รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สพป.นครพนม เขต 1
ระหว่าง วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 - วันที่ 3 ตุลาคม 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ผันพรม
 
1. นางรัตนา  กุลนะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 1. เด็กหญิงปริญาพร  โม้มวล
 
1. นางจัตวา  พรหมเชียง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนากุงยางคำ 1. นางสาวรัชนีกร  พองผลา
 
1. นางเข็มพร  ป้องหลักคำ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1. เด็กหญิงเบญญาภา  ปลายเนตร
 
1. นางปุณยนุช  สุมนารถ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายอ 1. เด็กหญิงพิกุล  เพ็ชรธรรมรงค์
 
1. นางอัมพร  อรรคสังข์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ 1. เด็กหญิงพัชรี  สีดอกไม้
 
1. นางทิพย์วิมล  มาตยะโค
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1. เด็กหญิงวรวรรณ  กิติศรีวรพันธุ์
 
1. นางพิศอุดม  พงษ์พวงเพชร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คำมูล
 
1. นางสุดาวัลย์  นามพลแสน
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันตยานันท์ 1. เด็กหญิงสุภาสินี   อนุญาหงษ์
 
1. นางปิยะดา  กุมลา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรวิจิตร 1. เด็กหญิงรักษณาลี  ลื่นกลาง
 
1. นางพัชณี  แสนเคน
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  วันทอง
 
1. นางวิลาวรรณ  ชัยบุญมา
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร" 1. เด็กชายชัยภัทร์  ศรีสุพรรณ
2. เด็กหญิงธนิยาภรณ์  บุปผาชาติ
3. เด็กหญิงธิชา  ผลผา
 
1. นางสาวภัทราวรรณ  เกษรเทียน
2. นางใครศรี  วงศ์สุวรรณ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1. เด็กหญิงณฌา  เหมเมือง
2. เด็กหญิงสุชัญญา  ศรีสุข
3. เด็กหญิงสุทธินันท์  วุฒิพิสุทธิ์
 
1. นางจามรี  แสนสุภา
2. นางสาวภัทรายุ  ศิริสวัสดิ์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี 1. นางสาวพิมพิมล  นักบุญ
2. เด็กหญิงวริสา  สุโท
3. เด็กหญิงเปมิกา  ไทยธานี
 
1. นางรัชฎาวรรณ  ครโสภา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทรธิดา  โคตตะวงค์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรวิจิตร 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   อุ่นสีมาลา
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส   โคตรเพชร
 
1. นางโกศรี  ดำริสุ
2. นางสมมาตร   อ่อนคำ
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ 1. เด็กหญิงวิยดา  โคต่อเนตร
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  โคตสา
 
1. นายรุ่ง  เขื่อนพิมพ์
2. นางดาวนี   สุนทรส
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3 " 1. เด็กชายบารมี  ธนสุขสวัสดิ
 
1. นางจันทสิน  สุนนท์ชัย
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3 " 1. เด็กหญิงปราถนา  เล
 
1. นายไพรวัลย์  คำลุน
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารน้ำใจ 1. เด็กหญิงอัมภาพันธ์   ขจรเดชเดชา
 
1. นางพัชรี  เพียรชนะ
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1. เด็กหญิงปภาวสุ  มูลทองสุข
2. เด็กหญิงวิรัชยาภรณ์  สมศรี
3. เด็กหญิงสุพรรษา   ประวิทย์สิทธิกุล
 
1. นางอัญชลี  จันทนิตย์
2. นางสาวนิตยา  เอกนิพนธ์
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๐(บ้านคำพี้) 1. เด็กหญิงปภัสสร  บุตรดี
2. นางสาวอาทิตยา  เชื้อจันทา
3. นางสาวอารยา  พ่อมี
 
1. นางนารีรีตน์  อินทร์ติยะ
2. นางสาวปรียาภรณ์  ศรีนา
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  รุ่งเรืองเลิศ
2. เด็กหญิงศศิญญา  ใจรัศมี
3. เด็กหญิงสุนิสา  วงค์ฝ่ายแดง
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  พ่อชมภู
2. นางประเสริฐ  บริโปร
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 1. เด็กหญิงสิริพร  เผือกแก้ว
2. เด็กหญิงอภิชญา  ขันทีท้าว
3. เด็กหญิงแพรวนภา  เชื้อตาโคตร
 
1. นางจิราพร  ซุยพิมพ์
2. นางสุวคนธ์  บุตรชาติ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1. เด็กชายชยานันท์  รุ่งเรืองวุฒิกุล
2. เด็กชายธชาดล   วงค์พนิตกฤต
 
1. นายสมพงค์  อภิวัฒนานุกูล
2. นางอัญชลา  โชติวุฒิเดชา
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะโนต 1. เด็กหญิงณัฐริกา  มะคำ
2. เด็กชายธนพล    โคตรภู
 
1. นางสุวิภา  เอกพิมพ์
2. นางพิมพ์สุชา   บัวชุม
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว 1. เด็กชายพชรดนัย  แก้วมณีชัย
 
1. นายบัณฑิตย์  ไชโย
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3 " 1. เด็กชายปวรุตม์  ไชโย
 
1. นายณัฐวุฒิ  สุผาวัน
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ 1. นางสาวพรรณภา  ปุ้ม
 
1. นางศิริลักษณ์  วังทะพันธ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3 " 1. เด็กหญิงกรเกศ  จิรัปปภา
2. เด็กหญิงยุพาภรณ์  อุดมมาลี
3. เด็กหญิงวิชญาพร  สุนนท์ชัย
 
1. นางศิมาพร  จันทร์แดง
2. นางศรีมลฑา   ไชยยงค์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ลาลัย
2. เด็กหญิงพิมลรัตน์  ทุมที
3. เด็กหญิงวรินธร  คำหาญ
 
1. นางแสงเดือน  กัลยาเขียว
2. นางสาวสุภัมสร  สุธนู
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกัญญาภัค   มีศรี
2. เด็กหญิงณัชชา   กุมลา
3. เด็กหญิงณัฏฐนรี  ขุนแก้ว
 
1. นางขนิษฐา   เครื่องสาย
2. นางสุพัตรา    เจริญศรี
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกาญจนา  ไม้กลิ่นหอม
2. เด็กหญิงฐิตินันท์  สุขวัน
3. เด็กหญิงอภิยดา  แสงแก้ว
 
1. นางสาวพิมพ์สุภัค  บุญเดช
2. นางสุพัตรา   เจริญศรี
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(สิทธิผลนุกูล) 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  สุทธิสาร
2. เด็กหญิงรัตติยา    ใจช่วง
3. เด็กหญิงวรัญญา    โสมดา
 
1. นางสาวจิราภรณ์   แสงสุวรรณ
2. นางฉัตรวรีย์  บุญสิริเกียรติ
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำราญ 1. เด็กหญิงจนิตตา  คำบัว
2. เด็กหญิงจุฑามาศ   แสนบุญมี
3. เด็กหญิงวันวิสาข์  เอี่ยมเนตร
 
1. นางเสริมสวย  ค้าธัญญะ
2. นางสาวกัญญาณัฐ   บุญมี
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1. เด็กหญิงขวัญข้าว   นนเลาพล
2. เด็กหญิงฐาปะนีย์   วิวัฒน์ปรีชานนท์
3. เด็กหญิงณัชชา   นามประภากร
 
1. นางสิริวรรณ   โอฆะพนม
2. นางสาวชนนิกานต์   บุญแข็ง
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารน้ำใจ 1. เด็กหญิงดารุณี   ศรีชาหลวง
2. นางสาววรัญญา   วงค์ตาโสม
3. เด็กหญิงอภิสรา   ศรีพูล
 
1. นางวนิดา   วังทะพันธ์
2. นางสาวศศิวรรณ  วงค์หนายโกฎ
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(สิทธิผลนุกูล) 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์    อักษร
2. เด็กชายสุวโรจน์  สุทธิสาร
 
1. นายสุริย์วัส  บุญสิริเกียรติ
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคอกควาย 1. เด็กชายกิตติธัช  เกตุชาลี
2. เด็กชายวิษณุ  เพิ่มสุข
 
1. นายวิฆเนศ  แสงนา
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแซง 1. เด็กชายนิพล  สิงห์คำ
2. เด็กหญิงอริสา  ราชสินธ์
 
1. นายประมวล  ไตรราช
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) 1. เด็กชายชัยสิทธิ์    ยงโพธิ์
2. เด็กชายเด็กชายยุทธนา   ทองเขียวจัด
 
1. นายสาคร   มีศิลป์
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำผาสุก 1. เด็กชายรพีภัทร  ศิริวงศ์
2. เด็กหญิงเนตรณพิศ  บุดดา
 
1. นายฉลาด   คำหุ่ง
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะโนต 1. เด็กชายธนากร   จันทวงค์
2. เด็กชายวโรดม  แพงโงม
 
1. นางชุรีพร   ทองเทพ
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารน้ำใจ 1. เด็กชายณัฐพล  วงค์วิวงค์
2. เด็กชายรุ่งโรจน์   วงค์กวานกรม
 
1. นางวนิดา   วังทะพันธ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาป่งคอง 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  ศรียะชัย
2. เด็กหญิงปนิดา  ศรีนวลใย
3. เด็กหญิงสุพัตรา  วงศ์จันทา
4. เด็กหญิงอชิรญา  ทองดวง
5. เด็กหญิงอภิสรา  วงค์ตาขี่
 
1. นางจินตนา  สงวนชม
2. นางเมทินี  ลับจันทร์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1. เด็กหญิงฐานิตา  ไกยลุน
2. เด็กหญิงปุณณภา  ชนะมนตรี
3. เด็กหญิงพรวรินทร์  แสงพันธ์
4. เด็กหญิงรสสุคนธ์  โคตรพรม
5. เด็กหญิงศิริภัสสร  รุ่งศิรประภา
 
1. นางประเสริฐ  บริโปร
2. นางสาวพัชรมณฑ์  ศิริจันทร์พันธ์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารน้ำใจ 1. เด็กหญิงกุลา   ชาเรืองเดช
2. นางสาวจิรประภา   ชาปากดี
3. นางสาวน้ำฝน   ครโสภา
4. นางสาวรัตนา   เคนโสม
5. นางสาววาสนา   พ่อสียา
 
1. นางอัญชลี  วงค์เทวราช
2. นายสมศักดิ์  คำชุม
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาป่งคอง 1. เด็กหญิงกวิตา  ผองปัญญา
2. เด็กหญิงฉัตรแก้ว  เชื้อดวงผุย
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วพิกุล
4. เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  ชาวคนดง
5. เด็กหญิงอรทัย  ไตรยราช
 
1. นางวิไลลักษณ์  ต้องเดช
2. นางเมทินี  ลับจันทร์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกวินธิดา    ศรีสำอางค์
2. เด็กหญิงจารุพัฒน์    จันทร์โพธิ์
3. เด็กหญิงปรารถนา   หนูทอง
4. เด็กหญิงพีริยา   มะรุขขะ
5. เด็กหญิงสุพรรณิการ์   กัณณีย์
 
1. นางจำรูญ   เจริญทัศน์
2. นางมนัสนันท์   แสนลังพัฒนะ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก 1. เด็กหญิงวรรณนิภา  นาครักษ์สุทธิ์
2. เด็กหญิงวรรณลินี  วงษ์แก้ว
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  นนทะสิน
4. เด็กชายอนันต์  ปัณะกา
5. เด็กหญิงอนุธิดา  หอมจันทร์
 
1. นายก้องหล้า  คนยืน
2. นายทองสุข  อินสม
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงชนิดา  แสงอ่อน
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ธนะดี
3. เด็กชายปิติกร  จันทร์สว่าง
4. เด็กหญิงพัชราภา  มีสิมมา
5. เด็กหญิงรัฐฐิภา  เจี่ยเลิศวราวงค์
 
1. นายวุฒิชัย  ไพบูลย์เจริญลาภ
2. นางฐิติพร  แก้วสอนดี
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 1. เด็กหญิงวริษฐา    เมฆพัฒน์
2. เด็กหญิงสายธาร  บริบูรณ์
3. เด็กหญิงอรสา  เชื้อแก่นตา
4. เด็กหญิงอลิชา  สูญราช
5. เด็กหญิงเบญจมาศ    ยะวัย
 
1. นางสาวธานินท์  ตากวัก
2. นายพงษ์ภิสิทธิ์   นามเกต
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 1. เด็กชายกฤษนัย  สุขมอญ
2. เด็กชายชัยวัฒน์  สมดวน
3. เด็กหญิงณัฐริกา  วงราชา
4. เด็กหญิงตติยา  สุขมอญ
5. เด็กหญิงทิฆัมพร  น้อยวงค์
6. เด็กชายธนทัต  สุมังคะ
7. เด็กชายธนพนธ์  อินแสงแวง
8. เด็กหญิงธิดาเนตร  ลามี
9. เด็กหญิงนฤมล  ศศิโสภณ
10. เด็กหญิงนันท์ชนก  กาญจนบำรุงสกุล
11. เด็กหญิงนุชจี  โสมี
12. เด็กหญิงปวันรัตน์  นันสี
13. เด็กหญิงปาริชาต  เอฟวา
14. เด็กหญิงพีรดา  ศศิโสภณ
15. เด็กหญิงรพีวรรณ์   พาพรม
16. เด็กชายราเมศร์  หอมยา
17. เด็กหญิงสิรินภา  นาถา
18. เด็กหญิงสุชาดา  อินทร์พิมพ์
19. เด็กหญิงเบญญาทิพย์  พร้อมชาติ
20. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สิมมาลา
 
1. นายสุริยา  นันชนะ
2. นางปราศรัย  พงศ์พันธุ์
3. นางนารี  ไชยสี
4. นายชาติชาย  พรหมเชียง
5. นางสาวเนตรชนก  ก้อนวัน
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารน้ำใจ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วงค์คะวงค์
 
1. นางศิรินทิพย์  วงศ์ชาชม
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1. เด็กหญิงเสาวณิต  แก่นมั่น
 
1. นายศราวุธ   บ้านกลาง
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผึ้ง 1. เด็กชายอนุวัฒน์    แก้วพิกุล
 
1. นางอารยา   ภาระวงค์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรวิจิตร 1. เด็กหญิงชนิตา   ศยวงศารักษ์
2. เด็กชายพัฒนศักดิ์   กัณฑ์ชู
 
1. นางสาวครารมทิพย์  ราชบัณฑิต
2. นางอัตถิยา  วารี
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1. เด็กหญิงขวัญฟ้า   หนุ่มชัยภูมิ
2. เด็กชายภคินทร์   ตันติกำธน
 
1. นางกมลลักษณ์   สำราญสุข
2. นางสิริวรรณ   โอฆะพนม
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนากุงยางคำ 1. เด็กหญิงชมภูนุช  คันทีท้าว
2. เด็กชายวรวุฒิ  แสนศรี
 
1. นางรัชนีวรรณ  ดาววัน
2. นางผ่องศรี  ทัศคร
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรวิจิตร 1. เด็กหญิงชนิดาภา   โคตรวงศ์
2. เด็กหญิงชาริตา   อ่อนภูธร
3. เด็กหญิงณัฐชลิดา   นนทะวงค์
4. เด็กหญิงนภัสสร   มาลาศรี
5. เด็กหญิงพัชริยา  คำภา
6. เด็กหญิงรุ่งไพลิน   ทองเกิด
7. เด็กหญิงลุดี   เอ็ฟวา
8. เด็กหญิงศิริประภำ   สารีพันธุ์
9. เด็กหญิงสุชาดา   นนทะศรี
10. เด็กหญิงอนัญญา   สีดี
 
1. นางพรนิภา  วงษ์รัตนะ
2. นางอัตถิยา  วารี
3. นางปนัฎดา  ปทุมมาสมุทร
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 1. เด็กหญิงจันทิรา  แสนศรี
2. เด็กหญิงทัศนะพร  เชื้อตาโอด
3. เด็กหญิงธัญสุดา  พรหมพินิจ
4. เด็กหญิงนิภาพร  บุตรชา
5. เด็กหญิงปาริฉัตร   ปุ่มเป้า
6. เด็กหญิงพัชริดา  พรหมพินิจ
7. เด็กหญิงพัชรี  อวนวัง
8. เด็กหญิงมาลิสา  พ่อค้าช้าง
9. เด็กหญิงวรารัตน์  แพงดี
10. เด็กหญิงสุกัลยา   กำริสุ
 
1. นายวีระศักดิ์  ซีแพง
2. นางกรัสวัลย์  แก้วพิกุล
3. นางสาวอรณภัค  ธ.น.สำ
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตามัว 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สำรี
2. เด็กชายธีรพัช  มุนตะทุม
3. เด็กหญิงบุษบา  แสงเขียว
4. เด็กหญิงประภัสรา  เภาแพง
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  พระคำ
6. เด็กหญิงพัชรีพร  แดงศรี
7. เด็กหญิงพิชญธิดา  มาลาศรี
8. เด็กหญิงวิสุตรา  มหาราชสุพันธ์
9. เด็กหญิงสุชานันท์  สายตา
10. เด็กหญิงสุพรรษา  ทองใบ
11. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ธนะอุด
12. เด็กหญิงอดิศา  หงส์ศาวงค์
13. เด็กหญิงอริสา  พะพันทาง
14. เด็กหญิงอรุณรัตน์  กาเผือก
15. เด็กหญิงโยชิตา  สามสี
 
1. นายสมเดช  จันทร์ชนะ
2. นางประคอง  ชินหงส์
3. นายธงชัย  มั่นธรรม
4. นางสาวพัชรี  โคตราช
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกชกร  แสงสว่าง
2. เด็กหญิงกนกมาส  สำรองพันธ์
3. เด็กหญิงกันติยา  ยี่สุ่น
4. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  มังสี
5. เด็กหญิงกิริยา  ยี่สุ่น
6. เด็กหญิงชลดา  ศรีเจริญ
7. เด็กหญิงฐิติมา  อินทร์จำปา
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยมาตย์
9. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีนอ
10. เด็กหญิงประภัสสร  ทองออน
11. เด็กหญิงพลช  เบ้าไธสง
12. เด็กหญิงพิมชนก  ชูชีพ
13. เด็กหญิงศรุตา  สิงหะ
14. เด็กหญิงศิริมล  ภูริพันธ์
15. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  โสภาค
 
1. นางรัตติกานต์  ไชยคราม
2. นางรานี  ชื่นตา
3. นางสาวจินตนา  ยอดมงคล
4. นายวีระศักดิ์  ศรีสมุทร
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก 1. เด็กหญิงณธิดา  ภัทรศาตนันทน์
2. เด็กหญิงพิมพิตรา  ศิลปสิทธิ์
 
1. นายธีระยุทธ  วังทะพันธ์
2. นายสหชาติ  ศรียาวงศ์
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารน้ำใจ 1. เด็กหญิงปรีดาวรรณ   โคตรหลักเพชร
2. เด็กหญิงมะลิ   ศรีโยหะ
 
1. นางสาวศศิวรรณ  วงค์หนายโกฎ
2. นางวนิดา   วังทะพันธ์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูวิทยาคาร 1. เด็กชายภคภพ  เชื้อเอี่ยมพันธ์
 
1. นางวิไลวรรณ  บางศิริ
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก 1. เด็กชายศิรวิทย์  ตั้งศิริธรรม
 
1. นายวีรยุทธ  แสนศรี
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนขาว 1. นางสาวสุมลทิพย์  สะใบ
 
1. นางเนตรดาว  ขำคม
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดสว่างวิทยา 1. เด็กชายคนัช  เพ็งเวลุน
 
1. นางประคองทรัพย์  บัวชุม
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบาก 1. เด็กหญิงปนัดดา  หนูอินทร์
 
1. นางอนัญญา  ตะมิน
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 1. เด็กชายยุทธนา  มงคล
 
1. นางพิราวรรณ์  พลโลก
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี 1. เด็กหญิงเบญญาภา  มูลเมือง
 
1. นายอุเทน  เชื้อวังคำ
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะโนต 1. เด็กหญิงปภาวดี   สิงห์เงา
 
1. นายนพพร   ยศตะโคตร
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  จันทร์เพ็ง
2. เด็กหญิงขนิษฐา  พรหมปฤกษา
 
1. นายพงศ์ศักดิ์  แสนสุภา
2. นางสาวทวีวรรณ  เคนนาดี
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกระแส 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์   นาบุญ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์    อินแสงแวง
 
1. นางสาวทิวาวัน    บัวชุม
2. นางอุษณี  ทะนวนรัมย์
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก 1. เด็กชายราชวัตร  ศิริบุญ
2. เด็กชายเพชรายุธ  ศิริบุญ
 
1. นางพรภิมล  กิฬาพันธ์
2. นางดรรชนี  ศิริสานต์
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี 1. เด็กหญิงชลธิชา  โคตรวิชัย
2. เด็กหญิงปิยะวรรณ  พันดวง
3. เด็กหญิงวรรณิศา  พรมจันทร์
 
1. นางนฤมล  โกพล
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทรธิดา  โคตตะวงค์
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล) 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  ธ.น.โสม
2. เด็กหญิงปานทิพย์  ธน.ครุฑ
3. เด็กหญิงเบญญาภา  โยธาไพ
 
1. นายสมศักดิ์  รัตนมาลี
2. นายไกรสวัสดิ์  คำมี
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 1. เด็กชายธีระเดช  วิเศษสุนทร
2. เด็กชายพนมพร  ดีวงษ์
3. เด็กชายสามารถ  วิเศษสุนทร
 
1. นายจงกล  วิเศษขลา
2. นางปวริศา  จวงกระโทก
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  วงค์พระไกร
 
1. นายอนุรัตน์  วงค์เทวราช
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน 1. เด็กหญิงเจนนี่เฟอร์  วิทฟิวด์
 
1. นายยุทธพงศ์  ชมเชย
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโน 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์   แก่นปัดชา
 
1. นายสุรพล  ลิมปักฤตนุวัฒ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโน 1. เด็กชายภูธเนตร  ปิยไพร
 
1. นายสุรพล  ลิมปักฤตนุวัฒ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน 1. เด็กหญิงปัญจรัศม์  ไชยต้นเทือก
 
1. นางสาวนฤมล  พ่อเพียโคตร
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3 " 1. เด็กหญิงณัฐิชยา  เจนวิชา
 
1. นางกระจ่างจิต  วารีย์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ 1. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  พาพินิจ
 
1. นายเจษฎา  อัตติยะ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  วงค์หนายโกฎ
 
1. นายขวัญชัย  หล้ามุงคุณ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3 " 1. เด็กหญิงภูษณิศา  วจนะศิริ
 
1. นางกระจ่างจิต  วารีย์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีธน 1. เด็กหญิงปริฉัตร  ผลวาด
 
1. นางกิตติยา  รัชโน
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง 1. เด็กหญิงปิยธิดา  วงค์ยา
 
1. นางธิดาวรร   เอ๊ฟวา
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน 1. เด็กหญิงขนิฐา  เสาสมภพ
2. เด็กหญิงชลธิชา  เชื้อขาวพิมพ์
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บัวบานงาม
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  วงค์หนายโกฏ
5. เด็กหญิงปัญจรัศม์  ไชยต้นเทือก
6. เด็กหญิงภาวินี  แสนสุภา
7. เด็กหญิงมาริษา  พ่อเพียโคตร
8. เด็กหญิงมาลิช่า  พอยน์ทัน
9. เด็กหญิงศีรณา  ศรีชาหลวง
 
1. นายขวัญชัย  หล้ามุงคุณ
2. นางสาวจันทิมาภรณ์  กัลยาแก้ว
3. นายบุญชอบ  พ่อคำจันทร์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารน้ำใจ 1. นายจตุพงษ์   วงค์ตาปอง
2. นางสาวนลินี   พิชชม
3. เด็กหญิงประกายแก้ว   เข็มท้าว
4. นางสาวรวิศรา   พังยะ
5. นางสาวศิรินทร   วงค์จันดี
6. นางสาวสุทธิดา   คำสิม
7. เด็กหญิงสุธิดา   สมอินอ้อย
8. นางสาวเสาวลักษณ์   ขันตรี
 
1. นางเมธาวรรณ  พรหมจันทร์
2. นางอัญชลี  วงค์เทวราช
3. นางสาวสมหญิง  วงค์คำจันทร์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ 1. เด็กหญิงกมลมาตย์  อุ่นลุม
2. เด็กหญิงกัลยาพร  แสนหูม
3. เด็กหญิงฐานิกา  วังตะพันธ์
4. เด็กชายณภัทรพงษ์  บัวชุม
5. เด็กหญิงธิญาดา  อุ่นลุม
6. เด็กชายปิยะวัฒน์  ขอดเมชัย
7. เด็กหญิงปิ่นกมล  ขอดเมชัย
8. เด็กชายพงศภัค  คำวัน
9. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  พาพินิจ
10. เด็กหญิงยุวดี  คำวัน
11. เด็กหญิงวรางคณา  วรคันทักษ์
12. เด็กชายวิทยา  วิชิต
13. เด็กชายวิทวัส  สุ่มมาตย์
14. เด็กหญิงศิริพร  มีพรหม
15. เด็กหญิงสิริกัญญา  อ่อนระฮุง
 
1. นายธวัช  บัวชุม
2. นางสาวดวงพร  อุ่นลุม
3. นายเจษฎา  อัตติยะ
4. นางสาวเชิญขวัญ  ไกยสิทธิ์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(สิทธิผลนุกูล) 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร    สุทธิสาร
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์    อินทนนท์
3. เด็กชายกันตภณ   คงตางาม
4. เด็กหญิงฐิติยา   คัมภิรานนท์
5. เด็กชายณัฐพงษ์  ประวัง
6. เด็กหญิงณิชากร    แสนทวีสุข
7. เด็กหญิงดวงกมล    ระทะนาม
8. เด็กชายธนกฤต   นันตะภักดิ์
9. เด็กหญิงนิชาพัฒน์    แสงสุวรรณ
10. เด็กหญิงปทุมรัตน์    วงค์จวง
11. เด็กหญิงพิยดา    คำมุก
12. เด็กชายพีรวัส    โชติประเสริฐ
13. เด็กหญิงภัทรดา   สมอินอ้อย
14. เด็กหญิงลีลาวดี   ยะสุรีย์
15. เด็กชายวรชิต    พอศรี
16. เด็กหญิงวริศรา   ศรีธรรมมา
17. เด็กหญิงสุพัฒตรา    สุตะชา
18. เด็กชายอนุพงศ์   แสงสุวรรณ์
19. เด็กชายเจษฎา   เอกจีน
20. เด็กหญิงเอื้อมพร   หาญโสด
 
1. นายสาทิต    วารีย์
2. นายธนากร   คำแสน
3. นางปภัสรา  หรสิทธิ์
4. นางสุธัญพร  คำแสน
5. นางปริศนา  บางศิริ
6. นายสุริย์วัส  บุญสิริเกียรติ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารน้ำใจ 1. นายจักรพันธ์   วงค์กระโซ่
2. นายปิยวัฒน์   วงค์แสงชัย
3. นางสาวพัชริดา   ไกยะลุน
4. นายรัชนาท   รักษาพล
5. เด็กชายศุภณัฐ    ไมตรี
6. นายสุทธิพงษ์   ไชยรัตน์
 
1. นางเมธาวรรณ  พรหมจันทร์
2. นางพัชรี  เพียรชนะ
3. นางสาวสมหญิง  วงค์คำจันทร์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3 " 1. เด็กชายวรริศน์  บุญกาพิมพ์
 
1. นางมะลิ  คงเพชร
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๐(บ้านคำพี้) 1. นายสุขสันต์  พ่อสิงห์
 
1. นายอาสาฬห์  งอยผาลา
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เสนารัตน์
 
1. นางปิยะลักษณ์  ศิริวงศ์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารน้ำใจ 1. เด็กหญิงนลินรัตน์   ประเสริฐสังข์
 
1. นางอัญชลี  วงค์เทวราช
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี 1. เด็กชายชโลธร  เทพพิทักษ์
 
1. นายสุเมธ  โคตตะวงศ์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี 1. เด็กชายสมมาส  อินทจักร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทรธิดา  โคตตะวงค์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายอน้อย 1. เด็กหญิงไปรยา  เกตุพิมล
 
1. นางรัตนา  ลุมวงค์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 1. เด็กหญิงนพัชฌา  สีดาแก้ว
 
1. นางสาวพัทธยา  คำเห็น
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร" 1. เด็กชายธนภัทร  มือยัง
 
1. นางปิยะลักษณ์  ศิริวงษ์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี 1. นายศรายุทธ  สาแดง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทรธิดา  โคตตะวงค์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยอ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เทวะประกาย
 
1. นายสุรเชษฐ์  คำกรฤาชา
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สิมมาสุด
 
1. นางสาวพรพิชญา  คำศรี
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางเลิศ 1. เด็กชายเทิดเกียรติ  ศิริบุญ
 
1. นายเทอดพระเกียรติ  ศิริบุญ
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) 1. เด็กชายธีร์เดช  อ้วนโสดา
 
1. นางปรานี  ตะนะคี
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3 " 1. เด็กหญิงอภิชณัญญา  สีโย
 
1. นางมะลิ  คงเพชร
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  โคตวงษา
 
1. นางปรานี  ตะนะคี
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกมลชนก  โกพลรัตน์
2. เด็กหญิงกมลลักษณ์  สงบ
3. เด็กชายกิติภณ  เผือดผุด
4. เด็กหญิงชลิตา  สุภาษร
5. เด็กชายชินกร  แสนเขื่อน
6. เด็กชายญาณวรุตม์  ธงยศ
7. เด็กหญิงฐิติมา  สิงห์ดำ
8. เด็กหญิงณัฐฐาพร  แหนทอง
9. เด็กหญิงณัฐพัชร์  แหนทอง
10. เด็กชายทนาย  อ่อนช้อย
11. เด็กชายทยาวัฒน์  รัชโน
12. เด็กหญิงธัญพร  แขวงเมือง
13. เด็กชายธีรภัทร  มนตรี
14. เด็กชายธีวสุ  สุรพินิจ
15. เด็กชายปกรวิทย์  อินทร์ติยะ
16. เด็กชายปฏิภาน  ศรีวรมย์
17. เด็กหญิงปิย์รดา  แสวงสาย
18. เด็กหญิงพิชญาภา  เพียเอีย
19. เด็กหญิงมีนัฃชา  ธรรมเม
20. เด็กชายรัชนาท  ราชชมภู
21. เด็กหญิงรุ้งเพ็ชร  เพ็ชรธรรมรงค์
22. เด็กชายวงศ์เฉลิม  แก้วมณีชัย
23. เด็กหญิงวณิชย์  สังฆนานนท์
24. เด็กหญิงวริศรา  อินทร์ติยะ
25. เด็กชายสรยุทธ  สิงห์คะ
26. เด็กหญิงสิริยากร  ใจแก้ว
27. เด็กหญิงสุกัญญา  นวลตา
28. เด็กชายสุรธัช  บัวสาย
29. เด็กชายสุวิจักขณ์  เขตนคร
30. เด็กหญิงเจตติภัทร  เหลื่อมเภา
31. เด็กชายเตชินท์  ฉายแสง
 
1. นางศิริเนตร  บัวสาย
2. นายอัษฎาวุธ  บัวสาย
3. นายกิตติพงษ์  วรคันทักษ์
4. นางจิรัชญา   ลุมวงค์
5. นางศิวพร  เตโช
6. นางทองใบ  หงษาวงษ์
7. นางเสาวภัค  ชูประยูร
8. นางณัฐริณ๊  พลเล็ก
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารน้ำใจ 1. นางสาวกนกวรรณ   วงค์ผาบุตร
2. เด็กหญิงกุสุมา   คำคนซื่อ
3. นายชัยวัฒน์   วงค์อุคะ
4. นายณัฐวุฒิ   วงค์นนท์พรม
5. นายณัฐวุฒิ   นาทันคิด
6. เด็กชายทักษิณ   วงค์แสงน้อย
7. นางสาวทิพย์วรรณ   คำคนซื่อ
8. นายธนดล   นิลทรวง
9. เด็กชายนันทวัฒน์   วงค์ชาชม
10. นางสาวนิภา   ศรีบุญเรือง
11. นายนิรุฒิ   บุญมี
12. นายปิยะวัฒน์   วงค์ชาชม
13. นายพรชัย   วงค์ผาบุตร
14. เด็กชายพรทิพย์   คำมุงคุณ
15. เด็กหญิงพรพิมล   วงค์ตาทำ
16. เด็กหญิงพัสตาภรณ์   นนคนหมั่น
17. นางสาวพิมประภา   แสนสุภา
18. เด็กชายพีระวัฒน์   สีมารักษ์
19. เด็กหญิงภาวิณี   วงศ์แสนไชย
20. เด็กชายวัชรวิชญ์   เชื้อตาอ่อน
21. เด็กหญิงวิราภรณ์   ไตรยราช
22. เด็กหญิงวิลาวัณย์   พ่อมูล
23. เด็กชายศรณรินทร์   ชาเรืองเดช
24. นายศุภนิต   ลมอ่อน
25. นายศุภรัตน์   วงค์กระโซ่
26. เด็กชายสรยุทธ   วงค์คำตัน
27. เด็กหญิงสิริณัฎฐ์   วงค์คำหมู
28. เด็กหญิงสุธิดา   สมอินอ้อย
29. นายสุภกิจ   วงค์กระโซ่
30. เด็กหญิงหทัยชนน์   ลาดบาศรี
31. เด็กชายหาญณรงค์   วงค์ชาชม
32. นายอภิลาภ   พ่ออามาตย์
33. นางสาวอาริยา   สุวรรณสุขา
34. เด็กหญิงเอกอนงค์   พรมโคตร
 
1. นางเมธาวรรณ  พรหมจันทร์
2. นางสาวสมหญิง  วงค์คำจันทร์
3. นางโสรถ  วงค์แสงน้อย
4. นางอัญชลี  วงค์เทวราช
5. นางวนิดา   วังทะพันธ์
6. นางพัชรี  เพียรชนะ
7. นายสมศักดิ์  คำชุม
8. นายคงศักดิ์   พิทักษ์สัจธรรม
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3 " 1. เด็กชายกฤตยชญ์  วะชุม
2. เด็กชายชโยดม  ชนยุทธ
3. เด็กชายณัฐดนัย  มณีโชติ
4. เด็กหญิงธนาภรณ์  เมืองโคตร
5. เด็กชายธีรภัทร  สารินทร์
6. เด็กหญิงรัชนก  กุมลา
7. เด็กชายศรายุทธ  บัวชน
8. เด็กหญิงศศิกานต์  แสนจันทะ
9. เด็กหญิงอริศรา  แก้วกุล
10. เด็กหญิงเมทิกา  วราทวีธำรง
 
1. นางสุวีณา  พรมจันร์
2. นายเตือนศักดิ์   อักษร
3. นางศิมาพร  จันทร์แดง
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา 1. เด็กชายจักรพรรดิ   ภูดางงัว
2. เด็กชายชลชาติ  ทุมเที่ยง
3. เด็กชายชินราช  มะโพธิ์
4. เด็กหญิงปลิตา  ทัดมาลา
5. เด็กชายพนม  มะณีรัตน์
6. เด็กหญิงพัชราภา  ผาสุข
7. เด็กหญิงพัชรี  หลวงจิตร
8. เด็กหญิงวิญฎา  ทวรสันต์
9. เด็กหญิงวิภาวดี  เหมหา
10. เด็กชายสุธีมนต์    บัวสุดตา
 
1. นางวิจิตร  ศรีทองทา
2. นายสุรศักดิ์  ศรีทองทา
3. นางสุทธิพร  ชื่นจิตร
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโน 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  พ่อนามแดง
2. เด็กหญิงดลยา  สิมลี
3. เด็กหญิงลลิตา  พรมเพชร
4. เด็กหญิงวรรณิศา  จันทึก
5. เด็กหญิงศิริมล  แก้วคนตรง
6. เด็กหญิงเมลิษา  ธรรมเทพ
 
1. นายสุรพล  ลิมปักฤตนุวัฒ
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  วงษ์ตาทำ
2. เด็กหญิงชนัญดา  คำมี
3. เด็กหญิงชลธิชา  หอมกลิ่น
4. เด็กหญิงทิพรดา  อุ่นลุม
5. เด็กหญิงพิกุลทิพย์  สุนันต๊ะ
6. เด็กหญิงพิมพกานต์  บัวชุม
7. เด็กหญิงรักษ์ชนก  ประกอบแสง
8. เด็กหญิงอัมรินทร์  มิตยะโค
 
1. นางสาววารุณี  วิโย
2. นางรัศมี  ศรีพยอม
3. นางทิพย์วิมล  มาตยะโค
4. นายนัฐพงษ์  รัชโน
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันตยานันท์ 1. เด็กหญิงขนิษฐา   ญาติวงศ์
2. เด็กหญิงญาณิศา   แปหวิน
3. เด็กหญิงฐิติยากร  ภูมิรัตน์
4. เด็กหญิงณัฐนิชา  ศรีธรรมมา
5. เด็กหญิงนวพรรษ   คำลี
6. เด็กหญิงนิภาพร   วงศ์มณี
7. เด็กหญิงบุญยานุช   โคตนาม
8. เด็กหญิงพรนลัช  สายทอง
9. เด็กหญิงพัชราภา  จันทร์ผักแว่น
10. เด็กหญิงอรชพร   จิตรจักร
11. เด็กหญิงอินทิรา   ป่าไม้ทอง
12. เด็กหญิงเบญญาภา   พ่อยันต์
 
1. นางสาวจุมินรัตน์   มะยัง
2. นางสาวเมตตา   พระโคตร
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ 1. เด็กหญิงกฤษณา  ผลขาว
2. เด็กหญิงกิ่งดาว  จำปาแดง
3. เด็กหญิงนวบุตร  อุปรัง
4. เด็กหญิงนวพร  ทองอินทร์
5. เด็กหญิงประภัสรา  แก้วบุดตา
6. เด็กหญิงปิยะพร  ทิพย์ปัญญา
7. เด็กหญิงพัชรินทร์  เพียรสงวน
8. เด็กหญิงลมเนตร  ขวัญแก้ว
9. เด็กหญิงวิภาดา  บริบูรณ์
10. เด็กหญิงวิไลวรรณ  สิมมาลา
11. เด็กหญิงศุภดา  แสงตา
12. เด็กหญิงสุชาดา  หร่องบุดศรี
13. เด็กหญิงสุวนันท์  โมคลา
14. เด็กชายหนึ่งฤทัย  แสงลี
15. เด็กหญิงอภัสรา  จันทร์หล้า
 
1. นางดาวนี  สุนทรส
2. นายอภิชัย  สุนทรส
3. นางรัศมี  แก่นบุตร
4. นางไพฑูรย์  ติณณารมย์
5. นายรุ่ง  เขื่อนพิมพ์
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา 1. เด็กชายนฤเบศ  คำสอน
2. เด็กชายภานุพงศ์  สารคำ
3. เด็กชายยุทธภูมิ  ทุมกิ่ง
4. เด็กชายศิวโรจน์  ทุมเที่ยง
5. เด็กชายเรวัตร  ทุมเที่ยง
 
1. นางธัญรัศม์  เทพคำดี
2. นางสาววรรณิดา  อ่อนอินทร์
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 94.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารน้ำใจ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  พรมแสง
2. นางสาวอัจจิมา  วงค์หลวง
 
1. นางวนิดา   วังทะพันธ์
2. นางสาวศศิวรรณ  วงค์หนายโกฎ
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตงเจี่ย 1. เด็กหญิงสุชารัตน์   นิวงษา
 
1. นางสาวชลทิชา   อเนกคุณวุฒิ
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสงทอง
2. เด็กหญิงชลธิชา  ราชบุญเรือง
3. เด็กหญิงฐิติกานต์  ชัยรักษา
4. เด็กหญิงพัณณิตา  วงค์คำแพง
5. เด็กหญิงสุกัญญา  เดชป้องหา
6. เด็กหญิงสุภาพร  พลราชม
 
1. นายสหมิตร  นามเกตุ
2. นายปรีชา  ป้องหลักคำ
3. นางภัทรวาณี  จันทะนาม
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าสำราญ 1. เด็กชายจิรายุ  แสนลัง
2. เด็กชายภคพล  แก่นจันทร์
3. เด็กชายวรชาติ  ปรัญญา
4. เด็กชายสรยุทธ  ธงยศ
5. เด็กชายสรวิชญ์  เบ็ญจศิล
6. เด็กชายสิทธิโชค  ขุนทอง
 
1. นายประจิต  ครโสภา
2. นายพูนทวี  ยอดมงคล
3. นางแจ้งจิตร  กัตติยบุตร
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สุพร
2. เด็กชายพชร   วังทะพันธ์
3. นายพรชัย   อินทะวงค์
4. เด็กชายภานุเดช  พรมพินิจ
5. เด็กชายศราวุฒิ  แดงท่าขาม
6. เด็กชายอนุพล  สีแพง
7. เด็กชายอภิชาติ  เชื้อตายา
8. เด็กชายอรรถพล  พรหมพินิจ
 
1. นายทองทศ  เกษมสานต์
2. นายบุญชัย  เชื้อตาพระ
3. นายเดชาชัย  เทือกตาหลอย
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินดำหมากเฟือง 1. เด็กหญิงกมลชนก  ทีนะกูล
2. เด็กหญิงกานดา  คำโสมศรีกวิน
3. เด็กหญิงจามาลี  แก้วหาวงศ์
4. เด็กหญิงฐิติรัตน์  คำโสมศรีกวิน
5. เด็กหญิงธนพร  แม่นปืน
6. เด็กหญิงนันตญา  ไกยะฝ่าย
7. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ไกยะฝ่าย
8. เด็กหญิงวรรวิษา  ไกยะฝ่าย
9. เด็กหญิงศิริลักษณ์  วงศ์ตาจันทร์
10. เด็กหญิงอัมพรพิมพ์  ศรีสังบุญ
 
1. นายนพกาญจน์  คำเพชรดี
2. นางปิยะวรรณ  คำมุลคร
3. นางเพ็ญศรี  พันธ์แก้ว
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 1. เด็กหญิงปริมาศ   นามเกตุ
2. เด็กหญิงปิยะธิดา   นามเกตุ
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  บุตรชา
4. เด็กหญิงรินดา  พหรมพินิจ
5. เด็กหญิงรุ่งทิวา  รักความซื่อ
6. เด็กหญิงวิภา มาจอมศรี  มาจอมศรี
7. เด็กหญิงเกวลิน  เชื้อตากวัก
8. เด็กหญิงเกศรินทร์  บุตรชา
9. เด็กหญิงเบญจพร  วงค์เทวราช
 
1. นางสมสมัย  เสนาะเสียง
2. นางโชคดี  คำเพชรดี
3. นางปริยานุช   พ่อเพียโคตร
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐริกา  คุ้มบุญ
2. เด็กหญิงน้ำฝน  พรหมพินิจ
3. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  มาจอมศรี
4. เด็กหญิงภาวิณี   กุลศรี
5. เด็กหญิงสุภัสรา  วงค์ตาทำ
 
1. นางสมสมัย  เสนาะเสียง
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ   อังคุณะ
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  อัคคละ
2. เด็กหญิงวยุรีณ์   บุพศิริ
3. เด็กหญิงเอรวดี  สุวรรณไตร
 
1. นางชุลีพร   เทพสุรินทร์
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำสว่าง 1. เด็กหญิงนฤมล  บุญอบ
2. เด็กหญิงลินดา  เลิศและ
3. เด็กหญิงสุรีวรรณ์  ชาตรี
 
1. นางมณีรัตน์  เกรกัวร์
2. นายไพลิน  วงค์คะสุ่ม
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 1. เด็กหญิงกวินธิดา  เชื้อตาต้อง
2. เด็กหญิงนงนภัส  กุลศรี
3. เด็กหญิงสุนิษา  พรมไทย
 
1. นางสาวอรนุช  ไตยราช
2. นางสาวธานินท์   ตากวัก
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 1. เด็กหญิงวิชชุฏา  พรหมพินิจ
2. เด็กหญิงศุภิสรา   พรหมพินิจ
3. เด็กชายอภิชาติ  นามเกตุ
 
1. นางโชคดี  คำเพชรดี
2. นางสาวอรนุช  ไตยราช
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1. เด็กหญิงดวงดารา   พรหมดวง
2. เด็กหญิงอัญชิษฐพร   รุธิระวุฒิ
 
1. นางภัสรา   ฐานวิเศษ
2. นางสาวอรอนงค์   แสนคำ
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กหญิงปนัดดา  ภูบัวรมย์
2. เด็กหญิงวิมลรัตน์  ศรีสุธรรม
 
1. นายพงศธร   ขวัญสมบูรณ์
2. นายอลงกรณ์  วจนศิริ
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเลียง 1. เด็กหญิงสิริญญา  จันอังคาร
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  เสนาคำ
 
1. นายวีระชน  โสมชิน
2. นางอรุณวรรณ  โสมชิน
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายชลสิทธิ์  มุ่งอ้อมกลาง
2. เด็กหญิงอทิตยา  โพธิ์คำ
 
1. นายศุภชิต  แก้วสอนดี
2. นายวุฒิชัย  ไพบูลย์เจริญลาภ
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) 1. เด็กชายธีรพัฒน์  ทิวะกะริน
2. เด็กชายนฤเบศร์  จุลทอง
 
1. นางฉัตรปวีณ์  ธนัตนัคพันธ์
2. นางขวัญจิตรา  หนูนวล
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1. เด็กหญิงฐิติชญา   คูสกุล
2. เด็กหญิงศุภิสรา   สังข์เกิด
 
1. นางสาววารุณี    บำรุงสวัสดิ์
2. นางพัชรินทร์   สุริยนต์
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเลียง 1. เด็กหญิงนิธีพร  โสภาพรม
2. เด็กหญิงภัทราวดี  พ่อชมภู
 
1. นายวีระชน  โสมชิน
2. นางอรุณวรรณ  โสมชิน
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กชายวิษณุ  โคตรคำ
2. เด็กหญิงอทิตยา  ลุนลาน
 
1. นางสาวมณฑกานต์  อุปนันท์
2. นายกริชติกร  อินทะวงษ์
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงชลลดา  หงษาวงศ์
2. เด็กหญิงสุทธินันท์  ลำลอง
 
1. นายอานนท์  สิทธิ
2. นางสุทธินันท์  โชติรัตนพงศ์ธร
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเลียง 1. เด็กหญิงปิยะรัตน์  พ่อพิลา
2. เด็กหญิงศุภิสรา  พ่อสิงห์
 
1. นายวีระชน  โสมชิน
2. นางอรุณวรรณ  โสมชิน
 
142 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก 1. เด็กหญิงนันท์จิรา  อุปเทพ
2. เด็กหญิงลลิดา  ไชยสัตย์
3. เด็กหญิงลลิตา  ไชยสัตย์
 
1. นายธัมรงค์  ทรงพุฒิ
2. นางอาภรณ์รัตน์  สุวรรณเทน
 
143 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3 " 1. เด็กชายธนวรรธน์  ฮมแสน...
2. เด็กชายนนทกร  สุขปิติกุล
3. เด็กชายอชิระ  นุทธนู
 
1. นายมานพ  พ่ออามาตย์
2. นายทัศนะ  คล่องดี
 
144 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1. เด็กชายคริษฐ์เศรษฐ์  ศิริสวัสดิ์
2. เด็กชายธนกฤต  ซุนเฟื่อง
3. เด็กชายพีรยุตม์  วัฒนนวลสกุล
 
1. นางภัสรา  ฐานวิเศษ
2. นางสาวลัดดา  สิทธิศักดิ์ธนกุล
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงค์  ชานุชิต
2. เด็กชายนฤเบศวร์  วันนาพ่อ
3. เด็กชายวิทยา  หล้าพรหม
 
1. นายอรรณพ  แสนนาม
2. นางพิมพิมล  แสนนาม
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา 1. เด็กชายวุฒิเดช  แก้วมะ
2. เด็กชายสุริยัน  จันทรา
3. เด็กชายเจษฎา  พรหมจันทร์
 
1. นายอรรณพ  แสนนาม
2. นางพิมพิมล  แสนนาม
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต) 1. เด็กชายติณณภพ   ขันธ์ตรี
2. เด็กชายธีรธัช    ชูเลิศ
3. เด็กชายพิเชฐชัย    ลัดดา
 
1. นายถนอม   วงศิลา
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี 1. เด็กชายกิตติพงษ์  เสนาคำ
2. เด็กชายณัฐพงษ์  วงศ์แก้ว
3. เด็กชายภิเชษชัย  วงค์ศรีชา
 
1. นายสหชัย  บัวชุม
2. นางอัญญาภรณ์  บัวชุม
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา 1. เด็กหญิงนวพร  มีเรือง
2. เด็กหญิงบัญจรัตน์  วารี
3. เด็กหญิงอระวี  ครุธตำคำ
 
1. นางสาวยาณี  ผาแดง
2. นางสาวนิภาภรณ์  บุตรชา
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) 1. เด็กหญิงพิมพกานต์   ศรีพรม
2. เด็กหญิงวิไลภรณ์  เผือวงศ์
3. เด็กหญิงอรวี  เชียงบุตรดี
 
1. นางดวงใจ  ไชยมงคล
2. นางสาวศิริลักษณ์  พองไสยา
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางามวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกรรวี  ทะวงษา
2. เด็กหญิงธิตยา  คำหาญ
3. เด็กหญิงพัชรพร  ปิดตะ
4. เด็กชายรัฐภูมิ  จอมศิลป์
5. เด็กหญิงศศิธร   วจนะศิริ
6. เด็กหญิงเกวลิน   บุญก้อน
 
1. นายทวีศักดิ์  คำหาญ
2. นางมาลีวรรณ์  อ่อนมาก
3. นางฐิตินัฏฐ์  พลเชียงขวาง
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางามวิทยาคาร 1. นางสาวทิติยา  รามฤทธิ์
2. เด็กหญิงประลัดดาพร  เตโช
3. นางสาวพรกนก  แสนคำ
4. นางสาวพรวดี  แสนรัง
5. เด็กหญิงเขมมิกา  อุปไชย
6. นางสาวเอลิสา  วงษ์บ้านดู่
 
1. นางสวรรญา  ศรีอาจ
2. นางพรเพ็ญ  สารทอง
3. นายทวีศักดิ์  คำหาญ
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคู่ 1. เด็กหญิงนันทิดา  วงศ์ศรีชา
2. เด็กหญิงพนัชดา  เชื้อคำเพ็ง
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  วงศ์ศรีชา
 
1. นางสมชื่น  น้อยใหญ่
2. นางเพียงพร  วงศ์คำจันทร์
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา 1. เด็กหญิงชลธาร  อินแสงแวง
2. เด็กหญิงพัชรี  ราชชมพู
3. เด็กหญิงวริษา  มูลโสม
 
1. นางมัตติกา  จอกทอง
2. นางสาวยาณี  ผาแดง
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงดู่งาม 1. เด็กชายรัชภูมิ  จันทสุข
2. เด็กหญิงลดาวัลย์  วงค์ตาแพง
3. เด็กหญิงสิรินดา  พรหมพินิจ
 
1. นายวารินทร์  แคล่วคล่อง
2. นางสาวอมรรัตน์  วงศ์ศรียา
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์) 1. เด็กชายพีรพัทร์  เหลืองอ่อน
2. เด็กชายศุภวัฒน์  สังกา
3. เด็กชายสินสมุทร  ดอกพุฒ
 
1. นายไชยโรจน์  อักขระ
2. นางนงคราญ  อักขระ
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนยานาง 1. เด็กหญิงนลินทิพย์   โคตะบิน
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์   สมตัว
3. เด็กหญิงสุดารัตน์   วงศ์ธานี
 
1. นางลัดดาวัลย์   ศิริสวัสดิ์
2. นางเบญจวรรณ   อุตะโม
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง 1. เด็กหญิงปรีณาพรรณ    อินที
2. เด็กหญิงพัชริดา   หอกระโทก
3. เด็กหญิงสุดสายธาร    โคตรจันทร์
 
1. นางสาวธนภัส   สุภารัตน์
2. นางจันทร์เพ็ญ  ผ่านจังหาร
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กชายชาญวิทย์  พ่อพรม
2. เด็กหญิงฐิตินันท์  วงค์ญาพ่อ
3. เด็กหญิงพัชริดา  วงค์ศรีชา
 
1. นางเสมอ  เรืองฤทธิ์
2. นางปญจพช  โพธิ์สุวรรณ
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วง 1. นางสาวกัญญารัตน์  อินตาจัด
2. นางสาวฐิติรัตน์  หน่อแก้ว
3. นายเฉลิมวงค์  สว่างใจ
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  พานันต์
2. นางสาวนภสร  โสมศรีแพง
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันตยานันท์ 1. เด็กหญิงนาราดา   เสนาคำ
2. เด็กหญิงปุณยาพร   แก้วบุดตา
3. เด็กหญิงอาทิตยา   อมูลราช
 
1. นางสาวธิชาธร   บุญรัตน์
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตามัว 1. เด็กหญิงปรางชาติ  เปลี่ยนสุข
2. เด็กหญิงพิมพิไล  ปะลาชาสุ
3. เด็กหญิงสาวิตรี  เภาแพง
 
1. นางเนตรชนก  ตั้งอุปละ
2. นางสาวพัชรี  โคตราช
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม 1. เด็กหญิงปวิตรา  บุญศรี
2. เด็กหญิงปิยภรณ์  พันธสีมา
3. เด็กหญิงอคัมษ์สิริ  แสงศาสตรา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรุ้งทิพย์  วะน้ำค้าง
2. นางอรนุช  พลหาญ
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา 1. เด็กหญิงณิชากร  ถิ่นเซโปน
2. เด็กหญิงอัญชลี  อินโสม
3. เด็กหญิงอารียา  อินพิมพ์
 
1. นางจุรีย์  วารี
2. นายอภินันท์  วารี
 
165 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  ใจใส
2. เด็กชายนัฐชนน  ดอนหล้า
3. เด็กหญิงบุญยรินทร์  เยาว์ชัย
 
1. นางกิตติยา  ต้นสวรรค์
2. นางศิริลักษณ์  สาครินทร์
 
166 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผึ้ง 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์   อุดหนุน
2. เด็กหญิงจิราพร   โสมี
3. เด็กหญิงอัญชิสา   โคตพรม
 
1. นางมาลี  แก้วมะ
2. นางสุภาวดี  ศรีสว่าง
 
167 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำราญ 1. นางสาวบุญรอด  สิมมา
 
1. นางจุฬาลักษณ์  แน่จริง
 
168 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง 1. เด็กหญิงปองขวัญ   คุ้มกลาง
 
1. นางรัตน์วรินทร์   นพคุณวงค์
 
169 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูวิทยาคาร 1. เด็กชายมั่นคง   สีกานิล
 
1. นางสาวจารุวรรณ    แก้วมณีชัย
 
170 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงป่ายูง 1. เด็กหญิงสกลวรรณ  แก้วนาวงษ์
 
1. นางพาณิภัค  แก้วภักดี
 
171 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1. เด็กหญิงธนพร  พรหมดี
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์  พ่อบุตรดี
 
172 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด 1. เด็กหญิงผกามาศ  หาระมี
 
1. นางสาวเยาวเรศ  ธนะนู
 
173 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพนิดา   จันทะนาม
 
1. นางสาวจารุวรรณ   แก้วมณีชัย
 
174 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร 1. เด็กชายศุภกร  กุลสุวรรณ
 
1. นางสาวอทิตยา  ชาญเดชสิทธิกุล
 
175 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงปัทมาพร  มีสุข
2. เด็กชายศราวุฒิ  ไสแก้ว
3. เด็กชายอธิภัทร  พงษ์ตะลุง
 
1. นางพิศมัย  ศรีวรมย์
2. นางจินตะนา  พ่อหลอน
 
176 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนขาว 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ฝาระมี
2. นางสาวรัชนก  ฝาระมี
3. เด็กหญิงรัตนา  พงษ์ถาวร
 
1. นางจินตะนา  อุ่นลุม
2. นายบรรพต  บุญญานุภาพ
 
177 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี 1. เด็กหญิงวรรณภา  พ่อนามแดง
2. เด็กชายอนันดา  กัลยารัตน์
 
1. นายเบญจมินทร์  เวชกามา
2. นางรัตนา  บุญพามา
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา 1. เด็กชายชัชรินทร์  คำไพ
 
1. นางสาววิพาภรณ์  บุญก้อน
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำราญ 1. เด็กชายกฤตกร   ภาคทอง
 
1. นางเสริมสวย  ค้าธัญญะ
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงรุ้งนภา  อินที
 
1. นางพิศมัย  ศรีวรมย์
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสีมิตรภาพที่ ๘๗ 1. เด็กหญิงอภิชญา  ศรีทอง
 
1. นายณรงค์เดช  ฉิมแสง
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำราญ 1. เด็กชายอธิชนต์   พาพลงาม
 
1. นายยุทธนา  รัตโน
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(สิทธิผลนุกูล) 1. เด็กชายปฏิกรณ์  สอนเนตร
 
1. นางสุธัญพร  คำแสน
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี 1. เด็กหญิงพิจิตรา  พิลาแสง
 
1. นางวิลาวรรณ  แก้วระดี
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี 1. เด็กชายพงศ์ภัค  คุปติปัทมกุล
 
1. นางสาวชรินทรา  ราชสินธ์
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา 1. เด็กชายบุญรัตน์  วารี
 
1. นางสาวปรีล์ยาภร  วังพิบูลพัฒน์
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง(ฮินดูสมาช) 1. เด็กชายศิริราช  เปไสล
 
1. นายธนศักดิ์  มณีรัตน์
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางเลิศ 1. เด็กชายธีรกานต์  ธ.น.หม่าน
 
1. นายเทอดพระเกียรติ  ศิริบุญ
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม 1. เด็กหญิงอรขวัญ  ฤทธิ์เต
 
1. นางสุชาดา  ทิปเลอร์
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๐(บ้านคำพี้) 1. เด็กชายปวรปรัชญ์  ไกยะฝ่าย
 
1. นางนารีรีตน์  อินทร์ติยะ
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยอ 1. เด็กหญิงดวงฤดี  แก่นจันทร์
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  ชัยพร
3. เด็กชายภมร  วงค์แสงคำ
4. เด็กชายวรวิช  เกิดเอนก
5. เด็กชายศศิธร  พวงเงิน
6. เด็กชายสมควร  วงค์แสงคำ
7. เด็กชายอุดมศักดิ์  ต้นพิมพ์
 
1. นางรัชนีภรณ์  อาจสาลี
2. นางรินทร์ลภัส  ศิริตรังธนากุล
3. นายสุรเชษฐ์  คำกรฤาชา
 
192 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กหญิงชาลิสา  พ่อชัยราช
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  วงษ์สาแก้ว
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  แสนสามารถ
 
1. นางเสมอ  เรืองฤทธิ์
2. นางสาวรุจิรา  ไชยอาคม
 
193 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางามวิทยาคาร 1. เด็กชายฐิติพงษ์  ภูมิโอตา
2. เด็กชายณัฐภัทร์  อารีเอื้อ
3. เด็กหญิงอริสรา  ภูมิโอตา
 
1. นายทวีศักดิ์  คำหาญ
2. นางสวรรญา  ศรีอาจ
 
194 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  คำวัน
2. เด็กหญิงปณาลี  บัวชุม
3. เด็กชายเกียรติกล้า  มิตยะโค
 
1. นางนุจนาท  บัวชุม
2. นางเพ็ญพิศ  บัวชุม
 
195 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายธงชัย  แพงคำฮัก
2. เด็กชายนเรศ  ลาวงษ์
3. เด็กชายวิษณุ  มหาราชสุพันธ์
 
1. นายวัชรพงษ์  คำวัน
2. นางสาววิรงค์รอง  แก้วระดี
 
196 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม 1. เด็กหญิงจรุณี  แสนเจียม
2. เด็กหญิงจิรวรรณ  แสนเจียม
3. เด็กหญิงสุริดา  แก้วพิลา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรุ้งทิพย์  วะน้ำค้าง
2. นางอรนุช  พลหาญ
 
197 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) 1. เด็กชายธนากร  พลมาตย์
2. เด็กหญิงสิริรัตน์  มณีรัตน์
 
1. นางอาริสา  หยาดคำ
2. นางฉััตรปวีณ์  ธนัตนัคพันธ์
 
198 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินดำหมากเฟือง 1. เด็กชายอนุวัฒน์  ขันคำ
 
1. นางไข่คำ  ชาลีพร
 
199 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดสว่างวิทยา 1. เด็กชายกฤติพงษ์  เหง้าสุวรรณ
2. เด็กชายปกรณ์  ธ.น.ตุ่น
 
1. นางสาวเพลินจิต  ลิตเต
2. นางกนกวัลย์  อัตติยะ
 
200 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๐(บ้านคำพี้) 1. เด็กชายทนงชัย  มาลา
2. เด็กหญิงนริชา  สิทธานุ
 
1. นางสกุนา  แสงชาติ
2. นางสาวกุลวดี  รูปงาม
 
201 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแซง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พลเขต
2. เด็กชายธนกร  ดวนทรัพย์
3. เด็กชายไกรวิชญ์  สีสุธรรม
 
1. นายเทพกรณ์  แก้วมณีชัย
2. นางนงนุช  บัวสาย
 
202 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ 1. เด็กชายณภัทร  บัวชุม
2. เด็กชายอิสระ  ภู่นิยม
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  อินทรดี
 
1. นางรองจิตร  ภูมิลุน
2. นางเพ็ญพิศ  บัวชุม
 
203 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐภัทร  ลุนวงศ์
 
1. นางจรีพร  คนซื่อ
 
204 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี 1. นายอนุวัฒน์  เคนนาดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทรธิดา  โคตตะวงค์
 
205 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร 1. เด็กชายไกรศักดิ์  ซ้ายชา
 
1. นายสุรพงษ์  เจริญวงศ์
 
206 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะโนต 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    ไชยสุระ
 
1. นายสุรัตน์  ตามา
 
207 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนามนดงติ้ววิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เพ็ชรขุนพอน
 
1. นายศักดิ์ดา  แสนมิตร
 
208 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) 1. เด็กชายพลาดร   ศรีบุญเรือง
 
1. นายวิภาค  แสนคำ
 
209 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนข้าวหลาม 1. เด็กหญิงณัฐินี   บาลลา
 
1. นายสิทธิวัฒน์   ฤทธนพงศธร
 
210 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร 1. เด็กชายกิตติชัย  ไชยพรม
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  ไชยราช
3. เด็กหญิงจินดารัตน์  น่านโพธิ์ศรี
4. เด็กหญิงชรัญดา  แป้นจันลา
5. เด็กหญิงชิดชนก  ตะวังทัน
6. เด็กชายณัฐพล  วอระศรี
7. เด็กชายณัฐภัทร  ลุนวงศ์
8. เด็กหญิงธัญญาศิริ  เมืองโคตร
9. เด็กหญิงนภัทร  ตะวังทัน
10. เด็กหญิงนิชานาถ  คำมุงคุณ
11. เด็กชายนินนาท  ริยะบุตร
12. เด็กชายปกรวิชญ์  อุ่นไชย
13. เด็กหญิงประภาพร  พ่อโพธิ์
14. เด็กหญิงปัณณธร  สั่งสอน
15. เด็กชายพรศิลป์  ตะวังทัน
16. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ไชยต้นเทือก
17. เด็กหญิงพิยดา  เมืองโคตร
18. เด็กชายพีรพัฒน์  ตะวังทัน
19. เด็กชายภัทรพล  ซ้ายชา
20. เด็กหญิงรุ่งทิวา  รัตนวงศ์
21. เด็กชายวัชรปกรณ์  คำมุงคุณ
22. เด็กชายวิทยา  พ่อค้าช้าง
23. เด็กชายวินิตย์  ชาเครือ
24. เด็กหญิงสมฤทัย  เกียรติสุพิมล
25. เด็กชายอดิเทพ  ชาเหลา
26. เด็กหญิงอริสษา  บุญเรือง
27. เด็กหญิงเบญจมาศ  อุ่นชัย
28. เด็กหญิงแทนขวัญ  ศรีหล้า
29. เด็กชายไกรศักดิ์  ซ้ายชา
30. เด็กชายไกรสร  ณรงค์
 
1. นายวิไลศิลป์  แสงสุวรรณ
2. นายวีระพจน์  ประขุณี
3. นางสาวมลฑา  ตุ้มอ่อน
4. นางลาวัลย์  ประขุณี
5. นางจรีพร  คนซื่อ
6. นางสาวแสนประเสริฐ  สีเลา
7. นายสุรพงษ์  เจริญวงศ์