รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา และโรงเรียนเมืองคง
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์   สุขกลาง
 
1. นางเพ็ญศรี  ชิดสูงเนิน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงรัศมีฉาย  ประพันธ์
 
1. นางเพ็ญศรี  ชิดสูงเนิน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พันธุ์กลาง
 
1. นางหทัยรัตน์  เปียสุวรรณ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บวกโพธิ์
 
1. นางพนัชกร  ระวังชาติ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเพ็ด 1. เด็กหญิงอัจฉริยา  แซ่ตัง
 
1. นางอุลัยพร  ดงหงษ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ชาญนอก
 
1. นางสาวศุภารัตน์  นันตะริ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี 1. เด็กหญิงอารียา  โชคพิมาย
 
1. นางสาวอัจฉรา  คงนอก
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี 1. เด็กหญิงชนาธิป  เชิดนอก
 
1. นายทนงศักดิ์  พลดงนอก
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1. เด็กหญิงนฤนาถ  สีแนน
 
1. นางณัฐยา  คำตา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงน้ำฝน  กิ่งคำ
 
1. นางสาวสันชรี  ชัยเสริม
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บรรดาศักดิ์
 
1. นางวรรณิภา  คอสันเทียะ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพมะขาม 1. เด็กหญิงชุติมา  ทิพมนต์
2. เด็กหญิงประภัสสร   พวงบุญ
3. เด็กหญิงยิหวา  โชคชัย
 
1. นางบุปผา  ประดิษฐ์ค่าย
2. นายไพรัตน์  ประดิษฐ์ค่าย
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมรศิลป์ 1. เด็กหญิงบาหยัน  สียางนอก
2. เด็กชายมงคล  การงาน
3. เด็กหญิงสุธิดา  แซ่อิ๋ว
 
1. นางทัศณีย์  วังพฤกษ์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 1. นางสาวกรกนก  อินทสอน
2. นางสาวภาวิณี  แจ้งไพร
3. นางสาววราภรณ์  แก้วนิยม
 
1. ดร.วิไลวรรณ  เวฬุวนารักษ์
2. นายเกรียงศักดิ์  ปักโคทานัง
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมรศิลป์ 1. เด็กหญิงชาลิสา  กาเวสูง
2. เด็กชายธนภัทร   นาดี
 
1. นางทัศณีย์   วังพฤกษ์
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเก่าค้อ 1. เด็กหญิงศศิธร  ไชยนอก
2. เด็กชายอธิราช  พรมนอก
 
1. นางนราภรณ์  ดีแดง
2. นางสาวทิราภรณ์  ภักดีแก้ว
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม 1. เด็กหญิงพัทธนันท์  ข้องนอก
 
1. นางศิริทรัพย์  ขาวดี
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1. เด็กชายศิวกร  บุตรแก้ว
 
1. นายเดระวิทย์  จิตรักษา
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กชายศรุต  จิรสิทธิพัฒน์
 
1. นางทัศพร  ป้อมไทย
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฏร์วัฒนา 1. เด็กหญิงนภัสนันท์  เอื้อนกำปัง
2. เด็กชายพิทักษ์  พัวพัฒนพงศ์
3. เด็กชายศรัทธนิตย์  พัวพัฒนพงศ์
 
1. นางสุวิมล  ประจงจิตร
2. นางสาวโสริยา  ศรีบูญเรือง
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทกล
2. เด็กชายประสาน  คำทา
3. เด็กหญิงภัสดา  อุปฮาด
 
1. นายอภิรักษ์  หาญประชุม
2. นางคำขัวญ  บาระศรี
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสัง 1. เด็กชายชัยชนะ  การนอก
2. เด็กหญิงวรรณวิษา  ทับบุรี
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  นามเมืองปัก
 
1. นางเพ็ญแข  วิศวเลิศทรัพย์
2. นางสาวธนาวีย์รัต  คุปตวุฒินันท์
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโคบาล 1. เด็กหญิงนัฐฤภรณ์  มูลจันทา
2. เด็กชายนิมิต  ประโพธิ์ทิง
3. เด็กชายสิทธิกร  แคนติ
 
1. นางสาวขนิษฐา  แสงโทโพธิ์
2. นางสาวมยุรา  เพิ่มพูน
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองแวงสุวิทย์ 1. เด็กชายนพรัตน์  ปิ่นทำนัก
2. เด็กหญิงแฟนลิตา  พรหมเกษ
 
1. นางสาวสินีนิตย์  การปลูก
2. นายอนุพงศ์  คงประทีป
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนทอง 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  เจ็กสกุล
2. เด็กหญิงนฤมล  พวงสันเทียะ
 
1. นางสาวฐิติยา  ปุราชะโก
2. นายพุฒิพงศ์  กรวยสวัสดิ์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสัง 1. เด็กหญิงพรชนก  วิชัยศึก
 
1. นางสาวธนาวีย์รัต  คุปตวุฒินันท์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสี 1. เด็กหญิงชฎาพร  สิงขรอาจ
 
1. นางสว่างจิตต์  กฤติธำรง
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. เด็กชายธีรวัฒน์  กุนอก
 
1. นางสาวเพ็ญพร  ทิพย์อโนทัย
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินแห่ 1. เด็กชายธนกฤต  หรี่ไธสง
2. เด็กชายพรพรหมมินทร์  ชินสีนวน
3. เด็กหญิงอัจจิมา  จันทะนุย
 
1. นางยุพิน  เจริญ
2. นายไพโรจน์  คำจันทร์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงน้อย 1. เด็กหญิงอฐิตา  จันทราไชย
2. เด็กหญิงอิสรา  ยะสีดา
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  หนูจิตต์
 
1. นางรัตติยา  อำพันพิศุทธิ์
2. นางสาวสิริรัตน์  ศรีสุวอ
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสัง 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  ภัทรเมฆากุล
2. เด็กหญิงดวงกมล  พลทามูล
3. เด็กหญิงนารีรัตน์  ฝาสันเทียะ
 
1. นางจุฑารัตน์  ดวงเพ็ชรแสง
2. นางวิยะดา  ยิ่งนอก
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  เผียดนอก
2. เด็กหญิงวราภรณ์  มะเกลือศรี
3. เด็กหญิงเมทินี  ดวงสีหา
 
1. นางอมรรัตน์  ชูพันดุง
2. นางสาวสุจิตรา   มูลตรีภักดี
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสัง 1. เด็กหญิงญาณภัทร  พีเกาะ
2. เด็กหญิงทิฆัมพร  แทงตลาด
3. เด็กหญิงยุพาดา  ผิวเหลือง
 
1. นางจุฑารัตน์  ดวงเพ็ชรแสง
2. นางวิยะดา  ยิ่งนอก
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1. เด็กชายราชันย์  ธุระพันธุ์
2. เด็กชายอดิเทพ  แสนโคตร
3. เด็กชายเอกรินทร์  ภักดีสมัย
 
1. นายภาณุวงศกรณ์  จรัสแสง
2. นางสาวรัตนาพร  ดวงทำมา
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1. เด็กหญิงวรฤทัย  หวังเย็นกลาง
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ฉิมนอก
3. เด็กหญิงเมรดาภา  เรียงใหม่
 
1. นางสุกัญญา  ทองสวัสดิ์
2. นางพนัชกร  ระวังชาติ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน 1. เด็กหญิงสิรินทรา  ปังไทยสงค์
2. เด็กหญิงอริษา  ลัดพลี
3. เด็กหญิงอารยา  นนทะศรี
 
1. นางวิลัยกร  จำปาเรือง
2. นายเอนก  จำปาเรือง
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอบิด 1. เด็กหญิงณัชชานัน  ดีนวล
2. เด็กหญิงวรรณณา  สลับศรี
 
1. นายไพโรจน์  เดชโนนสังข์
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอบิด 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  นามบุตรดี
2. เด็กหญิงมานิต้า  สงนอก
 
1. นายไพโรจน์  เดชโนนสังข์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสี 1. เด็กชายชิณพัฒน์  พิเศษ
2. เด็กชายธนพล  ธุระยศ
 
1. นายวีระพล  สันโดษ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม 1. เด็กชายธนภัทร  โพธิ์สอน
2. เด็กชายเตวิชญ์  สืบมา
 
1. นายพงษ์ดนัย  ล้ำเลิศ
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1. เด็กชายธนา  จันดี
2. เด็กชายอานนท์  เลิกนอก
 
1. นายภาณุวงศกรณ์  จรัสแสง
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม 1. เด็กชายนันทกานต์  พามี
2. เด็กชายเอกรินทร์  คำมูล
 
1. นายศุภเศรษฐ์  ปลั่งกลาง
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 1. นายจักรวาล  อยู่เย็น
2. นายนันทวัฒน์  เสาเจริญ
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  พรประสิทธิ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ 1. เด็กหญิงธนพร  กวดนอก
2. เด็กหญิงพัทรธิดา  พลพิศาล
3. เด็กหญิงสุกัญญา   นามประเทือง
4. เด็กหญิงสุชาวดี  สุขจิตร
5. เด็กหญิงสุทธิดา  กวดนอก
 
1. นางสมปอง  ชัยภัย
2. นางสาวพลอยไพลิน  ภูแก้วนอก
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาพร  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงณัฏฐนิช  ประจิมนอก
3. เด็กหญิงทัศนนันท์  ทังไธสง
4. เด็กหญิงวรินดา  เอี้ยงกลาง
5. เด็กหญิงอรพิมล  หินนอก
 
1. นางศรุดา  มูลจันทร์
2. นางมัทนา  พงษ์ใหม่
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง 1. เด็กหญิงจีรนันท์  วงศ์กา
2. เด็กหญิงดวงทิพย์  ธรรมดา
3. เด็กหญิงประพัสสร  เกยกลาง
4. เด็กหญิงสุชาดา  เฟื่องนคร
5. เด็กหญิงเปมิกา  หนูนอก
 
1. นางสาวภัทรภร  ภูวงศ์
2. นางสาวภาณุมาศ  ฉิมนอก
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก 1. เด็กชายณฐพรหม  ขามไชโยโรจน์
2. เด็กชายธัญธนวัต  สนนอก
3. เด็กชายพุทธคุณ  แสงอรุณ
4. เด็กชายสุทธินันท์  จันทร์โคตร
5. เด็กชายอัธชัย  ทะลิ
 
1. นางมะลิวัลย์  เจริญวงษ์
2. นางจินตนา  การชงัด
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอบิด 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ห่วงยวนกลาง
2. เด็กชายธนากร  ชนะชัย
3. เด็กหญิงพิยดา  รามะเริง
4. เด็กหญิงวราภรณ์  สวนหนองปลิง
5. เด็กหญิงอมรประภา  พิรักษา
 
1. นางรวิวรรณ  พวงสมบัติ
2. นางสุปราณี  ศรีสุวรรณโณ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอบิด 1. เด็กชายทรงกลด  ขอห้อมกลาง
2. เด็กหญิงธิดา  ชนะชัย
3. เด็กหญิงปรียาภรณ์  การบรรจง
4. เด็กหญิงมณีรัตน์  ห่วงยวนกลาง
5. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ศรีสุขกลาง
 
1. นางรวิวรรณ  พวงสมบัติ
2. นางอุบลรัตน์  จัดนอก
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหญ้าคาดอนเค็ง 1. เด็กชายจักรพันธุ์    การปลูก
2. เด็กชายณัฐพงศ์   ทองบาง
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์   นรินทร์นอก
4. เด็กหญิงปภาดา    การปลูก
5. เด็กชายพีรภัทร   ผ่านสนาม
 
1. นางสาวศศิวรา   หิรัญตียะกุล
2. นางจุไลลักษณ์   จารุกิตติ์กุล
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง 1. เด็กชายกฤษดา  เปอร์ทอง
2. เด็กหญิงนิโลบล  ณรงค์นอก
3. เด็กหญิงปิยดา  มาสวัสดิ์
4. เด็กชายวรวุฒิ  ศิริปี
5. เด็กหญิงอัมราภรณ์  แก้วไพฑูรย์
 
1. นายบูรณพงษ์   บูรณปรีชา
2. นางวลัยพร  อ่อนพฤกษ์ภูมิ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อยหนองหนาด 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    เติมขุนทด
2. เด็กหญิงกมลวรรณ   เติมขุนทด
3. เด็กชายกาย   โตเอี่ยม
4. เด็กชายชัยวัฒน์   สารนอก
5. เด็กหญิงญาณิศา   บุญวิจิตร
6. เด็กหญิงนริศรา   คล่องแคล่ว
7. เด็กหญิงนาตยา   อามาตย์สมบัติ
8. เด็กชายนิพิฐพนธ์   แต่งเนตร
9. เด็กหญิงปวีณ์สุดา    การบรรจง
10. เด็กชายพงศกร   พูนโต
11. เด็กหญิงพรลดา   พรมมานอก
12. เด็กชายพัสกร  ยังนา
13. เด็กหญิงศิริพรรณ    เพชรสร
14. เด็กชายศุภกิตติ์   ภักดีแก้ว
15. เด็กหญิงศุภจิรา    จันทวัฒน์
16. เด็กหญิงสุภัสสร   การบรรจง
17. เด็กชายสุวัฒน์   ปัญญาเดชสกุล
18. เด็กชายอรรถนนท์   แปคำ
19. เด็กชายเอกพล   รามะเริง
 
1. นายลอย  การบรรจง
2. นางฐิตารีย์  วีระพัฒน์
3. นางบุญชื่น  เหลื่อมทองหลาง
4. นางวาสินี  กันเกตุ
5. นางสาวศิริพร  แคนหนอง
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเต็ง 1. นางสาวกัลยรัตน์   งามสันเทียะ
2. นางสาวกานต์ธิดา  เบี้ยกลาง
3. นายกิตติพงษ์  เดนานัน
4. เด็กชายคฑาวุธ  จันทรศิลา
5. นางสาวจริญญา  หวังปักกลาง
6. เด็กชายจุลจักร  แสงกลาง
7. นายณัชพล  จงกลาง
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขอห้อมกลาง
9. นายณัฐวุฒิ  สุวรรณศรี
10. เด็กชายธนพล  ภูบาลชื่น
11. เด็กชายธนพล  กลอนกลาง
12. นายนรารักษ์   เขียนจัตุรัส
13. นางสาวนฤมล  คิดขุนทด
14. นางสาวนิธิพร  ธาตุวิสัย
15. เด็กชายพีรภัทร  ชาญนอก
16. เด็กหญิงศศิภา  กล้าแข็ง
17. เด็กชายสุวิจักษณ์  ศรีโพธิ์
18. เด็กชายอภิสิทธิ์  กกนอก
19. เด็กหญิงอังษิณา  สืบสาย
20. นายเจตนิพัทธ์  ศรีนอก
 
1. นายณัฐภูมิ  รานอก
2. นางสาวบุญญ์รัมภา  ชำนาญพล
3. นางสาวลลดา  พงศ์ศิริพัฒน์
4. นางสาวศุภนิดา  บุญงอก
5. นางสาวอัมพรจิตร  จงจิตรกลาง
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน บ้านหินลาดหนองโดน 1. เด็กหญิงวรรณวิสาข์  กุงนอก
 
1. นางบังอร  สุขอ่อน
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี 1. เด็กหญิงพรรณวดี  แปลกสันเทียะ
 
1. นางสาวทัศนีย์  รัตนวิชัย
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สิทธิเสือพะเนา
 
1. นางวนิดา  สง่ากลาง
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมรศิลป์ 1. เด็กชายปัณณวัฒน์   ณวิชา
2. เด็กหญิงสุธาสินี   จิตรนอก
 
1. นายอนุกูล   ทัดวรพงศ์
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านมะค่า 1. เด็กชายณัชภัทร  ปราบโสม
2. เด็กหญิงปิยะวรรณ  วงษ์วิสิทธิศักดิ์
 
1. นางยุวดี  ณ วิชา
2. นายอภิวิชญ์  หงส์คำดี
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโคบาล 1. เด็กหญิงกรรณิกา  บัวทอง
2. เด็กชายอนุวัฒน์  อนุธรสิน
 
1. นายสุทัศน์  วานนท์
2. นางสาวสุดารัตน์  กาญจนลักษณ์
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1. เด็กหญิงคณิศร  ประจงจิตร
2. เด็กหญิงณัฐพร  แซ่อึง
3. เด็กหญิงธนัญญา  ขอฟุ้งกลาง
4. เด็กหญิงธนาภา  จิตผล
5. เด็กหญิงปวันรัตน์  บนกลาง
6. เด็กหญิงปาริตา  ขุนรัตนโรจน์
7. เด็กหญิงพรไพลิน  ชลศาลาสินธุ์
8. เด็กหญิงพลอยอำไพ  เรืองเรื่อ
9. เด็กหญิงอุไรวรรณ  โปริสา
10. เด็กหญิงเบญจมิน  ปรีชานนท์
 
1. นางศุภานัน  แก้วเงิน
2. นางสาวนภาพร  ลับไธสง
3. นางสาวธันยารัตน์  มุ่งศีลธรรม
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กชายกลวัชร  สุริยจันทร์
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  ปักเขตานัง
3. เด็กหญิงจีระนันท์  โสนนอก
4. เด็กชายชาคริต  เชื่อมโคกสูง
5. เด็กชายธนากร  ใจเที่ยง
6. เด็กหญิงปิยธิดา  มาตรพร
7. เด็กชายมนทกานต์  เผยโพธิ์
8. เด็กหญิงมีนา  สาระยิง
9. เด็กชายวรวิช  วอนอก
10. เด็กหญิงสุภัสสร  โพระเดา
 
1. นางสาวพรพรรณ  กุญชร
2. นางสาวฐิตินันท์  ขันทอง
3. นางเบญจมาศ  กิ่งนอก
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 1. เด็กหญิงกชกร  ศรีขวาชัย
2. เด็กหญิงกัญญาภัค  แสงจันทร์
3. เด็กหญิงจิรนันท์  คำสวนมอญ
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  โม้อ่อน
5. เด็กหญิงธีรนุช  คำสิงห์นอก
6. เด็กหญิงประนิดา  ทองกัลยา
7. เด็กหญิงปรารวี  ฤทธิ์วิชัย
8. เด็กหญิงปานดวงใจ  ประอันทัง
9. เด็กหญิงพิชญา  ทิศกระโทก
10. เด็กหญิงภคพร  เสาศิริ
11. เด็กหญิงวรนิษฐา  วงษาลี
12. เด็กหญิงวาริน  หาญมะโน
13. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  หาญนอก
14. เด็กหญิงอนัญญา  วีระปิด
15. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ไทยแท้
 
1. นางวรรณกร  ศันสนียพันธุ์
2. นายปิยวัฒน์  ยศคำลือ
3. นางสาวสุนิสา  แจ้งไพร
4. นายวิรัตน์  ลิ้มประเสริฐ
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกระทุ่ม 1. เด็กชายแสนยากร  พระภิเดช
2. เด็กชายโกเมท  อินทะนา
 
1. นางเกศกนก  ขอสินกลาง
2. นางสาวณัฐวรา  เปลี่ยนผึ้ง
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองคง 1. เด็กหญิงนิษา  วิชิต
2. เด็กหญิงลินรนา  ศิริมั่น
 
1. นางวงเดือน  แสงทองสี
2. นางสาวสุดามาส  สมบัติสวัสดิ์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโก 1. เด็กหญิงชนิดาภา  แผ่วสูงเนิน
 
1. นางรัตนา  แผ่วสูงเนิน
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระถิน 1. เด็กหญิงธิติรัตน์  ไปรแดน
 
1. นายศิลา  มอมขุนทด
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย 1. เด็กหญิงธเนษิตา  ใจแก้ว
 
1. นางวนิดา  สง่ากลาง
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอนบก 1. เด็กหญิงสุพรรษา  อู่ตะเภา
 
1. นางกรรณิการ์  มีชัย
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอนบก 1. เด็กชายธนกฤต  จัดนอก
 
1. นางแสงจันทร์  ศรีนอก
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) 1. เด็กหญิงสุภาพร  บัวกลาง
 
1. นางสาวทักษิณาภรณ์  งามแก้ม
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงชนิดา  ทองดีนอก
 
1. นางสายพิณ  บรรจงรอด
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย 1. เด็กหญิงธนุษิมา  ใจแก้ว
 
1. นางวนิดา  สง่ากลาง
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย 1. เด็กชายประภาวิน  บุญภักดี
2. เด็กหญิงศรีชนก  ฉาดนอก
 
1. นางจุฬาภรณ์  สุวรรณนิตย์กุล
2. นางพวงเพชร  ศิริเวช
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย 1. เด็กหญิงขวัญนภา  พรมภักดี
2. เด็กหญิงนนทณัฐฎา  กำเนิดพรม
 
1. นางสาวอารีรัตน์  เตาะหนองนา
2. นางสาวรัชฎาพร  จันภิรมย์
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย 1. เด็กหญิงณัฐพร  สื่อกลาง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ปัจชุมชัย
 
1. นางสาวอารีรัตน์  เตาะหนองนา
2. นางสาวรัชฎาพร  จันภิรมย์
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย 1. เด็กหญิงญาดา  เผือกจันทร์
 
1. นางวนิดา  สง่ากลาง
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระถิน 1. เด็กชายธนวินธ์  สายงาม
2. เด็กชายวัชรพล  โนนทอง
3. เด็กหญิงเบญญาภา  พิลาลี
 
1. นายปิยะ  ดอกกลาง
2. นายพีระยุทธ  จันทรโคตร
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1. เด็กชายถิรวัฒน์  สมัยกลาง
2. เด็กชายธนากร  บัวชิต
3. เด็กชายเทพทัต  ชาญนอก
 
1. นางดวงกมล  คงฤทธิ์
2. นางสาวนริศรา  ทัดพิชญางกูร
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านช้าง 1. เด็กชายจุลจักร์  เชิญกลาง
2. เด็กชายนวภล  ชาวสวน
3. เด็กหญิงสุวิมล  มหาดไทย
 
1. นายวิทยา  ป้องลอด
2. นายสุพจน์  มาตรวังแสง
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงสมฤทัย  ทำขุนทด
 
1. นายประสพโชค  ตรีเหรา
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 1. เด็กหญิงศศิวิมล  สุรพล
 
1. นางเยาวลักษณ์  ศรีเมือง
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงวรุณี  ปวงคำใจ
 
1. นายประสพโชค  ตรีเหรา
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 1. เด็กหญิงพีระพร  ไกรอ่ำ
 
1. นางเยาวลักษณ์  ศรีเมือง
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  มรินทา
 
1. นายปิยะกร  แวงสุข
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 1. เด็กหญิงวิไลรัตน์   จรรยารัตนกุล
 
1. นางเยาวลักษณ์  ศรีเมือง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ชาติชาวนา
 
1. นายประสพโชค  ตรีเหรา
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 1. เด็กหญิงศุภาวรรณ    ทองมะเริง
 
1. นางเยาวลักษณ์  ศรีเมือง
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงศรัญญา  โสนะรินทร์
 
1. นายปิยะกร  แวงสุข
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงหยาดฝน  นิตย์ภักดี
 
1. นายประสพโชค  ตรีเหรา
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1. เด็กชายณัฐรักษ์  พิพัฒน์สิทธิ์ไพศาล
 
1. นางสาวสุคนธวัลย์  วงศ์นิรามิษ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฏร์วัฒนา 1. เด็กหญิงรุจิรา  พะนิรัมย์
 
1. นางสาวศิวาลัย  บำรุงนอก
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 1. เด็กหญิงภัทรวดี   พรมเรศ
 
1. นางสาวสุนทรี  เป้งกลาง
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 1. เด็กหญิงอริสา   แก้วเกตุ
 
1. นางสาวสุนทรี  เป้งกลาง
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาด 1. เด็กหญิงสุภาวดี  พันธุ์มิตร
 
1. นางนันทินี  ปาณาราช
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ 1. เด็กชายกัมปนาท  โคตะดี
2. เด็กหญิงกานดา  นานอก
3. เด็กหญิงจันธิมา  เกษนอก
4. เด็กหญิงชณัฐดา  กวดนอก
5. เด็กหญิงชณาพร  โคตรปัญญา
6. เด็กชายชัชพงศ์  เชื้อกุล
7. เด็กชายนวพล  นนทะภา
8. เด็กหญิงนิตยา  โฮนอก
9. เด็กหญิงปนัดดา   พิมพ์ภักดิ์
10. เด็กหญิงปิยฉัตร  มีสิทธิ์
11. เด็กชายพงศ์วิทย์  ตรวจนอก
12. เด็กหญิงพรพิมล  แดนจอหอ
13. เด็กชายรังสรรค์  ทานอก
14. เด็กหญิงรัตนวรรณ  แจ้งไพร
15. เด็กหญิงราทา  พานทอง
16. เด็กหญิงวราลักษณ์  โกสุมภ์
17. เด็กชายศุภชัย  หมั่นการ
18. เด็กหญิงสุนิสา  โท่คำเครือ
19. เด็กชายเกียรติศักดิ์  วันทัด
20. เด็กหญิงเจนธิรา  แจ้งไพร
 
1. นายวีรยุทธ   หวังปรุงกลาง
2. นางพานทอง  ยอดมั่น
3. นางฉบับ  นิลสมัคร
4. นางสมปอง  ชัยภัย
5. นางสาวพัชรินทร์   แทนรินทร์
6. นางสาวแฟทิพย์  อัจฉริยพรหม
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจด 1. เด็กชายชัยวุฒิ  หวังคุ้มกลาง
2. เด็กหญิงนภัทร  ชืนนอก
3. เด็กชายปัณณวัฒน์  การสร้าง
4. เด็กหญิงสาวิตรี  โอนสันเทียะ
5. เด็กชายอลงกรณ์  โลหากาศ
6. เด็กชายอลงกรณ์  บัวชิต
 
1. นายปราโมทย์  สุขสวัสดิ์
2. นางอุบลรัตน์  โลหากาศ
3. นายสมเกียรติ  ใจเอื้อ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวานิชวิทยา 1. เด็กชายจิรกิตติ์  ทับสีแก้ว
 
1. นายอรรถพล  ชีวะวิโรจน์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแร้ง 1. เด็กชายวรัญญู  พงษ์นาม
 
1. นายนรินทร์  ช่างสาร
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงอรัญญา  ล้ำเลิศ
 
1. นายประชัน  สีสุดทา
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน 1. เด็กหญิงธันยพร  สุชุน
 
1. นางนวลฉวี  จูงกลาง
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนฆ่าเสือ 1. เด็กชายธนภัทร  สารนอก
 
1. นางรักชนก  กัณหะสูต
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอบิด 1. เด็กชายทรงกลด  ขอห้อมกลาง
 
1. นางสุปราณี  ศรีสุวรรณโณ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1. เด็กหญิงชนิดา  แดนคำสาร
 
1. นางรัชนี  กนกพรพรรณ
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอบิด 1. เด็กหญิงธิดา  ชนะชัย
 
1. นางขวัญนภา  เวชกร
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 1. เด็กชายตรินัยน์  เลขนอก
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  เลิกนอก
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง 1. เด็กชายอัครพล  บรรฑิตย์
 
1. นางสาวภัทรภร  ภูวงศ์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก 1. เด็กหญิงพรอำนวย  แสงอรุณ
 
1. นางสาวนภัทร  แดนไธสง
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย 1. เด็กหญิงหทัยทิพย์  ครัวนอก
 
1. นายอิทธิพล  ท่วมไธสง
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงน้อย 1. เด็กชายธนาธิป  โนนนอก
 
1. นางสมทรัพย์  ลาดขามป้อม
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน 1. เด็กชายอนุวัฒน์  รานอก
 
1. นางสาวฉัตรมณี  ประสิทธิ์นอก
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสีดา 1. เด็กหญิงพรชนก  เดชไธสง
 
1. นางสุจิตรา  รัตนดาวเรือง
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอบิด 1. เด็กหญิงธิดา  ชนะชัย
 
1. นายราชศักดิ์  เวชกร
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจด 1. เด็กชายจิรพัฒน์  แก้วกลาง
2. เด็กหญิงญานิศา  ชื่นนอก
3. เด็กชายณัฐภูมิ  ขิขุนทด
4. เด็กหญิงทิพย์นภา  จงกลาง
5. เด็กหญิงธัญญารัตน์   เชื่อมกลาง
6. เด็กหญิงธันยพร  ชื่นนอก
7. เด็กชายธีรพล  สมัย
8. เด็กชายนวพล  สิงห์ขรณ์
9. เด็กชายนาวี  โลหากาศ
10. เด็กหญิงนิจรดา  ตรงกลาง
11. เด็กหญิงบุศรินทร์  จันทิชัย
12. เด็กหญิงประกายฝน  ทองสุขนอก
13. เด็กหญิงพัชรนันท์  พันธ์สวัสดิ์
14. เด็กหญิงมัลลิกา  พงพันนา
15. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  พรอภัย
16. เด็กชายรัฐภูมิ   โลหากาศ
17. เด็กหญิงวรัญญา  โลหากาศ
18. เด็กชายวัชรพล  ย่อแสง
19. เด็กหญิงศิริกานต์  คงชีวะ
20. เด็กหญิงศิรินภา  ชากลาง
21. เด็กหญิงศิริอร  ชำนิยา
22. เด็กชายศุภชัย  คชเรนทร์
23. เด็กหญิงสุภัสสรา  แป้นกลาง
24. เด็กชายอัสนี  แก้วกลาง
25. เด็กชายเทวฤทธิ์  บุญหลง
26. เด็กชายเบียร์  เนตรโต
 
1. นางสาวพนิดา  ขันแข็ง
2. นางอุบลรัตน์  โลหากาศ
3. นายปราโมทย์  สุขสวัสดิ์
4. นายไพบูลย์  โลหากาศ
5. นายศักดา  อินทร์นอก
6. นางสาวกุลเศรษฐ์ศิริ  ปานบุดดา
7. นางมลฤดี  สำโรงแสง
8. นางสาวพรรณี  วิเศษโวหาร
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  พรมกัณฑ์
2. เด็กหญิงกรวรรณ   ยศคำลือ
3. เด็กหญิงกาญจนา   ฉิมกลาง
4. เด็กชายกิตติพงษ์   ปะธิปะ
5. เด็กชายจตุรวิทย์   พุดหล่า
6. เด็กหญิงจิรพร   ชินนอก
7. เด็กหญิงจิราวรรณ   โสมนาวัฒน์
8. เด็กหญิงจีรนันท์   พรมจันทร์
9. เด็กหญิงชนากานต์   ชัยชนะ
10. เด็กหญิงชมพูนุช   ชาวงค์
11. เด็กหญิงญาณิกา   เชื้อชา
12. เด็กชายณัฐกร   กุลเบญจพล
13. เด็กหญิงณัฐนรี   โลหากาศ
14. เด็กหญิงณาวรินทร์   วิบูลย์กลาง
15. เด็กชายทินกฤต   รักษาสัตย์
16. เด็กชายนิพนธ์   เศษสูงเนิน
17. เด็กชายบริวัตร   สิงห์สุพรรณ
18. เด็กหญิงปนัดดา   สิงห์คำป้อง
19. เด็กหญิงปวีณา   ศรีบุญเรือง
20. เด็กหญิงปานระภี   ปะธิปะ
21. เด็กหญิงปาริฉัตร   คำสันเทียะ
22. เด็กหญิงพณิตา  ศรีจรัส
23. เด็กชายพัชรพล   โลหากาศ
24. เด็กชายพัชรพล   ชาวงค์
25. เด็กชายรณชัย   วังหอม
26. เด็กหญิงวรรณวลี  แสงอรุณ
27. เด็กหญิงวริศรา   ปะริเตนัง
28. เด็กชายวุฒินันท์   กองชนะ
29. เด็กหญิงศศิประภา   สุวรรณ
30. เด็กชายศุภชัย   มะนาวนอก
31. เด็กชายสัญชัย   เชื้อชา
32. เด็กชายสัณหณัฐ   คำประเทือง
33. เด็กหญิงสุดารัตน์   ปะธิปะ
34. เด็กหญิงหฤทัยรัตน์   พิมพ์ศรี
35. เด็กหญิงอภิญญา   อัควะรัง
36. เด็กหญิงอรนิภา   ชาวงค์
37. เด็กหญิงอ้อนลัคณา   แกมจินดา
38. เด็กหญิงเบญจวรรณ   อาสาสิงห์
39. เด็กหญิงโบนัท   พุดหล่า
40. เด็กหญิงไพลิน   นาดี
 
1. นายพุทธิรัตน์   ศรีทรัพย์
2. นางประมวน   มาลำโกน
3. นางจันทร์เพ็ญ  มาลาศรี
4. นายวัฒธนา  สำโรงแสง
5. นายชันทวี  หอมสมบัติ
6. นายอุ้มบุญ  สิทธิ์ภาพ
7. นางสาวรตีรัตน์  อักษรกลาง
8. นางพันนี  ศรีตระกูล
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1. เด็กชายฉัตรมงคล  บัวจันทร์
2. เด็กหญิงชุตินันท์  อินทร์เพ็ชร
3. เด็กชายณัฐกุล  สมบูรณ์
4. เด็กชายทรงภพ  ศรีมาลา
5. เด็กหญิงธนพร  ทวยทา
6. เด็กหญิงนลพรรณ  ลาดนอก
7. เด็กหญิงวรัญญา  วงศ์สำแดง
8. เด็กชายวิศณุกร  เกษนอก
9. เด็กหญิงอริสา  มรรครมย์
10. เด็กชายเบญญวัต  จ่าทา
 
1. นายปรเมษฐ์  ผลนา
2. นางสาวมาติกา  รัตนประทุม
3. นางสาวสุวิวัชรา  มาตรโพธิ์
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ) 1. เด็กชายชนะชัย  ประดิษฐ์นอก
2. เด็กชายดาวรุ่ง  สายแสง
3. เด็กหญิงวธูศิริ  บรรจงโคกกรวด
4. เด็กชายวีรชัย  มูลรัมย์
5. เด็กหญิงสุมิลตา  ภูศรี
6. เด็กหญิงอธิชา  จันทร์ศรี
7. เด็กหญิงอริสรา  ไขเขว้า
8. เด็กหญิงเขมมิกา  จ้อยทอง
9. เด็กชายเจษฎา  เกษตรชัย
10. เด็กชายโกศล  ปุรานันท์
 
1. นายพิศิษฐ์  ไพราม
2. นางสุพัตรา  ศรีษะพรม
3. นางกนกพร  บดสันเทียะ
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวันครู2502 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชาญนอก
2. เด็กหญิงปาริสา  ป้องกลาง
3. เด็กหญิงพิมนภา  ด้วงสูงเนิน
4. เด็กหญิงภัทรมน  แนบพลกรัง
5. เด็กหญิงวรฤทัย  จันทร์นอก
6. เด็กหญิงสกุลรัตน์  ละมุนนอก
 
1. นางจิราพร  จันทะรัง
2. นางวิลาวัลย์  รัตนวิชัย
3. นางอติพร  เพ็ชรนอก
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเก่าค้อ 1. เด็กหญิงกุุลณัฐ  ประจิตร
2. เด็กหญิงชาคริยา  ชาติสุวรรณ
3. เด็กหญิงนิศารัตน์  ศรีผดุง
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แสนนอก
5. เด็กหญิงสรัญญา  เจียนจอหอ
6. เด็กหญิงอังศุมารินทร์  ส่อนราช
 
1. นางนราภรณ์  ดีแดง
2. นางสุภาพร  จิตรักษา
3. นางสุภาพร  ศรีศักดิ์นอก
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนทะแยง 1. เด็กหญิงกรพันธ์  ชูเกาะ
2. เด็กหญิงกิตติกา  ศรีรัตนสิทธิ์
3. เด็กหญิงนภัสนันท์  แดงสกุล
4. เด็กหญิงนันทวัน  นรานอก
5. เด็กหญิงนิพาดา  ดอกรักกลาง
6. เด็กชายปวีณนุช  กาโส
7. เด็กหญิงสาธิกา  ไทยจันอัด
8. เด็กหญิงสุชัญญา  ฉัตรตะขบ
9. เด็กหญิงสุพิชญา  บิสันเทียะ
 
1. นางสาวสุทธิการ  แสงศศิธร
2. นางสาวจินตนา  พิเคราะห์
3. นางสาววราภรณ์  เขตชมภู
4. นางสาวสุนิสา  สุขนิล
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย 1. เด็กหญิงปัณณธร  พบตระกูล
2. เด็กหญิงศรีสกุล  ชุ่มสีดา
3. เด็กหญิงศศิธร  ชวนกลาง
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชุ่มสีดา
5. เด็กหญิงสุวนันท์  คินขุนทด
6. เด็กหญิงอัมรา  สรวงนอก
 
1. นางพรศรี  ควรขุนทด
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนทะแยง 1. เด็กหญิงกรพันธ์  ชูเกาะ
2. เด็กหญิงกิตติกา  ศรีรัตนสิทธิ์
3. เด็กหญิงชฏาพร  เว่าสันเทียะ
4. เด็กหญิงณัฐวิภา  สร้อยสด
5. เด็กหญิงนภัสนันท์  แดงสกุล
6. เด็กหญิงนันทวัน  นรานอก
7. เด็กหญิงนิพาดา  ดอกรักกลาง
8. เด็กหญิงปวีณนุช  กาโส
9. เด็กหญิงสาธิกา  ไทยจันอัด
10. เด็กหญิงสุชัญญา  ฉัตรตะขบ
11. เด็กหญิงสุพิชญา  บิสันเทียะ
 
1. นางมานิต  เกิดกลาง
2. นางสาวสุทธิการ  แสงศศิธร
3. นางสาวจินตนา  พิเคราะห์
4. นางสาวงามขำ  จันสด
5. นายณัฏฐวัฒน์  เกิดกลาง
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย 1. เด็กหญิงขวัญสุดา  ขอเอื้อนกลาง
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ขออบกลาง
3. เด็กหญิงญาณิศา  นิยมชื่น
4. เด็กหญิงนิศารัตน์  บุญนอก
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  อุขุนทด
6. เด็กหญิงสุวิมล  ถ้ำกลาง
7. เด็กหญิงสโรชา  มีศิลป์
8. เด็กหญิงอุ้มบุญ  ชื่นนอก
9. เด็กหญิงเมย์เฉ่ง  ขอกั้นกลาง
 
1. นางพรศรี  ควรขุนทด
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย 1. เด็กชายกฤษณะ  ผันกลาง
2. เด็กชายก้องภพ  สุทธิอาจ
3. เด็กชายจิตรกร  แท่งทอง
4. เด็กชายธนกฤต  พิมพ์กลาง
5. เด็กชายภาคย์  พิทักษ์เถื่อน
 
1. นายฐิตวัฒน์  ขามโนนวัด
2. นางสาวอลิษา  สง่ากลาง
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระพี้ 1. เด็กชายธนาวุฒิ   กันหาแก้ว
2. เด็กหญิงพัชริดา   จันทร์ภิรมย์
 
1. นางชฎาพร  จอดนอก
2. นางสาวจุฑามณีมาศ  พงศ์ศักดิ์ดา
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวานิชวิทยา 1. เด็กหญิงเตชินี  หลายทวีวัฒน์
 
1. MissMeng Xue  Shu
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน 1. เด็กชายกันทรากร  โคตรเสนา
2. เด็กชายคมกริช  เสลาดอน
3. เด็กชายนพรัตน์  ทับอาษา
4. เด็กชายภานุพงษ์  ควบพิมาย
5. เด็กชายวีรชัย  โคตรสมบัติ
6. เด็กชายอนุกูล  เปสุยะ
 
1. นายสุพล  ฤทธิ์ไธสง
2. นายชาญณรงค์  ภูศรีฤทธิ์
3. นายอนุศักดิ์  เชื้อฉ่ำหลวง
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงน้อย 1. เด็กชายชานุวงศ์  สิ่วไธสง
2. เด็กชายธนวัฒน์  สีน้ำเงิน
3. เด็กชายภูวดล  เอกะศิริ
4. เด็กชายภูเบศร์  เพียรสุข
5. เด็กชายวีระพงษ์  โนนโชติ
6. เด็กชายอิศรา  ชุนไธสง
 
1. นายอคร  บุญประเสริฐ
2. นางสาวอติยาภรณ์  วรรณรัตน์
3. นางประนอมจิต  ริยะตา
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงน้อย 1. เด็กชายกฤษณะ  แสงลา
2. เด็กชายจีรศักดิ์  พร้อมจิตร
3. เด็กชายตะวัน  หมายปิดกลาง
4. เด็กชายวัชระ  เสนาน้อย
5. เด็กชายวันชนะ  ชึดนอก
6. เด็กชายศุภชัย  แทนไธสง
7. เด็กชายอรรถสิทธิ์  จันทรานุสรณ์
8. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชัยนิคม
 
1. นายอคร  บุญประเสริฐ
2. นางเปรมฤดี  บุญประเสริฐ
3. นางวงเดือน  พุกพิลา
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแจ้งใหญ่ 1. เด็กหญิงจิริลิน  พุทไธสง
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ปราบจันทร์
3. เด็กชายธนกร  แสงน้ำปาด
4. เด็กหญิงปาริชาติ  ชาวคำ
5. เด็กชายภัทราพงษ์  วิเศษแก้ว
6. เด็กหญิงมาติกา  จันทะเสน
7. เด็กหญิงลักขณา  ภู่กลั่ง
8. เด็กชายวชิรญาณ์  กึบขุนทด
9. เด็กหญิงศศิมา  สุขนิยม
10. เด็กหญิงโสภิตา  คำมีภักดี
 
1. นางสุธาธินี  คร่อมกระโทก
2. นางพัชรา  รักษาชนม์
3. นางสุบิน  นาดี
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แก้วถึง
2. เด็กหญิงนัตชา  มานอก
3. เด็กหญิงพัชชา  คำพันธ์
4. เด็กหญิงพันธุภา  จิรสิทธิพัฒน์
5. เด็กหญิงพิยดา  ชานอก
6. เด็กหญิงภาสุนี  เหมราช
7. เด็กหญิงวิชุดา  โชคโปรด
8. เด็กหญิงศศิธร  อนุอินทร์
9. เด็กชายอัจฉรา  ภูมิแกดำ
10. เด็กชายเธียรธาดา  บุญทองโท
 
1. นางเบญจมาศ  กิ่งนอก
2. นายภิรมย์  จานนอก
3. นายกู้ชาติ  จัตุรงค์
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง 1. นางสาวจิตตินันท์  ทันใจ
2. เด็กหญิงปวีณา  ปะการะเต
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  ไกรสูงเนิน
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  มีทา
5. เด็กหญิงสุทามาศ  แท้ไธสงค์
 
1. นายอดิศักดิ์  ถูกคะเนย์
2. นางสาวนันทิกา  เทตะรัตน์
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวานิชวิทยา 1. เด็กหญิงปรานต์สิรี  ภักดีสถิตธรรม
2. เด็กหญิงสุวรรณี  เกิดโมลี
3. เด็กหญิงเอมมิดา  ธีรเมธาทิพรัตน์
 
1. นายบรรพต  พลยุทธภูมิ
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาจั่น 1. เด็กหญิงนันทกานต์   ไหวพริบ
2. เด็กหญิงลิตา  นอกตาจั่น
3. เด็กหญิงสุวนันท์  ไหวพริบ
 
1. นางรัชนีฉาย  ทรงประโคน
2. นางวารี  พิรักษา
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน หนองขามนาดี 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์   บุญเจริญ
2. เด็กหญิงอริศรา  แก้วมาลัย
3. เด็กหญิงเกวลี  ดวงจันนี
 
1. นางเชาวลี  จำปามูล
2. นางทัศนีย์   บุญมีสง่า
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านงิ้ว 1. เด็กหญิงบุญธิชา  โคตรศิริ
2. เด็กหญิงปาริตา  ไพรนอก
 
1. นางสาวยุพา  พิกุล
2. นางสาววิภาพร  พิกุล
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง 1. เด็กชายณัฐพงศ์  หมอยา
2. เด็กชายพิชัย  ชิดนอก
 
1. นางวลัยพร  อ่อนพฤกษ์ภูมิ
2. นายบูรณพงษ์  บูรณปรีชา
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประคำ 1. เด็กชายยุทธการ  คุ้มกลาง
2. เด็กชายราชศักดิ์  เนียมไธสง
 
1. นางธนิษฐา  กาบยุบล
2. นางสาวพรสวรรค์  ลาดนอก
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุกพลวง 1. เด็กชายจตุรวิชญ์  ดอนหอมตา
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ปุริตัง
 
1. นายฐาปกรณ์  ลายนอก
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุกพลวง 1. เด็กชายฉัตรชัย  บุตรชานนท์
2. เด็กชายวีรวัฒน์  เทพวงค์
 
1. นายฐาปกรณ์  ลายนอก
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุเสมาทอง 1. เด็กชายวัชรพล  จันทรมนตรี
2. เด็กชายอนุสรณ์  เหลาไกร
 
1. นายภานุวัฒน์  โวหารกล้า
2. นางสาวโคมคาย  ทองมีศรี
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประคำ 1. เด็กหญิงศิรินุช  กิ่งนอก
2. เด็กหญิงเปรมฤทัย  ทัดกลาง
 
1. นางธนิษฐา  กาบยุบล
2. นางสาวพจนีย์  ขำชาลี
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุเสมาทอง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อินธิลาด
2. เด็กชายพงศธร  จรเข้
 
1. นายภานุวัฒน์  โวหารกล้า
2. นางสาวพวงผกา  ไชยพิลา
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กชายจิรวัฒน์  กรวยสวัสดิ์
2. เด็กชายนัฐพล  ดียางหวาย
 
1. นายวิทยา  พรประสิทธิ์
2. นายพิทักษ์วงศ์   น้อยตำแย
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์  ขอมอบกลาง
2. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ไตรภูมิ
 
1. นางสาวศิริพร  ลีโสม
2. นายอรรถกร  บรรดาศักดิ์
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอนเมือง 1. เด็กหญิงชนิดา  อินนอก
2. เด็กหญิงรักษิตา  บาตโพธิ์
 
1. นายสุริยันต์  กลมเกลียว
2. นายอภิวัฒน์  รักพร้า
 
146 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) 1. เด็กหญิงณัฐชา  แนบกลาง
2. เด็กชายประทีป  เทพวงษ์
3. เด็กชายเสกสรรค์  อู่นอก
 
1. นายณัฐวุฒิ  วิเศษวงษา
2. นายวีระชัย  ตั้งชีวินศิริกุล
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1. เด็กชายนนทพัทธิ์  ยังพลู
2. เด็กชายมนัสนันท์  พิลาตัน
3. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ชาญนอก
 
1. นางสายใจ  ดวงแก้ว
2. นายภัทรพล  ทองศรีมะดัน
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี 1. เด็กชายจีรภัทร  สายน้ำ
2. เด็กชายสุรชัจร์  สุดมี
3. เด็กชายเกริกพล  เพิ่มพูนสีมา
 
1. นายกฤษดา  จำปามูล
2. นางสาววรัญญา  จำปามูล
 
149 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นาเฮ้า
2. เด็กชายพงศภัค  ปฎิโยเก
3. เด็กชายวุฒิชัย  ใจคำวัง
 
1. นายกฤษดา  จำปามูล
2. นางทิพวรรณ์  เทพเรียน
 
150 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย 1. เด็กชายรัชพล  ฉลาด
2. เด็กชายสันติราช  หาญโก่ย
3. เด็กชายอัครพล  พิมพ์ประโคน
 
1. นางพลอยนุชจีรา  สามุติรัมย์
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวัด 1. เด็กชายชยางกูร  แสวงนอก
2. เด็กชายภัทรพงษ์  สุฟู
3. เด็กชายยุทธนา  ใกล้สุข
 
1. นายวิศิษฏ์  ใหญ่น้ำ
2. นายสุภักดิ์  วรชัย
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประคำ 1. เด็กชายกิตติทรัพย์  บำรุงนา
2. เด็กชายศรัญชัย  อินทบุตร
3. เด็กชายเจษฏา  ประคำนอก
 
1. นางธนิษฐา  กาบยุบล
2. นายคุณาวุธ  นาคา
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน บ้านหนองสะเดา 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ศรีนาค
2. เด็กหญิงจารุกัญญ์  งอกไข่น้ำ
3. เด็กชายอนันตชัย  ผิวเหลือง
 
1. นายสมศักดิ์  สีวัย
2. นางกมลา  เรืองประทีป
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 1. เด็กชายกิตติชัย    พิลาแดง
2. เด็กชายปพฤทธิ์   ดอนนอก
3. เด็กชายภานุวิชญ์    พลสนิท
 
1. นางปรานอม  ขอผลกลาง
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย 1. เด็กหญิงกุลวนิดา  ไพรราม
2. เด็กหญิงปทุมมาศ  สักบุตร
3. เด็กหญิงปวีณา  วงค์อามาตร
4. เด็กหญิงศศิประภาพร  บุญคง
5. เด็กหญิงหทัยทิพย์  แก้วโก่ย
6. เด็กหญิงอาราตี  ขจัดภัย
 
1. นางเจริญศรี  สวรรค์ดอน
2. นางสาวจันทิภา  คำหงษา
3. นายขันติ  ทองภูธร
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1. เด็กหญิงดมิศรา  กินรี
2. เด็กหญิงธิดาพร  จักสุวงษ์
3. เด็กชายปริวัฒน์  สีสวัสดิ์
4. เด็กชายหิรัณยา  ธงชัย
5. เด็กหญิงอริศรา  ทานุวัตร์
6. เด็กหญิงอัจฉรา  ศรีสุริย์
 
1. นางศรินรัตน์  ธนิตธรรมพงศ์
2. นางกชกร  ชัยนอก
3. นางสาวรัตน์ติกาล  จันคำ
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูง 1. เด็กหญิงวันทนาพร  แก้วนามวงศ์
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ดวงลูกแก้ว
3. เด็กหญิงสุพิชชา  อินทพิม
 
1. นางปาริชาติ  ขอนค้างพลู
2. นางสาวปริศนา  กล้าหาญ
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1. เด็กหญิงวรนุช  อินปาน
2. เด็กหญิงอทิตยา  เสนาดี
3. เด็กหญิงอรทัย  สมบูรณ์
 
1. นางศรินรัตน์  ธนิตธรรมพงศ์
2. นางนฤมล  วงษาเทียม
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี 1. เด็กหญิงกันยรัตน์  นาดี
2. เด็กหญิงพิมพกานต์  เลิกนอก
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  รูปสะอาด
 
1. นางสาวอุษาวดี  ทองสมบัติ
2. นางสาวนันทนีย์  มงคลบุญไพศาล
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน 1. เด็กหญิงชลธิชา  ไชยโคตร
2. เด็กหญิงนิตยา  สุดชา
3. เด็กหญิงอภัสรา  นามวงษา
 
1. นางเพ็ญนิตย์  เมตตา
2. นางนิรัฉรา  ปัญญาชนะวงศ์
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุกสาหร่าย 1. เด็กหญิงธนัญญา  ใหญ่พุดซา
2. เด็กหญิงนลินนิภา  ศิริเวชกุลศรี
3. เด็กหญิงภารดี  จิตรนอก
 
1. นางจิราภรณ์  หมอยา
2. นางกรอุมา  ชลศาลาสินธุ์
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 1. เด็กหญิงยุภาวดี   จานสายออ
2. เด็กหญิงวิภา    ชาวไร่
3. เด็กหญิงสุกุลรักษ์    คิดรอบ
 
1. นางสาวพรศิริ  บุญกลาง
2. นางสาวจิราภรณ์  ดวงจิต
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1. เด็กหญิงกรวรรณ  ชินนอก
2. เด็กหญิงกานต์กมล  บุตรดี
3. เด็กหญิงอาทิมา  โสมอินทร์
 
1. นางณัชชารีย์  บวรไชยอนันต์
2. นางประไพศรี  ไกรอ่ำ
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจด 1. เด็กหญิงพิชาภา  อภินันทภักดิ์
2. เด็กหญิงวรัญญา  บัวชิต
3. เด็กหญิงสุกัญญา  แกดำ
 
1. นายอุเทน  เบ้ามะโน
2. นางผการัตน์  เบ้ามะโน
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กชายนวมินทร์  ยอดสิงห์
2. เด็กหญิงพัชราพร  คำชาลี
3. เด็กหญิงพัชราภา  คำชาลี
 
1. นางวนิดา  สมศิลา
2. นางอุมาภรณ์  เชตุใจ
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กหญิงชลิตา  ศรีพาน
2. เด็กหญิงรุ้งทิพย์  บรรหาญ
3. เด็กหญิงรุ้งวารินทร์  คำสอน
 
1. นางวนิดา  สมศิลา
2. นางสาวจิราวรรณ  กุลบุตร
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม 1. เด็กหญิงกัณฐิชา  ทานอก
2. เด็กหญิงศิริญากร  ดาพั่วพันธ์
3. เด็กหญิงเกวลี  แจ้งไพร
 
1. นางครองสุข  เสริมเปล่งศรี
2. นางวงศ์เดือน  หงค์นอก
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเต็ง 1. นายณัชพล  จงกลาง
2. นายณัฐวุฒิ  สุวรรณศรี
3. นายเจตนิพัทธ์  ศรีนอก
 
1. นายณัฐภูมิ  รานอก
2. นางสาวบุญญ์รัมภา  ชำนาญพล
 
169 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากิ่ม 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  ไวสูงเนิน
2. เด็กหญิงนวิญญา  พินนอก
3. เด็กหญิงภัคพร  พุ่มนอก
 
1. นางจิตติมา  มีโค
2. นางธัญญภัสร์  รักษากลาง
 
170 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันทะปัญญา
2. เด็กหญิงพัสตราภรณ์  สุขรมย์
3. เด็กหญิงเปรมิกา  พิมพ์โคตร
 
1. นางเพ็ญศรี  ชิดสูงเนิน
2. นางหนูพิศ  ศรยิง
 
171 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสัง 1. เด็กหญิงฉันท์สินี  แสงคง
 
1. นางจุฑารัตน์  ดวงเพ็ชรแสง
 
172 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต 1. เด็กชายกันทรชาติ  คำมูล
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  กิติเมืองฐิติ
 
173 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1. เด็กชายอภิวัฒน์  เพชรประไพ
 
1. นางสาวมาติกา  รัตนประทุม
 
174 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก 1. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  คิดการ
 
1. นางวิไลลักษณ์  ศิริโสม
 
175 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี 1. เด็กหญิงสุกัญญา  สุโพธิ์
 
1. นางสมพร  พิบูลย์รุ่งเรือง
 
176 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กชายสิรวิชญ์  จำชาติ
 
1. นายสมบัติ   สาโส
 
177 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงรุจรดา  แผงเดชา
 
1. นางวรนันท์  เกตุคัมธิวัตร์
 
178 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง 1. เด็กหญิงพรสุรางค์  พลไชโย
 
1. นางรพีพรรณ  ราชตราชู
 
179 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1. เด็กชายเอกราช  สิมาจารย์
 
1. นางสาววรณัน  มนูญญโสภิต
 
180 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาจั่น 1. เด็กหญิงนาฏศิลป์  คงนอก
2. เด็กหญิงภิจิตตรา   ปานกลาง
3. เด็กชายหรรษา  แดงสูงเนิน
 
1. นางรัชนีฉาย  ทรงประโคน
2. นางวารี  พิรักษา
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาจั่น 1. เด็กชายชาคริต  ดอกทะยอม
2. เด็กหญิงมณีรัตน์   รัตนวิชัย
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ปืนโก
 
1. นางรัชนีฉาย  ทรงประโคน
2. นางวารี  พิรักษา
 
182 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง 1. เด็กชายธนาพร  เพ็งโคด
2. เด็กหญิงศศิธร  ประวันนา
 
1. นางรุ่งทิวา  วงศ์จันทร์เสือ
2. นางศิริญญา  จิตรศิลานนท์
 
183 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง 1. เด็กหญิงปานชนก  หาญสงคราม
2. เด็กชายวงศกร  โพโทเดิม
 
1. นางสมร  คำเทียนทอง
2. นางสมร  คารพุทรา
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสามเมือง 1. เด็กชายคชาวุฒิ  เอื้อนกระโทก
 
1. นางสาววนิดา  คำแก่นแก้ว
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงจิดาภา  ทองสุขนอก
 
1. นายเจษฎา  ดงอุเทน
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง 1. เด็กหญิงโสรญา  โพธิ์ศรี
 
1. นายสยมภู  พวงปัญญา
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 1. เด็กหญิงสุภาพร  เลขนอก
 
1. นางสุจิตรา  กระเดา
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง 1. เด็กชายธีรพันธ์  เมลิน
 
1. นางรัชนี  จันทร์เพ็ญ
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  จันทะวงค์
 
1. นางสาวรติมา  บุตรจิตอุดม
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง 1. เด็กชายพีรพล  สูงโนนตาด
 
1. นางกฤษณา  แทนรินทร์
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสีดา 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  เมฆกลาง
 
1. นางสุจิตรา  รัตนดาวเรือง
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง 1. เด็กหญิงวริยา  ล้ำเลิศ
 
1. นางสาวพัชรียา  อุทัยสา
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 1. เด็กชายศุภากร  จำนงค์
 
1. นายขวัญชัย  ตะเคียน
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 1. เด็กชายวัชรากร    จงแจ้งกลาง
 
1. นายนิรันดร์  ปานนอก
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสี 1. เด็กหญิงสายธาร  นิยะรัตน์
 
1. นางวรรณฤดี  เสนผาบ
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี 1. เด็กหญิงอริศรา  โคกสูง
 
1. นางสมพร  พิบูลย์รุ่งเรือง
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านช้าง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  มาตรไตร
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำจันทร์ต๊ะ
3. เด็กหญิงจิราพร  ทับที
4. เด็กหญิงพิยดา  ลามนอก
5. เด็กหญิงวราภรณ์  กุลโนนแดง
6. เด็กหญิงวีนัส  เค้าหัน
7. เด็กหญิงอินทิรา  อุดมเดช
 
1. นางสบงกช  ปิ่นภัคพูลลดา
2. นางสาวอัจฉรา  อาพัดนอก
3. นางศศิธร  นัยวิกุล
 
198 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมัน 1. เด็กชายจารุพงศ์  พรมนอก
2. เด็กชายจิรภาส  พรมนอก
3. เด็กชายมนสิช  อนันเอื้อ
 
1. นางสาวหทัยกานต์  ประโพธิง
2. นางนพวรรณ  ท้าวนอก
 
199 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนระเวียง 1. เด็กชายกฤษฎา  ศรีขุ้ย
2. เด็กชายนิติพงษ์  จันสด
3. เด็กชายปรเมศ  ปานจำรูญ
 
1. นางสุรางค์  พิทักษ์วาปี
2. นางชนากานต์  ภูริวัฒนสุข
 
200 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนระเวียง 1. เด็กหญิงภ้ทรธิดา  อำมะรา
2. เด็กชายสุชาติ  เพ็งสุวรรณ
3. เด็กหญิงสุภาพร  คำมุงคุณ
 
1. นางปวริศา  พิกุล
2. นางวราภรณ์  หลายทวีวัฒน์
 
201 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต 1. เด็กหญิงจิดาภา  เรียงสันเทียะ
2. เด็กหญิงจิราพร  แก้วฉวี
3. เด็กหญิงสาวิตรี  พลพินิจ
 
1. นางพรจรินทร์  การนา
2. นางสาวชุติกาญจน์  กิติเมืองฐิติ
 
202 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแร้ง 1. เด็กชายณัฐพันธุ์  จัดนอก
2. เด็กชายนพวัฒน์  สอยกลาง
3. เด็กชายวัชรา  จิตตรง
 
1. นางสาวฐิติมา  การสร้าง
2. นางปิยวรรณ  เชตะวัน
 
203 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กชายธินภัทร  ยิ้มเสงี่ยม
2. เด็กชายนัทฐวัฒน์  มะธิปิไข
3. เด็กชายรัฐภูมิ  พลอัน
 
1. นางสาวสุกัญญา   บรรดาศักดิ์
2. นายศรชัย   หลายทวีวัฒน์
 
204 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสี 1. เด็กชายชยากร  จันวิเศษ
2. เด็กหญิงปิยาภา  พร้อมเพรียง
3. เด็กหญิงอมราสินี  ทบรมย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวัชรพงษ์  มาตรวังแสง
2. นางสาวอารีรัตน์  ตันติเศรณี
 
205 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสี 1. เด็กชายสิทธิกร  เสาร์มั่น
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  จันคำ
3. เด็กชายไชยวัฒน์  บุตรขันธ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวัชรพงษ์  มาตรวังแสง
2. นางสาวอารีรัตน์  ตันติเศรณี
 
206 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี 1. เด็กหญิงชไมพร  แก้วพวง
2. เด็กชายธนากร  ชาวสวน
3. เด็กชายเนรมิตร  ประวันนา
 
1. นางสมพร  พิบูลย์รุ่งเรือง
2. นายอภิชาติ  หลวงเมือง
 
207 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสี 1. เด็กหญิงปิยาภา  พร้อมเพรียง
2. เด็กหญิงอมราสินี  ทบรมย์
 
1. นางวันทา  สันโดษ
2. นางกุหลาบ  แสงนอก
 
208 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแร้ง 1. เด็กชายทิวทัศน์  ไตรแก้ว
2. เด็กชายเทอดศักดิ์  ชาวสวน
 
1. นางสาวฐิติมา  การสร้าง
2. นางปิยวรรณ  เชตะวัน
 
209 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีสุก 1. เด็กชายภาณุพงศ์  ลีลาน้อย
2. เด็กชายรฐนนท์  แสนบุดดา
 
1. นางรัตนา  ปัดทุม
2. นางบัญญัติ  เปรมศิริวงศ์
 
210 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง 1. เด็กหญิงกัญจนพร  กล้ากลาง
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ชมกลาง
 
1. นายบูรณพงษ์  บูรณปรีชา
2. นายเทวัญ  วงษ์เจษฎากรณ์
 
211 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1. เด็กชายปิติกร  แสงฮาด
2. เด็กชายภาคิน  นามมีชัย
3. เด็กชายภานุเดช  นามมีชัย
 
1. นางอรพิมพ์  ขอบ่มกลาง
2. นางอุไรวรรณ  โคตรชาลี
 
212 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหญ้าคา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ปะบัวบาน
2. เด็กชายพงศกร  ศรีตะ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ดงคำสี
 
1. นายโกญจนาท  ด่านกลาง
2. นายเด่น  อุทัยสา
 
213 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโคบาล 1. เด็กชายกฤษณะ  ดวงเวียงคำ
 
1. นายดำรง  ไชยพารา
 
214 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน 1. เด็กหญิงสุนารี  ศรีสงคราม
 
1. นายคงฤทธิ์  ผาผง
 
215 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน 1. เด็กชายพิพัฒน์  ปาปะกัง
 
1. นายคงฤทธิ์  ผาผง
 
216 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโคบาล 1. เด็กชายนวพล  ศรีบุญเรือง
 
1. นายดำรง  ไชยพารา
 
217 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน 1. เด็กชายนาคิน  หลาบนอก
 
1. นายคงฤทธิ์  ผาผง
 
218 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโคบาล 1. เด็กชายอำนาจ  ไชยพารา
 
1. นายดำรง  ไชยพารา
 
219 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน 1. เด็กชายกิตติกร  ไชยริปู
 
1. นายคงฤทธิ์  ผาผง
 
220 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. เด็กชายภัทรพล  สุขสวัสดิ์
 
1. นายวิทูร  มมขุนทด
 
221 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุเสมาทอง 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ประโคศรี
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  เข็มทอง
3. เด็กหญิงจีรนันท์  ยุบรัมย์
4. เด็กหญิงชญานี  ดีไร่
5. เด็กหญิงญาดา  ปทุมจร
6. เด็กชายณัชชนะพล  กาดนอก
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  สว่างนอก
8. เด็กชายธนา  ภูวงเดือน
9. เด็กหญิงธนิดา  ฉายแสงโสม
10. เด็กหญิงนิตยา  ธรรมานอก
11. เด็กหญิงปยุดา  อัครแก้ว
12. เด็กหญิงปวริสา  คำภูมี
13. เด็กหญิงปิยะพร  เครือจันทร์
14. เด็กหญิงพัชรา  พรมมานอก
15. เด็กหญิงพัชรีพร  อินทร์สอน
16. เด็กหญิงพัณณิตา  ลูกชัยสง
17. เด็กหญิงพิมลรัตน์  ประโคศรี
18. เด็กชายภูเบศร์  นาดี
19. เด็กหญิงรุ่งนภา  ประจิมนอก
20. เด็กชายวชิรวิทย์  เลิงลา
21. เด็กชายวัชรพล  จันทรมนตรี
22. เด็กหญิงศศิกานต์  เลิงลา
23. เด็กชายสราวุฒิ  สีเสน
24. เด็กหญิงสโรชา  บุญภักดี
25. เด็กชายอมรเทพ  ปลัด
26. เด็กหญิงอริน  แสนศรี
27. เด็กหญิงอาระยา  สาติ
28. เด็กชายฺฐิติวุฒิ  โชติบุษย์กุล
29. เด็กชายเจษฎา  ศรีบริบูรณ์
30. เด็กหญิงเพ็ญนภา  สมพงษ์
 
1. นายวิสูตร  ไร่ดี
2. นายฐิติพงศ์  กาบยุบล
3. นายภานุวัฒน์  โวหารกล้า
4. นางกัญทิมา  ศรีศาลาแสง
5. นางสาวอัญชลี  สันติรักษ์พงษ์
6. นางสาวโคมฉาย  ทองมีศรี
7. นางสุนทรีย์  แก้วโภคา