หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ อำเภอศรีสงคราม
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ  
2 นายคำพันธ์ อัครเนตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ  
3 นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ  
4 นายอรรถกานต์ อรุณไพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ  
5 นายสถาพร ชูทองรัตนะ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล คณะกรรมการอำนวยการ  
6 นายวงษ์ใส เตโช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
7 นางสาวปิยะนาถ อุติลา ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการ  
8 นางแพรวพรรณ อรุณไพร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการอำนวยการ  
9 นางปิยะนาฎ ทองหมั้น ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการ  
10 นางวิไลวรรณ สิทธิ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ  
11 สิบเอกไกรทอง ต่ออำนาจ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ  
12 นางกรรณิการ์ จำปาขาว นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ คณะกรรมการอำนวยการ  
13 นายอนุตรศักดิ์ วิชัยรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ คณะกรรมการอำนวยการ  
14 นายสมานชัย สุวรรณอำไพ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ  
15 นางวิไลวรรณ สิทธิ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดูแลระบบการประกวดแข่งขัน (Admin)  
16 นายสายันต์ โชติวังโส รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง คณะกรรมการดูแลระบบการประกวดแข่งขัน (Admin)  
17 นายอภิวัฒน์ บุญนิภัทร ครู โรงเรียนบ้านท่าอุเทน คณะกรรมการดูแลระบบการประกวดแข่งขัน (Admin)  
18 นางสาวจินตนา ปากดี ครู โรงเรียนบ้านนาเต่า คณะกรรมการดูแลระบบการประกวดแข่งขัน (Admin)  
19 นายอนุตรศักดิ์ วิชัยรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ คณะกรรมการดูแลระบบการประกวดแข่งขัน (Admin)  
20 สิบเอกไกรทอง ต่ออำนาจ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดูแลระบบการประกวดแข่งขัน (Admin)  
21 ว่าที่ พ.ต.เดชา คัณทักษ์ ครู โรงเรียนบ้านนาจาน คณะกรรมการดูแลระบบการประกวดแข่งขัน (Admin)  
22 นางสาวจิราทิพย์ แก้วไพศาล ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว คณะกรรมการดูแลระบบการประกวดแข่งขัน (Admin)  
23 นายสถาพร ชูทองรัตนะ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล คณะกรรมการกองเลขานุการ  
24 นายบุรินทร์ วรรณวงค์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกองเลขานุการ  
25 นายทนงชัย บัวทอง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกองเลขานุการ  
26 นางอุไรวรรณ เคนไชยวงศ์ คณะกรรมการกองเลขานุการ  
27 นายอดุลย์ ไพรสณฑ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกองเลขานุการ  
28 นางพิสมัย ราชชมภู ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกองเลขานุการ  
29 นายพงศักดิ์ เอกจักรแก้ว ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกองเลขานุการ  
30 นางสาววราภรณ์ วงศ์ตาขี่ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกองเลขานุการ  
31 นางนิภาวรรณ เดชบุญ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกองเลขานุการ  
32 นายสายันต์ โชติวังโส รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง คณะกรรมการกองเลขานุการ  
33 นางสาวจินตนา ปากดี ครู โรงเรียนบ้านนาเต่า คณะกรรมการกองเลขานุการ  
34 นายอภิวัฒน์ บุญนิภัทร ครู โรงเรียนบ้านท่าอุเทน คณะกรรมการกองเลขานุการ  
35 นางวิไลวรรณ สิทธิ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกองเลขานุการ  
36 สิบเอกไกรทอง ต่ออำนาจ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกองเลขานุการ  
37 นางกรรณิการ์ จำปาขาว นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ คณะกรรมการกองเลขานุการ  
38 นายอนุตรศักดิ์ วิชัยรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ คณะกรรมการกองเลขานุการ  
39 นางสาวรัตนา พิมกลาง ครธุรการ โรงเรียนบ้านโพนจาน คณะกรรมการกองเลขานุการ  
40 นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
41 นางสาวปิยะนาถ อุติลา ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
42 นางดรุณี นาคะนคร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
43 นายอนุตรศักดิ์ วิชัยรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
44 นางวิไลวรรณ สิทธิ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
45 นางจุฑามณี หอยตะคุ นักวิชาการการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
46 นายวิชิต ใจช่วง นักวิชาการศึกษา สพป.นพ 2 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
47 นายอำพัน พรมโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากอูน คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
48 นายพิศาล แก้วลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปฏิรูป คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
49 นายมะนัตย์ เณรน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูกระแต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
50 นางขวัญใจ แก้วลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่า คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
51 นางอมรรัตน์ เชิงละคร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดแพง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
52 นายฉลองชัย โกษาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาจาน คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
53 สิบเอกไกรทอง ต่ออำนาจ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
54 นางวิไลวรรณ สิทธิ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
55 นายสายันต์ โชติวังโส รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
56 นางรำเพย ขวัญเอกพงศ์ ครู โรงโรงเรียนบ้านภูกระแต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
57 นางฉลวย เจริญรัตนชัยกุล ครู โรงโรงเรียนบ้านภูกระแต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
58 นายชัยสิริ มังคละคีร ครู โรงโรงเรียนบ้านภูกระแต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
59 นางกิ่งทอง แก้วมะ ครู โรงโรงเรียนบ้านภูกระแต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
60 นางสาวพวงผกา กุลยะ ครู โรงโรงเรียนบ้านภูกระแต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
61 นางสาวสุณิสา สมรฤทธ ครู โรงโรงเรียนบ้านภูกระแต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
62 นางสาวจิตลดา บุญเทียม ครู โรงโรงเรียนบ้านภูกระแต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
63 นางสาวธนิดา ประกอบสุข ครู โรงโรงเรียนบ้านภูกระแต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
64 นายชิตษนุพงษ์ พิมพ์หาญ ครู โรงเรียนบ้านนาจาน คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
65 นายอารี ศรีลาศักดิ์ ครู โรงเรียนบ้านนาจาน คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
66 นายเอกชัย พองไสยา ครู โรงเรียนบ้านนาจาน คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
67 นายโสวัฒน์ มัยวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านนาจาน คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
68 นายพิศาล แก้วลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปฏิรูป คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
69 นางไพจิตร คำจารย์ ครู โรงเรียนบ้านปากอูน คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
70 นายพีระพงษ์ ดวงสงค์ ครู โรงเรียนบ้านปากอูน คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
71 นายปรีดา ภูดีทิพย์ ครู โรงเรียนบ้านปากอูน คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
72 นายปกรณ์ อุ่นกลม ครู โรงเรียนบ้านปากอูน คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
73 นางพรธิพา พลรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านปากอูน คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
74 นายวาทิต ไชยชมภู ครู โรงเรียนบ้านปากอูน คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
75 นายเสมา ธนะศรี ครู โรงเรียนบ้านปากอูน คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
76 นายอภิวัฒน์ อุปพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านปากอูน คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
77 น.ส.ธนาพร กันทา ครู โรงเรียนบ้านปากอูน คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
78 น.ส.ธนัชชา ชาสงวน ครู โรงเรียนบ้านปากอูน คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
79 น.ส.ศรีญญา คำอ้อ ครู โรงเรียนบ้านปากอูน คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
80 น.ส.พัชริดา ติยะบุตร ครู โรงเรียนบ้านปากอูน คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
81 นายวินิจ ดอกไม้ทอง ครู โรงเรียนบ้านปากอูน คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
82 นางมาลัย บุตรเพ็ง ครู โรงเรียนบ้านเหล่า คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
83 น.ส.รุ้งลาวัลย์ เปรมศิริวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านเหล่า คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
84 นางอุสาห์ เรืองวรบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านเหล่า คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
85 นางหนูกร แวงโสธรณ์ ครู โรงเรียนบ้านเหล่า คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
86 นายสุรพัศ เสโนฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านเหล่า คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
87 นางพัทวรรณ บุรินทร์อุทัยกุล ครู โรงเรียนบ้านเหล่า คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
88 นายวสันต์ บุพศิริ ครู โรงเรียนบ้านหาดแพง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
89 นายอินปัน ธงศรี ครู โรงเรียนบ้านหาดแพง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
90 นางวัชรีวรรณ บุพศิริ ครู โรงเรียนบ้านหาดแพง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
91 นางพะนอรักษ์ จันทสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านหาดแพง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
92 นายสมชัย ส่องใส ครู โรงเรียนบ้านหาดแพง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
93 นายอุดม สิงห์งอย ครู โรงเรียนบ้านหาดแพง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
94 นางทิพวรรณ บุพศิริ ครู โรงเรียนบ้านหาดแพง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
95 น.ส.วิลาวรรณ เดชโฮม ครู โรงเรียนบ้านหาดแพง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
96 นางพึงพิศ จิรธนกิจ ครู โรงเรียนบ้านนาจาน คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
97 นางกฤตญาณี เภตรา ครู โรงเรียนบ้านนาจาน คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
98 นางลัดดาวัลย์ เวียนวัฒนา ครู โรงเรียนบ้านนาจาน คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
99 นางอนันท์ นิลสนิท ครู โรงเรียนบ้านนาจาน คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
100 นายประสงค์ กลางประพันธ์ ครู โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
101 นายเกียรติศักดิ์ แปโค ครู โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
102 ว่าที่ร.ต.เพียร มะละกา ครู โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
103 นายนภดล เพ็งคำ ครู โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
104 นายไตรภพ โคตรมิตร ครู โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
105 นางอุทัยวรรณ โทสวนจิต ครู โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
106 นายนิพธพนธ์ เพ็งลุน ครู โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน นายสายันต์ โชติวังโส 0854598945Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]