หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

ระหว่าง วันที่ 2 - 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสมใจ ถนอมพุดซา ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยวัฒนาประชารัตน์ ประธานกรรมการลงทะเบียนจัดการแข่งขันโปรแกรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66
2 นายโสรัต รุ่งโรจน์กิจกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเมือง รองประธานกรรมการลงทะเบียนจัดการแข่งขันโปรแกรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66
3 นายอาคม เวียงดินดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับเศรษฐี รองประธานกรรมการลงทะเบียนจัดการแข่งขันโปรแกรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66
4 นางสาวรัตนภา ศรีสุระ ครู โรงเรียนประชานุสรณ์ กรรมการลงทะเบียนจัดการแข่งขันโปรแกรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66
5 นางสาวศิริลักษณ์ วาริชอลังการ ครู โรงเรียนประชานุสรณ์ กรรมการลงทะเบียนจัดการแข่งขันโปรแกรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66
6 นายนิคม แก้ววิเศษ ครู โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร กรรมการลงทะเบียนจัดการแข่งขันโปรแกรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66
7 นายธนาพจน์ ศรีคำเวียง ครู โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา กรรมการลงทะเบียนจัดการแข่งขันโปรแกรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66
8 นายภูวดล คำภิมูล ครู โรงเรียนขนงพระใต้ กรรมการลงทะเบียนจัดการแข่งขันโปรแกรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66
9 นางชนิกานต์ โชติจันทึก ครู โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย กรรมการลงทะเบียนจัดการแข่งขันโปรแกรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66
10 นางสุดาพร เกิดจันทึก ครู โรงเรียนขนงพระใต้ กรรมการลงทะเบียนจัดการแข่งขันโปรแกรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66
11 นางสาวจุฑาภรณ์ แก้ววิชิต ครู โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย กรรมการลงทะเบียนจัดการแข่งขันโปรแกรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66
12 นางสาวกรวี ชุบขึ้น ครู ธุรการโรงเรียนวชิราฯ กรรมการลงทะเบียนจัดการแข่งขันโปรแกรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66
13 นายอัครเดช อติจันทร์ยานุรักษ์ ครู โรงเรียนจตุรคามสามัคคี กรรมการลงทะเบียนจัดการแข่งขันโปรแกรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66
14 นางวิไลวรรณ การเพียร ครู โรงเรียนจตุรคามสามัคคี กรรมการลงทะเบียนจัดการแข่งขันโปรแกรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66
15 นางสาวศุภรัตน์ วงศ์สวัสดิ์ ครู โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม กรรมการลงทะเบียนจัดการแข่งขันโปรแกรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66
16 นายไตรรงค์ ชาติวงศ์ ครู โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี กรรมการลงทะเบียนจัดการแข่งขันโปรแกรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66
17 นายชิตพล ศรีคำมา ครู โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี กรรมการลงทะเบียนจัดการแข่งขันโปรแกรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66
18 นายศุภวุฒิ แนมกลาง ครู โรงเรียนบ้านซับใต้ กรรมการลงทะเบียนจัดการแข่งขันโปรแกรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66
19 นายสมิทธิ์ สมานพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า กรรมการลงทะเบียนจัดการแข่งขันโปรแกรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66
20 นายบุณยสิทธิ์ บุญธิติพันธ์ ครู โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์ กรรมการลงทะเบียนจัดการแข่งขันโปรแกรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66
21 นางสาวโสภา ภาพนอก ครู โรงเรียนบ้านนาฯ กรรมการลงทะเบียนจัดการแข่งขันโปรแกรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66
22 นายกฤษณะ โดดจันทึก ครู โรงเรียนบ้านกุดชะนวน กรรมการและเลขานุการลงทะเบียนจัดการแข่งขันโปรแกรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66
23 นายปรีชา ราชพลแสน ครู โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการลงทะเบียนจัดการแข่งขันโปรแกรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66
24 นายแพรุ่ง สีโนรักษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการลงทะเบียนจัดการแข่งขันโปรแกรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66
25 นางสาวรุ่งตะวัน สหุนันท์ ครู โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัตน์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการลงทะเบียนจัดการแข่งขันโปรแกรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66
26 นายกฤษณะ โดดจันทึก ครู โรงเรียนบ้านกุดชะนวน "รัฐราษฎร์สวัสดิ์อุทิศ" คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารและเกียรติบัตร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]