สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครพนม เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลนครพนม 12 9 3 24 31 5 2 2 38
2 ธารน้ำใจ 11 5 6 22 31 9 2 2 42
3 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3 " 10 7 6 23 30 7 2 0 39
4 ศรีโพนทองวิทยา 8 6 5 19 25 8 5 1 38
5 โพนสวางนางิ้ววิทยา 6 4 6 16 22 6 4 6 32
6 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี 6 4 2 12 24 6 3 0 33
7 บ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) 6 4 0 10 11 1 5 4 17
8 ปลาปากราษฎร์บำรุง 5 3 4 12 29 10 2 1 41
9 ไทยรัฐวิทยา ๕๐(บ้านคำพี้) 5 3 1 9 18 5 5 4 28
10 ชุมชนบ้านพิมาน 5 3 0 8 12 0 0 0 12
11 เรณูวิทยาคาร 5 2 1 8 19 3 3 3 25
12 วัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร" 4 6 2 12 17 4 1 1 22
13 บ้านสำราญ 4 4 2 10 18 4 0 3 22
14 สุนทรวิจิตร 4 3 3 10 14 5 1 1 20
15 บ้านโคกหินแฮ่ 4 2 4 10 18 11 4 3 33
16 บ้านชะโนต 4 2 3 9 9 5 2 5 16
17 บ้านน้ำก่ำ(สิทธิผลนุกูล) 4 0 3 7 15 5 2 1 22
18 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 3 7 6 16 28 8 5 2 41
19 หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี 3 2 4 9 11 7 3 3 21
20 บ้านวังตามัว 3 2 1 6 7 3 0 0 10
21 บ้านนาเลียง 3 1 3 7 9 3 7 2 19
22 อุ่มเหม้าวิทยาคาร 3 1 0 4 6 5 0 1 11
23 บ้านหนองโพธิ์วังโน 3 1 0 4 6 0 1 0 7
24 บ้านยอดชาดวิทยา 3 0 2 5 7 9 2 2 18
25 นางามวิทยาคาร 3 0 1 4 5 4 0 0 9
26 สันตยานันท์ 3 0 1 4 3 3 3 1 9
27 บ้านดอนแดงเจริญทอง 3 0 0 3 9 11 6 5 26
28 บ้านถาวรนาอุดม 3 0 0 3 6 0 3 0 9
29 บ้านโคกกลาง 2 7 1 10 18 4 3 1 25
30 บ้านนาโดนใหม่ 2 5 3 10 13 1 1 0 15
31 บ้านผึ้ง 2 4 1 7 11 7 6 0 24
32 บ้านหนองบัวคำ 2 4 0 6 10 1 0 0 11
33 บ้านนาดอกไม้ 2 2 1 5 11 2 6 3 19
34 บ้านหนองปลาดุก 2 2 1 5 8 3 3 1 14
35 บ้านหนองแซง 2 2 1 5 6 2 1 0 9
36 เซนต์ยอแซฟนาแก 2 2 0 4 8 2 1 4 11
37 บ้านนากุงยางคำ 2 1 2 5 10 8 2 4 20
38 บ้านดอนขาว 2 1 2 5 6 4 0 3 10
39 ชุมชนบ้านพุ่มแก 2 1 1 4 6 2 0 0 8
40 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุ 2 1 0 3 5 3 2 1 10
41 บ้านนาป่งคอง 2 1 0 3 4 1 0 0 5
42 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ 2 0 1 3 11 6 1 4 18
43 นาถ่อนวิทยานุกูล 2 0 1 3 10 4 0 1 14
44 บ้านดงยอ 2 0 0 2 9 3 0 0 12
45 บ้านนางเลิศ 2 0 0 2 5 2 0 0 7
46 บ้านดินดำหมากเฟือง 2 0 0 2 4 3 0 0 7
47 บ้านโคกสว่าง 2 0 0 2 4 0 0 0 4
48 ลาดสว่างวิทยา 2 0 0 2 3 0 0 0 3
49 บ้านนาคอกควาย 1 2 3 6 13 11 3 0 27
50 บ้านนายอน้อย 1 2 1 4 7 1 1 0 9
51 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) 1 2 1 4 6 5 1 0 12
52 บ้านดงบาก 1 2 0 3 7 4 4 1 15
53 โพนทองวิทยาคาร 1 1 3 5 21 10 5 1 36
54 ชุมชนหนองฮีสามัคคี 1 1 3 5 13 7 4 1 24
55 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา) 1 1 2 4 4 6 4 2 14
56 บ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล) 1 1 1 3 7 0 1 0 8
57 บ้านม่วง 1 1 1 3 6 5 1 3 12
58 บ้านคำสว่าง 1 1 1 3 5 6 1 4 12
59 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) 1 1 1 3 4 5 1 1 10
60 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ ๘๗ 1 1 1 3 4 2 0 0 6
61 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา 1 1 0 2 8 4 0 0 12
62 บ้านศรีธน 1 1 0 2 7 1 0 3 8
63 บ้านหนองแสง 1 1 0 2 4 2 0 0 6
64 บ้านดอนข้าวหลาม 1 1 0 2 3 1 0 0 4
65 บ้านหนองกุง(ฮินดูสมาช) 1 1 0 2 3 0 1 0 4
66 พระกลางวิทยาคาร 1 1 0 2 3 0 0 0 3
67 บ้านหนองหอยใหญ่ 1 0 2 3 6 5 0 1 11
68 บ้านนาคู่ 1 0 2 3 5 1 3 0 9
69 บ้านวังกระแส 1 0 1 2 10 2 0 0 12
70 ตงเจี่ย 1 0 1 2 5 3 3 0 11
71 บ้านโพธิ์ตาก 1 0 1 2 3 3 3 1 9
72 เรณูนครพิกุลแก้ว 1 0 1 2 3 2 1 0 6
73 บ้านดงป่ายูง 1 0 1 2 2 4 1 1 7
74 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์) 1 0 1 2 2 0 0 0 2
75 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต) 1 0 0 1 10 6 5 0 21
76 บ่อดอกซ้อนท่าวัด 1 0 0 1 3 4 2 1 9
77 บ้านหนองบ่อ 1 0 0 1 3 0 0 1 3
78 บ้านนามนดงติ้ววิทยา 1 0 0 1 3 0 0 0 3
79 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี 1 0 0 1 2 1 0 1 3
80 บ้านดอนยานาง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
81 บ้านเหล่าสำราญ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
82 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 1 0 0 1 1 3 5 2 9
83 บ้านนายอ 1 0 0 1 1 1 3 0 5
84 บ้านคำผาสุก 1 0 0 1 1 1 1 0 3
85 บ้านดงดู่งาม 1 0 0 1 1 0 1 0 2
86 บ้านกุรุคุ 0 5 3 8 14 11 4 2 29
87 อนุบาลประยูรศรี 0 3 0 3 7 2 4 2 13
88 บ้านหนองค้าโคกกุง 0 3 0 3 7 1 0 0 8
89 บ้านแสนพันหมันหย่อน 0 2 3 5 9 3 2 0 14
90 บ้านวังยาง 0 2 1 3 4 0 0 0 4
91 บ้านกุดฉิม 0 2 0 2 7 2 1 0 10
92 บ้านนาโสก 0 2 0 2 5 2 0 1 7
93 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา 0 2 0 2 4 2 0 0 6
94 บ้านจรุกเตย 0 2 0 2 1 3 1 1 5
95 บ้านกุตาไก้ 0 1 3 4 10 4 2 2 16
96 บ้านกกไฮ 0 1 2 3 5 1 1 1 7
97 บ้านดงอินำ 0 1 1 2 9 6 0 0 15
98 พระซองวิทยาคาร 0 1 1 2 4 3 2 0 9
99 บ้านทันสมัย 0 1 1 2 3 1 1 0 5
100 บ้านวังสิม 0 1 1 2 2 1 0 0 3
101 บ้านนาหัวบ่อ 0 1 0 1 5 4 2 0 11
102 บ้านเหิบ 0 1 0 1 5 2 0 0 7
103 บ้านวังไฮหนองกุง 0 1 0 1 4 4 2 0 10
104 บ้านนาป่ง 0 1 0 1 3 4 1 0 8
105 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง) 0 1 0 1 3 3 0 0 6
106 บ้านหนองคอง 0 1 0 1 3 0 0 0 3
107 บ้านพระซองเหนือ 0 1 0 1 2 3 0 0 5
108 บ้านนามูลฮิ้น 0 1 0 1 2 1 1 1 4
109 บ้านโพนทัน 0 1 0 1 2 1 1 0 4
110 นาเหนือทุ่งทองวิทยา 0 1 0 1 2 0 0 1 2
111 บ้านจอมมณี 0 1 0 1 2 0 0 0 2
112 บ้านหนองบัว 0 1 0 1 1 3 0 0 4
113 บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลฺยาโณอุปถัมภ์) 0 1 0 1 1 2 0 0 3
114 บ้านโพนสาวเอ้ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
115 บ้านโพธิ์ศรี 0 1 0 1 1 0 1 0 2
116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ 0 1 0 1 1 0 0 1 1
117 บ้านเหล่าทุ่ง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
118 หนองสังข์ราษฎร์บำรุง 0 0 2 2 7 11 4 1 22
119 บ้านหนองสะโน 0 0 2 2 4 1 1 0 6
120 บ้านต้นแหน(ราษฎรณ์ต้นแหนฯ) 0 0 2 2 2 1 1 0 4
121 บ้านนาแกบึงเหล็ก 0 0 1 1 8 3 0 1 11
122 บ้านโสกแมว 0 0 1 1 7 3 4 1 14
123 บ้านนาหนาด 0 0 1 1 5 4 0 1 9
124 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี 0 0 1 1 5 3 1 1 9
125 ธาตุพนมดรุณพัฒน์ 0 0 1 1 5 1 3 0 9
126 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง 0 0 1 1 4 5 2 0 11
127 บ้านนาราชควาย 0 0 1 1 4 4 3 3 11
128 บ้านดงน้อยพัฒนา 0 0 1 1 4 3 0 1 7
129 บ้านคำพอก 0 0 1 1 4 0 1 0 5
130 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) 0 0 1 1 4 0 1 0 5
131 บ้านโคกกลาง 0 0 1 1 4 0 1 0 5
132 บ้านนาสะเดา 0 0 1 1 4 0 0 0 4
133 บ้านหนองญาติ 0 0 1 1 3 4 1 0 8
134 บ้านหนองหญ้าไซ 0 0 1 1 3 2 0 0 5
135 บ้านนาทุ่งมั่ง 0 0 1 1 2 2 2 2 6
136 บ้านทรายมูลคำผักแพว 0 0 1 1 2 2 0 0 4
137 บ้านนกเหาะ 0 0 1 1 2 1 5 1 8
138 บ้านดงหมู 0 0 1 1 2 0 0 0 2
139 บ้านหัวขัวใต้ 0 0 1 1 1 4 1 0 6
140 นาถ่อนท่าวิทยาคาร 0 0 1 1 1 2 1 0 4
141 บ้านนางาม 0 0 1 1 1 0 0 1 1
142 บ้านบ่อสะอาด 0 0 1 1 1 0 0 0 1
143 บ้านหนองจันทน์ 0 0 1 1 0 1 0 0 1
144 ชุมชนนามนวิทยาคาร 0 0 0 0 6 1 2 1 9
145 บ้านโคกสูง 0 0 0 0 5 5 3 0 13
146 ดอนเหลืองทองวิทยา 0 0 0 0 5 3 0 0 8
147 บ้านมหาชัย 0 0 0 0 5 2 3 2 10
148 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง 28) 0 0 0 0 5 2 0 0 7
149 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์ฯ) 0 0 0 0 5 0 1 0 6
150 บ้านดอนดู่ 0 0 0 0 4 1 0 1 5
151 บ้านทุ่งมน 0 0 0 0 4 1 0 0 5
152 บ้านกลางมูลอ้น 0 0 0 0 4 0 1 0 5
153 บ้านชะโงมนาโดน 0 0 0 0 4 0 1 0 5
154 บ้านกุงโกน 0 0 0 0 3 2 1 2 6
155 บ้านขอนขว้าง 0 0 0 0 3 2 0 1 5
156 บ้านคับพวง 0 0 0 0 3 1 1 0 5
157 บ้านหนองแคน 0 0 0 0 3 1 1 0 5
158 บ้านนาขาม 0 0 0 0 3 1 0 0 4
159 บ้านหนองนางด่อน 0 0 0 0 3 0 1 1 4
160 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ 0 0 0 0 2 3 2 1 7
161 ดงสว่างเจริญวิทย์ 0 0 0 0 2 3 2 0 7
162 บ้านหนองดินแดง 0 0 0 0 2 3 1 0 6
163 บ้านห้วยทราย 0 0 0 0 2 3 0 0 5
164 บ้านดอนกลาง 0 0 0 0 2 2 2 0 6
165 บ้านโพนแพง 0 0 0 0 2 2 1 2 5
166 บ้านหนองหญ้าม้า 0 0 0 0 2 2 1 0 5
167 บ้านโพนสวางหนองแหน 0 0 0 0 2 2 1 0 5
168 บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ 0 0 0 0 2 2 0 1 4
169 บ้านตับเต่าโนนจันทร์ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
170 บ้านปลาปากน้อย 0 0 0 0 2 2 0 0 4
171 บ้านโชคอำนวย 0 0 0 0 2 2 0 0 4
172 บ้านหนองบัวหนองแวง 0 0 0 0 2 1 3 0 6
173 บ้านดอนสวรรค์ 0 0 0 0 2 1 1 1 4
174 บ้านโพนป่าหว้าน 0 0 0 0 2 1 0 2 3
175 บ้านนาบัว 0 0 0 0 2 1 0 1 3
176 บ้านนาขามส้มป่อย 0 0 0 0 2 1 0 0 3
177 บ้านนามะเขือ 0 0 0 0 2 0 1 1 3
178 บ้านสร้างเม็ก 0 0 0 0 2 0 0 1 2
179 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
180 บ้านนาแกน้อย กรป.กลางฯ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
181 บ้านธาตุพนม(พิทักษ์วิทยา) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
182 บ้านน้อยใต้ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
183 บ้านวังม่วง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
184 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองฯ) 0 0 0 0 1 6 3 1 10
185 บ้านหนองบัวด่านเก่า 0 0 0 0 1 3 0 0 4
186 บ้านหนองยอโพนแพง 0 0 0 0 1 2 2 0 5
187 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร 0 0 0 0 1 2 0 1 3
188 บ้านคำชะอี 0 0 0 0 1 2 0 0 3
189 บ้านวังกะเบา 0 0 0 0 1 2 0 0 3
190 นาผือบอนราษฎร์นุกูล 0 0 0 0 1 1 1 0 3
191 บ้านหนองแซง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
192 บ้านนาม่วง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
193 บ้านนาราชควายน้อย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
194 บ้านสร้างหิน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
195 บ้านหนองกกคูณ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
196 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
197 บ้านใหม่วังเซือม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
198 บ้านหนองห้าง 0 0 0 0 1 0 4 0 5
199 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์ 0 0 0 0 1 0 3 2 4
200 บ้านพิมานท่า 0 0 0 0 1 0 2 0 3
201 บ้านสุขเกษม 0 0 0 0 1 0 2 0 3
202 บ้านนาคำ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
203 บ้านไทยสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 2 1
204 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
205 บ้านดอนโทน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
206 บ้านวังยาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
207 บ้านดงก้อม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
208 บ้านนาบั่ว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
209 บ้านนาสีนวล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
210 บ้านนาเชือก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
211 บ้านน้ำบ่อ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
212 บ้านวังโพธิ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
213 บ้านสร้างแป้น 0 0 0 0 1 0 0 0 1
214 บ้านสามแยกหัวภูธร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
215 บ้านสุขเจริญ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
216 บ้านหนองบัวหน้าฐานบิน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
217 บ้านหนองยาว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
218 มรุกขนคร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
219 อนุบาลนิลวรรณ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
220 บ้านสร้างแห่ 0 0 0 0 0 7 2 1 9
221 บ้านวังยาง 0 0 0 0 0 4 0 0 4
222 บ้านชาติพัฒนาสันติสุข 0 0 0 0 0 3 4 0 7
223 บ้านทุ่งสว่าง 0 0 0 0 0 3 1 0 4
224 อนุบาลเชษฐานงนุช 0 0 0 0 0 2 0 1 2
225 บ้านดงโชค 0 0 0 0 0 2 0 0 2
226 บ้านหนองหมากแก้ว 0 0 0 0 0 2 0 0 2
227 เมืองนครพนม 0 0 0 0 0 1 3 2 4
228 บ้านดงติ้ว 0 0 0 0 0 1 3 0 4
229 บ้านหนองกุง 0 0 0 0 0 1 2 0 3
230 บ้านกลางน้อย 0 0 0 0 0 1 1 1 2
231 บ้านนาดี 0 0 0 0 0 1 1 0 2
232 บ้านปากบัง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
233 สีชมพูมิตรภาพที่ 164 0 0 0 0 0 1 1 0 2
234 บ้านหนองบึง 0 0 0 0 0 1 0 2 1
235 บ้านโคกก่อง 0 0 0 0 0 1 0 2 1
236 บ้านแขนนาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
237 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
238 บ้านโพนทา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
239 ชายแดนอนุสรณ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
240 บ้านกอก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
241 บ้านคำเม็ก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
242 บ้านสว่างสำราญ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
243 บ้านหนองกุดแคน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
244 บ้านห้วยไหล่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
245 บ้านโนนสังข์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
246 บ้านนาทราย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
247 บ้านแก่งโพธิ์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
248 บ้านโนนสวรรค์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
249 บ้านกลางบ้านหนาด 0 0 0 0 0 0 0 0 0
250 บ้านจำปา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
251 บ้านนาฉันทะญาณวีโรอนุสรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 213 182 157 552 1,160 560 282 159 2,002