หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนชายแดนอนุสรณ์ 1 3 2
2 002 โรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคาร 10 15 11
3 003 โรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน 12 23 14
4 004 โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก 10 18 16
5 005 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 12 28 18
6 006 โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี 26 82 48
7 008 โรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์ 8 19 8
8 009 โรงเรียนดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ 2 3 2
9 010 โรงเรียนดอนเหลืองทองวิทยา 8 23 11
10 014 โรงเรียนธารน้ำใจ 49 130 80
11 015 โรงเรียนนางามวิทยาคาร 10 28 18
12 016 โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร 4 8 8
13 017 โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล 15 45 26
14 018 โรงเรียนนาผือบอนราษฎร์นุกูล 3 7 4
15 020 โรงเรียนนาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี 6 8 6
16 019 โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา 5 24 10
17 021 โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด 11 20 17
18 022 โรงเรียนบ้านกกไฮ 8 10 9
19 024 โรงเรียนบ้านกลางน้อย 3 5 4
20 025 โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด 2 5 3
21 026 โรงเรียนบ้านกลางมูลอ้น 6 39 7
22 023 โรงเรียนบ้านกล้วย 0 0 0
23 027 โรงเรียนบ้านกอก 1 2 2
24 028 โรงเรียนบ้านกุงโกน 8 18 14
25 029 โรงเรียนบ้านกุดฉิม 10 41 21
26 030 โรงเรียนบ้านกุตาไก้ 19 42 32
27 031 โรงเรียนบ้านกุรุคุ 38 65 40
28 034 โรงเรียนบ้านขอนกองโพนทอง 0 0 0
29 035 โรงเรียนบ้านขอนขว้าง 8 21 15
30 036 โรงเรียนบ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ) 3 3 3
31 038 โรงเรียนบ้านคับพวง 6 14 11
32 040 โรงเรียนบ้านคำชะอี 5 31 10
33 042 โรงเรียนบ้านคำผาสุก 3 6 3
34 043 โรงเรียนบ้านคำพอก 5 12 8
35 045 โรงเรียนบ้านคำสว่าง 20 103 35
36 039 โรงเรียนบ้านคำเกิ้ม 0 0 0
37 041 โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต) 22 77 39
38 044 โรงเรียนบ้านคำเม็ก 1 1 1
39 055 โรงเรียนบ้านจรุกเตย 6 13 9
40 056 โรงเรียนบ้านจอมมณี 2 2 2
41 057 โรงเรียนบ้านจำปา 1 1 1
42 058 โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน 5 25 11
43 059 โรงเรียนบ้านชะโนต 25 45 36
44 060 โรงเรียนบ้านชาติพัฒนาสันติสุข 9 17 14
45 062 โรงเรียนบ้านดงก้อม 1 3 2
46 063 โรงเรียนบ้านดงขวาง 0 0 0
47 065 โรงเรียนบ้านดงดู่งาม 2 4 3
48 067 โรงเรียนบ้านดงติ้ว 4 7 7
49 066 โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง) 8 20 15
50 068 โรงเรียนบ้านดงน้อยพัฒนา 8 26 14
51 069 โรงเรียนบ้านดงบาก 16 24 20
52 070 โรงเรียนบ้านดงป่ายูง 9 15 10
53 071 โรงเรียนบ้านดงมะเอก 0 0 0
54 072 โรงเรียนบ้านดงยอ 0 0 0
55 073 โรงเรียนบ้านดงยอ 16 29 20
56 074 โรงเรียนบ้านดงหมู 2 4 2
57 075 โรงเรียนบ้านดงอินำ 18 40 23
58 064 โรงเรียนบ้านดงโชค 2 5 3
59 076 โรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา 12 31 21
60 077 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 7 8 7
61 079 โรงเรียนบ้านดอนขาว 17 36 27
62 078 โรงเรียนบ้านดอนข้าวหลาม 5 9 6
63 080 โรงเรียนบ้านดอนดู่ 6 14 9
64 084 โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองฯ) 12 22 17
65 085 โรงเรียนบ้านดอนม่วง 0 0 0
66 086 โรงเรียนบ้านดอนยานาง 2 6 4
67 087 โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ 5 5 5
68 082 โรงเรียนบ้านดอนแดง 0 0 0
69 081 โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง 35 90 49
70 083 โรงเรียนบ้านดอนโทน 2 3 3
71 088 โรงเรียนบ้านดินดำหมากเฟือง 9 25 14
72 092 โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี 41 64 53
73 091 โรงเรียนบ้านตับเต่าโนนจันทร์ 5 11 8
74 093 โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ 24 59 34
75 089 โรงเรียนบ้านต้นแหน(ราษฎรณ์ต้นแหนฯ) 4 14 8
76 090 โรงเรียนบ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) 5 6 6
77 094 โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม 9 23 17
78 095 โรงเรียนบ้านทรายมูลคำผักแพว 4 7 5
79 096 โรงเรียนบ้านทันสมัย 5 9 5
80 099 โรงเรียนบ้านทุ่งมน 5 11 8
81 100 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 4 9 5
82 101 โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) 20 40 24
83 097 โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) 12 22 17
84 098 โรงเรียนบ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล) 9 30 15
85 103 โรงเรียนบ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์) 5 9 7
86 104 โรงเรียนบ้านธาตุพนม(พิทักษ์วิทยา) 2 6 4
87 105 โรงเรียนบ้านนกเหาะ 10 32 20
88 107 โรงเรียนบ้านนากุงยางคำ 25 40 34
89 111 โรงเรียนบ้านนาขาม 0 0 0
90 112 โรงเรียนบ้านนาขาม 5 7 7
91 110 โรงเรียนบ้านนาขามส้มป่อย 3 3 3
92 113 โรงเรียนบ้านนาคอกควาย 28 56 42
93 115 โรงเรียนบ้านนาคำ 4 9 5
94 114 โรงเรียนบ้านนาคำโนนขาม 0 0 0
95 116 โรงเรียนบ้านนาคู่ 17 30 22
96 118 โรงเรียนบ้านนางาม 2 2 2
97 117 โรงเรียนบ้านนางเลิศ 7 12 9
98 119 โรงเรียนบ้านนาฉันทะญาณวีโรอนุสรณ์ 1 3 1
99 121 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 23 49 35
100 122 โรงเรียนบ้านนาดี 2 2 2
101 125 โรงเรียนบ้านนาทราย 1 3 1
102 126 โรงเรียนบ้านนาทาม 0 0 0
103 127 โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง 8 14 12
104 129 โรงเรียนบ้านนาบัว 4 8 7
105 128 โรงเรียนบ้านนาบั่ว 1 1 1
106 131 โรงเรียนบ้านนาป่ง 9 14 10
107 130 โรงเรียนบ้านนาป่งคอง 5 19 10
108 132 โรงเรียนบ้านนามนดงติ้ววิทยา 6 8 6
109 134 โรงเรียนบ้านนามะเขือ 4 6 6
110 135 โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น 5 8 7
111 133 โรงเรียนบ้านนาม่วง 2 4 4
112 137 โรงเรียนบ้านนายอ 6 14 9
113 136 โรงเรียนบ้านนายอน้อย 9 16 12
114 139 โรงเรียนบ้านนาราชควาย 14 27 20
115 138 โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย 2 4 3
116 141 โรงเรียนบ้านนาสะเดา 4 6 5
117 142 โรงเรียนบ้านนาสีนวล 1 3 2
118 144 โรงเรียนบ้านนาหนาด 11 19 15
119 145 โรงเรียนบ้านนาหลวง 0 0 0
120 146 โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 11 20 15
121 120 โรงเรียนบ้านนาเชือก 1 15 4
122 140 โรงเรียนบ้านนาเลียง 25 62 38
123 108 โรงเรียนบ้านนาแกน้อย กรป.กลางฯ 3 8 6
124 109 โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก 12 34 21
125 123 โรงเรียนบ้านนาโดนเก่า 0 0 0
126 124 โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ 15 37 21
127 143 โรงเรียนบ้านนาโสก 8 18 11
128 106 โรงเรียนบ้านน้อยใต้ 2 4 3
129 147 โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) 18 33 21
130 148 โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(สิทธิผลนุกูล) 24 70 41
131 149 โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 1 2 2
132 154 โรงเรียนบ้านบ่อสะอาด 1 5 2
133 155 โรงเรียนบ้านปลาปากน้อย 4 12 7
134 156 โรงเรียนบ้านปากบัง 2 6 4
135 158 โรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง 12 37 20
136 159 โรงเรียนบ้านผึ้ง 26 66 42
137 161 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) 29 54 39
138 162 โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ 6 13 8
139 163 โรงเรียนบ้านพิมานท่า 3 6 4
140 176 โรงเรียนบ้านมหาชัย 12 35 18
141 175 โรงเรียนบ้านม่วง 16 30 26
142 177 โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา 25 45 34
143 178 โรงเรียนบ้านวังกระแส 12 30 19
144 179 โรงเรียนบ้านวังกะเบา 3 8 5
145 180 โรงเรียนบ้านวังตามัว 13 101 37
146 182 โรงเรียนบ้านวังม่วง 2 2 2
147 183 โรงเรียนบ้านวังยาง 4 19 9
148 184 โรงเรียนบ้านวังยาง 2 4 3
149 185 โรงเรียนบ้านวังยาง 4 4 4
150 186 โรงเรียนบ้านวังสิม 3 10 6
151 181 โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 1 2 1
152 187 โรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุง 10 19 16
153 188 โรงเรียนบ้านศรีธน 11 25 16
154 191 โรงเรียนบ้านสร้างหิน 2 5 4
155 190 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 3 9 6
156 189 โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 1 3 2
157 192 โรงเรียนบ้านสร้างแห่ 10 28 14
158 193 โรงเรียนบ้านสว่างสำราญ 1 1 1
159 194 โรงเรียนบ้านสามแยกหัวภูธร 1 1 1
160 195 โรงเรียนบ้านสำราญ 31 57 43
161 196 โรงเรียนบ้านสุขเกษม 3 4 4
162 197 โรงเรียนบ้านสุขเจริญ 1 3 1
163 200 โรงเรียนบ้านหนองกกคูณ 2 3 3
164 202 โรงเรียนบ้านหนองกุง 3 7 6
165 203 โรงเรียนบ้านหนองกุง 0 0 0
166 201 โรงเรียนบ้านหนองกุง(ฮินดูสมาช) 4 12 7
167 204 โรงเรียนบ้านหนองกุดแคน 1 3 2
168 205 โรงเรียนบ้านหนองคอง 3 8 5
169 206 โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง 12 32 24
170 208 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ 1 16 5
171 211 โรงเรียนบ้านหนองญาติ 9 21 14
172 212 โรงเรียนบ้านหนองดินแดง 6 11 9
173 213 โรงเรียนบ้านหนองนางด่อน 5 14 7
174 220 โรงเรียนบ้านหนองบัว 4 11 6
175 215 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 11 39 19
176 216 โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า 4 12 5
177 217 โรงเรียนบ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง 2 2 2
178 218 โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง 8 25 16
179 219 โรงเรียนบ้านหนองบัวหน้าฐานบิน 1 3 2
180 221 โรงเรียนบ้านหนองบึง 3 3 3
181 214 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 4 13 9
182 222 โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก 16 35 24
183 225 โรงเรียนบ้านหนองยอโพนแพง 5 10 8
184 226 โรงเรียนบ้านหนองยาว 2 4 2
185 227 โรงเรียนบ้านหนองลาดควาย 0 0 0
186 229 โรงเรียนบ้านหนองสะโน 6 16 9
187 228 โรงเรียนบ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ 5 13 9
188 232 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง 2 12 5
189 233 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า 5 10 7
190 231 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 5 13 8
191 234 โรงเรียนบ้านหนองหมากแก้ว 2 4 4
192 235 โรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อม 0 0 0
193 236 โรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่ 13 22 19
194 237 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 5 12 8
195 207 โรงเรียนบ้านหนองแคน 6 12 8
196 209 โรงเรียนบ้านหนองแซง 3 5 3
197 210 โรงเรียนบ้านหนองแซง 10 17 12
198 230 โรงเรียนบ้านหนองแสง 6 12 10
199 224 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโน 7 17 8
200 240 โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ 6 14 10
201 241 โรงเรียนบ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง 28) 7 25 12
202 242 โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3 " 39 93 63
203 238 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 6 25 13
204 239 โรงเรียนบ้านห้วยไหล่ 1 2 1
205 150 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 0 0 0
206 243 โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง 2 5 3
207 244 โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ 11 46 22
208 245 โรงเรียนบ้านเหล่าสำราญ 2 8 5
209 246 โรงเรียนบ้านเหิบ 7 39 15
210 032 โรงเรียนบ้านแก่งโพธิ์ 1 1 1
211 033 โรงเรียนบ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี 10 19 14
212 037 โรงเรียนบ้านแขนนาง 2 3 2
213 198 โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน 19 31 23
214 046 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 31 72 49
215 047 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 5 23 7
216 049 โรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลฺยาโณอุปถัมภ์) 3 3 3
217 048 โรงเรียนบ้านโคกก่อง 3 3 3
218 051 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 4 11 8
219 050 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์ฯ) 7 24 8
220 052 โรงเรียนบ้านโคกสีมิตรภาพที่ ๘๗ 6 10 8
221 053 โรงเรียนบ้านโคกสูง 13 23 19
222 054 โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ 40 105 71
223 061 โรงเรียนบ้านโชคอำนวย 4 7 5
224 151 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 6 3
225 152 โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 1 1
226 153 โรงเรียนบ้านโนนหอม 0 0 0
227 157 โรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา 6 15 12
228 164 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 10 19 13
229 165 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 2 12 6
230 166 โรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์ 6 8 8
231 167 โรงเรียนบ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์ 2 7 2
232 168 โรงเรียนบ้านโพนทัน 4 8 6
233 169 โรงเรียนบ้านโพนทา 2 31 8
234 170 โรงเรียนบ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร 4 4 4
235 171 โรงเรียนบ้านโพนป่าหว้าน 8 10 8
236 173 โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน 5 13 6
237 174 โรงเรียนบ้านโพนสาวเอ้ 2 10 2
238 172 โรงเรียนบ้านโพนแพง 7 12 8
239 199 โรงเรียนบ้านโสกแมว 15 46 29
240 247 โรงเรียนบ้านใหม่วังเซือม 2 6 4
241 102 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 3 5 4
242 160 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม 0 0 0
243 248 โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง 43 103 69
244 249 โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร 3 5 4
245 250 โรงเรียนพระซองวิทยาคาร 10 30 20
246 253 โรงเรียนมรุกขนคร 1 15 4
247 255 โรงเรียนรอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ 10 30 18
248 258 โรงเรียนลาดสว่างวิทยา 3 6 5
249 259 โรงเรียนวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร" 23 59 37
250 260 โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 43 120 74
251 262 โรงเรียนสีชมพูมิตรภาพที่ 164 2 4 3
252 263 โรงเรียนสุนทรวิจิตร 21 53 35
253 223 โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี 27 52 42
254 264 โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง 30 55 41
255 270 โรงเรียนอนุบาลนครพนม 41 97 71
256 271 โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 46 164 84
257 276 โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร 14 51 24
258 254 โรงเรียนเมืองนครพนม 6 9 8
259 257 โรงเรียนเรณูวิทยาคาร 30 100 57
260 251 โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร 42 118 62
261 252 โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา 50 132 76
262 012 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๐(บ้านคำพี้) 38 74 57
263 011 โรงเรียนตงเจี่ย 11 39 11
264 013 โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 10 60 22
265 261 โรงเรียนสันตยานันท์ 10 26 11
266 266 โรงเรียนอนุบาลกิ่งกาญจน์นาแก 0 0 0
267 267 โรงเรียนอนุบาลจุฬาวดี 0 0 0
268 269 โรงเรียนอนุบาลธาตุพนม 0 0 0
269 272 โรงเรียนอนุบาลนิลวรรณ 1 3 1
270 273 โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย 0 0 0
271 274 โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 15 61 30
272 275 โรงเรียนอนุบาลมีสุข 0 0 0
273 268 โรงเรียนอนุบาลเชษฐานงนุช 3 9 5
274 007 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก 16 36 22
275 256 โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว 6 9 9
รวม 2398 5968 3698
9666

นายเฉลิม จักรชุม 091-061-1214 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]