หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ อำเภอศรีสงคราม
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   17 พ.ย. 2559   18 พ.ย. 2559   22 พ.ย. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 17 พ.ย. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) บานไม่รู้โรย ชั้น 1 ห้อง 1/2 17 พ.ย. 2559 09.00
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) บานไม่รู้โรย ชั้น 1 ห้อง 1/2 17 พ.ย. 2559 09.00
3 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) บานไม่รู้โรย ชั้น 1 ห้อง 1/3 17 พ.ย. 2559 09.00
4 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) บานไม่รู้โรย ชั้น 1 ห้อง 1/4 17 พ.ย. 2559 09.00
5 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) บานไม่รู้โรย ชั้น 2 ห้อง 2/1 17 พ.ย. 2559 09.00
6 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) บานไม่รู้โรย ชั้น 2 ห้อง 2/2 17 พ.ย. 2559 09.00
7 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) บานไม่รู้โรย ชั้น 2 ห้อง 2/3 17 พ.ย. 2559 09.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) กันเกรา ห้อง ป.3/1 17 พ.ย. 2559 09.00
2 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) เต็นท์ 17 พ.ย. 2559 09.00
3 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) เต็นท์ 17 พ.ย. 2559 09.00
4 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) อินทรีย์แดง ห้อง คอมพิวเตอร์ 17 พ.ย. 2559 09.00
5 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) อินทรีย์แดง ห้อง คอมพิวเตอร์ 17 พ.ย. 2559 13.00
6 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) กันเกรา ห้อง ป.3/2 17 พ.ย. 2559 09.00
7 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) กันเกรา ห้อง ป.3/2 17 พ.ย. 2559 13.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) กันเกรา ห้อง ป.6/1 17 พ.ย. 2559 09.00
2 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) กันเกรา ห้อง ใต้ถุนอาคาร 17 พ.ย. 2559 09.00
3 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) เต็นท์ 17 พ.ย. 2559 09.00
4 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) อเนกประสงค์ 17 พ.ย. 2559 09.00
5 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) อเนกประสงค์ 17 พ.ย. 2559 13.00
6 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยนครพนม อาคารอเนกประสงค์ 17 พ.ย. 2559 09.00
7 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยนครพนม อาคารอเนกประสงค์ 17 พ.ย. 2559 09.00
8 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยนครพนม อาคารอเนกประสงค์ 17 พ.ย. 2559 09.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) ทานตะวัน ห้อง ห้องประชุม 17 พ.ย. 2559 09.00
2 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) เต็นท์ 17 พ.ย. 2559 09.00
3 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) อิยทรีย์แดง 17 พ.ย. 2559 09.00
4 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) อิยทรีย์แดง 17 พ.ย. 2559 09.00
5 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) กันเกรา ห้อง โสตทัศนศึกษา 17 พ.ย. 2559 09.00
6 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) กันเกรา ห้อง ป.6/2 17 พ.ย. 2559 09.00
7 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) กันเกรา ห้อง ป.6/3 17 พ.ย. 2559 09.00
8 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) กันเกรา ห้อง ป.6/4 17 พ.ย. 2559 09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านภูกระแต หมากแงวหวาน ห้อง ลานคุณธรรม 17 พ.ย. 2559 09.00
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านภูกระแต หมากแงวหวาน ห้อง ลานคุณธรรม 17 พ.ย. 2559 13.00
3 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านภูกระแต หูกวางทอง ห้อง ป.1/1 ป.1/2 17 พ.ย. 2559 09.00
4 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านภูกระแต หูกวางทอง ห้อง ป.2/1 ป.2/2 17 พ.ย. 2559 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหาดแพง อาคาร 1 ห้อง ป.5 17 พ.ย. 2559 09.00
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหาดแพง อาคาร 1 ห้อง ป.4 17 พ.ย. 2559 13.00
3 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหาดแพง อาคาร 1 ห้อง ป.6 17 พ.ย. 2559 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาจาน 17 พ.ย. 2559 09.00
2 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาจาน 17 พ.ย. 2559 09.00
3 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาจาน 17 พ.ย. 2559 09.00
4 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาจาน สปช.105 ชั้น 2 ห้อง ห้องสมุด 17 พ.ย. 2559 09.00
5 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาจาน สปช.105 ชั้น 2 ห้อง ห้องสมุด 17 พ.ย. 2559 09.00
6 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาจาน สปช.105 ชั้น 2 ห้อง ห้องสมุด 17 พ.ย. 2559 09.00
7 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาจาน สปช.105 ชั้น 2 ห้อง ห้องสมุด 17 พ.ย. 2559 09.00
8 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาจาน สปช.105 ชั้น 2 ห้อง ห้องสมุด 17 พ.ย. 2559 09.00
9 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาจาน สปช.105 ชั้น 2 ห้อง ห้องสมุด 17 พ.ย. 2559 13.00
10 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาจาน สปช.105 ชั้น 2 ห้อง ห้องสมุด 17 พ.ย. 2559 13.00
11 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาจาน 17 พ.ย. 2559 09.00
12 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาจาน 17 พ.ย. 2559 09.00
13 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาจาน 17 พ.ย. 2559 09.00
14 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาจาน 17 พ.ย. 2559 09.00
15 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาจาน 17 พ.ย. 2559 09.00
16 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาจาน ป.1 ฉ ห้อง ลานใต้ถุนอาคาร 17 พ.ย. 2559 09.00
17 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาจาน ป.1 ฉ ห้อง ลานใต้ถุนอาคาร 17 พ.ย. 2559 13.00
18 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาจาน ป.1 ฉ ห้อง ลานใต้ถุนอาคาร 17 พ.ย. 2559 09.00
19 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาจาน ป.1 ฉ ห้อง ลานใต้ถุนอาคาร 17 พ.ย. 2559 13.00
20 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาจาน ป.1 ฉ ห้อง ลานใต้ถุนอาคาร 17 พ.ย. 2559 13.00
21 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาจาน อเนกประสงค์ 17 พ.ย. 2559 09.00
22 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาจาน อเนกประสงค์ 17 พ.ย. 2559 09.00
23 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาจาน อเนกประสงค์ 17 พ.ย. 2559 13.00
24 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาจาน อเนกประสงค์ 17 พ.ย. 2559 13.00
25 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาจาน สปช.105 ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 2 17 พ.ย. 2559 09.00
26 753 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาจาน 17 พ.ย. 2559 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหาดแพง อเนกประสงค์ 17 พ.ย. 2559 09.00
2 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหาดแพง อาคาร 3 ห้อง ม.3/1 17 พ.ย. 2559 09.00
3 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหาดแพง อาคาร 2 ห้อง ห้องเรียนเด็กพิการ 17 พ.ย. 2559 09.00
4 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหาดแพง อาคาร 2 ห้อง อนุบาล 1 17 พ.ย. 2559 09.00
5 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหาดแพง 17 พ.ย. 2559 09.00
6 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหาดแพง อาคาร 2 ห้อง อนุบาล 2 17 พ.ย. 2559 09.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) อินทรีย์แดง ห้อง ศูนย์ ERIC 17 พ.ย. 2559 09.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ICT ชั้น ใต้ถุนอาคาร 17 พ.ย. 2559 09.00
2 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ใต้ต้นจามจุรี ชั้น สนามฟุตบอล 17 พ.ย. 2559 09.00
3 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 17 พ.ย. 2559 09.00
4 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ก่อเงิน ห้อง 511-513 17 พ.ย. 2559 09.00
5 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ก่อเงิน ห้อง 523-524 17 พ.ย. 2559 09.00
6 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ก่อเงิน ห้อง 514 17 พ.ย. 2559 09.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 002 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยนครพนม ตึก 4 ชั้น ชั้น 3 ห้อง 2301 17 พ.ย. 2559 09.00
2 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยนครพนม ตึก 4 ชั้น ชั้น 3 ห้อง 2303 17 พ.ย. 2559 09.00
3 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยนครพนม ตึก 4 ชั้น ชั้น 3 ห้อง 2301 17 พ.ย. 2559 13.00
4 025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยนครพนม ตึก 4 ชั้น ชั้น 3 ห้อง 2302 17 พ.ย. 2559 09.00
5 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยนครพนม ตึก 4 ชั้น ชั้น 3 ห้อง 2302 17 พ.ย. 2559 13.00
6 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยนครพนม ตึก 4 ชั้น ชั้น 3 ห้อง 2304 17 พ.ย. 2559 09.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเหล่า 17 พ.ย. 2559 09.00
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเหล่า 17 พ.ย. 2559 09.00
3 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเหล่า 17 พ.ย. 2559 09.00
4 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเหล่า 17 พ.ย. 2559 09.00
5 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเหล่า 17 พ.ย. 2559 09.00
6 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเหล่า 17 พ.ย. 2559 09.00
7 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเหล่า 17 พ.ย. 2559 09.00
8 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเหล่า 17 พ.ย. 2559 09.00
9 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเหล่า 17 พ.ย. 2559 09.00
10 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเหล่า 17 พ.ย. 2559 09.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) สาวน้อยประแป้ง ห้อง อ.2/1 อ.2/2 17 พ.ย. 2559 09.00
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) สาวน้อยประแป้ง ห้อง อ.2/3 อ.2/4 17 พ.ย. 2559 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านภูกระแต หมากแงวหวาน ห้อง ลานคุณธรรม 17 พ.ย. 2559 13.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 650 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาจาน นพ 002 ห้อง ลานใต้ถุนอาคาร 17 พ.ย. 2559 09.00
2 651 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาจาน นพ 002 ห้อง ลานใต้ถุนอาคาร 17 พ.ย. 2559 09.00
3 652 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาจาน นพ 002 ห้อง ลานใต้ถุนอาคาร 17 พ.ย. 2559 09.00
4 653 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาจาน นพ 002 ห้อง ลานใต้ถุนอาคาร 17 พ.ย. 2559 09.00
5 654 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาจาน นพ 002 ห้อง ลานใต้ถุนอาคาร 17 พ.ย. 2559 09.00
6 655 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาจาน นพ 002 ห้อง ลานใต้ถุนอาคาร 17 พ.ย. 2559 09.00
7 656 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาจาน นพ 002 ห้อง ลานใต้ถุนอาคาร 17 พ.ย. 2559 09.00
8 657 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาจาน นพ 002 ห้อง ล 17 พ.ย. 2559 09.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน นายสายันต์ โชติวังโส 0854598945Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]