หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกมลวิชญ์ศึกษา 5 11 5
2 002 โรงเรียนกิริวัฒนศักดิ์ 13 54 22
3 003 โรงเรียนกีรติศึกษา 0 0 0
4 004 โรงเรียนขนงพระใต้ 28 43 36
5 005 โรงเรียนคลองแจ้งวิทยา 1 3 2
6 006 โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ 20 52 29
7 007 โรงเรียนคีรีวัฒนา 12 16 14
8 010 โรงเรียนจตุรคามสามัคคี 0 0 0
9 013 โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์ 24 51 39
10 017 โรงเรียนถนนมิตรภาพ 3 7 3
11 018 โรงเรียนถนอมศิษย์วิทยา 2 2 2
12 019 โรงเรียนทับ6 วิทยาคาร 13 16 15
13 205 โรงเรียนธานทิพย์ศึกษา 1 1 1
14 022 โรงเรียนนาดีศรีสะอาด 0 0 0
15 023 โรงเรียนนาตะโครก 0 0 0
16 024 โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม 3 10 7
17 025 โรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์ 1 1 1
18 026 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 6 28 14
19 027 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 2 9 3
20 028 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 17 36 22
21 029 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 4 11 6
22 030 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 31 59 43
23 165 โรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์ 3 9 3
24 164 โรงเรียนบุญเจริญวิทยา 3 3 3
25 033 โรงเรียนบ้านกุดขมิ้น 9 12 12
26 035 โรงเรียนบ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) 1 1 1
27 036 โรงเรียนบ้านกุดชะนวน"รัฐราษฎร์สวัสดิ์อุทิศ" 3 7 5
28 037 โรงเรียนบ้านกุดน้อย 0 0 0
29 038 โรงเรียนบ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ 2 4 2
30 040 โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง 4 10 7
31 039 โรงเรียนบ้านกุดเวียน 1 2 1
32 034 โรงเรียนบ้านกุดโง้ง 2 2 2
33 045 โรงเรียนบ้านคลองดินดำ 18 24 23
34 047 โรงเรียนบ้านคลองตะแบก 3 8 6
35 048 โรงเรียนบ้านคลองมะค่าหิน 3 9 6
36 049 โรงเรียนบ้านคลองยาง 17 37 20
37 046 โรงเรียนบ้านคลองเดื่อ 1 3 2
38 050 โรงเรียนบ้านคลองเสือ 5 17 7
39 053 โรงเรียนบ้านซับชุมพล 0 0 0
40 054 โรงเรียนบ้านซับตะเคียน 9 24 19
41 057 โรงเรียนบ้านซับน้อย 5 15 9
42 058 โรงเรียนบ้านซับน้ำเย็น 0 0 0
43 059 โรงเรียนบ้านซับศรีจันทร์(สีคิ้ว) 0 0 0
44 061 โรงเรียนบ้านซับหวาย 1 3 1
45 060 โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี 20 41 28
46 055 โรงเรียนบ้านซับใต้(ปากช่อง) 6 10 6
47 056 โรงเรียนบ้านซับใต้(สีคิ้ว) 17 34 27
48 062 โรงเรียนบ้านดอนเมือง 9 19 11
49 063 โรงเรียนบ้านถนนคด(ศรีวิทยาคาร) 2 8 2
50 064 โรงเรียนบ้านทะเล(เสมาประชาสรรค์) 0 0 0
51 068 โรงเรียนบ้านทุ่งสะแบง 3 5 4
52 065 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 50 144 85
53 066 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 0 0 0
54 067 โรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี 7 31 12
55 070 โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) 23 41 29
56 071 โรงเรียนบ้านนากลาง 21 38 22
57 072 โรงเรียนบ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) 4 14 7
58 069 โรงเรียนบ้านน้อยกุดคล้า 2 4 2
59 081 โรงเรียนบ้านบุตาสง 4 6 4
60 082 โรงเรียนบ้านบุใหญ่ 0 0 0
61 080 โรงเรียนบ้านบุ่งเตย 4 4 4
62 079 โรงเรียนบ้านบ่อทอง 0 0 0
63 083 โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) 21 38 32
64 087 โรงเรียนบ้านปางคล้า 2 6 4
65 088 โรงเรียนบ้านปางละกอ 15 35 25
66 085 โรงเรียนบ้านปางแก(สภาประชานุกูล) 11 27 17
67 086 โรงเรียนบ้านปางโก 2 4 3
68 084 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 13 55 23
69 089 โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 2 2 2
70 095 โรงเรียนบ้านมะค่างาม 9 19 13
71 093 โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า 8 15 13
72 094 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 13 20 15
73 097 โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว 11 26 17
74 098 โรงเรียนบ้านลำทองหลาง 7 14 9
75 100 โรงเรียนบ้านวังกระสวย 7 14 7
76 101 โรงเรียนบ้านวังกะทะ 0 0 0
77 105 โรงเรียนบ้านวังราง(สีคิ้ว) 0 0 0
78 103 โรงเรียนบ้านวังรางน้อย(สูงเนิน) 11 31 17
79 104 โรงเรียนบ้านวังรางใหญ่(สูงเนิน) 15 29 21
80 108 โรงเรียนบ้านวังสีสด 2 12 2
81 106 โรงเรียนบ้านวังโรงน้อย(สีคิ้ว) 11 20 15
82 107 โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี 11 44 21
83 102 โรงเรียนบ้านวังไทร 18 30 24
84 112 โรงเรียนบ้านสระเพลง 2 4 3
85 113 โรงเรียนบ้านสลักใด 12 26 13
86 114 โรงเรียนบ้านสองคร 0 0 0
87 115 โรงเรียนบ้านสอยดาว 1 3 2
88 116 โรงเรียนบ้านสายชนวน 1 3 1
89 111 โรงเรียนบ้านส้มกบงาม 1 5 2
90 117 โรงเรียนบ้านหนองกก(ประชาพัฒนา) 2 3 2
91 118 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม(สีคิ้ว) 17 43 28
92 119 โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม(ปากช่อง) 13 26 17
93 120 โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา 6 10 7
94 121 โรงเรียนบ้านหนองขาม 2 4 2
95 123 โรงเรียนบ้านหนองคุ้มวิทยา 4 11 7
96 124 โรงเรียนบ้านหนองจอก 1 6 1
97 125 โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม 32 81 48
98 126 โรงเรียนบ้านหนองตอ 1 3 2
99 127 โรงเรียนบ้านหนองตะกู 2 3 2
100 128 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 0 0 0
101 129 โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว 8 23 13
102 131 โรงเรียนบ้านหนองบอน 1 2 1
103 133 โรงเรียนบ้านหนองบัว 5 10 7
104 132 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย(สีคิ้ว) 2 6 4
105 136 โรงเรียนบ้านหนองพยอม 0 0 0
106 138 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) 26 49 38
107 137 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 23 40 34
108 143 โรงเรียนบ้านหนองสลักได 1 3 1
109 144 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 16 23 17
110 145 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 12 22 18
111 146 โรงเรียนบ้านหนองหมาก 10 33 16
112 147 โรงเรียนบ้านหนองห่าน(ประชาสามัคคี) 4 8 4
113 148 โรงเรียนบ้านหนองอีเหลอ 0 0 0
114 134 โรงเรียนบ้านหนองเบน 11 27 18
115 141 โรงเรียนบ้านหนองเลา 1 6 3
116 142 โรงเรียนบ้านหนองแวง 2 8 3
117 149 โรงเรียนบ้านหนองโอง 1 3 0
118 122 โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำลำพญากลาง 0 0 0
119 135 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 3 8 6
120 139 โรงเรียนบ้านหนองไม้ตาย(อำเภอสีคิ้ว) 2 4 3
121 140 โรงเรียนบ้านหนองไม้ตาย(อำเภอสูงเนิน) 1 2 1
122 150 โรงเรียนบ้านหมูสี 10 51 20
123 157 โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) 5 9 4
124 158 โรงเรียนบ้านหัวป้าง 2 5 4
125 159 โรงเรียนบ้านหินดาด 3 7 5
126 160 โรงเรียนบ้านหินเพิง 7 16 8
127 151 โรงเรียนบ้านห้วยตะคร้อ 1 1 1
128 152 โรงเรียนบ้านห้วยตะแคง 3 5 4
129 153 โรงเรียนบ้านห้วยตะแคงใต้ 1 8 3
130 154 โรงเรียนบ้านห้วยทรายวิทยาคม 0 0 0
131 156 โรงเรียนบ้านห้วยลุง 3 7 3
132 155 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 1 2 2
133 043 โรงเรียนบ้านเขาจันทร์หอม 2 4 2
134 044 โรงเรียนบ้านเขาวง 1 1 1
135 042 โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 5 10 7
136 099 โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์ 3 7 3
137 041 โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์) 3 22 5
138 008 โรงเรียนบ้านโคกมะกอก 6 21 6
139 051 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 0 0 0
140 052 โรงเรียนบ้านโคกหินเหล็กไฟ 1 1 1
141 073 โรงเรียนบ้านโนนกระโดน 7 11 8
142 074 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 28 89 45
143 075 โรงเรียนบ้านโนนประดู่ 2 6 3
144 076 โรงเรียนบ้านโนนรัง 2 4 3
145 077 โรงเรียนบ้านโนนสง่า 18 50 27
146 078 โรงเรียนบ้านโนนเสลา 3 9 3
147 090 โรงเรียนบ้านโป่ง 0 0 0
148 091 โรงเรียนบ้านโป่งตาลอง 1 1 1
149 092 โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 3 5 4
150 110 โรงเรียนบ้านโศกน้อย 3 8 6
151 109 โรงเรียนบ้านโศกแจ้ง 1 1 1
152 161 โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 2 4 3
153 162 โรงเรียนบ้านใหม่สันติ(สูงเนิน) 1 3 1
154 163 โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง 25 60 42
155 096 โรงเรียนบ้านไร่โคกสูง 0 0 0
156 167 โรงเรียนประชานุสรณ์ 2 5 4
157 168 โรงเรียนประชารัฐวิทยา 1 2 1
158 169 โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี 9 19 13
159 170 โรงเรียนประสารวิทยา 13 30 16
160 172 โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 5 17 7
161 173 โรงเรียนพรพิทยาคม 8 10 9
162 174 โรงเรียนพฤกษาวิทยา 2 7 2
163 175 โรงเรียนมงคลกุล 12 23 16
164 176 โรงเรียนมารดาดรุณีรักษ์ 1 3 1
165 177 โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ 30 104 52
166 178 โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์ 3 5 4
167 179 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 29 52 30
168 181 โรงเรียนวัฒนวิทยา 6 26 6
169 182 โรงเรียนวัดกลางดง 16 37 19
170 183 โรงเรียนวัดกุดเวียน 0 0 0
171 184 โรงเรียนวัดขนงพระเหนือ 1 2 2
172 185 โรงเรียนวัดบันไดม้า 2 3 2
173 186 โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม 13 14 13
174 187 โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวราราม 9 27 15
175 188 โรงเรียนวันอาสาพัฒนา2520 30 93 51
176 189 โรงเรียนสกุลศึกษา 0 0 0
177 190 โรงเรียนสง่าพัฒนา 3 38 4
178 191 โรงเรียนสระน้ำใสวิทยา 0 0 0
179 192 โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา 11 20 10
180 193 โรงเรียนสันติพัฒนา(สีคิ้ว) 0 0 0
181 194 โรงเรียนสันติวิทยา 0 0 0
182 130 โรงเรียนหนองน้ำขุ่น 3 4 4
183 198 โรงเรียนหนองน้ำใส 23 72 31
184 199 โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม 15 41 25
185 201 โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ 26 78 44
186 202 โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี 11 29 19
187 203 โรงเรียนอนุบาลสุนันทา 0 0 0
188 204 โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา 17 42 26
189 011 โรงเรียนเจซีโคราชอนุสรณ์ 1 1 6 3
190 012 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 17 43 23
191 014 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศึกษา 4 9 4
192 015 โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา 36 91 56
193 020 โรงเรียนเที่ยงธรรมวิทยา 0 0 0
194 166 โรงเรียนเบทาโกรวิทยา 7 24 10
195 180 โรงเรียนเรืองศรีวิทยา 9 54 10
196 195 โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร 3 7 5
197 196 โรงเรียนเสมาวิทยา 2 6 4
198 197 โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา 1 1 1
199 200 โรงเรียนแหลมทองวิทยานุสรณ์ 3 3 3
200 009 โรงเรียนโค้งยางวิทยา 6 8 6
201 031 โรงเรียนโนนกราดสามัคคี 0 0 0
202 032 โรงเรียนโนนค่าวิทยา 17 25 21
203 171 โรงเรียนโป่งกะสัง 3 5 3
204 016 โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร 18 37 22
205 021 โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ 17 59 27
รวม 1461 3557 2090
5647

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]