หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกุลโน 6 26 13
2 003 โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร 5 10 7
3 004 โรงเรียนคูเตยราษฏร์สามัคคี 7 10 9
4 005 โรงเรียนจตุคามพิทยาคม 2 16 3
5 006 โรงเรียนจารย์ตำรา 8 14 11
6 010 โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 2 4 2
7 011 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก 10 19 13
8 012 โรงเรียนชุมชนประทาย 33 112 56
9 013 โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา 11 23 19
10 009 โรงเรียนชุมชนโนนแดง 33 76 51
11 008 โรงเรียนช่องแมวพิทยา 13 26 22
12 014 โรงเรียนดงเค็งศึกษา 2 6 4
13 015 โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี 1 2 1
14 016 โรงเรียนดอนมัน 5 9 7
15 018 โรงเรียนดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา) 8 32 16
16 017 โรงเรียนดอนใหญ่พัฒนา 0 0 0
17 019 โรงเรียนตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา 7 11 8
18 022 โรงเรียนท่าลาด 12 43 25
19 021 โรงเรียนท่าเรือวิทยา 6 15 9
20 023 โรงเรียนท้าวสุรนารี (ระดมอนุสรณ์) 9 21 12
21 025 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 2 10 23 18
22 026 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 3 6 15 10
23 027 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4 17 66 29
24 028 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 5 0 0 0
25 029 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 6 2 23 8
26 034 โรงเรียนบ้านกระทุ่มราย 4 6 5
27 035 โรงเรียนบ้านกระเบื้อง 0 0 0
28 036 โรงเรียนบ้านกระเบื้องวิทยาคาร 3 4 4
29 037 โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ 19 60 28
30 038 โรงเรียนบ้านกล้วย 6 8 7
31 040 โรงเรียนบ้านขามขุนร่ม "ประชาสามัคคี" 2 2 2
32 041 โรงเรียนบ้านขามใต้ 1 3 2
33 042 โรงเรียนบ้านขุยวิทยา 20 62 30
34 044 โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา 14 45 24
35 045 โรงเรียนบ้านคล้า 0 0 0
36 046 โรงเรียนบ้านคึมหญ้านาง 1 2 1
37 051 โรงเรียนบ้านจาบ 0 0 0
38 052 โรงเรียนบ้านฉกาจช่องโค 4 14 7
39 054 โรงเรียนบ้านชีวาน 2 6 4
40 053 โรงเรียนบ้านช่องแมว 9 17 14
41 055 โรงเรียนบ้านซาด 0 0 0
42 056 โรงเรียนบ้านซึม (ศีลราษฎร์นุเคราะห์) 3 3 3
43 057 โรงเรียนบ้านดงบัง(สว่างวิทยา) 6 24 13
44 058 โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล 10 58 23
45 059 โรงเรียนบ้านดงหลบใหม่สามัคคีวิทยา 10 45 19
46 062 โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ 16 40 25
47 063 โรงเรียนบ้านดอนยาว 5 20 8
48 064 โรงเรียนบ้านดอนลำดวน 0 0 0
49 065 โรงเรียนบ้านดอนวัว 2 3 3
50 066 โรงเรียนบ้านดอนสามัคคี 3 4 3
51 067 โรงเรียนบ้านดอนหวาย 0 0 0
52 060 โรงเรียนบ้านดอนเขว้า 22 42 33
53 061 โรงเรียนบ้านดอนแซะ 2 5 4
54 069 โรงเรียนบ้านตลาดประดู่ 0 0 0
55 068 โรงเรียนบ้านตลาดไทร 11 15 13
56 070 โรงเรียนบ้านตะคร้อ 3 7 5
57 071 โรงเรียนบ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ" 14 22 15
58 074 โรงเรียนบ้านถนน 1 10 3
59 075 โรงเรียนบ้านทับควาย 1 1 1
60 079 โรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคาร 1 2 1
61 078 โรงเรียนบ้านท่าหลวง 3 3 3
62 077 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายล 11 27 17
63 076 โรงเรียนบ้านท่าแดง 4 6 5
64 082 โรงเรียนบ้านนา 0 0 0
65 080 โรงเรียนบ้านนางโทพัฒนา 11 43 19
66 081 โรงเรียนบ้านนาดี 1 3 2
67 099 โรงเรียนบ้านประทาย 3 5 4
68 100 โรงเรียนบ้านประสุข 8 56 13
69 101 โรงเรียนบ้านป่าตะแบง 7 16 9
70 102 โรงเรียนบ้านฝาง 3 5 5
71 103 โรงเรียนบ้านฝาผนัง 0 0 0
72 104 โรงเรียนบ้านพะงาดวิทยา 13 26 21
73 105 โรงเรียนบ้านพุทรา 21 72 35
74 109 โรงเรียนบ้านมะกอก 3 5 4
75 110 โรงเรียนบ้านมาบป่าแดง 0 0 0
76 108 โรงเรียนบ้านม่วงขามประชารักษ์ 0 0 0
77 112 โรงเรียนบ้านยางวิทยา 11 22 11
78 115 โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี 18 28 24
79 113 โรงเรียนบ้านละเลิงหิน 6 15 10
80 114 โรงเรียนบ้านละโว้ 8 19 12
81 116 โรงเรียนบ้านลำทะเมนชัย 7 12 9
82 117 โรงเรียนบ้านลุงตามัน 15 31 17
83 118 โรงเรียนบ้านลุงประดู่ 3 5 4
84 119 โรงเรียนบ้านวังม่วง 1 3 2
85 120 โรงเรียนบ้านศาลา 3 5 3
86 121 โรงเรียนบ้านสว่างนาดี 3 5 4
87 122 โรงเรียนบ้านสะแกงาม 13 50 25
88 123 โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์ 2 4 4
89 124 โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา 15 55 26
90 125 โรงเรียนบ้านสำพะเนียง 4 13 7
91 126 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 0 0 0
92 128 โรงเรียนบ้านหญ้าคา 16 22 19
93 129 โรงเรียนบ้านหนองขาม 13 20 14
94 130 โรงเรียนบ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์ 1 1 1
95 131 โรงเรียนบ้านหนองคอกควาย (คุรุประชานุสรณ์) 0 0 0
96 132 โรงเรียนบ้านหนองคึม 14 35 28
97 134 โรงเรียนบ้านหนองจาน 13 20 15
98 133 โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ 8 23 15
99 135 โรงเรียนบ้านหนองดู่ 1 1 1
100 137 โรงเรียนบ้านหนองตะคลอง 2 2 2
101 138 โรงเรียนบ้านหนองตาด 1 2 1
102 139 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา 2 4 2
103 140 โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ 6 17 10
104 142 โรงเรียนบ้านหนองบง 4 4 4
105 145 โรงเรียนบ้านหนองบัว 7 20 11
106 143 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 3 4 4
107 144 โรงเรียนบ้านหนองบัวนาค 8 2 2
108 146 โรงเรียนบ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 3 5 4
109 147 โรงเรียนบ้านหนองปรือแก้ว 1 1 1
110 151 โรงเรียนบ้านหนองพลวง 8 28 15
111 150 โรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย 4 10 6
112 154 โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 12 35 18
113 152 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1 1 1
114 153 โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร 9 21 16
115 155 โรงเรียนบ้านหนองยาง 11 19 16
116 160 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 2 4 2
117 161 โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี 5 17 9
118 162 โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ 40 84 60
119 163 โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาสามัคคี 12 35 20
120 164 โรงเรียนบ้านหนองห่าง 1 3 2
121 157 โรงเรียนบ้านหนองแวง 2 7 4
122 156 โรงเรียนบ้านหนองแวงสามัคคี 6 7 7
123 158 โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 3 1
124 136 โรงเรียนบ้านหนองโดนรกฟ้า 3 7 5
125 141 โรงเรียนบ้านหนองโน(คุรุราษฎร์พัฒนา) 0 0 0
126 148 โรงเรียนบ้านหนองโป่ง(ราษฎร์บำรุง) 0 0 0
127 159 โรงเรียนบ้านหนองโสน 1 5 2
128 149 โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม 4 9 5
129 165 โรงเรียนบ้านหวายโนนโพธิ์ 0 0 0
130 167 โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย 19 38 29
131 166 โรงเรียนบ้านหันเตย 1 1 1
132 171 โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี 4 7 3
133 043 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา 11 34 17
134 072 โรงเรียนบ้านเตยกระโตน 6 8 6
135 073 โรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุง 8 29 10
136 111 โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ 0 0 0
137 039 โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง 5 16 9
138 047 โรงเรียนบ้านโคกขาม(นาคพัฒนา) 2 8 4
139 049 โรงเรียนบ้านโคกล่ามขี้เหล็ก 1 3 1
140 050 โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง 9 21 16
141 048 โรงเรียนบ้านโคกเพชร 0 0 0
142 083 โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี 11 55 21
143 085 โรงเรียนบ้านโนนตะแบก 5 9 7
144 087 โรงเรียนบ้านโนนตาสุดวิทยาสรรค์ 1 3 2
145 086 โรงเรียนบ้านโนนตาเถร 1 1 1
146 088 โรงเรียนบ้านโนนตำหนัก 5 24 5
147 089 โรงเรียนบ้านโนนปีบ 1 2 1
148 090 โรงเรียนบ้านโนนพุทรา 2 6 3
149 092 โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง 3 6 5
150 093 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 0 0 0
151 095 โรงเรียนบ้านโนนยอ 14 27 17
152 096 โรงเรียนบ้านโนนรัง 6 16 9
153 097 โรงเรียนบ้านโนนสูง 11 15 13
154 098 โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ 22 52 36
155 091 โรงเรียนบ้านโนนเพชรพิทยาคม 4 7 5
156 084 โรงเรียนบ้านโนนโชงโลง 10 17 13
157 094 โรงเรียนบ้านโนนไม้งาม 4 5 5
158 106 โรงเรียนบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา 5 7 6
159 127 โรงเรียนบ้านโสกดู่ 0 0 0
160 168 โรงเรียนบ้านใหม่ฉมวก 4 6 4
161 169 โรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูป 15 29 20
162 170 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 1 5 2
163 107 โรงเรียนบ้านไพล 6 14 7
164 172 โรงเรียนประโดกสามัคคี 3 6 3
165 173 โรงเรียนปราสาทหินนางรำ 3 8 5
166 174 โรงเรียนพิกุลทอง 27 63 37
167 175 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 43 84 58
168 177 โรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา 22 73 27
169 178 โรงเรียนมะค่าสามัคคี 2 6 3
170 182 โรงเรียนรวมมิตรพัฒนา 11 61 19
171 183 โรงเรียนราษฎร์สโมสร 10 22 13
172 184 โรงเรียนวังหินประชาสรรค์ 16 27 22
173 185 โรงเรียนวัดจันทนาราม 1 1 1
174 188 โรงเรียนวัดบ้านขี้เหล็ก 2 2 2
175 193 โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน 2 5 4
176 194 โรงเรียนวัดบ้านตะเภาหนุน 6 9 8
177 195 โรงเรียนวัดบ้านตำแย 12 18 12
178 196 โรงเรียนวัดบ้านถนนโพธิ์ 1 3 2
179 197 โรงเรียนวัดบ้านทุ่งรี 4 8 7
180 198 โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง 19 74 35
181 199 โรงเรียนวัดบ้านนางิ้ว 1 3 2
182 200 โรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยม 0 0 0
183 201 โรงเรียนวัดบ้านหนองกก 0 0 0
184 202 โรงเรียนวัดบ้านหนองขาม 4 13 6
185 203 โรงเรียนวัดบ้านหนองคู 4 10 7
186 205 โรงเรียนวัดบ้านหนองสะแบง 3 7 5
187 204 โรงเรียนวัดบ้านหนองเดิ่น 0 0 0
188 206 โรงเรียนวัดบ้านหินตั้ง 0 0 0
189 207 โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว 4 11 6
190 189 โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ 7 16 10
191 191 โรงเรียนวัดบ้านโคกสีโนนรัง 2 2 2
192 192 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 10 18 15
193 190 โรงเรียนวัดบ้านโคกเพ็ด 0 0 0
194 208 โรงเรียนวัดปลักแรต 14 29 21
195 210 โรงเรียนวัดวังน้ำ 4 9 7
196 211 โรงเรียนวัดสองพี่่น้อง 16 51 27
197 186 โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุง 11 25 13
198 187 โรงเรียนวัดโชติการาม 9 22 14
199 209 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง 33 69 46
200 212 โรงเรียนสระประดู่ 4 6 4
201 213 โรงเรียนสองห้องแวงน้อยวิทยา 9 17 13
202 214 โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา 0 0 0
203 215 โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา 5 11 5
204 216 โรงเรียนหนองกรดวิทยา 0 0 0
205 217 โรงเรียนหนองกุงวันชาติ 0 0 0
206 218 โรงเรียนหนองบัวนาค 9 14 11
207 219 โรงเรียนหนองบัวรี(ราษฎณ์อุทิศ) 6 8 6
208 220 โรงเรียนหนองบัวลอย 2 2 2
209 221 โรงเรียนหนองปรือแดง "ศิริราษฎร์ปการ" 1 1 1
210 222 โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง 0 0 0
211 224 โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม 4 10 7
212 223 โรงเรียนหนองแวง 1 1 1
213 226 โรงเรียนหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา 3 5 4
214 225 โรงเรียนห้วยบงวิทยา 11 27 18
215 228 โรงเรียนอนุบาลจินดา 0 0 0
216 229 โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา 25 69 40
217 230 โรงเรียนอนุบาลบำรุงการ 0 0 0
218 231 โรงเรียนอนุบาลประภารัตน์ 3 28 12
219 232 โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 25 46 35
220 233 โรงเรียนอนุบาลอนันตะ 8 35 16
221 227 โรงเรียนอนุบาลแก้วตา 0 0 0
222 234 โรงเรียนอรพิมวิทยา 8 11 10
223 235 โรงเรียนอัมพวันวิทยา 2 6 3
224 236 โรงเรียนอาสนาราม "เปล่งอุปถัมภ์" 1 3 2
225 237 โรงเรียนอุดมวิทยานุสรณ์ 12 21 19
226 007 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา 3 5 4
227 176 โรงเรียนเพชรหนองขาม 14 33 21
228 179 โรงเรียนเมืองจากวิทยา 12 44 20
229 181 โรงเรียนเมืองยาง "คุรุราษฎร์อุทิศ" 19 30 24
230 180 โรงเรียนเมืองโดนสำโรง 8 13 10
231 002 โรงเรียนแกสำโรงวิทยา 3 10 4
232 030 โรงเรียนโนนขุยสามัคคี 1 6 3
233 031 โรงเรียนโนนตูม "รัฐราษฎร์รังสรรค์" 12 22 16
234 033 โรงเรียนโนนสมบูรณ์หนองมะเขือ 2 4 3
235 032 โรงเรียนโนนเพ็ดวิทยา 3 6 4
236 020 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 0 0 0
237 024 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) 17 87 41
รวม 1568 3951 2347
6298

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ศน.นันทินานันทน์ 0935526363
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]