สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครพนม เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลบ้านแพง 11 9 4 24 41 4 2 0 47
2 บ้านเสาเล้า 11 4 3 18 31 2 2 1 35
3 บ้านโพนจาน 10 3 4 17 25 8 1 1 34
4 ชุมชนนางัว 8 5 4 17 35 17 0 3 52
5 ราษฎร์สามัคคี 5 5 5 15 28 10 3 2 41
6 บ้านหนองเทา 5 3 1 9 19 4 2 0 25
7 อนุบาลโสธิญา 4 5 2 11 13 1 2 0 16
8 บ้านขว้างคลีชูชาติ 4 3 4 11 25 6 2 2 33
9 บ้านขามเปี้ย 4 3 2 9 17 7 1 2 25
10 บ้านหัวหาด 4 1 1 6 7 0 0 0 7
11 บ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 3 4 3 10 20 3 1 2 24
12 ชุมชนประสานมิตร 3 4 1 8 11 4 0 0 15
13 บ้านนาหว้า 3 3 3 9 21 1 0 2 22
14 บ้านข่า 3 3 1 7 14 0 0 0 14
15 บ้านเวินพระบาท 3 3 0 6 10 2 1 0 13
16 บ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 3 2 5 10 28 6 0 3 34
17 บ้านโพนเพ็ก 3 2 5 10 17 3 1 2 21
18 บ้านหาดกวน 3 2 5 10 16 0 3 2 19
19 บ้านโพนก่อ 3 2 4 9 25 10 3 3 38
20 บ้านค้อ 3 2 3 8 18 3 1 0 22
21 บ้านดอนปอหนองโอง 3 2 2 7 12 3 1 1 16
22 บ้านขามเตี้ยใหญ่ 3 1 3 7 14 2 1 0 17
23 บ้านตาลราษฎร์อุทิศ 3 1 0 4 9 2 0 0 11
24 บ้านนาขมิ้น 3 0 2 5 9 4 1 2 14
25 ชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 2 8 2 12 27 11 5 3 43
26 บ้านภูกระแต 2 5 1 8 18 9 0 1 27
27 ชุมชนเอื้องก่อนาดี 2 5 1 8 17 3 3 0 23
28 บ้านป่าหว้าน 2 3 0 5 14 2 2 3 18
29 บ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 2 2 3 7 15 6 2 2 23
30 อุเทนวิทยาคาร 2 2 2 6 21 5 0 1 26
31 บ้านหาดแพง 2 2 2 6 13 5 3 0 21
32 บ้านรามราช 2 2 1 5 11 0 0 0 11
33 บ้านดอนกลาง 2 1 2 5 18 5 2 2 25
34 บ้านคำแม่นาง 2 1 2 5 7 4 1 1 12
35 บ้านแพงสะพัง 2 1 1 4 9 0 1 3 10
36 บ้านชัยมงคล 2 1 0 3 10 0 0 0 10
37 บ้านนาเข 2 1 0 3 4 1 2 3 7
38 บ้านพะทาย 2 0 1 3 6 0 0 1 6
39 บ้านพันห่าวดอนดู่ 2 0 0 2 12 2 1 1 15
40 บ้านหนองดุด 2 0 0 2 6 1 1 0 8
41 ดอนถ่อนโคกกลางวิทยา 2 0 0 2 3 1 0 0 4
42 บ้านห้วยพระ 1 4 3 8 17 6 3 0 26
43 บ้านดอนสมอ 1 3 0 4 6 1 2 0 9
44 บ้านนาหัวบ่อ 1 1 2 4 9 1 1 0 11
45 บ้านคำนกกก 1 1 1 3 14 9 2 1 25
46 บ้านโพนบก 1 1 1 3 12 1 1 1 14
47 บ้านนาเรียงทุ่งเจริญ 1 1 1 3 5 0 0 0 5
48 บ้านดงน้อย 1 1 0 2 8 3 1 0 12
49 บ้านนาโพธิ์ 1 1 0 2 8 2 0 0 10
50 ชุมชนบ้านสามผง 1 1 0 2 5 1 1 0 7
51 บ้านดง 1 1 0 2 3 3 1 0 7
52 บ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร) 1 1 0 2 3 0 0 0 3
53 บ้านเหล่าพัฒนา 1 0 2 3 7 2 0 0 9
54 บ้านนาผักหมนาหมากแงว 1 0 2 3 5 1 1 0 7
55 บ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1 0 1 2 8 4 3 2 15
56 ชุมชนไผ่ล้อม 1 0 1 2 7 3 4 2 14
57 บ้านตาล 1 0 1 2 5 1 0 0 6
58 บ้านดอนเตย 1 0 1 2 5 0 0 0 5
59 บ้านแค 1 0 1 2 2 2 0 1 4
60 เซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 0 0 1 16 5 1 2 22
61 บ้านสามัคคี 1 0 0 1 7 6 1 2 14
62 บ้านวังโพธิ์ 1 0 0 1 7 2 0 0 9
63 บ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 1 0 0 1 6 0 0 0 6
64 บ้านน้อยทวย 1 0 0 1 3 1 0 0 4
65 บ้านนาคำ อ.โพนสวรรค์ 1 0 0 1 3 0 0 1 3
66 บ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว 1 0 0 1 2 1 0 1 3
67 บ้านม่วงชี 1 0 0 1 2 0 0 0 2
68 บ้านโพนขาว 1 0 0 1 2 0 0 0 2
69 บ้านนาเต่า 0 4 1 5 8 2 0 3 10
70 บ้านนาน้อย 0 3 2 5 12 3 2 1 17
71 บ้านเซียงเซา 0 3 1 4 8 2 0 2 10
72 บ้านท่าอุเทน 0 2 2 4 9 2 1 1 12
73 บ้านต้าย 0 2 2 4 4 3 0 0 7
74 โพธิ์ไทรทองวิทยา 0 2 0 2 3 1 0 1 4
75 บ้านหมูม้น 0 1 3 4 15 2 1 1 18
76 บ้านนาดีวิทยา 0 1 2 3 14 3 1 3 18
77 บ้านหนองซน 0 1 2 3 13 4 1 1 18
78 บ้านนาล้อมกุดตะกล้า 0 1 1 2 4 0 0 0 4
79 บ้านอีอูด 0 1 0 1 9 2 0 2 11
80 บ้านเสียววิทยา 0 1 0 1 6 2 0 3 8
81 บ้านโพนสว่าง 0 1 0 1 4 2 0 1 6
82 บ้านอูนยางคำ 0 1 0 1 4 0 2 0 6
83 เพียงหลวง 10 0 1 0 1 4 0 0 1 4
84 บ้านแก้วปัดโป่ง 0 1 0 1 2 3 1 0 6
85 บ้านนาคำ 0 1 0 1 2 2 0 0 4
86 บ้านคำไฮ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
87 บ้านนาหนองหวาย 0 1 0 1 2 0 0 0 2
88 บ้านธาตุ 0 1 0 1 1 2 0 2 3
89 บ้านโพนตูมหนองแสง 0 1 0 1 1 1 1 0 3
90 บ้านดอนติ้ว 0 0 2 2 8 2 0 1 10
91 บ้านดอนศาลา 0 0 2 2 8 2 0 0 10
92 บ้านดอนแดง 0 0 2 2 8 0 0 1 8
93 บ้านนาทม 0 0 1 1 8 4 0 3 12
94 บ้านพนอม 0 0 1 1 8 3 2 0 13
95 บ้านโพนก่อ(ราษฎร์อนุสรณ์) 0 0 1 1 8 2 1 1 11
96 บ้านนาจาน 0 0 1 1 7 3 0 0 10
97 บ้านงิ้วสร้างแก้ว 0 0 1 1 5 5 0 0 10
98 บ้านหนองผักตบโพนเพ็ก 0 0 1 1 4 0 0 0 4
99 บ้านอุ่มไผ่ 0 0 1 1 2 2 2 0 6
100 บ้านดงขวาง 0 0 1 1 2 1 1 0 4
101 บ้านเหล่าบะดาโนนอุดม 0 0 1 1 2 1 0 0 3
102 บ้านศรีเวินชัย 0 0 1 1 2 0 0 1 2
103 บ้านนากระแต้ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
104 บ้านนาคอย 0 0 1 1 1 7 5 2 13
105 บ้านอูนนา 0 0 1 1 1 1 0 1 2
106 บ้านนาหนองบก 0 0 1 1 0 1 1 1 2
107 บ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี 0 0 1 1 0 1 0 0 1
108 หนองบาท้าว 0 0 1 1 0 1 0 0 1
109 ชุมชนบ้านไชยบุรี 0 0 0 0 8 4 0 1 12
110 บ้านหนองผือ 0 0 0 0 8 0 1 1 9
111 บ้านโพน 0 0 0 0 7 4 0 0 11
112 บ้านโคกสะอาด 0 0 0 0 7 0 0 2 7
113 บ้านหนองแวง 0 0 0 0 6 6 0 0 12
114 บ้านดอนแดง อ.นาหว้า 0 0 0 0 6 2 0 0 8
115 บ้านดงวิทยาคาร 0 0 0 0 6 0 0 0 6
116 บ้านนาข่าท่า 0 0 0 0 5 3 1 0 9
117 บ้านนากะทืมโนนสะอาด 0 0 0 0 5 2 0 0 7
118 บ้านโคกยาว 0 0 0 0 5 1 0 0 6
119 บ้านโพนทอง 0 0 0 0 5 0 0 0 5
120 บ้านตาลปากน้ำ 0 0 0 0 4 1 0 1 5
121 บ้านดอนสะฝาง 0 0 0 0 4 1 0 0 5
122 บ้านบุ่ง 0 0 0 0 4 1 0 0 5
123 บ้านนาเดื่อ 0 0 0 0 4 0 0 2 4
124 บ้านโคกพะธาย 0 0 0 0 4 0 0 0 4
125 บ้านคำเตย 0 0 0 0 3 2 0 1 5
126 บ้านหนองท่ม 0 0 0 0 3 2 0 0 5
127 บ้านอ้อวังหมากเห็บ 0 0 0 0 3 1 1 0 5
128 บ้านเหล่าศรีโหนโห่ 0 0 0 0 3 1 1 0 5
129 ชุมชนนาพระชัย 0 0 0 0 3 1 0 2 4
130 บ้านขามเตี้ยน้อย 0 0 0 0 3 1 0 1 4
131 บ้านม่วงนาสีดา 0 0 0 0 3 1 0 1 4
132 บ้านเหล่าหนาด 0 0 0 0 3 1 0 1 4
133 บ้านโพนงาม 0 0 0 0 3 1 0 0 4
134 บ้านนานอ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
135 บ้านปฏิรูป 0 0 0 0 3 0 0 1 3
136 ตชด.บ้านนาสามัคคี 0 0 0 0 3 0 0 0 3
137 บ้านดอนแดงดอนดู่ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
138 บ้านน้อยนาเหนือ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
139 ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8 0 0 0 0 3 0 0 0 3
140 บ้านดอนดู่ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
141 บ้านนาโพธิ์ (บ้านแพง) 0 0 0 0 3 0 0 0 3
142 บ้านเหล่า 0 0 0 0 2 5 0 0 7
143 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปากห้วยม่วง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
144 บ้านนาดีหัวภู 0 0 0 0 2 1 0 0 3
145 บ้านบงคำ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
146 ศกร.ตชด.บ้านนากระเสริม 0 0 0 0 2 0 0 2 2
147 บ้านท่าจำปา 0 0 0 0 2 0 0 1 2
148 บ้านนาข่าคำพอก 0 0 0 0 2 0 0 1 2
149 บ้านนาดอกไม้ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
150 บ้านนาใน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
151 บ้านหนองนางเลิง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
152 บ้านโพนสวรรค์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
153 บ้านนาชุมใหม่นิรมิต 0 0 0 0 1 3 0 1 4
154 บ้านดอนพะธาย 0 0 0 0 1 2 1 0 4
155 บ้านเหล่าส้มป่อย 0 0 0 0 1 2 0 1 3
156 บ้านยางงอย 0 0 0 0 1 2 0 0 3
157 บ้านโพนแดง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
158 บ้านกุดน้ำใส 0 0 0 0 1 1 1 0 3
159 บ้านท่าแต้ปุ่งแก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
160 บ้านนาพระโนนห้วยแคน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
161 บ้านนาโดโพธิ์ศรี 0 0 0 0 1 0 0 2 1
162 บ้านดอนมะจ่าง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
163 บ้านดอนยางทุ่งน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
164 บ้านท่าเรือ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
165 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
166 บ้านหนองสาหร่าย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
167 บ้านเสียวสงคราม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
168 บ้านโคกสว่าง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
169 บ้านโคกสายทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
170 บ้านไชยศรี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
171 บ้านดอนแดง(ท่าอุเทน) 0 0 0 0 0 3 1 0 4
172 บ้านนาเพียง(ท่าอุเทน) 0 0 0 0 0 2 0 0 2
173 บ้านคำสว่าง 0 0 0 0 0 1 0 2 1
174 บ้านอ้วน 0 0 0 0 0 1 0 1 1
175 บ้านโนนกุง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
176 บ้านปากทวย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
177 ตชด.ชูทิศวิทยา(บ้านน้อยลวงมอง) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178 บ้านท่าพันโฮง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 ตชด.บ้านหาดทรายเพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181 ประชาสนธิ์นุสรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 169 153 140 462 1,235 352 102 121 1,689