หัวข้อการแข่งขันการสร้างสรรค์ผลงานด้วยโปรแกรม GSP
1. เศรษฐกิจพอเพียง
2. ประเพณี
3. ไทยสามัคคี
วันพฤหัสบดี ที่ 06 ตุลาคม 2559 เวลา 15:33 น.