สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครพนม เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนนางัว 43 18 0 3 61
2 อนุบาลบ้านแพง 42 4 2 0 48
3 บ้านเสาเล้า 38 3 2 1 43
4 ราษฎร์สามัคคี 35 10 3 2 48
5 บ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 34 6 0 3 40
6 ชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 33 14 5 3 52
7 บ้านโพนจาน 32 8 2 1 42
8 บ้านขว้างคลีชูชาติ 32 6 3 2 41
9 บ้านโพนก่อ 25 10 3 3 38
10 บ้านนาหว้า 25 1 0 2 26
11 อุเทนวิทยาคาร 24 5 0 1 29
12 บ้านค้อ 23 4 1 0 28
13 บ้านห้วยพระ 21 7 3 0 31
14 บ้านภูกระแต 20 9 1 1 30
15 บ้านดอนกลาง 20 5 2 2 27
16 บ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 20 3 1 2 24
17 บ้านหนองเทา 19 4 2 0 25
18 บ้านโพนเพ็ก 19 3 1 2 23
19 บ้านหาดกวน 19 0 3 2 22
20 บ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 18 7 2 2 27
21 บ้านขามเปี้ย 18 7 1 2 26
22 บ้านข่า 18 1 0 0 19
23 เซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 17 5 1 2 23
24 บ้านหนองซน 17 5 1 1 23
25 ชุมชนเอื้องก่อนาดี 17 3 3 0 23
26 บ้านดอนศาลา 17 3 0 0 20
27 บ้านนาดีวิทยา 16 4 1 3 21
28 บ้านป่าหว้าน 16 2 2 3 20
29 บ้านหมูม้น 16 2 1 1 19
30 บ้านคำนกกก 15 10 2 1 27
31 บ้านดอนปอหนองโอง 15 4 1 1 20
32 บ้านเวินพระบาท 15 3 1 0 19
33 บ้านโพนบก 15 2 1 1 18
34 บ้านขามเตี้ยใหญ่ 15 2 1 0 18
35 ชุมชนประสานมิตร 14 4 0 0 18
36 บ้านหาดแพง 13 5 4 0 22
37 บ้านนาน้อย 13 3 2 1 18
38 บ้านรามราช 13 3 0 0 16
39 บ้านพันห่าวดอนดู่ 13 2 1 1 16
40 บ้านนาเต่า 13 2 0 3 15
41 บ้านอีอูด 13 2 0 2 15
42 อนุบาลโสธิญา 13 1 2 0 16
43 บ้านตาลราษฎร์อุทิศ 12 2 0 0 14
44 บ้านชัยมงคล 12 0 0 0 12
45 บ้านโพนก่อ(ราษฎร์อนุสรณ์) 11 3 1 1 15
46 บ้านคำแม่นาง 10 4 1 1 15
47 บ้านดงน้อย 10 4 1 0 15
48 บ้านดอนติ้ว 10 2 0 1 12
49 ชุมชนบ้านสามผง 10 1 1 0 12
50 บ้านพะทาย 10 1 0 1 11
51 บ้านแพงสะพัง 10 0 1 3 11
52 บ้านนาขมิ้น 9 4 1 2 14
53 ชุมชนบ้านไชยบุรี 9 4 0 1 13
54 บ้านนาจาน 9 3 0 0 12
55 บ้านท่าอุเทน 9 2 1 1 12
56 บ้านเซียงเซา 9 2 0 2 11
57 บ้านนาโพธิ์ 9 2 0 0 11
58 บ้านนาหัวบ่อ 9 1 1 0 11
59 บ้านดงวิทยาคาร 9 1 0 0 10
60 บ้านโคกสะอาด 9 0 0 2 9
61 บ้านดอนแดง 9 0 0 1 9
62 บ้านสามัคคี 8 7 1 2 16
63 บ้านโพน 8 6 0 0 14
64 บ้านห้วยไหสมบูรณ์ 8 4 3 2 15
65 บ้านนาทม 8 4 0 3 12
66 บ้านพนอม 8 3 2 0 13
67 บ้านเหล่าพัฒนา 8 3 0 0 11
68 บ้านวังโพธิ์ 8 2 0 0 10
69 บ้านหนองผือ 8 0 1 1 9
70 บ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 8 0 0 0 8
71 ชุมชนไผ่ล้อม 7 3 4 2 14
72 บ้านนากะทืมโนนสะอาด 7 3 0 0 10
73 บ้านปฏิรูป 7 0 0 1 7
74 บ้านหัวหาด 7 0 0 0 7
75 บ้านหนองแวง 6 6 0 0 12
76 บ้านงิ้วสร้างแก้ว 6 5 0 0 11
77 บ้านนาข่าท่า 6 3 1 0 10
78 บ้านต้าย 6 3 0 0 9
79 บ้านเสียววิทยา 6 2 0 3 8
80 บ้านตาล 6 2 0 0 8
81 บ้านดอนแดง อ.นาหว้า 6 2 0 0 8
82 บ้านดอนสมอ 6 1 2 0 9
83 บ้านหนองดุด 6 1 1 0 8
84 บ้านบุ่ง 6 1 0 0 7
85 บ้านนาเดื่อ 6 0 0 2 6
86 บ้านนาผักหมนาหมากแงว 5 1 1 0 7
87 บ้านเหล่าหนาด 5 1 0 1 6
88 ดอนถ่อนโคกกลางวิทยา 5 1 0 0 6
89 บ้านโคกยาว 5 1 0 0 6
90 บ้านนาเรียงทุ่งเจริญ 5 0 0 0 5
91 บ้านดอนเตย 5 0 0 0 5
92 บ้านน้อยนาเหนือ 5 0 0 0 5
93 บ้านหนองผักตบโพนเพ็ก 5 0 0 0 5
94 ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8 5 0 0 0 5
95 บ้านโพนทอง 5 0 0 0 5
96 บ้านนาคอย 4 7 5 2 16
97 ชุมชนนาพระชัย 4 2 0 2 6
98 บ้านโพนสว่าง 4 2 0 1 6
99 บ้านขามเตี้ยน้อย 4 2 0 1 6
100 บ้านนาเข 4 1 2 3 7
101 บ้านตาลปากน้ำ 4 1 0 1 5
102 บ้านบงคำ 4 1 0 0 5
103 บ้านดอนสะฝาง 4 1 0 0 5
104 บ้านอูนยางคำ 4 0 2 0 6
105 เพียงหลวง 10 4 0 0 1 4
106 บ้านโพนขาว 4 0 0 0 4
107 บ้านนาล้อมกุดตะกล้า 4 0 0 0 4
108 บ้านนาดอกไม้ 4 0 0 0 4
109 บ้านโคกพะธาย 4 0 0 0 4
110 บ้านอุ่มไผ่ 3 3 2 0 8
111 บ้านดง 3 3 1 0 7
112 บ้านคำเตย 3 2 0 1 5
113 บ้านนาคำ 3 2 0 0 5
114 บ้านหนองท่ม 3 2 0 0 5
115 บ้านอ้อวังหมากเห็บ 3 1 1 0 5
116 บ้านเหล่าศรีโหนโห่ 3 1 1 0 5
117 โพธิ์ไทรทองวิทยา 3 1 0 1 4
118 บ้านม่วงนาสีดา 3 1 0 1 4
119 บ้านน้อยทวย 3 1 0 0 4
120 บ้านโพนงาม 3 1 0 0 4
121 บ้านนานอ 3 1 0 0 4
122 บ้านนาคำ อ.โพนสวรรค์ 3 0 0 1 3
123 บ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร) 3 0 0 0 3
124 ตชด.บ้านนาสามัคคี 3 0 0 0 3
125 บ้านดอนแดงดอนดู่ 3 0 0 0 3
126 บ้านดอนดู่ 3 0 0 0 3
127 บ้านนาโพธิ์ (บ้านแพง) 3 0 0 0 3
128 บ้านหนองนางเลิง 3 0 0 0 3
129 บ้านโพนสวรรค์ 3 0 0 0 3
130 บ้านเหล่า 2 5 0 0 7
131 บ้านแก้วปัดโป่ง 2 3 1 0 6
132 บ้านนาชุมใหม่นิรมิต 2 3 0 1 5
133 บ้านแค 2 2 0 1 4
134 บ้านดงขวาง 2 1 1 0 4
135 บ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว 2 1 0 1 3
136 บ้านเหล่าบะดาโนนอุดม 2 1 0 0 3
137 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปากห้วยม่วง 2 1 0 0 3
138 บ้านนาดีหัวภู 2 1 0 0 3
139 ศกร.ตชด.บ้านนากระเสริม 2 0 0 2 2
140 บ้านศรีเวินชัย 2 0 0 1 2
141 บ้านท่าจำปา 2 0 0 1 2
142 บ้านนาข่าคำพอก 2 0 0 1 2
143 บ้านม่วงชี 2 0 0 0 2
144 บ้านดอนยางทุ่งน้อย 2 0 0 0 2
145 บ้านคำไฮ 2 0 0 0 2
146 บ้านนาหนองหวาย 2 0 0 0 2
147 บ้านนากระแต้ 2 0 0 0 2
148 บ้านนาใน 2 0 0 0 2
149 บ้านเสียวสงคราม 2 0 0 0 2
150 บ้านดอนแดง(ท่าอุเทน) 1 3 1 0 5
151 บ้านกุดน้ำใส 1 2 1 0 4
152 บ้านดอนพะธาย 1 2 1 0 4
153 บ้านธาตุ 1 2 0 2 3
154 บ้านเหล่าส้มป่อย 1 2 0 1 3
155 บ้านยางงอย 1 2 0 0 3
156 บ้านโพนแดง 1 2 0 0 3
157 บ้านโพนตูมหนองแสง 1 1 1 0 3
158 บ้านอูนนา 1 1 0 1 2
159 บ้านท่าแต้ปุ่งแก 1 1 0 0 2
160 บ้านนาพระโนนห้วยแคน 1 1 0 0 2
161 บ้านนาโดโพธิ์ศรี 1 0 0 2 1
162 บ้านดอนมะจ่าง 1 0 0 0 1
163 บ้านท่าเรือ 1 0 0 0 1
164 บ้านหนองบัว 1 0 0 0 1
165 บ้านหนองสาหร่าย 1 0 0 0 1
166 บ้านโคกสว่าง 1 0 0 0 1
167 บ้านโคกสายทอง 1 0 0 0 1
168 บ้านไชยศรี 1 0 0 0 1
169 บ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี 0 2 0 0 2
170 บ้านนาเพียง(ท่าอุเทน) 0 2 0 0 2
171 บ้านนาหนองบก 0 1 1 1 2
172 บ้านคำสว่าง 0 1 0 2 1
173 บ้านอ้วน 0 1 0 1 1
174 บ้านโนนกุง 0 1 0 1 1
175 หนองบาท้าว 0 1 0 0 1
176 บ้านปากทวย 0 1 0 0 1
177 ตชด.ชูทิศวิทยา(บ้านน้อยลวงมอง) 0 0 0 0 0
178 บ้านท่าพันโฮง 0 0 0 0 0
179 ตชด.บ้านหาดทรายเพ 0 0 0 0 0
180 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ 0 0 0 0 0
181 ประชาสนธิ์นุสรณ์ 0 0 0 0 0
182 ไตรราษฎร์วิทยาคาร 0 0 0 0 0
รวม 1,450 386 106 121 1,942