รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

ระหว่าง วันที่ 2 - 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม 1. เด็กหญิงพีรดาภรณ์  ชมทองหลาง
 
1. นางเหรียญทอง  แจ่มจำรัส
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระเพลง 1. เด็กหญิงปภาพินท์  โป๊ะสูงเนิน
 
1. นางกาญจนา  บาลเพียร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว 1. นางสาววิจิตรา   ใหญ่สูงเนิน
 
1. นางสมพร   ศิริโชติ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสารวิทยา 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  ลาภานิกรณ์
 
1. นางศิริยา  มูลสัน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี 1. เด็กหญิงวลัยวรรณ  งามผ่อง
 
1. นางสาวเกศรา  อุสาหะจิตต์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงดวงใจ  ชูจันทร์
 
1. นางเพ็ญแข  สองเมือง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมงคลกุล 1. เด็กหญิงทิชากร  รักษ์จันทึก
 
1. นางสาวยุภาพร  อุดมผล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางดง 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  อยู่ครบ
 
1. นางมณฑิรา  หันชะนา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) 1. เด็กหญิงรังสิมันต์  รุ่งเรือง
 
1. นางอุไร  พุ่มวันเพ็ญ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงภัทริดา   ชัยศรี
 
1. นางสาวสุวรรณา   ชัยเวชพันธุ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนงพระใต้ 1. เด็กชายประสิทธิ์  ตะมะรวย
 
1. นางสุวรรณา  ป้อมสุวรรณ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  หง่อมสูงเนิน
2. เด็กหญิงชฏาภัสส์  งามพิตรภิญโญ
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ยาสูงเนิน
 
1. นางแสงเดือน  แสนเมือง
2. นางธิวาพร  วิริยมานุวงษ์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กหญิงดลลชา  สมโสภา
2. เด็กหญิงนีราภา  อึ่งชัยภูมิ
3. เด็กหญิงอลิสดา  สุดทวี
 
1. นางสาวสุพรรษา  อาบทอง
2. นางสาวจิตกมล  โคตรทองหลาง
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา 1. เด็กหญิงธนิสา  จี่พิมาย
2. เด็กหญิงภาพตะวัน  นิ่มมาระดี
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ไชยจักร์
 
1. นางจินตนา  ต่อโชติ
2. นายเกษม  ต่อโชติ
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกระสวย 1. เด็กหญิงพิมใจ  ขอวาดกลาง
2. เด็กหญิงสุปราณี  ทองทรวง
 
1. นายสุทธิพงษ์  นาสูงเนิน
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  สินธุรัมย์
2. เด็กหญิงชมพูนุช  ลักภูกลาง
 
1. นางสาวชลลดา  ปรางค์โบราณนอก
2. นางเหรียญทอง  แจ่มจำรัส
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 1. เด็กหญิงวิชญาพร   แก้วสิงห์
 
1. นางบุญศรี   พุกจันทึก
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา 1. เด็กชายอินทรี  ท้าวเพชร
 
1. นางสาวรัชณีพร  บุญเรือง
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี 1. เด็กหญิงนิธิดา  เขพันดุง
 
1. นางวันดี  พันตะเภา
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เขียวสมอ
2. เด็กหญิงรัตน์ชดาภรณ์  โคนประโคน
3. เด็กหญิงอุ้มบุญ  นาอ้อม
 
1. นางสาวพิสมัย  ไค่นุ่นโพธิ์
2. นางสาวพิชามญชุ์  ลันขุนทด
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรไพลิน  สลับสี
2. เด็กชายศุภกฤต  น้อยบาท
3. เด็กหญิงอรัญญา  สร้างนอก
 
1. นายณัชพล  ตองหว้าน
2. นางบุษบง  ตองหว้าน
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ 1. เด็กหญิงกัลยากร  งอกงามดี
2. เด็กหญิงนภาวรรณ  ฮะสูงเนิน
3. เด็กหญิงศรุตา  ศิริวิ
 
1. นางสาวชุติมา  เหินจันทึก
2. นางสาวจันทร์จิรา  เลิศขุนทด
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 1. เด็กหญิงนิธินันท์  สมบัติบุญ
2. เด็กหญิงปนัดดา  บุญเลิศ
3. เด็กหญิงศศิภา  พิลา
 
1. นางสาวรจนา  สุรินทร์
2. นางสาวสาวิตรี  เทศจันทึก
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม 1. เด็กชายนัทธนันท์  เชิดกฤษ
2. เด็กหญิงเก้าวรา  มะนาวนอก
 
1. นายฐาปกรณ์  เครือวัน
2. นางสาวศุภรัตน์  วงศ์สวัสดิ์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) 1. เด็กชายฑีฆายุ  แสงบึง
2. เด็กชายพรชัย  เพียชิน
 
1. นางสาวเสาวภา  ไชยสุวรรณ
2. นางนงนุช  เดชศรี
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 1. เด็กชายวิวัฒน์ชัย   แก้วสิงห์
 
1. นายกฤษฎา   แก้วสิงห์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 1. เด็กชายกฤตนัย   ศรีจันทร์
 
1. นายกฤษฎา   แก้วสิงห์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม 1. เด็กชายบดินทร์ชัย  แตะต้อง
 
1. นางบุษบง  ตองหว้าน
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวราราม 1. เด็กหญิงบุรัสกร  พอกพูน
2. เด็กหญิงพิริยาภรณ์  สอนนอก
3. เด็กหญิงอรไพลิน  บุตรจะโป๊ะ
 
1. นางสุภัทรา  ศรีสมบัติ
2. นางสุกฤตา  จังพนาสิน
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสง่า 1. นางสาวกาญจนา  มากมี
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ทองอินทร์
3. เด็กชายสมเกียรติ  เพียซ้าย
 
1. นางสาวสมสวย  แจ่มเรือน
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 1. เด็กหญิงกิตติวรา  บุญจันทร์
2. เด็กหญิงธัญยมัย  ศรีพระนาม
3. เด็กหญิงศุภลักษณ์  สุวรรณพันธุ์
 
1. นางจิราพร  วลสันเทียะ
2. นายบุญจันทร์  ศรีระทัต
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงกรรณลดา  ชิดโคกสูง
2. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  จงปลงกลาง
3. นางสาวพัชรดา  ลอยพิมาย
 
1. นางอัมพร  ยิ้มแย้ม
2. นางประนอม  ศุภรณ์พานิช
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม 1. เด็กชายคุณากร  พูท้วม
2. เด็กหญิงวิพากร  ลักภูกลาง
3. เด็กหญิงอริสา  สีคันทา
 
1. นางชุติมา  บุญยิ่ง
2. นายมงคลกรณ์  ธนาธิปัตย์สกุล
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม 1. เด็กหญิงชนากานต์  วังโส
2. เด็กชายณัฐชาติ  ศักดิ์ภิรมย์
3. เด็กหญิงวิภา  ภานุเรศ
 
1. นางสาวพิจิตรา  ถ้ำกลาง
2. นางชุติมา  บญยิ่ง
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกิตติญา  ทารินทา
2. เด็กหญิงจันทร์สุดา  เผินสูงเนิน
3. เด็กหญิงอารียา  อิ่มจันทึก
 
1. นางสาวเสาวนีย์  ทรายจังหรีด
2. นางสาวธันยพร  มณีอินทร์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สวยกลาง
2. เด็กหญิงรติกัลยา  ต๊ะกิดุก
3. เด็กหญิงอัญชลี  เลิศบุญแก้ว
 
1. นางรัศมี  แท่นประยุทธ
2. นางบวรลักษณ์  เกินกลาง
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกระสวย 1. เด็กชายศิวัช  ชัยกลาง
2. เด็กชายอภินันท์  เจ๊กจันทึก
 
1. นายนิกร  ธานีวรรณ
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม 1. เด็กชายพชรพล  คุ้มภัย
2. เด็กชายพิพัฒพงศ์  ลักภูกลาง
 
1. นางสาวพิจิตรา  ถ้ำกลาง
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเมือง 1. เด็กชายภานุวัชร์  เดชวงศ์
2. เด็กชายอชิตพล  จรงูเหลือม
 
1. นายชนาธิป   พูลมา
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 1. เด็กชายพงศ์ศิริ  หมายปิดกลาง
2. เด็กชายพิพัฒณ์พงศ์  มามุ่งนอก
 
1. นางจิราพร  วลสันเทียะ
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม 1. เด็กชายธนกฤต  จันทนา
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  บุญมีมาก
 
1. นางชุติมา  บุญยิ่ง
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา 1. เด็กชายธรวัชร  เข็มทอง
2. เด็กชายอนันตชัย  ยูงกลาง
 
1. นายรัตนสถิตย์  อุดม
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ 1. เด็กชายธนกฤต  กรีดกลาง
2. เด็กชายบรรณวิชญ์  วุฒิยา
 
1. นายรชต  ปังสัยเทียะ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 96.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) 1. เด็กหญิงศิรวณีย์  พิมสอน
2. เด็กหญิงสุภาพร  แค่มจันทึก
3. เด็กหญิงอนัตญา  สามสี
4. เด็กหญิงอภิกขณา  อรุณวรปัญญา
5. เด็กหญิงอัญชิสา  ปลื้มกลาง
 
1. นางอุไร  พุ่มวันเพ็ญ
2. นางสาวปรีญาภัทร์  สีหธนไพสาล
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศึกษา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  พันธุ
2. เด็กหญิงกัญญาพร  แซ่อือ
3. เด็กหญิงณัฐชยา  ศรีสูงเนิน
4. เด็กหญิงวรรวิษา  เจ็ดจันทึก
5. เด็กหญิงวิชญาดา  กวดนอก
 
1. นางลาวัลย์  เกตสูงเนิน
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงประกายทิพย์  ศรีวัฒนา
2. เด็กหญิงภัครมัย  หวังอาษา
3. เด็กหญิงวรรณฤดี  ดวงกระจาย
4. เด็กหญิงวรารัตน์  แถวหมื่นไวย
5. เด็กหญิงวิภาวดี  วงค์สำราญ
 
1. นายสายฝน  ยินดี
2. นางจามรี  วรสุนทร
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมูสี 1. เด็กชายปภังกร  อันทะบาล
2. เด็กหญิงประกายฉัตร  สัจวาส
3. เด็กชายวชิรวิทย์  ราศรี
4. เด็กชายอิทธิ  บุญนวน
5. เด็กหญิงเกวลิน  ปลอดโปร่ง
 
1. นางมาลี  พงษ์ศรัทธาสิน
2. นางประภาพร  รอดบำรุง
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี 1. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ค่อยจะโป๊ะ
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  มูลหล้า
3. เด็กหญิงพรไพลิน  ศรียางนอก
4. เด็กชายวรายุส  ฉิมสูงเนิน
5. เด็กหญิงสิริมาตร  บุญสูงเนิน
 
1. นางสุกฤตา  ศุภเดชวิวัฒน์
2. นางแพรวตา  บุญมาก
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี 1. เด็กหญิงบุษยมาส  เชี่ยวชาญ
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ด่านเจริญจิต
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา  แท้สูงเนิน
4. เด็กหญิงสิริรัตน์  เมยขุนทด
5. เด็กหญิงอริศรา  บุญชำนาญ
 
1. นางมะลิษา  บรรณาภูมิ
2. นางธนิกา  กรีธาพล
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับใต้(สีคิ้ว) 1. เด็กชายกันตินันท์  หลั่นจันทึก
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  ไวสูงเนิน
3. เด็กหญิงภัทรธิดา  ทั่งทอง
4. เด็กหญิงวัชรพร  คำแหงพล
5. เด็กหญิงอนัญญา  ซึมรัมย์
 
1. นายพูลศักดิ์  บัวจันทึก
2. นางสาวสุคนธ์  เฮ็งสันเทียะ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ชูบุตร
2. เด็กหญิงจีรวรรณ  สีอาภัย
3. เด็กหญิงวรรณศิริ  คงถือมั่น
4. เด็กหญิงสิรินัฐกานต์  โหมขุนทด
5. เด็กหญิงสุกัญญา  คงถือมั่น
 
1. นายชิตพล  ศรีคำมา
2. นายสุริยง  อึ้งใจธรรม
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนค่าวิทยา 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  สะเดาทอง
 
1. นางวิพาพร  เที่ยงธรรม
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนค่าวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  รอสูงเนิน
 
1. นางวิพาพร  เที่ยงธรรม
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสง่า 1. เด็กชายณัฐนารี  มูลทองหลาง
 
1. นายชินโชติ  ศิลาโชติ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี 1. เด็กชายณัฐพล  มีศรี
2. เด็กหญิงนิพาดา  โทนสูงเนิน
 
1. นางสุกฤตา  ศุภเดชวิวัฒน์
2. นางแพรวตา  บุญมาก
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี 1. เด็กชายศุภณัฐ  มาดงพอง
2. เด็กหญิงสิตา  ศรีวัง
 
1. นางสุกฤตา  ศุภเดชวิวัฒน์
2. นายสุรวัตน์  เสนาชัยนรัก
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงจันทร์ณภัสร์  ขุนสูงเนิน
2. เด็กชายวุฒิชัย  ศรีนนท์
 
1. นายสุระสิทธิ์  รุ่งแสง
2. นางอมลวรรณ  มีจินดา
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  มากจันทึก
2. เด็กหญิงณัฐริกา  กาวิละพันธ์
3. เด็กหญิงปิยะดา  โชติจันทึก
4. เด็กหญิงพรไพลิน  มอมขุนทด
5. เด็กหญิงภัคจิรา  พลศรี
6. เด็กหญิงวิภาดา  แผ่นทอง
7. เด็กหญิงสมฤทัย  ฟดสูงเนิน
8. เด็กหญิงสุภาสินี  เง็บสูงเนิน
9. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เพียซ้าย
10. เด็กหญิงเรวดี  พิลาตัน
 
1. นางรุ่งนภา  โมฆะรัตน์
2. นางสาวรุ่งตะวัน  สหุนันท์
3. นางธัญลักษณ์  คบด่านกลาง
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา 1. เด็กหญิงกนกกร  ไชยสุวรรณ
2. เด็กหญิงกุลิสรา  กลัดสูงเนิน
3. เด็กหญิงตะวัน  แซ่ซิ
4. เด็กหญิงประภาศิริ  สังฆธรรม
5. เด็กหญิงพนิดา  ราสูงเนิน
6. เด็กหญิงรัชฏาพร  เพื่อนพิมาย
7. เด็กหญิงวันนิษา  เจียมกลาง
8. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  พงษ์เนตร
9. เด็กหญิงอริศรา  ธรรมเกาะ
10. เด็กหญิงอังคณา  จงสูงเนิน
 
1. นางสาวโรจณีย์  เดือนแจ่ม
2. นางสาวศากุน  เสาวคตภูมิ
3. นางนภา  ศรีเงินยวง
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 1. นางสาวกันฐิกา  เคนสูงเนิน
2. นางสาวจันสุดาภรณ์  ญาติจันทึก
3. เด็กหญิงชุธิดา  ศิลปรุ
4. เด็กหญิงธมนวรรณ  ชิมรัมย์
5. เด็กหญิงฟ้าธิดา  ด้านชอบ
6. นางสาวรัชฏาพร  พลจันทึก
7. เด็กหญิงศศิกาญจน์  วงษ์เดช
8. เด็กหญิงศศิธร  หึกขุนทด
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  สังสกฤษณ์
10. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ดวงตา
11. นายสุรเชษฐ์  ศรีลาจันทึก
12. เด็กหญิงอินทิรา  น้อยกลาง
13. เด็กหญิงเบญจมินทร์  บัวสันเทียะ
14. เด็กหญิงเหมือนจันทร์ทา  โพธิ์ษา
15. เด็กหญิงแพววรรณ  คูพันดุง
 
1. นางสาวศุภลักษณ์   ประดา
2. นางแจ่มจิตร   ผินภักดี
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ 1. เด็กหญิงคัทลียา  สแวนสันไรเล่ย์
2. เด็กหญิงจิดาภา  เสจันทึก
3. เด็กหญิงชลิตวรรณ  สุวรรณสูงเนิน
4. เด็กหญิงชัชธิดา  แสงบัวภา
5. เด็กหญิงธนพร  พาพลงาม
6. เด็กหญิงพลอยไพลิน  น้อมสูงเนิน
7. เด็กหญิงลลิตา  สตุ๊ปเฮิก
8. เด็กหญิงวนัชพร  ชาวอ่างทอง
9. เด็กหญิงวริศรา  เผาะสูงเนิน
10. เด็กหญิงวารีนันท์  โคตบุดดา
11. เด็กหญิงศศิภา  คำธิ
12. เด็กหญิงศิริกัญญา  ชุ่มสูงเนิน
13. เด็กหญิงสิราวรรณ  กล้วยสูงเนิน
14. เด็กหญิงอนัญญา  เต็มเปี่ยม
15. เด็กหญิงเกศินี  เต็มฟรอม
 
1. นางสาวอารีรัตน์  เดชสูงเนิน
2. นางสาวแพรวพัชร  ภิญโญ
3. นางสาวศิริขวัญ  ศิริกิจ
4. นางสาวชลธิชา  พัฒนจุรีพันธ์
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกระสวย 1. เด็กหญิงณิศวรา  เข็มสันเทียะ
2. เด็กชายอาทิตย์  และสุวรรณ
 
1. นายปูรธิศน์  นามะลัง
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 1. เด็กหญิงชนิสรา  วรฉัตร
2. เด็กหญิงณัชชา  สุวรรณปัก
 
1. นายพลพล  กลมสี
2. นางสาวอำไพ  อาจชัยภูมิ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา 1. เด็กชายสรวิชญ์  ใจปิง
 
1. นายอัครเดช  อินทรสถาพร
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา 1. เด็กชายรัชชานนท์  วงค์เทศ
 
1. นายอัครเดช  อินทรสถาพร
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองน้ำขุ่น 1. เด็กหญิงสิริกุล   คนสมบูรณ์
 
1. นายกฤตกร   กุลพัฒนตรานนท์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสารวิทยา 1. เด็กหญิงกัญศิตา  กล้าวาจา
 
1. นางสาวสุภาวรรณ  ศุภหัตสี
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา 1. เด็กหญิงแพรนภา  คำแก้ว
 
1. นายอัครเดช  อินทรสถาพร
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางแก(สภาประชานุกูล) 1. เด็กชายปริเยศ  วงษ์ตา
 
1. นางอุษา  ยอดเมือง
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางแก(สภาประชานุกูล) 1. เด็กหญิงประภาศรี  แก้วเนตร
 
1. นางอุษา  ยอดเมือง
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมูสี 1. เด็กหญิงอรพิน  รุ่งภัทรกุล
 
1. นายสินชัย  งามเชื้อชิต
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางโก 1. เด็กหญิงภัทรนันท์  ยมสันเทียะ
2. เด็กหญิงวัณนิภา  นามสี
 
1. นางพีลาวรรณ  เกียรติจีรกุล
2. นางสาวณัฏฐิณี  เทียมวงษ์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา 1. เด็กหญิงญาริดา  ศรีธรรม
2. เด็กหญิงอารดา  ทูลตะคุ
 
1. นายเกียรติศักดิ์  รัตนชัย
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีวัฒนา 1. เด็กชายพงศธร  หาญจันอัด
2. เด็กหญิงศศิธร  บุรินทร์รัมย์
 
1. นายวิทยา  เจือจันทึก
2. นางปริญณา  เจือจันทึก
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองยาง 1. เด็กหญิงสุณิชา  เกียรตินอก
 
1. นางสรวีย์  ชื่นอุปการนันท์
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา 1. เด็กชายปฏิพันธ์  ชุ่มกลาง
2. เด็กหญิงสายไหม  ดวงศรี
3. เด็กชายสาระวิน  แอบพรมราช
 
1. นางเพ็ญพร  ขันธสม
2. นางรัตนา  สมอ่อน
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา 1. เด็กหญิงฐาณิดา  แผลงจันทึก
2. เด็กหญิงธนัชญา  ไชยสาส์น
3. เด็กชายวิมุตติ  ชัยไสวสุวรรณ
 
1. นายอัครเดช  อินทรสถาพร
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีวัฒนา 1. เด็กชายกฤษดิ์  ทองเหลือง
2. เด็กชายฐิติวุฒิ  ทองเลิศ
3. เด็กหญิงนิติญา  โตสันเทียะ
 
1. นายวิทยา  เจือจันทึก
2. นางปริญณา  เจือจันทึก
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกิริวัฒนศักดิ์ 1. เด็กหญิงดวงวิภา  แทบท้าว
 
1. นายวีระ  เลิศจันทึก
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกิริวัฒนศักดิ์ 1. เด็กหญิงแพรวา  บังพิมาย
 
1. นายวีระ  เลิศจันทึก
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางดง 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พันธุ์สุนทร
 
1. นางฐิตาภา  โกนสันเทียะ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คุ้มหมื่นไวย
 
1. นายอนุจิตร  นนท์เรืองฤทธิ์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 1. เด็กหญิงมุฑิตา  เกยสูงเนิน
 
1. นางสุจิตร  พรมจันทึก
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกิริวัฒนศักดิ์ 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ช่อสูงเนิน
 
1. นายวีระ  เลิศจันทึก
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 1. เด็กหญิงนริศรา  จันทร์
 
1. นางสุจิตร  พรมจันทึก
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองดินดำ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  แสงเศวตร์
 
1. นางดวงเดือน  แสงวิเศษ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา 1. เด็กชายธีรพงษ์  หลงพิมาย
 
1. นางจงกล  กิจสุภา
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองดินดำ 1. เด็กชายสุริยา  อุ่นกมล
 
1. นางสาวมัณฑนา  โปธาวงศ์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1. เด็กหญิงปรมาพร  พงษ์สุวรรณ
 
1. นางพูนทรัพย์  สงคราม
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองดินดำ 1. เด็กหญิงธัญชนก  พอกกลาง
 
1. นางเกตุุวิไลวรรณ  อักษรโกสินทร์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  โชคธนชัยกุล
 
1. นางรัศมีเพ็ญ  นันทกุล
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกิริวัฒนศักดิ์ 1. เด็กชายโยธิน  ยุนสูงเนิน
 
1. นายวีระ  เลิศจันทึก
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา 1. เด็กหญิงมีนทา  วงษ์ชาลี
 
1. นางจงกล  กิจสุภา
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกิริวัฒนศักดิ์ 1. เด็กหญิงอภิรดี  แฉ่งสูงเนิน
 
1. นายวีระ  เลิศจันทึก
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  อินสุข
 
1. นางสาวสุนันทา  ศรีบัวเผื่อน
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกิริวัฒนศักดิ์ 1. เด็กหญิงญาณิศา  บัพพาแก้ว
2. เด็กชายสถิตวงศ์  บุญพานิชย์
3. เด็กชายสิทธิพล  ฉ่องสูงเนิน
4. เด็กหญิงสุพัตรา  เกิดช่อ
5. เด็กหญิงอภิรดี  แฉ่งสูงเนิน
6. เด็กหญิงเมธาวดี  อินทร์สูงเนิน
7. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ช่อสูงเนิน
8. เด็กหญิงแพรวา  บังพิมาย
9. เด็กชายโยธิน  ยุนสูงเนิน
 
1. นายวีระ  เลิศจันทึก
2. นางวันดี  เกี้ยวสูงเนิน
3. นางนิตยา  ชูจารย์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกิริวัฒนศักดิ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คงสูงเนิน
2. เด็กหญิงญาณิศา  บัพพาแก้ว
3. เด็กหญิงดวงวิภา  แทบท้าว
4. เด็กชายภุชงค์  สัญจรดี
5. เด็กชายวรภพ  วิชา
6. เด็กชายสถิตวงศ์  บุญพานิชย์
7. เด็กชายสิทธิพล  ฉ่องสูงเนิน
8. เด็กหญิงสุพัตรา  เกิดช่อ
9. เด็กหญิงอภิรดี  แฉ่งสูงเนิน
10. เด็กชายอภิรักษ์  ปิลอง
11. เด็กหญิงเพียงพร  ทุนสูงเนิน
12. เด็กหญิงเมธาวดี  อินทร์สูงเนิน
13. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ช่อสูงเนิน
14. เด็กหญิงแพรวา  บังพิมาย
15. เด็กชายโยธิน  ยุนสูงเนิน
 
1. นายวีระ  เลิศจันทึก
2. นายกรุณา  เกี้ยวสูงเนิน
3. นายนคร  บวรมงคล
4. นางวันดี  เกี้ยวสูงเนิน
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ 1. เด็กชายกนกพล  ประทุมแดง
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  อื้อภากรณ์สกุล
3. เด็กหญิงทตพร  มั่งมี
4. เด็กหญิงธนัชพร  อื้อภากรณ์สกุล
5. เด็กชายปฐมพงษ์  แสงธรรมรัตน์
6. เด็กหญิงพรนภัส  เรืองสูงเนิน
7. เด็กหญิงพัชณิชา  ตะนัง
8. เด็กหญิงภาณุวิชญ์  พลเพชร
9. เด็กหญิงสุภัค  กุมสูงเนิน
10. เด็กหญิงอารยาณัฐ  จิรชัยธนารมย์
11. เด็กหญิงไอลดา  เชิดชม
 
1. นายชยุตพงศ์  พัฒนจุรีพันธ์
2. นางสาวมณฑิรา  นิยากร
3. นางสาวชลธิชา  พัฒนจุรีพันธ์
4. นางสาวศิริวิมล  ประคำศรี
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกิริวัฒนศักดิ์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ยิ่งยวด
2. เด็กหญิงญาณิศา  บัพพาแก้ว
3. เด็กหญิงดวงวิภา  แทบท้าว
4. เด็กชายธนภัทร  ระดมบุญ
5. เด็กชายธนภ์ทร  เมขุนทด
6. เด็กชายนพกร  ถีสูงเนิน
7. เด็กหญิงนวพร  เคียวสูงเนิน
8. เด็กชายภานุพงษ์  บัวนวน
9. เด็กชายภานุวัฒน์  ผืนจัตุรัส
10. เด็กหญิงมะลิวรรณ์  การบุรุษ
11. เด็กหญิงมุขสุดา  คงสูงเนิน
12. เด็กชายวรภพ  วิชา
13. เด็กชายสถิตวงศ์  บุญพานิชย์
14. เด็กหญิงสาธิดา  การบุรุษ
15. เด็กชายสิทธิพล  ฉ่องสูงเนิน
16. เด็กชายเปรื่องปราชญ์  ศรีพลัง
17. เด็กหญิงเพียงพร  ทุนสูงเนิน
18. เด็กหญิงเลิศลักษณ์  จันทรมัย
19. เด็กหญิงแพรวา  บังพิมาย
20. เด็กหญิงโชติกา  ช่อสูงเนิน
 
1. นายวีระ  เลิศจันทึก
2. นางวันดี  เกี้ยวสูงเนิน
3. นางนิตยา  ชูจารย์
4. นายกรุณา  เกี้ยวสูงเนิน
5. นายนคร  บวรมงคล
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว 1. เด็กหญิงดลนภา  เหนียวคง
2. เด็กหญิงปวีณา  นากันหา
3. เด็กชายภวัต  ปฐมคุณภัทร
4. เด็กชายวัฒนา  เบือนขุนทด
5. เด็กชายศิริศักดิ์  ส่ำกลาง
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  ใบขุนทด
 
1. นายสันทิฎ  เนียมโคกสูง
2. นายพิทักษ์  ปะรัมย์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 1. เด็กชายอรรคเดช  นกแก้ว
 
1. นางปราณี  กลิ่นจันทร์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายเมทาวี  ตากิ่มนอก
 
1. นายชูชีพ  นฤสุข
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองห่าน(ประชาสามัคคี) 1. เด็กหญิงเกตกนก  สุดลา
 
1. นางสาวสุพัตรา  นามขาว
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  แสงเพ็ชร
 
1. นางอาจารีย์  ชาติเชยแดง
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองดินดำ 1. เด็กชายโชคชัย  เคนดา
 
1. นางสาวสุจิตรา  ภิญโญวงศ์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี 1. นายบูรพา  ของรัมย์
 
1. นายชูชีพ  นฤสุข
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยตะคร้อ 1. เด็กหญิงพรนิภา  จงสูงเนิน
 
1. นางไสว  มีมงคล
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีวัฒนา 1. เด็กหญิงปิยรัตน์  วงศ์อภิวัฒน์
 
1. นางรัชนีกร  อกุณะศิริ
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี 1. เด็กชายอภิชิต  ช่อสูงเนิน
 
1. นางลำภู  ชาประชุม
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนงพระใต้ 1. นายธีรภัทร์  ประชากลาง
 
1. นางสาวลลิตา  อยู่สุข
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) 1. เด็กหญิงมีนา  ปาทาน
 
1. นายวิเชียร  แสนโคตร
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กหญิงนิฎฐกา  ปรางค์ทอง
 
1. นายดิษกร  สารพิบูลย์
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 1. เด็กชายชวัล  วงษ์เวียน
 
1. นางปราณี  กลิ่นจันทร์
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนงพระใต้ 1. นายธีรภัทร์  ประชากลาง
 
1. นายวิษณุ  ปาระจูม
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งเตย 1. เด็กหญิงสุพิญญา  จำนงนอก
 
1. นางสาวนภัสกร  คำแย้ม
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา 1. เด็กหญิงอริศรา  ธรรมเกาะ
 
1. นางสุพิน  ทาสันเทียะ
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  กะเช่ารัมย์
2. เด็กหญิงกนิษฐา  จิตรจันทร์
3. เด็กชายกิตติภณ  มัตตะคุ
4. เด็กชายกิตติภูมิ  จารเหนือ
5. เด็กหญิงจันทราภา  ถาปันแก้ว
6. เด็กหญิงชนาพร  เอี้ยงโสนก
7. เด็กชายชัชวาล  คุยกลาง
8. เด็กหญิงณัฎฐนาฎ  มั่งสูงเนิน
9. เด็กชายณัฐพล  ศรีทนต์
10. เด็กชายธนกร  ดำรงรักษ์
11. เด็กหญิงธนภรณ์  พากย์พรม
12. เด็กชายธนโชติ  จงเกาะกลาง
13. เด็กชายธีรภัทร์  ธันปนานนท์
14. เด็กหญิงนภสร  ปีกลาง
15. เด็กหญิงนภัสสร  ไม้สูงเนิน
16. เด็กชายนัทธวุฒิ  คร่ำสุข
17. เด็กชายนเรศ  จันทร์ไตร
18. เด็กหญิงปาลิตา  พลพิลา
19. เด็กชายพนมเวศน์  จีนกสิกรณ์
20. เด็กหญิงพนาวรรณ  จีนกสิกรณ์
21. เด็กชายพิพัฒน์  เยี่ยงกลาง
22. เด็กชายพีรพล  สุริอาม
23. เด็กหญิงรุ้งตะวัน  บริพัฒน์
24. เด็กชายลักษณวงศ์  ช่างเกวียน
25. เด็กหญิงลายแพร  ทราจารวัตร
26. เด็กชายวรภพ  โสมาบุตร
27. เด็กหญิงวีตะวัน  เสาร์วงศ์
28. เด็กชายสุรยุทธ์  หมายดี
29. เด็กหญิงสุรีรัตน์  เพียซ้าย
30. เด็กหญิงสุวิสา  กะเช่ารัมย์
31. เด็กชายอภิพงษ์  พรเพ็ญ
32. เด็กหญิงอมราวดี  ทำเดช
33. เด็กหญิงอรอุมา  มั่งสูงเนิน
34. เด็กหญิงอินทร์ธุมาท  แผนพิมาย
35. เด็กหญิงเขมิกา  หมายยอดกลาง
 
1. นายณรงค์  แก้วมา
2. นายสมพงษ์  ไพรอด
3. นางกนกวรรณ  มังสัง
4. นางกาญจนา  มอญใหม
5. นางสาวจรัญญา  ดงสันเทียะ
6. นางสาวสุนิสา  สว่างโคกกรวด
7. นางสาวกาญจนา  เสาร์วงศ์
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โพธิหล้า
2. เด็กชายกฤษณะ  แดขุนทด
3. เด็กหญิงกานติมา  ตาลชัยสงค์
4. เด็กชายจักรกฤษณ์  มั่นทรัพย์
5. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  หริ่งคณานนท์
6. เด็กหญิงชลธิชา  ลาสูงเนิน
7. เด็กหญิงณัฐชยา  นาคพิมาย
8. เด็กหญิงณัฐภัสสร  โคสินทร์
9. เด็กชายธนกร  ศรีหมื่นไวย
10. เด็กชายธนาธร  โตมาก
11. เด็กหญิงนงนุช  อุลิศนันท์
12. เด็กหญิงนันทิรา  ประทุม
13. เด็กชายปติพัทธ์  หมื่นหาวงศ์
14. เด็กชายพงศ์ธร  โกยรัมย์
15. เด็กหญิงพรพิมล  โทนสูงเนิน
16. เด็กหญิงพรมณีย์  ศรีชุม
17. เด็กหญิงลลิดา  สรสิทธิ์
18. เด็กหญิงวนิดา  สุขปลั่ง
19. เด็กหญิงวริศรา  จั้นชัยภูมิ
20. เด็กหญิงวริศรา  เย็นใจ
21. เด็กหญิงวิภาดา  ศรีไชยพันธ์
22. เด็กหญิงวิภาพร  สำเนียงใหม่
23. เด็กชายวิรุฬ  พีเทอร์เซ่น
24. เด็กชายวิไกร  นาประจักษ์
25. เด็กหญิงศศิพิมพ์  เต้่าโคกสูง
26. เด็กชายศักดิ์ชัย  นบนอบ
27. เด็กชายศักดิ์ชัย  เรียงสันเทียะ
28. เด็กชายสมชาย  เสนนอก
29. เด็กชายสมพงษ์  ธงฉิมพลี
30. เด็กหญิงสรณ์สิริ  อินทรา
31. เด็กหญิงสุฎารัตน์  ไชยบำรุง
32. เด็กชายสุธีย์  บุญเกิด
33. เด็กชายสุรพงษ์  แกมขุนทด
34. เด็กชายอรรถพล  กมลศิลป์
35. เด็กหญิงอาทิตยา  แซ่ตั้ง
36. เด็กชายอเนชา  กอกขุนทด
37. เด็กหญิงเจนจิรา  ชะรัมย์
38. เด็กหญิงเปรมกมล  ทิพย์กระโทก
39. เด็กหญิงเสาวนีย์  ภิริรักษ์
40. เด็กชายแมนยู  เพ็ชรตะกั่ว
 
1. นายชัย  บัติสูงเนิน
2. นางรัศมีเพ็ญ  นันทกุล
3. นายสุระสิทธิ์  รุ่งแสง
4. นางสาวภัณฑิลา  สาสวน
5. นางอรุณณี  จงปั้น
6. นางสาวประภาพร  ครึมสูงเนิน
7. นายอนุพงศ์  ภิญโญ
8. นายณัฐพงษ์  ชัยรัตน์
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี 1. เด็กชายจิรายุ  สอนน้อย
2. เด็กหญิงชนิภา  ดอกบัวเผื่อน
3. เด็กชายธนเดช  เปิ่นสูงเนิน
4. เด็กหญิงนันท์นภัส  สุขสวัสดิ์
5. เด็กชายพงษ์ภัก  ทิพย์สูงเนิน
6. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  คะเรรัมย์
7. เด็กชายพีรพัฒน์  เพ็งวิพาส
8. เด็กชายวิโรจน์  พิมพ์ทวด
9. เด็กหญิงสิรินทิพย์  คงขันธ์
10. เด็กหญิงสุภัทรา  แสวงสุข
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  เทพทอง
2. นางทองปลูก  เทพทอง
3. นางสาวพรรณภัทร  ลาสุนนท์
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองยาง 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ศึกษาชาติ
2. เด็กหญิงชลธิชา  เชียมตะคุ
3. เด็กชายชาญชัย  ใหม่สูงเนิน
4. เด็กชายนฤดล  นวลฉวี
5. เด็กหญิงนฤมล  เชียมตะคุ
6. เด็กชายพลกฤษณ์  สิงบุดดี
7. เด็กชายวาทิตย์  สายรัตน์
8. เด็กหญิงวิภาพรรณ  กลั่นกลิ่น
9. เด็กชายสิทธิพล  ฆารวิพัฒน์
10. เด็กหญิงสุนิตา  สารโคกกรวด
 
1. นายประวิทย์  กองทรัพย์
2. นางสาวธิดา  ไกรทองสุข
3. นายกฤษณะ  เศษนาม
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ภิริรักษ์
2. เด็กหญิงฐิติรินญา  ยศกลาง
3. เด็กหญิงดวงฤดี  สิงหล
4. เด็กหญิงนภสร  จันทีนอก
5. เด็กหญิงพัชรา  โพธิมาตย์
6. เด็กหญิงพิยดา  แย้มสืบพันธ์
7. เด็กหญิงพุธิตา  เจียมสูงเนิน
8. เด็กหญิงฟาริดา  เยาว์สูงเนิน
 
1. นายชัย  บัติสูงเนิน
2. นางธัญญาภัทร  สวัสดีศรีกูล
3. นางทิพจุฑา  วิทูรคุปต์
4. นายพลากร  ปธิปะปา
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกฤตยา   ชมนาวัง
2. เด็กหญิงณัฐธิดา   ขัมภรัตน์
3. เด็กหญิงพนาวัลย์   ทองสวย
4. เด็กหญิงศศิภา   เปียสันเทียะ
5. เด็กหญิงสุรางคณา   เมืองกลาง
6. เด็กหญิงแพรวพราว   เยสูงเนิน
 
1. นางสาวเกียรติแก้ว   มณีเกียรติโกวิท
2. นางสาวชนัดดา   ศรีสูงเนิน
3. นางสาววรรณิภา   ศิริฤกษ์
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 1. เด็กหญิงกรนภา  นิสังฆรัมย์
2. เด็กหญิงจันทิมา  แบขุนทด
3. เด็กหญิงบุณยานุช  ใจงาม
4. เด็กหญิงพรชิตา  อาวรจิตร์
5. เด็กหญิงศิริประภา  แสงพล
6. เด็กหญิงสุพัตรา  อุดทุม
7. เด็กหญิงอรญา  นาคพลกรัง
8. เด็กหญิงเกษราภรณ์  เขาทอง
 
1. นางสาวนาฏณิดา  ก้อนคำใหญ่
2. นางสาววิไลวรรณ  เกิดปัญญา
3. นางสาวจีระพันธ์  ชุ่มชื่น
4. นางสาวน้ำผึ้ง  ปลาโพธิ์
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กหญิงกมลชนก  ลองสอน
2. เด็กหญิงคงชนก  กมลศิลป์
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  บานเย็น
4. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  ผาดกลาง
5. เด็กหญิงนรีพร  ละม้ายเมือง
6. เด็กหญิงบุษดี  อบอุ่น
7. เด็กหญิงวารุณี  เผ่าจันทึก
8. เด็กหญิงสุชานาฏ   ฉูตรสูงเนิน
9. เด็กหญิงอนัญญา  เทศสิงห์
 
1. นางสาวสุนันทา  ศรีบัวเผื่อน
2. นางสาวนิตยา  หนูเส็ง
3. นางสาวสุนิษา  กลีบพุททรา
4. นางสาวรัศมี  พัฒนทองดี
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยตะแคงใต้ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  นครแสน
2. เด็กชายธนัญชัย  สุขโข
3. เด็กหญิงธิติมา  เจ๊กจันทึก
4. เด็กหญิงพัชราภา  หล่าจันทึก
5. เด็กชายสิริภัทร  ฝาชัยภูมิ
6. เด็กหญิงสุภนิดา  หมื่นจิตร
7. เด็กชายสุรพัศ  แซวจันทึก
8. เด็กชายอนุชิต  ร่องบุตรสี
 
1. นางสุรัสวดี  สมรูป
2. นายชัยณรงค์  เกียนแจ้ง
3. นางสาวปิยธิดา  สินโพธิ์
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สอนรมย์
2. เด็กหญิงกรฎา  นาคพลกรัง
3. เด็กหญิงกรรณิการ์  สอนรมย์
4. เด็กหญิงจันทิมา  แบขุนทด
5. เด็กหญิงนภัสรา  พิมปรุ
6. เด็กหญิงพรชิตา  อาวรจิตร์
7. เด็กหญิงพิลดา  กรณิการ์
8. เด็กหญิงศุภวรรณ์  รักสูงเนิน
9. เด็กหญิงสุขภาดา  ญาญสิงห์
10. เด็กหญิงสุพัตรา  อุดทุม
 
1. นางสาวนาฏณิดา  ก้อนคำใหญ่
2. นางสาววิไลวรรณ  เกิดปัญญา
3. นางสาวจีระพันธ์  ชุ่มชื่น
4. นางสาวน้ำผึ้ง  ปลาโพธิ์
5. นางสาวเพชรดา  นวลชื่น
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมาก 1. เด็กชายธนโชค  หวังกุลกลาง
2. เด็กชายมังกร  ปาทองหลาง
3. เด็กชายวุฒิไกร  วงษ์การ
4. เด็กชายอัครชัย  นันทเขตต์
5. เด็กชายอิศรา  อัศจรรย์
 
1. นางพิษณุลักษณ์  บุญทวี
2. นางสาววาริน  เชิญกลาง
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายบูรพา  ชำนาญ
2. เด็กหญิงพัชราภา  ชมภู
 
1. นางบุญเรือง  ตอบกลาง
2. นางรัศมีเพ็ญ  นันทกุล
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 89.999 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1. เด็กหญิงธัญพร  พิโรจน์รัตน์
 
1. MissZhou  Lu
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  ฮวบสวรรค์
 
1. นางสาวประทุมทิพย์  สุขชูศรี
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เจิมขุนทด
 
1. นายธุวนนท์  บาลโพธิ์
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 92.166 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กหญิงพรรณิภา  บุญมั่น
 
1. นางสาวประทุมทิพย์  สุขชูศรี
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กหญิงวารี  เทพหัสดิน ณ อยุธยา
 
1. นางสาวอาทิตยา  ศรีรักษ์
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะค่างาม 1. เด็กชายธวัชชัย   แพ่งจันทึก
2. เด็กชายพีรวัส  คงขันธ์
3. เด็กชายภาณุพงศ์   เอี่ยมพงษ์สาน
4. เด็กชายภีรพล   คณารัมย์
5. เด็กชายภูผาพยัคฆ์   วงศ์สมิง
6. เด็กชายเมธาสิทธิ์   ดีจันทึก
 
1. นางธนธรณ์   พลอยขาว
2. นายสุรวุฒิ   ดันนอก
3. นายขวัญชัย  พรมแสน
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม(ปากช่อง) 1. เด็กชายนิติศักดิ์  อุ่นสมัย
2. เด็กชายนิติเทพ  อุ่นสมัย
3. เด็กชายปราโมทย์  กุลพิมาย
4. เด็กชายมนตกานต์  ด้วงเงิน
5. เด็กชายอดิศร  ดวงปรีชา
6. เด็กชายอนุชา  ระพันธ์
 
1. นายปรีชา  ขัติยะนนท์
2. นางน้ำเพชร  ขัติยะนนท์
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  ครัวกลาง
2. เด็กชายณัฐพล  ศอกจะบก
3. เด็กชายธิเบต  สดสูง
4. เด็กชายธีรภัทร  ไตรดงพลอง
5. เด็กชายภานุพงษ์  เกี้ยวกลาง
6. เด็กชายวิชิตชัย  วิวัฒน์อรุณวงศ์
7. เด็กชายอนุวัฒน์  ยอดชมญาณ
8. เด็กชายอาทิตย์  สุริยศ
 
1. นายไพรรัตน์  ยิ้มแย้ม
2. นายประวิทย์  นิลจันทึก
3. ว่าที่ร้อยตรีหิรัญย์  ศรีสมบัติ
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวราราม 1. เด็กหญิงกมลชนก  รัตนวิชัย
2. เด็กหญิงชลธิชา  กิมาวหา
3. เด็กหญิงชลธิชา  สภากรณ์
4. เด็กชายถิระวัฒน์  ชานะกิจ
5. เด็กหญิงธันยพร  บำเพ็ญศิล
6. เด็กหญิงปิยธิดา  เปลี่ยนทอง
7. เด็กชายพนิชพล  ชานะกิจ
8. เด็กหญิงรัตติกาล  เปลี่ยนทอง
9. เด็กหญิงศศิการณ์  แพจันทึก
10. เด็กชายอัศม์เดช  ตะรุสะ
 
1. นางอัจฉราพร  นวลชื่น
2. นายสมยศ  จันทรา
3. นางสาวเพชรดา  นวลชื่น
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เศรษฐวงศ์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  เฉลิมทวี
3. เด็กหญิงชลดา  อินทกนก
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  เผือกฟัก
5. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ทะมาท
6. เด็กหญิงศิริอาภา  แพร่งสัวสดิ์
7. เด็กหญิงศุภิสรา  ทองปัญดี
8. เด็กชายเกษมศักดิ์  ปลื้มศรี
9. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สุขดี
10. นายเอกนรินทร์  มามุ่งนอก
 
1. นายสันติ  มีฤกิจ
2. นางสาวปริศนา  มีเที่ยง
3. นางสาวณัฐนันท์  ธนศิริชัยวริศ
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ถือชาติ
2. เด็กหญิงนีนนารา  สายศิลป์
3. เด็กหญิงภัทราวดี  ดังกลาง
 
1. นางพยอม  บูรณะ
2. นายสุพัฒน์  นาเมืองรักษ์
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงสุทธิดา  กลิ่นภู่
2. เด็กหญิงอรดา  ประเสริฐวงค์
3. เด็กหญิงอารดา  ขาวพิมาย
 
1. นางสาวสุนีย์  สุวรรณประทีป
2. นางพัชรินทร์  โกพลรัตน์
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  บุตรงาม
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  เงินเจือ
3. เด็กหญิงฐิติมา  เชิดชู
 
1. นางชวนพิศ  ปิ่นวิเศษ
2. นางพยอม  บูรณะ
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  คำสุวรรณ
2. เด็กหญิงปนัดดา  ปราณีตพลกรัง
3. เด็กหญิงพรทิพย์  กองสุวรรณ์
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ทรงเสรี
2. นางดวงใจ  พลพัฒนา
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร  มอมขุนทด
2. เด็กชายเสฏวุฒิ  อินทร์โสม
 
1. นางสาวสุนิสา  ทันจันทร์
2. นายปรีชา  ดวดสูงเนิน
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองน้ำขุ่น 1. เด็กชายพีรพัท   พิมเสน
2. เด็กชายเจษฎา   ขออยู่กลาง
 
1. นายพิทยา   บุญมาใส
2. นางยศพร  จิรพรเจริญ
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) 1. นายนรบดี  วรรณเสถียร
2. นายศุภวุฒื  มุ่งปั่นกลาง
 
1. นายฌานุตม์  อินทสุวรรณ
2. นางสาวพรพันธ์  วันศุกร์
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี 1. เด็กชายธนภัทร  สายยศ
2. เด็กชายไพรรัตน์  ดาวเศรษฐ
 
1. นางเนตรนภา  สีโนรักษ์
2. นายแพรุ่ง  สีโนรักษ์
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี 1. เด็กชายวิศวะ  สินพรม
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ตะเพียรทอง
 
1. นายสันติ  มีฤกิจ
2. นางสาวปริศนา  มีเที่ยง
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม 1. เด็กหญิงพัชราภา  ดวนจันทึก
2. เด็กหญิงศุภัสธิดา  เรือจันทึก
 
1. นางสาวศุภรัตน์  วงศ์สว้สดิ์
2. นางสาวสุภัทตรา  งาจันทึก
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรชิตา  พรหมสุขันธ์
2. เด็กชายเอกราช  ปานกระโทก
 
1. นางสาวสุนิสา  ทันจันทร์
2. นายปรีชา  ดวดสูงเนิน
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม(ปากช่อง) 1. เด็กหญิงพรรณดาว  ศรีมงคล
2. เด็กหญิงวรัญญา  พิลา
 
1. นายไพฑูรย์  เลือดขุนทด
2. นางสาวนุสรา  สิงห์พยัคเดช
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชณิตา  พรมศิลา
2. เด็กชายศิวกรณ์   ภาณุทัต
 
1. นายปรีชา   ราชพลแสน
2. นายสมยศ  เอียการนา
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองดินดำ 1. เด็กหญิงจิรัชยา  ทินกระโทก
2. เด็กชายสิปปวิชญ์  จันลาภา
 
1. นายวิบูลย์  จันทดวง
2. นางสาวจิตติมา  เวฬุวนาทร
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์   ปู่มาก
2. เด็กหญิงแพรวา   พรมภิรมย์
 
1. นายเฉลิมชล   รัตนจักร
2. นางนภักษร   จรจันทึก
 
154 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กชายธนพจน์  นมนาน
2. เด็กชายภานุพงษ์  มุกทวัฒน์
3. เด็กชายภูตะวัน  ภู่เปี่ยม
 
1. นายนาวิน  ชัยไธสง
2. นางสาวดารารัตน์  งามสมบัติ
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเมือง 1. เด็กหญิงชลธิดา  จิบจันทร์
2. เด็กชายชัยวัฒน์  เพียซ้าย
3. เด็กหญิงวรรณิศา  พลายละหาร
 
1. นายชนาธิป   พูลมา
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเมือง 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ศรีจันทร์
2. เด็กชายอภิคม  สมควร
3. เด็กหญิงไพริน  นิลสันเทียะ
 
1. นายชนาธิป   พูลมา
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเมือง 1. เด็กชายจิรภัทร  มั่งพิมาย
2. เด็กชายธนากร  สายทอง
3. เด็กหญิงเกวลิน  ชะสีรัมย์
 
1. นายชนาธิป   พูลมา
2. นายพุทธา  ศรีเนตร
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ 1. เด็กชายธีรธรรม  เริงรมย์
2. เด็กชายธีรเทพ  ทองมนต์
3. เด็กชายอัมรินทร์  ฝาพิมาย
 
1. นายรชต  ปังสันเทียะ
2. นางชนิศรา  แสนจริง
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสอยดาว 1. เด็กชายชัชชัย  มอตะราช
2. เด็กชายณัฐพงษ์  บุตรกระจ่าง
3. เด็กชายนฤพนธ์  ทองดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนันทน์ทพัทธ์  พรมสร้อย
2. นางสาวศศิรัศมิ์  พงศ์ลวดกระโทก
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี 1. เด็กชายประพจน์  สุดจันทึก
2. เด็กชายศุภกุลชัย  ธรรมโชติ
3. เด็กชายอานนท์  สิมจันทึก
 
1. นายมนตรี  มิกขุนทด
2. นายพิสิษฐ์  ทิพย์นางรอง
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไม้ตาย(อำเภอสีคิ้ว) 1. เด็กชายทัตเทพ  วุ่นนา
2. เด็กหญิงสราศิณี  เพียซ้าย
3. เด็กหญิงสโรชา  เฟื่องสูงเนิน
 
1. นายธนะชัย  เชาว์พลกรัง
2. นายณัฐวุฒิ  โฮมภิรมย์
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  วรรณบุดดี
2. เด็กหญิงปวริศา  นาเจริญ
3. เด็กหญิงอรอนงค์  หงษ์สต้น
 
1. นางสาวจินตนา  จิตรมนตรี
2. นางจันทร์จิรา  มณเฑียรสุวรรณ
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเสือ 1. เด็กหญิงจิราภา  เนื่องภา
2. เด็กหญิงญานิศา  แก่นเขียว
3. เด็กหญิงนิธญากรณ์  ฉิมกลาง
4. เด็กหญิงปรียาวดี  เวทย์จรัส
5. เด็กหญิงสุนิศา  ยาตะกั่วนอก
6. เด็กหญิงเจตสุภา  ถานุวัฒน์
 
1. นางสุกัญญา  ทำสวน
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงตรีนภา   เปียนขุนทด
2. เด็กหญิงผัลย์สุภา   คำโสภา
3. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์   ใจหมั่น
4. เด็กหญิงอรัญญา   โมธรรม
5. เด็กหญิงอวิกา   เหนือจันทึก
6. เด็กหญิงเมธาพร   บุญประเสริฐ
 
1. นางพัชรินทร์   ราชพลแสน
2. นางสาวกลิ่นขจร   เจียมเกาะ
3. นางสาววิไลพร   คัดจันทึก
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเบน 1. เด็กหญิงกฤษณา   ขั้วกลาง
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์   ภาคกลาง
3. เด็กชายอิทธิ   พานใหม่
 
1. นางสาวพรทิพย์   หมุนดอน
2. นางสาวรัตนาภรณ์    พันธ์จริยานุกูล
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไทร 1. เด็กหญิงพรชิตา  ลั่นหมื่นไวย์
2. เด็กชายภูชิต  วงศ์ศักดา
3. เด็กหญิงไผ่เงิน  คำภา
 
1. นายมนัส  จันทวงค์
2. นางพัชรา  จันทวงค์
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ 1. เด็กหญิงนภา  มหาวงษ์
2. เด็กหญิงปภาวดี  นนท์แข็ง
3. เด็กหญิงฤดีรัตน์  ศรีหานู
 
1. นายวิชัย  จันทร์สูงเนิน
2. นางสาวสายสุดา  แจ่มเรือน
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กชายธนศักดิ์  พลทิพย์
2. เด็กชายธีรศักดิ์  ศรีสุข
3. เด็กชายพีรพงษ์  กลิ่นแก้ว
 
1. นายประมุข  แก้วล้วน
2. นางศิริวรรณ  แก้วล้วน
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ 1. เด็กหญิงปาติมา  ตรีศักดิ์
2. เด็กหญิงวัชราวิลัย  วารินทร์
3. เด็กหญิงวาศิตา  ช้างศิลา
 
1. นางอารีย์  อยู่คะเชนทร์
2. นางสาวสัจจะพร  วิริยะจรรยา
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสง่า 1. เด็กหญิงพัณณิตา  พรมมานอก
2. เด็กหญิงเจนจิรา  เกิดจันทึก
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เปี้ยจันทึก
 
1. นางสาวสรวย  ขึ่มกุล
2. นางสาววิภาดา  จันทร์กลาง
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม(สีคิ้ว) 1. เด็กหญิงชรัญญา  ดาราธรรม
2. เด็กหญิงนิรากร  ใหญ่จันทึก
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  แขนสันเทียะ
 
1. นางภัททิยา  เที่ยงจันทึก
2. นางอมร  เพียซ้าย
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โคนประโคน
2. เด็กหญิงกุลจิรา  จอมทอง
3. เด็กหญิงรัตนากร  คุ้มภัย
 
1. นางปิยะดา  รัชนิพนธ์
2. นางธิติมา  กมลอินทร์
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงธิญาดา  ขอเกี่ยวกลาง
2. เด็กหญิงปนัดดา  เติมจันทึก
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  เมิดจันทึก
 
1. นายธนวัฒน์  หุนสูงเนิน
2. นางราณีย์  ปั่นพิมาย
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม 1. เด็กชายธณกร  เตียนจันทึก
2. เด็กหญิงนภัสกร   เตียนจันทึก
3. เด็กชายสุรศักดิ์  ดวงจินดา
 
1. นางสาวนภาวรรณ  โพธิ์กะมน
2. นายสุภเดช  อินอิ่ม
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 1. เด็กชายนัทธพงศ์   ชุดมะเริง
2. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา   เขียวแก้ว
3. เด็กหญิงรุจิรา   ราชสะอาด
 
1. นางพัชรินทร์   ราชพลแสน
2. นายปรีชา   ราชพลแสน
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 1. นางสาวทิพย์สุคนธ์   แซ่แต้
2. นางสาวสุพัตรา   สุภาโสตร์
3. เด็กชายสุรทิน   จันละคร
 
1. นางพัชรินทร์   ราชพลแสน
2. นายปรีชา   ราชพลแสน
 
177 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา 1. เด็กหญิงณิฌานันท์  คำนึงผล
2. เด็กชายภพภิศิษฐ์  แสงชัยฐิติสุข
3. เด็กหญิงศุภากร  เดินขุนทด
 
1. นางสาวสุอาภา  กล่อมสูงเนิน
2. นางสาวอภัสนันท์  ศรีพลลากิตติกุล
 
178 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 88.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม 1. เด็กหญิงณัฐรัตน์  ประมาโส
2. เด็กหญิงนงนภัส  สาบุตร
3. เด็กหญิงพิภาพร  แก้วพิลึก
 
1. นางสาวอรุณ  บุญมี
2. นางสาวรุ่งทิวา  พิมพ์โคกสูง
 
179 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโรงน้อย(สีคิ้ว) 1. เด็กหญิงพีรดา  โสรถ
 
1. นางแวววิมน  สวงโท
 
180 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสง่า 1. เด็กชายอภิรัตน์  คึงจันทึก
 
1. นางสาวพัชรินทร์  สมพงษ์
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พนดี
 
1. นางสาวสุพรรษา  อาบทอง
 
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. เด็กชายอานนท์  จงแจ้งกลาง
 
1. นางกาญจนา  มอญใหม
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  มาคำ
 
1. นางสุวณี  นนท์เรืองฤทธิ์
 
184 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา 1. เด็กหญิงสุภาสินี  จันทรบัตร
 
1. นางจันทร์ฉาย  โพธิอาภา
 
185 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) 1. เด็กชายจิรวัตร์  ลิ้นทอง
 
1. นางปิยรัฐ  คลีมานะกิจ
 
186 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางละกอ 1. เด็กหญิงจินตนา  บุญนคร
 
1. นางสาวเพื่อนขวัญ  วันนา
 
187 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กหญิงกนกพร  จินดา
 
1. นางสาวสุพรรษา  อาบทอง
 
188 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า 1. เด็กหญิงกัลยาณี  โคตรภูธร
2. เด็กชายมนตรี  มูลจันทร์
3. เด็กชายสุเมธ  วรรญาต
 
1. นางเทพศิริ  สบาย
2. นายสมิทธิ์  สมานพงษ์
 
189 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ 1. เด็กชายณัฐพล  แรมกลาง
2. เด็กหญิงนิศา  นะรินรัมย์
3. เด็กชายลัทธพล  แผ่นสุวรรณ์
 
1. นางสาวณัฐภัสสร  วรวัชสถิตพงศ์
2. นางสาวศิริพร  คาตา
 
190 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางละกอ 1. เด็กหญิงธิดานุช  กายสิทธิ์
2. เด็กชายอภิชาติ  เติมพันธ์
 
1. นางสาวกมลชนก  คิ้วสูงเนิน
2. นางสาวจิรวดี  ชาวดง
 
191 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) 1. เด็กชายภูวสิษ  มีทรัพย์สิน
2. เด็กหญิงศิริญญา  มีทรัพย์สิน
 
1. นางปิยรัฐ  คลีมานะกิจ
2. นางพัชรี  ชุ่มจิตร
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองยาง 1. เด็กหญิงฉันทัช  ทับจันอัด
 
1. นางรัชดา  พุดขุนทด
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองดินดำ 1. เด็กหญิงดลนภา  เพียรจันทึก
 
1. นางเกตวิไลวรรณ  อักษรโกสินทร์
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง 1. เด็กหญิงรัชนีกร  บัวมะดัน
 
1. นางจินตนา  ขอดจันทึก
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังรางใหญ่(สูงเนิน) 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  เจริญสลุง
 
1. นายประพัฒน์  ศิริโสม
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กชายรัฐติพงษ์  ผลวิเศษ
 
1. นายสุชาติ  ปทุมนุกูลศรี
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว 1. เด็กชายวุฒิชัย  คะสูงเนิน
 
1. นางกิ่งกาญจน์  สุขะปรเมษฐ
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 1. เด็กชายณัฐพงษ์  น้อยพุทธา
 
1. นางสาวจินตนา  นุ่มนวลศรี
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งตาลอง 1. เด็กหญิงนันทิตา  เง็กลี้
 
1. นายสันติสุข  ขอเหล็กกลาง
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง 1. เด็กหญิงสุนิสา  ทนขุนทด
 
1. นางจินตนา  ขอดจันทึก
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสง่า 1. เด็กหญิงศริญญา  ทัดไทสงค์
 
1. นางทิวาพร  โงงขำ
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนค่าวิทยา 1. เด็กชายนัทธพงศ์  โพธิ์ดี
 
1. นางวิพาพร  เทียงธรรม
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังรางใหญ่(สูงเนิน) 1. เด็กชายสราวุฒิ  จันทร์เนตร
 
1. นางสมฤดี  ทนสูงเนิน
 
204 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  โพธิ์สุข
 
1. นายพิมล  ฉิมโห้
 
205 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) 1. เด็กชายมิ่งขวัญ  ธณีสรรณ์
 
1. นางบุญล้อม  เนื่องฤทธิ์
 
206 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงมินตรา  สุ่ยไธสง
2. เด็กหญิงราตรี  แป้สูงเนิน
3. เด็กหญิงลักษิณา  ศรีสงวน
4. เด็กหญิงสาวิตรี  มันขุนทด
5. เด็กหญิงอุษา  ย้อยจันทึก
6. เด็กหญิงเกสกนก  หาสูง
 
1. นายอภิสิทธิ์  หลั่งทองหลาง
2. นางสาววดีทิพย์  วัสขุนทด
3. นายชูศักดิ์  ร่วมสุข
 
207 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายปรเวศน์  ปีปกระโทก
2. เด็กชายสิทธิชัย  ขิมทอง
3. เด็กชายสุธี  แพะขุนทด
 
1. นางสาวสมจิต  จันจุฬา
2. นางสุนันท์  เจริญสุขสมบูรณ์
 
208 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา 1. เด็กหญิงเกวลิน  ขึ้นนวน
2. เด็กหญิงเพชรรินทร์  ลอดคูบอล
3. เด็กหญิงไพฑูรย์  ชัยสุริวงศ์
 
1. นางจันทร์ฉาย  โพธิอาภา
2. นางสาวสุภรดา  ตรงดี
 
209 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางละกอ 1. เด็กชายชนากานต์  ทราบรัมย์
2. เด็กชายบุลากร  แตงสูงเนิน
3. เด็กชายภูธเนศ  คงนาลึก
 
1. นางสาวกัญจน์ชัชญา  กระพือพงษ์
2. นางสาวปนัดดา  เฉียดสระน้อย
 
210 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองดินดำ 1. เด็กชายณัฐภัทร  แสไพศาล
2. เด็กชายวัชรพล  แจ้งประจักษ์
3. เด็กชายศราวุธ  บุญมาก
 
1. นางดวงเดือน  แสงวิเศษ
2. นางสาวมัณฑนา  โปธาวงค์
 
211 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางละกอ 1. เด็กชายชยณัฐ  ลพพื้น
2. เด็กชายณัฐดนัย  อ่อนอำพันธ์
3. เด็กชายวิรุช  แม่นสอนลา
 
1. นายวัชรินทร์  เลิศนอก
2. นายสุกฤษฎิ์  คำขุนทด
 
212 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายศุภกิจ   ทุติย์
2. เด็กชายสิริศักดิ์  พรมรินทร์
3. เด็กชายไมตรี  สอนลุน
 
1. นางกัลยา  โปร่งสันเทียะ
2. นางสาวสมจิต  จันจุฬา
 
213 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังรางใหญ่(สูงเนิน) 1. เด็กหญิงดวงกมล  ปักการะโน
2. เด็กชายภูมิน  ดอนเซ็นแก้ว
3. เด็กหญิงวิภารัตน์  แยบสูงเนิน
 
1. นายวิริยะ  ศิลปะ
2. นางสาวขวัญจิตร  ดีเปี่ยม
 
214 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) 1. เด็กชายตะวัน  ยิ่งนอก
2. เด็กชายธีรเดชกุล  ทิมผักแว่น
 
1. นางสาวสมร  แพงสอน
2. นายเสรี  นอนโพธิ์
 
215 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังรางใหญ่(สูงเนิน) 1. เด็กชายรัฐภูมิ  ธะนู
2. เด็กชายสุทธิชัย  จันทร์เนตร
 
1. นายประพัฒน์  ศิริโสม
2. นางสุภาษร  พระไชยบุญ
 
216 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนงพระใต้ 1. นายธนบดี  ทือเกาะ
2. เด็กชายนัฐวุธ  บุญลือพันธ์
 
1. นายภูวดล  คำพิมูล
2. นางสาวนิติยา  พรมจันทึก
 
217 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กชายณัฐนันท์  งามจันอัด
2. เด็กชายธีรภัทร  ช่วยพรมราช
3. เด็กชายบุญฤทธิ์  มณีโชติชัยสกุล
 
1. นายประมุข  แก้วล้วน
2. นางสาวกาเหว่า  ตาเสือ
 
218 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ 1. เด็กชายพีรณัฐ  งามมะเริง
2. เด็กหญิงวราลี  ตากีมนอก
3. เด็กชายสุริยา  บัวนาค
 
1. นายวิชัย  จันทร์สูงเนิน
2. นางสาวสายสุดา  แจ่มเรือน
 
219 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี 1. เด็กชายรพี  พวงผลา
 
1. นายสุดใจ  ธุระธรรม
 
220 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี 1. นายเอกนรินทร์  มามุ่งนอก
 
1. นายสุดใจ  ธุระธรรม
 
221 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนงพระใต้ 1. เด็กชายสพลเชษฐ์  เจริญสุข
 
1. นายวิษณุ  ปาระจูม
 
222 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนงพระใต้ 1. เด็กชายธีรภัทร  ชมเชย
 
1. นายวิษณุ  ปาระจูม
 
223 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม 1. เด็กชายสรนันท์  ขันเพชร
 
1. นายพิทักษ์  ดาทอง
 
224 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐนันท์   ใบทอง
 
1. นายวิรัตน์  ชมตะคุ
 
225 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนงพระใต้ 1. เด็กชายณัฐพล  ค้ากระบือ
 
1. นายวิษณุ  ปาระจูม