หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-npm2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นายนิรันดร์ แก้วฝ่ายโรงเรียนบ้านดอนแดงประธานกรรมการ
2. นางชนิดา มหาวงศ์โรงเรียนบ้านนาคำกรรมการ
3. นางยอพกลิ่น จำปาไชยศรีโรงเรียนบ้านท่าอุเทนกรรมการ
4. นายนเรศ มากองโรงเรียนบ้านเสาเล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางวิไลวรรณ โสรินทร์โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคนประธานกรรมการ
2. นางไพรัช สิทธิโรงเรียนราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นางสุมลรัตน์ บริเอกโรงเรียนบ้านปากอูนกรรมการ
4. นางสุจินต์ บุตรเวสโรงเรียนบ้านธาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นายพิศาล แก้วลาโรงเรียนบ้านปฏิรูปประธานกรรมการ
2. นางรัศมี กุลวงศ์โรงเรียนบ้านหมูม้นกรรมการ
3. นางนิภาพร บันหารโรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการ
4. นางนิภากร ไชยรินทร์โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นายสุชาติ พินิจกิจโรงเรียนชุมชนไชยบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศินี คำเกษโรงเรียนบ้านปากอูนกรรมการ
3. นางสาววรรณภา คำหล้าโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
4. นางสาวสำรี พรหมดมภ์โรงเรียนบ้านนาโดโพธิ์ศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางนฤมล สุภาทองโรงเรียนบ้านดอนมะจ่างประธานกรรมการ
2. นางประกอบ คำชนะโรงเรียนบ้านดอนแดงกรรมการ
3. นางรุ่งทิวาพร โสมโสภาโรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อยกรรมการ
4. นางทองพูน เรือนทองโรงเรียนบ้านนาเขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นายเชษฐ์ นิลรัตน์โรงเรียนบ้านดอนสมอประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ สิงหันต์โรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
3. นางสาวนริศรา แก้วเชื่อมโรงเรียนบ้านคำแม่นางกรรมการ
4. นางพิสมัย สาผิวโรงเรียนบ้านหัวหาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นายสมยศ ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านนาเดื่อประธานกรรมการ
2. นางจีระนันท์ เจริญราษฎร์โรงเรียนบ้านน้อยทวยกรรมการ
3. นางสาวสนิท ผาลีโรงเรียนบ้านหัวหาดกรรมการ
4. นางสาวอุราลักษณ์ อุ่นเทียมโสมโรงเรียนบ้านเสาเล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ เสนาสีโรงเรียนบ้านโพนทองประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนารี นุชสุ่มโรงเรียนบ้านท่าแต้บุ่งแกกรรมการ
3. นางสาวภัทราพร สิงหันต์โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติกรรมการ
4. นางสาวประวีณา ศรีสร้อยโรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายเดชา นะคะจัดโรงเรียนบ้านดงหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางสาววัชรีภรณ์ เคนไชยวงศ์โรงเรียนบ้านเสียววิทยากรรมการ
3. นางสาวนิตยา สุวรรณเทนโรงเรียนบ้านหนองนางเลิงกรรมการ
4. นางรัชนี ปิตะพรหมโรงเรียนบ้านนาทมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายชิราวุธ บุพศิริโรงเรียนบ้านดอนพะธายประธานกรรมการ
2. นางสาวกวินนา แสนเขื่อนโรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการ
3. นางสาวอาภัสสร วันดีโรงเรียนบ้านหนองเทากรรมการ
4. นางสุภาพรรณ สุธรรมโรงเรียนบ้านดอนถ่อนโคกกลางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายพลายแก้ว แพงโสภาโรงเรียนบ้านดอนเตยประธานกรรมการ
2. นางนิตยาภรณ์ แซ่ริมโรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)กรรมการ
3. นางสวาท โชติวังโสโรงเรียนอนุบาลบ้านแพงกรรมการ
4. นางวัชรา อาษานอกโรงเรียนบ้านพนอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นายไพฑูรย์ มะโนสินธุ์โรงเรียนบ้านนาเต่าประธานกรรมการ
2. นางสาวแววตา เดชขันธ์โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโองกรรมการ
3. นางทัศพร ธงศรีโรงเรียนบ้านหาดแพงกรรมการ
4. นางสาวกนกพร ทิพม่อมโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นายกงทอง เดชขันธ์โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโองประธานกรรมการ
2. นางสาวพิศนันท์ เดชโฮมโรงเรียนนาดีวิทยากรรมการ
3. นางอัมพร ศรีดารักษ์โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
4. นางสาวญาณิกา อ้อมมณฑาโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นายอาคม ยะสะกะโรงเรียนบ้านแพงโคกประธานกรรมการ
2. นายเกษชัย มิ่งวงษ์ธรรมโรงเรียนราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นายศาสตรา บัวดีโรงเรียนบ้านภูกระแตกรรมการ
4. นางสาวพิรุณ เสโรงเรียนบ้านบงคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นายทรงศักดิ์ เดชขันธ์โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสประธานกรรมการ
2. นางสาวธนาพร กันทาโรงเรียนบ้านปากอูนกรรมการ
3. นางสาวเพลินพิศ อุดมกันโรงเรียนอนุบาลบ้านแพงกรรมการ
4. นางสาววัชราภรณ์ คำออนโรงเรียนบ้านนาดีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นายบุรัสกร บุญจันทร์โรงเรียนบ้านนาคำประธานกรรมการ
2. นางสาวมัญทยุชา ประกิ่งโรงเรียนบ้านเสาเล้ากรรมการ
3. นางสาวลลิตา วิมลรักษาโรงเรียนอนุบาลบ้านแพงกรรมการ
4. นางสาวสายรุ้ง พันพั่วโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายอรรณพ ป้องกันโรงเรียนบ้านนาเรียงทุ่งเจริญประธานกรรมการ
2. นางภาวนา แง่มสุราชโรงเรียนบ้านดอนศาลากรรมการ
3. นางสุรีรัตน์ โกพลโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นางจิรวดี วงศ์เข็มมาโรงเรียนบ้านคำแม่นางกรรมการ
5. นางอาภาพร สาพุฒโรงเรียนบ้านพะทายกรรมการ
6. นางสาวมยุรี อนุญาหงษ์โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายฉลองชัย โกษาแสงโรงเรียนบ้านนาจานประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา ศรีนาทมโรงเรียนบ้านนาทมกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญนภา แก้วอินธิโรงเรียนราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นางสาวชลธิยา โทรัตน์โรงเรียนบ้านนาเต่ากรรมการ
5. นางสาวพิมลดา เกษมสินธุ์โรงเรียนบ้านชัยมงคลกรรมการ
6. นางพรทิพย์ พลประเสริฐโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวิญญู คำหาโรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิตประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรัตนา เครือชาลีโรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมกรรมการ
3. นายมนต์ชัย พันนาดีโรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่กรรมการ
4. นางสาวศิริลักษณ์ ศิริเดชไชยวงศ์โรงเรียนราษฎร์สามัคคีกรรมการ
5. นายกฤษฎา เมาะลาษีโรงเรียนบ้านอ้วนกรรมการ
6. นางสาวเนตรทิพย์ วงษาดีโรงเรียนบ้านโพนก่อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายยุทธนา เคนไชยวงศ์โรงเรียนบ้านดงขวางประธานกรรมการ
2. นางจุฑาพร บุญวังโรงเรียนไตรราษฎร์วิทยาคารกรรมการ
3. นายอารี แก้วไพศาลโรงเรียนห้วยไหสมบูรณ์กรรมการ
4. นายเอกภพ ชัยปัญหาโรงเรียนบ้านปากอูนกรรมการ
5. นางนภาภรณ์ แสนโสมโรงเรียนบ้านเสียววิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายยุทธนา เคนไชยวงศ์โรงเรียนบ้านดงขวางประธานกรรมการ
2. นางจุฑาพร บุญวังโรงเรียนไตรราษฎร์วิทยาคารกรรมการ
3. นายอารี แก้วไพศาลโรงเรียนห้วยไหสมบูรณ์กรรมการ
4. นายเอกภพ ชัยปัญหาโรงเรียนบ้านปากอูนกรรมการ
5. นางนภาภรณ์ แสนโสมโรงเรียนบ้านเสียววิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นายมานิจ แก้วไกรสรโรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ประธานกรรมการ
2. นายนัฐพล พันโนโรงเรียนบ้านนาขมิ้นกรรมการ
3. นายเคน เดชขันธ์โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโองกรรมการ
4. นายนิรันดร์ ต้นวันโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
5. นางกิตติยา ยศไชยวิบูลย์โรงเรียนบ้านพนอมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายมานิจ แก้วไกรสรโรงเรียนบ้านทันห่าวดอนดู่ประธานกรรมการ
2. นายนัฐพล พันโนโรงเรียนบ้านนาขมิ้นกรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ ศิริเดชไชยวงศ์โรงเรียนราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นายนิรันดร์ ต้นวันโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
5. นางกิตติยา ยศไชยวิบูลย์โรงเรียนบ้านพนอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายสนอง เดชทะสอนโรงเรียนบ้านนาผักปอดประธานกรรมการ
2. นางสาวพิสมร ผงศรีอักโรงเรียนบ้านปากอูนกรรมการ
3. นางขนิษฐา สาสอนโรงเรียนบ้านพืชผลกรรมการ
4. นางสาวปทุมมา ปลั่งกลางโรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการ
5. นายสิรภพ พลสุวรรณโรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายมิตรชัย ไชยนานโรงเรียนไตรราษฎร์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางพัชราภรณ์ ขจรเกตุโรงเรียนท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)กรรมการ
3. นายอภิชาต ศรีนาทมโรงเรียนบ้านหมูม้นกรรมการ
4. นางพิสมัย ต้นศรีโรงเรียนบ้านดอนแดงกรรมการ
5. นายธีระพงศ์ กรุณานำโรงเรียนบ้านห้วยพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางรจนา ศรีนารินทร์โรงเรียนบ้านโพนขาวประธานกรรมการ
2. นางวิภา ประกิ่งโรงเรียนบ้านอูนยางคำกรรมการ
3. นางสาวน้ำอ้อย แก้วเชื่อมโรงเรียนบ้านนาดีวิทยากรรมการ
4. นางศิริพร แก้วไพศาลโรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์กรรมการ
5. นางสุมาลี ประสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลบ้านแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ โพธิ์สุโรงเรียนบ้านท่าบ่อประธานกรรมการ
2. นางดาหวัน หุตางกูรโรงเรียนบ้านปากอูนกรรมการ
3. นายศราวุฒิ ผิวขำโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
4. นางทิพย์วรรณ บุพศิริโรงเรียนอุเทนวิทยาคารกรรมการ
5. นางปารินทร์ พลประเสริฐโรงเรียนบ้านคำนกกกกรรมการ
6. นางสาวฐิติรัตน์ อุพรโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายกงทอง เดชขันธ์โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโองประธานกรรมการ
2. นางวิไลพร อุ่นอกพันธ์โรงเรียนอุเทนวิทยาคารกรรมการ
3. นายอธิศักดิ์ วงศ์เหง้าโรงเรียนบ้านป่าหว้านกรรมการ
4. นางวราภรณ์ งามสนิทโรงเรียนบ้านดอนแดงกรรมการ
5. นายอริยะศิลป์ สุวรรณอำไพโรงเรียนบ้านหาดแพงกรรมการ
6. นางสาวปรัศนีย์ แก้วอ่อนขวาโรงเรียนบ้านเสาเล้ากรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายทองเลื่อน บุญเพ็งโรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้วประธานกรรมการ
2. นางดารุณี ทองนูโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ แสงโพธิ์โรงเรียนบ้านขามเปี้ยกรรมการ
4. นางสาวอมรพันธ์ บุญมาวงษาโรงเรียนบ้านโพนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางรุ่งนภา ผาใต้โรงเรียนบ้านนาดีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศนีย์ อุทัยแสนโรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วกรรมการ
3. นางเมตตา บุพศิริโรงเรียนบ้านเสาเล้ากรรมการ
4. นางสุดารัตน์ พลโลกโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
5. นางสุธาทิพย์ วงษาเนาว์โรงเรียนราษฎร์สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายไมตรี สารการโรงเรียนบ้านดงน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ หอมไกรลาศโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
3. นางสาวทิพย์สุดา ยาลัยโรงเรียนบ้านนาโดโพธิ์ศรีกรรมการ
4. นางสาววลัยรัตน์ คะลีล้วนโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
5. นางสาวธาตรี ริยะบุตรโรงเรียนบ้านพะทายกรรมการ
6. นางนัฐกานต์ พาลีรักษ์โรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายไมตรี สารการโรงเรียนบ้านดงน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ หอมไกรลาศโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
3. นางสาวทิพย์สุดา ยาลัยโรงเรียนบ้านนาโดโพธิ์ศรีกรรมการ
4. นางสาววลัยรัตน์ คะลีล้วนโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
5. นางสาวธาตรี ริยะบุตรโรงเรียนบ้านพะทายกรรมการ
6. นางนัฐกานต์ พาลีรักษ์โรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายสมเกียรติ นามเสาร์โรงเรียนประชาสนธิ์นุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายสวรรค์ไทย อาจวิชัยโรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บกรรมการ
3. นางกัญญาณัฏฐ์ ปกป้องโรงเรียนชุมชนนาพระชัยกรรมการ
4. นางสาวณัฐกานต์ โพธิ์สุโรงเรียนบ้านปากอูนกรรมการ
5. นางทรงศรี ติยะบุตรโรงเรียนบ้านหมูม้นกรรมการ
6. นางรุ่งทิพย์ โกษาแสงโรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ นามเสาร์โรงเรียนประชาสนธิ์นุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายสวรรค์ไทย อาจวิชัยโรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บกรรมการ
3. นางกัญญาณัฏฐ์ ปกป้องโรงเรียนชุมชนนาพระชัยกรรมการ
4. นางสาวณัฐกานต์ โพธิ์สุโรงเรียนบ้านปากอูนกรรมการ
5. นางทรงศรี ติยะบุตรโรงเรียนบ้านหมูม้นกรรมการ
6. นางรุ่งทิพย์ โกษาแสงโรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางคำปิ่น ทีสุกะโรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา ศรีดาโรงเรียนบ้านบุ่งกรรมการ
3. นางสาววนิดา ศรีนาทมโรงเรียนบ้านนาทมกรรมการ
4. นางสาวชวัลลักษณ์ บุญเทียมโรงเรียนราษฎร์สามัคคีกรรมการ
5. นางอมรมาศ เยียวรัมย์โรงเรียนบ้านท่าบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางคำปิ่น ทีสุกะโรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา ศรีดาโรงเรียนบ้านบุ่งกรรมการ
3. นางสาววนิดา ศรีนาทมโรงเรียนบ้านนาทมกรรมการ
4. นางสาวชวัลลักษณ์ บุญเทียมโรงเรียนราษฎร์สามัคคีกรรมการ
5. นางอมรมาศ เยียวรัมย์โรงเรียนบ้านท่าบ่อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายศิริ ธนภัทรพงศ์โรงเรียนบ้านขามเปี้ยประธานกรรมการ
2. นางมาลินี ไชยเทศโรงเรียนบ้านปฏิรูปกรรมการ
3. นางฤดี แดงพิบูลย์โรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวรรณดี โทสวนจิตโรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัวประธานกรรมการ
2. นางมาลีนี ไชยเทศโรงเรียนบ้านปฏิรูปกรรมการ
3. นางฤดี แดงพิบูลย์โรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
4. นายศิริ ธนภัทรพงศ์โรงเรียนบ้านขามเปี้ยกรรมการ
5. นางสาวขวัญตา หล้าบาโรงเรียนบ้านโพนก่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายอนันต์ เครือหว้าโรงเรียนบ้านโพนก่อประธานกรรมการ
2. นายประจักษ์ ทามีโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ล้อมกรรมการ
3. จ.ส.ต.เขตต์ แสนตรีโรงเรียนบ้านดอนปอหนองโองกรรมการ
4. นายทรงศิลป์ จันปุ่มโรงเรียนบ้านดอนติ้วกรรมการ
5. นายดิเรก ลิภาโรงเรียนราษฎร์สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายประสิทธิ์ ขุนากากรโรงเรียนบ้านดอนดู่ประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎากร สารคำโรงเรียนบ้านนาอินทร์ฯกรรมการ
3. นายเรืองชัย หลายสุทธืสารโรงเรียนบ้านต้ายกรรมการ
4. นายธนพัฒน์ อภัยโสโรงเรียนบ้านนางัวกรรมการ
5. นายชาญ ทองดีโรงเรียนบ้านเสียวสงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายอุทิศ นนเลาพลโรงเรียนบ้านดงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางแคทลียา จันปุ่มโรงเรียนบ้านน้อยทวยกรรมการ
3. นายนิวัตร มะสุใสโรงเรียนบ้านดงวิทยาคารกรรมการ
4. นายสุริยา นครไชยโรงเรียนบ้านคำแม่นางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายธนพัฒน์ อภัยโสโรงเรียนบ้านนางัวประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเหลื่อม คำเจริญโรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่กรรมการ
3. นางสาวนัทริยา ไชยศลโรงเรียนชุมชนไชยบุรีกรรมการ
4. นางสาวชไมพร เป้าลีโรงเรียนบ้านห้วยพระกรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ อุปทุมโรงเรียนบ้านนาเต่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายปัญญา สุทธิบุตรโรงเรียนนาหนองหวายประธานกรรมการ
2. นางวรรณธนา เวียงอินทร์โรงเรียนบ้านนาหนองหวายกรรมการ
3. นางสาววรีลักษณ์ เจริญชาติโรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่งกรรมการ
4. นางสาวสกุณา วงษาเนาว์โรงเรียนบ้านนาน้อยกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายชนะสิน นุ่นสวัสดิ์โรงเรียนบ้านข่าประธานกรรมการ
2. นายพิพัฒน์ พิทักษ์โรงเรียนบ้านบงคำกรรมการ
3. นางนงเยาว์ ประกิ่งโรงเรียนบ้านอูนนากรรมการ
4. นายสุรชัย บุญญศรีโรงเรียนบ้านโพนงามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายเทอดศักดิ์ คำชนะโรงเรียนบ้านโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นายบุญช่วย อุดมผลโรงเรียนบ้านตาลปากน้ำกรรมการ
3. นายมนัส อัมไพพันธ์โรงเรียนบ้านคำไฮกรรมการ
4. นางดาราภรณ์ พิทักษ์โรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายเทอดศักดิ์ คำชนะโรงเรียนบ้านโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นายบุญช่วย อุดมผลโรงเรียนบ้านตาลปากน้ำกรรมการ
3. นายมนัส อัมไพพันธ์โรงเรียนบ้านคำไฮกรรมการ
4. นางดาราภรณ์ พิทักษ์โรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายปรีชา เดชโฮมโรงเรียนบ้านเสียววิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนางรัก ดีโคตรโรงเรียนอนุบาลบ้านแพงกรรมการ
3. นายศักดิ์ เปาวะนาโรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่กรรมการ
4. นางสาวพรสมัย อ่อนหวานโรงเรียนบ้านบุ่งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายสมเพท วงษาเนาโรงเรียนบ้านนาน้อยประธานกรรมการ
2. นายดรุณ อนงค์ไชยโรงเรียนบ้านดอนสมอกรรมการ
3. นางชอบ พันธุพานโรงเรียนบ้านตาลกรรมการ
4. นายธนวัฒน์ คัณทักษ์โรงเรียนบ้านปากอูนกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ ธรรมเป็นจิตต์โรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสมเพท วงษาเนาโรงเรียนบ้านนาน้อยประธานกรรมการ
2. นายดรุณ อนงค์ไชยโรงเรียนบ้านดอนสมอกรรมการ
3. นางชอบ พันธุพานโรงเรียนบ้านตาลกรรมการ
4. นายธนวัฒน์ คัณทักษ์โรงเรียนบ้านปากอูนกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ ธรรมเป็นจิตต์โรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายชนาธิป โกษาแสงโรงเรียนชุมชนนางัวประธานกรรมการ
2. นายชุมพล ไชยพันธุ์โรงเรียนบ้านม่วงนาสีดากรรมการ
3. นางรจนา รู้บุญโรงเรียนชุมชนประสานมิตรกรรมการ
4. นางสาวอินทิรา บำรุงสวัสดิ์โรงเรียนบ้านนานอกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายโชคชัย ขุนศรีโรงเรียนบ้านนากระทืมฯประธานกรรมการ
2. นางนิภาวรรณ ภูสงศรีโรงเรียนอนุบาลโสธิญากรรมการ
3. นางนิทัศนา เพียรภายลุนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเทากรรมการ
4. นางสมพิศ พิมพ์คำโรงเรียนอนุบาลบ้านแพงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายบัญชา ไขแสงโรงเรียนบ้านคำเตยประธานกรรมการ
2. นางปาจรีย์ บุญรักษาโรงเรียนบ้านโพนบกกรรมการ
3. นางสาวรัตนาภรณ์ ผาอิดดีโรงเรียนบ้านคำไฮกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายเจียงนิพนธ์ ปิ่มเมืองโรงเรียนบ้านไชยศรีประธานกรรมการ
2. นางลักขณา วะเศษสร้อยโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
3. นายปิยนัฐ นิวงษาโรงเรียนบ้านม่วงนาสีดากรรมการ
4. นายนิพนธ์ แก้วกัณหาโรงเรียนชุมชนนาพระชัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายธนากร โพธิ์สุโรงเรียนบ้านเหล่าศรีโหนโห่ประธานกรรมการ
2. นางปริญญา นะคะจัดโรงเรียนชุมชนบ้านสามผงกรรมการ
3. นางรำไพ ทัศครโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
4. นายบุญสงค์ สาหัสโรงเรียนบ้านเสาเล้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวเนาวรัตน์ ศิริเมธางกูรโรงเรียนบ้านศรีเวินชัยประธานกรรมการ
2. นางสาววารุณี พลหาญโรงเรียนอนุบาลบ้านแพงกรรมการ
3. นางสาววิภารัตน์ งอกวงษ์โรงเรียนชุมชนไชยบุรีกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายพยุงจิตร บัวชุมโรงเรียนบ้านโคกสายทองประธานกรรมการ
2. นางนุชนาฏ สินสุนทรพงศ์โรงเรียนบ้านขามเปี้ยกรรมการ
3. นายอธิวัฒน์ ประกิ่งโรงเรียนบ้านอูนนากรรมการ
4. นางอมรลักษณ์ จำปาไชยศรีโรงเรียนอุเทนวิทยาคารกรรมการ
5. นายสฤษดิ์ ศรีวันพิมพ์โรงเรียนบ้านโพนเพ็กกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ ไตรยะขันธ์โรงเรียนบ้านคำแม่นางประธานกรรมการ
2. นายบุญธง ชัยบินโรงเรียนราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นางปริญญา ติยะบุตรโรงเรียนชุมชนบ้านสามผงกรรมการ
4. นางอรอนงค์ โพธิ์ตะนังโรงเรียนบ้านรามราชกรรมการ
5. นางทัศนีย์ บุนนท์โรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ ไตรยะขันธ์โรงเรียนบ้านคำแม่นางประธานกรรมการ
2. นายบุญธง ชัยบินโรงเรียนราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นางปริญญา ติยะบุตรโรงเรียนชุมชนบ้านสามผงกรรมการ
4. นางอรอนงค์ โพธิ์ตะนังโรงเรียนบ้านรามราชกรรมการ
5. นางทัศนีย์ บุนนท์โรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายวิเชียร วาดไธสงโรงเรียนบ้านนาทมประธานกรรมการ
2. นางเหรียญทอง กาฬหว้าโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
3. นายทวีชัย แก้วก่าโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อกรรมการ
4. นายตระกูล เสนจันทร์ฒิไชยโรงเรียนบ้านพะทายกรรมการ
5. นางกิ่งทอง แก้วมะโรงเรียนบ้านภูกระแตกรรมการ
6. นายวรวิทย์ คะษาวงค์โรงเรียนบ้านภูกระแตกรรมการ
7. นายสุรชาติ ซาอุรัมย์โรงเรียนบ้านโพนสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. ส.ต.ท.จิรโชติ ใจตรงโรงเรียนบ้านหาดกวนประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ วันนาโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
3. นางมาลี บุโพธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วกรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ พรมดีโรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
5. นางเหรียญทอง กาฬหว้าโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
6. นายวิเชียร วาดไธสงโรงเรียนบ้านนาทมกรรมการ
7. นายทวีชัย แก้วก่าโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อกรรมการ
8. นายตระกูล เสนจันทร์ฒิไชยโรงเรียนบ้านพะทายกรรมการ
9. นายสุรชาติ ซาอุรัมย์โรงเรียนบ้านโพนสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายมะนัตย์ เณรน้อยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูกระแตประธานกรรมการ
2. นายศรินทร ประศรีโรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัวกรรมการ
3. นายสุขสันติ์ รมย์รสโรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการ
4. นายธีระวุฒิ พันธุ์เวียงโรงเรียนบ้านน้อยทวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายวิเศษ ติยะบุตรโรงเรียนบ้านท่าพันโฮงประธานกรรมการ
2. นางเอื้องคำ ขันทะหงษ์โรงเรียนบ้านดงกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ ไชยมงค์โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศกรรมการ
4. นายวีระพล พันธุ์เวียงโรงเรียนบ้านโพนเพ็กกรรมการ
5. นายธนวัฒน์ นาระวินโรงเรียนบ้านนาดีวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายสมานชัย สุวรรณอำไพศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นายธีรพงษ์ สาพุฒโรงเรียนชุมชนไชยบุรีกรรมการ
3. นางชะอ้อน สินไชยโรงเรียนอนุบาลบ้านแพงกรรมการ
4. นางสาวช่อลัดดา ติยะบุตรโรงเรียนบ้านนาหนองหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายสมานชัย สุวรรณอำไพศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นายสมชัย ส่องใสรร.บ้านหาดแพงกรรมการ
3. นายสุริยา ป้องหลักคำโรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงวกรรมการ
4. นางชญาณ์พัชร สิงห์งอยโรงเรียนบ้านข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายสนธยา ศรีสุนทรโรงเรียนบ้านบุ่งประธานกรรมการ
2. นายสุคนธ์ โกษาแสงโรงเรียนบ้านนาคำกรรมการ
3. นายคำหมุน อินทองโรงเรียนบ้านนาโพธิ์(ศรี)กรรมการ
4. นางปริชาติ ศรีวรชัยโรงเรียนบ้านนาดีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายสมานชัย สุวรรณอำไพศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นายสำเร็จ อ่อนสุระทุมโรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่งกรรมการ
3. นางอรอนงค์ ราชปัญญาโรงเรียนบ้านโพนก่อกรรมการ
4. นายชาญชัย เจริญขันธ์โรงเรียนบ้านพนอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายสมานชัย สุวรรณอำไพศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นายธีรพงษ์ สาพุฒโรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรีกรรมการ
3. นางสมเพ็ช จิตนามโรงเรียนบ้านนาเขกรรมการ
4. นางสาวตติยา เจริญยิ่งโรงเรียนบ้านชัยมงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสมานชัย สุวรรณอำไพศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นายบัญชี ถำวาปีโรงเรียนบ้านเหล่าส้มป่อยกรรมการ
3. นายเสถียร คำภีร์โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่งกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ ธงวิชัยโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสมานชัย สุวรรณอำไพศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นายสำเร็จ อ่อนสุระทุมโรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่งกรรมการ
3. นายสมนึก คำประภาโรงเรียนบ้านภูกระแตกรรมการ
4. นายสุริยันต์ ศิริคุณโรงเรียนบ้านชัยมงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสมานชัย สุวรรณอำไพศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นายธนาวุฒิ ค่ำคูณโรงเรียนบ้านห้วยพระกรรมการ
3. นายทรงศักดิ์ ศรีระวงศ์โรงเรียนบ้านท่าบ่อกรรมการ
4. นายวชิราวุธ คะปัญญาโรงเรียนบ้านหาดกวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสมานชัย สุวรรณอำไพศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นายคำผล แก้วสีสมโรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม กรรมการ
3. นางวัชราภรณ์ กองไชยโรงเรียนบ้านน้อยทวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายสมานชัย สุวรรณอำไพศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นายวิษณุพงษ์ วงษาเนาว์โรงเรียนราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นายบุญอุ้ม ติยะบุตรโรงเรียนบ้านนาหนองหวายกรรมการ
4. นางวัชราภรณ์ กองไชยโรงเรียนบ้านน้อยทวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสมานชัย สุวรรณอำไพศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นายวิษณุพงษ์ วงษาเนาว์โรงเรียนราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นายบุญอุ้ม ติยะบุตรโรงเรียนบ้านนาหนองหวายกรรมการ
4. นางวัชราภรณ์ กองไชยโรงเรียนบ้านน้อยทวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสมานชัย สุวรรณอำไพศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย เจริญขันธ์โรงเรียนบ้านพนอมกรรมการ
3. นางวิทยาพร จูมวงค์โรงเรียนบ้านนาขมิ้นกรรมการ
4. นายวิษณุพงษ์ วงษาเนาว์โรงเรียนราษฎร์สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายสมานชัย สุวรรณอำไพศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสาวิตรี วรวงศ์โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่กรรมการ
3. นายสุจินต์ เวียงอินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านสามผงกรรมการ
4. นางสาวอ้อมใจ กำไรทองโรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายสมานชัย สุวรรณอำไพศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นางดาราสว่าง สุวรรณมาโจโรงเรียนบ้านข่ากรรมการ
3. นางสาวปริศนา บุตรจันทร์โรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
4. นายสมสนิท วงษ์ราชโรงเรียนบ้านหาดกวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสมานชัย สุวรรณอำไพศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นายเรืองฤทธิ์ ด้วงติลีโรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
3. นายุ่รุ่งโรจน์ ติยะบุตรโรงเรียนบ้านป่าหว้านกรรมการ
4. นายสิทธิพงษ์ พลทองเติมโรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้ากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายเรืองกิตติ์ วะชุมโรงเรียนบ้านหนองดุดประธานกรรมการ
2. นายปริญญา ปากดีโรงเรียนบ้านนาคำกรรมการ
3. นางนิภาภรณ์ แก้วอินธิโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
4. นายนิรันดร์ อ้วนแก้วโรงเรียนบ้านโคกพะธายกรรมการ
5. นายฉวี พึ่งตัวโรงเรียนชุมชนบ้านสามผงกรรมการ
6. นายเรือง จันทร์แดงโรงเรียนอุเทนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายเรืองกิตติ์ วะชุมโรงเรียนบ้านหนองดุดประธานกรรมการ
2. นายปริญญา ปากดีโรงเรียนบ้านนาคำกรรมการ
3. นางนิภาภรณ์ แก้วอินธิโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
4. นายนิรันดร์ อ้วนแก้วโรงเรียนบ้านโคกพะธายกรรมการ
5. นายฉวี พึ่งตัวโรงเรียนชุมชนบ้านสามผงกรรมการ
6. นายเรือง จันทร์แดงโรงเรียนอุเทนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายเรืองกิตติ์ วะชุมโรงเรียนบ้านหนองดุดประธานกรรมการ
2. นายปริญญา ปากดีโรงเรียนบ้านนาคำกรรมการ
3. นางนิภาภรณ์ แก้วอินธิโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
4. นายนิรันดร์ อ้วนแก้วโรงเรียนบ้านโคกพะธายกรรมการ
5. นายฉวี พึ่งตัวโรงเรียนชุมชนบ้านสามผงกรรมการ
6. นายเรือง จันทร์แดงโรงเรียนอุเทนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายเรืองกิตติ์ วะชุมโรงเรียนบ้านหนองดุดประธานกรรมการ
2. นายปริญญา ปากดีโรงเรียนบ้านนาคำกรรมการ
3. นางนิภาภรณ์ แก้วอินธิโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
4. นายนิรันดร์ อ้วนแก้วโรงเรียนบ้านโคกพะธายกรรมการ
5. นายฉวี พึ่งตัวโรงเรียนชุมชนบ้านสามผงกรรมการ
6. นายเรือง จันทร์แดงโรงเรียนอุเทนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายเรืองกิตติ์ วะชุมโรงเรียนบ้านหนองดุดประธานกรรมการ
2. นายปริญญา ปากดีโรงเรียนบ้านนาคำกรรมการ
3. นางนิภาภรณ์ แก้วอินธิโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
4. นายนิรันดร์ อ้วนแก้วโรงเรียนบ้านโคกพะธายกรรมการ
5. นายฉวี พึ่งตัวโรงเรียนชุมชนบ้านสามผงกรรมการ
6. นายเรือง จันทร์แดงโรงเรียนอุเทนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายอนันต์ พิมภักดีโรงเรียนชุมชนนาพระชัยประธานกรรมการ
2. นายยอดรัก จำรักษาโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
3. นายสุจินต์ อาจวิชัยโรงเรียนบ้านโพนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณกานต์ สิมมาโรงเรียนบ้านจอมศรีประธานกรรมการ
2. นายสัญญา อุผาโรงเรียนบ้านปากอูนกรรมการ
3. นายศิลเนตร ผาอินทร์โรงเรียนบ้านดอนศาลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสมกิจ คำอ้อโรงเรียนบ้านนาข่าคำพอกประธานกรรมการ
2. นางรัชนี วงศ์ตาผาโรงเรียนบ้านนาคอยกรรมการ
3. นางสาวทิพย์รัตน์ จุธาศักดิ์โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายมานิตย์ พลหาราชโรงเรียนบ้านธาตุประธานกรรมการ
2. นางสาวมธุรส วัดแผ่นลำโรงเรียนบ้านนาขมิ้นกรรมการ
3. นางจารุวรรณ ศรีสร้อยโรงเรียนบ้านเสียววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายพัฒนา แก้วดีโรงเรียนบ้านห้วยพระประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ชมราศีโรงเรียนบ้านหมูม้นกรรมการ
3. นางสาววลัยรัตน์ คะลีล้วนโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายฉัตรชัย เคนไชยวงศ์โรงเรียนบ้านปากยามประธานกรรมการ
2. นางสาวเขมิกา ครโสภาโรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อยกรรมการ
3. นางอัญชลินทร์ สิทธิโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสถาพร เถรวงแก้วโรงเรียนบ้านอูนยางคำประธานกรรมการ
2. นายปิยะ เจียมไพเราะโรงเรียนบ้านหนองดุดกรรมการ
3. นางณัฐกานต์ เชียงตุงโรงเรียนบ้านท่าบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอดินันท์ นามสีฐานโรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็กประธานกรรมการ
2. นางสุขศรี อัครเนตรโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
3. นางอานันท์ นิลสนิทโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวีระเพชร สุธรรมโรงเรียนบ้านหนองสาหร่ายประธานกรรมการ
2. นายเสมา ธนะศรีโรงเรียนบ้านปากอูนกรรมการ
3. นายประวิทย์ รักษาแสงโรงเรียนบ้านหาดกวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวีระเพชร สุธรรมโรงเรียนบ้านหนองสาหร่ายประธานกรรมการ
2. นายเสมา ธนะศรีโรงเรียนบ้านปากอูนกรรมการ
3. นายประวิทย์ รักษาแสงโรงเรียนบ้านหาดกวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสาววัชราภรณ์ ปัฏนาโรงเรียนบ้านโพนแดงประธานกรรมการ
2. นางสาววนิดา แสนสุริยวงศ์โรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
3. นายวรวิทย์ คะษาวงค์โรงเรียนบ้านภูกระแตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาววัชราภรณ์ ปัฏนาโรงเรียนบ้านโพนแดงประธานกรรมการ
2. นางสาววนิดา แสนสุริยวงศ์โรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
3. นายวราวิทย์ คะษาวงศ์โรงเรียนบ้านภูกระแตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายประยููร แก้วมะโรงเรียนบ้านนาเพียงประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราพร สุวพันธ์โรงเรียนบ้านหมูม้นกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี นาเมืองรักษ์โรงเรียนชุมชนประสานมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ศักดิ์ อัครศรีวงษ์โรงเรียนบ้านโนนกุงประธานกรรมการ
2. นายมีชัย ติธรรมโรงเรียนบ้านนาข่าคำพอกกรรมการ
3. นางอาภรณ์รัตน์ สารผลโรงเรียนชุมชนนางัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายฤทธิไกร มั่นธงโรงเรียนบ้านเซียงเซาประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมพล ควรครูโรงเรียนบ้านโคกศรีกรรมการ
3. นายสมใจ ยามีโรงเรียนบ้านค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิบูลย์ชัย ปิตะพรหมโรงเรียนบ้านนาทมประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ อนงค์ไชยโรงเรียนบ้านดอนสมอกรรมการ
3. นายขวัญประชา อินธิโคตรโรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ สุดยะดาโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนดู่ประธานกรรมการ
2. นายเลพล นนทะแสงโรงเรียนบ้านนากระแต้กรรมการ
3. นายนิวัตร โกพลรัตน์โรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ สุดยะดาโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนดู่ประธานกรรมการ
2. นายเลพล นนทะแสงโรงเรียนบ้านนากระแต้กรรมการ
3. นายนิวัตร โกพลรัตน์โรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคีกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางดรุณี วีระชานนท์โรงเรียนบ้านปากทวยประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา กาญจนินธุโรงเรียนอุเทนวิทยาคารกรรมการ
3. นางศิริต้า อุปพงษ์โรงเรียนราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นางรัชนีกร ศรีลาศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
5. นางอรชา หมั่นตรวจโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
6. นางศศิธร กิติศรีวรพันธุ์โรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการ
7. นางดวงธิดา ่ว่องไวโรงเรียนบ้านนาโพธิ์(ศรี)กรรมการ
8. นางสาวปริศรา ศุกรสุตโรงเรียนอนุบาลบ้านแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางดรุณี วีระชานนท์โรงเรียนบ้านปากทวยประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา กาญจนินธุโรงเรียนอุเทนวิทยาคารกรรมการ
3. นางศิริต้า อุปพงษ์โรงเรียนราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นางรัชนีกร ศรีลาศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
5. นางอรชา หมั่นตรวจโรงเรียนบ้านไชยศรีกรรมการ
6. นางศศิธร กิติศรีวรพันธุ์โรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการ
7. นางดวงธิดา ว่องไวโรงเรียนบ้านนาโพธิ์(ศรี)กรรมการ
8. นางสาวปริศรา ศุกรสุตโรงเรียนอนุบาลบ้านแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางดรุณี วีระชานนท์โรงเรียนบ้านปากทวยประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา กาญจนินธุโรงเรียนอุเทนวิทยาคารกรรมการ
3. นางศิริต้า อุปพงษ์โรงเรียนราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นางรัชนีกร ศรีลาศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
5. นางอรชา หมั่นตรวจโรงเรียนบ้านไชยศรีกรรมการ
6. นางศศิธร กิติศรีวรพันธุ์โรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการ
7. นางดวงธิดา ว่องไวโรงเรียนบ้านนาโพธิ์(ศรี)กรรมการ
8. นางสาวปริศรา ศุกรสุตโรงเรียนอนุบาลบ้านแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางดรุณี วีระชานนท์โรงเรียนบ้านปากทวยประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา กาญจนินธุโรงเรียนอุเทนวิทยาคารกรรมการ
3. นางศิริต้า อุปพงษ์โรงเรียนราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นางรัชนีกร ศรีลาศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
5. นางอรชา หมั่นตรวจโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
6. นางศศิธร กิติศรีวรพันธุ์โรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการ
7. นางดวงธิดา ว่องไวโรงเรียนบ้านนาโพธิ์(ศรี)กรรมการ
8. นางสาวปริศรา ศุกรสุตโรงเรียนอนุบาลบ้านแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางดรุณี วีระชานนท์โรงเรียนบ้านปากทวยประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา กาญจนินธุโรงเรียนอุเทนวิทยาคารกรรมการ
3. นางศิริต้า อุปพงKNโรงเรียนราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นางรัชนีกร ศรีลาศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
5. นางอรชา หมั่นตรวจโรงเรียนบ้านไชยศรีกรรมการ
6. นางศศิธร กิติศรีวรพันธุ์โรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการ
7. นางดวงธิดา ว่องไวโรงเรียนบ้านนาโพธิ์(ศรี)กรรมการ
8. นางสาวปริศรา ศุกรสุตโรงเรียนอนุบาลบ้านแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางดรุณี วีระชานนท์โรงเรียนบ้านปากทวยประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา กาญจนินธุโรงเรียนอุเทนวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวศิริต้า อุปพงศ์โรงเรียนราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นางรัชนีกร ศรีลาศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
5. นางอรชา หมั่นตรวจโรงเรียนบ้านไชยศรีกรรมการ
6. นางศศิธร กิติศรีวรพันธุ์โรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการ
7. นางดวงธิดา ว่องไวโรงเรียนบ้านนาโพธิ์(ศรี)กรรมการ
8. นางสาวปริศรา ศุกรสุตโรงเรียนอนุบาลบ้านแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นางดรุณี วีระชานนท์โรงเรียนบ้านปากทวยประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา กาญจนินธุโรงเรียนอุเทนวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวศิริต้า อุปพงศ์โรงเรียนราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นางรัชนีกร ศรีลาศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
5. นางอรชา หมั่นตรวจโรงเรียนบ้านไชยศรีกรรมการ
6. นางศศิธร กิติศรีวรพันธุ์โรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการ
7. นางดวงธิดา ว่องไวโรงเรียนบ้านนาโพธิ์(ศรี)กรรมการ
8. นางสาวปริศรา ศุกรสุตโรงเรียนอนุบาลบ้านแพงกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางอุไรวรรณ ศิริเคนไชยวงศ์สพป.นครพนม เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวดารัตน์ อภัยโสโรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรทองวิทยากรรมการ
3. MissYAN FANG HEโรงเรียนเซนยอแซฟ ศรีสงครามกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. ว่าที่พันตรีจำเริญ นครไทยโรงเรียนบ้านนาหว้าประธานกรรมการ
2. นายอภิรักษ์ สิทธิโรงเรียนบ้านนาคอยกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีเพียร มะละกาโรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดีกรรมการ
4. นางวิลาวรรณ ไตรยะถาโรงเรียนบ้านแพงสะพังกรรมการ
5. นางสาวนววรรณ ยอดเมืองโรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่กรรมการ
6. นายบรรจง เอกจักรแก้วข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายธนู แดงวิเศษโรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศประธานกรรมการ
2. ว่าที่พันตรีทินกร วงศ์พัฒน์โรงเรียนบ้านดงขวางกรรมการ
3. นางสาวศุภผล ไชยพันธุ์โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่กรรมการ
4. นายเปรมปรี ิลิภาโรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัวกรรมการ
5. นายศรีสุวรรณ สุขวิพัฒน์โรงเรียนอุเทนวิทยาคารกรรมการ
6. นายทองทับ ขันอ่อนโรงเรียนบ้านดอนปอหนองโองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายธีระพงษ์ วีระชานนท์โรงเรียนบ้านแพงสะพังประธานกรรมการ
2. ว่าที่พันตรีเดชา คัณทักษ์โรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
3. นายสิทธิศักดิ์ อุสาพรหมโรงเรียนบ้านอูนนากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสุพัฒน์ วันดีโรงเรียนบ้านหนองเทากรรมการ
5. นางวนิดา สิทธิพาโรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
6. นางอิศรา พิทูลทองโรงเรียนบ้านอูนยางคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางพิสมัย สุวรรณมาโจนักวิชาการศึกษา สพป.นพ.2ประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา ฮมแสนโรงเรียนบ้านชัยมงคลกรรมการ
3. นางมลิวรรณ สรรคชาโรงเรียนบ้านหาดแพงกรรมการ
4. นางดวงเดือน โรจนเศรษฐกุลโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นางพิสมัย สุวรรณมาโจนักวิชาการศึกษา สพป.นพ.2ประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา ฮมแสนโรงเรียนบ้านชัยมงคลกรรมการ
3. นางมลิวรรณ สรรคชาโรงเรียนบ้านหาดแพงกรรมการ
4. นางดวงเดือน โรจนเศรษฐกุลโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นายนครราช อันสุขโรงเรียนชุมชนคำพอกท่าดอกแก้วประธานกรรมการ
2. นางสมลักษณ์ พิมสานโรงเรียนบ้านปฏิรูปกรรมการ
3. นางสาวจริยา บันลือเสียงโรงเรียนบ้านหาดแพงกรรมการ
4. นายพยุงจิตร์ บัวชุมโรงเรียนบ้านโคกสายทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายประทวน ศิริเดชไชยวงศ์โรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ วาตานาเบ้โรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
3. นางสาวปาณิสสา โกษาแสงโรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
4. นางจุฑามาศ ยอดสะอึโรงเรียนบ้านโพนก่อ(โพนก่อราษฎร์ฯ)กรรมการ
5. นางรักรดา บุญเทียมโรงเรียนบ้านเวินพระบาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายขวัญพล แก่นท้าวโรงเรียนบ้านหมูม้นประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ ไพรสณฑ์ศึกษานิเทศก์ สพป.นพ.2กรรมการ
3. นายพยัญ พรมจันทร์โรงเรียนบ้านนาโดโพธิ์ศรีกรรมการ
4. นางแสงเดือน กันยาตีโรงเรียนบ้านเสาเล้ากรรมการ
5. นางฉวีวรรณ พรมวังโรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศกรรมการ
6. นายสุริยา ป้องหลักคำโรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายบุรินทร์ วรรณวงศ์ศึกษานิเทศก์ สพป.นพ.2ประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะธิดา วะชุมโรงเรียนบ้านอูนยางคำกรรมการ
3. นางรัศมี คำเกษโรงเรียนบ้านขามเปี้ยกรรมการ
4. นางสุภาพร ไพรสณฑ์โรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
5. นางดารณี ทีสุกะโรงเรียนบ้านข่ากรรมการ
6. นางจิระรส มั่นธงโรงเรียนราษฎร์สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายบุรินทร์ วรรณวงศ์ศึกษานิเทศก์ สพป.นพ.2ประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะธิดา วะชุมโรงเรียนบ้านอูนยางคำกรรมการ
3. นางรัศมี คำเกษโรงเรียนบ้านขามเปี้ยกรรมการ
4. นางสุภาพร ไพรสณฑ์โรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
5. นางดารณี ทีสุกะโรงเรียนบ้านข่ากรรมการ
6. นางจิระรส มั่นธงโรงเรียนราษฎร์สามัคคีกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายยุทธนา ศรีวรสารโรงเรียนบ้านหนองนางเลิงประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณภา เหมือนสวัสดิ์โรงเรียนบ้านนาข่าท่ากรรมการ
3. นางสาวศิรินทรา จันทวัฒน์โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้ากรรมการ
4. นางสาวปานจรี ไกรกลโรงเรียนบ้านบุ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางวิมลรัตน์ บุพศิริโรงเรียนบ้านนาน้อยประธานกรรมการ
2. นายดิเรก ภาโสมโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
3. นายรณยุทธ บุตรเวสโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจินตนา จ่าเห็มโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อประธานกรรมการ
2. นายภูวไนย สุนาโรงเรียนบ้านนาเขกรรมการ
3. นายเกรียงไกร แสนสุขโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายพนม พุทธาผาโรงเรียนบ้านโพนบกประธานกรรมการ
2. นางนวลจันทร์ ตระกูลวางโรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศกรรมการ
3. นายกนกฉัตร ละครไชยโรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายพนม พุทธาผาโรงเรียนบ้านดงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางนวลจันทร์ ตระกูลวางโรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศกรรมการ
3. นายกนกฉัตร ละครไชยโรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางวิภาวณี บุญศรีโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิมา นนทโสโรงเรียนบ้านดอนแดงกรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ หาญมนตรีโรงเรียนบ้านนาน้อยกรรมการ
4. นางสาวภัทรจารีย์ มณีรัตน์โรงเรียนบ้านต้ายกรรมการ
5. นางพิสวาท กุลมาโรงเรียนบ้านนาคำกรรมการ
6. นางสาวไอลัดดา วัดแน่ลำโรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางภาวิณี บุญศรีโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑารัตน์ หาญมนตรีโรงเรียนบ้านนาน้อยกรรมการ
3. นางพิศวาท กุลมาโรงเรียนบ้านนาคำกรรมการ
4. นางสาวภัทรจารีย์ มณีรัตน์โรงเรียนบ้านต้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสุภาภรณ์ มีระสิงห์โรงเรียนบ้านดอนแดงประธานกรรมการ
2. นางกมลพรรณ เภาโพธิ์โรงเรียนบ้านอูนยางคำกรรมการ
3. นางสาวมณีรัตน์ ป้องทองโรงเรียนบ้านคำเตยกรรมการ
4. นางสาวปุณิกา มังคละคีรีโรงเรียนบ้านม่วงนาสีดากรรมการ
5. นางสาวไอลัดดา วัดแน่ลำโรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายสุดใจ ยะภักดีโรงเรียนบ้านโคกสีประธานกรรมการ
2. นายวุฒิคุณ ฮาบพนมโรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดีกรรมการ
3. นายวิทวัส อินอุเทนโรงเรียนราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นายกนกฉัตร ละครไชยโรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายสุดใจ ยะภักดีโรงเรียนบ้านโคกศรีประธานกรรมการ
2. นายชูพงษ์ อุดมมาโรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมกรรมการ
3. นายศิวพล ธนูโรงเรียนบ้านนาดีวิทยากรรมการ
4. นายอภิวัฒน์ บุญนิธิภัทรโรงเรียนบ้านท่าอุเทนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสุดใจ ยะภักดีโรงเรียนบ้านโคกสีประธานกรรมการ
2. นายอภิวัฒน์ บุญนิธิภัทรโรงเรียนบ้านท่าอุเทนกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ วรรณวงศ์โรงเรียนบ้านขามเปี้ยกรรมการ
4. นายกนกฉัตร ละครไชยโรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายโกแมน คัดทะจันทร์โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรินทรา ชัยบินโรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่กรรมการ
3. นายธวัธชัย สัญจรเลิศโรงเรียนบ้านพนอมกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ ชัยปัญหาโรงเรียนราษฎร์สามัคคีกรรมการ
5. นางศริญญา พันธุ์เวียงโรงเรียนบ้านน้อยทวยกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายมนตรี อัสการโรงเรียนบ้านเสียวประธานกรรมการ
2. นายนิกร อาษาวังโรงเรียนบ้านรามราชกรรมการ
3. นายโกสินทร์ มะละกาโรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดีกรรมการ
4. นายดรุณ อนงค์ไชยโรงเรียนบ้านดอนสมอกรรมการ
5. นางศริญญา พันธุ์เวียงโรงเรียนบ้านน้อยทวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายมนตรี อาษาวังโรงเรียนบ้านเสียวประธานกรรมการ
2. นายนิกร อาษาวังโรงเรียนบ้านรามราชกรรมการ
3. นายโกสินทร์ มะละกาโรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดีกรรมการ
4. นายดรุณ อนงค์ไชยโรงเรียนบ้านดอนสมอกรรมการ
5. นางศริญญา พันธุ์เวียงโรงเรียนบ้านน้อยทวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายมนตรี อัสการโรงเรียนบ้านเสียวประธานกรรมการ
2. นายนิกร อาษาวังโรงเรียนบ้านรามราชกรรมการ
3. นายโกสินทร์ มะละกาโรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดีกรรมการ
4. นายดรุณ อนงค์ไชยโรงเรียนบ้านดอนสมอกรรมการ
5. นางศริญญา พันธุ์เวียงโรงเรียนบ้านน้อยทวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายมนตรี อัสการโรงเรียนบ้านเสียวประธานกรรมการ
2. นายนิกร อาษาวังโรงเรียนบ้านรามราชกรรมการ
3. นายโกสินทร์ มะละกาโรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดีกรรมการ
4. นายดรุณ อนงค์ไชยโรงเรียนบ้านดอนสมอกรรมการ
5. นางศริญญา พันธุ์เวียงโรงเรียนบ้านน้อยทวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายมนตรี อัสการโรงเรียนบ้านเสียวประธานกรรมการ
2. นายนิกร อาษาวังโรงเรียนบ้านรามราชกรรมการ
3. นายโกสินทร์ มะละกาโรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดีกรรมการ
4. นายดรุณ อนงค์ไชยโรงเรียนบ้านดอนสมอกรรมการ
5. นางศริญญา พันธุ์เวียงโรงเรียนบ้านน้อยทวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายมนตรี อัสการโรงเรียนบ้านเสียวประธานกรรมการ
2. นายนิกร อาษาวังโรงเรียนบ้านรามราชกรรมการ
3. นายโกสินทร์ มะละกาโรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดีกรรมการ
4. นายดรุณ อนงค์ไชยโรงเรียนบ้านดอนสมอกรรมการ
5. นางศริญญา พันธุ์เวียงโรงเรียนบ้านน้อยทวยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายมนตรี อัสการโรงเรียนบ้านเสียวประธานกรรมการ
2. นายนิกร อาษาวังโรงเรียนบ้านรามราชกรรมการ
3. นายโกสินทร์ มะละกาโรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดีกรรมการ
4. นายดรุณ อนงค์ไชยโรงเรียนบ้านดอนสมอกรรมการ
5. นางศริญญา พันธุ์เวียงโรงเรียนบ้านน้อยทวยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายมนตรี อัสการโรงเรียนบ้านเสียวประธานกรรมการ
2. นายนิกร อาษาวังโรงเรียนบ้านรามราชกรรมการ
3. นายโกสินทร์ มะละกาโรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดีกรรมการ
4. นายดรุณ อนงค์ไชยโรงเรียนบ้านดอนสมอกรรมการ
5. นางศริญญา พันธุ์เวียงโรงเรียนบ้านน้อยทวยกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางดรุณี บุญเพ็งโรงเรียนบ้านหนองท่มประธานกรรมการ
2. นายบุญมา แก้วดีโรงเรียนบ้านนาดีวิทยากรรมการ
3. นายสถาพร ทัพเจริญโรงเรียนบ้านศรีเวินชัยกรรมการ
4. นางสาวพรรณณี พิมพ์คำโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสุภสิทธิ์ ดำบรรพ์โรงเรียนบ้านนาโดโพธิ์ศรีประธานกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ เถรวงแก้วโรงเรียนชุมชนประสานมิตรกรรมการ
3. นายพินิจ นามพลแสนโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
4. นางสาวฉวีวรรณ สมเทพโรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางศิรพรรณ แก้วสุดโรงเรียนบ้านนาทมประธานกรรมการ
2. นายชวนดู นาแถมพลอยโรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายอดินันท์ นามสีฐานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเประธานกรรมการ
2. นางริศราวรรณ จุ่นหัวโทนโรงเรียนบ้านโพนงามกรรมการ
3. นางนุชนาถ อัครศรีวงษ์โรงเรียนบ้านดอนแดงกรรมการ
4. นายบันเทิง เสนสุขโรงเรียนบ้านอีอูดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางเรือนแก้ว โกษาแสงโรงเรียนบ้านสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวสวนีย์ ใยสุวงศ์โรงเรียนบ้านม่วงนาสีดากรรมการ
3. นางประยวน อุสาพรหมโรงเรียนบ้านอูนนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์โรงเรียนบ้านท่าอุเทนประธานกรรมการ
2. นางวรรณภา ภาโสมโรงเรียนอนุบาลบ้านแพงกรรมการ
3. นางสาวกฤติยา ออทอลานโรงเรียนบ้านโพนบกกรรมการ
4. นางอุทิศ คะปัญญาโรงเรียนบ้านเซียงเซากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายอาทิตย์ คาระวงศ์โรงเรียนบ้านดอนติ้วประธานกรรมการ
2. นางจิดาภา วงค์จันทะโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
3. นางจินดา วะชุมโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
4. นางนภาภรณ์ แสนโสมโรงเรียนบ้านเสียววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายณิกร กรีโสโรงเรียนบ้านโคกพะธายประธานกรรมการ
2. นางทัดดาว ไชยสารโรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อยกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ ไกรยะฝ่ายโรงเรียนบ้านดอนแดง(ท่า)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสม แสนคำภาโรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสงประธานกรรมการ
2. นางจุชารัตน์ ฉิมรักษ์โรงเรียนบ้านรามราชกรรมการ
3. นางศุภรา แก้วลาโรงเรียนบ้านปากอูนกรรมการ
4. นายประยูร ภักดีโรงเรียนบ้านเซียงเซากรรมการ
5. นางสุมาลี ปัญญาบุตรโรงเรียนบ้านดอนแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายเตรียมศักดิ์ อินอุเทนโรงเรียนชุมชนนางัวประธานกรรมการ
2. นายประยูร ภักดีโรงเรียนบ้านเซียงเซากรรมการ
3. นายวินัย แสงศักดิ์โรงเรียนบ้านนาน้อยกรรมการ
4. นางสาวฌาริญญา ปัญญาบุตรโรงเรียนบ้านวังโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสาวนิตยา สายเครือติ๊บโรงเรียนบ้านโคกยาวประธานกรรมการ
2. นางลออศรี คะษาวงศ์โรงเรียนบ้านหนองบาท้าวกรรมการ
3. นางสุดาวัลย์ สุขวิพัฒน์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วกรรมการ
4. นางหนูถิ่น คำเกษโรงเรียนบ้านดอนสมอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายบุญศรี จริตน้อยโรงเรียนบ้านหนองแวงประธานกรรมการ
2. นางไก่แก้ว อินทองโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
3. นางสมควร เสาทองโรงเรียนบ้านหมูม้นกรรมการ
4. นางกษิรา พรเตชาวัตร์โรงเรียนบ้านห้วยพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นายสมยศ อภัยโสโรงเรียนบ้านม่วงชีประธานกรรมการ
2. นางหนูกร แวงโสธรณ์โรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
3. นางสุมาลี มะโนสินธุ์โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติกรรมการ
4. นางนงลักษณ์ สุขมากโรงเรียนบ้านนาเพียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางจุไรรัตน์ แสงสว่างโรงเรียนบ้านเวินพระบาทประธานกรรมการ
2. นางสาวมณเฑียร ชินพลชายโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
3. นางจุฑามาศ ด้วงติลีโรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
4. นางสาวอรวรรณ อุดมบุญญานุภาพโรงเรียนบ้านนาหนองบกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายวสันต์ บุญวังโรงเรียนบ้านนาผักหมประธานกรรมการ
2. นางกัลยา เสนาสีโรงเรียนบ้านนาข่าท่ากรรมการ
3. นางกัลยาณี โทสวนจิตโรงเรียนบ้านดอนสมอกรรมการ
4. นางนิตยา พรหมมาโรงเรียนชุมชนนางัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายสมัย จันทะสิทธิ์โรงเรียนบ้านยางงอยประธานกรรมการ
2. นางเพทาย เตียงสกุลโรงเรียนบ้านโพนก่อกรรมการ
3. นางวัฒนา ขุนศรีโรงเรียนชุมชนประสานมิตรกรรมการ
4. นางลัดดาวัลย์ สุวรรณมาโจโรงเรียนบ้านห้วยพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางยาใจ เดชขันธุ์โรงเรียนบ้านดอนศาลาประธานกรรมการ
2. นางสาวอรพินทร์ เพียพลโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
3. นางบุณฑริกา มั่นเหมาะโรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการ
4. นางบุญล้ำ คำหาโรงเรียนชุมชนนางัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายธวัช ศรีรักษาโรงเรียนบ้านดอนกลางประธานกรรมการ
2. นางสาวรัศมี มณีปกรณ์โรงเรียนบ้านนาเพียงกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ ฉิมแสงโรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสาววรรณธิดา วงษ์สาจันทร์โรงเรียนบ้านโพนจานประธานกรรมการ
2. นางสิริลักษณ์ พรมจันทร์โรงเรียนบ้านดอนติ้วกรรมการ
3. นางสาวจุรีรัตน์ แพงวงษ์โรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นางนาถฤดี จันปุ่มโรงเรียนบ้านนาทมกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสาววิชนีย์ ทศศะโรงเรียนบ้านหนองบาท้าวประธานกรรมการ
2. นางสาวดรุณี อนุญาหงษ์โรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
3. นางชลธิชา ติยะบุตรโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
4. นางวิภาดา ยศทองโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางกษิรา พรเดชาวัชร์โรงเรียนชุมชนคำพอกท่าดอกแก้วประธานกรรมการ
2. นางประไพศรี วัฒนพงษ์ชัยโรงเรียนบ้านนาคำ (ศรี)กรรมการ
3. นางรำเพย ขวัญเอกพงศ์โรงเรียนบ้านภูกระแตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางกษิรา พรเดชาวัชร์โรงเรียนชุมชนคำพอกท่าดอกแก้วประธานกรรมการ
2. นางประไพศรี วัฒนพงษ์ชัยโรงเรียนบ้านนาคำ (ศรี)กรรมการ
3. นางรำเพย ขวัญเอกพงศ์โรงเรียนบ้านภูกระแตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางกษิรา พรเดชาวัชร์โรงเรียนชุมชนคำพอกท่าดอกแก้วประธานกรรมการ
2. นางประไพศรี วัฒนพงษ์ชัยโรงเรียนบ้านนาคำ (ศรี)กรรมการ
3. นางรำเพย ขวัญเอกพงศ์โรงเรียนบ้านภูกระแตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางกษิรา พรเดชาวัชร์โรงเรียนชุมชนคำพอกท่าดอกแก้วประธานกรรมการ
2. นางประไพศรี วัฒนพงษ์ชัยโรงเรียนบ้านนาคำ (ศรี)กรรมการ
3. นางรำเพย ขวัญเอกพงศ์โรงเรียนบ้านภูกระแตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางกษิรา พรเดชาวัชร์โรงเรียนชุมชนคำพอกท่าดอกแก้วประธานกรรมการ
2. นางประไพศรี วัฒนพงษ์ชัยโรงเรียนบ้านนาคำ (ศรี)กรรมการ
3. นางรำเพย ขวัญเอกพงศ์โรงเรียนบ้านภูกระแตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางกษิรา พรเดชาวัชร์โรงเรียนชุมชนคำพอกท่าดอกแก้วประธานกรรมการ
2. นางประไพศรี วัฒนพงษ์ชัยโรงเรียนบ้านนาคำ (ศรี)กรรมการ
3. นางรำเพย ขวัญเอกพงศ์โรงเรียนบ้านภูกระแตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกษิรา พรเดชาวัชร์โรงเรียนชุมชนคำพอกท่าดอกแก้วประธานกรรมการ
2. นางประไพศรี วัฒนพงศ์ชัยโรงเรียนบ้านนาคำ (ศรี)กรรมการ
3. นางรำเพย ขวัญเอกพงศ์โรงเรียนบ้านภูกระแตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางกษิรา พรเดชาวัชร์โรงเรียนชุมชนคำพอกท่าดอกแก้วประธานกรรมการ
2. นางประไพศรี วัฒนพงษ์ชัยโรงเรียนบ้านนาคำ (ศรี)กรรมการ
3. นางรำเพย ขวัญเอกพงศ์โรงเรียนบ้านภูกระแตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางกษิรา พรเดชาวัชร์โรงเรียนชุมชนคำพอกท่าดอกแก้วประธานกรรมการ
2. นางประไพศรี วัฒนพงษ์ชัยโรงเรียนบ้านนาคำ (ศรี)กรรมการ
3. นางรำเพย ขวัญเอกพงศ์โรงเรียนบ้านภูกระแตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางกษิรา พรเดชาวัชร์โรงเรียนชุมชนคำพอกท่าดอกแก้วประธานกรรมการ
2. นางประไพศรี วัฒนพงษ์ชัยโรงเรียนบ้านนาคำ (ศรี)กรรมการ
3. นางรำเพย ขวัญเอกพงศ์โรงเรียนบ้านภูกระแตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางธารินี เกษมสินโรงเรียนบ้านท่าจำปาประธานกรรมการ
2. นางเทียมจันทร์ อุปพงศ์โรงเรียนบ้านหนองบาท้าวกรรมการ
3. นางจารุวรรณ กิติศรีวรพันธุ์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางธาริณี เกษมสินธุ์โรงเรียนบ้านท่าจำปาประธานกรรมการ
2. นางเทียมจันทร์ อุปพงศ์โรงเรียนบ้านหนองบาท้าวกรรมการ
3. นางจารุวรรณ กิติศรีวรพันธุ์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางธาริณี เกษมสินธุ์โรงเรียนบ้านท่าจำปาประธานกรรมการ
2. นางเทียมจันทร์ อุปพงศ์โรงเรียนบ้านหนองบาท้าวกรรมการ
3. นางจารุวรรณ กิติศรีวรพันธุ์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางธาริณี เกษมสินธุ์โรงเรียนบ้านท่าจำปาประธานกรรมการ
2. นางเทียมจันทร์ อุปพงศ์โรงเรียนบ้านหนองบาท้าวกรรมการ
3. นางจารุวรรณ กิติศรีวรพันธุ์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางธาริณี เกษมสินธุ์โรงเรียนบ้านท่าจำปาประธานกรรมการ
2. นางเทียมจันทร์ อุปพงศ์โรงเรียนบ้านหนองบาท้าวกรรมการ
3. นางจารุวรรณ กิติศรีวรพันธุ์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางอุบลวรรณ เวียงอินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านสามผงประธานกรรมการ
2. นายสมใจ พิมพ์ภาโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
3. นางชลิดา ฉลาดเขียวโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอุบลวรรณ เวียงอินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านสามผงประธานกรรมการ
2. นายสมใจ พิมพ์ภาโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
3. นางชลิดา ฉลาดเขียวโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาววรรณกานต์ สิมมาโรงเรียนบ้านนายางประธานกรรมการ
2. นางกฤตญาณี เภตราโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
3. นางวัชรี แจ้งไชยโรงเรียนบ้านจอมศรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาววรรณกานต์ สิมมาโรงเรียนบ้านนายางประธานกรรมการ
2. นางกฤตญาณี เภตราโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
3. นางวัชรี แจ้งไชยโรงเรียนบ้านจอมศรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาววรรณกานต์ สิมมาโรงเรียนบ้านนายางประธานกรรมการ
2. นางกฤตญาณี เภตราโรงเรียนบ้านนนาจานกรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ มัยวงศ์โรงเรียนบ้านจอมศรีกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางอรวรรณ วงศ์ณะรัตน์โรงเรียนบ้านเซียงเซาประธานกรรมการ
2. นางจันทรา นิวงษาโรงเรียนบ้านรามราชกรรมการ
3. นางสาวลักขณา การร้อยโรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางอรวรรณ วงศ์ณะรัตน์โรงเรียนบ้านเซียงเซาประธานกรรมการ
2. นางจันทรา นิวงษาโรงเรียนบ้านรามราชกรรมการ
3. นางสาวลักขณา การร้อยโรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอรวรรณ วงศ์ณะรัตน์โรงเรียนบ้านเซียงเซาประธานกรรมการ
2. นางจันทรา นิวงษาโรงเรียนบ้านรามราชกรรมการ
3. นางสาวลักขณา การร้อยโรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางอรวรรณ วงศ์ณะรัตน์โรงเรียนบ้านเซียงเซาประธานกรรมการ
2. นางจันทรา นิวงษาโรงเรียนบ้านรามราชกรรมการ
3. นางสาวลักขณา การร้อยโรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางอรวรรณ วงศ์ณะรัตน์โรงเรียนบ้านเซียงเซาประธานกรรมการ
2. นางจันทรา นิวงษาโรงเรียนบ้านรามราชกรรมการ
3. นางสาวลักขณา การร้อยโรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางอรวรรณ วงศ์ณะรัตน์โรงเรียนบ้านเซียงเซาประธานกรรมการ
2. นางจันทรา นิวงษาโรงเรียนบ้านรามราชกรรมการ
3. นางสาวลักขณา การร้อยโรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอรวรรณ วงศ์ณะรัตน์โรงเรียนบ้านเซียงเซาประธานกรรมการ
2. นางจันทรา นิวงษาโรงเรียนบ้านรามราชกรรมการ
3. นางสาวลักขณา การร้อยโรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอรวรรณ วงศ์ณะรัตน์โรงเรียนบ้านเซียงเซาประธานกรรมการ
2. นางจันทรา นิวงษาโรงเรียนบ้านรามราชกรรมการ
3. นางสาวลักขณา การร้อยโรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางอรวรรณ วงศ์ณะรัตน์โรงเรียนบ้านเซียงเซาประธานกรรมการ
2. นางจันทรา นิวงษาโรงเรียนบ้านรามราชกรรมการ
3. นางสาวลักขณา การร้อยโรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางอรวรรณ วงศ์ณะรัตน์โรงเรียนบ้านเซียงเซาประธานกรรมการ
2. นางจันทรา นิวงษาโรงเรียนบ้านรามราชกรรมการ
3. นางสาวลักขณา การร้อยโรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายวงษ์ใส เตโชผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวันชัย พาลีรักษ์โรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการ
3. นางสาวลักขณา กุลวงศ์โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศกรรมการ
4. นายครรชิต คูณสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายวงษ์ใส เตโชผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวันชัย พาลีรักษ์โรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการ
3. นางสาวลักขณา กุลวงศ์โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศกรรมการ
4. นางวลัยพร คัณทักษ์โรงเรียนบ้านโพนงามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายวงษ์ใส เตโชผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวันชัย พาลีรักษ์โรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการ
3. นางสาวลักขณา กุลวงศ์โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศกรรมการ
4. นางวลัยพร คัณทักษ์โรงเรียนบ้านโพนงามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายวงษ์ใส เตโชผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวันชัย พาลีรักษ์โรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการ
3. นางสาวลักขณา กุลวงศ์โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศกรรมการ
4. นางวลัยพร คัณทักษ์โรงเรียนบ้านโพนงามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายวงษ์ใส เตโชผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวันชัย พาลีรักษ์โรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการ
3. นางสาวลักขณา กุลวงศ์โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศกรรมการ
4. นายครรชิต คูณสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายวงษ์ใส เตโชผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวันชัย พาลีรักษ์โรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการ
3. นางสาวลักขณา กุลวงศ์โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศกรรมการ
4. นายครรชิต คูณสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวงษ์ใส เตโชผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวันชัย พาลีรักษ์โรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการ
3. นางสาวลักขณา กุลวงศ์โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศกรรมการ
4. นายครรชิต คูณสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวงษ์ใส เตโชผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวันชัย พาลีรักษ์โรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการ
3. นางสาวลักขณา กุลวงศ์โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศกรรมการ
4. นายครรชิต คูณสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายวงษ์ใส เตโชผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวันชัย พาลีรักษ์โรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการ
3. นางสาวลักขณา กุลวงศ์โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศกรรมการ
4. นางวลัยพร คัณทักษ์โรงเรียนบ้านโพนงามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายวงษ์ใส เตโชผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวันชัย พาลีรักษ์โรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการ
3. นางสาวลักขณา กุลวงศ์โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศกรรมการ
4. นางวลัยพร คัณทักษ์โรงเรียนบ้านโพนงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพิชญา แสนสุขโรงเรียนบ้านท่าบ่อประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทยา นามบุตรโรงเรียนบ้านนาข่าคำพอกกรรมการ
3. นายสมชิต จันเทาโรงเรียนบ้านชัยมงคลกรรมการ
4. นายสุชาติ มังคละคีรีโรงเรียนบ้านอูนยางคำกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสมมิตร ไชยมงค์โรงเรียนบ้านนาหว้าประธานกรรมการ
2. นางวนัสนันท์ สิงห์งอยโรงเรียนบ้านหนองบาท้าวกรรมการ
3. นางวัชราภรณ์ ทีสุกะนักวิชาการศึกษา สพป.นพ.2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอุดมศิลป์ ไชยบินโรงเรียนบ้านนาหว้าประธานกรรมการ
2. นางวนัสนันท์ สิงห์งอยโรงเรียนบ้านหนองบาท้าวกรรมการ
3. นางสาวศิรินาถ แพฟื้นนักวิชาการศึกษา สพป.นพ.2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางบุญทัน แต้มกลางโรงเรียนบ้านโพนจานประธานกรรมการ
2. นางณัชชา พูลพัฒนะโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
3. นางดรุณี อินอุเทนโรงเรียนราษฎร์สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบุญทัน แต้มกลางโรงเรียนบ้านโพนจานประธานกรรมการ
2. นางณัชชา พูลพัฒนะโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
3. นางดรุณี อินอุเทนโรงเรียนราษฎร์สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายณัฐพล อัมรัตน์โรงเรียนบ้านแพงสะพังประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพร ภาสงค์โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์กรรมการ
3. นายกริณ สิมลิลาดนักวิชาการศึกษา สพป.นพ.2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายณัฐพล อัมรัตน์โรงเรียนบ้านแพงสะพังประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญญาลักษณ์ กุลยะโรงเรียนบ้านโพนสวรรค์กรรมการ
3. นายกริณ สิมลิลาดนักวิชาการศึกษา สพป.นพ.2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายครองชัย สุวรรณมาโจโรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางชวัลพัชร์ ทองลาภโรงเรียนบ้านอ้วนกรรมการ
3. นายสิทธิชัย อ่อนสุดโรงเรียนบ้านหมูม้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายครองชัย สุวรรณมาโจโรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางชวัลพัชร์ ทองลาภโรงเรียนบ้านอ้วนกรรมการ
3. นายสิทธิชัย อ่อนสุดโรงเรียนบ้านหมูม้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางกรองผกา บุญระมีโรงเรียนบ้านธาตุประธานกรรมการ
2. นางนิตยา แสนสิทธิ์โรงเรียนบ้านนาทมกรรมการ
3. นางศันสนีย์ ชูแหวนนักวิชาการศึกษา สพป.นพ.2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวัชราภรณ์ ทีสุกะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางนิตยา แสนสิทธิ์โรงเรียนบ้านนาทมกรรมการ
3. นางศันสนีย์ ชูแหวนนักวิชาการศึกษา สพป.นพ.2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุธีรชัย นาชัยฤทธิ์โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่งประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล ศรีจันทร์งามโรงเรียนบ้านนาอินทร์กรรมการ
3. นายอานุภาพ บุญเทียมโรงเรียนบ้านหาดกวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสุธีรชัย นาชัยฤทธิ์โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่งประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล ศรีจันทร์งามโรงเรียนบ้านนาอินทร์กรรมการ
3. นายอานุภาพ บุญเทียมโรงเรียนบ้านหาดกวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสุธีรชัย นาชัยฤทธิ์โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่งประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล ศรีจันทร์งามโรงเรียนบ้านนาอินทร์กรรมการ
3. นายอานุภาพ บุญเทียมโรงเรียนบ้านหาดกวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสุธีรชัย นาชัยฤทธิ์โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่งประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล ศรีจันทร์งามโรงเรียนบ้านนาอินทร์กรรมการ
3. นายอานุภาพ บุญเทียมโรงเรียนบ้านหาดกวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุธีรชัย นาชัยฤทธิ์โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่งประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล ศรีจันทร์งามโรงเรียนบ้านนาอินทร์กรรมการ
3. นายอานุภาพ บุญเทียมโรงเรียนบ้านหาดกวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุธีรชัย นาชัยฤทธิ์โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่งประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล ศรีจันทร์งามโรงเรียนบ้านนาอินทร์กรรมการ
3. นายอานุภาพ บุญเทียมโรงเรียนบ้านหาดกวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางรุ้งนภา พลสุวรรณ์โรงเรียนบ้านท่าพันโฮงประธานกรรมการ
2. นางอังสุมาลิน นิคำโรงเรียนบ้านโพนเพ็กกรรมการ
3. นายศักดิ์ดา เสนาสีโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางรุ้งนภา พลสุวรรณ์โรงเรียนบ้านท่าพันโฮงประธานกรรมการ
2. นางอังสุมาลิน นิคำโรงเรียนบ้านโพนเพ็กกรรมการ
3. นายศักดิ์ดา เสนาสีโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายนิรันดร์ นาวงหาโรงเรียนบ้านเสาเล้าประธานกรรมการ
2. นายสินสมุทร สินธุศิริโรงเรียนบ้านเสาเล้ากรรมการ
3. นายพรพิเชษฐ์ เมืองมุงคุณโรงเรียนบ้านป่าหว้านกรรมการ
4. นายไตรภพ โคตรมิตรโรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดีกรรมการ
5. นายพงศ์ศักดิ์ เอกจักรแก้วสพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
6. นายเอกลักษณ์ มระศิริโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายนิรันดร์ นาวงหาโรงเรียนบ้านเสาเล้าประธานกรรมการ
2. นายสินสมุทร สินธุศิริโรงเรียนบ้านเสาเล้ากรรมการ
3. นายพรพิเชษฐ์ เมืองมุงคุณโรงเรียนบ้านป่าหว้านกรรมการ
4. นายไตรภพ โคตรมิตรโรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดีกรรมการ
5. นายพงศ์ศักดิ์ เอกจักรแก้วสพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
6. นายเอกลักษณ์ มระศิริโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายนิรันดร์ นาวงหาโรงเรียนบ้านเสาเล้าประธานกรรมการ
2. นายพงศ์ศักดิ์ เอกจักรแก้วสพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
3. นายสินสมุทร สินธุศิริโรงเรียนบ้านเสาเล้ากรรมการ
4. นายไตรภพ โคตรมิตรโรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดีกรรมการ
5. นายพรพิเชษฐ์ เมืองมุงคุณโรงเรียนบ้านป่าหว้านกรรมการ
6. นายเอกลักษณ์ มระศิริโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายนิรันดร์ นาวงหาโรงเรียนบ้านเสาเล้าประธานกรรมการ
2. นายพรพิเชษฐ์ เมืองมุงคุณโรงเรียนบ้านป่าหว้านกรรมการ
3. นายพงศ์ศักดิ์ เอกจักรแก้วสพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
4. นายสินสมุทร สินธุศิริโรงเรียนบ้านเสาเล้ากรรมการ
5. นายไตรภพ โคตรมิตรโรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดีกรรมการ
6. นายเอกลักษณ์ มระศิริโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายนิรันดร์ นาวงหาโรงเรียนบ้านเสาเล้าประธานกรรมการ
2. นายพรพิเชษฐ์ เมืองมุงคุณโรงเรียนบ้านป่าหว้านกรรมการ
3. นายสินสมุทร สินธุศิริโรงเรียนบ้านเสาเล้ากรรมการ
4. นายไตรภพ โคตรมิตรโรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดีกรรมการ
5. นายพงศ์ศักดิ์ เอกจักรแก้วสพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
6. นายเอกลักษณ์ มระศิริโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายนิรันดร์ นาวงหาโรงเรียนบ้านเสาเล้าประธานกรรมการ
2. นายสินสมุทร สินธุศิริโรงเรียนบ้านเสาเล้ากรรมการ
3. นายพรพิเชษฐ์ เมืองมุงคุณโรงเรียนบ้านป่าหว้านกรรมการ
4. นายไตรภพ โคตรมิตรโรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดีกรรมการ
5. นายพงศ์ศักดิ์ เอกจักรแก้วสพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
6. นายเอกลักษณ์ มระศิริโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายนิรันดร์ นาวงหาโรงเรียนบ้านเสาเล้าประธานกรรมการ
2. นายสินสมุทร สินธุศิริโรงเรียนบ้านเสาเล้ากรรมการ
3. นายพรพิเชษฐ์ เมืองมุงคุณโรงเรียนบ้านป่าหว้านกรรมการ
4. นายไตรภพ โคตรมิตรโรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดีกรรมการ
5. นายพงศ์ศักดิ์ เอกจักรแก้วสพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
6. นายเอกลักษณ์ มระศิริโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายนิรันดร์ นาวงหาโรงเรียนบ้านเสาเล้าประธานกรรมการ
2. นายสินสมุทร สินธุศิริโรงเรียนบ้านเสาเล้ากรรมการ
3. นายพรพิเชษฐ์ เมืองมุงคุณโรงเรียนบ้านป่าหว้านกรรมการ
4. นายไตรภพ โคตรมิตรโรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดีกรรมการ
5. นายพงศ์ศักดิ์ เอกจักรแก้วสพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
6. นายเอกลักษณ์ มระศิริโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายนิรันดร์ นาวงหาโรงเรียนบ้านเสาเล้าประธานกรรมการ
2. นายสินสมุทร สินธุศิริโรงเรียนบ้านเสาเล้ากรรมการ
3. นายพรพิเชษฐ์ เมืองมุงคุณโรงเรียนบ้านป่าหว้านกรรมการ
4. นายไตรภพ โคตรมิตรโรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดีกรรมการ
5. นายพงศ์ศักดิ์ เอกจักรแก้วสพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
6. นายเอกลักษณ์ มระศิริโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน นายสายันต์ โชติวังโส 0854598945Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]