สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครพนม เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ธารน้ำใจ 31 9 2 2 42
2 อนุบาลนครพนม 31 5 2 2 38
3 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3 " 30 7 2 0 39
4 ปลาปากราษฎร์บำรุง 29 10 2 1 41
5 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 28 8 5 2 41
6 ศรีโพนทองวิทยา 25 8 5 1 38
7 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี 24 6 3 0 33
8 โพนสวางนางิ้ววิทยา 22 6 4 6 32
9 โพนทองวิทยาคาร 21 10 5 1 36
10 เรณูวิทยาคาร 19 3 3 3 25
11 บ้านโคกหินแฮ่ 18 11 4 3 33
12 ไทยรัฐวิทยา ๕๐(บ้านคำพี้) 18 5 5 4 28
13 บ้านโคกกลาง 18 4 3 1 25
14 บ้านสำราญ 18 4 0 3 22
15 วัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร" 17 4 1 1 22
16 บ้านน้ำก่ำ(สิทธิผลนุกูล) 15 5 2 1 22
17 บ้านกุรุคุ 14 11 4 2 29
18 สุนทรวิจิตร 14 5 1 1 20
19 บ้านนาคอกควาย 13 11 3 0 27
20 ชุมชนหนองฮีสามัคคี 13 7 4 1 24
21 บ้านนาโดนใหม่ 13 1 1 0 15
22 ชุมชนบ้านพิมาน 12 0 0 0 12
23 บ้านผึ้ง 11 7 6 0 24
24 หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี 11 7 3 3 21
25 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ 11 6 1 4 18
26 บ้านนาดอกไม้ 11 2 6 3 19
27 บ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) 11 1 5 4 17
28 บ้านนากุงยางคำ 10 8 2 4 20
29 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต) 10 6 5 0 21
30 บ้านกุตาไก้ 10 4 2 2 16
31 นาถ่อนวิทยานุกูล 10 4 0 1 14
32 บ้านวังกระแส 10 2 0 0 12
33 บ้านหนองบัวคำ 10 1 0 0 11
34 บ้านดอนแดงเจริญทอง 9 11 6 5 26
35 บ้านดงอินำ 9 6 0 0 15
36 บ้านชะโนต 9 5 2 5 16
37 บ้านนาเลียง 9 3 7 2 19
38 บ้านแสนพันหมันหย่อน 9 3 2 0 14
39 บ้านดงยอ 9 3 0 0 12
40 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา 8 4 0 0 12
41 บ้านหนองปลาดุก 8 3 3 1 14
42 บ้านนาแกบึงเหล็ก 8 3 0 1 11
43 เซนต์ยอแซฟนาแก 8 2 1 4 11
44 หนองสังข์ราษฎร์บำรุง 7 11 4 1 22
45 บ้านยอดชาดวิทยา 7 9 2 2 18
46 บ้านดงบาก 7 4 4 1 15
47 บ้านโสกแมว 7 3 4 1 14
48 บ้านวังตามัว 7 3 0 0 10
49 อนุบาลประยูรศรี 7 2 4 2 13
50 บ้านกุดฉิม 7 2 1 0 10
51 บ้านนายอน้อย 7 1 1 0 9
52 บ้านศรีธน 7 1 0 3 8
53 บ้านหนองค้าโคกกุง 7 1 0 0 8
54 บ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล) 7 0 1 0 8
55 บ้านม่วง 6 5 1 3 12
56 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) 6 5 1 0 12
57 อุ่มเหม้าวิทยาคาร 6 5 0 1 11
58 บ้านหนองหอยใหญ่ 6 5 0 1 11
59 บ้านดอนขาว 6 4 0 3 10
60 บ้านหนองแซง 6 2 1 0 9
61 ชุมชนบ้านพุ่มแก 6 2 0 0 8
62 ชุมชนนามนวิทยาคาร 6 1 2 1 9
63 บ้านถาวรนาอุดม 6 0 3 0 9
64 บ้านหนองโพธิ์วังโน 6 0 1 0 7
65 บ้านคำสว่าง 5 6 1 4 12
66 บ้านโคกสูง 5 5 3 0 13
67 บ้านนาหัวบ่อ 5 4 2 0 11
68 บ้านนาหนาด 5 4 0 1 9
69 นางามวิทยาคาร 5 4 0 0 9
70 ตงเจี่ย 5 3 3 0 11
71 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุ 5 3 2 1 10
72 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี 5 3 1 1 9
73 ดอนเหลืองทองวิทยา 5 3 0 0 8
74 บ้านมหาชัย 5 2 3 2 10
75 บ้านนาโสก 5 2 0 1 7
76 บ้านนางเลิศ 5 2 0 0 7
77 บ้านเหิบ 5 2 0 0 7
78 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง 28) 5 2 0 0 7
79 บ้านนาคู่ 5 1 3 0 9
80 ธาตุพนมดรุณพัฒน์ 5 1 3 0 9
81 บ้านกกไฮ 5 1 1 1 7
82 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์ฯ) 5 0 1 0 6
83 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา) 4 6 4 2 14
84 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง 4 5 2 0 11
85 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) 4 5 1 1 10
86 บ้านนาราชควาย 4 4 3 3 11
87 บ้านวังไฮหนองกุง 4 4 2 0 10
88 พระซองวิทยาคาร 4 3 2 0 9
89 บ้านดงน้อยพัฒนา 4 3 0 1 7
90 บ้านดินดำหมากเฟือง 4 3 0 0 7
91 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ ๘๗ 4 2 0 0 6
92 บ้านหนองแสง 4 2 0 0 6
93 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา 4 2 0 0 6
94 บ้านหนองสะโน 4 1 1 0 6
95 บ้านดอนดู่ 4 1 0 1 5
96 บ้านนาป่งคอง 4 1 0 0 5
97 บ้านทุ่งมน 4 1 0 0 5
98 บ้านคำพอก 4 0 1 0 5
99 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) 4 0 1 0 5
100 บ้านโคกกลาง 4 0 1 0 5
101 บ้านกลางมูลอ้น 4 0 1 0 5
102 บ้านชะโงมนาโดน 4 0 1 0 5
103 บ้านโคกสว่าง 4 0 0 0 4
104 บ้านวังยาง 4 0 0 0 4
105 บ้านนาสะเดา 4 0 0 0 4
106 บ่อดอกซ้อนท่าวัด 3 4 2 1 9
107 บ้านนาป่ง 3 4 1 0 8
108 บ้านหนองญาติ 3 4 1 0 8
109 สันตยานันท์ 3 3 3 1 9
110 บ้านโพธิ์ตาก 3 3 3 1 9
111 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง) 3 3 0 0 6
112 บ้านกุงโกน 3 2 1 2 6
113 เรณูนครพิกุลแก้ว 3 2 1 0 6
114 บ้านขอนขว้าง 3 2 0 1 5
115 บ้านหนองหญ้าไซ 3 2 0 0 5
116 บ้านทันสมัย 3 1 1 0 5
117 บ้านคับพวง 3 1 1 0 5
118 บ้านหนองแคน 3 1 1 0 5
119 บ้านดอนข้าวหลาม 3 1 0 0 4
120 บ้านนาขาม 3 1 0 0 4
121 บ้านหนองนางด่อน 3 0 1 1 4
122 บ้านหนองกุง(ฮินดูสมาช) 3 0 1 0 4
123 บ้านหนองบ่อ 3 0 0 1 3
124 ลาดสว่างวิทยา 3 0 0 0 3
125 พระกลางวิทยาคาร 3 0 0 0 3
126 บ้านนามนดงติ้ววิทยา 3 0 0 0 3
127 บ้านหนองคอง 3 0 0 0 3
128 บ้านดงป่ายูง 2 4 1 1 7
129 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ 2 3 2 1 7
130 ดงสว่างเจริญวิทย์ 2 3 2 0 7
131 บ้านหนองดินแดง 2 3 1 0 6
132 บ้านพระซองเหนือ 2 3 0 0 5
133 บ้านห้วยทราย 2 3 0 0 5
134 บ้านนาทุ่งมั่ง 2 2 2 2 6
135 บ้านดอนกลาง 2 2 2 0 6
136 บ้านโพนแพง 2 2 1 2 5
137 บ้านหนองหญ้าม้า 2 2 1 0 5
138 บ้านโพนสวางหนองแหน 2 2 1 0 5
139 บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ 2 2 0 1 4
140 บ้านทรายมูลคำผักแพว 2 2 0 0 4
141 บ้านตับเต่าโนนจันทร์ 2 2 0 0 4
142 บ้านปลาปากน้อย 2 2 0 0 4
143 บ้านโชคอำนวย 2 2 0 0 4
144 บ้านนกเหาะ 2 1 5 1 8
145 บ้านหนองบัวหนองแวง 2 1 3 0 6
146 บ้านนามูลฮิ้น 2 1 1 1 4
147 บ้านดอนสวรรค์ 2 1 1 1 4
148 บ้านโพนทัน 2 1 1 0 4
149 บ้านต้นแหน(ราษฎรณ์ต้นแหนฯ) 2 1 1 0 4
150 บ้านโพนป่าหว้าน 2 1 0 2 3
151 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี 2 1 0 1 3
152 บ้านนาบัว 2 1 0 1 3
153 บ้านวังสิม 2 1 0 0 3
154 บ้านนาขามส้มป่อย 2 1 0 0 3
155 บ้านนามะเขือ 2 0 1 1 3
156 นาเหนือทุ่งทองวิทยา 2 0 0 1 2
157 บ้านสร้างเม็ก 2 0 0 1 2
158 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์) 2 0 0 0 2
159 บ้านดอนยานาง 2 0 0 0 2
160 บ้านเหล่าสำราญ 2 0 0 0 2
161 บ้านจอมมณี 2 0 0 0 2
162 บ้านดงหมู 2 0 0 0 2
163 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ) 2 0 0 0 2
164 บ้านนาแกน้อย กรป.กลางฯ 2 0 0 0 2
165 บ้านธาตุพนม(พิทักษ์วิทยา) 2 0 0 0 2
166 บ้านน้อยใต้ 2 0 0 0 2
167 บ้านวังม่วง 2 0 0 0 2
168 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองฯ) 1 6 3 1 10
169 บ้านหัวขัวใต้ 1 4 1 0 6
170 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 1 3 5 2 9
171 บ้านจรุกเตย 1 3 1 1 5
172 บ้านหนองบัว 1 3 0 0 4
173 บ้านหนองบัวด่านเก่า 1 3 0 0 4
174 บ้านหนองยอโพนแพง 1 2 2 0 5
175 นาถ่อนท่าวิทยาคาร 1 2 1 0 4
176 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร 1 2 0 1 3
177 บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลฺยาโณอุปถัมภ์) 1 2 0 0 3
178 บ้านคำชะอี 1 2 0 0 3
179 บ้านวังกะเบา 1 2 0 0 3
180 บ้านนายอ 1 1 3 0 5
181 บ้านคำผาสุก 1 1 1 0 3
182 นาผือบอนราษฎร์นุกูล 1 1 1 0 3
183 บ้านหนองแซง 1 1 0 1 2
184 บ้านโพนสาวเอ้ 1 1 0 0 2
185 บ้านนาม่วง 1 1 0 0 2
186 บ้านนาราชควายน้อย 1 1 0 0 2
187 บ้านสร้างหิน 1 1 0 0 2
188 บ้านหนองกกคูณ 1 1 0 0 2
189 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง 1 1 0 0 2
190 บ้านใหม่วังเซือม 1 1 0 0 2
191 บ้านหนองห้าง 1 0 4 0 5
192 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์ 1 0 3 2 4
193 บ้านพิมานท่า 1 0 2 0 3
194 บ้านสุขเกษม 1 0 2 0 3
195 บ้านดงดู่งาม 1 0 1 0 2
196 บ้านโพธิ์ศรี 1 0 1 0 2
197 บ้านนาคำ 1 0 1 0 2
198 บ้านไทยสามัคคี 1 0 0 2 1
199 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ 1 0 0 1 1
200 บ้านนางาม 1 0 0 1 1
201 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง 1 0 0 1 1
202 บ้านเหล่าทุ่ง 1 0 0 0 1
203 บ้านบ่อสะอาด 1 0 0 0 1
204 บ้านดอนโทน 1 0 0 0 1
205 บ้านวังยาง 1 0 0 0 1
206 บ้านดงก้อม 1 0 0 0 1
207 บ้านนาบั่ว 1 0 0 0 1
208 บ้านนาสีนวล 1 0 0 0 1
209 บ้านนาเชือก 1 0 0 0 1
210 บ้านน้ำบ่อ 1 0 0 0 1
211 บ้านวังโพธิ์ 1 0 0 0 1
212 บ้านสร้างแป้น 1 0 0 0 1
213 บ้านสามแยกหัวภูธร 1 0 0 0 1
214 บ้านสุขเจริญ 1 0 0 0 1
215 บ้านหนองบัวหน้าฐานบิน 1 0 0 0 1
216 บ้านหนองยาว 1 0 0 0 1
217 มรุกขนคร 1 0 0 0 1
218 อนุบาลนิลวรรณ 1 0 0 0 1
219 บ้านสร้างแห่ 0 7 2 1 9
220 บ้านวังยาง 0 4 0 0 4
221 บ้านชาติพัฒนาสันติสุข 0 3 4 0 7
222 บ้านทุ่งสว่าง 0 3 1 0 4
223 อนุบาลเชษฐานงนุช 0 2 0 1 2
224 บ้านดงโชค 0 2 0 0 2
225 บ้านหนองหมากแก้ว 0 2 0 0 2
226 เมืองนครพนม 0 1 3 2 4
227 บ้านดงติ้ว 0 1 3 0 4
228 บ้านหนองกุง 0 1 2 0 3
229 บ้านกลางน้อย 0 1 1 1 2
230 บ้านนาดี 0 1 1 0 2
231 บ้านปากบัง 0 1 1 0 2
232 สีชมพูมิตรภาพที่ 164 0 1 1 0 2
233 บ้านหนองบึง 0 1 0 2 1
234 บ้านโคกก่อง 0 1 0 2 1
235 บ้านหนองจันทน์ 0 1 0 0 1
236 บ้านแขนนาง 0 1 0 0 1
237 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์ 0 1 0 0 1
238 บ้านโพนทา 0 1 0 0 1
239 ชายแดนอนุสรณ์ 0 1 0 0 1
240 บ้านกอก 0 1 0 0 1
241 บ้านคำเม็ก 0 1 0 0 1
242 บ้านสว่างสำราญ 0 1 0 0 1
243 บ้านหนองกุดแคน 0 1 0 0 1
244 บ้านห้วยไหล่ 0 1 0 0 1
245 บ้านโนนสังข์ 0 1 0 0 1
246 บ้านนาทราย 0 0 1 0 1
247 บ้านแก่งโพธิ์ 0 0 1 0 1
248 บ้านโนนสวรรค์ 0 0 1 0 1
249 บ้านกลางบ้านหนาด 0 0 0 0 0
250 บ้านจำปา 0 0 0 0 0
251 บ้านนาฉันทะญาณวีโรอนุสรณ์ 0 0 0 0 0
รวม 1,160 560 282 159 2,002