หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สพป.นครพนม เขต 1
ระหว่าง วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 - วันที่ 3 ตุลาคม 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน  
2 นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน  
3 นายรัฐศาสตร์ กองสินแก้ว รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน  
4 นายสุขบดินทร์ สุทธะมา รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
5 นายกรัยสิทธิ์ พ่อสาร รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
6 นายมงคล รุณธาตุ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
7 นายเกียรติศักดิ์ ลาภจิตร รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
8 นายมงคล รุ่งสว่าง รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
9 นางกนกพร ด้วงคำพา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
10 นายชัยยุทธ เพ็ชรวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
11 นายสุรัตน์ บุตรดี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
12 นางสุพร เจียร์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
13 นางกัญญดา นิ่มน้อย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
14 นางรุ่งนภา สุภา ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
15 ประธานเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
16 ประธานเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
17 ประธานเครือข่ายคำเตย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
18 ประธานเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
19 ประธานเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
20 ประธานเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
21 ประธานเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
22 ประธานเครือข่ายพระธาตุพนม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
23 ประธานเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
24 ประธานเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
25 ประธานเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
26 ประธานเครือข่ายนาถ่อนโพนแพง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
27 ประธานเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
28 ประธานเครือข่ายนาแกนาคู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
29 ประธานเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
30 ประธานเครือข่ายพระซองนาเลียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
31 ประธานเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
32 ประธานเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
33 ประธานเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
34 ประธานเครือข่ายพระธาตุมหาชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
35 ประธานเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
36 ประธานเครือข่ายเรณูนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
37 ประธานเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
38 ประธานเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
39 ประธานเครือข่ายวังยางพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
40 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.นครพนม เขต 1 ทุกโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
41 นายพงษ์เพชร ทิพย์วงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครพนม เขต 1 กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน  
42 นายบุญถึง พรหมสุ้ย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน  
43 นางพัชรี จักรชุม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน  
44 นายพงษ์เพชร ทิพย์วงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครพนม เขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
45 นายอำนวย สุทธิคุณ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รองประธานกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
46 นายนิกุล มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
47 นางวัฒนา กงวิรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
48 นายผล สังข์สน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
49 นายพรชัย สุวรรณบำรุง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
50 นายสุทธิศักดิ์ พรหมจันทร์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
51 นางพรรณวดี มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
52 นางนัยนา ฉายวงค์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
53 นางจีรพร ตติยะรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
54 นางรินทิพย์ วารี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
55 นางพัชรินทร์ นวลตา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
56 นายสงวนศักดิ์ แสงผา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
57 นางพุทธวรรณ ราชอินทร์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
58 นางสาวอิศราภรณ์ ชูมาศ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
59 นายสุริยา สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
60 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
61 นายชัยวัฒน์ จันทร์อ่อน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
62 นางรุจิรา พงสุภา เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
63 นายประเสริฐ แสงชมพู ช่างปูนชั้น 3 สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
64 นายบุญถึง พรมสุ้ย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 กรรมการและเลขานุการ  
65 นางพัชรี จักรชุม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
66 นายเฉลิม จักรชุม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
67 นางพัชรี จักรชุม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายธุรการ  
68 นางสาวศิโรรัตน์ วิเศษไชย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านคำเตย (คำเตยราษฎร์ร่วมจิต) คณะกรรมการฝ่ายธุรการ  
69 นางสาวนภาดา ไชยนาเมือง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองกุดแคน คณะกรรมการฝ่ายธุรการ  
70 นางสาวศิริพร ลำแพน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนพระกลางวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายธุรการ  
71 นางอรนุช พลหาญ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง กรรมการและเลขานุการฝ่ายธุรการ  
72 นายปิยพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่  
73 นายพงษ์เพชร ทิพย์วงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครพนม เขต 1 รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่  
74 นายบุญถึง พรมสุ้ย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่  
75 นายอำนาจ นาไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
76 นายปรีชา จิรพัทธ์พงศกร ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
77 นายเชิดชัย สินพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครพนม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
78 นางสาวภทรมาศ ภะวะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำราญ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
79 นายพุทธพงษ์ พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
80 ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม โรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
81 ครูโรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
82 ครูโรงเรียนเมืองนครพนม โรงเรียนเมืองนครพนม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
83 ครูโรงเรียนบ้านสำราญ โรงเรียนบ้านสำราญ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
84 ครูโรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์) โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
85 ลูกจ้างประจำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
86 ลูกจ้างประจำ เครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
87 ลูกจ้างประจำ สุนทรอาจสามารถนาทราย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
88 ลูกจ้างประจำ เครือข่ายหนองญาตินาราชควาย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
89 นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายพิธีกร  
90 นายนิกุล มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รองประธานกรรมการฝ่ายพิธีกร  
91 นางวราภรณ์ ชาเรืองเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร  
92 นายทินกร ภาคนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร  
93 นางจีรพร ตติยะรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร  
94 นายสุริยา สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร  
95 นายบุญถึง พรมสุ้ย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 กรรมการและเลขานุการฝ่ายพิธีกร  
96 นางรินทิพย์ วารี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพิธีกร  
97 นายมงคล รุ่งสว่าง รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ  
98 นายสุรัตน์ บุตรดี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.นครพนม เขต 1 รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
99 นางรุ่งนภา สุภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
100 นางลัคนา มั่นธรณ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.นครพนม เขต 1 กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
101 นางจันทร์สุดา บุญวาร พนักงานบัญชี สพป.นครพนม เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
102 นายพงษ์เพชร ทิพย์วงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครพนม เขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
103 นายบุญถึง พรมสุ้ย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รองประธานกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
104 นายสัมฤทธิ์ พิมพะ นักวิชาการชำนาญการ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
105 นายชัยวัฒน์ จันทร์อ่อน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
106 นายผล สังข์สน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
107 นายพรชัย สุวรรณบำรุง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
108 นางจีรพร ตติยะรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
109 นายประเสริฐ แสงชมพู ช่างปูนชั้น 3 สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
110 นางพรรณวดี มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
111 นางพุทธวรรณ ราชอินทร์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
112 นางพัชรี จักรชุม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
113 นางกัญญดา นิ่มน้อย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.นครพนม เขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
114 นางสาววรินดา บริบาล นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
115 นางสาวปรารถนา ปลื้มภิรมย์นาฏ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
116 นางพรรณิภา ปัจจุสานนท์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
117 นางสมคิด นริสาร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
118 นายนิกุล มณีรัตน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
119 นางพรรณวดี มณีรัตน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
120 นายสัมฤทธิ์ พิมพะ นักวิชาการชำนาญการ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
121 นางจีรพร ตติยะรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
122 นายบุญถึง พรมสุ้ย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
123 นางพัชรี จักรชุม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
124 นายชัยยุทธ เพ็ชรวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.นครพนม เขต 1 ประธานกรรมการดำเนินการแข่งขันและประสานงาน กลุ่มการศึกษาปฐมวัย  
125 นางพรรณวดี มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันและประสานงาน กลุ่มการศึกษาปฐมวัย  
126 นางจีรพร ตติยะรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันและประสานงาน กลุ่มการศึกษาปฐมวัย  
127 นางวัฒนา กงวิรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขันและประสานงาน กลุ่มการศึกษาปฐมวัย  
128 นายกรัยสิทธิ์ พ่อสาร รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานกรรมการดำเนินการแข่งขันและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
129 นางจีรพร ตติยะรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
130 นางพัชรี จักรชุม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
131 นายเฉลิม จักรชุม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขันและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
132 นายรัฐศาสตร์ กองสินแก้ว รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานกรรมการดำเนินการแข่งขันและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
133 นายพงษ์เพชร ทิพย์วงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
134 นายสงวนศักดิ์ แสงผา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
135 นายสุริยา สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
136 นายอำนวย สุทธิคุณ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขันและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
137 นายมงคล รุณธาตุ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานกรรมการดำเนินการแข่งขันและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
138 นางวัฒนา กงวิรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รองประธานกรรมการดำเนินการแข่งขันและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
139 นางพรรณวดี มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
140 นางจีรพร ตติยะรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
141 นายนิกุล มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขันและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
142 นายสุรัตน์ บุตรดี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.นครพนม เขต 1 ประธานกรรมการดำเนินการแข่งขันและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
143 นางนัยนา ฉายวงค์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
144 นางสาวอิศราภรณ์ ชูมาศ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
145 นายบุญถึง พรมสุ้ย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
146 นางพุทธวรรณ ราชอินทร์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขันและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
147 นายมงคล รุ่งสว่าง รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานกรรมการดำเนินการแข่งขันและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
148 นายสงวนศักดิ์ แสงผา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
149 นายสุทธิศักดิ์ พรหมจันทร์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขันและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
150 นายเกียรติศักดิ์ ลาภจิตร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานกรรมการดำเนินการแข่งขันและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
151 นางสาวอิศราภรณ์ ชูมาศ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
152 นายชัยวัฒน์ จันทร์อ่อน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขันและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
153 นายมงคล รุ่งสว่าง รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานกรรมการดำเนินการแข่งขันและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี นาฎศิลป์ ศิลปวัฒนธรรมอีสาน)  
154 นางวัฒนา กงวิรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี นาฎศิลป์ ศิลปวัฒนธรรมอีสาน)  
155 นายสุริยา สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขันและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี นาฎศิลป์ ศิลปวัฒนธรรมอีสาน)  
156 นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานกรรมการดำเนินการแข่งขันและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
157 นางวัฒนา กงวิรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
158 นางพรรณวดี มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
159 นางจีรพร ตติยะรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
160 นายผล สังข์สน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขันและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
161 นางสุพร เจียร์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครพนม เขต 1 ประธานกรรมการดำเนินการแข่งขันและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี(คอมพิเตอร์)  
162 นางรินทิพย์ วารี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี(คอมพิเตอร์)  
163 นางพัชรินทร์ นวลตา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี(คอมพิเตอร์)  
164 นางนัยนา ฉายวงค์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี(คอมพิเตอร์)  
165 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขันและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี(คอมพิเตอร์)  
166 นายพงษ์เพชร ทิพย์วงศ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานกรรมการดำเนินการแข่งขันและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
167 นายนิกุล มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
168 นายพรชัย สุวรรณบำรุง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
169 นายพรชัย สุวรรณบำรุง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
170 นางกนกพร ด้วงคำพา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นครพนม เขต 1 ประธานกรรมการดำเนินการแข่งขันและประสานงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
171 นางพัชรินทร์ นวลตา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันและประสานงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
172 นางรินทิพย์ วารี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขันและประสานงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
173 นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานกรรมการดำเนินการแข่งขันและประสานงาน การศึกษาพิเศษ  
174 นายชัยวัฒน์ จันทร์อ่อน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันและประสานงาน การศึกษาพิเศษ  
175 นายชัยวัฒน์ จันทร์อ่อน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันและประสานงาน การศึกษาพิเศษ  
176 นางสาวอิศราภรณ์ ชูมาศ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันและประสานงาน การศึกษาพิเศษ  
177 นางนัยนา ฉายวงค์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันและประสานงาน การศึกษาพิเศษ  
178 นางพุทธวรรณ ราชอินทร์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันและประสานงาน การศึกษาพิเศษ  
179 นายสุทธิศักดิ์ พรหมจันทร์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันและประสานงาน การศึกษาพิเศษ  
180 นายกรัยสิทธิ์ พ่อสาร รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานกรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
181 นายอานาจ นาไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม รองประธานกรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
182 นายสุรัตน์ บุตรดี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
183 นายชัยยุทธ เพ็ชรวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
184 นายบุญถึง พรหมสุ้ย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
185 นายธวัชชัย จันทะนะ รองผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
186 นางสาวรุ่งทิวา ศรีวรขาน รองผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
187 สิบเอกศิริศักดิ์ อุทัยวัฒน์ รองผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
188 นางอัจฉรา คะษาวงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
189 นางปะวะณี ไตรยะถา ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
190 นางรวิวรรณ พงษ์พวงเพชร ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
191 นางกมลลักษณ์ สาราญสุข ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
192 สิบเอกศิริศักดิ์ อุทัยวัฒน์ รองผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
193 นางสุดาวดี เหล่าเกิด ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
194 นายบุญถึง พรหมสุ้ย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รองประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
195 นางวัฒนา กงวิรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
196 นายเฉลิม จักรชุม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
197 นางพัชรี จักรชุม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
198 นางพุทธวรรณ ราชอินทร์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
199 นางสาวสุภาสินี นามธิราช นักการจัดการฯ สพป.นครพนม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
200 นางพิมพ์ใจ พนมอุปถัมภ์ นักการจัดการฯ สพป.นครพนม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
201 นางชฎาพร อุปลีพันธุ์ นักการจัดการฯ สพป.นครพนม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
202 นางรวิวรรณ พงษ์พวงเพชร ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
203 นางสมเพชร ศรีสุราช ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
204 นางมาลินี มณีพรรณ ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
205 นางสุดาวดี เหล่าเกิด ครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
206 นางยุพิน เจริญราษฎร์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
207 นางจามรี แสนสุภา ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
208 นางสรวีย์ ทัพแสง ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
209 นางวิลาสินี ขวาโยธา ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
210 นางสมพิศ แวงโสธรณ์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
211 นางวิภาษณีย์ ทรัพย์สิทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
212 นางอุมาพร ลาเพย ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
213 นางณัชชา บุตรดี ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
214 นางปวีณา แก้วมณี ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
215 นางจรัสศรี ประสิทธิสา ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
216 นางภัสรา ฐานวิเศษ ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
217 นางพัชรินทร์ สุริยนต์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
218 นางจรัสศรี กุลสุวรรณ ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
219 นางสมสมัย จิรพัทธ์พงศกร ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
220 นางสาวเพ็ญนภา สิงหา ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
221 นางศิริลักษณ์ สาครินทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
222 นางอัญชลี จันทนิตย์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
223 นางพิศอุดม พงษ์พวงเพชร ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
224 นางวิไลลักษณ์ เสรีกุล ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
225 นางสาวลัดดา สิทธิศักดิ์ธนกุล ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
226 นางสาวอรอนงค์ แสนคำ ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
227 นางเมตตา บุญยะศรี ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
228 นางสาวรุ่งนภา เอกจักรแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
229 นางจริยะ ณ นครพนม ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
230 นางจิราพร นาโพธิ์ตอง ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
231 นางวัชราภรณ์ โสตาภา ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
232 นางสาวกีรติกา เปล่งทรัพย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
233 นางสาวกชพรรณ จุรุเทียบ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
234 นางสาวมณีนุช ปานอินทร์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
235 นางสาวอัญชนา เรียมแสน ครูผู้สอน โรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
236 นางสาววารุณี บารุงสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
237 นายธวัชชัย จันทะนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม ประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
238 นางธนกาญจน์ นาไชย ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม รองประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
239 นางปะวะณี ไตรยะถา ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
240 นางสัมฤทธิ์ พรไชยสงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
241 นายอลงกรณ์ มณีโชติ ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
242 นายศราวุธ บ้านกลาง ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
243 นางสาวพรพิมล ศรีสุนาครัว ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
244 นายนัฐธิไชย มังคะละคีรี ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
245 นายธนารักษ์ หมู่มี ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
246 นายฉันทะ ใจมนต์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
247 นายอภิรักษ์ ลุนนากัน ช่างปูน ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
248 นายวรสิทธิ์ สามารถ ช่างปูน ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
249 นักการภารโรงโรงเรียนอนุบาลนครพนมทุกคน โรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
250 นายแสง พนมอุปถัมภ์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
251 นางจรัสศรี ประสิทธิสา ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
252 นางสาวกีรติกา เปล่งทรัพย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
253 นางสาวรุ่งทิวา ศรีวรขาน รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
254 นางธนกาญจน์ นาไชย ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
255 นางเจิมจิตร กัตติยบุตร ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
256 นางสุมาลี โรจนวิเชียร ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
257 นางธิดาพร อุทากิจ ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
258 นางฤทัย บุตรเวส ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
259 นางสุภาภรณ์ นีกเคา ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
260 นางปุณยนุช สุมนารถ ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
261 นางรุ่งทิวา บุญกล่อม ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
262 นางกุลรัตน์ ศรีเจริญ ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
263 นางนุ่ม ฝ่ายพนอม ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
264 นางอนงค์ เวียรชัย ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
265 นางนงลักษณ์ ปัญญาบุตร ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
266 นางสิริวรรณ โอฆะพนม ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
267 นางอมร เรืองไพศาล ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
268 นางอุไรวรรณ จันทร์หา ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
269 นางเทียมทัศน์ ศิริตัน ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
270 นางสุดสวาท ทองสอดแสง ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
271 นางสาววราวัลย์ แก่นจันทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
272 นางสาวสุริยา สาลีเพ็ง ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
273 นางสาวภัทรายุ ศิริสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
274 นางกิตติยา ต้นสวรรค์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
275 นางยุพิน ศรีหาวงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
276 นางสาวนิตยา เอกนิพนธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
277 นางมุจรินทร์ นนทะแสน ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
278 นางปวีณา วงค์แก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
279 นางสาวศศิกานต์ สุวรรณหงส์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
280 นางประไพ มีอภิรักษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
281 นางสาวชนนิกานต์ บุญแข็ง ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
282 นางสาวกชพรรณ จุรุเทียบ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
283 นางสาวมณีนุช ปานอินทร์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
284 นางสาวสุรภา ศรีลาชัย ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
285 นางสาวกีรติกา เปล่งทรัพย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
286 นางสาววิไลวรรณ เอมะสุวรรณ ธุรการMEP โรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
287 นางสาวนิตยา วงศ์ษา ธุรการการเงิน/พัสดุโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
288 นางอัญชลา โชติวุฒิเดชา ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
289 นางสาวจันทร์ฉาย อุปพงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคม ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
290 นางสาวอัญชนา เรียมแสน ครูผู้สอน โรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคม ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
291 นางสาวรุ่งทิวา ศรีวรขาน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
292 นางสุดาวดี เหล่าเกิด ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
293 นางอัจฉรา คะษาวงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
294 นางจามรี แสนสุภา ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
295 นายสมพงค์ อภิวัฒนานุกูล ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
296 นางปองขวัญ เจริญรัตน์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
297 นางเทียมทัศน์ ศิริตัน ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
298 นางสาวภัทรายุ ศิริสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
299 นายแสง พนมอุปถัมภ์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม รองประธานกรรมการฝ่ายจราจร ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
300 สิบเอกศิริศักดิ์ อุทัยวัฒน์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายจราจร ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
301 นางประไพ บุษมงคล ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายจราจร ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
302 นางจิรสุดา พิมพา ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายจราจร ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
303 นายฉันทะ ใจมนต์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายจราจร ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
304 นายนัฐธิไชย มังคะละคีรี ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายจราจร ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
305 นักการภารโรงโรงเรียนอนุบาลนครพนมทุกคน โรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายจราจร ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
306 นายอลงกรณ์ มณีโชติ ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการและเลขานุการฝ่ายจราจร ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
307 นายอภิรักษ์ ลุนนากัน ช่างปูน ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจราจร ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
308 นางกัญวรา อารีรัตน์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม ประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
309 นางจินตนา อาทิตย์โสภา ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม รองประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
310 นางภรภัทร มิ่งวงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
311 นางสุมาลี วานิชโช ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
312 นางอุไรวรรณ ศิวารมย์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
313 นางเพชรา ศรีทองทา ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
314 นางพัชรา อภัยโส ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
315 นางสาวพรพิมล ศรีสุนาครัว ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
316 นางกันย์สินี เบล์ซิอุส ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
317 นางสาวอารีรัตน์ เกษรจันทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
318 นางอนงค์ เวียรชัย ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการและเลขานุการฝ่ายพยาบาล ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
319 นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานกรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสำราญ  
320 นายเกียรติศักดิ์ ลาภจิตร รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รองประธานกรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสำราญ  
321 นางสาวภทรมาศ ภะวะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำราญ รองประธานกรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสำราญ  
322 นายเจตน์ ผาสุข ครูโรงเรียนบ้านสำราญ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสำราญ  
323 นางเสาวนีย์ ไตรยะถา ครูโรงเรียนบ้านสำราญ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสำราญ  
324 นายยุทธนา รัตโน ครูโรงเรียนบ้านสำราญ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสำราญ  
325 นางเสริมสวย ค้าธัญญะ ครูโรงเรียนบ้านสำราญ กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสำราญ  
326 นายชัยวัฒน์ จันทร์อ่อน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสำราญ  
327 นางสาวอิสราภรณ์ ชูมาศ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รองประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสำราญ  
328 นางนัยนา ฉายวงค์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสำราญ  
329 นายพรชัย สุวรรณบำรุง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสำราญ  
330 นายสุทธิศักดิ์ พรหมจันทร์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสำราญ  
331 นางนิตยา ไตรยราช ครูโรงเรียนบ้านสำราญ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสำราญ  
332 นางสาวนงพะงา มูลมาตย์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านสำราญ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสำราญ  
333 นางสาวสุพันษา แก้วดวงดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสำราญ  
334 นางสาวอรดา ป้อมสุด นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสำราญ  
335 นางจรินทร คำหา ครูโรงเรียนบ้านสำราญ กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสำราญ  
336 นายเจตน์ ผาสุข ครูโรงเรียนบ้านสำราญ ประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านสำราญ  
337 นายวิทยา ตงศิริ ครูโรงเรียนบ้านสำราญ รองประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านสำราญ  
338 นายยุทธนา รัตโน ครูโรงเรียนบ้านสำราญ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านสำราญ  
339 นายเสนีย์ ด้วงคำภา ครูโรงเรียนบ้านสำราญ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านสำราญ  
340 นายรัตน์ พิมพ์พงษ์ ช่างไม้ ชั้น ๔ โรงเรียนบ้านสำราญ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านสำราญ  
341 นายวิทยา พลหาราช ครูโรงเรียนบ้านสำราญ กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านสำราญ  
342 นางสาวจุฬารัตน์ พลเชียงขวาง ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสำราญ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านสำราญ  
343 นางสาวกนกวรรณ ธรรมวิเศษ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านสำราญ  
344 นางสาวเจียระไน ธรรมพิชิตศึก นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านสำราญ  
345 นางเสาวนีย์ ไตรยะถา ครูโรงเรียนบ้านสำราญ ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านสำราญ  
346 นางจุฬาลักษณ์ แน่จริง ครูโรงเรียนบ้านสำราญ กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม ศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านสำราญ  
347 นางเสริมสวย ค้าธัญญะ ครูโรงเรียนบ้านสำราญ ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร ศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านสำราญ  
348 นายวิทยา ตงศิริ ครูโรงเรียนบ้านสำราญ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร ศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านสำราญ  
349 นายเสนีย์ ด้วงคำภา ครูโรงเรียนบ้านสำราญ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร ศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านสำราญ  
350 นายเจตน์ ผาสุข ครูโรงเรียนบ้านสำราญ ประธานกรรมการฝ่ายจราจร ศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านสำราญ  
351 นายวิทยา พลหาราช ครูโรงเรียนบ้านสำราญ คณะกรรมการฝ่ายจราจร ศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านสำราญ  
352 นายยุทธนา รัตโน ครูโรงเรียนบ้านสำราญ คณะกรรมการฝ่ายจราจร ศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านสำราญ  
353 นายวิทยา ตงศิริ ครูโรงเรียนบ้านสำราญ คณะกรรมการฝ่ายจราจร ศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านสำราญ  
354 นายเสนีย์ ด้วงคำภา ครูโรงเรียนบ้านสำราญ คณะกรรมการฝ่ายจราจร ศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านสำราญ  
355 นายรัตน์ พิมพ์พงษ์ ช่างไม้ ชั้น ๔ โรงเรียนบ้านสำราญ กรรมการและเลขานุการฝ่ายจราจร ศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านสำราญ  
356 นางศุภานัน ใสส่อง ครูโรงเรียนบ้านสำราญ ประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล ศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านสำราญ  
357 นางธัญญา พลหิรัญสุข ครูโรงเรียนบ้านสำราญ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล ศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านสำราญ  
358 นางกัลลฎา อ่อนอัฐ ครูโรงเรียนบ้านสำราญ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล ศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านสำราญ  
359 นางวัชราวรรณ ดีแนบเนียน ครูโรงเรียนบ้านสำราญ กรรมการและเลขานุการฝ่ายพยาบาล ศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านสำราญ  
360 นายมงคล รุ่งสว่าง รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานกรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขันโรงเรียนเมือง  
361 นางกนกพร ด้วงคำภา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นครพนม เขต 1 รองประธานกรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขันโรงเรียนเมือง  
362 นายเชิดชัย สินพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครพนม รองประธานกรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขันโรงเรียนเมือง  
363 นายประสิทธิ์ โคตรภู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองญาติ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขันโรงเรียนเมือง  
364 นายไชยา โพธิตะนัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างหิน คณะกรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขันโรงเรียนเมือง  
365 นายศุภมาศ กุลตังวัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงโชค คณะกรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขันโรงเรียนเมือง  
366 นายสะท้าน วารี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย คณะกรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขันโรงเรียนเมือง  
367 นายมนตรี โคตรพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างหิน คณะกรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขันโรงเรียนเมือง  
368 นายไพฑูรย์ แก้วคำแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำพอก คณะกรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขันโรงเรียนเมือง  
369 นายทองมี แก่นบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าภูมี-คำธาตุ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขันโรงเรียนเมือง  
370 นายฉัตรชัย ปทุมไกยะ ครูโรงเรียนเมืองนครพนม กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการศูนย์แข่งขันโรงเรียนเมือง  
371 นางศรีสุดา ผ่องแผ้ว ครูโรงเรียนเมืองนครพนม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการศูนย์แข่งขันโรงเรียนเมือง  
372 นายสุทธิศักดิ์ พรมจันทร์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนเมือง  
373 นางรินทิพย์ วารี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รองประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนเมือง  
374 นางพัชรินทร์ นวลตา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนเมือง  
375 นางอมรรัตน์ สุทธิสาร นักวิชาการ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนเมือง  
376 นางนงลักษณ์ เศรษฐพูธ์ นักวิชาการ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนเมือง  
377 นางสาวประภาพร เจริญรัตน์ นักวิชาการ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนเมือง  
378 นายสายัณต์ ชัวนินี ครูโรงเรียนเมืองนครพนม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนเมือง  
379 นางมะลิทอง แข็งแสง ครูโรงเรียนเมืองนครพนม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนเมือง  
380 นางรักษ์ดี พละมา ครูโรงเรียนเมืองนครพนม กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนเมือง  
381 นางรักษ์ดี พละมา ครูโรงเรียนเมืองนครพนม กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนเมือง  
382 นายประจวบ สีแพงมน ครู โรงเรียนบ้านหนองแซง ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)  
383 นายยศนันต์ วัตตะโส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (ล้ำประชาอุปถัมภ์) รองประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)  
384 นายมงคล อินทร์พาพรหม ครู โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)  
385 นายอริยเชษฐ์ แสนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุขเจริญ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)  
386 นายธรรมศักดิ์ ทักษิณวิโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาป่ง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)  
387 นายศักดิ์ดา แสนมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนามนดงติ้ว คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)  
388 นายศวง บัวชุม ครู โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)  
389 นายวิทยา มีระหงษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)  
390 นายแสง พนมอุปถัมภ์ ครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)  
391 นายจงกล วิเศษขลา ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)  
392 นายอรินทร์ ใจแน่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)  
393 นางวิไลลักษณ์ บุตรดีวรวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านนาสีนวล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)  
394 นางสาวขนิษฐา แสงทอง ครู โรงเรียนบ้านนาดี กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)  
395 นางสาวอพิญญา ตะมิน ครู โรงเรียนบ้านดงบาก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)  
396 นายชัยวัฒน์ จันทร์อ่อน ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)  

นายเฉลิม จักรชุม 091-061-1214 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]