สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครพนม เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลนครพนม 12 9 3 24 31 5 2 2 38
2 ธารน้ำใจ 11 5 6 22 31 9 2 2 42
3 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3 " 10 6 5 21 27 6 1 0 34
4 ศรีโพนทองวิทยา 8 5 5 18 24 8 5 1 37
5 โพนสวางนางิ้ววิทยา 5 4 6 15 21 6 4 6 31
6 บ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) 5 4 0 9 10 1 5 4 16
7 ชุมชนบ้านพิมาน 5 3 0 8 12 0 0 0 12
8 วัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร" 4 5 2 11 16 4 1 1 21
9 สุนทรวิจิตร 4 3 3 10 14 5 1 1 20
10 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี 4 3 1 8 20 6 3 0 29
11 ไทยรัฐวิทยา ๕๐(บ้านคำพี้) 3 3 0 6 14 5 5 4 24
12 บ้านวังตามัว 3 2 1 6 7 3 0 0 10
13 เรณูวิทยาคาร 3 2 0 5 14 1 3 3 18
14 บ้านนาเลียง 3 1 3 7 9 3 7 2 19
15 บ้านชะโนต 3 1 2 6 7 4 2 5 13
16 บ้านหนองโพธิ์วังโน 3 1 0 4 6 0 1 0 7
17 บ้านน้ำก่ำ(สิทธิผลนุกูล) 3 0 3 6 13 5 2 1 20
18 บ้านยอดชาดวิทยา 3 0 2 5 7 9 2 2 18
19 สันตยานันท์ 3 0 1 4 3 3 3 1 9
20 บ้านโคกกลาง 2 7 1 10 18 4 3 1 25
21 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 2 6 5 13 24 6 4 1 34
22 บ้านนาโดนใหม่ 2 5 3 10 13 1 1 0 15
23 บ้านผึ้ง 2 4 1 7 11 7 6 0 24
24 บ้านหนองบัวคำ 2 4 0 6 10 1 0 0 11
25 ปลาปากราษฎร์บำรุง 2 3 2 7 24 9 2 1 35
26 บ้านโคกหินแฮ่ 2 2 4 8 16 10 4 3 30
27 บ้านนาดอกไม้ 2 2 1 5 11 2 6 3 19
28 บ้านหนองปลาดุก 2 2 1 5 8 3 3 1 14
29 เซนต์ยอแซฟนาแก 2 2 0 4 8 2 1 4 11
30 บ้านนากุงยางคำ 2 1 1 4 4 8 2 4 14
31 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุ 2 1 0 3 5 3 2 1 10
32 บ้านนาป่งคอง 2 1 0 3 4 1 0 0 5
33 หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี 2 0 3 5 8 5 3 3 16
34 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ 2 0 1 3 11 6 1 4 18
35 นางามวิทยาคาร 2 0 1 3 4 3 0 0 7
36 บ้านดอนแดงเจริญทอง 2 0 0 2 7 10 5 5 22
37 นาถ่อนวิทยานุกูล 2 0 0 2 6 4 0 1 10
38 บ้านสำราญ 1 4 2 7 15 4 0 3 19
39 บ้านนาคอกควาย 1 2 3 6 13 11 2 0 26
40 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) 1 2 1 4 6 5 1 0 12
41 บ้านหนองแซง 1 2 1 4 5 2 1 0 8
42 บ้านดงบาก 1 2 0 3 6 3 4 1 13
43 ชุมชนหนองฮีสามัคคี 1 1 3 5 13 7 4 1 24
44 โพนทองวิทยาคาร 1 1 2 4 18 9 5 1 32
45 บ้านม่วง 1 1 1 3 6 5 1 3 12
46 ชุมชนบ้านพุ่มแก 1 1 1 3 6 1 0 0 7
47 บ้านศรีธน 1 1 0 2 7 1 0 3 8
48 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) 1 1 0 2 3 5 1 1 9
49 บ้านดอนขาว 1 1 0 2 3 4 0 3 7
50 บ้านหนองแสง 1 1 0 2 3 2 0 0 5
51 บ้านหนองหอยใหญ่ 1 0 2 3 6 5 0 1 11
52 บ้านนาคู่ 1 0 2 3 5 1 3 0 9
53 ตงเจี่ย 1 0 1 2 5 3 3 0 11
54 บ้านนายอน้อย 1 0 1 2 5 1 1 0 7
55 บ้านคำสว่าง 1 0 1 2 4 5 1 4 10
56 บ้านโพธิ์ตาก 1 0 1 2 3 3 3 1 9
57 เรณูนครพิกุลแก้ว 1 0 1 2 3 2 1 0 6
58 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์) 1 0 1 2 2 0 0 0 2
59 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต) 1 0 0 1 8 4 5 0 17
60 บ้านวังกระแส 1 0 0 1 8 1 0 0 9
61 บ้านดงยอ 1 0 0 1 6 3 0 0 9
62 บ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล) 1 0 0 1 5 0 0 0 5
63 บ้านดินดำหมากเฟือง 1 0 0 1 3 3 0 0 6
64 บ้านหนองบ่อ 1 0 0 1 3 0 0 1 3
65 บ้านถาวรนาอุดม 1 0 0 1 3 0 0 0 3
66 บ้านนางเลิศ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
67 บ้านดอนยานาง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
68 บ้านเหล่าสำราญ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
69 บ้านโคกสว่าง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
70 ลาดสว่างวิทยา 1 0 0 1 2 0 0 0 2
71 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 1 0 0 1 1 3 5 2 9
72 บ้านนายอ 1 0 0 1 1 1 3 0 5
73 บ้านคำผาสุก 1 0 0 1 1 1 1 0 3
74 บ้านดงดู่งาม 1 0 0 1 1 0 1 0 2
75 บ้านหนองค้าโคกกุง 0 3 0 3 7 1 0 0 8
76 บ้านกุรุคุ 0 2 3 5 12 9 4 2 25
77 บ้านแสนพันหมันหย่อน 0 2 3 5 9 3 2 0 14
78 บ้านวังยาง 0 2 1 3 4 0 0 0 4
79 อนุบาลประยูรศรี 0 2 0 2 6 2 4 2 12
80 บ้านนาโสก 0 2 0 2 5 2 0 1 7
81 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา 0 2 0 2 2 2 0 0 4
82 บ้านจรุกเตย 0 2 0 2 1 3 1 1 5
83 บ้านกุตาไก้ 0 1 2 3 8 2 1 2 11
84 บ้านกกไฮ 0 1 2 3 5 1 1 1 7
85 บ้านดงอินำ 0 1 1 2 7 4 0 0 11
86 พระซองวิทยาคาร 0 1 1 2 4 3 2 0 9
87 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา) 0 1 1 2 3 5 4 2 12
88 บ้านวังสิม 0 1 1 2 2 1 0 0 3
89 บ้านนาหัวบ่อ 0 1 0 1 5 2 2 0 9
90 บ้านกุดฉิม 0 1 0 1 4 0 1 0 5
91 บ้านวังไฮหนองกุง 0 1 0 1 3 4 2 0 9
92 บ้านนาป่ง 0 1 0 1 3 4 1 0 8
93 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง) 0 1 0 1 3 3 0 0 6
94 บ้านหนองคอง 0 1 0 1 3 0 0 0 3
95 บ้านนามูลฮิ้น 0 1 0 1 2 1 1 1 4
96 บ้านโพนทัน 0 1 0 1 2 1 1 0 4
97 บ้านหนองกุง(ฮินดูสมาช) 0 1 0 1 2 0 1 0 3
98 บ้านโพนสาวเอ้ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
99 บ้านโพธิ์ศรี 0 1 0 1 1 0 1 0 2
100 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ 0 1 0 1 1 0 0 1 1
101 บ้านเหล่าทุ่ง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
102 หนองสังข์ราษฎร์บำรุง 0 0 2 2 7 10 4 1 21
103 บ้านหนองสะโน 0 0 2 2 3 0 1 0 4
104 บ้านต้นแหน(ราษฎรณ์ต้นแหนฯ) 0 0 2 2 2 1 1 0 4
105 บ้านนาแกบึงเหล็ก 0 0 1 1 8 3 0 1 11
106 บ้านนาหนาด 0 0 1 1 5 4 0 1 9
107 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี 0 0 1 1 5 3 1 1 9
108 บ้านโสกแมว 0 0 1 1 5 2 3 1 10
109 ธาตุพนมดรุณพัฒน์ 0 0 1 1 5 1 3 0 9
110 บ้านดงน้อยพัฒนา 0 0 1 1 4 3 0 1 7
111 บ้านคำพอก 0 0 1 1 4 0 1 0 5
112 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) 0 0 1 1 4 0 1 0 5
113 บ้านโคกกลาง 0 0 1 1 4 0 1 0 5
114 บ้านนาสะเดา 0 0 1 1 4 0 0 0 4
115 บ้านหนองญาติ 0 0 1 1 3 4 1 0 8
116 บ้านหนองหญ้าไซ 0 0 1 1 3 1 0 0 4
117 บ้านนาราชควาย 0 0 1 1 2 4 3 3 9
118 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง 0 0 1 1 2 4 2 0 8
119 บ้านนาทุ่งมั่ง 0 0 1 1 2 2 2 2 6
120 บ้านทรายมูลคำผักแพว 0 0 1 1 2 2 0 0 4
121 บ้านนกเหาะ 0 0 1 1 2 1 4 1 7
122 บ้านทันสมัย 0 0 1 1 2 1 1 0 4
123 บ้านดงหมู 0 0 1 1 2 0 0 0 2
124 บ้านดงป่ายูง 0 0 1 1 1 4 1 1 6
125 นาถ่อนท่าวิทยาคาร 0 0 1 1 1 2 1 0 4
126 บ้านหัวขัวใต้ 0 0 1 1 1 2 1 0 4
127 บ้านนางาม 0 0 1 1 1 0 0 1 1
128 บ้านบ่อสะอาด 0 0 1 1 1 0 0 0 1
129 บ้านหนองจันทน์ 0 0 1 1 0 1 0 0 1
130 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา 0 0 0 0 5 4 0 0 9
131 บ้านโคกสูง 0 0 0 0 5 3 3 0 11
132 ดอนเหลืองทองวิทยา 0 0 0 0 5 3 0 0 8
133 บ้านมหาชัย 0 0 0 0 5 2 3 2 10
134 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง 28) 0 0 0 0 5 2 0 0 7
135 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์ฯ) 0 0 0 0 5 0 1 0 6
136 ชุมชนนามนวิทยาคาร 0 0 0 0 4 1 2 1 7
137 บ้านดอนดู่ 0 0 0 0 4 1 0 1 5
138 บ้านทุ่งมน 0 0 0 0 4 1 0 0 5
139 บ้านเหิบ 0 0 0 0 4 1 0 0 5
140 บ้านกลางมูลอ้น 0 0 0 0 4 0 1 0 5
141 บ้านชะโงมนาโดน 0 0 0 0 4 0 1 0 5
142 บ้านกุงโกน 0 0 0 0 3 2 1 2 6
143 บ้านขอนขว้าง 0 0 0 0 3 2 0 1 5
144 บ้านคับพวง 0 0 0 0 3 1 1 0 5
145 บ้านหนองแคน 0 0 0 0 3 1 1 0 5
146 บ้านหนองนางด่อน 0 0 0 0 3 0 1 1 4
147 อุ่มเหม้าวิทยาคาร 0 0 0 0 2 4 0 1 6
148 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ 0 0 0 0 2 3 2 1 7
149 บ่อดอกซ้อนท่าวัด 0 0 0 0 2 3 2 1 7
150 ดงสว่างเจริญวิทย์ 0 0 0 0 2 3 2 0 7
151 บ้านหนองดินแดง 0 0 0 0 2 3 1 0 6
152 บ้านห้วยทราย 0 0 0 0 2 3 0 0 5
153 บ้านดอนกลาง 0 0 0 0 2 2 2 0 6
154 บ้านโพนแพง 0 0 0 0 2 2 1 2 5
155 บ้านโพนสวางหนองแหน 0 0 0 0 2 2 1 0 5
156 บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ 0 0 0 0 2 2 0 1 4
157 บ้านปลาปากน้อย 0 0 0 0 2 2 0 0 4
158 บ้านโชคอำนวย 0 0 0 0 2 2 0 0 4
159 บ้านหนองบัวหนองแวง 0 0 0 0 2 1 3 0 6
160 บ้านดอนสวรรค์ 0 0 0 0 2 1 1 1 4
161 บ้านหนองหญ้าม้า 0 0 0 0 2 1 1 0 4
162 บ้านโพนป่าหว้าน 0 0 0 0 2 1 0 2 3
163 บ้านนาบัว 0 0 0 0 2 1 0 1 3
164 บ้านนาขาม 0 0 0 0 2 1 0 0 3
165 บ้านนาขามส้มป่อย 0 0 0 0 2 1 0 0 3
166 บ้านนามะเขือ 0 0 0 0 2 0 1 1 3
167 บ้านสร้างเม็ก 0 0 0 0 2 0 0 1 2
168 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
169 บ้านดอนข้าวหลาม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
170 บ้านธาตุพนม(พิทักษ์วิทยา) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
171 บ้านนามนดงติ้ววิทยา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
172 บ้านน้อยใต้ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
173 บ้านวังม่วง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
174 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองฯ) 0 0 0 0 1 6 3 1 10
175 บ้านพระซองเหนือ 0 0 0 0 1 3 0 0 4
176 บ้านหนองยอโพนแพง 0 0 0 0 1 2 2 0 5
177 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร 0 0 0 0 1 2 0 1 3
178 บ้านคำชะอี 0 0 0 0 1 2 0 0 3
179 บ้านหนองบัวด่านเก่า 0 0 0 0 1 2 0 0 3
180 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ ๘๗ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
181 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี 0 0 0 0 1 1 0 1 2
182 บ้านหนองแซง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
183 บ้านนาม่วง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
184 บ้านนาราชควายน้อย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
185 บ้านวังกะเบา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
186 บ้านสร้างหิน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
187 บ้านหนองกกคูณ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
188 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
189 บ้านหนองห้าง 0 0 0 0 1 0 4 0 5
190 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์ 0 0 0 0 1 0 3 2 4
191 บ้านพิมานท่า 0 0 0 0 1 0 2 0 3
192 บ้านสุขเกษม 0 0 0 0 1 0 2 0 3
193 บ้านนาคำ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
194 นาผือบอนราษฎร์นุกูล 0 0 0 0 1 0 1 0 2
195 บ้านไทยสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 2 1
196 นาเหนือทุ่งทองวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 1 1
197 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
198 บ้านดอนโทน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
199 บ้านนาแกน้อย กรป.กลางฯ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
200 บ้านดงก้อม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
201 บ้านตับเต่าโนนจันทร์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
202 บ้านนาบั่ว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
203 บ้านนาสีนวล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
204 บ้านนาเชือก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
205 บ้านน้ำบ่อ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
206 บ้านวังโพธิ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
207 บ้านสร้างแป้น 0 0 0 0 1 0 0 0 1
208 บ้านสามแยกหัวภูธร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
209 บ้านหนองบัวหน้าฐานบิน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
210 บ้านหนองยาว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
211 บ้านใหม่วังเซือม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
212 มรุกขนคร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
213 อนุบาลนิลวรรณ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
214 บ้านสร้างแห่ 0 0 0 0 0 7 2 1 9
215 บ้านวังยาง 0 0 0 0 0 4 0 0 4
216 บ้านชาติพัฒนาสันติสุข 0 0 0 0 0 3 4 0 7
217 บ้านทุ่งสว่าง 0 0 0 0 0 3 1 0 4
218 อนุบาลเชษฐานงนุช 0 0 0 0 0 2 0 1 2
219 บ้านดงโชค 0 0 0 0 0 2 0 0 2
220 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 0 2 0 0 2
221 บ้านหนองหมากแก้ว 0 0 0 0 0 2 0 0 2
222 เมืองนครพนม 0 0 0 0 0 1 3 2 4
223 บ้านดงติ้ว 0 0 0 0 0 1 3 0 4
224 บ้านหนองกุง 0 0 0 0 0 1 2 0 3
225 บ้านกลางน้อย 0 0 0 0 0 1 1 1 2
226 บ้านนาดี 0 0 0 0 0 1 1 0 2
227 บ้านปากบัง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
228 สีชมพูมิตรภาพที่ 164 0 0 0 0 0 1 1 0 2
229 บ้านหนองบึง 0 0 0 0 0 1 0 2 1
230 บ้านโคกก่อง 0 0 0 0 0 1 0 2 1
231 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
232 บ้านโพนทา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
233 ชายแดนอนุสรณ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
234 บ้านกอก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
235 บ้านคำเม็ก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
236 บ้านสว่างสำราญ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
237 บ้านหนองกุดแคน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
238 บ้านห้วยไหล่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
239 บ้านแขนนาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
240 บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลฺยาโณอุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
241 บ้านโนนสังข์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
242 บ้านนาทราย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
243 บ้านแก่งโพธิ์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
244 บ้านโนนสวรรค์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
245 บ้านกลางบ้านหนาด 0 0 0 0 0 0 0 0 0
246 บ้านนาฉันทะญาณวีโรอนุสรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
247 บ้านวังยาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 168 153 137 458 1,019 507 271 158 1,797