญิงวรัญญา  นาโควงค์
9. เด็กหญิงสุวรรณี  อุสาพรหม
10. เด็กหญิงสุวิมล  นาโควงค์
 
1. นายชนาธิป  โกษาแสง
2. นางจับใจ  ไชยศิริวงค์สุข
3. นายดนตรี  ดีแสง
4. นายเตรียมศักดิ์  อินอุเทน
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามัคคี 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ธนโม้
2. เด็กชายจักรพันธ์  โคตพรม
3. เด็กหญิงจินตนา  วงษาเนาว์
4. เด็กชายชิณวัตร  จันทร์สิน
5. เด็กหญิงดารยา  บุนนท์
6. เด็กชายนลธชัย  บุตรราช
7. เด็กชายนลธวัฒน์  บุตรราช
8. เด็กชายพีรภัทร  แก้วอาจ
9. เด็กหญิงภัทรชุอร  นาโควงค์
10. เด็กชายภาณุวัฒน์  เหยียบประโคน
11. เด็กชายภูมินทร์  โคตรพรม
12. เด็กชายศิิริวัจน์  ทิธรรมมา
13. เด็กชายสิริภัท  ทิธรรมมา
14. เด็กชายสุดที่รัก  วงศรีชู
15. เด็กหญิงสุวิษา  นาโควงค์
16. เด็กชายอนุสิทธิ์  โคตรพรม
17. เด็กชายอภิสิทธิ์  แดนรักษ์
18. เด็กชายเจษฎา  มีคล้าย
19. เด็กชายเจษฎา  โคตพรม
20. เด็กชายโกมินทร์  วะดีศิริศักดิ์
 
1. นายประเภท  วะชุม
2. นางเรือนแก้ว  โกษาแสง
3. นายเกื้อกูล  วะชุม
4. นายพงศ์โพยม  จันทร์เพ็งเพ็ญ
5. นางฉันทนา  ไชยต้นเทือก
6. นางสาวธิติยา  นาโควงค์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเรียงทุ่งเจริญ 1. เด็กหญิงกัญญาทิพย์   หารมนตรี
2. เด็กชายคณิศร   ภูดีทิพย์
3. เด็กชายจิรายุทธ    เทพเศรษฐา
4. เด็กหญิงฐิดา   ลันศรี
5. เด็กชายฐิติพล   ทองแดนไทย
6. เด็กหญิงฐิติมา   ภาโสม
7. เด็กชายณัฐพล   ไชยคำ
8. เด็กหญิงณัฐริกา   คำธิ
9. เด็กหญิงณิชาภัทร    คำธิ
10. เด็กชายทวีศักดิ์   ป่าข้างฮุง
11. เด็กชายทวีสิน   หารมนตรี
12. เด็กหญิงธนกร   พิมสอน
13. เด็กชายธนกร   ไชยนาน
14. เด็กชายธนชิต   คำธิ
15. เด็กหญิงธิดารัตน์    รังศิริ
16. เด็กชายธีระพงศ์   รังโคตร
17. เด็กชายธีรเทพ    เสนาสี
18. เด็กหญิงนริศรา   สาระไชย
19. เด็กชายนิชา   ไชยคำ
20. เด็กหญิงน้ำฝน   สาวะเนตร
21. เด็กหญิงบุตรสตรี   เศษสูงเนิน
22. เด็กชายปกรณ์   เกาะช้าง
23. เด็กหญิงปนัศตา   โมธรรม
24. เด็กชายปีใหม่   เทพเศรษฐา
25. เด็กหญิงปุณยาพร   ศรีลือ
26. เด็กหญิงพนิดา    บัวลา
27. เด็กหญิงภาวศุทธิ   พิมทอง
28. เด็กหญิงมินตยา   ชาญมาตรา
29. เด็กหญิงรจณา    ภาโสม
30. เด็กหญิงรุ่งนภา   ศรีสงคราม
31. เด็กหญิงวิชุดา   อุดมกัน
32. เด็กชายศราวุธ   ยุทธรรม
33. เด็กหญิงศิรินภา    ฝ่ายชมภู
34. เด็กชายสรยุทธ   คำธิ
35. เด็กหญิงสิรินทรา    แก้วน้ำ
36. เด็กหญิงสุชาดา   ขาววงค์
37. เด็กชายสุวันชัย   คงทน
38. เด็กหญิงอภิญญา    รังศรี
39. เด็กชายอัครณี    ฝ่ายชมภู
40. เด็กหญิงเตชินี   ธัญญวิชยเวช
 
1. นายอรรณพ   ป้องกัน
2. นายประยงค์   รุ่งจินดารัตน์
3. นายศิริพงษ์   วงศ์พิมพ์คำ
4. นายสมชาย    เสียงล้ำ
5. นางสาวฐิติญา  สมเทพ
6. นางอรสา    ลมชิด
7. นางนิรมล   ผาสุขเลิศ
8. นายเทพรัตน์  ชัยบุญมา
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวินพระบาท 1. เด็กชายอิทธิชัย  แสนมะฮุง
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  สิมมา
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. นายปิยะราช  มะสุใส
 
1. นายสอนประเสริฐ  นนเลาพล
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรามราช 1. เด็กหญิงอริศรา  นิวงษา
 
1. นายวิทยา  ลิ้มวงษ์ทอง
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงอรุโณทัย  จู่มา
 
1. นางวราพร  มานันที
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหาด 1. เด็กชายพศวัต  ชำนาญกิจ
 
1. นางสาวสนิท  ผาลี
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กชายวีรภัทร  รุ่งฤทธิ์
 
1. นางสาวนิภาพร  วงษาเนาว์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 1. เด็กหญิงวิภาวดี  นันธานี
 
1. นางสาวศิริรัตน์  กลยะณี
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงสิรินทิพย์  บุญประคม
 
1. นางนันท์นภัส  รมย์สูงเนิน
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายภัทรพล  บุพศิริ
 
1. นายเสมา  ธนะศรี
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กชายไพรัตน์   ไตรมีแสง
 
1. นายอัจฉริยพงศ์   ราชปัญญา
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงสุชัญญา  จันฑะเฆ่
 
1. นางสาวมนชยา  มณีปกรณ์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงกรวิภา   สีดา
 
1. นายอัจฉริยพงศ์   ราชปัญญา
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กชายธีรภัทร  ขันทะชา
 
1. นางสาวชุติมา  คะพันธุ์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กชายศรชัย  เชิดสะภู
 
1. นางสาวศิวาพร  นามบุตร
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะทาย 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  จันนาค
 
1. นายธนภัทร  คำทะเนตร
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  แง่นาเหนือ
 
1. นายอัมพล  ชาสงวน
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านนาเรียงทุ่งเจริญ 1. เด็กชายคณิศร   ภูดีทิพย์
2. เด็กชายฐิติพล   ทองแดนไทย
3. เด็กชายณัฐพล   ไชยคำ
4. เด็กชายทวีศักดิ์   ป่าข้างฮุง
5. เด็กชายธีรเทพ    เสนาสี
6. เด็กชายปกรณ์   เกาะช้าง
7. เด็กชายปีใหม่   เทพเศรษฐา
8. เด็กชายศราวุธ    ยุทธรรม
9. เด็กชายสุวันชัย   คงทน
 
1. นายประยงค์   รุ่งจินดารัตน์
2. นายอรรณพ   ป้องกัน
3. นายศิริพงษ์   วงศ์พิมพ์คำ
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาล 1. เด็กหญิงขนิษฐา  นนทะศรี
2. เด็กหญิงจิตรานุช  พันจี
3. เด็กหญิงญารดา  คำแสน
4. เด็กชายณัฐพล  พาพรม
5. เด็กชายณัฐพล  ดวงสา
6. เด็กชายณัฐภัทร  วิพรรณะ
7. เด็กชายธนกร    เปาวะนา
8. เด็กชายธนโชติ   กวนศักดิ์
9. เด็กหญิงธัญชนก  สาหัส
10. เด็กชายธีรเดช  ยะวงษ์ศรี
11. เด็กชายธเนศ   โอ้น
12. เด็กชายนครินทร์  โยลัย
13. เด็กชายนฤเบศ  วดีศิริศักดิ์
14. เด็กหญิงบุญมี  บุพศิริ
15. เด็กชายปกรณ์  กวนศักดิ์
16. เด็กชายพงศกร  กิเวียน
17. เด็กชายพงษพิสุทธิ์    แสนสุพรรณ์
18. เด็กหญิงพลินทิพย์  กวนศักดิ์
19. เด็กชายภานุวัฒน์  บุพศิริ
20. เด็กชายภานุเดช  พรมสุ้ย
21. เด็กชายภูชิต  กวนศักดิ์
22. เด็กชายยุทธพงษ์  สาหัส
23. เด็กหญิงยุวดี  สุวรรณมาโจ
24. เด็กหญิงลักษมี  แก้วมี
25. เด็กหญิงวัชราภรณ์  กวนศักดิ์
26. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  สุวรรณมาโจ
27. เด็กชายวุฒิพงษ์  ซองทอง
28. เด็กชายศรายุธ  กวนศักดิ์
29. เด็กหญิงศิริยากร  สุวรรณมาโจ
30. เด็กชายสรยุทธ์  โยลัย
31. เด็กหญิงสาวิตรี  วิพรรณะ
32. เด็กชายสินาถ  สะตะ
33. เด็กหญิงสุดารักษ์  พันธุ์เมือง
34. เด็กหญิงสุภาวดี  ภูมิพรหม
35. เด็กหญิงอรปรียา  เหล่าพร
36. เด็กหญิงอรปรียา   กวนคำอุ้ย
37. เด็กชายอรรถนนท์  รูปเหมาะ
38. เด็กชายเจตนิพัทธิ์   สาหัส
39. เด็กชายเชษฐา  ประพัสรางค์
40. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  พาพรม
 
1. นางสาวภัชกาษจน์  ปัฏนา
2. นางบรรจง  คงสุขอนันต์
3. นางสาวคมขำ  เกษมสิน
4. นางอรวรรณ  แก้วมณี
5. นายบัญชา  อุดมเดชาเวทย์
6. นางชอบ  พันธุพาน
7. นางปราณี  จันทะขิน
8. นายพรเทพ  สมปัญญา
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  มากอง
2. เด็กหญิงนฤมล  โพติยะ
3. เด็กหญิงนุชจริน  ไพราชสูง
4. เด็กหญิงพรรณชนิดา  กานนท์
5. เด็กชายพิตตินันท์  ยางสิงอ้อ
6. เด็กชายภูวริน  มะสุใส
7. เด็กชายวรภัทร  มะสุใส
8. เด็กชายศรดิษฐ์  อุ่นเทียมโสม
9. เด็กชายอดิเทพ  แก้วอ่อนขวา
10. เด็กหญิงเยาวพา  มะสุใส
 
1. นายสินสมุทร  สินธุศิริ
2. นางสาวมณีรัตน์  มะสุใส
3. นางสาวมลนภา  มะสุใส
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. นายฐิติพงษ์  มะสุใส
2. นายธวัฒชัย  เขียวค้า
3. นายนิรชิต  มะสุใส
4. นายพันกร  พันจี
5. นายวัชรินทร์  มะสุใส
6. เด็กหญิงศศิวิมล  นนเลาพล
7. เด็กหญิงศิระประภา  นนท์เหล่าพล
8. เด็กหญิงสุธิมา  สาลีพล
9. เด็กหญิงสุวดี  มะสุใส
10. เด็กหญิงเลิศจรินทร์  แนววิเศษ
 
1. นายสินสมุทร  สินธุศิริ
2. นางสาวมณีรัตน์  มะสุใส
3. นางสาวมลนภา  มะสุใส
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. นางสาวจุฬารัตน์   โพติยะ
2. นางสาวทานทอง   โพธิ์สว่าง
3. นางสาวนาตาลี   หอมป่าเพิ่ม
4. นางสาวสุพรรษา   โพติยะ
5. เด็กหญิงหทัยกาญจน์   เขื่อนขันธ์
6. นางสาวอรณิชา   ต้อนโสกรี
7. เด็กหญิงเจนจิรา   กุจนา
8. นางสาวเพ็ญพิชชา   ชินบูรณ์
 
1. นายณัทธมนวรรษ  วรกา
2. นางศศิธร  กิติศรีวรพันธ์ุ
3. นายเฉลิมชัย  ออทอลาน
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงกมลนัทธ์   แสนทวีสุข
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วะชุม
3. เด็กหญิงจิรนันท์  โคตรพรหม
4. เด็กหญิงนิตยา  วงแหวน
5. เด็กหญิงปภัสรา  ศักดิ์จำปา
6. เด็กหญิงอรทัย  มาตรชัยเคน
7. เด็กหญิงอรษา   วะชุม
8. เด็กหญิงอัจฉราพร   ลิภา
 
1. นางนิภาภรณ์   แก้วอินธิ
2. นางนางวิลาวรรณ  อุสาหรหม
3. นางสาวจิตราภรณ์  สารผล
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงจิรนันท์  มากอง
2. นางสาวทองชมพูนุช  คุตะโค
3. เด็กหญิงนิภาพร  อุ่นเทียมโสม
4. เด็กหญิงประภาวัลย์  นนเลาพล
5. นางสาววราพร  ฮาดทักวงค์
6. เด็กหญิงศรัญญา  มากอง
7. เด็กหญิงศิรินัน  นนท์เหล่าพล
8. เด็กหญิงสุภาภรณ์  แก้วไพศาล
 
1. นายสินสมุทร  สินธุศิริ
2. นางสาวมณีรัตน์  มะสุใส
3. นางสาววาสนา  โพติยะ
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชัยมงคล 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  นาชิน
2. เด็กหญิงธัญชนก  สุสารโภ
3. เด็กหญิงนฤมล  แสงอโน
4. เด็กชายนาวิน  จันทร์วิเศษ
5. เด็กหญิงนุสรา  อาลัย
6. เด็กหญิงปภาวรินทร์  พึ่งผล
7. เด็กชายภาคิน  จิตร์จักร์
8. เด็กชายมงคล  ทอนอทอง
9. เด็กชายราเชนทร์  โคตรสุวรรณ
10. เด็กชายศิวกร  ชัยโกฏิ
11. เด็กหญิงสุดาพร  ผิวบาง
12. เด็กชายสุรเสกข์  โสนาคา
13. เด็กชายอติชาติ  สีหาราช
14. เด็กชายอัครวินทร์  ยอดดำเนิน
 
1. นายสมชิต  จันเทา
2. นางสาวตติยา  เจริญยิ่ง
3. นางสุนันทา  ฮมแสน
4. นางกัลยารัตน์  ทองดวง
5. นางแค๊ชริยา  ลักขณานุกูล
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชัยมงคล 1. เด็กหญิงกวินทรา  จันทเสน
2. เด็กหญิงขนิษฐดา  จิณารักษ์
3. เด็กชายทักษิณ  แก่นนาคำ
4. เด็กชายทินกร  มีคำ
5. เด็กชายธนดล  หงษ์ศรีเมือง
6. เด็กชายวัชรินทร์  ผุยพันธ์
7. เด็กชายวีระศักดิ์  โสภาบุญ
8. เด็กชายศรายุทธ  สิมสุวรรณ์
9. เด็กชายสิรวิชญ์  มูลละ
10. เด็กหญิงสุนันทา  พลีวรรณ
11. เด็กหญิงสุพรรษา  ดาริรัมย์
12. เด็กชายอภิสิทธิ์  ประทุมวัน
13. เด็กหญิงอัจฉรา  ทุมที
14. เด็กหญิงอารียา  สิทธิเสน
 
1. นายสมชิต  จันเทา
2. นางสาวตติยา  เจริญยิ่ง
3. นางสาวกชนิภา  บุญพรสถิตย์
4. นางสาวชลธิชา  ส่วนเสมอ
5. นางสาวพิมลดา  เกษมสินธุ์
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว 1. เด็กชายจารุวัต  เปาวะนา
2. เด็กชายธนพัฒน์  ผาตินันท์
3. เด็กชายนัฐพงษ์  แซ่สิม
4. เด็กชายอำนาจ  โทสวนจิต
5. เด็กชายไพรพนา  ลิภา
 
1. นายทินกร  ชินโคตร
2. นายณรงค์ศักดิ์  ปิลอง
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กหญิงปพิชญา  มูลจันทร์
2. เด็กหญิงวิชญาดา  วงษา
 
1. นางอรอุมา  ศรีนาทม
2. นางน้ำทิพย์  เกษมสินธุ์
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1. เด็กหญิงจันทร์สุดา  มีสุวรรณ
 
1. Mrs.yanfang  He
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กชายกิตติชัย  เสนสอน
2. เด็กชายกีรติ  ปู่บุตรชา
3. เด็กชายนนทวัฒน์  ลิภา
4. เด็กชายปวีณกร  ดีแสง
5. เด็กชายวัชรากร  พิมพ์ภา
6. เด็กชายสิทธิพล  นาขะมิน
 
1. ว่าที่พันตรีจำเริญ  นครไทย
2. นางจินดา  วะชุม
3. นายเกรียงไกร  แสนสุข
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายกฤษติน  วงศรีชู
2. เด็กชายจิรภัทร  แก่นหอม
3. เด็กชายฐิติพงศ์  วงษาเนาว์
4. เด็กชายธนวัฒน์  พรมทอง
5. เด็กชายพงศกร  น้อยนาง
6. เด็กชายพูนทรัพย์  น้อยนาง
 
1. นายธนู  แดงวิเศษ
2. นายณัฐวุฒิ  นาโควงศ์
3. นายพงศกร  เทพศักดิ์
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ 1. เด็กชายชานนท์  มณีลุน
2. เด็กชายณัฐชัย  มีทองแสน
3. เด็กชายณัฐดนัย  กิติผง
4. เด็กชายธัชนนท์  นนทะศรี
5. เด็กชายธีระพัฒน์  รักคำศรี
6. เด็กชายนันทวัฒน์  นนทะศรี
7. เด็กชายมินทดา  พันจี
8. เด็กชายวายุพัฒน์  รักคำศรี
 
1. นางสาวศุภผล  ไชยพันธุ์
2. นายเสกสรรค์  พินยงค์
3. นายมนต์ชัย  พันนาดี
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดแพง 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  โคตรคำ
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สวรรยาสุวรรณ
3. เด็กหญิงทักษพร  เกษสิมมา
4. เด็กหญิงธนพร  วดีศิริศักดิ์
5. นายนาวิน  แน่นอุดร
6. เด็กหญิงปวีณา  หมิ่งหา
7. เด็กหญิงศศิธร  บุพศิริ
8. เด็กหญิงศิรินันท์  แดงด้วง
9. เด็กชายสรัล  เสนเพ็ง
10. นายอนุรักษ์  ดายังหยุด
 
1. นางมลิวรรณ  สรรคชา
2. นายอริยะศิลป์  สุวรรณอำไพ
3. นางสาววิลาวรรณ์  เดชโฮม
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  นนทะศรี
2. เด็กหญิงดาวนิล  คีราช
3. เด็กหญิงบุษรินธรณ์  ศรีสุพรรณ
4. เด็กหญิงพรรณวสา  พันจี
5. เด็กหญิงออมสิน  สินทา
 
1. นางสาวศุภผล  ไชยพันธุ์
2. นางสาวปิยฉัตร  กงภูเวทย์
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงณัฐติยา  ขันทะชา
2. เด็กหญิงมินธิลา  วะเกิดเป้ม
3. เด็กหญิงเกณิกา  ยิ้มแย้ม
 
1. นางฉวีวรรณ  พรมวัง
2. นางจิราภรณ์  ไชยมงค์
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ไชยกา
2. เด็กหญิงจันทร์พิมพ์    รัตนะ
3. เด็กหญิงเกวลี   บุญชาญ
 
1. นางสุวดี   บัวสาย
2. นางวจนพันธ์    อุ่นกลม
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงธัญย์ชนก   วิภา
2. เด็กหญิงวรัญญา    อนุญาหงษ์
3. เด็กหญิงสุภัสภรณ์   อนุญาหงษ์
 
1. นางสาวอ้อนจิตร์  แก่นจันทร์
2. นางสาวศิริรัตน์   ผาพองยุน
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายชัยวัฒน์  กระแสโสม
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   นวมขุนทด
3. เด็กหญิงอมรรัตน์   มาพร
 
1. นายศักดิ์ดา  เสนาสี
2. นางสาววรรณภา  คำหล้า
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  มาตรโสภา
2. เด็กชายภานุวิชญ์  วัดแผ่นลำ
 
1. นางสาวไอลัดดา  วัดแน่ลำ
2. นางสาวสใบพร  รูปไสย
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. นางสาวณัฐนิชา  สีวิคำ
2. เด็กหญิงนัฐริกา  อนุญาหงษ์
 
1. นายกนกฉัตร  ละครไชย
2. นายกรวิทย์  จันทมัตตุกาล
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  มาตชัยเคน
2. เด็กชายคฑาวุธ  เอกจักรแก้ว
 
1. นายวิทวัส  อินอุเทน
2. นายสุรศักดิ์  ชัยปัญหา
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กชายวราวุฒิ  ตะธรรมา
2. เด็กหญิงอัญชุลีจารีย์  เชื้อดวงผุย
 
1. นายวัฒนา  ผึ้งศรี
2. ว่าที่ร้อยตรีปิยสิทธิ์  ศรีสมศักดิ์
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กชายกฤษณะพงษ์  โพติยะ
2. เด็กชายนวมินทร์  สอนกางทิศ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปิยสิทธิ์  ศรีสมศักดิ์
2. นายวัฒนา  ผึ้งศรี
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กชายธันยพงษ์  ประกอบสุข
2. เด็กหญิงรุจีรัตน์  สอนสา
 
1. นายบุญเลิศ  สีโย
2. นางศิวาพร  สีโย
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. นายธนพล  อนุญาหงษ์
2. นางสาวอริศรา  อนุญาหงษ์
 
1. นายกนกฉัตร  ละครไชย
2. นางสาวมยุรี  อนุญาหงษ์
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายณัฐพนธ์  ชัยปัญหา
2. เด็กหญิงอธิติยา  แมดมิ่งเหง้า
 
1. นายสุรศักดิ์  ชัยปัญหา
2. นายวรชิต  สารคำ
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กชายนิภัทร  ดวงดูสัน
2. เด็กชายวริทธ์พล  ดวงดูสัน
 
1. นายพิชัย  เรืองจรัส
2. นายกฤษณ  จิตรอ่อง
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 1. เด็กชายธนทัต  โยลัย
2. เด็กชายบุญค้ำ  โยลัย
 
1. นางสาวจินตนา   จ่าเห็ม
2. นางสาวรินรดา  โยลัย
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. นายธนพล  อนุญาหงษ์
2. นางสาวอริศรา  อนุญาหงษ์
 
1. นายกนกฉัตร  ละครไชย
2. นางสาวมยุรี  อนุญาหงษ์
 
144 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  บุตคุป
2. เด็กหญิงปนัดดา  เยาวฤทธิ์
3. เด็กหญิงรัตติกาล  จ่าเห็ม
 
1. ว่าที่ร้อยโทสุพัฒน์  วันดี
2. นางประคองขวัญ  วันดี
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรามราช 1. เด็กชายดนุสรณ์  นนทะวงศ์
2. เด็กชายนคร  หาวิวร
3. เด็กชายสรวิชญ์  นิวงษา
 
1. นายนิกร  อาษาวัง
2. นางสาวปราศรัย  ภูชุม
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กชายทักษิณ  แก้วดวงดี
2. เด็กชายสำเริง  หารอาษา
3. เด็กชายสุทธิศักดิ์  โยลัย
 
1. นายอนันต์  แสนดวง
2. นายนรุตม์ชัย  นิ่มมุกดา
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กชายนวพล  มณีรัตน์
2. เด็กชายรุ่งกิจ  ริมสกุล
3. เด็กชายสถาพร  ดอดกระโทก
 
1. นายการัณย์  คำแปง
2. นางครองสุข  วดีศิริศักดิ์
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1. เด็กชายภานุพงษ์  คำใหญ่
2. เด็กชายสิทธิพล  คะลีล้วน
3. เด็กชายเริงฤทธิ์  เกษมสินธุ์
 
1. นายดรุณ  อนงค์ไชย
2. นางนงลักษณ์  อนงค์ไชย
 
149 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุทา
2. เด็กชายพิทักชัย  เอื้องไข
3. เด็กชายเจษฎา  อุผา
 
1. นายไตรภพ  โคตรมิตร
2. นายโกสินทร์  มะละกา
 
150 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา 1. เด็กชายฐาปกรณ์   สังกะ
2. เด็กชายธนพล  คำชนะ
3. เด็กชายวชิรวิทย์  ไชยสัตย์
 
1. นายยศศักดิ์  วะชุม
2. นางวิไลลักษณ์  ร่มรุกข์
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายวันพิชิต  อุปทุม
2. เด็กชายอธิป  โพธิ์ศรี
3. เด็กชายอนุชา  บุพศิริ
 
1. นายจรูญ  บุญละคร
2. นายสถาพร  ทีสุกะ
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กชายธรภัทร  ขุนพิทักษ์
2. เด็กชายภารดา  ปะวะโพกัง
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แสงมา
 
1. ว่าที่ร้อยโทสุพัฒน์  วันดี
2. นางประคองขวัญ  วันดี
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงสะพัง 1. เด็กหญิงกาญจนา  วงษาดี
2. เด็กหญิงพิริยากร  วงจวง
3. เด็กชายอภิชาติ  ศรีเรือง
 
1. นางรุ่งนภา  อัมรัตน์
2. นายณัฐพล  อัมรัตน์
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กหญิงนริศรา  เคนดง
2. เด็กหญิงพรพิมล  มณีพันธ์
3. เด็กหญิงเมวิษา  ปาทา
 
1. นางกนิษฐา   ศรีวะโสภา
2. นางวัฒนา  ขุนศรี
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงชญานี  คำสวัสดิ์
2. เด็กหญิงธิติพร  ระวิ
3. เด็กชายวัชรพงศ์   สุวรรณโส
4. เด็กหญิงอทิติยา  พิมน้อม
5. เด็กหญิงเกวลิน  มีนาคะ
6. เด็กหญิงเพียงฤดี  บุญยบุตร
 
1. นางสาวสุพรรณี  เผ่าพงษ์
2. สิบเอกทินกรณ์  พิมพ์คำ
3. นางสาวชัญญานุช  บุตรบุรี
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงจินทภา  สายโอราช
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  สุทา
3. เด็กหญิงวิลาวัณย์  อุผา
4. เด็กหญิงศศิประภา  ปากดี
5. เด็กหญิงสาวิตรี  คะดุน
6. เด็กหญิงอรัญญา  กิตติศรีวงพันธ์
 
1. นางสาวโสภา  โสดาภักณ์
2. นางสาวประภาพร  พันธุ์เวียง
3. นางสาวพรรนิภา  วงศ์ณะรัตน์
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนบก 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กันนิกา
2. เด็กหญิงนริศรา  เทวกุล
3. เด็กหญิงอาทิตติยา  ตันเสนา
 
1. นายมนตรี  ดงขันตะ
2. นางสาวมยุรี  บิดานารา
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กชายนที  แสนไชย
2. เด็กหญิงอินชุอร  สุขภวงค์
3. เด็กชายเจษฏา  แสงบา
 
1. นางประคองขวัญ  วันดี
2. ว่าที่ร้อยโทสุพัฒน์  วันดี
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ภักดี
2. เด็กชายวิทวัส  ปุ๊สีดา
3. เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีกระสอน
 
1. นายวีระพงษ์  มะโนขันธุ์
2. นายวีระพล  เนตรพิมพ์
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงปริมวรา  พิมภาค
2. เด็กหญิงวุฒิพร  ไชยเทศ
3. เด็กหญิงอัญธิชา  เพรชโสภา
 
1. นายณัฐวุฒิ  วรรณวงศ์
2. นางผ่องใส  ธนภัทรพงศ์
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร) 1. เด็กหญิงปริญญา  คำเกาะ
2. เด็กหญิงพรนภา  พานสง่า
3. เด็กหญิงภารฏี  มณีปกรณ์
 
1. นางสายเพชร  คำเกษ
2. นายธนพงษ์  คำเกษ
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงทิพวัลย์  เอ้เคน
2. เด็กหญิงอรัญญาณี  จูมโคว้
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ไชยสมุทร
 
1. นางถนอมจิต  กิติศรีวรพันธุ์
2. นางมาลี  บุโพธิ์
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวินพระบาท 1. เด็กหญิงธิดาภา  มังคละคีรี
2. เด็กหญิงวิมลสิริ  ทะนะไชย
3. เด็กหญิงแพรวดาว  ชนะดิษฐ์
 
1. นางสาวรักรดา  บุญเทียม
2. นางวราปภา  พนันชัย
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเข 1. เด็กหญิงปานฤทัย  จันดาประดิษฐ์
2. เด็กหญิงพรชิตา  สะอาด
3. เด็กหญิงอัญชลี  ไกรสิน
 
1. นางอรุณี  ภูดีทิพย์
2. นางหทัยภัทร  ไชยมนตรี
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงสะพัง 1. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  นนทะวงษา
2. เด็กหญิงลัลนา  ทองโนนสูง
3. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  มานะเสน
 
1. นางวิลาวรรณ  ไตรยะถา
2. นายณัฐพล  อัมรัตน์
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงประภาพร   บุญภักดี
2. เด็กหญิงพัชรี   พูลสวัสดิ์
3. เด็กหญิงอริษา   ระสกุล
 
1. นางเพทาย   เตียงสกุล
2. นางพรพิศ   บรรลือ
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กหญิงณัฐริชา  บาลอินทร์
2. เด็กหญิงนิรชา  อนุญาหงษ์
3. เด็กหญิงปวีณ์นุช  อนุญาหงษ์
 
1. นางสุมาลี  มะโนสินธุ์
2. นางวันวิสาข์  รัตนวงศ์ชัย
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กชายดนัย  เทพกรรณ
2. เด็กชายธเรศ  โพติยะ
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ราชมณี
 
1. นายสุรศักดิ์  ฉิมแสง
2. นางสาววรรณธิดา  วงษ์สาจันทร์
 
169 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1. เด็กหญิงกัญญ์กุลณัช  ครองตน
2. เด็กหญิงณัฐฐาพร  พารา
3. เด็กหญิงวันสิริพฤษา   อุปสุ
 
1. นางสาววงเดือน  แสนมอม
2. นางนครศรี  นูพิมพ์
 
170 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงภควดี  ดีอุต
2. เด็กหญิงวรดา  โคตะมา
3. เด็กหญิงศศิปรียา  ศรีมันตะ
 
1. นางอมรรัตน์  ถึงใจ
2. นางสาวมัญทยุชา  ประกิ่ง
 
171 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนศาลา 1. เด็กหญิงอดิวรรณ  คะสา
 
1. นางพันไย  จำรักษา
 
172 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนศาลา 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  คะสา
 
1. นางสาวอัญธิมา  ทองนู
 
173 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กหญิงพรปวีณ์   พลแสน
 
1. นางไพ  โพธิบุตร
 
174 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงอทิตยา    สีหะมุงคุณ
 
1. นางบุญทัน  แต้มกลาง
 
175 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กหญิงปานทิพย์  ภาษี
 
1. นางไพ  โพธิบุตร
 
176 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กหญิงรจนา  แก้วห้วยพระ
 
1. นางไพ  โพธิบุตร
 
177 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กชายภาณุสรณ์    โทรัตน์
 
1. นางวิไลวรรณ   สิงหันต์
 
178 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กหญิงกุลปริยา  ใจสมบัติ
 
1. นางนฤมล  นาหมีด
 
179 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด 1. เด็กชายณรงค์พล  ฝ่ายพนอม
 
1. นางสาววาสนา  ฝ่ายพนอม
 
180 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงปนัดดา  ลาดงเมย
2. เด็กหญิงมนต์นภา  นามตาแสง
3. เด็กชายอชิตพล  อุ่นกลม
 
1. นางสาวโสพิศ  ภาชนะ
2. นางสาวรัศมี  เกษมสินธิ์
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงชรินดา  การิก
2. เด็กชายธนากร  คะพันธ์
3. เด็กหญิงเมธนี  แสงสอน
 
1. นางพัชราภรณ์  ขจรเกตุ
2. นางแพรวพรรณ  เดชโฮม
 
182 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 1. เด็กชายปภาวิชญ์   แก้วแกมทอง
2. เด็กหญิงภณิดา  จันทะโม
 
1. นางสาวเจวรี  ศรีจันไชย
2. นางสาววิรัญชนา  ยังภาย
 
183 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายอธิภัทร  ลาสุด
2. เด็กหญิงเจนสุดา  ผกาทอง
 
1. นางสุพิชญานันท์  อุสาพรหม
2. นางสมสมัย  น้อยนาง
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเต่า 1. เด็กชายจตุพล  โพนดวงกรณ์
 
1. นางสาวจินตนา  ปากดี
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปฏิรูป 1. เด็กหญิงเมษา  ศรีศักดิ์นอก
 
1. นางเพ็ชรัชดา  พรมโคตร
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 1. เด็กหญิงมยุรี  คำชนะ
 
1. นางปิยะพร  เฉลยพจน์
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กหญิงปลายฝน  ทีสุกะ
 
1. นางชญาณ์ภัทร  สิงห์งอย
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองซน 1. เด็กหญิงสายทอง   โพธิแวง
 
1. นายไชยวัฒน์  บุญเทียม
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  นนทจันทร์
 
1. นางกาญจนา  แผนสิงห์
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ปิลอง
 
1. นางสาวธนิดา  ประกอบสุข
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กชายพีรภาพ  จันทรังษี
 
1. นางกรรณิกา  แก้วฝ่าย
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบงคำ 1. เด็กหญิงแพรทิพย์  สีนวลแล
 
1. นางสาวศิรประภา  สุรชน
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กชายธนานนท์  นนทะจันทร์
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  วดีศิริศักดิ์
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กชาย๊ธีรภัทร   สาดี
 
1. นางกนิษฐา   ศรีวะโสภา
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะทาย 1. เด็กหญิงนิตยา  นิรอรัมย์
 
1. นายกรภัฏ  ทุมวรรณ
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดกวน 1. เด็กชายกิตปกรณ์  วันดี
 
1. นายรณริฏฐ์  ศรีสวัสดิ์
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  สุขวิพัฒน์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา   โพธิโสม
3. เด็กหญิงณิชากร    เมืองแทน
4. เด็กหญิงณิศาชล   โมธรรม
5. เด็กหญิงธัญจิรา  ไชยแสง
6. เด็กหญิงสุชานาถ  หมื่นกันยา
7. เด็กหญิงอนันตญา    โมธรรม
 
1. นางธิดารัตน์  คนตรง
2. นางสาวน้ำอ้อย  แก้วเชื่อม
3. นางปริชาติ  ศรีวรชัย
 
198 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเต่า 1. เด็กหญิงชุติมา  มันอาษา
2. เด็กหญิงปิยธิดา  จันทนคร
3. เด็กหญิงอังคณา  จันทนคร
 
1. นางสาวประภาศิริ  ชาสงวน
2. นางสาววิลาวัณย์  พิมพ์โยธา
 
199 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชัยมงคล 1. เด็กหญิงกัญญา  ไชยเชษฐ์
2. เด็กหญิงธนพร  นาฮี
3. เด็กหญิงสุทธิดา  พลีวรรณ
 
1. นางสาวนภาวรรณ  แก้วมณี
2. นางแค๊ชริยา  ลักขณานุกูล
 
200 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนศาลา 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ป้องดู่
2. เด็กชายภูมิศักดิ์  คะสุดใจ
3. เด็กชายสิทธิพล  บุญเพ็ง
 
1. นางภาวนา  แง่มสุราช
2. นายอรรถพร  เดชขันธ์
 
201 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะทาย 1. เด็กชายณภัทร  ตาสี
2. เด็กชายธีระศักดิ์  พลศรีดา
3. เด็กชายปิยะ  ภักดีบุรุษ
 
1. นางสุกัญญา  พลสุวรรณ
2. นางกิติพร  เบ้าลี
 
202 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนศาลา 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ป้องดู่
2. เด็กชายภูมิศักดิ์  คะสุดใจ
3. เด็กชายสิทธิพล  บุญเพ็ง
 
1. นายศิลเนตร  ผาอินทร์
2. นางคตินันท์  ยามี
 
203 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว 1. เด็กชายพีรภัทร  พรมทะยาง
2. เด็กชายวิชัย  มณีรัตน์
3. เด็กชายสกลเกียรติ  แก้วดานา
 
1. นางสาวศิริวรรณ  บัวภา
2. นายนิรันดร์  โพนดาแคบ
 
204 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองซน 1. เด็กหญิงมนต์นภา   โมธรรม
2. เด็กหญิงวิไลพร   ชานุชิต
3. เด็กหญิงสุภารัตน์  สมดีตี
 
1. นางวิไลวรรณ  กุดนอก
2. นายสุขสันต์   กุดนอก
 
205 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  อะทะขันธ์
2. เด็กชายวีรพัฒน์  สุริยันต์
 
1. นางสาวสุภาพร  อะทะขันธ์
2. นางศิริพักตร์  มีระหงษ์
 
206 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กหญิงจิตรานุช  บุตรสุวรรณ
2. เด็กชายบุรธัช  เถียงมี
 
1. นางนฤมล  นาหมีด
2. นางสุนันทา  เหมพลชม
 
207 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงบา
2. เด็กหญิงอัญญารัตน์   บุตรดีมี
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  คอแก้ว
2. นายชัยณรงค์  เหมะธุรินทร์
 
208 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เพชรด่านเหนือ
2. เด็กชายธีรพงษ์  หงษ์ประเสริฐ
 
1. นางนวลจันทร์  ตระกูลวาง
2. นายอุทิศ  ท้าวนาง
 
209 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ 1. เด็กชายวิทวัชร์  นิลจำรัส
2. เด็กชายสุวัฒชัย  นนทะศรี
 
1. นางฑิตฐิตา  มหาโยธี
2. นางสาววนิดา  ตะวะนะ
 
210 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงธีร์วรา  แก้วฝ่าย
2. เด็กหญิงวชิรญาณ์  วงค์คำ
3. เด็กหญิงสุธาสินี  คำเกษ
 
1. นางนิภาลัย  ยะภักดี
2. นางนันทิยา  บุตรสุวรรณ์
 
211 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายพีรพัฒน์์  สาวันดี
2. เด็กชายภาณุพงษ์  ไชยกา
3. เด็กชายสุกฤษฎ์  อุ่นกลม
 
1. นายปกรณ์  อุ่นกลม
2. นายเอกภพ  ชัยปัญหา
 
212 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงสุจิตรา  ชาสงวน
 
1. นายอัมพล  ชาสงวน
 
213 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ต้อนโสกรี
 
1. นายสินสมุทร  สินธุศิริ
 
214 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคอย 1. เด็กชายวงศธร  โกษาแสง
 
1. นายประโยชน์  วะชุม
 
215 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กชายสุรเดช  มะสุใส
 
1. นายสินสมุทร  สินธุศิริ
 
216 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กชายจีรศักดิ์  กุจนา
 
1. นางสาวธนพร  เหล่าพัดมา
 
217 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายทองแท้  ชาสงวน
 
1. นายอัมพล  ชาสงวน
 
218 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กชายสิรภพ  สุวรรณมาโจ
 
1. นายสินสมุทร  สินธุศิริ
 
219 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. นายอภิชาติ  วะนานาม
 
1. นายอัมพล  ชาสงวน
 
220 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  เปาวะนา
2. เด็กหญิงขวัญดาว  แมดมิ่งเหง้า
3. เด็กหญิงชนิดา  โสภี
4. เด็กหญิงชลดา  เปาวะนา
5. เด็กชายทองแท้  ชาสงวน
6. เด็กชายธนกฤต  เปาวะนา
7. เด็กชายธนพล  อาษาวัง
8. เด็กชายธนวัฒน์  ยกซื้อ
9. เด็กหญิงนฤมล  เปาวะนา
10. เด็กหญิงนัฐรี  บินศรี
11. เด็กชายนัตพงษ์  แก้วมะ
12. เด็กหญิงนุชวรา  แมดมิ่งเหง้า
13. เด็กหญิงปวันรัตน์  ศิริเมธางกูล
14. เด็กหญิงพรชิตา  วะเศษสร้อย
15. เด็กชายภีรพัทร  เปาวะนา
16. เด็กชายภูชิต  วะเศษสร้อย
17. เด็กชายรพีภัทร  ชาสงวน
18. เด็กหญิงรัตนาวดี  อุพันศรี
19. เด็กหญิงลลิตา  ประกิ่ง
20. เด็กชายวสุนทร  ชาสงวน
21. เด็กชายวาคิม  บุนนท์
22. เด็กหญิงวิชุดา  เปาวะนา
23. เด็กหญิงสุจิตตรา  ชาสงวน
24. เด็กหญิงสุชาดา  แก้วอินธิ
25. เด็กหญิงหยาดนภา  กงภูธร
26. เด็กหญิงอทิติยา  อินอุเทน
27. เด็กชายอภิชาติ  วะนานาม
28. เด็กหญิงอมรรัตน์  เปาวะนา
29. เด็กหญิงอมลวรรณ  คำชนะ
30. เด็กหญิงอรุณภรณ์  วะนานาม
 
1. นายอัมพล  ชาสงวน
2. นางวันเพ็ญ  กาฬหว้า
3. นางสุภาวดี  มิ่งวงศ์ธรรม
4. นายเกษชัย  มิ่งวงศ์ธรรม
5. นางไพรัช  สิทธิ
6. นางรติ  เคนาอุประ
7. นางกนกวรรณ  สาระโป