รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ระหว่างวันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุทรา 1. เด็กหญิงเกศินี  ควบพิมาย
 
1. นางสาวกุศล  จรมั่งนอก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงพิมพิศา  ธงชัยธนาวุฒิ
 
1. นางพรทิพย์  มะปะโท
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองโดนสำโรง 1. เด็กหญิงจรูญวรรณ  ด้วงตะกั่ว
 
1. นางมงคล  การสร้าง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรหนองขาม 1. เด็กหญิงกานดา  อยู่เย็น
 
1. นางรุ่งระวี  กะการดี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1. เด็กหญิงพนิษา  โตแทนสมบัติ
 
1. นางสาวนภัสกรณ์  อาสา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 92.59 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ฉมวก 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์   สังฆมณี
 
1. นางสุพัตรา  ทองเนื้อนิ่ม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประทาย 1. เด็กชายศิวกร  พรหมเกษ
 
1. นางงามตา  ลิมปิสวัสดิ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์สโมสร 1. นางสาวลัดดา  ทองเพ็ชร
 
1. นางชามาศ  ธีรคุณัญญา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูป 1. เด็กชายรัฐกร  เงินพิมพ์
 
1. นางกิติยา  วงษ์สุรินทร์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยอ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   เที่ยงเทพ
 
1. นางกันตินันท์  รัตนสีหา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจารย์ตำรา 1. เด็กหญิงสิริลักษณ์  สีเขียว
 
1. นางสุรัชนี  สัมมารุ่งโรจน์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ 1. เด็กหญิงขวัญชนก  พูนวงษ์
2. เด็กชายนราวิชญ์  ระตาภรณ์
3. เด็กชายปวิณชญา  โตจิตร
 
1. นางสาวปิยรัตน์  พุทธิเสน
2. นางสาวชวพร  กอเลิศสุชัย
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไพล 1. เด็กหญิงกมนรส  จริงไธสง
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  แสงสุขสว่าง
3. เด็กหญิงเข็มอัปสร  จันทยาง
 
1. นางสาวสุวิมล  สิทธิมงคล
2. นางสาวสุวิมล  สิทธิมงคล
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะงาดวิทยา 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  หมอจีด
2. เด็กหญิงลลิลทิพย์  ศรีสุขกลาง
3. เด็กชายวงศธร  คิดค้า
 
1. นายสาธิต  พรศิวาลัย
2. นางสุนิกรณ์  พรศิวาลัย
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ" 1. เด็กหญิงทิพย์ธันวา  เทียมขุนทด
2. เด็กหญิงรสิตา  แก้วพะเนาว์
 
1. นางสาวสมหวัง  ศิริถิรสกุล
2. นางสาวสมหวัง  ศิริถิรสกุล
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา 1. เด็กชายพันธวัธ  ภูบังไม้
2. เด็กหญิงภัทรวดี  แตงทรัพย์
 
1. นางสมบัติ  ทะชาดา
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระประดู่ 1. เด็กหญิงกนกพร  โพธิจักร
 
1. นางอุมาพร  สุวิชา
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุลโน 1. เด็กหญิงณัฐกิตติ์  คัมภิรา
 
1. นางสมหมาย  โฉสูงเนิน
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะงาดวิทยา 1. เด็กหญิงลักษมี  สุขสุทธิ์
 
1. นางสาววรรณา  พลโดด
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา 1. เด็กหญิงกุลธิดา   ดีมาก
2. เด็กหญิงณัฏฐริกา   ทิมา
3. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  รัตนพิมานชัย
 
1. นางสาวพัทธนันท์   วิสิฐธนปัญญา
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ 1. เด็กหญิงจิราพร  จำนงนอก
2. เด็กหญิงนงลักษณ์  จงจอหอ
3. เด็กหญิงเบญกุล  แข็งขัน
 
1. นางณัฐภัสสร  สุรนาจ
2. นายทรงวุฒิ  มัททะปาโท
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประทาย 1. เด็กหญิงลักษณารีย์  ไชยกุฉิน
2. เด็กหญิงวงษธร  หาญณรงค์
3. เด็กหญิงอาภัสรา  ท่อนจันทร์
 
1. นางนิภาภรณ์  ซ้ายโพธิ์กลาง
2. นางสุดารัตน์  พลสง
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง 1. เด็กหญิงขนิษฐา  การะเกตุ
2. เด็กหญิงรัตนา  หงษ์ประสิทธิ์
3. เด็กชายอัมรินทร์์  อินนอก
 
1. นางวงเดือน  ธรมีฤทธิ์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 1. เด็กชายรัฐภูมินท์  เที่ยงกระโทก
2. เด็กหญิงสิริกานต์  พวงพิมาย
 
1. นางสาวอรพิณ  บุญญานุสนธิ์
2. นางสาวพยุง  จับพิมาย
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 1. เด็กชายพีระพันธ์  หมวกพิมาย
2. เด็กชายเจษฎาวุฒิ   มหานารี
 
1. นางวันเพ็ญ  นนทะชัย
2. นางปนัดดา  กลั่นกระโทก
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1. เด็กชายณภทัร  สามิดี
 
1. นายเลิศศักดิ์  สามิดี
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าลาด 1. เด็กชายวรกฤต  จันทา
 
1. นางอรวรรณ  สีหาวงษ์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  จิ๋วโคราช
 
1. นางสุวรรณี  ประทุมเมศ
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุลโน 1. เด็กชายกันตภณ   รักกุศล
2. เด็กชายธนภัทร์  ยนต์สถิตย์กุล
3. เด็กชายสรัล  นันทศักดิ์ภิญโญ
 
1. นางสุกุมาร  รักษ์มณี
2. นางสมหมาย  โฉสูงเนิน
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองจากวิทยา 1. เด็กชายดนัยศักดิ์    เสียงบุญ
2. เด็กหญิงอารยา   สัมฤทธิ์รินทร์
3. เด็กหญิงเสาวภา   คงเรืองราช
 
1. นายสันติมา    อรรคดี
2. นางสาวเบญจมาพร   ปะทักขินัง
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละโว้ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ภูผาพันธ์
2. เด็กหญิงปาลิดา  ถนอมพุดซา
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ใจงูเหลือม
 
1. นางสาวสุกัญญา  นนตานอก
2. นางสาวไพลิน  กึนพันธ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ 1. เด็กหญิงปณิตา  สรสิทธิ์
2. เด็กชายสุทธิธรรม   กาญบุตร
3. เด็กหญิงสุภาวดี  เทียนแสง
 
1. นางสมทรัพย์  เลิศนา
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนพุทรา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ศรีทอง
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แต้มพิมาย
3. เด็กชายสรลิช  บุญเสริม
 
1. นางสาวสุภาดา  เนื่องบุรีรัมย์
2. นางสาวอุษาวดี  ใจตรง
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสองพี่่น้อง 1. เด็กชายธนพล  มาตรวังแสง
2. เด็กชายธนวัฒน์  แสงเพชร
3. เด็กชายยุทธพิชัย  จันทร์สม
 
1. นางสุกัญญา  หลวงวงษ์
2. นางรตณัน  ยางเครือ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 97.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประทาย 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ใจช่วง
2. เด็กหญิงปฏิมาพร  เอียมนอก
3. เด็กหญิงศศลักษณ์  ศรีอุดม
 
1. นางเกษกนก  สีระสูงเนิน
2. นางอุไร  ศิริหล่อ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์  เล็งดี
2. เด็กชายกองพล  เชิงจอหอ
3. เด็กหญิงภณิดา  สรสิทธิ์
 
1. นางสมทรัพย์  เลิศนา
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม 1. เด็กชายธัญฑิรา  มามาก
2. เด็กชายวันชนะ  แพนดี
 
1. นางนราทิพย์  ใยระย้า
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ 1. เด็กหญิงปูชิกา  ชำนาญทาง
2. เด็กชายพีรพัฒน์  เล็กประยูร
 
1. นางสมทรัพย์  เลิศนา
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจาน 1. เด็กชายธนโชติ  ละอองเอก
2. เด็กชายสถาพร  ธรรมเกตุ
 
1. นายนิรุช  ดำหนูไทย
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ฉมวก 1. เด็กชายฐาปกรณ์   สมอินทร์
2. เด็กชายพงษ์ประพัฒน์   ล้อดงบัง
 
1. นายธนกฤต  สุดใหม่
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา 1. เด็กหญิงนัฐลดา  บุญยาสุ
2. เด็กชายวรากรณ์  แย้มศรี
 
1. นายธนัน  จองโพธิ์
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกฤษนัย  สมร่าง
2. เด็กชายธนพล  เตียงงา
 
1. นางวิวัฒนา  สุขมา
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไพล 1. เด็กชายจิรเมธ  เย็นอยู่
2. เด็กชายสมัญญา  ฉาบไธสง
 
1. นายสุทธิพร  คล้ายเมืองปัก
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุทรา 1. เด็กหญิงกุลจิรา  ชังภัย
2. เด็กหญิงชนิกานต์  ศรีบุตร
3. เด็กหญิงชลดา  น้อยมี
4. เด็กหญิงเสาวนีย์  คงใหญ่
5. เด็กหญิงไปรยา  เฉลิมชัย
 
1. นางสมมาตร  พจน์ปริญญา
2. นายเตชินท์  วิภาดา
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1. เด็กหญิงทิพากร  ปัตตานัง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญนอก
3. เด็กหญิงศิริยากร  บุญนอก
4. เด็กหญิงศิริวิมล  มั่นเหมาะ
5. เด็กหญิงสุพัตรา  กริกระโทก
 
1. นางศรุดา  บุณยธรรมกุล
2. นางสาวสมหมาย  จักสาร
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  สร้อยพิมาย
2. เด็กหญิงนริศรา  จงจิตรชอบ
3. เด็กหญิงปนัดดา  ชูแสง
4. เด็กหญิงสิตานันต์  นิสัยค้า
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แจ้งจันทร์
 
1. นางวรรณวิมล  วิภาดา
2. นางจำเนียร  นาอ้อม
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโสน 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  เกิดโมลี
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เกตุหมื่นไวย์
3. เด็กชายภัทราวุทธ    ยนต์พิมาย
4. เด็กหญิงมุกดา  สานคล่อง
5. เด็กชายสุทธิภัทร  จรกลาง
 
1. นางสาวนิตยา  ใยไหม
2. นางธัญวีร์  วัฒนากลาง
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ 1. เด็กหญิงณิชาภัทร์  หาญใจ
2. เด็กหญิงตรีสุคนธ์  ยอดแก้ว
3. เด็กชายพรเทพ  แก้วกระจ่าง
4. เด็กชายเทวัญ  พันธ์ปาง
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บรรพาอินทร์
 
1. นายสุรชัย  จันทร์เรือง
2. นางสุธาวัลย์  จันทร์เรือง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ด้วงจอกนอก
2. เด็กหญิงณัฐริณี  รุ่งรัตน์
3. เด็กหญิงธัญพิชชา  ยศเกษ
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  สำโรง
5. เด็กหญิงธิดาวรรณ  สำโรง
 
1. นางสุรีรัตน์  สถิตย์พงษ์
2. นางสาวมะลิสา  หนูไธสง
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประทาย 1. เด็กหญิงจิรัชยา  ศรีคำ
2. เด็กหญิงนงนภัส  กุ่ยกระโทก
3. เด็กหญิงนลินี  พลสง
4. เด็กหญิงมนัสนันท์  ทัศนาวิวัฒน์
5. เด็กหญิงศรีสกุลกาญจน์  เจิมแหล่
 
1. นางชูเกษม  ญาณประดับ
2. นางสุดารัตน์  พลสง
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา 1. เด็กหญิงปาริชาติ  เตยดอน
2. เด็กหญิงปิยธิดา  ศรีคำมาย
3. เด็กหญิงปุนยนุช  จุ้ยไธสง
4. เด็กหญิงมานิดา  แย้มศรี
5. เด็กชายสมพงษ์  บุษบรรณ์
 
1. นายสิริศักดิ์  ไชยสุวรรณ
2. นางสาวปารินา  แครกระโทก
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1. เด็กชายกรวิทย์  ศรสังข์
2. เด็กชายกฤษติภูมิ  สุภะสีมากุล
3. เด็กหญิงชาริณี  ดอกแคกลาง
4. เด็กชายฐปกร  ศรีมะเริง
5. เด็กชายณัฐชนน  ศรีจันทร์
6. เด็กหญิงปวีณ์ลดา  พิมแบบ
7. เด็กหญิงปาณัสม์  แกมโคกกรวด
8. เด็กหญิงพัณณิตา  จันทร์โพธิ์
9. เด็กชายพิพัฒนชัย  สุขเกษม
10. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  มุกดารัมย์
11. เด็กหญิงพีรดา  เต็งกลาง
12. เด็กหญิงลักษมี  แคนอินทร์
13. เด็กชายสวิตต์  อำไพ
14. เด็กหญิงสุกัญญารักษ์  มูลตรีประถม
15. เด็กชายอนาคินทร์  พรหมสิทธิ์
16. เด็กชายอนุศิษฏ์  วิเศษนอก
17. เด็กชายเจตภานุ  ฮาร์ดิ้ง
18. เด็กชายเตชพัฒน์  เต็งกลาง
19. เด็กหญิงเบญญา  จารีรัตน์
20. เด็กหญิงเพชรมณี  หุ้มไธสง
 
1. นายอนุชา  เสิดแสงมุข
2. นางศรุดา  บุณยธรรมกุล
3. นางจิราภรณ์  อารีรัมย์
4. นางสาวสมหมาย  จักสาร
5. นายสิทธิศักดิ์  เก่าพิมาย
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  แคนอินทร์
 
1. นางศรุดา  บุณยธรรมกุล
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1. เด็กชายกฤตเมธ  พลแสนทอง
 
1. นางศรุดา  บุณยธรรมกุล
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  กาญจนพันธ์
 
1. นางสุรีรัตน์  สถิตย์พงษ์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนมัน 1. เด็กหญิงพรนิพา  ทองพรหม
2. เด็กชายวรวิทย์  พละศักดิ์
 
1. นางกุลแก้ว  พิลาสมบัติ
2. นางจิราวรรณ  เกษทองมา
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำทะเมนชัย 1. เด็กชายชานน  ดิษฐภักดี
2. เด็กหญิงรัชนีกร  เขียวขำ
 
1. นางอัศราภรณ์  ชะออน
2. นางทองใส  แก่นนอก
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา 1. เด็กชายวิศวะ  หาญกล้า
2. เด็กหญิงเด็กหญิงสุวนันท์  เกิดโมลี
 
1. นางสาคร  ศรีพุฒ
2. นางสาวณัฐมณี  สุขขี้เหล็ก
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญเรือง
2. เด็กหญิงจีระนันท์  ศรีษะเนตร
3. เด็กหญิงธมนวรรณ  ภูมิภาค
4. เด็กหญิงปราณปริยา  กันทะเขียว
5. เด็กหญิงศศิพร  ผัดโพธิ์
6. เด็กหญิงศิริลักษณ์  หาสูงเนิน
7. เด็กหญิงสุธาสินี  ดงกัลยา
8. เด็กหญิงอภิฉัตร  เทียนชัย
9. เด็กหญิงอรวรรณ  หาญทองหลาง
10. เด็กหญิงเกวลิน  เงินโพธิ์
 
1. นายภมรพงศ์  นวพีรกุล
2. นางสุพิน   เมียมขุนทด
3. นางละเอียด  นมัสศิลา
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูป 1. เด็กหญิงธีรตา  ช่อกลาง
2. เด็กหญิงนันทิตา  ม้ายพิมาย
3. เด็กหญิงรุจจิรา  คำผาด
4. เด็กหญิงวิภา  ปาปะปัง
5. เด็กหญิงศุภกานต์  พินองรัมย์
6. เด็กหญิงสุปรียา  เย้ยกระโทก
7. เด็กหญิงสุรางคณา  พะวิงรัมย์
8. เด็กหญิงอรรัมภา  บ่อหน่าย
9. เด็กหญิงเฉลิมศรี  ศรีจันทร์
10. เด็กหญิงเรืองรอง  แก้วโลมา
 
1. นายยงยุทธ   ขาวสุข
2. นางพิชญญดาภา  ใจกว้างดี
3. นางสาวปพิชญา  ประโมณะกัง
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา 1. เด็กหญิงจันทกานต์  อินทร์รัมย์
2. เด็กหญิงจารุรินทร์  ศิลชาติ
3. เด็กหญิงจิตปรีดา  อู่เฮ้
4. เด็กหญิงจิราพร  ด้วงมา
5. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ม่วงศิลา
6. เด็กหญิงณภัทร  อัครธนะเดช
7. เด็กหญิงนิดประภา  ชัยสิทธิ์
8. เด็กหญิงบุษราคัม  ชยุตพรธนา
9. เด็กหญิงมุฑิตา   กรำกระโทก
10. เด็กหญิงยุภา  ปุกะนะ
11. เด็กหญิงสกาวเดือน  ทองวิเศษ
12. เด็กหญิงสุนิศา  สายนาค
13. เด็กหญิงอรวรรณ  บัวกลาง
14. เด็กหญิงเขมจิรา  แก้วกัณหา
15. เด็กหญิงเขมิสรา  แก้วกัณหา
 
1. นางกัลยา  เพลินบุญ
2. นายนิยม  เพลินบุญ
3. นางสาวสุกัญญา  ประจุดธะเก
4. นางกีรติกา  ลงอ่อน
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 94.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รัตนราศรี
2. เด็กหญิงจันจิรา  ผินนอก
3. เด็กหญิงจันทิมา  เผือนอก
4. เด็กหญิงจิรภิญญา  ปานอีเม้ง
5. เด็กหญิงชลธร  กลางสุพรรณ์
6. เด็กหญิงณัฐชยา  คงฟ้ก
7. เด็กหญิงปวีณา  คึมสูง
8. เด็กหญิงภัทธิชา  หมอช้าง
9. เด็กหญิงวรรณรัตน์  การมาสม
10. เด็กหญิงวรรณิกา  จอดนอก
11. เด็กหญิงวรัทยา  หงษ์คำมี
12. เด็กหญิงศศิมาภรณ์  คิดเห็น
13. เด็กหญิงสิริยากร  เขียวนอก
14. เด็กหญิงสุกษมา  อุ่มครบุรี
15. เด็กหญิงอนิญญา  เทพรักษา
 
1. นางสาวจินดา  สิทธิพงศ์
2. นายสำเร็จ  ไชยเชษฐ์
3. นายสายชล  แก่นบัว
4. นายรุ่งโรจน์  แขวงนอก
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกขาม(นาคพัฒนา) 1. เด็กชายปฐมพร  ฝากไธสง
2. เด็กหญิงภัทรจาริน  เทพนอก
 
1. นายอดุลย์  ขุนแก้ว
2. นางสาวมัฐฌิชา  โพธิ์สาลี
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิกุลทอง 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  จันทร์เพชร
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ลือเดช
 
1. นางพัชรี  เผดิมผล
2. นายชัยธนพล  สมัชชัย
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจาน 1. เด็กชายธนากร   สีหมาตร์
 
1. นางฉวีวรรณ  ทำนุ
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่องแมว 1. เด็กหญิงศิราวรรณ   ชัยดิษฐ์
 
1. นางวิยดา  นิยันตัง
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1. เด็กหญิงปรียานันท์  ประจงบัว
 
1. นางอรอุมา  เลี้ยงวงษ์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุง 1. เด็กชายวศิน   ธุรสุข
 
1. นายอรุณ  วิมายะ
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา 1. เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  แถวโสภา
 
1. นายพสิษฐ์  นุชสาย
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหินประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงวราพร  โบพิมาย
 
1. นางสาวเบญจา  ตุ่มนอก
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  สุทธิสน
 
1. นางอรอุมา  เลี้ยงวงษ์
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิกุลทอง 1. เด็กชายศุภวิชญ์  ธโนภาส
 
1. นางสาวศศินันท์   ธัญเจริญทวีรัฐ
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละเลิงหิน 1. เด็กหญิงกัญญวีร์  ประกอบผล
2. เด็กหญิงสายธาร  นาบำรุง
 
1. นางสาวสมพร  ยศกลาง
2. นายสุวรรณ   สืบสวน
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละเลิงหิน 1. เด็กหญิงจิราพา  ภูมิลุน
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เนตรวงษ์
 
1. นางสาวสมพร  ยศกลาง
2. นายณัฐวุฒิ  ธรรมไธสง
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยบงวิทยา 1. เด็กหญิงพัชรีภรณ์   ลาดไธสง
2. เด็กหญิงสุภาวิดา  แสงรัมย์
 
1. นางสำรวม   แสนเย็น
2. นางบุญานันท์   นิลศิริ
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1. เด็กหญิงนวรัตน์  พันสาง
 
1. นางอรอุมา  เลี้ยงวงษ์
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง 1. เด็กชายปาริชาติ    ศรีบุญชัย
2. เด็กหญิงวรฤทัย    มินไธสง
3. เด็กหญิงศุจีภรณ์    เทพราชา
 
1. นางฉวี  คำเกิด
2. นางมัทนา   ถวิล
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรหนองขาม 1. เด็กชายกิตติภณ  จันทร์ละมุล
2. เด็กชายณัฐพล  เฮฮา
3. เด็กชายดุลยกร  ฆ้องนอก
 
1. นางสาวพินทอน  จงกลกลาง
2. นายสามารถ  ใช้ช้าง
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1. เด็กชายจิรานุวัฒน์  วุฒิเสลา
2. เด็กชายพรหมมินทร์  เกนอก
3. เด็กชายศุภโชค  เทียมกระโทก
 
1. นางอรอุมา  เลี้ยงวงษ์
2. นางสาวจารุวรรณ  แก้ววิชัย
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวรี(ราษฎณ์อุทิศ) 1. เด็กชายธวัชชัย  จอมมะเริง
 
1. นางบังอร  เสริมสุข
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ผ่องพันธ์
 
1. นายประมวล  พันธุเวช
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 1. เด็กหญิงอชิรญา  อ่อนมิ่ง
 
1. นายประมวล  พันธุเวช
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 1. เด็กหญิงวิสุทธิณีย์  นาคใหญ่
 
1. นายประมวล  พันธุเวช
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงศศิกาญจน์  นาคสุข
 
1. นายวีระพล  ต้นงอ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 1. เด็กหญิงอริสา  ความหมั่น
 
1. นายประมวล  พันธุเวช
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 1. เด็กหญิงสุธินันท์  ในทองหลาง
 
1. นายประมวล  พันธุเวช
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 97.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ 1. เด็กชายภูชิชย์  นาคสุข
 
1. นายวีระพล  ต้นงอ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 1. เด็กชายจิรพัฒน์  บำรุงกุล
 
1. นายประมวล  พันธุเวช
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กชายทิชานนท์  ชุ่มชัย
 
1. นายกำแหง  นาอ้อม
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กชายธนพัฒน์  แมดพิมาย
 
1. นายประสิทธ์  ปุมพิมาย
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กชายสุริยา  พึ่งพิมาย
 
1. นางพจนีย์  ปุมพิมาย
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กหญิงภัทรลดา  วงษาเศก
 
1. นางภัคจิรา  ลือกลาง
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กหญิงสุชัญญา  แซ่ลิ้ม
 
1. นายเอกชัย  บุญทิสา
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กหญิงฐิติยา  เนื้อนาค
 
1. นางสิริภัทร  สุขกำเนิด
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) 1. เด็กหญิงนฤตย์วรรณ  จิตใจฉ่ำ
 
1. นางสาววรัญญา  ยะปะตัง
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุทรา 1. เด็กชายพีรพัฒน์  อุ่นเรือน
 
1. นายสนอง  แหวนพิมาย
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 1. เด็กหญิงวิสุทธิณีย์  นาคใหญ่
 
1. นายประมวล  พันธุเวช
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเขว้า 1. เด็กหญิงนัฐกานต์  ธุระสุข
 
1. นายสนธยา  พากเพียร
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเขว้า 1. เด็กหญิงสุนิษา  พิมพวัฒน์
 
1. นายสนธยา  พากเพียร
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุทรา 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  สมคูณ
2. เด็กหญิงชลดา  ชั้นดี
3. เด็กชายชัชฎาภรณ์  โชไชย
4. เด็กชายณัฐวรรณ  ทับทิมหิน
5. เด็กชายดัษกรณ์  บุญพร้อม
6. เด็กหญิงธนาพร  คาบแก้ว
7. เด็กชายพีรพัฒน์  อุ่นเรือน
8. เด็กชายรัชดา  อินจันทึก
9. เด็กหญิงอรปรียา  หลงพิมาย
 
1. นายสนอง  แหวนพิมาย
2. นายธรรมกานต์  ศรีภู่
3. นางสาวณัฏฐลักษณ์  สายจันทร์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ผ่องพันธ์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  จะปิน
3. เด็กชายธนพจน์   แสงฤทธิ์
4. เด็กหญิงธนาวรรณ  กว้างพิมาย
5. เด็กชายปฏิภาณ  บุญใหญ่
6. เด็กหญิงพุทธชาติ  ภูมิคอนสาร
7. เด็กหญิงวริศรา  ไชยฉลาด
8. เด็กหญิงวิสุทธิณีย์  นาคใหญ่
9. เด็กหญิงอมรกานต์  เทศเขียว
10. เด็กหญิงอริสา  ความหมั่น
11. เด็กหญิงเกตน์สิรี  ภู่ทอง
 
1. นายประมวล  พันธุเวช
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เนียมกลาง
2. เด็กหญิงจันทกานต์  เผยกลาง
3. เด็กหญิงจิราพร  พึ่งพิมาย
4. เด็กหญิงจุฑามาศ   ยังดี
5. เด็กหญิงชนิศร  ยามดี
6. เด็กหญิงณิชา  สู้ศึก
7. เด็กหญิงดาวเรือง  การะเกษ
8. เด็กหญิงนวรัตน์  ทิศรักษ์
9. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  สันทัดนา
10. เด็กหญิงพีรยา  แข็งกระโทก
11. เด็กชายภาคภูมิ  อ่อนนอก
12. เด็กชายรพีภัทร  พรหมชาติ
13. เด็กหญิงวีรากานต์  พันสวัสดิ์
14. เด็กหญิงศิรินภา  ปอเหรียญ
15. เด็กชายสรยุทธ  สาดกลาง
16. เด็กหญิงสริดา  พราวศรี
17. เด็กหญิงสริตา  พราวศรี
18. เด็กหญิงสิริกาญจน์  ประมวล
19. เด็กหญิงอภิญญา  พิรักษา
20. เด็กหญิงเกศอักษร  โนนชัย
 
1. นางพิมพันธุ์  ฟุ้งพิมาย
2. นายสำเริง  ฟุ้งพิมาย
3. นายแสวง  ชาญเขว้า
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  แสนปัญญา
2. เด็กหญิงจันทวรรณ์  มากดี
3. เด็กหญิงจิรัชญา  สู่กระโทก
4. เด็กหญิงจิรัชญา  จาระงับ
5. เด็กหญิงชลนิชา  เดชบุญ
6. เด็กหญิงณัฐตริการ์  ประสพผล
7. เด็กชายณัฐภูมิ  ผลพิมาย
8. เด็กหญิงนันดา  มาจุ่ม
9. เด็กหญิงปณิตา  ศรีษะเนตร
10. เด็กหญิงปริญญา  แมดพิมาย
11. เด็กหญิงปิยมาศ  ขวัญเรือน
12. เด็กหญิงพาริณี  พรเสนาสงคราม
13. เด็กหญิงรติกรณ์  แคะสูงเนิน
14. เด็กชายวัชระ  รอดวินิจ
15. เด็กหญิงศศิประภา  คูฮกซิว
16. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญเสริม
17. เด็กชายอนุวัฒน์  มานะการ
18. เด็กหญิงอัญชิษฐา  ชินกลาง
19. เด็กหญิงอุไรพร  สำเร็จงาน
20. เด็กหญิงเอื้อมพร  เพ็ญสุข
 
1. นายสามารถ  สาลีชน
2. นายสมชาย  เชื่อฟัง
3. นายศุภกฤต  พัฒนกุล
4. นางเยี่ยม  เชื่อฟัง
5. นางสาวประวีณา  ปั่นสุข
6. นางสาววิภาวัลย์  เงาโพธิ์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมมิตรพัฒนา 1. เด็กชายชัยมงคล  กรองทรัพย์
2. เด็กหญิงดารุณี  วารี
3. เด็กชายนครินทร์  เรืองแก้ว
4. เด็กชายภานุพงศ์  โกสาแสง
5. เด็กชายมนัสวิน  สมทรัพย์
6. เด็กชายวิศรุต  รัตนภักดี
 
1. นายเชษฐา  โฮมวงค์
2. นางศิริพร  โฮมวงค์
3. นายกิตติศักดิ์  ประจิตร
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมมิตรพัฒนา 1. เด็กหญิงกนิษฐา  รุ่นใหม่
2. เด็กหญิงกฤติมา  ศรีจันษา
3. เด็กหญิงกฤษฎี  อุตะมะ
4. เด็กชายกิตศิริ  จอดนอก
5. เด็กชายชัยมงคล  กรองทรัพย์
6. เด็กชายชุติพงค์  เขตขุนทด
7. เด็กหญิงดารุณี  วารี
8. เด็กชายธนทัต  แสงแก้ว
9. เด็กชายธนวัฒน์  เรืองพรม
10. เด็กหญิงธมลวรรณ  ศรีษะนอก
11. เด็กชายนครินทร์  เรืองแก้ว
12. เด็กชายนิกร  เพชรรักษา
13. เด็กหญิงปนิดา  เตตานัง
14. เด็กหญิงพรพรรณ  จันขุนทด
15. เด็กหญิงพรรณิภา  เชิดนอก
16. เด็กชายภานุพงศ์  โกสาแสง
17. เด็กชายมนัสริน  สมทรัพย์
18. เด็กชายรัชชานนท์  อินทร์ใจดี
19. เด็กหญิงรัชนีพร  นามสุดตา
20. เด็กชายวรพรต  นุสันรัมย์
21. เด็กชายวราภรณ์  สุขหอม
22. เด็กชายวัฒนา  ชัยปัญหา
23. เด็กหญิงวิภารัตน์  ปัจจัย
24. เด็กชายวิรยุทธ  ผ่องแผ้ว
25. เด็กชายวิศรุต  รัตนภักดี
26. เด็กหญิงวิไลวรรณ  รุมกลาง
27. เด็กชายวุฒิชัย  อุปแดง
28. เด็กชายศตวรรษ  กังขอนนอก
29. เด็กชายศรายุทธ  เพชรรักษา
30. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สีดำ
31. เด็กหญิงศิริวรรณ  บุญงาม
32. เด็กชายสนธยา  พานหาร
33. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ตะวัน
34. เด็กชายอุดมพงษ์  เพชรรักษา
 
1. นาย้เชษฐา  โฮมวงค์
2. นางศิริพร  โฮมวงค์
3. นายกิตติศักดิ์  ประจิตร
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุง 1. เด็กชายวรกร  สุขสุทธิ์
 
1. นายสำเริง  ฟุ้งพิมาย
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย 1. เด็กชายทรงรัฐ  โตทองหลาง
 
1. นายธีรยุทธ  พาโคกทม
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมมิตรพัฒนา 1. เด็กหญิงดารุณี  วารี
 
1. นายเชษฐา  โฮมวงค์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ" 1. เด็กหญิงธิติพร  เนียมชัยภูมิ
 
1. นายเจริญทรัพย์  ขอบพิมาย
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ 1. เด็กชายสิทธิกร  ทองมะณี
 
1. นางสาวพิมพาภรณ์  เขียนชัย
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางวิทยา 1. นายศักดิธัช  อนุจร
 
1. นางสาววาสิฏฐี  ศรีผ่อง
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 1. เด็กหญิงปรารถนา  เครือทอง
 
1. นางพวงทอง  วัชรพาณิชย์
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเขว้า 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  เยี่ยมในเมือง
 
1. นายสนธยา  พากเพียร
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 89.58 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังน้ำ 1. เด็กชายวรกานต์  โคกทอง
 
1. นางณัฐภรณ์  ดิ๊กสัน
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา 1. เด็กชายอภิวัฒน์  พิมพ์เงิน
 
1. นางปัณพร  มูลจันทร์
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  ปานมณี
 
1. นางปัณพร  มูลจันทร์
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  มาตมูล
 
1. นางกมลพรรณ  วาดพิมาย
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 88.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา 1. เด็กชายกฤษดา  ปินะกาเส
 
1. นางสาวจีระพร  กะตะศิลา
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ 1. เด็กชายชิณวัฒน์  เชื่อมไธสง
 
1. นางสาวมาลี  นันกระโทก
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 1. เด็กหญิงวรัทยา  ว่องวัฒนกุล
 
1. นางจิราภรณ์  ถนัดค้า
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 1. เด็กหญิงพุทธชาติ  ภูมิคอนสาน
 
1. นางจิราภรณ์  ถนัดค้า
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมมิตรพัฒนา 1. เด็กชายชัยมงคล  กรองทรัพย์
2. เด็กชายชุติพงค์  เขตขุนทด
3. เด็กชายธนวัฒน์  เรืองพรม
4. เด็กชายภานุพงศ์  โกสาแสง
5. เด็กชายรัชชานนท์  อินทร์ใจดี
6. เด็กชายวิศรุต  รัตนภักดี
7. เด็กชายวีรยุทธ  ผ่องแผ้ว
8. เด็กชายวุฒิชัย  อุปแดง
9. เด็กชายศรายุทธ  เพชรรักษา
 
1. นายเชษฐา  โฮมวงค์
2. นางศิริพร  โฮมวงค์
3. นายกิตติศักดิ์  ประจิตร
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  พิมพิลา
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ทองออน
3. เด็กชายจิตรภณ  ระแวงสูงเนิน
4. เด็กชายจิรพัฒน์  ไชยพูน
5. เด็กชายชนะพล  วัดจำนงค์
6. เด็กชายต้นหนาว  สุขกระชอน
7. เด็กชายทักษิณ  บุญอุดร
8. เด็กชายธีรยุทธ  ทดคำใส
9. เด็กชายนันทวุฒิ  มุทุจิตต์
10. เด็กหญิงบุษกร  บุญมาก
11. เด็กหญิงปรียาภรณ์  บุญล้น
12. เด็กหญิงปัจมา  รัตนจันทร์
13. เด็กหญิงปัทมา  โตสนั่น
14. เด็กหญิงปิยธิดา  ชะโลมกลาง
15. เด็กชายพงศธร  โตสนั่น
16. เด็กหญิงพิชชยา  แฟนพิมาย
17. เด็กชายพิพัฒน์  สานคล่อง
18. เด็กหญิงภัทรวดี  ตรีเดช
19. เด็กหญิงภัทราพร  ตรีเดช
20. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ตมกลาง
21. เด็กหญิงภัทราวดี  ติตานัง
22. เด็กชายภูริวัฒน์  ทาดี
23. เด็กหญิงมนัสนันท์  จ้อยศักดา
24. เด็กหญิงลีลาวดี  เขียนโคกกรวด
25. เด็กหญิงวิลาวัลย์  นิพิมาย
26. เด็กชายศรัณย์ภัทร  ไชยชุม
27. เด็กชายศิริมงคล  พิลาพัน
28. เด็กหญิงศิริวิภา  มินพิมาย
29. เด็กหญิงสุภาวดี  พันเนตร
30. เด็กหญิงสุมิตรา  ขอขันกลาง
31. เด็กหญิงสุมิตา  อุทุมภา
32. เด็กหญิงสุรัมภา  วัดจำนงค์
33. เด็กชายอภิชัย  สีธรรม
34. เด็กชายอภิชิต  สีธรรม
35. เด็กชายอภิรักษ์  ปิตาระพา
36. เด็กชายอภิลักษณ์  ยาแก้ว
37. เด็กชายอิษฎา  ขาพิมาย
38. เด็กหญิงเยาวภา  จตุเทน
39. เด็กชายเรืองศักดิ์  ชาญชลา
40. เด็กชายไชยวุฒิ  ศรีสัน
 
1. นายเสมาณรงค์  สุวรรณหงษ์
2. นายเสนอ  จังอินทร์
3. นางนิตยา  โพธิสม
4. นายคม  พงษ์พิมาย
5. นางอรุณี  ภารัตนวงศ์
6. นายณัฐศิษฏ์  พากเพียร
7. นางชนิสรา  รักษาศิลป์
8. นายบุญชู  นมัสการ
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ภู่พวง
2. เด็กหญิงกรรภิรมย์   ผลพิมาย
3. เด็กหญิงจริยา  เจริญใส
4. เด็กหญิงจิตวรินทร์   ศรีบุญเรือง
5. เด็กหญิงณภาพร   ถิ่นบุราณ
6. เด็กชายณัฐวุฒิ   ทะเลดอน
7. เด็กหญิงดารุณี   ช่วยพิมาย
8. เด็กหญิงทอฝัน   พยัคฤทธิ์
9. เด็กหญิงทิพยรัตน์   สมพงษ์
10. เด็กชายธีรพัฒน์   จันทร์สุข
11. เด็กชายธีรเดช   เพ็งชัยศิลป์
12. เด็กชายนพชัย   ซาพิมาย
13. เด็กชายนพดล   ช่วยพิมาย
14. เด็กชายนพรัตน์   ด่านนอก
15. เด็กหญิงปิยะวดี   ไชยสูงเนิน
16. เด็กหญิงพนิดา  เชื้อพหล
17. เด็กหญิงพรชิตา  ด้วงกลาง
18. เด็กชายพีรพัฒน์  พิมพา
19. เด็กชายรัชภูมิ   พิมพา
20. เด็กหญิงวนิดา   ชูชีพ
21. เด็กชายวรากร   เพชรแก้ว
22. เด็กชายวัชรินทร์   วิลัย
23. เด็กหญิงวัชรี   รวมกลาง
24. เด็กหญิงศรัญญา   ชอบใจ
25. เด็กหญิงศศิกานต์   ทำไถ
26. เด็กหญิงสิริลักษณ์   หาญชิต
27. เด็กหญิงสุดารัตน์  สืบเพ็ง
28. เด็กหญิงสุดารัตน์  สวัสดี
29. เด็กหญิงสุธีษา   แก้วประเสริฐ
30. เด็กชายสุรพงษ์   หุ่นกระโทก
31. เด็กหญิงสุวภัทร   พุดชะวา
32. เด็กชายอดุลย์   เภาท่าแดง
33. เด็กชายอนุรักษ์   กลางกระโทก
34. เด็กหญิงอริษา   ชอบใจ
35. เด็กชายอาทิตย์   สีทา
36. เด็กหญิงเจนจิรา   ช่วยพิมาย
37. เด็กชายเทวา   นิลบ่อ
38. เด็กหญิงเบญจวรรณ   แย้มกระโทก
39. เด็กชายโยธิน   แย้มกระโทก
40. เด็กหญิงไอลดา   เกาะจอหอ
 
1. นายวัชรพล  ร่วมชาติ
2. นายวีระชัย  บุญคำ
3. นางจุฑารัตน์   เลี่ยมรัตน์
4. นางบุปผา   สุขสุมนต์ศิลป์
5. นายมานิตย์   พรร่มโพธิ์
6. นางสาวสิยาวรรณ  โสภา
7. นางสาวอธิกา  ป่าขมิ้น
8. นายวันชัย  นิตย์ใหม่
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 1. เด็กชายกฤษฎากร  แสนธิมุง
2. เด็กชายกฤษดา  แย้มศรี
3. เด็กหญิงชมพูนุช  ศรีสิงห์
4. เด็กชายติณณภพ  ชื่นตา
5. เด็กหญิงปณิตา  ฝอยศาลา
6. เด็กชายวิโรจน์ชัย  ทองสุข
7. เด็กหญิงสิริยากร  หงษา
8. เด็กหญิงสุจิตรา  ไขยคีนี
9. เด็กชายสุทธิพพงษ์   ปะกายะ
10. เด็กหญิงเยาวพา  รัทธนี
 
1. นางสาวเกวรีย์  ดีจริง
2. นายเฉลิมพล  โตสนั่น
3. นางสาวเพ็ญสุดา  แก่นสาร
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 1. เด็กชายชาคริต  พูนเสลา
2. นายณัฐพล  ลือนา
3. นางสาวปิ่นชนก  แช่มพุทรา
4. นางสาวพิมลรัตน์  คำนางรอง
5. นางสาวมาริสา  มนัสการ
6. เด็กชายรัตติพงศ์  บำรุงนา
7. เด็กชายวุฒิชัย  ใจประเทศ
8. นางสาวสาวิตรี  บริสุทธิ์
9. เด็กหญิงสุภัสสร  ประสมสัตย์
10. เด็กชายสุวีนัส  ศรีวิชา
 
1. นางสุปราณี  กาศก้อง
2. นางสุนันท์  ค้าขาย
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 82.26 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประภารัตน์ 1. เด็กหญิงญาณิศา  เพ็ชรหล้า
2. เด็กหญิงณัฐนรี  ดีใหญ่
3. เด็กหญิงปิ่นอนงค์  ปานลอยวงศ์
4. เด็กหญิงพิชชาภา  บุญกำเนิด
5. เด็กหญิงภาวิณี  จิตรงาม
6. เด็กหญิงศิวนาถ  ภักดีนอก
7. เด็กหญิงศุภิสรา  ปรมศักดา
8. เด็กหญิงสุพรรณษา  เพ็รชนอก
 
1. นายชนะประสิทธิ์  คุ้มฮะ
2. นายศิริโชค  รั้วชัย
3. นายวิทยา   สมบูรณ์สุข
4. นางสาวดวงมณี  บุญพิมาย
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   การิโก
2. เด็กหญิงชลณกานต์    อินนอก
3. เด็กหญิงณัฐธิดา    เทียมคำ
4. เด็กหญิงบุษยมาศ   ท้องที่พิมาย
5. เด็กหญิงปองกานต์   ปิตตาสัง
6. เด็กหญิงพิมวิภา   มาดี
7. เด็กหญิงมยุรา  สีสังข์
8. เด็กหญิงสุนัดดา   ทองซา
 
1. นางสาววรัญญา    ยะปะตัง
2. นางสาวนิตยา  แย้มศรี
3. นายสุพิศ  นันทปรีชา
4. นางจีราวัฒน์  ศรีวัฒนยา
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) 1. เด็กหญิงกุลณัฐ   สีหาระทัง
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์   นาคเครือ
3. เด็กหญิงนลิชา    จันโท
4. เด็กหญิงพรทิพา   รักทองหลาง
5. เด็กชายพรสวรรค์   ชาติศรี
6. เด็กหญิงพรสวรรค์   เย็นมะดัน
7. เด็กหญิงพิชชาภรณ์    หลงมา
8. เด็กหญิงอรวรรณ   กุลวิริยสุข
 
1. นางสาววรัญญา   ยะปะตัง
2. นางสาวนิตยา  แย้มศรี
3. นายสุพิศ  นันทปรีชา
4. นางจีราวัฒน์  ศรีวัฒนยา
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   การิโก
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา    ใจงูเหลือม
3. นางสาวชลณกานต์  อินนอก
4. เด็กหญิงณัฐธิดา   เทียมคำ
5. เด็กหญิงบุษยมาส  ท้องที่พิมาย
6. เด็กหญิงปองกานต์   ปิตตาสัง
7. เด็กหญิงพิมวิภา    มาดี
8. เด็กหญิงมยุรา   สีสังข์
9. เด็กหญิงศศิวิมล   ศรีภูมิพฤกษ์
10. เด็กหญิงสุนัดดา   ทองซา
 
1. นางสาววรัญญา   ยะปะตัง
2. นางสาวนิตยา  แย้มศรี
3. นายสุพิศ  นันทปรีชา
4. นางปราณีตศรี  ลาภยิ่งยง
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา 1. เด็กหญิงกัญชิสา   ฟูอ้าย
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  นุตกลาง
3. เด็กหญิงณัฐชฎาภา  หยั่งบุญ
4. เด็กหญิงนันทิชา   พันธุ์เหาะ
5. เด็กหญิงนัยนา    นิลกลาง
6. เด็กหญิงวันวิวาห์    มืดคุ้ม
7. เด็กหญิงอริศรา   ประคองสุข
8. เด็กหญิงอัจฉราวดี   มณีมาศ
9. เด็กหญิงเบญจรัตน์    โกสุม
10. เด็กหญิงเบญญาภา  แม่นพันธุ์
 
1. นางรังสิมา   จันทสิงห์
2. นางลำพาด  กุพันธุ์
3. นางมาลี  พิมละมาศ
4. นางสาวระวิ  ขอมอบกลาง
5. นางสาวจุฬาลักษณ์  มูลอามาตย์
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   การิโก
2. เด็กหญิงกุลณัฐ   สีหาระทัง
3. เด็กหญิงจันทร์จิรา   ใจงูเหลือม
4. เด็กหญิงชลณกานต์   อินนอก
5. เด็กหญิงณัฐธิดา   เทียมคำ
6. เด็กหญิงบุษยมาศ   ท้องที่พิมาย
7. เด็กหญิงปองกานต์    ปิตตาสัง
8. เด็กหญิงพิมวิภา   มาดี
9. เด็กหญิงมยุรา   สีสังข์
10. เด็กหญิงรุ่งระวี   ศรีฮ้อยคำ
11. เด็กหญิงศศิวิมล   ศรีภูมิพฤกษ์
12. เด็กหญิงสุนัดดา   ทองซา
 
1. นางสาววรัญญา    ยะปะตัง
2. นางสาวนิตยา  แย้มศรี
3. นายสุพิศ  นันทปรีชา
4. นางจีราวัฒน์  ศรีวัฒนยา
5. นางสาวปราณีตศรี  ลาภยิ่งยง
 
133 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุยวิทยา 1. เด็กชายกนกศักดิ์  สำเนียง
2. เด็กหญิงชนกานต์  น้อยเสงี่ยม
3. เด็กชายณัฐพล  บุญมาวงษา
4. เด็กชายธีรพล  เปิงไธสง
5. เด็กชายวิวัฒนา  ด่านนอก
 
1. นายยงยุทธ  บัวสาย
2. นางสาวประยูร   แก้วสีใส
 
134 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเขว้า 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นาชีวาน
2. เด็กชายโฆสุนันท์  ประเสริฐศรี
 
1. นายชโยดม  ทิพย์พงศ์ธร
2. นายอุดม  ทิพย์พงศ์ธร
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  พูนโตนด
 
1. Mr.Liu  Zhiming
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา 1. เด็กหญิงพริญา  บุญผสม
 
1. นางสาวระวิ   ขอมอบกลาง
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1. เด็กชายวีรภัทร  จาดพิมาย
 
1. นางวิภารัตน์  สังมาตร
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองยาง "คุรุราษฎร์อุทิศ" 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุวะพัฒน์
 
1. นายวัชรินทร์  อุปัชฌาย์
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองยาง "คุรุราษฎร์อุทิศ" 1. เด็กหญิงสุภาพร  จันทร์ไม้หอม
 
1. นายวัชรินทร์  อุปัชฌาย์
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา 1. เด็กชาย ชุติพงษ์    พลเพ็ง
2. เด็กชาย พัทธนันท์    พงษ์ไพบูลย์
3. เด็กชาย ศุภวิชญ์    พลอยนิล
4. เด็กชาย อนันตสิน    วรรณา
5. เด็กชาย อนุวัฒน์    แก้วเทพ
6. เด็กชาย ไชยยางกูล    รอดหลักดี
 
1. นายบุณยวัฒน์  เนินกลาง
2. นายนิติพัฒน์  เหมชัยนันท์
3. นายสำรวล  คำแสน
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาสามัคคี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เพชรดา
2. เด็กชายภาคิน  รินไธสง
3. เด็กชายภูมเรธ  ศิริเลิศ
4. เด็กชายอำพล  นามวงค์
5. เด็กชายเปรมยศ  มุ่งดีกลาง
6. เด็กชายเรวัตร  ธรรมไชย
 
1. นายอภิเษก  วรรณไชย
2. นายกำจัด  วัฒโน
3. นายประสาร  กาบขุนทด
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว 1. เด็กชาย พงศกร   สร้างไธสง
2. เด็กชายกฤษฎา   กลดนอก
3. เด็กชายกฤษฎา   แกมมะณี
4. เด็กชายคมสันต์   กุลวงศ์
5. เด็กชายธนพนธ์   พรูนพรม
6. เด็กชายธานินทร์  บุญสิงห์
7. เด็กชายนนทวัฒน์   อินต๊ะปัญญา
8. เด็กชายสิทธิพงษ์   เต๊ะเปีย
 
1. นายพีรพงษ์  ทานา
2. นายสังข์วร  พูนสระน้อย
3. นายวัชรพล  แก้วดอนดู่
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุทรา 1. เด็กหญิงญาราภรณ์  ปรีชารักษ์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  นามหมื่นไวย์
3. เด็กชายปวิชญา  ระงับทุกข์
4. เด็กหญิงปาลิดา  แก้วศรีงาม
5. เด็กชายภาณุวิชญ์  ส่วนชอบ
6. เด็กหญิงราตรี  วารีศรี
7. เด็กหญิงศุกัณญา  ชุ่มพิมาย
8. เด็กหญิงสุกัญญา  พบพิมาย
9. เด็กหญิงสุกัลยา  ศรีสุข
10. เด็กหญิงอังค์ศุนิษฐา  ดาวกลาง
 
1. นางพจมาน  เพาพาน
2. นางสุมาลี  ระงับทุกข์
3. นางศรีสุดา  เทียมโคกกรวด
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุยวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทัพธานี
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ผุยคำภา
3. เด็กหญิงกานต์สิริ  วิจิตรศักดิ์
4. เด็กหญิงจิตรสินี  ยังผล
5. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ขจีรัมย์
6. เด็กหญิงพรทิพา  มามาก
7. เด็กหญิงพิยดา  รักคม
8. เด็กหญิงวิมลรัตน์  เหล่าบุญ
9. เด็กหญิงสิริกร  จันทร์สูงเนิน
10. เด็กหญิงอธิชนัน  ตันนารัตน์
 
1. นายสุริยา  สว่างบุญ
2. นางธนัชชา  แสงทอง
3. นางมะยาลา  สุดรัมย์
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโชติการาม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   สวนแก้ว
2. เด็กหญิงจันทราลักษณ์   อาศัยป่า
3. เด็กชายชยากร   มากมะเริง
4. เด็กหญิงบุษบากร  เพียรการ
5. เด็กหญิงวริสรา  ชุมกระโทก
 
1. นางจันทร์เพ็ญ    เอมโคกสูง
2. นายทัศน์พล  เต็มสุข
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประทาย 1. เด็กหญิงญาณิศา  นรเชษฐกุล
2. เด็กหญิงลลนา  สุวรรณบุตร์
3. เด็กหญิงลลิตา  สุวรรณบุตร์
 
1. นางสาวศิริพร  อยู่ชุมพล
2. นางสาวนันทจิรา  พรมมิราช
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87.55 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์สโมสร 1. เด็กหญิงศิริภัทร์  ช่างเกวียน
2. เด็กหญิงสวรรยา  จางนอก
3. เด็กหญิงอาริยา  จาดพิมาย
 
1. นางชามาศ  ธีรคุณัญญา
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าลาด 1. เด็กหญิงนลาต์พร  คำพุธ
2. เด็กหญิงภัฏชณิชา  ปรึกษาตน
3. เด็กหญิงอรัญญา  ลุนไธสง
 
1. นางฝ้าย  ปัจจัยเก
2. นางสาวศิริกัลยา  คำเสนา
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1. เด็กหญิงพรญาณี  ธนารัมย์
2. เด็กชายรวิภาส  มีสัตย์
3. เด็กชายเมชินท์  ทือเกาะ
 
1. นางพรรณิภา  แก้วไพทูรย์
2. นางสาวพรทิวา  แทบทาม
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา 1. เด็กหญิงณภัทร  อนันตภัณฑ์
2. เด็กหญิงพันธ์วิรา  เศรษฐรุ่งเรือง
 
1. นางสาวสุชะดา  ห่อทรัพย์
2. นางสาวปาริชาติ  ด่านแก้ว
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ 1. เด็กชายจตุมงคล  แพงสวัสดิ์
2. เด็กชายจักรพรรดิ์  เกิดมงคล
 
1. นายทรงวุฒิ  มัททะปาโท
2. นายพิชาติ  นามจันอัด
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเขว้า 1. เด็กชายณภัทร  เนียมกลาง
2. เด็กชายรัชชานนท์  ป้ายงูเหลือม
 
1. นางสาวนันทิวา  ภัทรโภคิน
2. นางศิริยา  มานอก
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา 1. เด็กชายศิวกร  เอียนรัมย์
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  พิมพ์เงิน
 
1. นางสาวสุชะดา  ห่อทรัพย์
2. นางสาวสุภาพร  สีแก้ว
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 1. เด็กชายพงศกร  รักสมัย
2. เด็กชายเอกมล  ชูสูงเนิน
 
1. นางอัจฉรา  วัชรประทีป
2. นางสาวสุกัญญา  กลิ่นบุปผา
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิกุลทอง 1. เด็กชายนครินทร์  ขาวสุข
2. เด็กชายสืบสกุล  สวนแก้ว
 
1. นางสาวจรูญทรัพย์  เทียบมัง
2. นายเศรษฐภัทร  โทมณีสิริโชติ
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์สโมสร 1. เด็กหญิงศิลปะภา  สินนา
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  แก้วเก่ง
 
1. นางสาวดอกแก้ว  มีระหานนอก
2. นายสัมพันธ์  หมั่นศรีชุม
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา 1. เด็กชายกฤตยชญ์  อนันตภัณฑ์
2. เด็กชายวัชรวุฒิ  ทึนหาร
 
1. นางสาวสุชะดา  ห่อทรัพย์
2. นางสาวระวิ  ขอมอบกลาง
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์สโมสร 1. เด็กหญิงจุฑาทินีย์  อาศัยนา
2. เด็กหญิงญาณกร  เลิศนา
 
1. นายสัมพันธ์  หมั่นศรีชุม
2. นางสาวดอกแก้ว  มีระหานนอก
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   คูณค้ำ
2. เด็กหญิงพัชรินทร์   สมพงษ์
 
1. นายภานุพงษ์  ศรีดารา
2. นายวันชัย  นิตย์ใหม่
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์สโมสร 1. นางสาวพิราวรรณ  อิ่มน้ำขาว
2. นายภูมิพิพัฒน์  บุตรศรีภูมิ
 
1. นางสาวดอกแก้ว  มีระหารนอก
2. นายสัมพันธ์  หมั่นศรีชุม
 
161 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองยาง "คุรุราษฎร์อุทิศ" 1. เด็กหญิงปภัสรา  หมื่นไธสง
2. เด็กชายพุทธินันท์  คำพิมาย
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  สริวรรณ
 
1. นายอดุลย์  พุทธลา
2. นางสาวสุภาพร  คำพิมาย
 
162 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา 1. เด็กชายประยุต   สรดอก
2. เด็กชายปัณณธร  ศิริสุนทร
3. เด็กชายสิรดนัย   อมรดารารัตน์
 
1. นายเทิด   สายโต
 
163 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา 1. เด็กชายฐิติศักดิ์   มอญใหม
2. เด็กชายณัฐพล   พึ่งสำโรง
3. เด็กชายสันติ   เนคะมานุรักษ์
 
1. นายเทิด   สายโต
 
164 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา 1. เด็กชายธนวรรษน์   สายโต
2. เด็กชายนิติศาสตร์   แต่งตั้งรัมย์
3. เด็กชายสุรชัย   โกพิมาย
 
1. นายเทิด   สายโต
 
165 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา 1. นายจิรวัฒน์    เกตุจันทร์
2. เด็กชายธีรเมท   ขะเรรัมย์
3. เด็กชายศักรินทร์   บุตรศรีภูมิ
 
1. นายเทิด   สายโต
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเรือวิทยา 1. เด็กชายนพกร   วรรณโกษิตย์
2. เด็กชายวชิรวิทย์   เทพนอก
3. เด็กชายอธิปไตย    เอื้อไธสง
 
1. นายวัชรพงษ์    แถวไธสง
2. นางสาวจงดี   แจบไธสง
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุยวิทยา 1. เด็กชายกำชัย  เหล็กพิมาย
2. เด็กชายบริภัทร  เพ็ญการ
3. เด็กชายสิงหราช  แก้วบ้าง
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  พลละคร
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองห้องแวงน้อยวิทยา 1. เด็กชายพีรกานต์  พรมจักร
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  กองการ
3. เด็กหญิงวันวิสา  ประสพศรี
 
1. นางสาวนันนภัสน์  รัทธนี
2. นางสาวสอาดจิตต์  อาจหาญ
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไพล 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชื่นใจฉ่ำ
2. เด็กหญิงวรารัตน์  สุทธะสาร
3. เด็กหญิงสุปรียา  หนองยาง
 
1. นางสุภาพร  ธนเจริญวรรธ
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล 1. เด็กหญิงกาญจนภัช  อุดมบุญ
2. เด็กหญิงจิรภัทร  ผอมโพธิ์
3. เด็กหญิงฐวรรณภา  สุ่นเจิม
4. เด็กหญิงนันนภัส  กองอาสา
5. เด็กหญิงสิริญญา  ศิลลา
6. เด็กหญิงหทัยชนก  โหมสันเทียะ
 
1. นางพรทิพย์  ตรีสันเทียะ
2. นายประสิทธิ์  ตรีสันเทียะ
3. นางมาลี  ศิลปสาคร
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล 1. เด็กหญิงชลดา  ปลั่งกลาง
2. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  ค้าคุ้ม
3. เด็กหญิงปณิตา  สวนดง
4. เด็กหญิงปภาวี  ฆ้องสีทา
5. เด็กหญิงสกาวรัตน์  ร่มพฤก
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  อ่อนเงิน
 
1. นางพรทิพย์  ตรีสันเทียะ
2. นายประสิทธิ์  ตรีสันเทียะ
3. นางจิตรี  จับพิมาย
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหลบใหม่สามัคคีวิทยา 1. เด็กชายชลวัตร  บุญเหลือ
2. เด็กชายวรภัทร  มีเกาะ
3. เด็กชายอัครชัย  พันธ์โยศรี
 
1. นายคมสัน  จันทร์มณี
2. นางวิภาดา  โพธิ์ขำ
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนรัง 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  หลังมี
2. เด็กหญิงศศิชา  สิทธิมาศ
3. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ปะนาธรรมา
 
1. นางยุภาพิน  ทึนหาร
2. นางสาวนวลนารี  กูลขำ
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรหนองขาม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  โนนโพธิ์
2. เด็กหญิงสกุลรัตน์  นาลา
3. เด็กหญิงอุดมลักษณ์  ประเสริฐการ
 
1. นายอนัน  แสนคำ
2. นายอัมพัน  ชัยฤทธิ์
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  จันทีนอก
2. เด็กหญิงน้ำฟ้า  เครือบุญ
3. เด็กชายอนุรักษ์  โนนตานอก
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ธนะทองพิทักษ์
2. นางก่วง  แคนดา
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายล 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ใจกุม
2. เด็กหญิงณัฐสุดา   อดทน
3. เด็กหญิงศศิธร    เจียมใจ
 
1. นางอนงค์   วิชัยรัมย์
2. นายนัทวัฒน์    จันทร์นอก
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายล 1. เด็กหญิงชฎาทิพย์   จันทะปะขาว
2. เด็กหญิงปิ่นแก้ว   สุขแจ่ม
3. เด็กหญิงพิชญาภรณ์   โสท่าม่วง
 
1. นางสาววิชชุณี  การค้า
2. นางสาวรัตน์ติกูล    วงคำจันทร์
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญาพร  บุญศรี
2. เด็กหญิงปวีณา  ประธรรมโย
3. เด็กหญิงอาริษา  สีภา
 
1. นางกาญดา  ทาวี
2. นางสาวสุพัตรา  สาละ
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลุงตามัน 1. เด็กหญิงวรรณพร  แทนไธสง
2. เด็กหญิงวรรณวิษา  ภู่เหล็ก
3. เด็กหญิงสุพัตรา  บุตรวิเศษ
 
1. นางอรุณ  แพะขุนทด
2. นางสาวอัญชลี  ระบือพิณ
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงนุชจรีย์  ปรืองาม
2. เด็กหญิงวริศรา  กร่ำมะเริง
3. เด็กหญิงศศิ  จันทะเเสน
 
1. นายอาณัชร์  ศรีทอง
2. นางพิลาพร  ธิติเสรี
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ชินนอก
2. เด็กหญิงจิตติมา  แว่นทอง
3. เด็กหญิงไปรยา  บุตรวิเศษ
 
1. นางพิลาพร  ธิติเสรี
2. นางนางนัชชา   ชาญชัยภูวดล
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กหญิงมนัสวี  แดนไธสง
2. เด็กชายอนุชิต  สีทานอก
3. เด็กหญิงอิศราภรณ์  ผายพลพฤกษ์
 
1. นางสาวพัชรนันท์  ดีกระโทก
2. นางสาวลินดาพร  แสงภารา
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 1. เด็กหญิงปิยมน  มากสวัสดิ์
2. เด็กหญิงสุชาวดี  มีทรัพย์
3. เด็กชายเขตชัย  ฝาผักแว่น
 
1. นางเกศรินทร์  เลไธสง
2. นางสาวนัญธิชา  ไชยแสง
 
184 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา 1. เด็กชายกีรติ  ปาสารีกัง
2. เด็กชายพชร  แก้วตา
3. เด็กหญิงพรนิภา  ชีวารัตน์
 
1. นางกัลยา  เพลินบุญ
 
185 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุลโน 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  ทองนอก
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  ระไวกลาง
3. เด็กหญิงสุพรรษา  นาภูมิ
 
1. นางสาวกาญจนี  สงนอก
2. นางวนิดา  เทพกลาง
 
186 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตะแบง 1. เด็กชายสายฟ้า  ปัดนา
 
1. นางสาวนงคราญ  ชนะเคน
 
187 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนรัง 1. เด็กหญิงนันนิศา  ทาพลค้อ
 
1. นางยุภาพิน  ทึนหาร
 
188 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94.43 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1. เด็กหญิงปานวาด  เสียดกำปัง
 
1. นางจิราภรณ์  อารีรัมย์
 
189 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1. เด็กหญิงอนุธิดา  ฉัตร์พิมาย
 
1. นางสุรีรัตน์  สถิตย์พงษ์
 
190 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่างนาดี 1. เด็กหญิงณัฐพร  ลอมไธสง
 
1. นางพรรณี  สิทธิมาตร
 
191 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุยวิทยา 1. เด็กหญิงธัญย่า  หยั่งบุญ
 
1. นางณัฐกฤตา  วุฒิพันธ์
 
192 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1. เด็กหญิงปอทิพย์  ชูจันทร์
 
1. นางสุรีรัตน์  สถิตย์พงษ์
 
193 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายสัณหชัย  สุดวิสัย
 
1. นางเดือนเพ็ญ  อินทลี
 
194 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางวิทยา 1. เด็กชายภุชงค์   โครงค์
 
1. นางรัตนมณี   มะลาม
 
195 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละโว้ 1. เด็กหญิงนันทิยา    ใจยาว
 
1. นางสาวมัสลิน   สร้อยพิมาย
 
196 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง 1. เด็กชายถิรวัฒน์  สารสม
 
1. นางดวงสุดา  ชอบพิมาย
 
197 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 1. เด็กชายโชคอนันต์  ปัตตาเทสังข์
 
1. นางอุไร  ฉายพิมาย
 
198 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายนภสินธ์  ทองโกย
2. เด็กหญิงพิยดา  ไชยพิเดช
3. เด็กชายอัมรินทร์   ขวัญสุข
 
1. นางสุภาพ  รัตตสนธิกุล
2. นางสาวปวริศา  พลสว่าง
 
199 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง 1. เด็กหญิงกชกร  แอมโอฐ
2. เด็กหญิงจิตรจำรูญ  บุญหว่าน
3. เด็กหญิงอังคณา  อินที
 
1. นางปราณี  แก้วไธสง
2. นางสาวยุภาพรรณ   คาทาสี
 
200 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 1. เด็กหญิงพัชรา  ศรีพิมาย
2. เด็กชายวีรพงษ์  ลือนา
 
1. นางจรัสศรี  มณีแสง
2. นางชลิดา  กสิประกอบ
 
201 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 1. เด็กชายณภัสกร  บัวเกตุ
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  ขำรอด
 
1. นางจรัสศรี  มณีแสง
2. นางชลิดา  กสิประกอบ
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก 1. เด็กชายจักรภัทร  เทียนเทศ
 
1. นางณัฐธิดา  วงศ์รัตนากร
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา 1. เด็กชายมหาชัย  ทะวงษ์
 
1. นางสาวสุนันทา  ยางนอก
 
204 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ทองทัศนีย์พร
 
1. นางอรอุมา  เลี้ยงวงษ์
 
205 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประสุข 1. เด็กชายรัชชานนท์  ช่างทองมะดัน
 
1. นางสาวธัญญ์ทิพา   กล้าหาญ
 
206 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลาดไทร 1. เด็กชายพีระพัฒน์  แหลมทองอยู่
 
1. นางสำรวย  นนตานอก
 
207 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่องแมว 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  แย้มศรี
 
1. นางสาวศิญาภา  สินธุแสง
 
208 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1. เด็กหญิงอนันตา  เกษมสุข
 
1. นางอรอุมา  เลี้ยงวงษ์
 
209 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย 1. เด็กชายกันต์พจน์  ขาวสมบูรณ์
 
1. นางสาวเสาวภาคย์  อุทัยรัตน์
 
210 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ใต้ชัยภูมิ
 
1. นางสมพร  สงนอก
 
211 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูป 1. เด็กหญิงญาณนันท์  เตชะปัญโญกุล
 
1. นายสุภาพ  ไชสง
 
212 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนตูม "รัฐราษฎร์รังสรรค์" 1. เด็กชายเดชนรินทร์  ยางเครือ
 
1. นายณิชากร  ทราวุธ
 
213 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง 1. เด็กชายวัชรพล  ขุนทิพย์ทอง
 
1. นางวงเดือน  ธรมีฤทธิ์
 
214 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ดาวน้อย
 
1. นางสาวปราณี  พนารินทร์
 
215 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหลบใหม่สามัคคีวิทยา 1. นางสาวเพียงฝัน  หงษ์สิริ
 
1. นายณภัทร  เธียรวรรณ
 
216 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าหลวง 1. เด็กหญิงสุภาวดี  มั่นแดง
 
1. นางพรรณี  เพชรตะกั่ว
 
217 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง 1. เด็กชายไชยวัฒน์  เทือกมูล
 
1. นายจักรพงษ์  เสนงาม
 
218 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก 1. เด็กชายรชานนท์  จอดพิมาย
 
1. นางสาวกัลยกร  เปรื่องการ
 
219 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ 1. เด็กหญิงจันทร์ธิดา  บุญสุข
2. เด็กหญิงลลิตวดี  ปะนาเต
3. เด็กหญิงลักขณาวรรณ  สำราญสุข
4. เด็กหญิงลูกหว้า  ไกรรัตน์
5. เด็กหญิงสุภาดา  กลางโสภา
6. เด็กหญิงอภิสสรา  ด่านวิชัย
7. เด็กหญิงเบญญาภา  สีหานาม
 
1. นางคนึงนิจ  เลไธสง
2. นายอุดร  เลไธสง
3. นางศรัญญา  คมพยัคฆ์
 
220 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลุงตามัน 1. เด็กหญิงสิรีธร  เตชะโคบุตร
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  เลิศนา
3. เด็กหญิงสุพัชชา  ภาสการ
 
1. นางสาวหริณยา  ตีเหล็ก
2. นางสาวศิริพร  ปลายสวน
 
221 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปภาวี  แย้มศรี
2. เด็กหญิงพิมพรรณ  โนนุช
3. เด็กชายสนทยา  ครองไธสง
 
1. นางภาวิกา  วิชัยวัฒนา
2. นางสาวษมาสิริ  โชติกลาง
 
222 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สายทอง
2. เด็กหญิงปณิตา  ดวงแก้ว
3. เด็กหญิงพลอยชมพู  สุขเกษม
 
1. นางนิตยา  กัลยาณี
 
223 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงจิระนันท์  นารัมย์
2. เด็กหญิงนิวารินทร์  กุลมงคลศักดิ์
3. เด็กหญิงเกษธีรา  นาคกลั่น
 
1. นางนิตยา  กัลยาณี
 
224 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปลักแรต 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กระวานธง
2. เด็กหญิงพัชราภา  พวงกลาง
3. เด็กหญิงพีรดา  อยู่อุ่นพะเนาว์
 
1. นางกุลญลักษณ์  วิลัยปาน
2. นางวราภรณ์  เปลี่ยมไธสง
 
225 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยบงวิทยา 1. เด็กชายพงศธร  นามเข็ม
2. เด็กชายสุวิจักขณ์  เฉียบแหลม
3. เด็กชายอภิวัตร  มุขวัตร
 
1. นายนิคม  หินจำปา
2. นางสุรีย์พร  ดีชัยรัมย์
 
226 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านถนนโพธิ์ 1. เด็กชายรัฐภูมิ  พลยางนอก
2. เด็กชายอภิรักษ์  สาระภี
3. เด็กหญิงเกสรา  จิตสม
 
1. นางสุจิต  คงอินทร์
2. นางสาวน้ำฝน  ทุมนานอก
 
227 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชีวาน 1. เด็กชายอัสนี   ผ่องพูน
2. เด็กชายอานนท์   พิลาคุณ
3. เด็กชายโยธิน  ด่านกระโทก
 
1. นายพีรพล   ดาวไธสง
2. นางเตือนใจ  สนิทบุญ
 
228 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา 1. เด็กชาย ก้องภพ    ท่ากลาง
2. เด็กชาย ภูริพัฒน์    พัวพันธ์
3. เด็กหญิง ศศินา    กระเบื้องกลาง
 
1. นางนงค์ลักษณ์  เพชรนิล
2. นางสาวสุพรรณี  สิงห์สุวรรณ
 
229 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา 1. เด็กชาย ชนกานต์    กระแสโสม
2. เด็กชาย ณัฐภัทร    โกสุม
3. เด็กชาย วีระชัย    กัญญา
 
1. นางนงค์ลักษณ์  เพชรนิล
2. นางสาวสุพรรณี  สิงห์สุวรรณ
 
230 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 1. เด็กชายวิษณุ  เสนนอก
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  การบรรจง
 
1. นางสมพร  สงนอก
2. นางสาวปิยะนุช  โทนะหงษา
 
231 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์ 1. เด็กชายวุฒินันท์  เปรี่ยมพิมาย
2. เด็กชายสินชัย  ธรรมโหร
 
1. นางฉวีวรรณ   นิรัติกรกุล
2. นายชลิต  ขาวสุข
 
232 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉกาจช่องโค 1. เด็กชายณรงค์เดช  เฮงชัยโย
2. เด็กชายดนุสรณ์  มวยเก่ง
 
1. นายพิศิษฐิพงศ์  พิมพ์จันทร์
2. นางรวยริน  นาแพง
 
233 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงสามัคคี 1. เด็กชายนพพร  พลดงนอก
2. เด็กชายพงศพัศ  หาญมนตรี
 
1. นางสาวมะลิวรรณ  ระฆังทอง
2. นางสาวรัตนาภรณ์  ขาวงาม
 
234 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ค้าขาย
2. เด็กชายสุขสันต์  ชอบดี
 
1. นางสาวสุชะดา  ห่อทรัพย์
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  มูลอามาตย์
 
235 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยบงวิทยา 1. เด็กหญิงนันทนา   ครองชื่น
2. เด็กหญิงสาธิกา   แก่นหมั่น
3. เด็กหญิงอาระยา  แทนบุญมี
 
1. นางจารุณี   พิมพ์ขนิษฐ์
2. นายยุทธจักร   พิมพ์ขนิษฐ์
 
236 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยบงวิทยา 1. เด็กชายธิติ    แสนเย็น
2. เด็กชายศิราวุธ   ยอดผล
3. เด็กหญิงอรปรียา   ขาวสุข
 
1. นางสาวนงเยาว์   ไม้ดี
2. นางสาวลัดดา   แก้วไธสง
 
237 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางโทพัฒนา 1. เด็กชายสุริยะ   บุญหอม
 
1. นายวีรวัฒน์   เทียบแก้ว
 
238 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กชายสหพันธ์  เนียนไธสง
 
1. นายปิยะณัฐ  แดนไธสง
 
239 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวง 1. เด็กชายธีรพงษ์  สีเทา
 
1. นายธงชัย  แก้วเดช
 
240 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์   เวชศาสตร์
 
1. นางสาวแววมณี  ตอรบรัมย์
 
241 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประทาย 1. เด็กชายกฤตานนท์  รักษาธรรม
 
1. นายสุรศักดิ์  สัตย์ซื่อ
 
242 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลุงตามัน 1. เด็กชายพีรวุฒิ  พลไธสง
 
1. นายเสน่ห์  แหวนพิมาย
 
243 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางโทพัฒนา 1. เด็กชายอชิระ    อนุติ
 
1. นายวีรวัฒน์    เทียบแก้ว
 
244 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลุงตามัน 1. เด็กชายวัชรินทร์  บุพลา
 
1. นายเสน่ห์  แหวนพิมาย
 
245 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประทาย 1. เด็กชายกมลธวัชร์  จันหอม
2. เด็กชายกฤตานนท์  รักษาธรรม
3. เด็กชายกฤติกร  จุลเดชะ
4. เด็กหญิงจิราภัทร  นานอก
5. เด็กชายชนากานต์  ศรีสุขวัฒน์
6. เด็กหญิงญาณิภา  นรเชษฐกุล
7. เด็กชายณัฏธสิทธิ์  ทิพย์รักษา
8. เด็กหญิงณัฐวดี  ยางนอก
9. เด็กชายดนยภูมิ  สุวรรณวิโรจน์
10. เด็กหญิงนารีรัตน์  ฮุยสุสดี
11. เด็กหญิงปทิตตา  เคล้าแคน
12. เด็กหญิงปิยฉัตร  ศรีบุญเรือง
13. เด็กชายปิยังกูร  งามทอง
14. เด็กหญิงพัชรพร  พาคำสิงห์
15. เด็กหญิงพิชามล  พลดงนอก
16. เด็กหญิงพิมภัทร  ใจช่วง
17. เด็กหญิงมนัสนันท์  ทัศนาวิวัฒน์
18. เด็กหญิงมัญชุพร  สร้างนา
19. เด็กหญิงยุพารัตน์  ผิวบาง
20. เด็กหญิงวงษธร  หาญณรงค์
21. เด็กหญิงวันวิษา  โยโธ
22. เด็กชายวิชรวิทย์  ถินนอก
23. เด็กหญิงศรัณย์พร  มาตาโต
24. เด็กหญิงศรีวราลักษณ์  สวัสดิ์พุดซา
25. เด็กหญิงศศิกานต์  ดวงใจ
26. เด็กชายศุขวัชร  สันติธรรมพงศ์
27. เด็กหญิงสพรรณิการ์  สัตย์ซื่อ
28. เด็กชายสุรวิทย์ชัย  จันนวล
29. เด็กหญิงอินทิรา  ศรีหาพรม
30. เด็กหญิงอโนทัย  จงปัตนา
 
1. นายวัชรพันธ์  สันติธรรมพงศ์
2. นายวีระชัย  รักษาธรรม
3. นายสุรศักดิ์  สัตย์ซื่อ
4. นายสัมฤทธิ์   จันทร์นวล
5. นางสาวปวีณา  ประสิทธิ์นอก
 
246 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  การิโก
2. เด็กชายกิติศักดิ์   หนูมา
3. เด็กหญิงกุลณัฐ  สีหาระทัง
4. เด็กชายครรชิตพล   เกตุพิมาย
5. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ใจงูเหลือม
6. เด็กหญิงชลณกานต์  อินนอก
7. เด็กหญิงชุติกานต์  นาคเครือ
8. เด็กหญิงณัฐธิดา  เทียมคำ
9. เด็กชายทรงเกียรติ   มาขุมเหล็ก
10. เด็กหญิงนลิชา  จันโท
11. เด็กชายบดินทร์   บัวพิมาย
12. เด็กหญิงบุษยมาส   ท้องที่พิมาย
13. เด็กชายปริญญา   สาเก
14. เด็กชายปรีชา   ทิศกระโทก
15. เด็กหญิงปองกานต์  ปิตตาสังข์
16. เด็กหญิงพรสวรรค์  ชาติศรี
17. เด็กหญิงพรสวรรค์  เย็นมะดัน
18. เด็กหญิงพัชชาภรณ์  หลงมา
19. เด็กหญิงพิมวิภา  มาดี
20. เด็กชายพีรพัฒน์   กุดวงศ์แก้ว
21. เด็กชายพุฒิพงศ์  พรมน้ำ
22. เด็กชายภควัต   ประจวบสุข
23. เด็กหญิงมยุรา  สีสังข์
24. เด็กหญิงรัชฎาพร  สายเพชร
25. เด็กหญิงรุ่งระวี  ศรีฮ้อยคำ
26. เด็กชายวรเมธ   มุขวัตร
27. เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีภูมิพฤกษ์
28. เด็กชายสหรัฐ   ตั้งก่อเกียรติ
29. เด็กหญิงสุนันดา  ทองซา
30. เด็กหญิงอรวรรณ  กุลวิริยสุข
 
1. นายโอภาส   แปลนดี
2. นายสุพิศ   นันทปรีชา
3. นายสามารถ   มูลจันทร์
4. นายศุภชัย   มีสมบัติประเสริฐ
5. นายพีรภัทร   กิจสนธิ์
6. ว่าที่ร้อยตรีวัฒนา    พึ่งน้ำ
7. นางสาววรัญญา  ยะปะตัง