หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา และโรงเรียนเมืองคง
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   6 ต.ค. 2559   7 ต.ค. 2559   8 ต.ค. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 6 ต.ค. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 6 ต.ค. 2559 10.00-11.30
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 6 ต.ค. 2559 10.00-11.30
3 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 221 6 ต.ค. 2559 10.00-11.30
4 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 6 ต.ค. 2559 10.00-11.30
5 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 6 ต.ค. 2559 10.00-11.30
6 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213 6 ต.ค. 2559 10.00-15.00
7 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 214 6 ต.ค. 2559 10.00-15.00
8 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 6 ต.ค. 2559 10.00-15.00
9 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 125 6 ต.ค. 2559 10.00-15.00
10 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 6 ต.ค. 2559 10.00-15.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองคง โดมโรงเรียนเมืองคง 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
4 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองคง โดมโรงเรียนเมืองคง 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
5 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133 6 ต.ค. 2559 09.00-11.30
6 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
7 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 135 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองคง ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์ 6 ต.ค. 2559 09.00-15.00
2 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองคง โดมโรงเรียนเมืองคง 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองคง โดมโรงเรียนเมืองคง 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
4 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา หอประชุม กศน. 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
5 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองคง โดมโรงเรียนเมืองคง 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
6 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา โรงยิม 6 ต.ค. 2559 09.00-15.00
7 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา โรงยิม 6 ต.ค. 2559 09.00-15.00
8 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา โรงยิม 6 ต.ค. 2559 09.00-15.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521 6 ต.ค. 2559 09.00-15.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 6 ต.ค. 2559 09.00-15.00
3 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองคง โดมโรงเรียนเมืองคง 6 ต.ค. 2559 09.00-15.00
4 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองคง โดมโรงเรียนเมืองคง 6 ต.ค. 2559 09.00-15.00
5 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองคง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
6 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา เวทีกลาง 6 ต.ค. 2559 13.00-15.00
7 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 621 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
8 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 622 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
9 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 623,624 6 ต.ค. 2559 09.00-15.00
10 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 625,626 6 ต.ค. 2559 09.00-15.00
11 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 6 ต.ค. 2559 09.00-15.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 638 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 633 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 634 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 635 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
4 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 636 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
5 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ใต้ถุนอาคาร6 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
6 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ใต้ถุนอาคาร6 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
7 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ใต้ถุนอาคาร4 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
8 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ใต้ถุนอาคาร4 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคารดนตรี 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคารดนตรี 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคารดนตรี 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
4 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคารดนตรี 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
5 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคารดนตรี 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
6 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคารดนตรี 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
7 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคารดนตรี 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
8 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา เวทีกลาง 6 ต.ค. 2559 09.00-15.00
9 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา เวทีกลาง 6 ต.ค. 2559 09.00-15.00
10 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 133-135 หรือห้องประชุมคงสามัคคี 6 ต.ค. 2559 09.00-15.00
11 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 133-135 หรือห้องประชุมคงสามัคคี 6 ต.ค. 2559 09.00-15.00
12 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 631 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
13 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 631 6 ต.ค. 2559 09.00-15.00
14 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองคง ห้องประชุมกุดรัง 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
15 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองคง ห้องประชุมกุดรัง 6 ต.ค. 2559 13.00-15.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองคง หอประชุม 35 ปี 6 ต.ค. 2559 13.00-15.00
2 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองคง หอประชุม 35 ปี 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองคง หอประชุม 35 ปี 6 ต.ค. 2559 13.00-15.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โดมโรงเรียนวันครู 2502 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา สนามฟุตบอล 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุดเอกชัย เลาวัลย์ศิริ 6 ต.ค. 2559 09.00-15.00
4 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 2 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 002 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองคง ห้อง คอมพิวเตอร์ 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 020 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองคง ห้อง คอมพิวเตอร์ 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
4 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองคง ห้อง คอมพิวเตอร์ 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
5 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองคง ห้อง คอมพิวเตอร์ 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองคง หอประชุม 35 ปี ชั้น 1 ห้อง ใต้ถุนหอประชุม35 ปี 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองคง หอประชุม 35 ปี ชั้น 1 ห้อง ใต้ถุนหอประชุม35 ปี 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองคง หอประชุม 35 ปี ชั้น 1 ห้อง ใต้ถุนหอประชุม35 ปี 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
4 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองคง โดมโรงเรียนเมืองคง 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
5 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองคง หอประชุม 35 ปี ห้อง ใต้ถุนหอประชุม35 ปี 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
6 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองคง โดมโรงเรียนเมืองคง 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
7 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองคง หอประชุม 35 ปี ห้อง ใต้ถุนหอประชุม35 ปี 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
8 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองคง หอประชุม 35 ปี ห้อง ใต้ถุนหอประชุม35 ปี 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
9 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองคง หอประชุม 35 ปี ห้อง ใต้ถุนหอประชุม35 ปี 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 323,324 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 313,314 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 650 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคารดนตรี ห้อง ห้องดนตรี 6 ต.ค. 2559 13.00-14.00
2 652 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคารดนตรี ห้อง ห้องดนตรี 6 ต.ค. 2559 14.00-15.00
3 654 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคารดนตรี ห้อง ห้องดนตรี 6 ต.ค. 2559 14.00-15.00
4 656 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคารดนตรี ห้อง ห้องดนตรี 6 ต.ค. 2559 14.00-15.00
5 657 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคารดนตรี ห้อง ห้องดนตรี 6 ต.ค. 2559 14.00-15.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]