สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครพนม เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลบ้านแพง 41 4 2 0 47
2 ชุมชนนางัว 35 17 0 3 52
3 บ้านเสาเล้า 31 2 2 1 35
4 ราษฎร์สามัคคี 28 10 3 2 41
5 บ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 28 6 0 3 34
6 ชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 27 11 5 3 43
7 บ้านโพนก่อ 25 10 3 3 38
8 บ้านโพนจาน 25 8 1 1 34
9 บ้านขว้างคลีชูชาติ 25 6 2 2 33
10 อุเทนวิทยาคาร 21 5 0 1 26
11 บ้านนาหว้า 21 1 0 2 22
12 บ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 20 3 1 2 24
13 บ้านหนองเทา 19 4 2 0 25
14 บ้านภูกระแต 18 9 0 1 27
15 บ้านดอนกลาง 18 5 2 2 25
16 บ้านค้อ 18 3 1 0 22
17 บ้านขามเปี้ย 17 7 1 2 25
18 บ้านห้วยพระ 17 6 3 0 26
19 ชุมชนเอื้องก่อนาดี 17 3 3 0 23
20 บ้านโพนเพ็ก 17 3 1 2 21
21 เซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 16 5 1 2 22
22 บ้านหาดกวน 16 0 3 2 19
23 บ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 15 6 2 2 23
24 บ้านหมูม้น 15 2 1 1 18
25 บ้านคำนกกก 14 9 2 1 25
26 บ้านนาดีวิทยา 14 3 1 3 18
27 บ้านป่าหว้าน 14 2 2 3 18
28 บ้านขามเตี้ยใหญ่ 14 2 1 0 17
29 บ้านข่า 14 0 0 0 14
30 บ้านหาดแพง 13 5 3 0 21
31 บ้านหนองซน 13 4 1 1 18
32 อนุบาลโสธิญา 13 1 2 0 16
33 บ้านนาน้อย 12 3 2 1 17
34 บ้านดอนปอหนองโอง 12 3 1 1 16
35 บ้านพันห่าวดอนดู่ 12 2 1 1 15
36 บ้านโพนบก 12 1 1 1 14
37 ชุมชนประสานมิตร 11 4 0 0 15
38 บ้านรามราช 11 0 0 0 11
39 บ้านเวินพระบาท 10 2 1 0 13
40 บ้านชัยมงคล 10 0 0 0 10
41 บ้านนาขมิ้น 9 4 1 2 14
42 บ้านท่าอุเทน 9 2 1 1 12
43 บ้านอีอูด 9 2 0 2 11
44 บ้านตาลราษฎร์อุทิศ 9 2 0 0 11
45 บ้านนาหัวบ่อ 9 1 1 0 11
46 บ้านแพงสะพัง 9 0 1 3 10
47 บ้านห้วยไหสมบูรณ์ 8 4 3 2 15
48 บ้านนาทม 8 4 0 3 12
49 ชุมชนบ้านไชยบุรี 8 4 0 1 12
50 บ้านพนอม 8 3 2 0 13
51 บ้านดงน้อย 8 3 1 0 12
52 บ้านโพนก่อ(ราษฎร์อนุสรณ์) 8 2 1 1 11
53 บ้านนาเต่า 8 2 0 3 10
54 บ้านเซียงเซา 8 2 0 2 10
55 บ้านดอนติ้ว 8 2 0 1 10
56 บ้านนาโพธิ์ 8 2 0 0 10
57 บ้านดอนศาลา 8 2 0 0 10
58 บ้านหนองผือ 8 0 1 1 9
59 บ้านดอนแดง 8 0 0 1 8
60 บ้านสามัคคี 7 6 1 2 14
61 บ้านคำแม่นาง 7 4 1 1 12
62 บ้านโพน 7 4 0 0 11
63 ชุมชนไผ่ล้อม 7 3 4 2 14
64 บ้านนาจาน 7 3 0 0 10
65 บ้านเหล่าพัฒนา 7 2 0 0 9
66 บ้านวังโพธิ์ 7 2 0 0 9
67 บ้านโคกสะอาด 7 0 0 2 7
68 บ้านหัวหาด 7 0 0 0 7
69 บ้านหนองแวง 6 6 0 0 12
70 บ้านเสียววิทยา 6 2 0 3 8
71 บ้านดอนแดง อ.นาหว้า 6 2 0 0 8
72 บ้านดอนสมอ 6 1 2 0 9
73 บ้านหนองดุด 6 1 1 0 8
74 บ้านพะทาย 6 0 0 1 6
75 บ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 6 0 0 0 6
76 บ้านดงวิทยาคาร 6 0 0 0 6
77 บ้านงิ้วสร้างแก้ว 5 5 0 0 10
78 บ้านนาข่าท่า 5 3 1 0 9
79 บ้านนากะทืมโนนสะอาด 5 2 0 0 7
80 ชุมชนบ้านสามผง 5 1 1 0 7
81 บ้านนาผักหมนาหมากแงว 5 1 1 0 7
82 บ้านตาล 5 1 0 0 6
83 บ้านโคกยาว 5 1 0 0 6
84 บ้านนาเรียงทุ่งเจริญ 5 0 0 0 5
85 บ้านดอนเตย 5 0 0 0 5
86 บ้านโพนทอง 5 0 0 0 5
87 บ้านต้าย 4 3 0 0 7
88 บ้านโพนสว่าง 4 2 0 1 6
89 บ้านนาเข 4 1 2 3 7
90 บ้านตาลปากน้ำ 4 1 0 1 5
91 บ้านดอนสะฝาง 4 1 0 0 5
92 บ้านบุ่ง 4 1 0 0 5
93 บ้านอูนยางคำ 4 0 2 0 6
94 บ้านนาเดื่อ 4 0 0 2 4
95 เพียงหลวง 10 4 0 0 1 4
96 บ้านนาล้อมกุดตะกล้า 4 0 0 0 4
97 บ้านหนองผักตบโพนเพ็ก 4 0 0 0 4
98 บ้านโคกพะธาย 4 0 0 0 4
99 บ้านดง 3 3 1 0 7
100 บ้านคำเตย 3 2 0 1 5
101 บ้านหนองท่ม 3 2 0 0 5
102 บ้านอ้อวังหมากเห็บ 3 1 1 0 5
103 บ้านเหล่าศรีโหนโห่ 3 1 1 0 5
104 ชุมชนนาพระชัย 3 1 0 2 4
105 โพธิ์ไทรทองวิทยา 3 1 0 1 4
106 บ้านขามเตี้ยน้อย 3 1 0 1 4
107 บ้านม่วงนาสีดา 3 1 0 1 4
108 บ้านเหล่าหนาด 3 1 0 1 4
109 ดอนถ่อนโคกกลางวิทยา 3 1 0 0 4
110 บ้านน้อยทวย 3 1 0 0 4
111 บ้านโพนงาม 3 1 0 0 4
112 บ้านนานอ 3 1 0 0 4
113 บ้านนาคำ อ.โพนสวรรค์ 3 0 0 1 3
114 บ้านปฏิรูป 3 0 0 1 3
115 บ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร) 3 0 0 0 3
116 ตชด.บ้านนาสามัคคี 3 0 0 0 3
117 บ้านดอนแดงดอนดู่ 3 0 0 0 3
118 บ้านน้อยนาเหนือ 3 0 0 0 3
119 ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8 3 0 0 0 3
120 บ้านดอนดู่ 3 0 0 0 3
121 บ้านนาโพธิ์ (บ้านแพง) 3 0 0 0 3
122 บ้านเหล่า 2 5 0 0 7
123 บ้านแก้วปัดโป่ง 2 3 1 0 6
124 บ้านอุ่มไผ่ 2 2 2 0 6
125 บ้านแค 2 2 0 1 4
126 บ้านนาคำ 2 2 0 0 4
127 บ้านดงขวาง 2 1 1 0 4
128 บ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว 2 1 0 1 3
129 บ้านเหล่าบะดาโนนอุดม 2 1 0 0 3
130 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปากห้วยม่วง 2 1 0 0 3
131 บ้านนาดีหัวภู 2 1 0 0 3
132 บ้านบงคำ 2 1 0 0 3
133 ศกร.ตชด.บ้านนากระเสริม 2 0 0 2 2
134 บ้านศรีเวินชัย 2 0 0 1 2
135 บ้านท่าจำปา 2 0 0 1 2
136 บ้านนาข่าคำพอก 2 0 0 1 2
137 บ้านม่วงชี 2 0 0 0 2
138 บ้านโพนขาว 2 0 0 0 2
139 บ้านคำไฮ 2 0 0 0 2
140 บ้านนาหนองหวาย 2 0 0 0 2
141 บ้านนากระแต้ 2 0 0 0 2
142 บ้านนาดอกไม้ 2 0 0 0 2
143 บ้านนาใน 2 0 0 0 2
144 บ้านหนองนางเลิง 2 0 0 0 2
145 บ้านโพนสวรรค์ 2 0 0 0 2
146 บ้านนาคอย 1 7 5 2 13
147 บ้านนาชุมใหม่นิรมิต 1 3 0 1 4
148 บ้านดอนพะธาย 1 2 1 0 4
149 บ้านธาตุ 1 2 0 2 3
150 บ้านเหล่าส้มป่อย 1 2 0 1 3
151 บ้านยางงอย 1 2 0 0 3
152 บ้านโพนแดง 1 2 0 0 3
153 บ้านโพนตูมหนองแสง 1 1 1 0 3
154 บ้านกุดน้ำใส 1 1 1 0 3
155 บ้านอูนนา 1 1 0 1 2
156 บ้านท่าแต้ปุ่งแก 1 1 0 0 2
157 บ้านนาพระโนนห้วยแคน 1 1 0 0 2
158 บ้านนาโดโพธิ์ศรี 1 0 0 2 1
159 บ้านดอนมะจ่าง 1 0 0 0 1
160 บ้านดอนยางทุ่งน้อย 1 0 0 0 1
161 บ้านท่าเรือ 1 0 0 0 1
162 บ้านหนองบัว 1 0 0 0 1
163 บ้านหนองสาหร่าย 1 0 0 0 1
164 บ้านเสียวสงคราม 1 0 0 0 1
165 บ้านโคกสว่าง 1 0 0 0 1
166 บ้านโคกสายทอง 1 0 0 0 1
167 บ้านไชยศรี 1 0 0 0 1
168 บ้านดอนแดง(ท่าอุเทน) 0 3 1 0 4
169 บ้านนาเพียง(ท่าอุเทน) 0 2 0 0 2
170 บ้านนาหนองบก 0 1 1 1 2
171 บ้านคำสว่าง 0 1 0 2 1
172 บ้านอ้วน 0 1 0 1 1
173 บ้านโนนกุง 0 1 0 1 1
174 บ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี 0 1 0 0 1
175 หนองบาท้าว 0 1 0 0 1
176 บ้านปากทวย 0 1 0 0 1
177 ตชด.ชูทิศวิทยา(บ้านน้อยลวงมอง) 0 0 0 0 0
178 บ้านท่าพันโฮง 0 0 0 0 0
179 ตชด.บ้านหาดทรายเพ 0 0 0 0 0
180 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ 0 0 0 0 0
181 ประชาสนธิ์นุสรณ์ 0 0 0 0 0
รวม 1,235 352 102 121 1,810