หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-nma6

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางศุภากร เสนาจันทร์โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคีกรรมการ
2. นางสมจิต ศรีประเทศโรงเรียนบ้านหนองบงกรรมการ
3. นางหทัยรัตน์ เปียสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
4. นางวิไลยลักษณ์ ต้านกลางดอนโรงเรียนบ้านดอนเปล้ากรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางหัทยา เทียนศรีโรงเรียนบ้านด่านช้างกรรมการ
2. นางดารา พันธ์ทองโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
3. นางเพ็ญโฉม นางเพ็ญโฉม จั่นโพล้ง โรงเรียนชุมชนบ้านวัดกรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางจันทร์ศิริ บัวผันโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
2. นางพิมพ์ณภัทร อุดมไชยโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
3. นายไพโรจน์ คำจันทร์โรงเรียนบ้านหินแห่กรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางถนอมศรี ฤทธิ์ไธสงโรงเรียนบ้านโนนรังกรรมการ
2. นางเอมอร สิงหวัฒนานุรักษ์โรงเรียนบ้านปอบิดกรรมการ
3. นางพัฒนน์นรี ลอมโฮมโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางสาวสุนทรี เป้งกลางโรงเรียนบ้านดอนใหญ่กรรมการ
2. นางณัชชา อาจสามารถโรงเรียนบ้านโนนระเวียงกรรมการ
3. นางสาวฐิตินันท์ ขันทองโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. ดร.วิไลวรรณ เวฬุวนารักษ์โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกากรรมการ
2. นางสาวนิศากร แก้วประกอบโรงเรียนชุมชนหนองแวงสุวิทย์กรรมการ
3. นางสุเนตร การงานโรงเรียนวัดบ้านหนองตะไก้กรรมการ
4. นายชุมพล ศรีทวนโรงเรียน บ้านโสกน้ำขุ่นกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางจิตมาศ เขตคามโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านบัวใหญ่)กรรมการ
2. นางจุไลลักษณ์ จารุกิตติ์กุลโรงเรียนบ้านหญ้าคาดอนเค็งกรรมการ
3. นายพรทวี ชื่นชมโรงเรียนวัดบ้านสามเมืองกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นายวีรยุทธ หวังปรุงกลางโรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือกรรมการ
2. นายจำลอง ภักดีโชติโรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทองกรรมการ
3. นายวีรยุทธ หวังปรุงกลางโรงเรียนบ้านโนนรังกรรมการ
4. นางสาวฤทัยรัตน์ วิเศษโรงเรียนวัดบ้านดอนเต็งกรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางกัณฐมณี แกล้วทนงค์โรงเรียนบ้านหนองโจดกรรมการ
2. นางเพ็ญพร ศรียางนอกโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
3. นางศิวาภรณ์ ดามะดันโรงเรียนวันครู2502กรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางบุญชื่น เหลื่อมทองหลางโรงเรียนบ้านน้อยหนองหนาดกรรมการ
2. นางสาวนงนุช บุญมีโรงเรียนบ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์ประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางสุมล ประกอบผลโรงเรียนวังโพนกรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางปิยพร ผาพันธ์โรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
2. นางจุฬาภรณ์ ภัทรโภคินโรงเรียนบ้านคอนเมืองกรรมการ
3. นางสาวศุภารัตน์ นันตะริโรงเรียนบ้านโนนสำราญกรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางสาววัชรี วอนอกโรงเรียนบ้านโนนเต็งกรรมการ
2. นางเพ็ญจันทร์ เกิดโมลีโรงเรียนบ้านหนองเต่ากรรมการ
3. นางศิริพร ภูมิมะนาวโรงเรียนอมรศิลป์ กรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวอัญชรี ศรีบุญเรืองโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านบัวใหญ่)กรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ วิเศษภักดีโรงเรียนบ้านอุทัยทองกรรมการ
3. นางบุปผา ประดิษฐ์ค่ายโรงเรียนบ้านทัพมะขามกรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางสงวนศรี ศรีเหม่นโรงเรียนบ้านดอนแร้งกรรมการ
2. นางสาวกัญญารัตน์ ยิ้มพรายโรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องสามัคคีกรรมการ
3. นางอาภรณ์ ศรีศักดิ์นอกโรงเรียนชุมชนคงวิทยากรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นายทศพล ศรีสัตยานุกุลโรงเรียนบ้านเมืองคง กรรมการ
2. นางเทียมจันทร์ ขันภักดีโรงเรียนบ้านหนองปรือโป่งกรรมการ
3. นางสาวระเบียบ แก้วดวงเล็กโรงเรียนวัดบ้านหนองหัวช้างกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นายชุมพล ยอดสง่าโรงเรียนบ้านหลุบกุงกรรมการ
2. นางนฐมน ขันนอกโรงเรียนหนองกระทุ่มกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ ออ่นพฤกษ์ภูมิ โรงเรียนบ้านคอนเมืองกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางสว่างจิตต์ กฤติธำรงโรงเรียนบ้านโคกสีกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ มาลาศรีโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
3. นายสมบัติ สาโสโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวสมพร หักทะลาโรงเรียนบ้านตะโกกรรมการ
2. นางภนิดา ชุมหิรัญโรงเรียนวัดบ้านดอนชุมช้างกรรมการ
3. นายประเทือง ประสาทนอกโรงเรียนวัดบ้านโนนประดู่กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุภางค์ เพ็งลองตองโรงเรียนบ้านดอนใหญ่กรรมการ
2. นายอภิวิชญ์ หงส์คำดีโรงเรียนวัดบ้านมะค่ากรรมการ
3. นางสกุลรัตน์ ฉ่ำปุ๊กโรงเรียนวัดบ้านหนองตะไก้กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวปทุมมาศ อภิเมธีธำรงโรงเรียนโคกเพ็ดกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ จงท่องกลางโรงเรียนบ้านน้อยหนองหนาดกรรมการ
3. นางสาวอารยา พิณนอกโรงเรียนบ้านดอนเปล้ากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางวารุณี ไชยเสนาโรงเรียนบ้านกู่กรรมการ
2. นางสาวพิกุลทอง โต๊ะไธสงโรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษากรรมการ
3. นางปริญญา สังขรัตน์ โรงเรียนบ้านโคกตะพาบกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางสาวพิกุล พันธ์วิริยะกุลโรงเรียนบ้านด่านช้างกรรมการ
2. นางมัชรินทร์ สมภารโรงเรียนบ้านหญ้าคากรรมการ
3. นางเล็ก รวมธรรมโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางทัศพร ป้อมไทยโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมกรรมการ
2. นายอนุศักดิ์ เชื้อฉ่ำหลวงโรงเรียนบ้านหนองหว้าเอนกรรมการ
3. นายสมทรง แสนดีโรงเรียน บ้านโสกน้ำขุ่นกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางปวีณา นราพงษ์โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคีกรรมการ
2. นางสาวมยุรี สรรพโภชน์โรงเรียนบ้านโนนระเวียงกรรมการ
3. นางมยุรี เพ็งสะเกษโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลายกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ถำ้กลางโรงเรียนบ้านตะโกกรรมการ
2. นายปรีชา ถำ้กลางโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นายนวพล แสนใจโรงเรียนวานิชวิทยากรรมการ
4. นางสาวจันทร์จิรา ศรีนอกโรงเรียนบ้านหนองขามน้อยกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางสาวสินีนิตย์ การปลูกโรงเรียนชุมชนหนองแวงสุวิทย์กรรมการ
2. นางจรัส จันทร์แจ้งโรงเรียนบ้านสีสุกกรรมการ
3. นางสรรเสริญ ภิมุขมาตยาโรงเรียนชุมชนบ้านวัดกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางสาวสมพร หักทะเลโรงเรียนบ้านประคำกรรมการ
2. นางสาวทิพากร ลมสูงเนินโรงเรียนอมรศิลป์ กรรมการ
3. นางสุภางค์ศรี โทแหล่งโรงเรียนหนองกระทุ่มกรรมการ
4. นางเปรมฤดี บุญประเสริฐโรงเรียนบ้านแดงน้อยกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายบุญเลิศ จันทร์เดชโรงเรียนโคกเพ็ดกรรมการ
2. นางพรพรรณ เวียงอินทร์โรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญพรรณ นามชัยสงค์โรงเรียน บ้านกอกกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายวัชรินทร์ ศรีวัฒนพงศ์โรงเรียนบ้านโนนมะเฟืองกรรมการ
2. นางสาวรุ่งอรุณ สุขนอกโรงเรียนบ้านหัวนาคำกรรมการ
3. นายเทียร สุริยะโรงเรียนบ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุวิมล ไชยดีโรงเรียนบ้านขามป้อม (สังวาลย์อนุสรณ์)กรรมการ
2. นายสุวิทย์ มาตรวังแสงโรงเรียนบ้านดงบังกรรมการ
3. นางกมลทิพย์ เบ้าแบบดีโรงเรียนบ้านหนองโคบาลกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสุเพียงเพ็ญ แถวไธสงโรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ)กรรมการ
2. นางรุ่งทิพย์ ผลไม้โรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ สุรรักษ์ดิสัยโรงเรียนบ้านตลุกพลวงกรรมการ
4. นางจินตนา การชงัดโรงเรียนวัดบ้านโนนกอกกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสุกัญญา ทองสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนคงวิทยากรรมการ
2. นายมนต์เสน่ห์ แสนโคตรโรงเรียนบ้านดอนเปล้ากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางสาวจารุวรรณ ศิริปรุโรงเรียนวัดกู่สามัคคี กรรมการ
2. นายสุพรรณ บุญแสนโรงเรียนวัดบ้านสีดากรรมการ
3. นางชัญยาพร ชลเทพโรงเรียนบัวใหญ่วิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ เพ็ชรนอกโรงเรียนบ้านหนองบัวกระจายกรรมการ
2. นางอรอนงค์ ระบือพิณโรงเรียนบ้านอ้อยช้างกรรมการ
3. นางสาวรุจิรา กังขรนอกโรงเรียนบ้านศาลาหนองขอนกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายทนงศักดิ์ สาอุตม์โรงเรียนบ้านกระเบื้องกรรมการ
2. นายนักรบ ภัทรบูรณ์โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ประชาราษฏร์รังสรรค์)กรรมการ
3. นางสัมผัส หมั่นนอกโรงเรียนบ้านสีสุกกรรมการ
4. นางยุพาพร สกุลกลางโรงเรียนบ้านตากิ่มกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุจิตรา แก้วหนองแสงโรงเรียนบ้านตาจั่นกรรมการ
2. นางสาวจุไรรัตน์ มาตรวังแสงโรงเรียน บ้านหินลาดหนองโดนกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายเข็มทิศ นิราราศโรงเรียนบ้านดอนคนทากรรมการ
2. นางสาวบุปชาติ วงษ์ตาผาโรงเรียนบ้านดอนตะหนินกรรมการ
3. นางสาวนิภาพร รัฐเมืองโรงเรียนบ้านหมันกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวช่อทิทพย์ มารัตนะโรงเรียนบ้านตะโกกรรมการ
2. นางขนิษฐา ปลั่งกลางโรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางช่อทิทพย์ มารัตนะโรงเรียนบ้านประคำกรรมการ
4. นายวิโรจน์ รักเจริญพรโรงเรียนบ้านวังโพธิ์กรรมการ
5. นางอุบล สุดแสงโรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายไสว เหมเลาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลายกรรมการ
2. นายศราวุธ คนสนิทโรงเรียนบ้านโคกเพ็ดกรรมการ
3. นายศุภเศรษฐ์ ปลั่งกลางโรงเรียนบ้านขามเตี้ยกรรมการ
4. นางสาวนิชาพรรณ คะลาโรงเรียนบัวใหญ่วิทยากรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นางสิริยง พองพรหมโรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง)กรรมการ
2. นายมานะ แสนนามวงษ์โรงเรียนบ้านเพ็ดน้อยกรรมการ
3. นายฤทธิ์ มาตบัณดิษฐโรงเรียนบ้านเมืองคง กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสมชาย ศรีแจ้งรุ่งโรงเรียนวัดบ้านมะค่ากรรมการ
2. นายภราดร แสงกล้าโรงเรียนวัดบ้านหนองตะไก้กรรมการ
3. นายสืบพงษ์ ทับหลวงโรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคีกรรมการ
4. นายสุรัช เชื่อมพงษ์โรงเรียนบ้านคอนเมืองกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายกิตติพงศ์ วงศ์นรินทร์โรงเรียนบ้านโคกน้อยกรรมการ
2. นายธีรพล หวันลาโรงเรียนบ้านตลุกสาหร่ายกรรมการ
3. นายพูล บุญใบโรงเรียนบ้านเสวกรรมการ
4. นายเจษฎา พิมพ์ชารีย์โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทองกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสุภาพ ไทยสายโรงเรียนบ้านตะโกกรรมการ
2. นายธีรเดช รมย์มณีพิกุลโรงเรียนบ้านหลุบกุงกรรมการ
3. นายอัฐกานต์ บุญจวงโรงเรียนหนองกระทุ่มกรรมการ
4. นายวีระพล สันโดษโรงเรียนบ้านโคกสีกรรมการ
5. นายสุภาพ ไทรสายโรงเรียนบ้านปรางค์กรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางกุหลาบ แสงนอกโรงเรียนบ้านโคกสีกรรมการ
2. นายจักรกฤษ สมศิลาโรงเรียนบ้านหนองม่วงช่างพิมกรรมการ
3. นางเพ็ญจันทร์ วัชรภิรมย์โรงเรียนบ้านป่าหวายกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นาง รุ่งนภา นิรงบุตรโรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคีกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ แก้วนอกโรงเรียนบ้านโต้นสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายอุดม รักศิลป์โรงเรียนบ้านโนนกระพี้วิทยากรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางพนัชกร ระวังชาติโรงเรียนชุมชนคงวิทยากรรมการ
2. นายจักรพงศ์ ทองประภา โรงเรียนบ้านโสกสนวนกรรมการ
3. นางสุจิตรา รัตนดาวเรืองโรงเรียนวัดบ้านสีดากรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางศิริพร หลั่นศิริโรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
2. นายธเนศร์ อุ่นสิมโรงเรียนบ้านปอบิดกรรมการ
3. นายนิพนธ์ นานันท์โรงเรียน หนองขามนาดีกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางเพียรจิต พันธุ์โอภาสโรงเรียนบ้านอุทัยทองกรรมการ
2. นางจรัสศรี กล้าหาญโรงเรียนบ้านแดงน้อยกรรมการ
3. นางรำไพ พันธสูตร โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคีกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางประมวน มาลำโกนโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
2. นายวัฒนา โพธิ์นอกโรงเรียนบ้านดอนเปล้ากรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา แสนดีโรงเรียนบัวใหญ่วิทยากรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางสาววรรณภา เนื่องชุมพลโรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ)กรรมการ
2. นายฐาปกรณ์ ลายนอกโรงเรียนบ้านตลุกพลวงกรรมการ
3. นางธนิษฐา กาบยุบลโรงเรียนบ้านประคำกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางรำไพ โพธิ์ศรีโรงเรียนวัดบ้านงิ้วกรรมการ
2. นางศุภลักษณ์ ปิ่นแก้วโรงเรียนบ้านหนองบัวฯกรรมการ
3. นายธนบดี ไชยศรีโรงเรียนบ้านหนองพรานปานกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายพงศ์สมาน เจริญสุขโรงเรียนบ้านบุเสมาทองกรรมการ
2. นางภรณ์เพชร ทินราชโรงเรียนบ้านหมันกรรมการ
3. นางนุจิตรา วรเชษฐโรงเรียน หนองขามนาดีกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางนิภาพร ทองพันธ์โรงเรียนบ้านคูขาดโสกรังสามัคคีกรรมการ
2. นางกมลวรรณ ขยันกลางโรงเรียนบ้านตะโกกรรมการ
3. นางสาวสายยุทธ ชิดชัยภูมิโรงเรียนบ้านนาคุรุราษฏร์วัฒนากรรมการ
4. นางกมลวรรณ ขยันกลางโรงเรียนบ้านตะโกกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางกวินนาถ พิพัฒนธรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 18กรรมการ
2. นางสัมฤทธิ์ มาสุขโรงเรียนบ้านหนองแขมกรรมการ
3. นายสุทัศน์ วานนท์โรงเรียนบ้านหนองโคบาลกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางศิริรัตน์ ปัดทุมโรงเรียนบ้านหนองปรือโป่งกรรมการ
2. นางสุพี ผิวขาวโรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางพรรณทิพา แดนไธสงโรงเรียนปริยัติไพศาลกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางละมัย ตั้งพงษ์โรงเรียนบ้านหนองตาดกรรมการ
2. นางศิริญญา จิตรศิลานนท์โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วงกรรมการ
3. นางร่วมจิต ธำรงเกียรติศักดิ์โรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวสมหวัง ขอเชิญกลางโรงเรียนบ้านดอนใหญ่กรรมการ
2. นางศศิประภา แทนลาโรงเรียนบ้านแดงน้อยกรรมการ
3. นางสุภาพ จิวเมืองโรงเรียนบ้านบุเสมาทองกรรมการ
4. นางศศิประภา แทนลาโรงเรียนบ้านฝาผนังกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นางภัทรารัตน์ มาเหง่าโรงเรียนบ้านคูขาดโสกรังสามัคคีกรรมการ
2. นางปทุมมาศ มูลเสนาโรงเรียนบ้านแฝกกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ อุ้ยนอกโรงเรียนบ้านเมืองคง กรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางเพ็ญนภา ดิฐธนสารโรงเรียนบ้านเสมากรรมการ
2. นางวนิดา สิงหาภูโรงเรียนบ้านหนองตาดกรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางสาวอรุณ๊ ดาวจันทึกโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลายกรรมการ
2. นายสุชาติ ปานาลาดโรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ประชาราษฏร์รังสรรค์)กรรมการ
3. นายบุญเพ็ง บุญจงรักษ์โรงเรียน บ้านนาแคกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสาวสมปอง ใช้ช้างโรงเรียนบ้านป่าหวายกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ จิตเจริญโรงเรียนบ้านหนองเต่ากรรมการ
3. นายชาญณรงค์ ภูศรีฤทธิ์โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอนกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นางดัชนี ยศพลโรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทองกรรมการ
2. นางอังคณา วุ้นประสิทธิ์ศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองแขมกรรมการ
3. นายทนงเกียรติ สารนอกโรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นายบุญฤทธิ์ พระยาลอโรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นางภัณฑิรา ภัทรธีรนาถโรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคีกรรมการ
2. นายพีรยุทธ จันทร์ทีโรงเรียนบ้านหนองปรือโป่งกรรมการ
3. นางบุบผา ช่วยงานโรงเรียนวันครู2502กรรมการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายธานี รัตนจรัสโรจน์โรงเรียนบ้านขาม (สนง.สลากกินแบ่งสมทบ)กรรมการ
2. นายฉันทากร มณีรัตน์โรงเรียนวัดบ้านหนองหัวช้างกรรมการ
3. นางปาริชาติ บุญใบโรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางสาวจันทิภา คำหงษาโรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ยกรรมการ
2. นายกำแหง บุรณปรีชาโรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่งกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายวิมล วงษ์ชมภูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลายกรรมการ
2. นางอ้อมเดือน มุ่งเอื้อมกลางโรงเรียนบ้านโจดกรรมการ
3. นายปกรณ์ วัดทุ่งใหญ่โรงเรียนบ้านดงบังกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางปรางค์ทิพย์ ทองโคตรโรงเรียนบ้านแดงน้อยกรรมการ
2. นายสุวรรณ ชัยวงค์โรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
3. นางอวยพร ศรีวะสุทธิ์โรงเรียนบ้านทัพมะขามกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางพจนี ไชยชนะวงศ์โรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ)กรรมการ
2. นายบุญฤทธิ์ พระยาลอโรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องสามัคคีกรรมการ
3. นายแสวง ภูแสงสั่นโรงเรียนบ้านหนองบัวฯกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. ดร.อรทัย วงศ์หิรัญกรชัยโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมกรรมการ
2. นายฤทธิเดช พลอยสุวรรณ โรงเรียน หนองขามนาดีกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางแสงเดือน บทนอกโรงเรียนบ้านดอนไผ่กรรมการ
2. นางทิวทัศน์ ศรีละครเลิศโรงเรียนบ้านห้วยโจดกรรมการ
3. นางสาววนิดา คำแก่นแก้วโรงเรียนวัดบ้านสามเมืองกรรมการ
4. นายมนูล เสริมศรี โรงเรียนบ้านหนองพรานปานกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายไชยยศ ขุมทองโรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการ
2. นายผาชัยบุญ อุ่นกาศโรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสมหมาย หลักบุญโรงเรียนบ้านโจดกรรมการ
2. นางศิริภรณ์ แสนนามวงษ์โรงเรียนบ้านเพ็ดน้อยกรรมการ
3. นายปรีชา ไข่ถาวรโรงเรียน บ้านแก้งสนามนางกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางนางชนากานต์ ภูริวัฒนสุข โรงเรียนบ้านโนนระเวียงกรรมการ
2. นายชาตรี แนบกลางโรงเรียนห้วยไหวัฒนากรรมการ
3. นางสาวภัทรจิตร ภัทรบูรณ์โรงเรียนบ้านโต้นสามัคคีวิทยากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายสวาท น้อยตำแยโรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกากรรมการ
2. นางสาวจารุพรรณ ชาวสวนโรงเรียนบ้านดอนแร้งกรรมการ
3. นางพรทิพย์ จอดนอกโรงเรียนวัดบ้านโนนประดู่กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายเสน่ห์ ศิริเวชโรงเรียนบ้านทองหลางน้อยกรรมการ
2. นายปรีชา ผ่องสนามโรงเรียนบ้านหนองโคบาลกรรมการ
3. นางสาวกนิษฐา ดอกทุเรียนโรงเรียนบ้านโคกตะภาพกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวจารุวรรณ วิชาธรรมโรงเรียนดอนหันโนนเพ็ดกรรมการ
2. นางสาวศุภเดือน สินธุแสงโรงเรียนบ้านหมันกรรมการ
3. นางสุนันทา แดนไธสงโรงเรียนวัดบ้านเมืองสูงกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายประเสริฐ สินประกอบกรรมการ
2. นายพงศธร ก่ำโพธิ์กรรมการ
3. นายสิริชัยวัตร ซ้ายสุขกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายประเสริฐ สินประกอบกรรมการ
2. นายพงศธร ก่ำโพธิ์กรรมการ
3. นายสิริชัยวัตร ซ้ายสุขกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายประเสริฐ สินประกอบกรรมการ
2. นายพงศธร ก่ำโพธิ์กรรมการ
3. นายสิริชัยวัตร ซ้ายสุขกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายประเสริฐ สินประกอบกรรมการ
2. นายพงศธร ก่ำโพธิ์กรรมการ
3. นายสิริชัยวัตร ซ้ายสุขกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายประเสริฐ สินประกอบกรรมการ
2. นายพงศธร ก่ำโพธิ์กรรมการ
3. นายสิริชัยวัตร ซ้ายสุขกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายประเสริฐ สินประกอบกรรมการ
2. นายพงศธร ก่ำโพธิ์กรรมการ
3. นายสิริชัยวัตร ซ้ายสุขกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวมัสริน นาราษฎร์โรงเรียนบ้านป่าหวายกรรมการ
2. นายนรินทร์ บัวทองโรงเรียนชุมชนบ้านวัดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางภาวนา กาญจนวรชัยโรงเรียนบ้านด่านช้างกรรมการ
2. นายนพอนนต์ สินหิรัญวรางค์โรงเรียนวนาประชารัฐบำรุงกรรมการ
3. นางถาวรี รุณรุทธิ์โรงเรียนวานิชวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางขันทอง ตะเคียนโรงเรียนบ้านดอนไผ่กรรมการ
2. นายนรินทร์ บัวทองโรงเรียนชุมชนบ้านวัดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางภาวนา กาญจนวรชัยโรงเรียนบ้านด่านช้างกรรมการ
2. นายนพอนนต์ สินหิรัญวรางค์โรงเรียนวนาประชารัฐบำรุงกรรมการ
3. นางถาวรี รุณรุทธิ์โรงเรียนวานิชวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายนรินทร์ ช่างสารโรงเรียนบ้านดอนแร้งกรรมการ
2. นางสาวนภัทร แดนไธสงโรงเรียนวัดบ้านโนนกอกกรรมการ
3. นางกชกร ชัยนอกโรงเรียนบ้านโนนสำราญกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางเสาวณีย์ พรมมาโรงเรียนบ้านหัวหนองฯกรรมการ
2. นางกัณณิกา แก้วดีโรงเรียนบ้านหนองแจ้งน้อยกรรมการ
3. นายอำนาจ พรมภาโรงเรียนบ้านหนองตาดกรรมการ
4. นางสาวลาวัณย์ ปิยะปรีชายุทธโรงเรียนบ้านอุทัยทองกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายนรินทร์ ช่างสารโรงเรียนบ้านดอนแร้งกรรมการ
2. นางสาวนภัทร แดนไธสงโรงเรียนวัดบ้านโนนกอกกรรมการ
3. นางกชกร ชัยนอกโรงเรียนบ้านโนนสำราญกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางกัณณิกา แก้วดีโรงเรียนบ้านหนองแจ้งน้อยกรรมการ
2. นายอำนาจ พรมภาโรงเรียนบ้านหนองตาดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายเกรียงไกร ผิวขำโรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
2. นางศิริแข ศรีวะรมย์โรงเรียนบ้านโสกงูเหลือมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางพงษ์ลดา โสณัฐวงษ์โรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ)กรรมการ
2. นางสาวฉัตรมณี ประสิทธิ์นอกโรงเรียนบ้านดอนตะหนินกรรมการ
3. นางสาวศิรินภา เค้านาวังโรงเรียนบ้านหนองหว้าเอนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายเกรียงไกร ผิวขำโรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
2. นางศิริแข ศรีวะรมย์โรงเรียนบ้านโสกงูเหลือมกรรมการ
3. นางสาวกิตติภรณ์ ปะติเพนังโรงเรียนบ้านหนองเต่ากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางพงษ์ลดา โสณัฐวงษ์โรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ)กรรมการ
2. นางสาวฉัตรมณี ประสิทธิ์นอกโรงเรียนบ้านดอนตะหนินกรรมการ
3. นางสาวศิรินภา เค้านาวังโรงเรียนบ้านหนองหว้าเอนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางสุภาพร จุลศิริวัฒนกูลโรงเรียนบ้านโคกเพ็ดกรรมการ
2. นางสาวประชิต บุษราคัมโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
3. นายบุญสืบ กว้างนอกโรงเรียนบ้านวังโพธิ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายทักษ์ดนัย ถิตย์ถนอมโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
2. นายสายันห์ เจริญโรงเรียนบ้านหินแห่กรรมการ
3. นายอรรถพล ชีวะวิโรจน์โรงเรียนวานิชวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสุภาพร จุลศิริวัฒนกูลโรงเรียนบ้านโคกเพ็ดกรรมการ
2. นางสาวประชิต บุษราคัมโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายทักษ์ดนัย ถิตย์ถนอมโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
2. นายสายันห์ เจริญโรงเรียนบ้านหินแห่กรรมการ
3. นายอรรถพล ชีวะวิโรจน์โรงเรียนวานิชวิทยากรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางพวงเพชร ถิตย์ถนอมกรรมการ
2. นางอุมารินทร์ จำนงชอบกรรมการ
3. นางสาวยุพาพร ศรีโยธากรรมการ
4. นางสาวลาวัณย์ ปิยะปรีชายุติกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางพวงเพชร ถิตย์ถนอมกรรมการ
2. นางอุมารินทร์ จำนงชอบกรรมการ
3. นางสาวยุพาพร ศรีโยธากรรมการ
4. นางสาวลาวัณย์ ปิยะปรีชายุติกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางพวงเพชร ถิตย์ถนอมกรรมการ
2. นางอุมารินทร์ จำนงชอบกรรมการ
3. นางสาวยุพาพร ศรีโยธากรรมการ
4. นางสาวลาวัณย์ ปิยะปรีชายุติกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางพวงเพชร ถิตย์ถนอมกรรมการ
2. นางอุมารินทร์ จำนงชอบกรรมการ
3. นางสาวยุพาพร ศรีโยธากรรมการ
4. นางสาวลาวัณย์ ปิยะปรีชายุติกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางพวงเพชร ถิตย์ถนอมกรรมการ
2. นางอุมารินทร์ จำนงชอบกรรมการ
3. นางสาวยุพาพร ศรีโยธากรรมการ
4. นางสาวลาวัณย์ ปิยะปรีชายุติกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นางสาวอัญชลี สันติรักษ์พงษ์โรงเรียนบ้านบุเสมาทองกรรมการ
2. นายณรงค์ ทองประสานโรงเรียนบ้านแฝกกรรมการ
3. นายจรัญ ดงอุเทนโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ ศรีชุมโรงเรียนบ้านอ้อยช้างกรรมการ
5. นางสาวศิริพร นวมโคกสูงโรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องสามัคคีกรรมการ
6. นายประกาสิทธิ์ แสงดีโรงเรียนบ้านตากิ่มกรรมการ
7. นายสุรพัศ แก้ววงษาโรงเรียนบ้านปอบิดกรรมการ
8. นายเจริญธรรม เทินสระเกษโรงเรียนบัวใหญ่วิทยากรรมการ
9. นายมานิตย์ ปั้นปัญญาโรงเรียน บ้านหินลาดหนองโดนกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายคำภา มาเหง่าโรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคมกรรมการ
2. นายสมาน ไพรามโรงเรียนบ้านศาลาหนองขอนกรรมการ
3. นายสุรพัศ แก้ววงษาโรงเรียนบ้านปอบิดกรรมการ
4. นายสมาน ไพรามโรงเรียนบ้านศาลาหนองขอนกรรมการ
5. นายเสถียร อุทรสโรงเรียนบ้านสระครกกรรมการ
6. นายฐิตวัฒน์ ขามโนนวัดโรงเรียนบ้านหนองบัวกระจายกรรมการ
7. นายสุชาติ ทักษิณโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
8. นายพุทธศิลป์ ชินรินทร์โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ยกรรมการ
9. นายทรงพล สืบสำราญโรงเรียนวัดบ้านหนองแวงกรรมการ
10. นายจรัญ ดงอุเทนโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
11. นายไพศาล พวงสมบัติ โรงเรียนบ้านตาจั่นกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางเยาวลักษณ์ ศรีเมืองโรงเรียนบ้านดอนใหญ่กรรมการ
2. นางปวริศา พิกุลโรงเรียนบ้านโนนระเวียงกรรมการ
3. นางวิลาวัลย์ รัตนวิชัยโรงเรียนวันครู2502กรรมการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางพวงมณี บุญค้ำโรงเรียนบ้านคึมมะอุกรรมการ
2. นางรุ่งรัตน์ เมินขุนทดโรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วงกรรมการ
3. นางวาสนา เมืองโคตรโรงเรียน บ้านแก้งสนามนางกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางชัญญา คำสาลีรักษ์โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง)กรรมการ
2. นางดวงฤมล จันทร์ใต้โรงเรียนบ้านกระเบื้องกรรมการ
3. นางพรพรรณ เวียงอินทร์โรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายวัชรินทร์ เชิดโกทาโรงเรียนบ้านหนองพลวงกรรมการ
2. นายกัลย์ ปุราทะกาโรงเรียนบ้านหัวนาคำกรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ แทนรินทร์โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือกรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายนิรันดร์ ปานนอกโรงเรียนบ้านดอนใหญ่กรรมการ
2. นายวิทยา พรประสิทธิ์โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมกรรมการ
3. นางสาวญัชชา ป้อมสมบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอนกรรมการ
4. นางสาวศิริพร ลีโสมโรงเรียนชุมชนคงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายทินภัทร พันฤทธิ์โรงเรียนบ้านมะค่ากรรมการ
2. นายวรพจน์ พันธ์วิริยากุลโรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายใจเพชร แสนสีโรงเรียนวังโพนกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายสุเทพ ศิริโสมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลายกรรมการ
2. นายสุภักดิ์ วรชัยโรงเรียนชุมชนบ้านวัดกรรมการ
3. นายชยพล จำชาติโรงเรียน หนองขามนาดีกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวัฒธนา สำโรงแสงโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
2. นายอภิชน บำรุงญาติโรงเรียนบ้านหนองโคบาลกรรมการ
3. นายจิรนันท์ เทินสระเกษโรงเรียนวานิชวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายณัฐวุฒิ วิเศษวงษาโรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง)กรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ มาตบัญดิษฐโรงเรียนบ้านตะโกกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ มาตบัญดิษฐโรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาวกรรมการ
4. นางสาวอุษา ถนิมแนบโรงเรียนบ้านศาลาหนองขอนกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางจิรนันท์ เพียรสูงเนินโรงเรียนบ้านหนองบงกรรมการ
2. นางสาวภวิษย์พร กิตติกรสิริพรโรงเรียนวัดบ้านหนองตะไก้กรรมการ
3. นางพรสถิตย์ นิตย์ภักดีโรงเรียนบ้านโนนทองหลางกรรมการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสาวกฤษณา วาทโยธาโรงเรียนบ้านดอนตะหนินกรรมการ
2. นายจักรพงศ์ แสงสุดโรงเรียนบ้านเสมากรรมการ
3. นายศิวัสว์ โตนอกโรงเรียนปริยัติไพศาลกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ ศิริโสมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลายกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ ข้อสว่างโรงเรียนหนองกระทุ่มกรรมการ
3. นางสาวเบญจวรรณ คุงดินโรงเรียนบ้านตะคร้อ(มิตรภาพ 4)กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางจุฬาพร อำนวยพรโรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคมกรรมการ
2. นายอำนาจ วัฒนดิลกวิทย์โรงเรียนบ้านคึมมะอุกรรมการ
3. นายพัฒณะพงศ์ ประเสริฐหล้าโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
4. นางปรางค์ทิพย์ ทองโคตรโรงเรียนบ้านแดงน้อยกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวสิริรัตน์ ศรีสุวอโรงเรียนบ้านแดงน้อยกรรมการ
2. นายสุมงคล ดีมากโรงเรียนบ้านโนนสังกรรมการ
3. นางสาวจันทร์จิรา แสนหอมโรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคีกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวพัชราภรณ์ ปัญญาพิมพ์โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วงกรรมการ
2. นายสมชาย ยศกลางโรงเรียนวัดบ้านเมืองสูงกรรมการ
3. จ.ส.ท.ชิษณุพงศ์ ถ้ำกลางโรงเรียนวันครู2502กรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางสาวมุทิตา ศรีชุมโรงเรียนบ้านหนองตาดกรรมการ
2. นายศภกร มูลเทพโรงเรียนวัดบ้านหนองตะไก้กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายเที่ยง ถ้ำกลางโรงเรียนบ้านตลุกสาหร่ายกรรมการ
2. นายชยาทิต ช่างบุโรงเรียนบ้านเสมากรรมการ
3. นางสาวกรชุลี ชารีพรมโรงเรียนเบญจราฎ์ศึกษากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสมคิด จิตละม่อมโรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคมกรรมการ
2. นายสุริยา สันโดษโรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ประชาราษฏร์รังสรรค์)กรรมการ
3. นางหนูทิพย์ วัลลาโรงเรียนวัดบ้านศาลาดินกรรมการ
4. นายบุญชนะ บุญกลางโรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาวกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางวรวรรณ สังฆะมณีโรงเรียนชุมชนหนองแวงสุวิทย์กรรมการ
2. นายสังวาลย์ เกิดมาลัยโรงเรียนบ้านหนองปรือโป่งกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสาววิไล แสงพระเวสโรงเรียนบ้านโนนสังกรรมการ
2. นางปทุมวัน คงมีโรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องสามัคคีกรรมการ
3. นางสุจินดา แก้วกัญญาโรงเรียนบ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์ประชาสรรค์)กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางอัจฉรา บุญกลางโรงเรียนบ้านไทรโยงกรรมการ
2. นางนางจีระนันท์ จำนงศิลป์โรงเรียนบ้านสีสุกกรรมการ
3. นางพรพรรณ ทาไธสงโรงเรียนบ้านหญ้าคากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายลอย การบรรจงโรงเรียนบ้านน้อยหนองหนาดกรรมการ
2. นางไพพรรณ บุญสงค์โรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
3. นายไพโรจน์ ปิ่นแก้วโรงเรียน บ้านแก้งสนามนางกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวอติยาภรณ์ วรรณรัตน์โรงเรียนบ้านแดงน้อยกรรมการ
2. นางอัญธิภา ธิมะสารโรงเรียนบ้านศาลาหนองขอนกรรมการ
3. นางฤทัยทิพย์ พันธุ์เสนีย์โรงเรียนบ้านตาจั่นกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางสาวณัฐกฤตา รักษาศรีโรงเรียนวัดบ้านหนองกกกรรมการ
2. นางแจ่มศรี ทองอินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อมกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายอนุกูล จันทรจิตโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านบัวใหญ่)กรรมการ
2. นางชลลดา เกิดมาลัยโรงเรียนบ้านตลุกพลวงกรรมการ
3. นางจีระ เกิดไพรโรงเรียนบ้านทัพมะขามกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสุภัทรรินทร์ วงศาโรงเรียนบ้านหนองขามน้อยกรรมการ
2. นางสาวศิริเพ็ญ บุญสงค์โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคีกรรมการ
3. นางสุภัทรรินทร์ วงศาโรงเรียนบ้านหนองขามน้อยกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางรัตนา ศรีประทีปโรงเรียนบ้านทองหลางน้อยกรรมการ
2. นายณัฐภูมิ รานอกโรงเรียนบ้านโนนเต็งกรรมการ
3. นางกมลา เรืองประทีปโรงเรียน บ้านหนองสะเดากรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นายนายสุรินทร์ อัครเกียรติศักดิ์โรงเรียนบ้านตะโกกรรมการ
2. นางบานเย็น ยอดเขื่องโรงเรียนบ้านฝาผนังกรรมการ
3. นางนงนุช สุศิลสัมพันธ์โรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
4. นางกาหลง ทวีภูมิโรงเรียนบ้านโต้นสามัคคีวิทยากรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางณัชชารีย์ บวรไชยอนันต์โรงเรียนชุมชนคงวิทยากรรมการ
2. นางพรจรินทร์ การนาโรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิตกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ โคตรชาลีโรงเรียนบ้านหนองเต่ากรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสงวนวงศ์ วรนาถนฤมลโรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกากรรมการ
2. นางสาววนิดา ถาวจัตรัสโรงเรียนบ้านตะหนอดกรรมการ
3. นางสาวณัฐฑิญา มาสวัสดิ์โรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
4. นางปราณี ศรีหาทนโรงเรียนบ้านหนองคอมกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางชื่นฤดี จันทร์เดชโรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคีกรรมการ
2. นางวิลาสินี อ่อนน้อมโรงเรียนวัดบ้านดอนเต็งกรรมการ
3. นางอรชร ยอดสง่าโรงเรียนบ้านหลุบกุงกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสินีนาฏ ปลื้มมะลังโรงเรียนชุมชนคงวิทยากรรมการ
2. นางเตือนใจ ชนะภัยโรงเรียนบ้านแดงน้อยกรรมการ
3. นางแสงจันทร์ ศรีนอกโรงเรียนบ้านนาดอนบกกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสุภาพ นวลพลกรังโรงเรียนบ้านด่านช้างกรรมการ
2. นางกัลยา อุเมมุระโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
3. นางภคพร โตนอกโรงเรียนปริยัติไพศาลกรรมการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางชิดชนก ชุมสุขโรงเรียนบ้านตะโกกรรมการ
2. นางเกศินี แก้วสันเทียะโรงเรียนบ้านโนนมะเฟืองกรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ สิริโสมโรงเรียนวัดบ้านโนนกอกกรรมการ
4. นางนรมน จันตำราโรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อมกรรมการ
5. นางสาวปิ่นแก้ว จันทร์โตโรงเรียนบ้านตะโกกรรมการ
6. นางชิดชนก ชุมสุขโรงเรียนบ้านประคำกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสาวบังอร พิมพ์นอกโรงเรียนอมรศิลป์ กรรมการ
2. นางเยาวมาลย์ ทรงงามโรงเรียนบ้านโนนสำราญกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางรวิวรรณ พวงสมบัติโรงเรียนบ้านปอบิดกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางรวิวรรณ พวงสมบัติโรงเรียนบ้านปอบิดกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางปิยพร ผาพันธ์โรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
2. นางสาวฐิติมา การสร้างโรงเรียนบ้านดอนแร้งกรรมการ
3. นางรวิวรรณ พวงสมบัติโรงเรียนบ้านปอบิดกรรมการ
4. นางรวิวรรณ พวงสมบัติโรงเรียนบ้านปอบิดกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางปิยพร ผาพันธ์โรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
2. นางสาวฐิติมา การสร้างโรงเรียนบ้านดอนแร้งกรรมการ
3. นางรวิวรรณ พวงสมบัติโรงเรียนบ้านปอบิดกรรมการ
4. นางรวิวรรณ พวงสมบัติโรงเรียนบ้านปอบิดกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางรวิวรรณ พวงสมบัติโรงเรียนบ้านปอบิดกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางรวิวรรณ พวงสมบัติโรงเรียนบ้านปอบิดกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางปิยพร ผาพันธ์โรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
2. นางสาวฐิติมา การสร้างโรงเรียนบ้านดอนแร้งกรรมการ
3. นางรวิวรรณ พวงสมบัติโรงเรียนบ้านปอบิดกรรมการ
4. นางรวิวรรณ พวงสมบัติโรงเรียนบ้านปอบิดกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางรวิวรรณ พวงสมบัติโรงเรียนบ้านปอบิดกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางรวิวรรณ พวงสมบัติโรงเรียนบ้านปอบิดกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางรวิวรรณ พวงสมบัติโรงเรียนบ้านปอบิดกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวมณฑิดา ปัตตายะโสโรงเรียนบ้านตลุกพลวงกรรมการ
2. นางเพียรจิตร พันธุ์โอภาสโรงเรียนบ้านอุทัยทองกรรมการ
3. นางบุญเรือน สีสาผาโรงเรียนบ้านดอนแร้งกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวมณฑิดา ปัตตายะโสโรงเรียนบ้านตลุกพลวงกรรมการ
2. นางเพียรจิตร พันธุ์โอภาสโรงเรียนบ้านอุทัยทองกรรมการ
3. นางบุญเรือน สีสาผาโรงเรียนบ้านดอนแร้งกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวมณฑิดา ปัตตายะโสโรงเรียนบ้านตลุกพลวงกรรมการ
2. นางเพียรจิตร พันธุ์โอภาสโรงเรียนบ้านอุทัยทองกรรมการ
3. นางบุญเรือน สีสาผาโรงเรียนบ้านดอนแร้งกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางชวลี จำปามูลโรงเรียนบ้านหนองขามนาดีกรรมการ
2. นางกฤษณา หล่าชนม์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
3. นางสาวสัณฑ์สิตา จันทนาวิวัฒน์โรงเรียนวังโพนกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางชวลี จำปามูลโรงเรียนบ้านหนองขามนาดีกรรมการ
2. นางกฤษณา หล่าชนม์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
3. นางสาวสัณฑ์สิตา จันทนาวิวัฒน์โรงเรียนวังโพนกรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวบุญญาพร ทองทิพย์โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคีกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวบุญญาพร ทองทิพย์โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคีกรรมการ
2. นางสาวมาติกา รัตนประทุมโรงเรียนบ้านโนนสำราญกรรมการ
3. นางสาวฐิติยา ปุราชะโกโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
4. นางสาวบุญญาพร ทองทิพย์โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคีกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวบุญญาพร ทองทิพย์โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคีกรรมการ
2. นางสาวมาติกา รัตนประทุมโรงเรียนบ้านโนนสำราญกรรมการ
3. นางสาวฐิติยา ปุราชะโกโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
4. นางสาวบุญญาพร ทองทิพย์โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคีกรรมการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวิมล วงษ์ชมภูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลายกรรมการ
2. นางรุ่งทิวา ฉลาดโรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
3. นางประกายทิพย์ แก้วแท้โรงเรียนวัดบ้านโนนกอกกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางวิมล วงษ์ชมภูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลายกรรมการ
2. นางุร่งทิวา ฉลาดโรงเรียนบ้านโนนสำราญกรรมการ
3. นางประกายทิพย์ แก้วแท้โรงเรียนวัดบ้านโนนกอกกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางวิมล วงษ์ชมภูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลายกรรมการ
2. นางรุ่งทิวา ฉลาดโรงเรียนวัดบ้านโนนกอกกรรมการ
3. นางประกายทิพย์ แก้วแท้โรงเรียนวัดบ้านโนนกอกกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวิมล วงษ์ชมภูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลายกรรมการ
2. นางรุ่งทิวา ฉลาดโรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
3. นางประกายทิพย์ แก้วแท้โรงเรียนวัดบ้านโนนกอกกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางวิมล วงษ์ชมภูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลายกรรมการ
2. นางรุ่งทิวา ฉลาดโรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
3. นางประกายทิพย์ แก้วแท้โรงเรียนวัดบ้านโนนกอกกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสัมพันธ์ ผาพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลายกรรมการ
2. นายวิสูตร ไร่ดีโรงเรียนบ้านบุเสมาทองกรรมการ
3. นางชนิดา พันธ์ุดีโรงเรียนตะโกทุ่งกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสัมพันธ์ ผาพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลายกรรมการ
2. นายวิสูตร ไร่ดีโรงเรียนบ้านบุเสมาทองกรรมการ
3. นางชนิดา พันธ์ุดีโรงเรียนตะโกทุ่งกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสัมพันธ์ ผาพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลายกรรมการ
2. นายวิสูตร ไร่ดีโรงเรียนบ้านบุเสมาทองกรรมการ
3. นางชนิดา พันธ์ุดีโรงเรียนตะโกทุ่งกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสัมพันธ์ ผาพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลายกรรมการ
2. นายวิสูตร ไร่ดีโรงเรียนบ้านบุเสมาทองกรรมการ
3. นางชนิดา พันธุ์ดีโรงเรียนตะโกทุ่งกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางชื่นฤดี จันทร์เดชโรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคีกรรมการ
2. นางสาววรณัน มนุญญโสภิตโรงเรียนชุมชนคงวิทยากรรมการ
3. นางสมปอง ชัยภัยโรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนอปรือกรรมการ
4. นางชื่นฤดี จันทร์เดชโรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคีกรรมการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางแววตา เริงชัยภูมิโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
2. นางรัศมี คำมงคุณโรงเรียนบ้านหนองคอมกรรมการ
3. นางบานเย็น ยอดเขื่องโรงเรียนบ้านฝาผนังกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเตือนใจ ชนะภัยโรงเรียนบ้านแดงน้อยกรรมการ
2. นางสาวพรสวรรค์ ลาดนอกโรงเรียนบ้านเก่าค้อกรรมการ
3. นางหนูเพียร ยอดดีโรงเรียนบ้านหนองเต่ากรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางไพพรรณ บุญสงค์โรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
2. นางจีระนันท์ เหรียญสีชัยโรงเรียนบ้านสีสุกกรรมการ
3. นางนุจิตรา วรเชษฐโรงเรียนบ้านหนองขามนาดีกรรมการ
4. นายมงคล พงษ์พันธ์โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางไพพรรณ บุญสงค์โรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
2. นางจีระนันท์ เหรียญสีชัยโรงเรียนบ้านสีสุกกรรมการ
3. นางนุจิตรา วรเชษฐโรงเรียนหนองขามนาดีกรรมการ
4. นายมงคล พงษ์พันธ์โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางรัตนาภรณ์ ช่างบุโรงเรียนบ้านด่านช้างกรรมการ
2. นายมงคล พงษ์พันธ์โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคีกรรมการ
3. นางสาคร กำลังวรรณโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
4. นางรัตนาภรณ์ ช่างบุโรงเรียนบ้านด่านช้างกรรมการ
5. นายมงคล พงษ์พันธ์โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางรัตนาภรณ์ ช่างบุโรงเรียนบ้านด่านช้างกรรมการ
2. นายมงคล พงษ์พันธ์โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคีกรรมการ
3. นางสาคร กำลังวรรณโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
4. นางรัตนาภรณ์ ช่างบุโรงเรียนบ้านด่านช้างกรรมการ
5. นายมงคล พงษ์พันธ์โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกัลยา อุเมมุระโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
2. นางสาวชุติกาญจน์ กิติเมืองฐิติโรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิตรกรรมการ
3. นางนงค์นุช มีระหันนอกโรงเรียนบ้านหนองคอมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอุลดา วงษ์วาลย์โรงเรียนบ้านดอนฆ่าเสือกรรมการ
2. นางสาวกุสุมา วรเชษฐโรงเรียนบ้านหนองขามน้อยกรรมการ
3. นางสาวพัชราภรณ์ ปัญญาพิมโรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วงกรรมการ
4. นางอุลดา วงษ์วาลย์โรงเรียนบ้านดอนฆ่าเสือกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางอุลดา วงษ์วาลย์โรงเรียนบ้านดอนฆ่าเสือกรรมการ
2. นางสาวกุสุมา วรเชษฐโรงเรียนบ้านหนองขามน้อยกรรมการ
3. นางสาวพัชราภรณ์ ปัญญาพิมโรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วงกรรมการ
4. นางอุลดา วงษ์วาลย์โรงเรียนบ้านดอนฆ่าเสือกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอุลดา วงษ์วาลย์โรงเรียนบ้านดอนฆ่าเสือกรรมการ
2. นางสาวกุสุมา วรเชษฐโรงเรียนบ้านหนองขามน้อยกรรมการ
3. นางสาวพัชราภรณ์ ปัญญาพิมโรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วงกรรมการ
4. นางอุลดา วงษ์วาลย์โรงเรียนบ้านดอนฆ่าเสือกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอุลดา วงษ์วาลย์โรงเรียนบ้านดอนฆ่าเสือกรรมการ
2. นางสาวกุสุมา วรเชษฐโรงเรียนบ้านหนองขามน้อยกรรมการ
3. นางสาวพัชราภรณ์ ปัญญาพิมโรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วงกรรมการ
4. นางสาวพัชราภรณ์ ปัญญาพิมพ์โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วงกรรมการ
5. นางอุลดา วงษ์วาลย์โรงเรียนบ้านดอนฆ่าเสือกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศรีประภา วิเศษภักดีโรงเรียนบ้านโนนรังกรรมการ
2. นางศุภากร เสนาจันทร์โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคีกรรมการ
3. นางสุภัทรินทร์ วงศ์ษาโรงเรียนบ้านหนองขามน้อยกรรมการ
4. นายสุวรรณ ชัยวงศ์โรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
5. นางสาวนริศรา ทัดพิชญางกูรโรงเรียนชุมชนคงวิทยากรรมการ
6. นางสาวแก้วกาญจน์ ราชการกลางโรงเรียนบ้านศรีนิมิตกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศรีประภา วิเศษภักดีโรงเรียนบ้านโนนรังกรรมการ
2. นางศุภากร เสนาจันทร์โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคีกรรมการ
3. นางสุภัทรินทร์ วงศ์ษาโรงเรียนบ้านหนองขามน้อยกรรมการ
4. นายสุวรรณ ชัยวงศ์โรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
5. นางสาวนริศรา ทัดพิชญางกูรโรงเรียนชุมชนคงวิทยากรรมการ
6. นางสาวแก้วกาญจน์ ราชการกลางโรงเรียนบ้านศรีนิมิตกรรมการ
7. นางศุภากร เสนาจันทร์โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคีกรรมการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายบุญส่ง เริงชัยภูมิกรรมการ
2. นายทักษ์ดนัย ถิตย์ถนอมกรรมการ
3. นายสมโชค คนยั้งกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายบุญส่ง เริงชัยภูมิกรรมการ
2. นายทักษ์ดนัย ถิตย์ถนอมกรรมการ
3. นายสมโชค คนยั้งกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายบุญส่ง เริงชัยภูมิกรรมการ
2. นายทักษ์ดนัย ถิตย์ถนอมกรรมการ
3. นายสมโชค คนยั้งกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายบุญส่ง เริงชัยภูมิกรรมการ
2. นายทักษ์ดนัย ถิตย์ถนอมกรรมการ
3. นายสมโชค คนยั้งกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายบุญส่ง เริงชัยภูมิกรรมการ
2. นายทักษ์ดนัย ถิตย์ถนอมกรรมการ
3. นายสมโชค คนยั้งกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]