หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-npm1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นายสิทธินันท์ บุญโสมโรงเรียนบ้านนาสีนวลประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ ปัญญาบุตรโรงเรียนอนุบาลนครพนมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรักชนก วงศ์ศรีชาโรงเรียนบ้านนาคู่กรรมการ
4. นางแสงจันทร์ เสนาช่วยโรงเรียนบ้านมหาชัยกรรมการ
5. นางวิไลภรณ์ รุณธาตุโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3)กรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นายสัมฤทธิ์ ต้นสวรรค์โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญทิวา รัตนมาลีโรงเรียนบ้านวังยางรองประธานกรรมการ
3. นางจัตวา พรหมเชียงโรงเรียนบ้านหนองบัวคำกรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา สุริย์โรงเรียนบ้านหนองดินแดงกรรมการ
5. นางรัตนา ลุมวงค์โรงเรียนบ้านนายอน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นายธนรักษ์ จันทร์สดโรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางปริญญาพร คำเห็นโรงเรียนบ้านม่วงรองประธานกรรมการ
3. นางรุจิรา คำสงค์โรงเรียนบ้านผึ้งกรรมการ
4. นายพินิจ ภาคภูมิโรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์กรรมการ
5. นางอุดมวรรณ ประพัฒน์พงศ์โรงเรียนบ้านนาทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นายสุวิทย์ เพียรชนะโรงเรียนบ้านนาแกน้อย(หน่วยบัญชาการทหารอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี วงค์เทวราชโรงเรียนธารน้ำใจกรรมการ
3. นางมาลี ราศรีโรงเรียนบ้านโชคอำนวยกรรมการ
4. นางจามรี แสนสุภาโรงเรียนอนุบาลนครพนมกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางสุทธิดา สุทธิคุณโรงเรียนบ้านท่าค้อฯรองประธานกรรมการ
2. นางพิราวรรณ์ พลโลกโรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้นกรรมการ
3. นางสุจินดา นันทะจักร์โรงเรียนบ้านคำสว่างกรรมการ
4. นางโชคดี คำเพชรดี โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นายเอกมินทร์ ชินโคตรโรงเรียนบ้านคับพวงประธานกรรมการ
2. นายพัลลภ สีวันโรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการ
3. นางสุภาพร กล่อมศิลป์โรงเรียนบ้านขอนกองโพนทองกรรมการ
4. นางอัมพร อรรคสังข์โรงเรียนบ้านนายอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นายปริญญา พรหมมาโรงเรียนบ้านชะโงมนาโดนประธานกรรมการ
2. นางพิศอุดม พงษ์พวงเพชรโรงเรียนอนุบาลนครพนมรองประธานกรรมการ
3. นางปิยะนันท์ แสนแก้วโรงเรียนบ้านมหาชัยกรรมการ
4. นางประภาพรรณ โคตรพัฒน์โรงเรียนสุนทรวิจิตรกรรมการ
5. นางสาวกมลทิพย์ เตโชโรงเรียนหนองผักแว่นโนฮังหนองบัวสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางจิตรา ดวงปรีชาโรงเรียนบ้านโชคอํานวยประธานกรรมการ
2. นางดวงเนตร มหาโคตรโรงเรียนบ้านขอนขว้างรองประธานกรรมการ
3. นางนิตยา ไตรยราชโรงเรียนบ้านสำราญกรรมการ
4. นางรัชนีวรรณ ดาววันโรงเรียนบ้านนากุงยางคำกรรมการ
5. นางสาวชวารินทร์ แก้วบุตตาโรงเรียนบ้านหนองปลาดุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายกิจติ ต้นสวรรค์โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่าประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนีวรรณ ศิริพันธ์ุอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญรองประธานกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี ศิริสวัสดิ์โรงเรียนสันตยานันท์กรรมการ
4. นางสาวสุจิตรา แก้วนามไชยโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งฯกรรมการ
5. นางสาวเฉลิมศรี ธวันทาโรงเรียนบ้านนาโสกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายมนตรี โคตรพัฒน์โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อยประธานกรรมการ
2. นางเนาวรัตน์ เมืองด้วงโรงเรียนศรีโพนทองวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวแก่นจันทร์ ศรีแก้วโรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีกรรมการ
4. นางเมตตา บุญยะศรีโรงเรียนอนุบาลนครพนมกรรมการ
5. นางพัสดา แสนมิตรโรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายสุระพล พันธ์ดีโรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)ประธานกรรมการ
2. นางรองจิตร ภูมิลุนโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่กรรมการ
3. นางสาววัฒนา บุญกอโรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นายคำเพียร พรมสำลีโรงเรียนบ้านจรุกเตยประธานกรรมการ
2. นางพรพิไล วิญญาณโรงเรียนบ้านนาคอกควายรองประธานกรรมการ
3. นางสุดาวัลย์ นามพลแสน โรงเรียนบ้านโคกกลาง กรรมการ
4. นางสาวอัมพร เทอำรุงโรงเรียนบ้านนามูลฮิ้นกรรมการ
5. นางประไพ ธนะคำดีโรงเรียนบ้านนากุงยางคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวตรีทิพย์ วิโย วิโยโรงเรียนบ้านธาตุน้อยศรีบุญเรืองประธานกรรมการ
2. นางศรีมลฑา ไชยยงค์โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ)รองประธานกรรมการ
3. นายสมพงษ์ แก้วมะโรงเรียนบ้านผึ้งกรรมการ
4. นางมอญแก้ว แก้วมณีชัยโรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้นกรรมการ
5. นางฐิติพร แก้วสอนดีโรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นางมยุรีย์ สมศรีโรงเรียนบ้านกุตาไก้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นายศิริศักดิ์ ดวงปรีชาโรงเรียนบ้านมหาชัยประธานกรรมการ
2. นางพนัดดา ขวัญสุวรรณโรงเรียนวัดพระธาตุพนมกรรมการ
3. นางปริวิตา ศรีพั่วโรงเรียนบ้านคำพอกกรรมการ
4. นางจุฑาพัชร วงศ์ตาผาโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีวีระชัย กานิลโรงเรียนบ้านโสกแมวประธานกรรมการ
2. นางวิลาวรรณ ชัยบุญมาโรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางภาพิมล ทองแก้วโรงเรียนบ้านวังตามัวกรรมการ
4. นางพรสวรรค์ บุญญานุภาพโรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นายวุฒินันท์ ยตะโคตรโรงเรียนบ้านนาโดนเก่าประธานกรรมการ
2. นายนงค์ สีกานิลโรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุงรองประธานกรรมการ
3. นายยอดยิ่ง ราชิวงศ์โรงเรียนบ้านฝั่งแดงฯกรรมการ
4. นายสุรมนตรี จักรชุม โรงเรียนบ้านนาคำกรรมการ
5. นางสาวตะวันฉาย ไตรติ่งโรงเรียนบ้านหนองแซงกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายปฐม จันทนะโรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางพัชรี เพียรชนะโรงเรียนธารน้ำใจกรรมการ
3. นางฉอ้อน มณีปกรณ์โรงเรียนเรณูวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางจันทร์เพ็ญ พ่อชมภูโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาววรางคณา กัลยาแก้วโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญกรรมการ
3. นายยุทธศิลป์ จ้องสาระโรงเรียนบ้านกุรุคุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสมพงค์ อภิวัฒนานุกูลโรงเรียนอนุบาลนครพนมประธานกรรมการ
2. นางปราณี ตะนะคีโรงเรียนบ้านฝั่งแดงฯกรรมการ
3. นายเศรษฐา ลุมวงค์โรงเรียนบ้านนาดอกไม้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายสว่าง บันหารโรงเรียนบ้านสุขเกษมประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุลโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการ
3. นายสุชาติ แสนสุภาโรงเรียนบ้านชาติพัฒนาสันติสุขกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวีระกุล สิทธิโรงเรียนบ้านกุตาไก้ประธานกรรมการ
2. นางวระพร ยะสะกะโรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้นกรรมการ
3. นายประชา สมศรีโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นายอนุสรณ์ แสนเคนโรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทองประธานกรรมการ
2. นายทองเย็น สุทธะมาโรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวรษิกา วัฒนมาลีโรงเรียนบ้านหนองยาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายอนุสรณ์ แสนเคนโรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทองประธานกรรมการ
2. นายทองเย็น สุทธะมาโรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาววรษิกา วัฒนมาลีโรงเรียนบ้านหนองยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายมนัส วงค์ศรีชาโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูงประธานกรรมการ
2. นางสุวิภา เอกพิมพ์โรงเรียนบ้านชะโนตกรรมการ
3. นายอนุศิษฐ์ คำเพชรดีโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางประเสริฐ ปริโปรโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวสุริยา สาลีเพ็งโรงเรียนอนุบาลนครพนมกรรมการ
3. นายสุริยา โกพลโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายสุรสิทธิ์ อินทร์ติยะโรงเรียนบ้านหนองแซงประธานกรรมการ
2. นางอรทัย หอยตะคุโรงเรียนวัดพระธาตุพนมฯกรรมการ
3. นางปวีณา อุปชัยโรงเรียนบ้านดงบากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายไพรวัลย์ คำลุนโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งฯประธานกรรมการ
2. นางรัชณีพร ขันพันธ์โรงเรียนบ้านโพนทากรรมการ
3. นางนพดา น้อยคำสิงห์โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายไพสาร แสงผาโรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางรัตนา บุญพามาโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคีกรรมการ
3. นางปิมปพาพร ป้อมหินโรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยากรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวประไพวัลย์ แสนเมืองโรงเรียนบ้านหนองสะโนฯประธานกรรมการ
2. นางวรรณพร ทองปรีชาโรงเรียนสุนทรวิจิตรรองประธานกรรมการ
3. นางสุจิตรา ดันงาโรงเรียนวัดพระธาตุพนมฯกรรมการ
4. นางศิราวณี บางศิริ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้นกรรมการ
5. นางสาวโสริญา จวงจันทร์โรงเรียนบ้านนกเหาะกรรมการ
6. นางชุรีพร ทองเทพโรงเรียนบ้านชะโนตกรรมการ
7. นางฉัตรวรีย์ บุญศิริเกียรติโรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(สิทธิผลนุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางพัชราภรณ์ จรุงเกียรติสกลโรงเรียนบ้านนางเลิศประธานกรรมการ
2. นายวิฆเศ แสงนาโรงเรียนบ้านนาคอดควายรองประธานกรรมการ
3. นางนิภาภัทร์ ธงยศโรงเรียนนาแกผดุงราชกิจฯกรรมการ
4. นางสมสมัย จิรพัทธ์พงศกรโรงเรียนอนุบาลนครพนมกรรมการ
5. นางสาวพิมพ์สุภัค บุญเดชโรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายชิณกรณ์ มหาโคตรโรงเรียนบ้านปากบังประธานกรรมการ
2. นายอิทธิรัตน์ มงคลโรงเรียนนาผือบอนราษฎร์นุกูล รองประธานกรรมการ
3. นางเพียงพร วงศ์คำจันทร์โรงเรียนบ้านนาคู่กรรมการ
4. นายกิตติ สมอินอ้อยโรงเรียนบ้านนากุงยางคำกรรมการ
5. นายเทิดชัย นันทะจักร์โรงเรียนบ้านคำสว่างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางวัชรี เรณูร่วงโรงเรียนบ้านดอนดู่ประธานกรรมการ
2. นายชมแสง คำชมภูโรงเรียนบ้านดงอินำรองประธานกรรมการ
3. นางเติมศรี ศาสตราศรัยโรงเรียนบ้านขามเฒ่าฯกรรมการ
4. นางวิลาวัลย์ เจตินัยโรงเรียนเรณูวิทยาคารกรรมการ
5. นางฉัตรฤดี ไพฑูรย์โรงเรียนสุนทรวิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายอรัญ เทือกขันตีโรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวโสริยา จวงจันทร์โรงเรียนบ้านนกเหาะรองประธานกรรมการ
3. นางศรีประทุม มณีกุลทรัพย์โรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ
4. นางสาวเนตรงาม ฉายวงษ์โรงเรียนบ้านสร้างแป้นกรรมการ
5. นายสุริย์วัส บุญสิริเกียรติโรงเรียนน้ำก่ำ(สิทธิผลนุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจันทิรา แก้วบุตราโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อประธานกรรมการ
2. นางกัญวรา อารีรัตน์โรงเรียนอนุบาลนครพนมรองประธานกรรมการ
3. นางรัศมี ศรีพยอมโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายบุญร่วม คิดการโรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่งประธานกรรมการ
2. นางวนิดา วังทะพันธ์โรงเรียนธารน้ำใจรองประธานกรรมการ
3. นางศิราวณี บางศิริโรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซิ้นกรรมการ
4. นางสาวโสภา เชื้อกุลาโรงเรียนบ้านนางเลิศกรรมการ
5. นายพัฒนา ถาพรโรงเรียนบ้านหนองปลาดุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางศลิษา ผลาจันทร์โรงเรียนบ้านท่าค้อฯประธานกรรมการ
2. นางอมร เรืองไพศาลโรงเรียนอนุบาลนครพนมกรรมการ
3. นางแสงเดือน กัลยาเขียวโรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางดวงใจ ปรัญญาโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3)ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีปรีดา ด่านลาพลโรงเรียนบ้านหนองปลาดุกรองประธานกรรมการ
3. นายไชยวัฒน์ มหาโคตรโรงเรียนบ้านขอนกองโพนทองกรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ มนต์คาถาโรงเรียนบ้านนาโสกกรรมการ
5. นางสุวคนธ์ บุตรชาติโรงเรียนศรีโพนทองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางดวงใจ ปรัญญาโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3)ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีปรีดา ด่านลาพลโรงเรียนบ้านหนองปลาดุกรองประธานกรรมการ
3. นายไชยวัฒน์ มหาโคตรโรงเรียนบ้านขอนกองโพนทองกรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ มนต์คาถาโรงเรียนบ้านนาโสกกรรมการ
5. นางสุวคนธ์ บุตรชาติโรงเรียนศรีโพนทองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายชำนาญ นวลฉ่ำโรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปาประธานกรรมการ
2. นายทรงศักดิ์ กวานปรัชชาโรงเรียนบ้านหนองสะโนรองประธานกรรมการ
3. นายปราโมทย์ กงวิรัตน์โรงเรียนบ้านนาราชควายรองประธานกรรมการ
4. นายศักดา เมืองโคตรโรงเรียนบ้านปากบังรองประธานกรรมการ
5. นายลิขสิทธิ์ แก้วมณีชัยโรงเรียนบ้านหัวขัวใต้กรรมการ
6. นายประมวล ไตรราชโรงเรียนบ้านหนองแซงกรรมการ
7. นายโกวิทย์ วงค์ศรีชาโรงเรียนบ้านศรีธนกรรมการ
8. นายปกรณ์พิสุทธิ์ วงศ์จันทร์โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุงกรรมการ
9. นางประภัสนุช ไชยวงษาโรงเรียนศรีโพนทองวิทยากรรมการ
10. นายเชาวลิต พงสุวรรณโรงเรียนบ้านมหาชัยกรรมการ
11. นางสุนีย์ โง่นทาโรงเรียนบ้านกุรุคุกรรมการ
12. นางสาวสุภา บุญพาโรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการ
13. นายประกาศิต สุริยนต์โรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการ
14. นายกระจ่าง หนูแก้วโรงเรียนบ้านกกไฮกรรมการ
15. นายกาญจน์ วงศ์ราชาโรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัดกรรมการ
16. นายสาคร มีศิลป์โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)กรรมการ
17. นายชนศักดิ์ ธน.โม้โรงเรียนบ้านนาคู่กรรมการ
18. นายพวนชัย มากมูลโรงเรียนบ้านสุขเจริญกรรมการ
19. นางสาวสุปราณี เขื่อนขันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแกกรรมการ
20. นายศิริพัฒน์ ธงยศโรงเรียนบ้านโคกลางแก้งน้อย(กัลฺยาโณอุปถัมภ์)กรรมการ
21. นายดาทอง สกุลสุขโรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการ
22. นายเข็มชาติ วงค์ศรีชาโรงเรียนบ้านแขนนางกรรมการ
23. นายสายันห์ พิมเสริฐโรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุกรรมการ
24. นายพงษ์ศักดิ์ จันทร์บุญโรงเรียนดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)กรรมการ
25. นายทัศนะ คล่องดีโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งกรรมการ
26. นายนวชน วังทะพันธ์โรงเรียนบ้านหนองห้างกรรมการ
27. นายเชิดศักดิ์ ศรีราชโรงเรียนบ้านนาฮุมอุดมสวรรค์สามมัคคีกรรมการ
28. นายพิเชฐ แก้วมณีชัยโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
29. นายปภัสรา หรสิทธิ์โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)กรรมการ
30. นายวิภาษณีย์ ทรัพยสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลนครพนมกรรมการ
31. นายสุรัตน์ ตามาโรงเรียนบ้านชะโนตกรรมการ
32. นายอภิวัฒน์ ศิริสุขโรงเรียนบ้านนามูลฮิ้นกรรมการ
33. นายสุริยา นันชนะโรงเรียนบ้านหนองบัวคำกรรมการและเลขานุการ
34. นายอัครเดช จันทร์โยธาโรงเรียนสุนทรวิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายสุริยา นันชนะโรงเรียนบ้านหนองบัวคำประธานกรรมการ
2. นางประภัสนุช ไชยวงษาโรงเรียนศรีโพนทองวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายลิขสิทธิ์ แก้วมณีชัยโรงเรียนบ้านหัวขัวใต้กรรมการ
4. นายกระจ่าง หนูแก้วโรงเรียนบ้านกกไฮกรรมการ
5. นายพงษ์ศักดิ์ จันทร์บุญโรงเรียนดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายชำนาญ นวลฉ่ำโรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปาประธานกรรมการ
2. นายสุริยา นันชนะโรงเรียนบ้านหนองบัวคำรองประธานกรรมการ
3. นายปราโมทย์ กงวิรัตน์โรงเรียนบ้านนาราชควายกรรมการ
4. นายสาคร มีศิลป์โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)กรรมการ
5. นายพงษ์ศักดิ์ จันทร์บุญโรงเรียนดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางอัจชราวดี กสิบุตรโรงเรียนบ้านกุรุคุประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ จ้องสาระโรงเรียนบ้านกุรุคุกรรมการ
3. นางสมฤดี เพ็งลายโรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็กกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางกฤติยา โพธิ์เสนาโรงเรียน บ้านหนองหญ้าไซประธานกรรมการ
2. นายจรูญ แสนศรีโรงเรียน บ้านคำสว่างกรรมการ
3. นางสาวพรพิมล ศรีสุนาครัวโรงเรียน อนุบาลนครพนมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางฤดี พันธุวรรณโรงเรียนบ้านวังตามัวประธานกรรมการ
2. นางดวงนภา โคตรวงศ์โรงเรียนบ้านกุตาไก้กรรมการ
3. นางพรพนา แสงพันธ์โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสุพันธ์ นามโสรสโรงเรียนบ้านนาหนาดประธานกรรมการ
2. นางจิราวรรณ สำรวมใจโรงเรียนบ้านหนองกุง(ฮินดูสมาธ)กรรมการ
3. นางสุกานดา นาคพงษ์โรงเรียนบ้านโพนป่าหว้านกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายนิวชน บัวสายโรงเรียนบ้านนาสมดีประธานกรรมการ
2. นายทวีชัย บุญต่ายโรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์กรรมการ
3. นางจุรีนาถ วังคะฮาดโรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายมนัส นุราโรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาดประธานกรรมการ
2. นางสุกัลยา โคตรชัยโรงเรียน บ้านคับพวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายศักดิ์ดา กมลคุรุสกุลโรงเรียนบ้านโพนสว่างนางิ้วประธานกรรมการ
2. นายชาญศิลป์ ส่งเสริมโรงเรียนบ้านดอนข้าวหลามกรรมการ
3. นายภิรมย์ คึ้มยะราชโรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายประชา สมศรีโรงเรียนบ้านห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นายลำใจ บัวชุมโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่กรรมการ
3. นายปิยะพงษ์ ตติยะรัตน์โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายทองเย็น สุทธะมาโรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษบา เรือนเป็งโรงเรียนบ้านนามะเขือกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ วงษาโรงเรียนบ้านนาราชควายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางวันเพ็ญ ทัศนบรรลือโรงเรียนบ้านนาคอกควายประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ เข็มเพชรโรงเรียนบ้านนาคอกควายกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี บัวสายโรงเรียน บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายบัณฑิต นามพลแสนโรงเรียนบ้านนาเชือกประธานกรรมการ
2. นางศิราภรณ์ กาศลุนโรงเรียนอนุบาลนาแกกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายเพชรนิล ต้นสวรรค์โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อนประธานกรรมการ
2. นางจำเนียร หันไชยุงวาโรงเรียนบ้านนางเลิศกรรมการ
3. นางนฤนุช วรวัฒนธรรมโรงเรียนบ้านบ่อดอกซ้อนท่าวัดกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางเอนก ธรเสนาโรงเรียนสุนทรวิจิตรประธานกรรมการ
2. นางพร้อมพิศ หนูห่วงโรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปากรรมการ
3. นางกมลพรรณ ไชยขันธุ์โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายไมตรี เชื้อกุลาโรงเรียนบ้านตับเต่าโนนจันทร์ประธานกรรมการ
2. นางกฤตติกา สิงหะโรงเรียนบ้านหนองบ่อกรรมการ
3. นางสุธิดา พานิชโรงเรียนบ้านนาหนาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายธนา น่วมนวลโรงเรียนบ้านหัวดอนประธานกรรมการ
2. นางผ่องศรี ทัศครโรงเรียนนากุงยางคำกรรมการ
3. นายกนกรัตน์ เมืองโคตรโรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ หอมอ่อนโรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ น้อยนาดีโรงเรียนบ้านหนองหญ้าป้องกรรมการ
3. นางทองมี เชื้อดวงผุยโรงเรียนดอนเหลืองทองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นายอริยเชษฐ แสนบรรดิษฐโรงเรียนบ้านสุขเจริญประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ ซีแพงโรงเรียนศรีโพนทองวิทยากรรมการ
3. นางโสภา งอกวงศ์โรงเรียนบ้านกุดฉิมกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางปัจศิกาญจน์ แก้วประเสริฐโรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุงประธานกรรมการ
2. นายสมร จันทร์ชนะโรงเรียนสามแยกหัวภูธรรองประธานกรรมการ
3. นายอลงกรณ์ มณีโชติโรงเรียนอนุบาลนครพนมกรรมการ
4. นายวัชรพงษ์ เย็นแดงโรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยากรรมการ
5. นางปิยะพร มหานิลโรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นางปัจศิกาญจน์ แก้วประเสริฐโรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุงประธานกรรมการ
2. นายสมร จันทร์ชนะโรงเรียนสามแยกหัวภูธรรองประธานกรรมการ
3. นายอลงกรณ์ มณีโชติโรงเรียนอนุบาลนครพนมกรรมการ
4. นายวัชรพงษ์ เย็นแดงโรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยากรรมการ
5. นางปิยะพร มหานิลโรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายพนิชย์ แก้วมณีชัยโรงเรียนมรุกขนครประธานกรรมการ
2. นายตรีธวัฒน์ บัวชุมนิธิโชติโรงเรียนบ้านนาคำรองประธานกรรมการ
3. นางสาววรางคณา เวียรชัยโรงเรียนสันตยานันท์กรรมการ
4. นายวีระขัย แก้วนามชัยโรงเรียนบ้านนายอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายกฤษเรศ พิมพิลาโรงเรียนบ้านนาคำประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ ส่องสีโรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวฯรองประธานกรรมการ
3. นางดารณี แก้วพิกุลโรงเรียนศรีโพนทองวิทยากรรมการ
4. นางนิรชา ชัยศิริรัตน์ดำรงโรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)กรรมการ
5. นายเฉลิมเกียรติ ควรชมโรงเรียนบ้านดอนยานางกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นางนางดอกรัก แก้วมณีชัยโรงเรียนบ้านนาขามกรรมการ
2. นางสาวนันต์ฏฌา สมานชาติโรงเรียนบ้านคำสว่างกรรมการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายธรรมศักดิ์ ทักษิณวิโรจน์โรงเรียนบ้านนาโป่งกรรมการ
2. นางรัชดาพร แสงสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ดา แสนมิตรโรงเรียนบ้านนามนดงติ้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายพีรพัฒน์ ไวแสนโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
2. นางสาวเขมิกา ศิริสานต์โรงเรียนบ้านบ่อดอกซ้อนท่าวัดกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายไฉน ไกยะฝ่ายโรงเรียนบ้านดงอินำกรรมการ
2. นางสุดารักษ์ ธรรมเมโรงเรียนบ้านคับพวงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางพิศมัย ศรีวรมย์โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุงกรรมการ
2. นางสุจิตรา วีรวัฒนาโรงเรียนบ้านเหิบกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางสาวมัลลิกา พ่อคำไพโรงเรียนบ้านบ่อดอกซ้อนท่าวัดกรรมการ
2. นางปิยดา ราษาโรงเรียนบ้านคำสว่างกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางมะลิทอง แข็งแรงโรงเรียนเมืองนครพนมกรรมการ
2. นางณัฏฐ์ชวัล ไชยพันธุ์โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวงกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสุระกัณฑ์ ต้องเดชโรงเรียนบ้านสว่างสำราญกรรมการ
2. นายธวัฒชัย จันร่องคำโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายณอนรรฆ์ สุขรีโรงเรียนบ้านทันสมัยกรรมการ
2. นายสุรัตน์ พิมพ์จำปาโรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์กรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางเพชรศรี พ่อคำไพโรงเรียนบ้านนางเลิศกรรมการ
2. นายโสภณ เรืองฤทธิ์โรงเรียนบ้านวังกะเบากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายชุมพล ลงวงศ์เกิดโรงเรียนโพนสวางนางิ้วกรรมการ
2. นางพิมมะสาร วงศ์ศรีชาโรงเรียนบ้านน้ำบ่อกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายแสง พนมอุปถัมภ์โรงเรียนอนุบาลนครพนมกรรมการ
2. นายนายนฤนาถ สุทธะมาโรงเรียนบ้านนาดอกไม้กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายกฤษฎางค์ สูรย์ราชโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
2. นายอัน แสนสุภาโรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายอริยเชษฐ์ แสนประดิษฐ์โรงเรียนบ้านสุขเจริญกรรมการ
2. นางรัชพร ครโสภาโรงเรียนบ้านดงบากกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายสาทิต วารีย์โรงเรียนบ้านน้ำก่ำสิทธิ์ฯประธานกรรมการ
2. นายทองเปลี่ยน ตามาโรงเรียนบ้านชะโนตกรรมการ
3. นางเพ็ญประภา ศรีมะโรงโรงเรียนบ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายสาทิต วารีย์โรงเรียนบ้านน้ำก่ำสิทธิ์ฯประธานกรรมการ
2. นายทองเปลี่ยน ตามาโรงเรียนบ้านชะโนตกรรมการ
3. นางเพ็ญประภา ศรีมะโรงโรงเรียนบ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายสาทิต วารีย์โรงเรียนบ้านน้ำก่ำสิทธิ์ฯประธานกรรมการ
2. นายทองเปลี่ยน ตามาโรงเรียนบ้านชะโนตกรรมการ
3. นางเพ็ญประภา ศรีมะโรงโรงเรียนบ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสาทิต วารีย์โรงเรียนบ้านน้ำก่ำสิทธิ์ฯประธานกรรมการ
2. นายทองเปลี่ยน ตามาโรงเรียนบ้านชะโนตกรรมการ
3. นางเพ็ญประภา ศรีมะโรงโรงเรียนบ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายไพรัตน์ ด้วงตาโรงเรียนบ้านดอนดู่กรรมการ
2. นางกระจ่างจิต วารีย์โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายไพรัตน์ ด้วงตาโรงเรียนบ้านดอนดู่กรรมการ
2. นางกระจ่างจิต วารีย์โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายไพรัตน์ ด้วงตาโรงเรียนบ้านดอนดู่กรรมการ
2. นางกระจ่างจิต วารีย์โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายไพรัตน์ ด้วงตา นายไพรัตน์ โรงเรียนบ้านดอนดู่กรรมการ
2. นางกระจ่างจิต วารีย์โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายไพรัตน์ ด้วงตาโรงเรียนบ้านดอนดู่กรรมการ
2. นางกระจ่างจิต วารีย์โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายไพรัตน์ ด้วงตาโรงเรียนบ้านดอนดู่กรรมการ
2. นางกระจ่างจิต วารีย์โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายสาทิต วารีย์โรงเรียนบ้านน้ำก่ำสิทธิ์ฯประธานกรรมการ
2. นายทองเปลี่ยน ตามาโรงเรียนบ้านชะโนตกรรมการ
3. นางเพ็ญประภา ศรีมะโรงโรงเรียนบ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายศุภมาศ กุลตังวัฒนาโรงเรียนบ้านดงโชคประธานกรรมการ
2. นางสุธิรา จันทร์ศรีเมืองโรงเรียนบ้านนาสะเดากรรมการ
3. นางกลิ่นแก้ว บัวโคโรงเรียนบ้านกุรุคุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายศุภมาศ กุลตังวัฒนาโรงเรียนบ้านดงโชคประธานกรรมการ
2. นางสุธิรา จันทร์ศรีเมืองโรงเรียนบ้านนาสะเดากรรมการ
3. นางกลิ่นแก้ว บัวโคโรงเรียนบ้านกุรุคุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสาธิต วารีย์โรงเรียนบ้านน้ำก่ำสิทธิ์ฯประธานกรรมการ
2. นายทองเปลี่ยน ตามาโรงเรียนบ้านชะโนตกรรมการ
3. นางเพ็ญประภา ศรีมะโรงโรงเรียนบ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสาธิต วารีย์โรงเรียนบ้านน้ำก่ำสิทธิ์ฯประธานกรรมการ
2. นายทองเปลี่ยน ตามาโรงเรียนบ้านชะโนตกรรมการ
3. นางเพ็ญประภา ศรีมะโรงโรงเรียนบ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายสาธิต วารีย์โรงเรียนบ้านน้ำก่ำสิทธิ์ฯประธานกรรมการ
2. นายทองเปลี่ยน ตามาโรงเรียนบ้านชะโนตกรรมการ
3. นางเพ็ญประภา ศรีมะโรงโรงเรียนบ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายสาธิต วารีย์โรงเรียนบ้านน้ำก่ำสิทธิ์ฯประธานกรรมการ
2. นายทองเปลี่ยน ตามาโรงเรียนบ้านชะโนตกรรมการ
3. นางเพ็ญประภา ศรีมะโรงโรงเรียนบ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายภูวนารถ ตั้งศิริโรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุงประธานกรรมการ
2. นายสุรสิทธิ์ โพธินโรงเรียนบ้านทู้ฯกรรมการ
3. นายเทอดไทย หอมสมบัติโรงเรียนโพนสวางหนองแหนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวิเชียร บัตรชาโรงเรียนนาผือบอนราษฎร์นุกูลประธานกรรมการ
2. นางปัทมา เสียงล้ำโรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)รองประธานกรรมการ
3. นายเกรียงไกร มหาโคตรโรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปากรรมการ
4. นายสุเนตร วงศ์ศรียาโรงเรียนบ้านกลางมูลอ้นกรรมการ
5. นางอำนวย กลางประพันธุ์โรงเรียนบ้านนาดอกไม้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร บัตรชาโรงเรียนนาผือบอนราษฎร์นุกูลประธานกรรมการ
2. นางปฐมา เสียงล้ำโรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)รองประธานกรรมการ
3. นายเกรียงไกร มหาโคตรโรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปากรรมการ
4. นายสุเนตร วงศ์ศรียาโรงเรียนบ้านกลางมูลอ้นกรรมการ
5. นางอำนวย กลางประพันธุ์โรงเรียนบ้านนาดอกไม้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายศักดา ทัดสาโรงเรียนบ้านดงดู่งามประธานกรรมการ
2. นายจรูญศิลป์ ไพศาลโรงเรียนบ้านหนองปลาดุกกรรมการ
3. นางวิพารัตร บัวสายโรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายศักดา ทัดสาโรงเรียนบ้านดงดู่งามประธานกรรมการ
2. นายจรูญศิลป์ ไพศาลโรงเรียนบ้านหนองปลาดุกกรรมการ
3. นางวิพารัตร บัวสายโรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายเดชา หรสิทธิ์โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่งประธานกรรมการ
2. นางนลินี จันทนะโรงเรียนบ้านต้องฯกรรมการ
3. นางสาวรวีวรรณ อัฐนาคโรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเดชา หรสิทธิ์โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่งประธานกรรมการ
2. นางนลินี จันทนะโรงเรียนบ้านต้องฯกรรมการ
3. นางสาวรวีวรรณ อัฐนาคโรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายพูลศักดิ์ พ่อบุตรดีโรงเรียนบ้านพิมานท่าประธานกรรมการ
2. นายภักพร อัตติยะโรงเรียนบ้านนายอน้อยกรรมการ
3. นายอ่อนแก้ว สุรีย์โรงเรียนบ้านวังตามัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพูลศักดิ์ พ่อบุตรดีโรงเรียนบ้านพิมานท่าประธานกรรมการ
2. นายภักพร อัตติยะโรงเรียนบ้านนายอกรรมการ
3. นางอ่อนแก้ว สุรีย์โรงเรียนบ้านวังตามัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายศุภลักษณ์ ศรีบุตตะโรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายพฤติพงษ์ ชาวนาโรงเรียนบ้านกกไฮกรรมการ
3. นายณัฐยานี อาจวิชัยโรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางสาวสุชาดา บุตรศรีผาโรงเรียนศรีโพนทองวิทยากรรมการ
5. นายวีระชัย บุนศิริโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายศุภลักษณ์ ศรีบุตตะโรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายพฤติพงษ์ ชาวนาโรงเรียนกกไฮกรรมการ
3. นายวีระชัย บุนศิริโรงเรียนศรีโพนทองวิทยากรรมการ
4. นางณัฐยานี อาจวิชัยโรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)กรรมการ
5. นางสาวสุชาดา บุตรศรีผาโรงเรียนบ้านถาวรนาอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายศุภลักษณ์ ศรีบุตตะโรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายพฤติพงษ์ ชาวนาโรงเรียนบ้านกกไฮกรรมการ
3. นายวีระชัย บุนศิริโรงเรียนศรีโพนทองวิทยากรรมการ
4. นางณัฐยานี อาจวิชัยโรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)กรรมการ
5. นางสาวสุชาดา บุตรศรีผาโรงเรียนบ้านถาวรนาอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายศุภลักษณ์ ศรีบุตตะโรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายพฤติพงษ์ ชาวนาโรงเรียนบ้านกกไฮกรรมการ
3. นายวีระชัย บุนศิริโรงเรียนศรีโพนทองวิทยากรรมการ
4. นายณัฐยานี อาจวิชัยโรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)กรรมการ
5. นางสาวสุชาดา บุตรศรีผาโรงเรียนบ้านถาวรนาอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายพฤติพงษ์ ชาวนาโรงเรียนบ้านกกไฮประธานกรรมการ
2. นางเครือวัลย์ บุญธรรมโรงเรียนบ้านสำราญกรรมการ
3. นางอรอนงค์ วังคะฮาดโรงเรียนบ้านนาฉันทะญาณวีโรอนุสรณ์กรรมการ
4. นางศรัณย์รัชต์ ปพัฒน์ภักดิ์โรงเรียนรอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางนลินี จันทนะโรงเรียนบ้านต้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางศรัณรัชต์ ปพัฒน์ภักดิ์โรงเรียนรอดโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ นาคพงษ์โรงเรียนบ้านโพนป่าหว้านกรรมการ
3. นายวิเชียร บุตรชาโรงเรียนนาผือบอนราษฎร์นุกูลกรรมการ
4. นางอรอนงค์ วังคะฮาดโรงเรียนบ้านนาฉันทะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายพฤติพงษ์ ชาวนาโรงเรียนบ้านกกไฮประธานกรรมการ
2. นางเครือวัลย์ บุญธรรมโรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)กรรมการ
3. นางอรอนงค์ วังคะฮาดโรงเรียนบ้านนาฉันทะกรรมการ
4. นางนลินี จันทนะโรงเรียนบ้านต้องกรรมการ
5. นายศรัณรัชต์ ปพัฒน์ภักดิ์โรงเรียนรอดโพธิ์ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวัชรินทร์ นาคพงษ์โรงเรียนบ้านโพนป่าหว้านรองประธานกรรมการ
2. นางอรอนงค์ วังคะฮาดโรงเรียนบ้านนาฉันทะกรรมการ
3. นายวิเชียร บุครชาโรงเรียนนาผือบอนราษฎร์นุกูลกรรมการ
4. นายวิเชียร บุตรชาโรงเรียนนาผือบอนราษฎร์นุกูลกรรมการ
5. นางศรัณรัชต์ ปพัฒน์ภักดิ์โรงเรียนรอดโพธิ์ทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายปริญญา ปริญญาโชติกุลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวนันธิดา สุขเลิศโรงเรียนบ้านชะโนตกรรมการ
3. นายปราโมทย์ โกพลรัตน์โรงเรียนบ้านนาบั่วกรรมการ
4. นายนเรศ เชื้อกุลาโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายปริญญา ปริญญาโชติกุลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวนันธิดา สุขเลิศโรงเรียนบ้านชะโนตกรรมการ
3. นายปราโมทย์ โกพลรัตน์โรงเรียนบ้านนาบั่วกรรมการ
4. นายนเรศ เชื้อกุลาโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางวิระวรรณ พลธิราชโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโนประธานกรรมการ
2. นายปราการ สีชมภูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวงามตา ชาแท่นโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุชานิจ แสงหมื่นโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
5. นางสาวจุมินรัตน์ มะยังโรงเรียนสันตยานันท์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางวิระวรรณ พลธิราชโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโนประธานกรรมการ
2. นายปราการ สีชมภูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวงามตา ชาแท่นโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุชานิจ แสงหมื่นโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
5. นางสาวจุมินรัตน์ มะยังโรงเรียนสันตยานันท์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายธวัชชัย พรมอารักษ์โรงเรียนบ้านกุดฉิมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจินทรา ริศด้วงโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
3. นางสาวงามตา ชาแท่นโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุธานิจ แสงหมื่นโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
5. นางสาวพัชรา สิกขาโรงเรียนบ้านหนองปลาดุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายธวัชชัย พรมอารักษ์โรงเรียนบ้านกุดฉิมประธานกรรมการ
2. นายปราการ สีชมภูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุจินทรา ริศด้วงโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. นางสาวงามตา ชาแท่นโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุธานิจ แสงหมื่นโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
6. นางสาวพัชรา สิกขาโรงเรียนบ้านหนองปลาดุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย พรมอารักษ์โรงเรียนบ้านกุดฉิมประธานกรรมการ
2. นายปราการ สีชมภูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุจินทรา ริศด้วงโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. นางสาวงามตา ชาแท่นโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุธานิจ แสงหมื่นโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
6. นางสาวจุมินรัตน์ มะยังโรงเรียนสันตยานันท์กรรมการ
7. นางสาวพัชรา สิกขาโรงเรียนบ้านหนองปลาดุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายธวัชชัย พรมอารักษ์โรงเรียนบ้านกุดฉิมประธานกรรมการ
2. นายปราการ สีชมภูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุจินทรา ริศด้วงโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. นางสาวงามตา ชาแท่นโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุธานิจ แสงหมื่นโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
6. นางสาวพัชรา สิกขาโรงเรียนบ้านหนองปลาดุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย พรมอารักษ์โรงเรียนบ้านกุดฉิมประธานกรรมการ
2. นายปราการ สีชมภูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุจินทรา ริศด้วงโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. นางสาวงามตา ชาแท่นโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุธานิจ แสงหมื่นโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
6. นางสาวจุมินรัตน์ มะยังโรงเรียนสันตยานันท์กรรมการ
7. นางสาวพัชรา สิกขาโรงเรียนบ้านหนองปลาดุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายไมตรี สีดาวงษ์โรงเรียนบ้านหนองจัทน์ประธานกรรมการ
2. นายอภินันท์ วิบรรณ์โรงเรียนบ้านนางามรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ นวลตาโรงเรียนบ้านสุขเจริญกรรมการ
4. นายพัฒนา ถาพรโรงเรียนบ้านหนองปลาดุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นายไมตรี สีดาวงษ์โรงเรียนบ้านหนองจัทน์ประธานกรรมการ
2. นายอภินันท์ วิบรรณ์โรงเรียนบ้านนางามรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ นวลตาโรงเรียนบ้านสุขเจริญกรรมการ
4. นายพัฒนา ถาพรโรงเรียนบ้านหนองปลาดุกกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาววรินทร์กุล อาภาพูลสวัสดิ์โรงเรียนตงเจี่ยประธานกรรมการ
2. นางสาวพรจันทร์ วันวัฒน์สันติกุลโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญกรรมการ
3. นางสาวนินา แซ่ยิบโรงเรียนศรีโพนทองวิทยากรรมการ
4. นางสาวณปภา โกษาแสงโรงเรียนสันตยานันท์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาววรินทร์กุล อาภาพูลสวัสดิ์โรงเรียนตงเจี่ยประธานกรรมการ
2. นางสาวพรจันทร์ วันวัฒน์สันติกุลโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญกรรมการ
3. นางสาวนินา แซ่ยิบโรงเรียนศรีโพนทองวิทยากรรมการ
4. นางสาวณปภา โกษาแสงโรงเรียนสันตยานันท์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสุเมธ โคตตะวงศ์โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายณัฐศักดิ์ หนูนวลโรงเรียนศรีโพนทองวิทยากรรมการ
3. นายธนากร รัตนติสร้อยโรงเรียนบ้านวังกะเบากรรมการ
4. นายภัทรพล บุญโชติโรงเรียนบ้านหนองญาติกรรมการ
5. นายยุทธชัย สาสอนโรงเรียนบ้านเหิบกรรมการ
6. นางสาวจินดา บัวชุมโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่กรรมการ
7. นางสาวมะลิวรรณ โคตรวงษ์โรงเรียนบ้านนาเชือกกรรมการ
8. นางสาวฉวีวรรณ คำหาญโรงเรียนชายแดนอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายสมคิด วังทะพันธ์โรงเรียนบ้านหนองบ่อประธานกรรมการ
2. นายรณยุทธ์ ต้นสังวรณ์โรงเรียนเมืองนครพนมรองประธานกรรมการ
3. นายอนุลักษณ์ เครือคำโรงเรียนบ้านต้นแหนกรรมการ
4. นางสาวรัตนา คำมุงคุณโรงเรียนบ้านโสกแมวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายทนันชัย เจริญรัตน์โรงเรียนบ้านหนองปลาดุกประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา คะษาวงค์โรงเรียนอนุบาลนครพนมรองประธานกรรมการ
3. นายจำนง แสนสุภาโรงเรียนบ้านนกเหาะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางสมสมัย เสนาะเสียงโรงเรียนศรีโพนทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทองทศ เกษมสานต์โรงเรียนศรีโพนทองวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนพกาญจน์ คำเพชรดีโรงเรียนบ้านดินดำหมากเฟืองกรรมการ
4. นางสาวพินิตตา ชัยวงษาโรงเรียนบ้านคำสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นางสมสมัย เสนาะเสียงโรงเรียนศรีโพนทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทองทศ เกษมสานต์โรงเรียนศรีโพนทองวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนพกาญจน์ คำเพชรดีโรงเรียนบ้านดินดำหมากเฟืองกรรมการ
4. นางสาวพินิตตา ชัยวงษาโรงเรียนบ้านคำสว่างกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นางสมสมัย เสนาะเสียงโรงเรียนศรีโพนทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทองทศ เกษมสานต์โรงเรียนศรีโพนทองวิทยาประธานกรรมการ
3. นายนพกาญจน์ คำเพชรดีโรงเรียนบ้านดินดำหมากเฟืองกรรมการ
4. นางสาวพินิตตา ชัยวงษาโรงเรียนบ้านคำสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางทิพย์วิมล มาตยะโคโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ประธานกรรมการ
2. นางมลิจันทร์ สุวรรณไตรย์โรงเรียนบ้านกุรุคุรองประธานกรรมการ
3. นางเนตรดาว ขำคมโรงเรียนบ้านดอนขาวกรรมการ
4. นางสุดาวัลย์ นามพลแสนโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
5. นางธิดาวรร เอ๊ฟวาโรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสกล บุญทศโรงเรียนบ้านโพธิ์ตากประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ วงค์จำปาโรงเรียนบ้านนายอโพนแพงรองประธานกรรมการ
3. นางพิศมัย ศรีวรมย์โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางณัฐริณี พลเล็กโรงเรียนเรณูวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางบำนูญ พ่อบุตรดีโรงเรียนบ้านวังยางประธานกรรมการ
2. นางจงจิตร ศรียะไชยโรงเรียนเรณูวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางบำเพ็ญ วรบุตรโรงเรียนบ้านเหล่าทุ่งกรรมการ
4. นางอรอนงค์ เทพประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองยาวกรรมการ
5. นางสาวอรนุช ไตยราชโรงเรียนศรีโพนทองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางบำนูญ พ่อบุตรดีโรงเรียนบ้านวังยางประธานกรรมการ
2. นางจงจิตร ศรียะไชยโรงเรียนเรณูวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางบำเพ็ญ วรบุตรโรงเรียนบ้านเหล่าทุ่งกรรมการ
4. นางอรอนงค์ เทพประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองยาวกรรมการ
5. นางสาวอรนุช ไตยราชโรงเรียนศรีโพนทองวิทยากรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางภัสรา ฐานวิเศษโรงเรียนอนุบาลนครพนมประธานกรรมการ
2. นายยุทธจักร ปาละนันท์โรงเรียนบ้านม่วงรองประธานกรรมการ
3. นางอรุณวรรณ โสมชินโรงเรียนบ้านนาเลียงกรรมการ
4. นางสาวยุพาวัลย์ สาลีเพ็งโรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็กกรรมการ
5. นางสาวณกัญญา แสงสุวรรณโรงเรียนบ้านคำเตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายชาญศิลป์ ส่งเสริมโรงเรียนบ้านดอนข้าวหลามประธานกรรมการ
2. นายวชิรวิทย์ ปุ้ยไชยสอนโรงเรียนธารน้ำใจกรรมการ
3. นายธนัยนันท์ ปะริทัศน์สกุลโรงเรียนบ้านคำชะอีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายปริญญา สูญราชโรงเรียนบ้านดินดำหมากเฟืองประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ คำหุ่งโรงเรียนบ้านดอนดู่รองประธานกรรมการ
3. นายวิษณุ ทัสสะโรงเรียนบ้านนาราชควายกรรมการ
4. นางอาภรณ์รัตน์ สุวรรณเทนโรงเรียนบ้านหนองปลาดุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางศิริประภา ศรีสุริยจันทร์โรงเรียนลาดสว่างวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสันทนา วงค์แสงน้อยโรงเรียนบ้านเหล่าทุ่งกรรมการ
3. นายวีระชน โสมชินโรงเรียนบ้านนาเลียงกรรมการ
4. นางสาวจันทร์เพ็ญ อังคุณะโรงเรียนศรีโพนทองวิทยากรรมการ
5. นายประกรวิทย์ วรรณเวชโรงเรียนบ้านคำสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายทินกร ภาคนามโรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดงประธานกรรมการ
2. นายธัมนอง กัตติยะบุตรโรงเรียนบ้านโพนสาวเอ้กรรมการ
3. นายสมประสงค์ แก้วระดีโรงเรียนบ้านตับเต่าโนนจันทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายสท้าน วารีโรงเรียนบ้านนาราชควายประธานกรรมการ
2. นางไข่คำ ชาลีพรโรงเรียนบ้านดินดำหมากเฟืองรองประธานกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ แก้วศิลาโรงเรียนบ้านดงน้อยพัฒนากรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายประธาน แสงงามโรงเรียนชุมชนหนองย่างซิ้นประธานกรรมการ
2. นางพรนิภา วงษ์รัตนะโรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา)รองประธานกรรมการ
3. นางสาวขวัญชีวา ปัญญารัตนวงค์โรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปากรรมการ
4. นางพัชรินทร์ สุริยนต์โรงเรียนอนุบาลนครพนมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีเบ็ญจา หงษาชุมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา (๕๐) บ้านคำพี้ประธานกรรมการ
2. นางสาววิชยา โคตรภูโรงเรียนบ้านผึ้งรองประธานกรรมการ
3. นางพิมพิมล แสนนามโรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยากรรมการ
4. นางสาวอรณภัค ธ.น.สำโรงเรียนศรีโพนทองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายประชัน ยะสุรีย์โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (ล้ำฯ)ประธานกรรมการ
2. นายประสบสุข สุขประเสริฐโรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทองรองประธานกรรมการ
3. นายพงศธร ขวัญสมบูรณ์โรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
4. นายธัมรงค์ ทรงพุฒิโรงเรียนบ้านหนองปลาดุกกรรมการ
5. นางสาวพิญญารัศม์ สิงหะโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยโทวุฒิชัย ไปปลอดโรงเรียนบ้านพระซองเหนือประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ภิสิทธิ์ นามเกตุโรงเรียนศรีโพนทองวิทยากรรมการ
3. นางสาวอนงค์นารถ จันทร์ชนะโรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังฯกรรมการ
4. นางสาววิไลลักษณ์ นาทรายโรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. ส.ต.ท.ศัสตราวุธ ศรีชนะโรงเรียนบ้านนาทรายประธานกรรมการ
2. นายรักชาติ คนยังโรงเรียนบ้านชะโนตรองประธานกรรมการ
3. นางนิชณ์นิดา จันทะสินโรงเรียนบ้านนาแกน้อย(หน่วยบัญชาการทหารอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายชำนาญ นวลฉ่ำโรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปาประธานกรรมการ
2. นายทรงศักดิ์ กวานปรัชชาโรงเรียนบ้านหนองสะโนรองประธานกรรมการ
3. นายปราโมทย์ กงวิรัตน์โรงเรียนบ้านนาราชควายรองประธานกรรมการ
4. นายศักดา เมืองโคตรโรงเรียนบ้านปากบังรองประธานกรรมการ
5. นายลิขสิทธิ์ แก้วมณีชัยโรงเรียนบ้านหัวขัวใต้กรรมการ
6. นายประมวล ไตรราชโรงเรียนบ้านหนองแซงกรรมการ
7. นายโกวิทย์ วงค์ศรีชาโรงเรียนบ้านศรีธนกรรมการ
8. นายปกรณ์พิสุทธิ์ วงศ์จันทร์โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุงกรรมการ
9. นายประภัสนุช ไชยวงษาโรงเรียนศรีโพนทองวิทยากรรมการ
10. นายเชาวลิต พงสุวรรณโรงเรียนบ้านมหาชัยกรรมการ
11. นางสุนีย์ โง่นทาโรงเรียนบ้านกุรุคุกรรมการ
12. นางสาวสุภา บุญพาโรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการ
13. นายประกาศิต สุริยนต์โรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการ
14. นายกระจ่าง หนูแก้วโรงเรียนบ้านกกไฮกรรมการ
15. นายกาญจน์ วงศ์ราชาโรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัดกรรมการ
16. นายสาคร มีศิลป์โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)กรรมการ
17. นายชนศักดิ์ ธน.โม้โรงเรียนบ้านนาคู่กรรมการ
18. นางสาวสุปราณี เขื่อนขันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแกกรรมการ
19. นายศิริพัฒน์ ธงยศโรงเรียนบ้านโคกลางแก้งน้อย(กัลฺยาโณอุปถัมภ์)กรรมการ
20. นายดาทอง สกุลสุขโรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการ
21. นายเข็มชาติ วงค์ศรีชาโรงเรียนบ้านแขนนางกรรมการ
22. นายสายันห์ พิมเสริฐโรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุกรรมการ
23. นายพงษ์ศักดิ์ จันทร์บุญโรงเรียนดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)กรรมการ
24. นายทัศนะ คล่องดีโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งกรรมการ
25. นายนวชน วังทะพันธ์โรงเรียนบ้านหนองห้างกรรมการ
26. นายเชิดศักดิ์ ศรีราชโรงเรียนบ้านนาฮุมอุดมสวรรค์สามมัคคีกรรมการ
27. นายพิเชฐ แก้วมณีชัยโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
28. นางปภัสรา หรสิทธิ์โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)กรรมการ
29. นางวิภาษณีย์ ทรัพยสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลนครพนมกรรมการ
30. นายสุรัตน์ ตามาโรงเรียนบ้านชะโนตกรรมการ
31. นายอภิวัฒน์ ศิริสุขโรงเรียนบ้านนามูลฮิ้นกรรมการ
32. นายสุริยา นันชนะโรงเรียนบ้านหนองบัวคำกรรมการและเลขานุการ
33. นายอัครเดช จันทร์โยธาโรงเรียนสุนทรวิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายเลิศ รามฤทธิ์โรงเรียนบ้านใหม่วังเซือมประธานกรรมการ
2. นายสุรชาติ จันทร์เพ็ญโรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายประภาส กุมลาโรงเรียนบ้านนาหนาดกรรมการ
4. นายลิขิต ศรีวรมย์โรงเรียนปลาปากน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายลิขิต ศรีวรมย์โรงเรียนปลาปากน้อยประธานกรรมการ
2. นายสุรชาติ จันทร์เพ็ญโรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายเลิศ รามฤทธิ์โรงเรียนบ้านใหม่วังเซือมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายเมธีพงษ์ ยงยันต์โรงเรียนบ้านโคกสว่างประธานกรรมการ
2. นางเกษศิรินทร์ บ้านกลางโรงเรียนบ้านนาคอกควายรองประธานกรรมการ
3. นางศรีสุดา โพธิสาขาโรงเรียนบ้านโพนทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายเมธีพงษ์ ยงยันต์โรงเรียนบ้านโคกสว่างประธานกรรมการ
2. นางเกษศิรินทร์ บ้านกลางโรงเรียนบ้านนาคอกควายรองประธานกรรมการ
3. นางศรีสุดา โพธิสาขาโรงเรียนบ้านโพนทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายสุรพงษ์ ศรีสว่างโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางสุวารี พ่ออามาตย์โรงเรียนบ้านนางามรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปัทมา ทินโนโรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทองกรรมการ
4. นายยอดยิ่ง ราชิวงศ์โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายสุรพงษ์ ศรีสว่างโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางสุวารี พ่ออามาตย์โรงเรียนบ้านนางามรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปัทมา ทินโนโรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทองกรรมการ
4. นายยอดยิ่ง ราชิวงศ์โรงเรียนบ้านฝั่งแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายวันชัย บัวชุมโรงเรียนบ้านศรีธนประธานกรรมการ
2. นางปรียนุช พันโนโรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุรองประธานกรรมการ
3. นางปรมาภรณ์ ทองไชยโรงเรียนบ้านคำสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายวันชัย บัวชุมโรงเรียนบ้านศรีธนประธานกรรมการ
2. นางปรียนุช พันโนโรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุรองประธานกรรมการ
3. นางปรมาภรณ์ ทองไชยโรงเรียนบ้านคำสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายเสมียน จองลีพันธ์โรงเรียนบ้านนาขามประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพงษ์ คำย้อยโรงเรียนบ้านทู้ฯรองประธานกรรมการ
3. นางเข็มพร ป้องหลักคำโรงเรียนบ้านนากุงยางคำกรรมการ
4. นายมานิตย์ ครโสภาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้นกรรมการ
5. นางสุภาวรรณ ยาทองไชยโรงเรียนบ้านวังโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสเมียน จองลีพันธ์โรงเรียนบ้านนาขามประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพงษ์ คำย้อยโรงเรียนบ้านวังสิมรองประธานกรรมการ
3. นางเข็มพร ป้องหลักคำโรงเรียนบ้านนากุงยางคำกรรมการ
4. นายยุทธจักร ปาละนันท์โรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
5. นางสุภาวรรณ ยาทองไชยโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายสฤษดิ์ วิเศษแก้วโรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร อุ่นลุมโรงเรียนบ้านคับพวงรองประธานกรรมการ
3. นางบุญไสว บิลชัยโรงเรียนบ้านหนองแซงกรรมการ
4. นางจินตนา อิ่นแก้วโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
5. นางพรวิภา ไชยพิเดชโรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายสฤษดิ์ วิเศษแก้วโรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร อุ่นลุมโรงเรียนบ้านคับพวงรองประธานกรรมการ
3. นางบุญไสว บิลชัยโรงเรียนบ้านหนองแซงกรรมการ
4. นางจินตนา อิ่นแก้วโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
5. นางพรวิภา ไชยพิเดชโรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสาววิลาสินี พุทธดีโรงเรียนบ้านใหม่วังเซือมประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ เดชบุรัมย์โรงเรียนบ้านกุตาไก้รองประธานกรรมการ
3. นางเฟื้องฟ้า ฤทธิธาดาโรงเรียนบ้านนาโสกกรรมการ
4. นางบุพวรรณ มธุรัญญานนท์โรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อมกรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาววิลาสินี พุทธดีโรงเรียนบ้านใหม่วังเซือมประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ เดชบุรัมย์โรงเรียนบ้านกุตาไก้รองประธานกรรมการ
3. นางเฟื้องฟ้า ฤทธิธาดาโรงเรียนบ้านนาโสกกรรมการ
4. นางบุพวรรณ มธุรัญญานนท์โรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อมกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายประกร โพธิราชโรงเรียนบ้านกอกประธานกรรมการ
2. นางทวี แสนสุภาโรงเรียนบ้านโพนสวางนางิ้วรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมณฑาการต์ อุปนันท์โรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
4. นางภัทรวดี สวัสดิ์ปรุโรงเรียนบ้านกุตาไก้กรรมการ
5. นางสวรรญา ศรีอาจโรงเรียนนางามวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายประกร โพธิราชโรงเรียนบ้านกอกประธานกรรมการ
2. นางทวี แสนสุภาโรงเรียนบ้านโพนสวางนางิ้วรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมณฑกานต์ อุปนันท์โรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
4. นางภัทรวดี สวัสดิ์ปัรุโรงเรียนบ้านดงก้อมกรรมการ
5. นางสวรรญา ศรีอาจโรงเรียนบ้านนางามวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายสมชัย คำเห็นโรงเรียนบ้านวังยางประธานกรรมการ
2. นางกนกวัลย์ อัตติยะโรงเรียนลาดสว่างวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสำลี หนองอุดมโรงเรียนบ้านโพนบกกรรมการ
4. นางนวลละออง เนตรคุณโรงเรียนบ้านดอนสวรรค์กรรมการ
5. นางกุสุมา โกพลโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายสมชัย คำเห็นโรงเรียนปลาปากสว่างวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางกนกวัลย์ อัตติยะโรงเรียนลาดสว่างวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสำลี หนองอุดมโรงเรียนบ้านโพนบกกรรมการ
4. นางนวลละออ เนตรคุณโรงเรียนบ้านดอนสวรรค์กรรมการ
5. นางกุสุมา โกพลโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายหงษา วงค์จำปาโรงเรียนนาแกผดุงราชกิจเจริญประธานกรรมการ
2. นางประภา สิงห์คะโรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นายจรัญชัย พลเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลกิ่งกาญจน์นาแกกรรมการ
4. นายธวัชชัย จันทะนะโรงเรียนอนุบาลนครพนมกรรมการ
5. นางนงลักษณ์ ขาวพิมพ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายไฉน มีบุญโรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางรัตนา ตั้งวิกรัยโรงเรียนบ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นางพันธ์มหา หูมแพงโรงเรียนบ้านหนองดินแดงกรรมการ
4. นางสุดาพร สมานเพื่อนโรงเรียนดอนนาหงส์บูรพาสงเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวกรรัตน์ คำจันทร์โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายวุฒินันต์ ยะตะโคตรโรงเรียนบ้านนาโดนเก่าประธานกรรมการ
2. นางบูรพา วิชัยโรงเรียนบ้านกุรุคุกรรมการ
3. นางวิพร มาตย์นอก โรงเรียนบ้านเหิบกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายวุฒินันท์ ยตะโคตรโรงเรียนบ้านนาโดนเก่าประธานกรรมการ
2. นางบูรพา วิชัยโรงเรียนบ้านกุรุคุกรรมการ
3. นางวิพร มาตย์นอก โรงเรียนบ้านเหิบกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายวุฒินันท์ ยตะโคตรโรงเรียนบ้านนาโดนเก่าประธานกรรมการ
2. นางบูรพา วิชัยโรงเรียนบ้านกุรุคุกรรมการ
3. นางวิพร มาตย์นอก โรงเรียนบ้านเหิบกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวุฒินันท์ ยตะโคตรโรงเรียนบ้านนาโดนเก่าประธานกรรมการ
2. นางบูรพา วิชัยโรงเรียนบ้านกุรุคุกรรมการ
3. นางวิพร มาตย์นอก โรงเรียนบ้านเหิบกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวุฒินันต์ ยะตะโคตรโรงเรียนบ้านนาโดนเก่าประธานกรรมการ
2. นายณัฐศักดิ์ หนูนวลโรงเรียนศรีโพนทองวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางบูรพา วิชัยโรงเรียนบ้านกุรุคุกรรมการ
4. นางวิพร มาตย์นอก โรงเรียนบ้านเหิบกรรมการ
5. นายวีระพงษ์ มังสีโรงเรียนบ้านหนองบัวคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายวุฒินันต์ ยะตะโคตรโรงเรียนบ้านนาโดนเก่าประธานกรรมการ
2. นางบูรพา วิชัยโรงเรียนบ้านกุรุคุกรรมการ
3. นางวิพร มาตย์นอก โรงเรียนบ้านเหิบกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายวันคำ บัวสายโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรุ้งทิพย์ วะน้ำค้างโรงเรียนบ้านถาวรนาอุดมกรรมการ
3. นางสาวดรุณี สุทธะมาโรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายวันคำ บัวสายโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรุ้งทิพย์ วะน้ำค้างโรงเรียนบ้านถาวรนาอุดมกรรมการ
3. นางสาวดรุณี สุทธะมาโรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวันคำ บัวสายโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรุ้งทิพย์ วะน้ำค้างโรงเรียนบ้านถาวรนาอุดมกรรมการ
3. นางสาวดรุณี สุทธะมาโรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายวันคำ บัวสายโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรุ้งทิพย์ วะน้ำค้างโรงเรียนบ้านถาวรนาอุดมกรรมการ
3. นางสาวดรุณี สุทธะมาโรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายประสาท ปรัญญาโรงเรียนโพนทองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายเผด็จ ธ.น.ดีโรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางทัศนีย์ แสงสุภาโรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายประสาท ปรัญญาโรงเรียนโพนทองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายเผด็จ ธ.น.ดีโรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางทัศนีย์ แสงสุภาโรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายเบญจมินทร์ เวชกามาโรงเรียนหนองผักแว่นโนฮังหนองบัวสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางมาลาศรี ศิริบุญโรงเรียนบ้านตับเต่าโนนจันทร์รองประธานกรรมการ
3. นางนพดา วงค์คำจันทร์โรงเรียนบ้านนาคู่กรรมการ
4. นางนงลักษณ์ วงษาโรงเรียนบ้านนาราชควายกรรมการ
5. นายชัยรัตน์ คำโสมศรีโรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเบญจมินทร์ เวชกามาโรงเรียนหนองผักแว่นโนฮังหนองบัวสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางมาลาศรี ศิริบุญโรงเรียนบ้านตับเต่าโนนจันทร์รองประธานกรรมการ
3. นายชัยรัตน์ คำโสมศรีโรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายสุรชาติ โกพลรัตน์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้าประธานกรรมการ
2. นางประเสริฐศรี สุนทรสถิตย์โรงเรียนบ้านนาคู่รองประธานกรรมการ
3. นางพรรณี บัวสายโรงเรียนบ้านดงโชคกรรมการ
4. นางนวลจันทร์ สุทธะมา โรงเรียนบ้านคำเตยกรรมการ
5. นางจิราพร แสนสุริวงค์โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายสุรชาติ โกพลรัตน์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้าประธานกรรมการ
2. นางประเสริฐศรี สุนทรสถิตย์โรงเรียนบ้านนาคู่กรรมการ
3. นางพรรณี บัวสายโรงเรียนบ้านดงโชคกรรมการ
4. นางนวลจันทร์ สุทธะมาโรงเรียนบ้านคำเตยกรรมการ
5. นางจิราพร แสนสุริวงค์โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุรชาติ โกพลรัตน์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้าประธานกรรมการ
2. นางประเสริฐศรี สุนทรสถิตย์โรงเรียนบ้านนาคู่รองประธานกรรมการ
3. นางพรรณี บัวสายโรงเรียนบ้านดงโชคกรรมการ
4. นางนวลจันทร์ สุทธะมาโรงเรียนบ้านคำเตยกรรมการ
5. นางจิราพร แสนสุริวงค์โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสุรชาติ โกพลรัตน์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้าประธานกรรมการ
2. นางประเสริฐศรี สุนทรสถิตย์โรงเรียนบ้านนาคู่รองประธานกรรมการ
3. นางพรรณี บัวสายโรงเรียนบ้านดงโชคกรรมการ
4. นางนวลจันทร์ สุทธะมาโรงเรียนบ้านคำเตยกรรมการ
5. นางจิราพร แสนสุริวงค์โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสุรชาติ โกพลรัตน์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้าประธานกรรมการ
2. นางประเสริฐศรี สุนทรสถิตย์โรงเรียนบ้านนาคู่รองประธานกรรมการ
3. นางพรรณี บัวสายโรงเรียนบ้านดงโชคกรรมการ
4. นางนวลจันทร์ สุทธะมาโรงเรียนบ้านคำเตยกรรมการ
5. นางจิราพร แสนสุริวงค์โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายรุ่งอรุณ ไชยจันทร์โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดมประธานกรรมการ
2. นางสายสง่า ต้นเงินโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อรองประธานกรรมการ
3. นายสุรพงษ์ พลเขตโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
4. นางลำพูล ตงศิริโรงเรียนบ้านนาคู่กรรมการ
5. นายประจวบ สีแพงมนโรงเรียนบ้านหนองแซงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุรชาติ โกพลรัตน์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้าประธานกรรมการ
2. นางประเสริฐศรี สุนทรสถิตย์โรงเรียนบ้านนาคู่รองประธานกรรมการ
3. นางพรรณี บัวสายโรงเรียนบ้านดงโชคกรรมการ
4. นางนวลจันทร์ สุทธะมาโรงเรียนบ้านคำเตยกรรมการ
5. นางจิราพร แสนสุริวงค์โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสุรชาติ โกพลรัตน์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้าประธานกรรมการ
2. นางประเสริฐศรี สุนทรสถิตย์โรงเรียนบ้านนาคู่รองประธานกรรมการ
3. นางพรรณี บัวสายโรงเรียนบ้านดงโชคกรรมการ
4. นางนวลจันทร์ สุทธะมาโรงเรียนบ้านคำเตยกรรมการ
5. นางจิราพร แสนสุริวงค์โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางณัฐชรัตน์ แก้วก่าโรงเรียนบ้านม่วงประธานกรรมการ
2. นายเทอดพระเกียรติ ศิริบุญโรงเรียนบ้านนางเลิศกรรมการ
3. นายชนระชัย ยะไวย์โรงเรียนเรณูวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางณัทร์ชรัตน์ แก้วก่าโรงเรียนบ้านม่วงประธานกรรมการ
2. นายเทอดพระเกียรติ ศิริบุญโรงเรียนบ้านนางเลิศกรรมการ
3. นายชนระชัย ยะไวย์โรงเรียนโพนทองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางณัทร์ชรัตน์ แก้วก่าโรงเรียนบ้านม่วงประธานกรรมการ
2. นายเทอดพระเกียรติ ศิริบุญโรงเรียนบ้านนางเลิศกรรมการ
3. นายชนระชัย ยะไวย์โรงเรียนโพนทองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางณัทร์ชรัตน์ แก้วก่าโรงเรียนบ้านม่วงประธานกรรมการ
2. นายเทอดพระเกียรติ ศิริบุญโรงเรียนบ้านนางเลิศกรรมการ
3. นายชนระชัย ยะไวย์โรงเรียนโพนทองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางณัทร์ชรัตน์ แก้วก่าโรงเรียนบ้านม่วงประธานกรรมการ
2. นายเทอดพระเกียรติ ศิริบุญโรงเรียนบ้านนางเลิศกรรมการ
3. นายชนระชัย ยะไวย์โรงเรียนโพนทองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายจักรพงษ์ มีโชติโรงเรียนบ้านนาเลียงประธานกรรมการ
2. นางรินทร์ลภัส สิริตรังธนากุล โรงเรียนบ้านดงยอกรรมการ
3. นางสลินดา มีระหงษ์โรงเรียนบ้านหนองห้างกรรมการ
4. นางสาววารุณี วิโยโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพยุง สารทองโรงเรียนนางามวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสกลรัตน์ รัชอินทร์โรงเรียนบ้านนาคู่กรรมการ
3. นางสุฑารัฐ หอมจัดโรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางฐิติชยาภรณ์ ปวริศภวนันท์โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งฯประธานกรรมการ
2. นางพวงผกา ไตรราชโรงเรียนบ้านสร้างเม็กกรรมการ
3. นางวิไลภรณ์ รุณธาตุโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายศักดิ์ขจร อัตติยะโรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวรายุ บัวชุมโรงเรียนบ้านนามะเขือกรรมการ
3. นายศิริพงษ์ เหง้าสุวรรณโรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจันทสิน สุนนท์ชัยโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งฯประธานกรรมการ
2. นางสายหยุด ไมตรีโรงเรียนบ้านนาดอกไม้กรรมการ
3. นางสาววรางคณา กัลยาแก้วโรงเรียนบ้านนาเชือกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจันทสิน สุนนท์ชัยโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งฯประธานกรรมการ
2. นางสายหยุด ไมตรีโรงเรียนบ้านนาดอกไม้กรรมการ
3. นางสาววรางคณา กัลยาแก้วโรงเรียนบ้านนาเชือกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายธนเมศฐ์ ชุติภัทร์บัณฑิตโรงเรียนบ้านบ่อสะอาดประธานกรรมการ
2. นางญาณิกา สุพลโรงเรียนบ้านโพธิ์ตากกรรมการ
3. นางรองจิตร ภูมิลุนโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายภูวินทร์ โพธิสาขาโรงเรียนเรณูวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศพร แพงหอมโรงเรียนบ้านหนองหมากแก้วรองประธานกรรมการ
3. นางจันทง คำกรฤาชาโรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทองกรรมการ
4. นายวิวัฒน์ อินทร์ติยะโรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายภูวินทร์ โพธิสาขาโรงเรียนเรณูวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศพร แพงหอมโรงเรียนบ้านหนองหมากแก้วรองประธานกรรมการ
3. นางจันทง คำกรฤาชาโรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทองกรรมการ
4. นายพงษ์ศธร ขวัญสมบูรณ์โรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
5. นายวิวัฒน์ อินทร์ติยะโรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายภูวินทร์ โพธิสาขาโรงเรียนเรณูวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศพร แพงหอมโรงเรียนบ้านหนองหมากแก้วรองประธานกรรมการ
3. นางจันทง คำกรฤาชาโรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทองกรรมการ
4. นายวิวัฒน์ อินทร์ติยะโรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายภูวินทร์ โพธิสาขาโรงเรียนเรณูวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศพร แพงหอมโรงเรียนบ้านหนองหมากแก้วรองประธานกรรมการ
3. นางจันทง คำกรฤาชาโรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทองกรรมการ
4. นายวิวัฒน์ อินทร์ติยะโรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายแถวทอง มาตยะโคโรงเรียนบ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางมินดี วงศ์พนาวัลย์โรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อมกรรมการ
3. นายวิทยา รามฤทธิ์โรงเรียนพระกลางวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายแถวทอง มาตยะโคโรงเรียนบ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางมินดี วงศ์พนาวัลย์โรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อมกรรมการ
3. นายวิทยา รามฤทธิ์โรงเรียนพระกลางวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายสมหมาย ภูมิลุนโรงเรียนบ้านเหิบประธานกรรมการ
2. นายอำนวย โคตรตาแสงโรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยรองประธานกรรมการ
3. นายราชินทร์ เชื้อกุลาโรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยากรรมการ
4. นายบรรจบ ภูล้อมทางโรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายสมหมาย ภูมิลุนโรงเรียนบ้านเหิบประธานกรรมการ
2. นายอำนวย โคตรตาแสงโรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยรองประธานกรรมการ
3. นายราชินทร์ เชื้อกุลาโรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยากรรมการ
4. นายบรรจบ ภูล้อมทางโรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายศุภวิทย์ ศรีมงคลโรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้นประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ คัดทะจันทร์โรงเรียนบ้านคำผาสุขรองประธานกรรมการ
3. นายอภิชาติ ดอนลาดพันธ์โรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่กรรมการ
4. นายสุเมธ โคตตะวงศ์โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคีกรรมการ
5. นางนัคมน เฉลิมชาติโรงเรียนวัดพระธาตุพนมฯกรรมการ
6. นายพิทักษ์ สารทองโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายศุภวิทย์ ศรีมงคลโรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้นประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ ดอนลาดพันธ์โรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่กรรมการ
3. นายสุเมธ โคตตะวงศ์โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคีกรรมการ
4. นางนัคมน เฉลิมชาติโรงเรียนวัดพระธาตุพนมฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายสมหมาย ภูมิลุนโรงเรียนบ้านเหิบประธานกรรมการ
2. นายอำนวย โคตรตาแสงโรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยรองประธานกรรมการ
3. นายราชินทร์ เชื้อกุลาโรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยากรรมการ
4. นายบรรจบ ภูล้อมทางโรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายสมหมาย ภูมิลุนโรงเรียนบ้านเหิบประธานกรรมการ
2. นายอำนวย โคตรตาแสงโรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยรองประธานกรรมการ
3. นายราชินทร์ เชื้อกุลาโรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยากรรมการ
4. นายบรรจบ ภูล้อมทางโรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายศุภวิทย์ ศรีมงคลโรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้นประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ คัดทะจันทร์โรงเรียนบ้านคำผาสุขรองประธานกรรมการ
3. นายอภิชาติ ดอนลาดพันธ์โรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่กรรมการ
4. นายสุเมธ โคตตะวงศ์โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคีกรรมการ
5. นางนัคมน เฉลิมชาติโรงเรียนวัดพระธาตุพนมฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายศุภวิทย์ ศรีมงคลโรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้นประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ คัดทะจันทร์โรงเรียนบ้านคำผาสุขรองประธานกรรมการ
3. นายอภิชาติ ดอนลาดพันธ์โรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่กรรมการ
4. นายสุเมธ โคตตะวงศ์โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคีกรรมการ
5. นางนัคมน เฉลิมชาติโรงเรียนวัดพระธาตุพนมฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายพิทักษ์ สารทองโรงเรียนบ้านหนองกุงประธานกรรมการ
2. นางสุภาพรรณ ชินโคตรโรงเรียนวัดพระธาตุพนม"พนมวิทยาคาร"กรรมการ
3. นางเครือวัลย์ บุญธรรมโรงเรียนบ้านท่าค้อฯกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ วรรณพราหมณ์โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3

นายเฉลิม จักรชุม 091-061-1214 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]