หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ อำเภอศรีสงคราม
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   17 พ.ย. 2559   18 พ.ย. 2559   22 พ.ย. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 18 พ.ย. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) บานไม่รู้โรย ชั้น 1 ห้อง 1/1 18 พ.ย. 2559 09.00
2 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) บานไม่รู้โรย ชั้น 1 ห้อง 1/2 18 พ.ย. 2559 09.00
3 036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) บานไม่รู้โรย ชั้น 1 ห้อง 1/3 18 พ.ย. 2559 09.00
4 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) บานไม่รู้โรย ชั้น 1 ห้อง 1/4 18 พ.ย. 2559 09.00
5 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) บานไม่รู้โรย ชั้น 2 ห้อง 2/1 18 พ.ย. 2559 09.00
6 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) บานไม่รู้โรย ชั้น 2 ห้อง 2/2 18 พ.ย. 2559 09.00
7 764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) บานไม่รู้โรย ชั้น 2 ห้อง 2/3 18 พ.ย. 2559 09.00
8 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) บานไม่รู้โรย ชั้น 2 ห้อง 2/4 18 พ.ย. 2559 09.00
9 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) เฟื่องฟ้า ห้อง ป.1/5 18 พ.ย. 2559 09.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) กันเกรา ห้อง ป.4/1 18 พ.ย. 2559 09.00
2 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) กันเกรา ห้อง ป.4/2 18 พ.ย. 2559 09.00
3 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) เต็นท์ 18 พ.ย. 2559 09.00
4 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) เต็นท์ 18 พ.ย. 2559 09.00
5 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) กันเกรา ห้อง ป.4/3 18 พ.ย. 2559 09.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) กันเกรา ห้อง ป.6/1 18 พ.ย. 2559 09.00
2 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) กันเกรา ห้อง ใต้ถุนอาคาร 18 พ.ย. 2559 09.00
3 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) เต็นท์ 18 พ.ย. 2559 09.00
4 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) อเนกประสงค์ 18 พ.ย. 2559 09.00
5 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) อเนกประสงค์ 18 พ.ย. 2559 09.00
6 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยนครพนม อาคารอเนกประสงค์ 18 พ.ย. 2559 09.00
7 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยนครพนม อาคารอเนกประสงค์ 18 พ.ย. 2559 09.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) ทานตะวัน ห้อง ห้องประชุม 18 พ.ย. 2559 09.00
2 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) ทานตะวัน ห้อง ประชุม 18 พ.ย. 2559 13.00
3 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) อินทรีย์แดง ห้อง คอมพิวเตอร์ 18 พ.ย. 2559 09.00
4 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) อินทรีย์แดง ห้อง คอมพิวเตอร์ 18 พ.ย. 2559 09.00
5 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) กันเกรา ห้อง ป.6/2 18 พ.ย. 2559 09.00
6 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) กันเกรา ห้อง ป.6/3 18 พ.ย. 2559 09.00
7 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) กันเกรา ห้อง ป.6/4 18 พ.ย. 2559 09.00
8 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) กันเกรา ห้อง ป.4/4 18 พ.ย. 2559 09.00
9 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) กันเกรา ห้อง ป.4/4 18 พ.ย. 2559 11.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหาดแพง อาคาร 1 ห้อง ป.5 18 พ.ย. 2559 13.00
2 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหาดแพง อาคาร 1 ห้อง ป.4 18 พ.ย. 2559 09.00
3 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหาดแพง อาคาร 1 ห้อง ป.6 18 พ.ย. 2559 09.00
4 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหาดแพง อาคาร 1 ห้อง ป.3 18 พ.ย. 2559 13.00
5 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหาดแพง อาคาร 1 ห้อง ป.1 18 พ.ย. 2559 13.00
6 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหาดแพง อาคาร 1 ห้อง ป.2 18 พ.ย. 2559 13.00
7 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหาดแพง อาคาร 2 ห้อง อนุบาล 1 18 พ.ย. 2559 13.00
8 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหาดแพง อาคาร 2 ห้อง อนุบาล 2 18 พ.ย. 2559 13.00
9 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหาดแพง อาคาร 2 ห้อง สุขศึกษา 18 พ.ย. 2559 13.00
10 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหาดแพง โรงอาหาร 18 พ.ย. 2559 13.00
11 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหาดแพง อาคาร 3 ห้อง ม.3/1 18 พ.ย. 2559 13.00
12 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหาดแพง อาคาร 3 ห้อง ม.3/2 18 พ.ย. 2559 13.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาจาน 18 พ.ย. 2559 09.00
2 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาจาน ป.1 ฉ ห้อง ลานใต้ถุนอาคาร 18 พ.ย. 2559 13.00
3 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาจาน อเนกประสงค์ 18 พ.ย. 2559 09.00
4 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาจาน อเนกประสงค์ 18 พ.ย. 2559 13.00
5 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาจาน นพ 002 ห้อง ลานใต้ถุนอาคาร 18 พ.ย. 2559 09.00
6 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาจาน นพ 002 ห้อง ลานใต้ถุนอาคาร 18 พ.ย. 2559 13.00
7 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาจาน ป.1 ฉ ห้อง ลานใต้ถุนอาคาร 18 พ.ย. 2559 09.00
8 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาจาน ป.1 ฉ ห้อง ลานใต้ถุนอาคาร 18 พ.ย. 2559 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหาดแพง อเนกประสงค์ 18 พ.ย. 2559 09.00
2 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหาดแพง อาคาร 3 ห้อง ประชุมใหม่ 18 พ.ย. 2559 09.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ศาลาหน้่าบ้านพักครู ชั้น สนามฟุตบอล 18 พ.ย. 2559 09.00
2 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี สนามฟุตบอล 18 พ.ย. 2559 09.00
3 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ก่อเงิน 18 พ.ย. 2559 09.00
4 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ก่อเงิน ห้อง 511-513 18 พ.ย. 2559 09.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยนครพนม ตึก 4 ชั้น ชั้น 3 ห้อง 2303 18 พ.ย. 2559 09.00
2 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยนครพนม ตึก 4 ชั้น ชั้น 3 ห้อง 2302 18 พ.ย. 2559 09.00
3 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยนครพนม ตึก 4 ชั้น ชั้น 3 ห้อง 2303 18 พ.ย. 2559 09.00
4 020 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยนครพนม ตึก 4 ชั้น ชั้น 3 ห้อง 2301 18 พ.ย. 2559 09.00
5 021 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยนครพนม ตึก 4 ชั้น ชั้น 3 ห้อง 2301 18 พ.ย. 2559 13.00
6 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยนครพนม ตึก 4 ชั้น ชั้น 3 ห้อง 2302 18 พ.ย. 2559 13.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเหล่า 18 พ.ย. 2559 09.00
2 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเหล่า 18 พ.ย. 2559 09.00
3 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเหล่า 18 พ.ย. 2559 09.00
4 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเหล่า 18 พ.ย. 2559 09.00
5 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเหล่า 18 พ.ย. 2559 09.00
6 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเหล่า 18 พ.ย. 2559 09.00
7 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเหล่า 18 พ.ย. 2559 09.00
8 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเหล่า 18 พ.ย. 2559 09.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 075 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านภูกระแต ห้อง สมุด 18 พ.ย. 2559 09.00
2 704 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านภูกระแต 18 พ.ย. 2559 09.00
3 080 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านภูกระแต ห้องสมุด ห้อง สมุด 18 พ.ย. 2559 09.00
4 079 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านภูกระแต 18 พ.ย. 2559 09.00
5 084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านภูกระแต ห้อง สมุด 18 พ.ย. 2559 09.00
6 081 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านภูกระแต ห้อง สมุด 18 พ.ย. 2559 09.00
7 097 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านภูกระแต จามจุรีงาม ห้อง ภาษาอังกฤษ 18 พ.ย. 2559 09.00
8 101 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านภูกระแต 18 พ.ย. 2559 09.00
9 104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านภูกระแต จามจุรีงาม ห้อง ภาษาอังกฤษ 18 พ.ย. 2559 09.00
10 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านภูกระแต หมากแงวหวาน ห้อง ลานคุณธรรม 18 พ.ย. 2559 09.00
11 109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านภูกระแต หมากแงวหวาน ห้อง ลานคุณธรรม 18 พ.ย. 2559 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านภูกระแต 18 พ.ย. 2559 09.00
2 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านภูกระแต มะฮอกกานีงาม ห้อง สังคมศึกษา 18 พ.ย. 2559 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านภูกระแต ประดู่งาม ห้อง ป.3/1 18 พ.ย. 2559 09.00
2 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านภูกระแต ประดู่งาม ห้อง ป.3/1 18 พ.ย. 2559 09.00
3 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านภูกระแต ประดู่งาม ห้อง ป.3/1 18 พ.ย. 2559 09.00
4 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านภูกระแต ประดู่งาม ห้อง ป.3/1 18 พ.ย. 2559 09.00
5 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านภูกระแต ประดู่งาม ห้อง ป.3/2 18 พ.ย. 2559 09.00
6 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านภูกระแต ประดู่งาม ห้อง ป.4/1 18 พ.ย. 2559 09.00
7 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านภูกระแต ประดู่งาม ห้อง ป.4/1 18 พ.ย. 2559 09.00
8 274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านภูกระแต จามจุรีงาม ห้อง ประชุมคำหลวง 18 พ.ย. 2559 09.00
9 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านภูกระแต 18 พ.ย. 2559 09.00
10 276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านภูกระแต จามจุรีงาม ห้อง ประชุมคำหลวง 18 พ.ย. 2559 09.00
11 283 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านภูกระแต จามจุรีงาม ห้อง ประชุมคำหลวง 18 พ.ย. 2559 09.00
12 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านภูกระแต จามจุรีงาม ห้อง ประชุมคำหลวง 18 พ.ย. 2559 09.00
13 284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านภูกระแต จามจุรีงาม ห้อง ประชุมคำหลวง 18 พ.ย. 2559 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านภูกระแต ประดู่งาม ห้อง ใต้ถุนอาคาร 18 พ.ย. 2559 09.00
2 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านภูกระแต ประดู่งาม ห้อง ใต้ถุนอาคาร 18 พ.ย. 2559 09.00
3 175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านภูกระแต 18 พ.ย. 2559 09.00
4 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านภูกระแต โรงอาหาร 18 พ.ย. 2559 09.00
5 182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านภูกระแต 18 พ.ย. 2559 09.00
6 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านภูกระแต โรงอาหาร 18 พ.ย. 2559 09.00
7 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านภูกระแต หมากแงวคู่ ห้อง อนุบาล 18 พ.ย. 2559 09.00
8 750 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านภูกระแต 18 พ.ย. 2559 09.00
9 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านภูกระแต หมากแงวคู่ ห้อง อนุบาล 18 พ.ย. 2559 09.00
10 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านภูกระแต หมากแงวคู่ ห้อง อนุบาล 18 พ.ย. 2559 09.00
11 752 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านภูกระแต หมากแงวคู่ ห้อง อนุบาล 18 พ.ย. 2559 09.00
12 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านภูกระแต หูกวางทอง ห้อง หน้าอาคาร 18 พ.ย. 2559 09.00
13 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านภูกระแต หูกวางทอง ห้อง หน้าอาคาร 18 พ.ย. 2559 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน นายสายันต์ โชติวังโส 0854598945Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]