สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครพนม เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ธารน้ำใจ 31 9 2 2 42
2 อนุบาลนครพนม 31 5 2 2 38
3 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3 " 27 6 1 0 34
4 ปลาปากราษฎร์บำรุง 24 9 2 1 35
5 ศรีโพนทองวิทยา 24 8 5 1 37
6 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 24 6 4 1 34
7 โพนสวางนางิ้ววิทยา 21 6 4 6 31
8 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี 20 6 3 0 29
9 โพนทองวิทยาคาร 18 9 5 1 32
10 บ้านโคกกลาง 18 4 3 1 25
11 บ้านโคกหินแฮ่ 16 10 4 3 30
12 วัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร" 16 4 1 1 21
13 บ้านสำราญ 15 4 0 3 19
14 ไทยรัฐวิทยา ๕๐(บ้านคำพี้) 14 5 5 4 24
15 สุนทรวิจิตร 14 5 1 1 20
16 เรณูวิทยาคาร 14 1 3 3 18
17 บ้านนาคอกควาย 13 11 2 0 26
18 ชุมชนหนองฮีสามัคคี 13 7 4 1 24
19 บ้านน้ำก่ำ(สิทธิผลนุกูล) 13 5 2 1 20
20 บ้านนาโดนใหม่ 13 1 1 0 15
21 บ้านกุรุคุ 12 9 4 2 25
22 ชุมชนบ้านพิมาน 12 0 0 0 12
23 บ้านผึ้ง 11 7 6 0 24
24 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ 11 6 1 4 18
25 บ้านนาดอกไม้ 11 2 6 3 19
26 บ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) 10 1 5 4 16
27 บ้านหนองบัวคำ 10 1 0 0 11
28 บ้านนาเลียง 9 3 7 2 19
29 บ้านแสนพันหมันหย่อน 9 3 2 0 14
30 หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี 8 5 3 3 16
31 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต) 8 4 5 0 17
32 บ้านหนองปลาดุก 8 3 3 1 14
33 บ้านนาแกบึงเหล็ก 8 3 0 1 11
34 เซนต์ยอแซฟนาแก 8 2 1 4 11
35 บ้านกุตาไก้ 8 2 1 2 11
36 บ้านวังกระแส 8 1 0 0 9
37 บ้านดอนแดงเจริญทอง 7 10 5 5 22
38 หนองสังข์ราษฎร์บำรุง 7 10 4 1 21
39 บ้านยอดชาดวิทยา 7 9 2 2 18
40 บ้านชะโนต 7 4 2 5 13
41 บ้านดงอินำ 7 4 0 0 11
42 บ้านวังตามัว 7 3 0 0 10
43 บ้านศรีธน 7 1 0 3 8
44 บ้านหนองค้าโคกกุง 7 1 0 0 8
45 บ้านม่วง 6 5 1 3 12
46 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) 6 5 1 0 12
47 บ้านหนองหอยใหญ่ 6 5 0 1 11
48 นาถ่อนวิทยานุกูล 6 4 0 1 10
49 บ้านดงบาก 6 3 4 1 13
50 บ้านดงยอ 6 3 0 0 9
51 อนุบาลประยูรศรี 6 2 4 2 12
52 ชุมชนบ้านพุ่มแก 6 1 0 0 7
53 บ้านหนองโพธิ์วังโน 6 0 1 0 7
54 บ้านนาหนาด 5 4 0 1 9
55 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา 5 4 0 0 9
56 ตงเจี่ย 5 3 3 0 11
57 บ้านโคกสูง 5 3 3 0 11
58 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุ 5 3 2 1 10
59 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี 5 3 1 1 9
60 ดอนเหลืองทองวิทยา 5 3 0 0 8
61 บ้านมหาชัย 5 2 3 2 10
62 บ้านโสกแมว 5 2 3 1 10
63 บ้านนาหัวบ่อ 5 2 2 0 9
64 บ้านหนองแซง 5 2 1 0 8
65 บ้านนาโสก 5 2 0 1 7
66 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง 28) 5 2 0 0 7
67 บ้านนาคู่ 5 1 3 0 9
68 ธาตุพนมดรุณพัฒน์ 5 1 3 0 9
69 บ้านกกไฮ 5 1 1 1 7
70 บ้านนายอน้อย 5 1 1 0 7
71 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์ฯ) 5 0 1 0 6
72 บ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล) 5 0 0 0 5
73 บ้านนากุงยางคำ 4 8 2 4 14
74 บ้านคำสว่าง 4 5 1 4 10
75 พระซองวิทยาคาร 4 3 2 0 9
76 บ้านดงน้อยพัฒนา 4 3 0 1 7
77 นางามวิทยาคาร 4 3 0 0 7
78 ชุมชนนามนวิทยาคาร 4 1 2 1 7
79 บ้านดอนดู่ 4 1 0 1 5
80 บ้านนาป่งคอง 4 1 0 0 5
81 บ้านทุ่งมน 4 1 0 0 5
82 บ้านเหิบ 4 1 0 0 5
83 บ้านกุดฉิม 4 0 1 0 5
84 บ้านคำพอก 4 0 1 0 5
85 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) 4 0 1 0 5
86 บ้านโคกกลาง 4 0 1 0 5
87 บ้านกลางมูลอ้น 4 0 1 0 5
88 บ้านชะโงมนาโดน 4 0 1 0 5
89 บ้านวังยาง 4 0 0 0 4
90 บ้านนาสะเดา 4 0 0 0 4
91 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา) 3 5 4 2 12
92 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) 3 5 1 1 9
93 บ้านวังไฮหนองกุง 3 4 2 0 9
94 บ้านนาป่ง 3 4 1 0 8
95 บ้านหนองญาติ 3 4 1 0 8
96 บ้านดอนขาว 3 4 0 3 7
97 สันตยานันท์ 3 3 3 1 9
98 บ้านโพธิ์ตาก 3 3 3 1 9
99 บ้านดินดำหมากเฟือง 3 3 0 0 6
100 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง) 3 3 0 0 6
101 บ้านกุงโกน 3 2 1 2 6
102 เรณูนครพิกุลแก้ว 3 2 1 0 6
103 บ้านขอนขว้าง 3 2 0 1 5
104 บ้านหนองแสง 3 2 0 0 5
105 บ้านคับพวง 3 1 1 0 5
106 บ้านหนองแคน 3 1 1 0 5
107 บ้านหนองหญ้าไซ 3 1 0 0 4
108 บ้านหนองนางด่อน 3 0 1 1 4
109 บ้านหนองสะโน 3 0 1 0 4
110 บ้านหนองบ่อ 3 0 0 1 3
111 บ้านถาวรนาอุดม 3 0 0 0 3
112 บ้านหนองคอง 3 0 0 0 3
113 บ้านนาราชควาย 2 4 3 3 9
114 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง 2 4 2 0 8
115 อุ่มเหม้าวิทยาคาร 2 4 0 1 6
116 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ 2 3 2 1 7
117 บ่อดอกซ้อนท่าวัด 2 3 2 1 7
118 ดงสว่างเจริญวิทย์ 2 3 2 0 7
119 บ้านหนองดินแดง 2 3 1 0 6
120 บ้านห้วยทราย 2 3 0 0 5
121 บ้านนาทุ่งมั่ง 2 2 2 2 6
122 บ้านดอนกลาง 2 2 2 0 6
123 บ้านโพนแพง 2 2 1 2 5
124 บ้านโพนสวางหนองแหน 2 2 1 0 5
125 บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ 2 2 0 1 4
126 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา 2 2 0 0 4
127 บ้านทรายมูลคำผักแพว 2 2 0 0 4
128 บ้านปลาปากน้อย 2 2 0 0 4
129 บ้านโชคอำนวย 2 2 0 0 4
130 บ้านนกเหาะ 2 1 4 1 7
131 บ้านหนองบัวหนองแวง 2 1 3 0 6
132 บ้านนามูลฮิ้น 2 1 1 1 4
133 บ้านดอนสวรรค์ 2 1 1 1 4
134 บ้านโพนทัน 2 1 1 0 4
135 บ้านต้นแหน(ราษฎรณ์ต้นแหนฯ) 2 1 1 0 4
136 บ้านทันสมัย 2 1 1 0 4
137 บ้านหนองหญ้าม้า 2 1 1 0 4
138 บ้านโพนป่าหว้าน 2 1 0 2 3
139 บ้านนาบัว 2 1 0 1 3
140 บ้านนางเลิศ 2 1 0 0 3
141 บ้านวังสิม 2 1 0 0 3
142 บ้านนาขาม 2 1 0 0 3
143 บ้านนาขามส้มป่อย 2 1 0 0 3
144 บ้านนามะเขือ 2 0 1 1 3
145 บ้านหนองกุง(ฮินดูสมาช) 2 0 1 0 3
146 บ้านสร้างเม็ก 2 0 0 1 2
147 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์) 2 0 0 0 2
148 บ้านดอนยานาง 2 0 0 0 2
149 บ้านเหล่าสำราญ 2 0 0 0 2
150 บ้านโคกสว่าง 2 0 0 0 2
151 ลาดสว่างวิทยา 2 0 0 0 2
152 บ้านดงหมู 2 0 0 0 2
153 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ) 2 0 0 0 2
154 บ้านดอนข้าวหลาม 2 0 0 0 2
155 บ้านธาตุพนม(พิทักษ์วิทยา) 2 0 0 0 2
156 บ้านนามนดงติ้ววิทยา 2 0 0 0 2
157 บ้านน้อยใต้ 2 0 0 0 2
158 บ้านวังม่วง 2 0 0 0 2
159 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองฯ) 1 6 3 1 10
160 บ้านดงป่ายูง 1 4 1 1 6
161 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 1 3 5 2 9
162 บ้านจรุกเตย 1 3 1 1 5
163 บ้านพระซองเหนือ 1 3 0 0 4
164 บ้านหนองยอโพนแพง 1 2 2 0 5
165 นาถ่อนท่าวิทยาคาร 1 2 1 0 4
166 บ้านหัวขัวใต้ 1 2 1 0 4
167 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร 1 2 0 1 3
168 บ้านคำชะอี 1 2 0 0 3
169 บ้านหนองบัวด่านเก่า 1 2 0 0 3
170 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ ๘๗ 1 2 0 0 3
171 บ้านนายอ 1 1 3 0 5
172 บ้านคำผาสุก 1 1 1 0 3
173 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี 1 1 0 1 2
174 บ้านหนองแซง 1 1 0 1 2
175 บ้านโพนสาวเอ้ 1 1 0 0 2
176 บ้านนาม่วง 1 1 0 0 2
177 บ้านนาราชควายน้อย 1 1 0 0 2
178 บ้านวังกะเบา 1 1 0 0 2
179 บ้านสร้างหิน 1 1 0 0 2
180 บ้านหนองกกคูณ 1 1 0 0 2
181 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง 1 1 0 0 2
182 บ้านหนองห้าง 1 0 4 0 5
183 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์ 1 0 3 2 4
184 บ้านพิมานท่า 1 0 2 0 3
185 บ้านสุขเกษม 1 0 2 0 3
186 บ้านดงดู่งาม 1 0 1 0 2
187 บ้านโพธิ์ศรี 1 0 1 0 2
188 บ้านนาคำ 1 0 1 0 2
189 นาผือบอนราษฎร์นุกูล 1 0 1 0 2
190 บ้านไทยสามัคคี 1 0 0 2 1
191 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ 1 0 0 1 1
192 บ้านนางาม 1 0 0 1 1
193 นาเหนือทุ่งทองวิทยา 1 0 0 1 1
194 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง 1 0 0 1 1
195 บ้านเหล่าทุ่ง 1 0 0 0 1
196 บ้านบ่อสะอาด 1 0 0 0 1
197 บ้านดอนโทน 1 0 0 0 1
198 บ้านนาแกน้อย กรป.กลางฯ 1 0 0 0 1
199 บ้านดงก้อม 1 0 0 0 1
200 บ้านตับเต่าโนนจันทร์ 1 0 0 0 1
201 บ้านนาบั่ว 1 0 0 0 1
202 บ้านนาสีนวล 1 0 0 0 1
203 บ้านนาเชือก 1 0 0 0 1
204 บ้านน้ำบ่อ 1 0 0 0 1
205 บ้านวังโพธิ์ 1 0 0 0 1
206 บ้านสร้างแป้น 1 0 0 0 1
207 บ้านสามแยกหัวภูธร 1 0 0 0 1
208 บ้านหนองบัวหน้าฐานบิน 1 0 0 0 1
209 บ้านหนองยาว 1 0 0 0 1
210 บ้านใหม่วังเซือม 1 0 0 0 1
211 มรุกขนคร 1 0 0 0 1
212 อนุบาลนิลวรรณ 1 0 0 0 1
213 บ้านสร้างแห่ 0 7 2 1 9
214 บ้านวังยาง 0 4 0 0 4
215 บ้านชาติพัฒนาสันติสุข 0 3 4 0 7
216 บ้านทุ่งสว่าง 0 3 1 0 4
217 อนุบาลเชษฐานงนุช 0 2 0 1 2
218 บ้านดงโชค 0 2 0 0 2
219 บ้านหนองบัว 0 2 0 0 2
220 บ้านหนองหมากแก้ว 0 2 0 0 2
221 เมืองนครพนม 0 1 3 2 4
222 บ้านดงติ้ว 0 1 3 0 4
223 บ้านหนองกุง 0 1 2 0 3
224 บ้านกลางน้อย 0 1 1 1 2
225 บ้านนาดี 0 1 1 0 2
226 บ้านปากบัง 0 1 1 0 2
227 สีชมพูมิตรภาพที่ 164 0 1 1 0 2
228 บ้านหนองบึง 0 1 0 2 1
229 บ้านโคกก่อง 0 1 0 2 1
230 บ้านหนองจันทน์ 0 1 0 0 1
231 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์ 0 1 0 0 1
232 บ้านโพนทา 0 1 0 0 1
233 ชายแดนอนุสรณ์ 0 1 0 0 1
234 บ้านกอก 0 1 0 0 1
235 บ้านคำเม็ก 0 1 0 0 1
236 บ้านสว่างสำราญ 0 1 0 0 1
237 บ้านหนองกุดแคน 0 1 0 0 1
238 บ้านห้วยไหล่ 0 1 0 0 1
239 บ้านแขนนาง 0 1 0 0 1
240 บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลฺยาโณอุปถัมภ์) 0 1 0 0 1
241 บ้านโนนสังข์ 0 1 0 0 1
242 บ้านนาทราย 0 0 1 0 1
243 บ้านแก่งโพธิ์ 0 0 1 0 1
244 บ้านโนนสวรรค์ 0 0 1 0 1
245 บ้านกลางบ้านหนาด 0 0 0 0 0
246 บ้านนาฉันทะญาณวีโรอนุสรณ์ 0 0 0 0 0
247 บ้านวังยาง 0 0 0 0 0
รวม 1,019 507 271 158 1,955