หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-nma4

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางพานิช เนื่องสิทธิ์โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐกรรมการ
2. นางสุนันทา ภู่หมื่นไวยโรงเรียนกิริวัฒนศักดิ์กรรมการ
3. นางสาวจันทิมา คุณาประถมโรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยากรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวสวนีย์ จัดจอหอโรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520กรรมการ
2. นางสาววิลาวัลย์ แกตขุนทดโรงเรียนบ้านซับใต้กรรมการ
3. นางรุ่งทิวา เจือสัตย์โรงเรียนคีรีวัฒนากรรมการ
4. นายภัทรกฤษ์ เพชรภักดีโรงเรียนบ้านเขาวงกรรมการ
5. นายสมพร แขมพฌรชโรงเรียนบ้านบุตาสงกรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวอลิษา จันทร์อุดรโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1กรรมการ
2. นางสาวชลลดา ปรางค์โบราณนอกโรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงามกรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี เทศจันทึกโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคองที่ 4กรรมการ
4. นางยุภา ปลิวจันทึกโรงเรียนพรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางอรนุช มองพิมายโรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐกรรมการ
2. นางสมบุญ ฉิมปรุโรงเรียนบ้านหนองเลากรรมการ
3. นางสุมาลี หฤทัยโรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวทิพย์มณ๊ เทพวิญญากิจโรงเรียนวัดขนงพระเหนือกรรมการ
5. นางกนกกาญจน์ ผาสุขนิตย์โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210กรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางพรทิพา วิเศษอุดมโรงเรียนบ้านคลองตะแบกกรรมการ
2. นางกัลยา บุญนิชโรงเรียนบ้านกุดชนวนกรรมการ
3. นางพยอม บูรณะโรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาวกรรมการ
4. นางเกตุวิไลวรรณ อักษรโกสินทร์โรงเรียนบ้านคลองดินดำกรรมการ
5. นายวิบูลย์ แอมสูงเนินโรงเรียนจตุรคามสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางสุมาลี ชอบสูงเนินโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
2. นางสาวจุรีพร เหิมขุนทดโรงเรียนคีรีวัฒนากรรมการ
3. นางสาวปรียาวัณ เลี่ยมนางรองโรงเรียนบ้านโนนสง่ากรรมการ
4. นางสาววัชราวดี หมอกโคกสูงโรงเรียนประชารัฐวิทยากรรมการ
5. นางสาวบัณฐิตา บ่อเพ็ชรโรงเรียนหนองแวงพิทยาคมกรรมการ
6. นางกนกกาญจน์ ผาสุขนิตย์โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210กรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางแสงเดือน แสงเมืองโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการ
2. นางสายบัว หวังช่วยกลางโรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์)กรรมการ
3. นางรุ่งอรุณ ทั่งทองโรงเรียนขนงพระใต้กรรมการ
4. นางสาวณัฐนรี สำเร็จผลโรงเรียนเบทาโกรวิทยากรรมการ
5. นางสาวเสริมศรี วัฒนานันท์โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสา่มัคคีกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นายวีระ ดวงสำราญโรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิ์วิทยา)กรรมการ
2. นางเสาวนีย์ เหมนิธิโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
3. นางอนงค์ เยินสูงเนินโรงเรียนบ้านสลักใดกรรมการ
4. นางสาววัฒนิกา กมลกลางโรงเรียนนาหว้าไตรประชาคมกรรมการ
5. นางกานดา ทิศนามโรงเรียนโนนค่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางขวัญเรือน ไพรวิจารย์โรงเรียนบ้านา(ประสิทธิ์วิทยา)กรรมการ
2. นายรังสรรค์ จันสนิทโรงเรียนหนองแวงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวภคณัท สกุลบุญลพโรงเรียนคลองแจ้งวิทยากรรมการ
4. นางสาวปัณชิกา เกียรติพงศ์พันธ์โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคารกรรมการ
5. นางวรวรรณ คุ้มวิลัยโรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐกรรมการ
6. นางน้ำเพชร ขัติยะนนท์โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสุณีย์ ลาภรังสิรัตน์โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี1)กรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ กิ่งแก้วโรงเรียนบ้านซับน้อยกรรมการ
3. นางสาววิไลวรรณ หมั่นป้อมโรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวศุภิดา สระบัวทองโรงเรียนเสนารัฐวิทยาคารกรรมการ
5. นางวรรณดา ทับสูงเนินโรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีกรรมการ
6. นางสาวธิดา ไกรทองสุขโรงเรียนบ้านคลองยางกรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางทิวาพร โงนขำโรงเรียนบ้านโนนสง่ากรรมการ
2. นางพจนี เที่ยงสันเทียะโรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์(ราษฎร์สังสรรค์วิทยา)กรรมการ
3. นางเรณู ใจสุขโรงเรียนบ้านปางแก(สภาประชานุกูล)กรรมการ
4. นางจินตนา ต่อโชติโรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยากรรมการ
5. นางกรุณา มีวันโรงเรียนบ้านซับตะเคียนกรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นายวิเชียร กิตติวิเชียรสกุลโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
2. นางพัชนิกานต์ ต้นสาลีโรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคารกรรมการ
3. นางถวิล กางทองโรงเรียนบ้านซับน้อยกรรมการ
4. นางสาวเกศรา อุสาหะจิตต์โรงเรียนบ้านซับเศรษฐีกรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางลดาวัลย์ ดอกรักกลางบ้านหนองไม้ตายกรรมการ
2. นางสาวสุกัลยา สุพรรณเภสัชบ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร)กรรมการ
3. นางสาวนาฎอนงค์ จันทร์อ้นไทยวัฒนาประชารัฐกรรมการ
4. นางละออ เอี่ยมดีบ้านคลองยางกรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางมณฑิรา หันชะนาโรงเรียนวัดกลางดงกรรมการ
2. นางสาวสุพรรษา อาบทองโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
3. นางสาวสุนิษา กลีบพุททราโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
4. นางสาวศศิมาพร วงศ์วานิชโรงเรียนบ้านหนองโองกรรมการ
5. นางสาวสายทิพย์ จิตรโชติโรงเรียนวชิราลงกรณ์วรารามกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางสาวสลักจิต พรมเพ็ชรโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
2. นางสาวภาวนา ชอบสูงเนินโรงเรียนวัดกลางกงกรรมการ
3. นางสาวหยาดฝน พรหมภักดีโรงเรียนบ้านคลองมะค่าหินกรรมการ
4. นางสาวนุชรินทร์ ชอนขุนทดโรงเรียนบ้านวังโรงน้อยกรรมการ
5. นางสาวรุ่งฤดี มำขุนทดโรงเรียนบ้านลาดบัวขาวกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางสาวสมปรารถนา ด้วงกลางไตรรัตน์วิทยาคารกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี นพกุลสง่าพัฒนากรรมการ
3. นางสาวนาถลดา คงกลางประชาราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นางสาววีราวรรณ แขขุนทดบ้านวังโรงน้อยกรรมการ
5. นางเพ็ญแข สองเมืองชินวงค์อุปถัมภ์กรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางนงเยาว์ ศิริโสมโรงเรียนบ้านวังรางใหญ่กรรมการ
2. นางปรียา ขาวปลอดโรงเรียนบ้านวังรางน้อยกรรมการ
3. นายศิวาวุธ สุวรรณศรีโรงเรียนบ้านวังรางใหญ่กรรมการ
4. นางสาวจิตกมล โคตรทองหลางโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
5. นางสุรีย์กานต์ ดวนสันเทียะสพป.นม.เขต 4กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายเสน่ห์ สมวงศ์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง1กรรมการ
2. นางสาวปานทิพย์ จันทรนนท์โรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
3. นางสรีพร แพงแก้วโรงเรียนทับ6 วิทยาคารกรรมการ
4. นายชาติ วิเศษอุดมโรงเรียนถนนมิตรภาพกรรมการ
5. นางสาวสายสุดา แจ่มเรือนโรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ คบด่านกลางโรงเรียนบ้านซับตะเคียนกรรมการ
2. นายกฤษฎา แก้วสิงห์โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ1กรรมการ
3. นายวิทยา มามขุนทดโรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี)กรรมการ
4. นางสาวฉัตรสุดา ยายพิมพ์โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์กรรมการ
5. นางสาวจุฑารัตน์ แสวงสูงเนินโรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางบุษบง ตองหว้านโรงเรียนหนองแวงพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวพิชธัญพัช จงปลื้มกลางโรงเรียนบ้านส้มกบงามกรรมการ
3. นางน้อม เจือมสูงเนินโรงเรียนเสมาวิทยากรรมการ
4. นายสาม แก่นจันทึกโรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์กรรมการ
5. นายนคร บวรมงคลโรงเรียนกิริวัฒนศักดิ์กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ เบญจวิไลกุลโรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี)กรรมการ
2. นางสาวจีรพันธ์ ชุ่มชื่นโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง1กรรมการ
3. นางราตรี กล้าสูงเนินโรงเรียนโนนกราดสามัคคีกรรมการ
4. นางกาญจนาภรณ์ จันทร์กิติโรงเรียนบ้านนากลางกรรมการ
5. นายอนุพงศ์ ภิญโญโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นายอำนวย โกศลโรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์กรรมการ
2. นายกฤต กีรติโสภากุลโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
3. นางอุบล พรหมสูตรโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นายชูเกียรติ คลีมานะกิจโรงเรียนหนองสาหร่ายกรรมการ
5. นางสาวสายยุธ ทนน้ำโรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคารกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ สิงหวรวงศ์โรงเรียนทับ 6 วิทยาคารกรรมการ
2. นายวัชธันย์ อัครเนติปพัฒน์โรงเรียนบ้านปรางคล้ากรรมการ
3. นางสาววรรณิภา ศิริฤกษ์โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคารกรรมการ
4. นางอัมไพ องอาจไพบูลย์โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่กรรมการ
5. นายณัชพล ตองหวานโรงเรียนหนองทองพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสาวปิยะมาศ บุญสอดโรงเรียนบ้านโนนสง่ากรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ ขมพุทราโรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายวีรวัฒน์ กอโคกกรวดโรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์กรรมการ
4. นางสาวคนธรส นิยันตังโรงเรียนบ้านซับตะเคียนกรรมการ
5. นายอภิชาติ สุวรรณรงค์โรงเรียนบ้านปางแกกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางวิมลสิริ วงษ์พลโรงเรียนทับ 6 วิทยาคารกรรมการ
2. นายสมโชค ไชยดีโรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีกรรมการ
3. นางประนอม ภูเวียงแก้วโรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1)กรรมการ
4. นายนิคม จอมตังโรงเรียนเที่ยงธรรมวิทยากรรมการ
5. นางสุรีย์กานต์ ดวนสันเทียะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4กรรมการ
6. นางสาวหิรัณยา สุขประเสริฐโรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายดุสิต นามโสโรงเรียนบ้านใหม่สันติกรรมการ
2. นางกัญญาภัค ประยงค์โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่กรรมการ
3. นางสาวลัดดาวัลย์ ทองเพ็ชรมะดันโรงเรียนบ้านหนองเบนกรรมการ
4. นางธิติยา เทียมทองโรงเรียนเจซี. โคราชอนุสรณ์1กรรมการ
5. นางขนิษฐา ปัญญาโรงเรียนบ้านห้วยไผ่กรรมการ
6. นางศิริเนตร ลีลาเจริญพรโรงเรียนบ้านแก่นท้าวกรรมการ
7. นางสาวปิยธิดา เพียซ้ายโรงเรียนบ้านแก่นท้าวกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางเมตตา วชิรโลหพันธ์โรงเรียนจตุรคามสามัคคีกรรมการ
2. นางสาวอุษา จวนสูงเนินโรงเรียนโนนค่าวิทยากรรมการ
3. นางพิมพา ชุมจันทร์โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางสาวดวงจันทร์ สาเกตุโรงเรียนหนองน้ำใสกรรมการ
5. นางสาวนัยนา ตรงด่านกลางโรงเรียนบ้านใหม่สำโรงกรรมการ
6. นางสาวรจนา สุรินทร์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง4กรรมการ
7. นางบุญสม เถาะสูงเนินโรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวสุพรรณี สงครามรอดโรงเรียนวันอาสาพัฒนา2520กรรมการ
2. นายศิวุทธ กุศลพรสร้างโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดงกรรมการ
3. นางสาววรรณภา สมบัติไทยโรงเรียนประชารัฐวิทยากรรมการ
4. นางพิษณุลักษณ์ บุญทวีโรงเรียนบ้านหนองหมากกรรมการ
5. นางบังอร เพียซ้ายโรงเรียนบ้านแก่นท้าวกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายอธิวัฒน์ ธีรเศรษฐีโรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520ประธานกรรมการ
2. นางนภลักษณ์ โทชนบทโรงเรียนบ้านปากช่อง (คุรุสามัคคี ๑)กรรมการ
3. นางสาวชนัฐ์กานต์ ผลวีระศักดิ์โรงเรียนบ้านลาดบัวขาวกรรมการ
4. นางสาววิลาวรรณ อามาตมนตรีโรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์กรรมการ
5. นางสาวชุติมา ทุนสูงเนินโรงเรียนอัจฉรากรรมการ
6. นางสุมาลัย ทอสูงเนินโรงเรียนโค้งยางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสมหมาย กิติภัทรชัยโรงเรียนบ้านลาดบัวขาวประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพยวรรณ จึงศรีพันธุ์โรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
3. นางพิกุล แสงหิรัญโรงเรียนบ้านปากช่อง (คุรุสามัคคี ๑)กรรมการ
4. นางสาวนุชนี หินจำปาโรงเรียนหนองน้ำใสกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายพิชัย สมพงษ์โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวนีย์ ทรายจังหรีดโรงเรียนเสนารัฐวิทยากรรมการ
3. นางสาวรัตนา สวัสดิ์ดลโรงเรียนนาหว้าไตรประชาคมกรรมการ
4. นางสาวลลิตา พรทั้งสี่โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520กรรมการ
5. นางสาวลัดดาวัลย์ เอี่ยมสูงเนินโรงเรียนหนองน้ำใสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางณัฐฐินันท์ ธรรมมะจิตติ์โรงเรียนบ้านแก่นท้าวประธานกรรมการ
2. นางนิติยา ชูจารย์โรงเรียนกิริวัฒนศักดิ์กรรมการ
3. นางมัลลิกา รามมะมะโรงเรียนบ้านหินดาดกรรมการ
4. นางกาญจนา วงษ์แสนโรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคีกรรมการ
5. นางวิไลลักษณ์ เรืองเกษมโรงเรียนหนองแวงพิทยาคมกรรมการ
6. นางอุษา ยอดเมืองโรงเรียนบ้านปางแก(สภาประชานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายชูชีพ นฤสุขโรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางโสภาพร ถาวรกูลโรงเรียนวัดกลางดงกรรมการ
3. นายสูงศักดิ์ แผ้วสูงเนินโรงเรียนบุตาสงกรรมการ
4. นายอานนท์ วงศ์ปัสสะโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2กรรมการ
5. นางจารุมาศ เทพวิญญากิจโรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางดวงพร ชัยเวชโรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายจิรยุทธ เพ็งลองตองโรงเรียนโนนกราดสามัคคีกรรมการ
3. นายวีระ ทดสูงเนินโรงเรียนบ้านหนองเบนกรรมการ
4. นายประวิทย์ เจริญผิวโรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวสมสวย แจ่มเรือนโรงเรียนบ้านโนนสง่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสุรินทร์ บัวคำโรงเรียนบ้านหนองตาแก้วประธานกรรมการ
2. นายวิวัติ ศรีเงินยวงโรงเรียนบ้านหนองสาหร่ายกรรมการ
3. นางสาวอรอนงค์ สุขตะคุโรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์กรรมการ
4. นางฤทัยวรรณ อำภาพันธ์โรงเรียนทับ 6 วิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวอุไรวรรณ ภูจ่าพลโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายโกต๋อง บุญโสมโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มประธานกรรมการ
2. นางอรุณี จงปั้นโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวสุทิตา ถึงนาคโรงเรียนประชารัฐวิทยากรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ นึกอุ่นจิตรโรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยากรรมการ
5. นางประภาพรรณ กางบุญเรืองโรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางรัชฎาภรณ์ หิรัญโรจน์โรงเรียนสง่าพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางดวงนภา เปรื่องนนท์โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นายประธีป รับขวัญโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4กรรมการ
4. นางจริญญา ทองคร่ำโรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520กรรมการ
5. นางศิราณี ฤทธิเดชโรงเรียนบ้านปางแก(สภาประชานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายนิกร ธานีวรรณโรงเรียนบ้านวังกระสวยประธานกรรมการ
2. นายธงชัย ตอบกลางโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4กรรมการ
3. นางมาลี ลายประดิษฐ์โรงเรียนบ้านหนองเบนกรรมการ
4. นางศิวพร เหนือคูเมืองโรงเรียนบ้านห้วยไผ่กรรมการ
5. นายบุญทริกศร บุญกุศลโรงเรียนทับ 6 วิทยาคารกรรมการ
6. นายวิชัย จันทร์สูงเนินโรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายวีรยุทธ เวกสูงเนินผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยประธานกรรมการ
2. นายอธิวัฒน์ ชมตะคุโรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคารกรรมการ
3. นางมาลี อังคุณานุวัติศึกษานิเทศก์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายวีรยุทธ เวกสูงเนินผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยประธานกรรมการ
2. นายบรรจด โกะสูงเนินโรงเรียนบ้านแก่นท้าวกรรมการ
3. นายวิรัตน์ ชมตะคุโรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคารกรรมการ
4. นายสุเทพ รังสูงเนินโรงเรียนบ้านกุดชนวนฯกรรมการ
5. นางมาลี อังคุณานุวัติศึกษานิเทศก์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายวีรยุทธ เวกสูงเนินผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยประธานกรรมการ
2. นางกมลทิพย์ มะแม้นโรงเรียนบ้านสองครกรรมการ
3. นายนิกร ธานีวรรณโรงเรียนบ้านวังกระสวยกรรมการ
4. นายวิรัตน์ ชมตะคุโรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคารกรรมการ
5. นางมาลี อังคุณานุวัติศึกษานิเทศก์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายวีรยุทธ เวกสูงเนินผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยประธานกรรมการ
2. นางพิลาศลักษณ์ คำพิมูลโรงเรียนบ้านขนงพระใต้กรรมการ
3. นายธนวัฒน์ หุนสูงเนินโรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์กรรมการ
4. นายวิรัตน์ ชมตะคุโรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคารกรรมการ
5. นายรัตนสถิตย์ อุดมโรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยากรรมการ
6. นางมาลี อังคุณานุวัติศึกษานิเทศก์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายวีรยุทธ เวกสูงเนินผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยประธานกรรมการ
2. นางจามรี วรสุนทรโรงเรียนบ้านนา (ประสิทธิ์วิทยาคาร)กรรมการ
3. นายวิรัตน์ ชมตะคุโรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคารกรรมการ
4. นางมาลี อังคุณานุวัติศึกษานิเทศก์กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. จ.ส.ท.กายสิทธิ์ ศุภเดชวิวัฒน์โรงเรียนแหลมทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
2. นางแพรวตา บุญมากโรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีกรรมการ
3. นางกัลยา โปร่งสันเทียะโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวชฎาถร สอนสืบโรงเรียนหนองแวงพิทยาคมกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวศรีสุนันท์ ต่ายแสงโรงเรียนบ้านสองครกรรมการ
2. นางรัตนาวดี เขียมพรมโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
3. นางนิตยา รุ่งเรืองโรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคารกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางรุ่งอรุณ สุขวชิราเดชาโรงเรียนบ้านถนนคด(ศรีวิทยาคาร)กรรมการ
2. นางประไพ คำดวงโรงเรียนหนองแวงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสิริกุล สุระโสโรงเรียนซับน้อยกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางมะลิษา บรรณาภูมิโรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคีกรรมการ
2. นางสาวนภาวรรณ โพธิกะมนโรงเรียนหนองแวงพิทยาคมกรรมการ
3. นายธำรงเกียรติ ขามจัตุรัสโรงเรียนประราชราษฏ์สามัคคีกรรมการ
4. นางจิตตา ที่หนองสังข์โรงเรียนบ้านนาใหญ่กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางเบญจวรรณ ผิวเมืองปักโรงเรียนบ้านหนองห่าน(ประชาสามัคคี)กรรมการ
2. นายจารึก เลิศสำโรงโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นายกฤษณะ โดดจันทึกโรงเรียนบ้านกุดชะนวน "รัฐราษฏร์สวัสดิ์อุทิศ"กรรมการ
4. นางสาวศุภรัตน์ วงศ์สวัสดิ์โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคมกรรมการ
5. นายอาคม เวียงดินดำโรงเรียนบ้านซับเศรษฐีกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางเบญจวรรณ ผิวเมืองปักโรงเรียนบ้านหนองห่าน(ประชาสามัคคี)กรรมการ
2. นายจารึก เลิศสำโรงโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นายกฤษณะ โดนจันทึกโรงเรียนบ้านกุดชะนวนฯกรรมการ
4. นางสาวศุภรัตน์ วงศ์สวัสดิ์โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคมกรรมการ
5. นายอาคม เวียงดินดำโรงเรียนบ้านซับเศรษฐีกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายประกอบ สอนใหม่โรงเรียนจตุรคามสามัคคีกรรมการ
2. นางจรรยา ติดตารัมย์โรงเรียนบ้านหนองสาหร่ายกรรมการ
3. นางเพ็ญลดา ใจปิงโรงเรียนอนุบาลอัจฉรากรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสำราญ แต่งพลกรังโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
2. นางกฤษณา วรรณ์โกษิตย์โรงเรียนบ้านทะเลกรรมการ
3. นางสาวพรธิดา ราชสูงเนินโรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์กรรมการ
4. นางสาวภี บุบผาพรมราชโรงเรียนบ้านหนองห่านฯกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายชาตรี ดวงแจ่มใสโรงเรียนบ้านกุดหัวช้างกรรมการ
2. นางนันท์ณรัตน์ สิทธิมณีวรรณโรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายพรศล หัดขุนทดโรงเรียนหนองน้ำใสกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายชลิต รัตนแสงโรงเรียนบ้านห้วยตะคร้อกรรมการ
2. นางประทินทิพย์ แสงทะมาศโรงเรียนโคกมะกอกกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ มหามาตย์โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์กรรมการ
4. นางสาวสุพิศ รัศมีเพ็ญโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นางอนงค์ ประทุมวันโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายประสิทธิ์ ขันโคกกรวดโรงเรียนบ้านกุดจิกกรรมการ
2. นายวิเชียร ม่วงมุขโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
3. นางเพชรรัตน์ เพชรแสนโรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210กรรมการ
4. นางสาววาริน เชิญกลางโรงเรียนบ้านหนองหมากกรรมการ
5. นางทวีพร เชาว์สันเทียะโรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคารกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางวิระดา นาสูงเนินโรงเรียนบ้านสระเพลงกรรมการ
2. นางนภา ศรีเงินยวงโรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยากรรมการ
3. นางสุกฤตา ศุภเดชวิวัฒน์โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายธรรมนูญ ชัยศัตราโรงเรียนโนนค่าวิทยากรรมการ
2. นางสาวมณฑิรา นิยากรโรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์กรรมการ
3. นายอานนท์ โสกะสังโรงเรียนบ้านหนองเบนกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นายชินโชติ ศิลาโชติโรงเรียนบ้านโนนสง่ากรรมการ
2. นางสาวนัชชพร ไพโพธิ์โรงเรียนบ้านแก่นท้าวกรรมการ
3. นายกฤษณะ เนาว์วงษ์โรงเรียนโค้งยางวิทยากรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายสมมิตร ไขชัยภูมิบ้านวังรางใหญ่กรรมการ
2. นายราชัณย์ ดงเรืองศรีประชารัฐวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุจิตรา มีศิลป์บ้านซับตะเคียนกรรมการ
4. นายวิษณุ จัดจอหอบ้านคลองยางกรรมการ
5. นายกฤตภาส ลอยเศรษฐีบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี1)กรรมการ
6. นายอรุณ ภูมิจันทึกบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี1)กรรมการ
7. นายวิชาญ ผิวสำอางค์บ้านมะเกลือใหม่กรรมการ
8. นางนิภาพร ปัญจภักดีบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210กรรมการ
9. นางสาวศุภลักษณ์ ประดาเจียรวนนท์อุทิศ1กรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายวิชาญ ผิวสำอางค์บ้านมะเกลือใหม่กรรมการ
2. นางนิภาพร ปัญจภักดีบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210กรรมการ
3. นางสาวศุภลักษณ์ ประดาเจียรวนนท์อุทิศ1กรรมการ
4. นายกฤตภาส ลอยเศรษฐีบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี1)กรรมการ
5. นายสมมิตร ไขชัยภูมิบ้านวังรางใหญ่กรรมการ
6. นายราชัณย์ ดงเรืองศรีประชารัฐวิทยากรรมการ
7. นางสาวสุจิตรา มีศิลป์บ้านซับตะเคียนกรรมการ
8. นายวิษณุ จัดจอหอบ้านคลองยางกรรมการ
9. นายอรุณ ภูมิจันทึกบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี1)กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางธณิศรา แสนจริงคลองไทรวิทยาสิทธิ์กรรมการ
2. นายฉัตรชัย กาญจนสุคนธ์อนุบาลอัจฉรากรรมการ
3. นายอำนวย โกศลคลองไทรวิทยาสิทธิ์กรรมการ
4. นายคมสันต์ ขุมกระโทกบ้านวังโรงใหญ่สามัคคีกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีทศพล อำมะพระบ้านซับเศรษฐีกรรมการ
2. นายภรภัทร เกื้อฐิติพรอนุบาลประชารัฐสามัคคีกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย บุพตาคีรีวัฒนากรรมการ
4. นายพิพัฒน์ชัย นาคทองสุขนิยมมิตรวิทยาคารกรรมการ
5. นายพลาพล กลมลีนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5กรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายวิทยา พันธุ์แก้วโรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร)กรรมการ
2. นางสาวลลนา ชาญณรงค์โรงเรียนอนุบาลอัจฉรากรรมการ
3. นางสุจินดา สิงหวรวงศ์โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1กรรมการ
4. นางอารมณ์ บรรเทิงโรงเรียนบ้านหนองสาหร่ายกรรมการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายวิทยา พันธุ์แก้วโรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร)กรรมการ
2. นางสาวลลนา ชาญณรงค์โรงเรียนอนุบาลอัจฉรากรรมการ
3. นางสุจินดา สิงหวรวงศ์โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1กรรมการ
4. นางอารมณ์ บรรเทิงโรงเรียนบ้านหนองสาหร่ายกรรมการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายวิทยา พันธุ์แก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร)กรรมการ
2. นางสาวลลนา ชาญณรงค์โรงเรียนอนุบาลอัฉรากรรมการ
3. นางสุจินดา สิงห์วรวงศ์โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ1กรรมการ
4. นางอารมณ์ บรรเทิงโรงเรียนบ้านหนองสาหร่ายกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายชัชชัย คำพุชโรงเรียนบ้านใหม่สำโรงกรรมการ
2. นางถนอมรัชต์ ดันนอกโรงเรียนบ้านมะค่างามกรรมการ
3. นายโสภณ สวยขุนทดโรงเรียนบ้านหนองสาหร่ายกรรมการ
4. นายปราโมทย์ สิงหวรวงศ์โรงเรียนทับ 6 วิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายชัชชัย คำพุชโรงเรียนบ้านใหม่สำโรงกรรมการ
2. นางถนอมรัชต์ ดันนอกโรงเรียนบ้านมะค่างามกรรมการ
3. นายโสภณ สวยขุนทดโรงเรียนบ้านหนองสาหร่ายกรรมการ
4. นายปราโมทย์ สิงหวรวงศ์โรงเรียนทับ 6 วิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายชัชชัย คำพุชโรงเรียนบ้านใหม่สำโรงกรรมการ
2. นางถนอมรัชต์ ดันนอกโรงเรียนบ้านมะค่างามกรรมการ
3. นายโสภณ สวยขุนทดโรงเรียนบ้านหนองสาหร่ายกรรมการ
4. นายปราโมทย์ สิงหวรวงศ์โรงเรียนทับ 6 วิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสะอาด จันทร์ทองโรงเรียนบ้านมะค่างามกรรมการ
2. นางพริ้มเพรา ทิพย์บรรจงโรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี ๑)กรรมการ
3. นางสุภาวดี วาจาดีโรงเรียนบ้านโศกน้อยกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสะอาด จันทร์ทองโรงเรียนบ้านมะค่างามกรรมการ
2. นางสุภาวดี วาจาดีโรงเรียนบ้านโศกน้อยกรรมการ
3. นางพริ้มเพรา ทิพย์บรรจงโรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1)กรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายเผด็จ โมฆะรัตน์โรงเรียนบ้านหนองน้ำใสกรรมการ
2. นายเจนพจน์ ยกบัตรโรงเรียนบ้านหนองห่าน(ประชาสามัคคี)กรรมการ
3. นางแววมณี นิลเชษฐ์โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210กรรมการ
4. นายสมมิตร ทับสูงเนินโรงเรียนบ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล)กรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายเผด็จ โมฆะรัตน์โรงเรียนหนองน้ำใสกรรมการ
2. นายเจนพจน์ ยกบัตรโรงเรียนบ้านหนองห่าน(ประชาสามัคคี)กรรมการ
3. นางแววมณี นิลเชษฐ์โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210กรรมการ
4. นายสมมิตร ทับสูงเนินโรงเรียนบ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล)กรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายเผด็จ โมฆะรัตน์โรงเรียนหนองน้ำใสกรรมการ
2. นายเจนพจน์ ยกบัตรโรงเรียนบ้านหนองห่าน(ประชาสามัคคี)กรรมการ
3. นางแววมณี นิลเชษฐ์โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210กรรมการ
4. นายสมมิตร ทับสูงเนินโรงเรียนบ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสะอาด จันทร์ทองโรงเรียนบ้านมะค่างามกรรมการ
2. นางพริ้มเพรา ทิพย์บรรจงโรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี ๑)กรรมการ
3. นางสุภาวดี วาจาดีโรงเรียนบ้านโศกน้อยกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายบุญยิ่ง ครึนสันเทียะโรงเรียนบ้านนากลางกรรมการ
2. นายสุภเดช อินอิ่มโรงเรียนหนองแวงพิทยาคมกรรมการ
3. นายวิทยา เจือจันทึกโรงเรียนคีรีวัฒนากรรมการ
4. นายสุชาติ ปทุมนุกูลศรีโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายบุญยิ่ง ครึนสันเทียะโรงเรียนบ้านนากลางกรรมการ
2. นายวิทยา เจือจันทึกโรงเรียนคีรีวัฒนากรรมการ
3. นายสุภเดช อินอิ่มโรงเรียนหนองแวงพิทยาคมกรรมการ
4. นายสุชาติ ปทุมนุกูลศรีโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายบุญยิ่ง ครึนสันเทียะโรงเรียนบ้านนากลางกรรมการ
2. นายวิทยา เจือจันทึกโรงเรียนคีรีวัฒนากรรมการ
3. นายสุภเดช อินอิ่มโรงเรียนหนองแวงพิทยาคมกรรมการ
4. นายสุชาติ ปทุมนุกูลศรีโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายวีระ เลิศจันทึกข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายมานะ กอสูงเนินโรงเรียนเสนารัฐวิทยาคารกรรมการ
3. นายพิทักษ์ ดาทองโรงเรียนหนองซ่อมตะเคียนงามกรรมการ
4. นายแสงอรุณ รังกำเนิดโรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางกัญญาภัค กีรติโสภากุลโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายวีระ เลิศจันทึกข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายมานะ กอสูงเนินโรงเรียนเสนารัฐวิทยาคารกรรมการ
3. นายพิทักษ์ ดาทองโรงเรียนหนองซ่อมตะเคียนงามกรรมการ
4. นายแสงอรุณ วังกำเนิดโรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางกัญญาภัค กีรติโสภากุลโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายวีระ เลิศจันทึกข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายมานะ กอสูงเนินโรงเรียนเสนารัฐวิทยาคารกรรมการ
3. นายพิทักษ์ ดาทองโรงเรียนหนองซ่อมตะเคียนงามกรรมการ
4. นายแสงอรุณ วังกำเนิดโรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางกัญญาภัค กีรติโสภากุลโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายวีระ เลิศจันทึกข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายมานะ กอสูงเนินโรงเรียนเสนารัฐวิทยาคารกรรมการ
3. นายพิทักษ์ ดาทองโรงเรียนหนองซ่อมตะเคียนงามกรรมการ
4. นายแสงอรุณ วังกำเนิดโรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางกัญญาภัค กีรติโสภากุลโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายวีระ เลิศจันทึกข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายมานะ กอสูงเนินโรงเรียนเสนารัฐวิทยาคารกรรมการ
3. นายพิทักษ์ ดาทองโรงเรียนหนองซ่อมตะเคียนงามกรรมการ
4. นายแสงอรุณ วังกำเนิดโรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางกัญญาภัค กีรติโสภากุลโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายมานะ เลิศจันทึกข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายมานะ กอสูงเนินโรงเรียนเสนารัฐวิทยาคารกรรมการ
3. นายพิทักษ์ ดาทองโรงเรียนหนองซ่อมตะเคียนงามกรรมการ
4. นายแสงอรุณ วังกำเนิดโรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางกัญญาภัค กีรติโสภากุลโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายวีระ เลิศจันทึกข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายมานะ กอสูงเนินโรงเรียนเสนารัฐวิทยาคารกรรมการ
3. นายพิทักษ์ ดาทองโรงเรียนหนองซ่อมตะเคียนงามกรรมการ
4. นายแสงอรุณ วังกำเนิดโรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางกัญญาภัค กีรติโสภากุลโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายวีระ เลิศจันทึกข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายมานะ กอสูงเนินโรงเรียนเสนารัฐวิทยาคารกรรมการ
3. นายพิทักษ์ ดาทองโรงเรียนหนองซ่อมตะเคียนงามกรรมการ
4. นายแสงอรุณ วังกำเนิดโรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางกัญญาภัค กีรติโสภากุลโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายวีระ เลิศจันทึกข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายมานะ กอสูงเนินโรงเรียนเสนารัฐวิทยาคารกรรมการ
3. นายพิทักษ์ ดาทองโรงเรียนหนองซ่อมตะเคียนงามกรรมการ
4. นายแสงอรุณ วังกำเนิดโรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางกัญญาภัค กีรติโสภากุลโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายวีระ เลิศจันทึกข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายมานะ กอสูงเนินโรงเรียนเสนารัฐวิทยาคารกรรมการ
3. นายพิทักษ์ ดาทองโรงเรียนหนองซ่อมตะเคียนงามกรรมการ
4. นายแสงอรุณ วังกำเนิดโรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางกัญญาภัค กีรติโสภากุลโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายวีระ เลิศจันทึกข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายมานะ กอสูงเนินโรงเรียนเสนารัฐวิทยาคารกรรมการ
3. นายพิทักษ์ ดาทองโรงเรียนหนองซ่อมตะเคียนงามกรรมการ
4. นายแสงอรุณ วังกำเนิดโรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางกัญญาภัค กีรติโสภากุลโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายวีระ เลิศจันทึกข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายมานะ กอสูงเนินเสนารัฐวิทยาคารกรรมการ
3. นายพิทักษ์ ดาทองหนองซ่อมตะเคียนยางกรรมการ
4. นายแสงอรุณ รังกำเนิดชินวงค์อุปถัมท์กรรมการ
5. นางกัญญาภัค กีรติโสภากุลบ้านวังไทรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายวีระ เลิศจันทึกข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายมานะ กอสูงเนินเสนารัฐวิทยาคารกรรมการ
3. นายพิทักษ์ ดาทองหนองซ่อมตะเคียนยางกรรมการ
4. นายแสงอรุณ รังกำเนิดชินวงค์อุปถัมท์กรรมการ
5. นางกัญญาภัค กีรติโสภากุลบ้านวังไทรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายวีระ เลิศจันทึกข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายมานะ กอสูงเนินโรงเรียนเสนารัฐวิทยาคารกรรมการ
3. นายพิทักษ์ ดาทองโรงเรียนหนองซ่อมตะเคียนงามกรรมการ
4. นายแสงอรุณ วังกำเนิดโรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางกัญญาภัค กีรติโสภากุลโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายวีระ เลิศจันทึกข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายมานะ กอสูงเนินเสนารัฐวิทยาคารกรรมการ
3. นายพิทักษ์ ดาทองหนองซ่อมตะเคียนยางกรรมการ
4. นายแสงอรุณ รังกำเนิดชินวงค์อุปถัมท์กรรมการ
5. นางกัญญาภัค กีรติโสภากุลบ้านวังไทรกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายวีระ เลิศจันทึกข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายมานะ กอสูงเนินเสนารัฐวิทยาคารกรรมการ
3. นายพิทักษ์ ดาทองหนองซ่อมตะเคียนยางกรรมการ
4. นายแสงอรุณ รังกำเนิดชินวงค์อุปถัมท์กรรมการ
5. นางกัญญาภัค กีรติโสภากุลบ้านวังไทรกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายวีระ เลิศจันทึกข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายมานะ กอสูงเนินผู้อำนวยการโรงเรียนเสนารัฐวิทยาคารกรรมการ
3. นายพิทักษ์ ดาทองโรงเรียนซ่อมตะเคียนงามกรรมการ
4. นายแสงอรุณ รังกำเนิดโรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางกัญญาภัค กีรติโสภากุลโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายวีระ เลิศจันทึกข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายมานะ กอสูงเนินเสนารัฐวิทยาคารกรรมการ
3. นายพิทักษ์ ดาทองหนองซ่อมตะเคียนยางกรรมการ
4. นายแสงอรุณ รังกำเนิดชินวงค์อุปถัมท์กรรมการ
5. นางกัญญาภัค กีรติโสภากุลบ้านวังไทรกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายวีระ เลิศจันทึกข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายมานะ กอสูงเนินเสนารัฐวิทยาคารกรรมการ
3. นายพิทักษ์ ดาทองหนองซ่อมตะเคียนยางกรรมการ
4. นายแสงอรุณ รังกำเนิดชินวงค์อุปถัมท์กรรมการ
5. นางกัญญาภัค กีรติโสภากุลบ้านวังไทรกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายวีระ เลิศจันทึกข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายมานะ กอสูงเนินเสนารัฐวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายเจริญชัย ธุระธรรมโรงเรียนลาดบัวขาวกรรมการ
2. นายเสนีย์ ทับทันโรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร)กรรมการ
3. นายอนุจิตร นนท์เรืองฤทธิ์โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์กรรมการ
4. นายประมาณ เชื้อสูงเนินโรงเรียนคีรีวัฒนากรรมการ
5. นายสุรเชตุ สมบัติสินข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายชัย บัติสูงเนินโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการ
2. นายสมทรัพย์ อินทร์พันธ์โรงเรียนโนนกุ่มมิตรภาพที่210กรรมการ
3. นายสมควร แก้วชูศิลป์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายสิทธินันท์ ภูลายศรีโรงเรียนบ้านส้มกบงามกรรมการ
5. นางสุภัคฐิต์ชาภัท บุญสูงเนินโรงเรียนบ้านโป่งกระสังกรรมการ
6. นางภรชวรรณ ลักษณะเพชรข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. นางศศิธร จ่าพิมายโรงเรียนอนุบาลประชารัฐกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชัย บัติสูงเนินผู้อำนวยการรโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการ
2. นางศศิธร จ๋าพิมายผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีกรรมการ
3. นายสมควร แก้วชูศิลป์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายสมทรัพย์ อินทร์พันธ์โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210กรรมการ
5. นายสิทธินันท์ ภูลายศรีโรงเรียนบ้านส้มกบงามกรรมการ
6. นางสุภัคฐิต์ชาภัท บุญสูงเนินโรงเรียนวัดมิตรภาพวนารามกรรมการ
7. นางกรชวรรณ ลักษณะเพชรข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายชัย บัติสูงเนินโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการ
2. นายสมควร แก้วชูศิลป์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางศศิธร จ๋าพิมายโรงเรียนอนุบาลประชาราษฎ์สามัคคีกรรมการ
4. นายสมทรัพย์ อินทร์พันธ์โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่210กรรมการ
5. นายสิทธินันท์ ภูลายศรีโรงเรียนบ้านส้มกบงามกรรมการ
6. นางสุภัคฐิต์ชาภัท บุญสูงเนินโรงเรียนวัดมิตรภาพวนารามกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชัย บัติสูงเนินผู้อำนวยการโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการ
2. นายสมควร แก้วชูศิลป์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายสมทรัพย์ อินทร์พันธ์โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210กรรมการ
4. นายสิทธินันท์ ภูลายศรีโรงเรียนบ้านส้มกบงามกรรมการ
5. นางกรชวรรณ ลักษณะเพชรข้าราชการบำนาญกรรมการ
6. นางสุภัคฐิต์ชาภัท บุญสูงเนินโรงเรียนวัดมิตรภาพวนารามกรรมการ
7. นางศศิธร จ๋าพิมายผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวาด โปร่งสันเทียะโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
2. นางปณดา โภชน์สาลีโรงเรียนบ้านกุดขมิ้นกรรมการ
3. นางกิตติพร โพธิ์ทองโรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์กรรมการ
4. นางสาวอมรทิพย์ ทิพย์ประทุมนักวิเคราะห์แผนและนโยบาย สพป.นม.ภกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายวาด โปร่งสันเทียะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
2. นางปณตา โภชน์สาลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดขมิ้นกรรมการ
3. นางกิตติพร โพธิ์ทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์กรรมการ
4. นางสาวอมรทิพย์ ทิพย์ประทุมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวาด โปร่งสันเทียะโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
2. นางปณดา โภชน์สาลีโรงเรียนบ้านกุดขมิ้นกรรมการ
3. นางกิตติพร โพธิ์ทองโรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์ฯกรรมการ
4. นางสาวอมรทิพย์ ทิพย์ประทุมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางอินทิรา หล้าอำพรบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210กรรมการ
2. นางธิวาพร วิริยะมานุวงษ์ระดมวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นางพัชรี วากเนอร์สพป.นครราชสีมา เขต 4กรรมการ
4. นางธนัญญารัตน์ สมจริงบ้านซับตะเคียนกรรมการ
5. นางชัญญา วงศ์อามาตย์บ้านหนองขวางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางอินทิรา หล้าอำพรบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210กรรมการ
2. นางธิวาพร วิริยะมานุวงษ์ระดมวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวธนัญญารัตน์ สมจริงบ้านซับตะเคียนกรรมการ
4. นางพัชรี วากเนอร์สพป.นครราชสีมา เขต 4กรรมการ
5. นางชัญญา วงศ์อามาตย์บ้านหนองขวางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางธิวาพร วิริยะมานุวงษ์ระดมวิทยานุสรณ์กรรมการ
2. นางชัญญา วงศ์อามาตย์บ้านหนองขวางกรรมการ
3. นางิอินทิรา หล้าอำพรบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210กรรมการ
4. นางพัชรี วากเนอร์สพป.นครราชสีมา เขต 4กรรมการ
5. นางสาวธนัญญารัตน์ สมจริงบ้านซับตะเคียนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางอินทิรา หล้าอำพรบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210กรรมการ
2. นางธิวาพร วิริยะมานุวงษ์ระดมวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวธนัญญารัตน์ สมจริงบ้านซับตะเคียนกรรมการ
4. นางพัชรี วากเนอร์สพป.นครราชสีมา เขต 4กรรมการ
5. นางชัญญา วงศ์อามาตย์บ้านหนองขวางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางสาววิรงรอง ปึงสูงเนินโรงเรียนวัดกลางดงกรรมการ
2. นายสมยศ จันทราโรงเรียนวัดวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
3. นายอำพร มหาชนโรงเรียนวัดกลางดงกรรมการ
4. นางพรจิต ทรวงทองหลางโรงเรียนบ้านหนองกกกรรมการ
5. นายสมพงษ์ คบด่านกลางผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับตะเคียนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาววิรงรอง ปึงสูงเนินโรงเรียนวัดกลางดงกรรมการ
2. นายสมยศ จันทราโรงเรียนวัดวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
3. นายอำพร มหาชนโรงเรียนวัดกลางดงกรรมการ
4. นางพรจิต ทรวงทองหลางผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกกกรรมการ
5. นายสมพงษ์ คบด่านกลางผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับตะเคียนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสาววิรงรอง ปึงสูงเนินวัดกลางดงกรรมการ
2. นายสมยศ จันทราวัดวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
3. นายอำพร มหาชนวัดกลางดงกรรมการ
4. นางพรจิต หรวงทองหลางบ้านหนองกกกรรมการ
5. นายสมพร คบด่านกลางบ้านซับตะเคียนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นางอมรรัตน์ แสงจันทร์ราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาวเกณิตา วงศ์นรินทร์วิทยาลัยนาฎศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางวิภาพันธ์ุ วังขนายข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสาวนภาพร ช่างทำด่านขุนทดกรรมการ
5. นางสุธาทิพย์ ทุนทวศีลศักดิ์อนุบาลประชารัฐสามัคคีกรรมการ
6. นางสาวนวรัตน์ รัตนศรีวอสพป.นครราชสีมา เขต 4กรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นางอมรรัตน์ แสงจันทร์ราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาวเกณิตา วงศ์นรินทร์วิทยาลัยนาฎศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางวิภาพันธ์ุ วังขนายข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสาวนภาพร ช่างทำด่านขุนทดกรรมการ
5. นางสุธาทิพย์ ทุนทวศีลศักดิ์อนุบาลประชารัฐสามัคคีกรรมการ
6. นางสาวนวรัตน์ รัตนศรีวอสพป.นครราชสีมา เขต 4กรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางอมรรัตน์ แสงจันทร์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาวเกณิตา วงศ์นรินทร์วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางวิภาพันธุ์ วังขนายข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสาวนภาพร ช่างทำโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
5. นางสุธาทิพย์ ทุนทวศีลศักดิ์โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีกรรมการ
6. นางสาวนวรัตน์ รัตนศรีวอศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 4กรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางวิภาพันธุ์ วังขนายข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ แสงจันทร์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวเกณิตา วงศ์นรินทร์วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นางสาวนภาพร ช่างทำโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
5. นางสุธาทิพย์ ทุนทวีศีลศักดิ์โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีกรรมการ
6. นางสาวนวรัตน์ รัตนศรีวอศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมาเขต4กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสุธาทิพย์ ทุนทวีศีลศักดิ์โรงเรียนอุบาลประชารัฐสามัคคีกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ แสงจันทร์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
3. นางวิภาพันธุ์ วังขนายข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสาวนภาพร ช่างทำโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
5. นางสาวเกณิตา วงศ์นรินทร์วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
6. นางสาวนวรัตน์ รัตนศรีวอศึกษานิเทศก์ สพป.นครราสีมาเขต4กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวนภาพร ช่างทำโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
2. นางวิภาพันธุ์ วังขนายข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวเกณิตา วงศ์นรินทร์วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นางอมรรัตน์ แสงจันทร์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสุธาทิพย์ ทุนทวีศีลศักดิ์โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีกรรมการ
6. นางสาวนวรัตน์ รัตนศรีวอศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมาเขต4กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางอมรรัตน์ แสงจันทร์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาวนภาพร ช่างทำโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
3. นางวิภาพันธ์ วังขนายข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสาวเกณิตา วงศ์นรินทร์วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นางสุธาทิพย์ ทุนทวีศีลศักดิ์โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีกรรมการ
6. นางสาวนวรัตน์ รัตนศรีวอศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 4กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางอมรรัตน์ แสงจันทร์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาวเกณิตา วงศ์นรินทร์วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางวิภาพันธุ์ วังขนายข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสาวนภาพร ช่างทำโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
5. นางสาวนวรัตน์ รัตนศรีวอศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต4กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางอมรรัตน์ แสงจันทร์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาวเกณิตา วงศ์นรินทร์วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางวิภาพันธุ์ วังขนายข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสุธาทิพย์ ทุนทวีศีลศักดิ์โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวนวรัตน์ รัตนศรีวอศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 4กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางอมรรัตน์ แสงจันทร์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาวเกณิกา วงศ์นรินทร์วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางวิภาพันธ์ วังขนายข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสาวนภาพร ช่างทำโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
5. นางสุธาทิพย์ ทุนทวีศีลศักดิ์โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีกรรมการ
6. นางสาวนวรัตน์ รัตนศรีวอศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต4กรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางสาวนวรัตน์ รัตนศรีวอศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต4กรรมการ
2. นางวิภาพันธุ์ วังขนายข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวนภาพร ช่างทำโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
4. นางสาวเกณิตา วงศ์นรินทร์วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นางสุธาทิพย์ ทุนทวีศีลศักดิ์โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีกรรมการ
6. นางอมรรัตน์ แสงจันทร์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นางอมรรัตน์ แสงจันทร์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาวเกณิตา วงศ์นรินทร์วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางวิภาพันธุ์ วังขนายข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสุธาทิพย์ ทุนทวีศีลศักดิ์โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวนภาพร ช่างทำโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
6. นางสาวนวรัตน์ รัตนศรีวอศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 4กรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวสุภนิตย์ ลีนาคปากช่องกรรมการ
2. Miss็Huang MiaomiaoNakhon ratchasima College of Agriculture and Techonlogyกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ ศิริชัยปากช่องกรรมการ
4. นางสาวนาตยา แซ่โหงววังโรงน้อยกรรมการ
5. นางสาวประทุมทิพย์ สุขชูศรีบ้านท่าช้างกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวกนกวรรณ ศิริชัยปากช่องกรรมการ
2. นางสาวสุภนิตย์ ลีนาคปากช่องกรรมการ
3. นางสาวนาตยา แซ่โหงววังโรงน้อยกรรมการ
4. นางสาวประทุมทิพย์ สุขชูศรีบ้านท่าช้างกรรมการ
5. MissTuang MiaoniaoNakhon ratchasima College of Agriculture and Techonlogyกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวสุจิตรา นันตระกูลปากช่องกรรมการ
2. นางสาวสุจิตรา สู้ศึกปากช่องกรรมการ
3. นายธุวนนท์ บาลโพธิ์ไตรรัตน์วิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภนิตย์ ลีนาคปากช่องกรรมการ
2. Miss็Huang MiaomiaoNakhon ratchasima College of Agriculture and Techonlogyกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ ศิริชัยปากช่องกรรมการ
4. นางสาวนาตยา แซ่โหงววังโรงน้อยกรรมการ
5. นางสาวประทุมทิพย์ สุขชูศรีบ้านท่าช้างกรรมการ
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวสุจิตรา นันตระกูลปากช่องกรรมการ
2. นางสาวสุจิตรา สู้ศึกปากช่องกรรมการ
3. นายธุวนนท์ บาลโพธิ์ไตรรัตน์วิทยาคารกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. ว่าที่ร้อยตรีภควัฒน์ อยู่น้อยโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
2. นายวรเศรษฐ์ อภากรวิวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองอีเหลอกรรมการ
3. นายกฤตกร กุลพัฒนตรานนท์โรงเรียนหนองน้ำขุ่นกรรมการ
4. นางสาววชิรา รัตนมุณีวงษ์สพป.นม.4กรรมการ
5. นายสุพรรณ แน่นดีโรงเรียนบ้านหนองสาหร่ายกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายประจักษ์ ชะเอมโรงเรียนเจซี.โคราชอนุสรณ์1กรรมการ
2. นายไพรรัตน์ ยิ้มแย้มโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ พงศ์ภูพนาโรงเรียนเที่ยงธรรมวิทยากรรมการ
4. นายขวัญชัย พรมแสนโรงเรียนบ้านมะค่างามกรรมการ
5. นายพิพัฒน์ชัย นาถทองสุขโรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคารกรรมการ
6. นายบรรจง มรกตโรงเรียนเติมแสงไขกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายชนุตร์ คงเพ็ชร์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง2กรรมการ
2. นายชาติชาย ศรีสังวาลย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง5กรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ สนธิการโรงเรียนบ้านหนองขามวิทยากรรมการ
4. นายศุภฤกษ์ บุญสูงผู้ตรวจการลูกเสือกรรมการ
5. นางพจนี จันทร์สพป.นม.4กรรมการ
6. นายศาสตรา อมรศักดิ์โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายคมสันต์ ขุมกระโทกโรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคีกรรมการ
2. นางนงนาฏ แช่มโกศลสพป.นม.4กรรมการ
3. นายทรงพล ฐานวิสัยโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
4. นายจรินทร์ จันธรรมโรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคารกรรมการ
5. นางนงนุช หงวนสูงเนินสพป.นม.4กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นายทรงพล ฐานวิสัยโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
2. นายคมสันต์ ขุมกระโทกโรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคีกรรมการ
3. นางนงนาฏ แช่มโกศลสพป.นม.4กรรมการ
4. นางนงนุช หงวนสูงเนินสพป.นม.4กรรมการ
5. นายจรินทร์ จันธรรมโรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคารกรรมการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาวสุภัคฌา สมนึกโรงเรียนบ้านหนองเบนกรรมการ
2. นางอิสริยา ขอพ่วงกลางโรงเรียนบ้านโนนเสลากรรมการ
3. นางโสรญา เอียดจุ้ยสพป.นม.4กรรมการ
4. นางสาวรุ่งทิวา นารินทร์โรงเรียนบ้านหนองหมากกรรมการ
5. นางสาวสุนีย์ สุวรรณประทีปโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
6. นางมาลี พงษ์ศรัทธาสินโรงเรียนบ้านหมูสีกรรมการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางวิไลวรรณ เกิดปัญญาโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง1กรรมการ
2. นางจินตนา บุญเลิศโรงเรียนบ้านใหม่(ประชานุสรณ์)กรรมการ
3. นางประภัสสร มณีเนตรโรงเรียนซับเศรษฐีกรรมการ
4. นางเทพศิริ สบายโรงเรียนบ้านมะเกลือเก่ากรรมการ
5. นางสาวเบญจมาศ ทรงเสรีโรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคีกรรมการ
6. นางโสรญา เอียดจุ้ยสพป.นม.4กรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางบุษบง ตองหว้านโรงเรียนหนองแวงพทยาคมกรรมการ
2. นางวีรวรรณ เคนผาพงศ์โรงเรียนบ้านเขาวงกรรมการ
3. นางธนิกา กรีชาพลโรงเรียนบ้านท่าเลื่อนกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางเปรมยุดา สิทธิปกรณ์โรงเรียนถนนมิตรภาพประธานกรรมการ
2. นางธนิกา กรีชาพลโรงเรียนบ้านท่าเลื่อนกรรมการ
3. นางวีรวรรณ เคนผาพงศ์โรงเรียนบ้านเขาวงกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายบำรุง ใหญ่สูงเนินโรงเรียนบ้านนากลางกรรมการ
2. นายสราวุฒิ วาจาดีโรงเรียนบ้านโนนกระโดนกรรมการ
3. นางสาวสมร แพงสอนโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
4. นางสาวพัชราพร อุดมทรัพย์โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคารกรรมการ
5. นางนภักษร จรจันทึกโรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นายประพัฒน์ ศิริโสมโรงเรียนบ้านวังรางใหญ่กรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ราชพลแสนโรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคารกรรมการ
2. นางสาวรุ่งตะวัน สหุนันท์โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐกรรมการ
3. นางสาวสกุณา สมณะโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
4. นายวัฒนา กุดนอกโรงเรียนหนองน้ำใสกรรมการ
5. นายวิทยา พัฒนาโชติโรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายธนาพจน์ ศรีคำเวียงโรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยากรรมการ
2. นายภูวดล คำพิมูลโรงเรียนขนงพระใต้กรรมการ
3. นายชิตพล ศรีคำมาโรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคีกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ ปกสุขโรงเรียนบ้านดอนเมืองกรรมการ
5. นายสมิทธิ์ สมานพงษ์โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่ากรรมการ
6. นายวิบูลย์ จันทดวงโรงเรียนบ้านคลองดินดำกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวสมนึก คุ้มกลางโรงเรียนวัดโขนงพระเหนือกรรมการ
2. นายทีปพัฒน์ พรมวงศ์โรงเรียนบ้านเขาแก้วกรรมการ
3. นายศุภวุฒิ แนมกลางโรงเรียนบ้านซับใต้กรรมการ
4. นางสาวสุพรรณษา ภาวจันทึกโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
5. นายวิทยา พัฒนโชติโรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นางจิราพร แต่งพลกรังโรงเรียนบ้านหนองเบนกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสมนึก คุ้มกลางโรงเรียนวัดขนงพระเหนือกรรมการ
2. นายศุภวุฒิ แนมกลางโรงเรียนบ้านซับใต้กรรมการ
3. นายทีปพัฒน์ พรหมวงศ์โรงเรียนบ้านเขาแก้วกรรมการ
4. นางสาวสุพรรณษา ภาวจันทึกโรงเรียนหนองม่วงกรรมการ
5. นางจิราพร แต่งพลกรังโรงเรียนบ้านหนองเบนกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางเพ็ญศรี สุขโขโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4กรรมการ
2. นางสาวนุสรา สิงห์พยัคเดชโรงเรียนบ้านหนองกะทุ่มกรรมการ
3. นายปรีชา ดวดสูงเนินโรงเรียนหนองแวงพิทยาคมกรรมการ
4. นางเนตรนภา สีโนรักษ์ โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวจินตนา ญาติปราโมทย์โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์กรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศรี สุขโขโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4กรรมการ
2. นางสาวนุสรา สิงห์พยัคเดชโรงเรียนบ้านหนองกะทุ่มกรรมการ
3. นายปรีชา ดวดสูงเนินโรงเรียนหนองแวงพิทยาคมกรรมการ
4. นางเนตรนภา สีโนรักษ์โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวจินตนา ญาติปราโมทย์โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์กรรมการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายพิทยา บุญมาใสโรงเรียนหนองน้ำขุ่นกรรมการ
2. นางชนิกานต์ โชติจันทึกโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
3. นางสาวชัญญนิษฐ์ วงศ์หริรักษ์โรงเรียนบ้านหนองตาแก้วกรรมการ
4. นายสุธี โคตรสีโรงเรียนบ้านวังรางกรรมการ
5. นายจิรวัฒน์ เยินสูงเนินโรงเรียนบ้านกุดจิกกรรมการ
6. นางสาวณัชชา คำสัตย์ โรงเรียนบ้านสระเพลงกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายแพรุ่ง สีโนรักษ์โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีกรรมการ
2. นางณัฐชนน โพธิ์อ่อนโรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคารกรรมการ
3. นางเนตรนภา สีโนรักษ์โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีกรรมการ
4. นายพิทยา บุุญมาใสโรงเรียนหนองน้ำขุ่นกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางสาวรุ่งตะวัน สหุนันท์ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐกรรมการ
2. นายบุณยสิทธิ์ บุญธิติพันธ์โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวสกุณา สมณะโรงเรียนบ้านวังไทร กรรมการ
4. นายปรีชา ราชพลแสนโรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวสุนิสา ทันจันทร์โรงเรียนหนองแวงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายบุณยสิทธิ์ บุญธิติพันธ์โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
2. นางสาวสกุณา สมณะโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
3. นางสาวรุ่งตะวัน สหุนันท์โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐกรรมการ
4. นางสาวสุนิสา ทันจันทร์โรงเรียนหนองแวงพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายณัฐวุฒิ ปกสุขโรงเรียนบ้านดอนเมืองกรรมการ
2. นายทีปพัฒน์ พรหมวงศ์โรงเรียนบ้านเขาแก้วกรรมการ
3. นายวัฒนา กุดนอกโรงเรียนหนองน้ำใสกรรมการ
4. นางสาวสุพรรณษา ภาวจันทึกโรงเรียนหนองม่วงกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นางสาวณัฐณิชา ทองดาดาดโรงเรียนเบทาโกรวิทยากรรมการ
2. นายธนาพจน์ ศรีคำเวียงโรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยากรรมการ
3. นางสาวณัฐิรา หาญสูงเนินโรงเรียนบ้านโคกมะกอกกรรมการ
4. นางสาวรินรดา รักศิริวัฒนาโรงเรียนอนุบาลอัจฉรากรรมการ
5. นายไตรรงค์ ชาติวงศ์โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคีกรรมการ
6. นางณัฐชนน โพธิ์อ่อนโรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นางสาวรินรดา รักศิริวัฒนาโรงเรียนอนุบาลอัจฉรากรรมการ
2. นางสาวณัฐิรา หาญสูงเนินโรงเรียนบ้านโคกมะกอกกรรมการ
3. นางสาวณัฐณิชา ทองดาดาดโรงเรียนเบทาโกรวิทยากรรมการ
4. นายธนาพจน์ ศรีคำเวียงโรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยากรรมการ
5. นายไตรรงค์ ชาติวงศ์โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคีกรรมการ
6. นายบูรพา อุทัยกันโรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาวกรรมการ
7. นางณัฐชนน โพธิ์อ่อนโรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายธนาพจน์ ศรีคำเวียงโรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยากรรมการ
2. นางสาวณัฐิรา หาญสูงเนินโรงเรียนบ้านโคกมะกอกกรรมการ
3. นางสาวรินรดา รักศิริวัฒนาโรงเรียนอนุบาลอัจฉรากรรมการ
4. นางสาวณัฐณิชา ทองดาดาดโรงเรียนเบทาโกรวิทยากรรมการ
5. นายไตรรงค์ ชาติวงศ์โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคีกรรมการ
6. นางณัฐชนน โพธิ์อ่อนโรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคารกรรมการ
7. นายบูรพา อุทัยกันโรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาวกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นางสาวรินรดา รักศิริวัฒนาโรงเรียนอนุบาลอัจฉรากรรมการ
2. นางสาวณัฐิรา หาญสูงเนินโรงเรียนบ้านโคกมะกอกกรรมการ
3. นางสาวณัฐณิชา ทองดาดาดโรงเรียนเบทาโกรวิทยากรรมการ
4. นายธนาพจน์ ศรีคำเวียงโรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยากรรมการ
5. นายไตรรงค์ ชาติวงศ์โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคีกรรมการ
6. นางณัฐชนน โพธิ์อ่อนโรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคารกรรมการ
7. นายบูรพา อุทัยกันโรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาวกรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายพูนศักดิ์ บัวจันทึกโรงเรียนบ้านซับใต้กรรมการ
2. นายอนุศักดิ์ ดาลุนฉิมโรงเรียนบ้านวังกระสวยกรรมการ
3. นางสาวสาลินี นิตย์ใหม่โรงเรียนบ้านหนองเบนกรรมการ
4. นางกนกพร ฐานวิสัยโรงเรียนบ้านซับหวายกรรมการ
5. นายวรวิฒิ เดชขุนทดโรงเรียนหนองน้ำใสกรรมการ
6. นายสุระเดช พันธ์มหาโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
7. นางสาวภีราณีย์ ดุงสูงเนินโรงเรียนบ้านหนองเบนกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายพูนศักดิ์ บัวจันทึกโรงเรียนบ้านซับใต้กรรมการ
2. นายอนุศักดิ์ ดาลุนฉิมโรงเรียนบ้านวังกระสวยกรรมการ
3. นางกนกพร ฐานวิสัยโรงเรียนบ้านซับหวายกรรมการ
4. นางสาวสาลินี นิตย์ใหม่โรงเรียนบ้านหนองเบนกรรมการ
5. นางสาวภีราณีย์ ดุงสูงเนินโรงเรียนบ้านหนองเบนกรรมการ
6. นายสุระเดช พันธ์มหาโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางประนอม ผาดจึนทึกโรงเรียนบ้านส้มกบงามกรรมการ
2. นางสาวเตือนใจ ดีสูงเนินโรงเรียนบ้านไร่โคกสูงกรรมการ
3. นางสาวกัลยาณี ศรีเรือนโรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์กรรมการ
4. นางนวลจันทร์ เวียงดินดำโรงเรียนบ้านคลองยางกรรมการ
5. นายวิริยะ ศิลปะโรงเรียนบ้านวังรางใหญ่กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวกัลยาณี ศรีเรือนโรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์กรรมการ
2. นายวิริยะ ศิลปะโรงเรียนบ้านวังรางใหญ่กรรมการ
3. นางนวลจันทร์ เวียงดินดำโรงเรียนบ้านคลองยางกรรมการ
4. นางสาวเตือนใจ ดีสูงเนินโรงเรียนบ้านไร่โคกสูงกรรมการ
5. นางประนอม ผาดจึนทึกโรงเรียนบ้านส้มกบงามกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางชัญญา จินากูลโรงเรียนห้วยทรายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอารีรัตน์ เดชสูงเนินโรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์กรรมการ
3. นางสาวรัจนา เนียมหมื่นไวยโรงเรียนบ้านวังรางใหญ่กรรมการ
4. นางฐานิตา วงษาโรงเรียนบ้านสอยดาวกรรมการ
5. นางสาวเสาวรีย์ ชัยวงศ์โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางธัญญา จินากูลโรงเรียนห้วยทรายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวรีย์ ชัยวงศ์โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางฐานิตา วงษาโรงเรียนบ้านสอยดาวกรรมการ
4. นางสาวอารีรัตน์ เดชสูงเนินโรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์กรรมการ
5. นางสาวรัจนา เนียมหมื่นไวยโรงเรียนบ้านวังรางใหญ่กรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางสาวณภาภัช แสงหิรัญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประธานกรรมการ
2. สิบเอกสกนธ์ คุ้มทวีโรงเรียนประชารัฐวิทยากรรมการ
3. นายวัชรินทร์ ภูมิโคกรักษ์โรงเรียนประชารัฐวิทยากรรมการ
4. นายปรีชา เนขุนทดโรงเรียนกิริวัฒนศักดิ์กรรมการ
5. นางสาวชนัดดา ศรีสูงเนินโรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคารกรรมการ
6. นางพัชรินทร์ รักวงศ์โรงเรียนบ้านน้อยกุดคล้ากรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางสาวณภาภัช แสงหิรัญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประธานกรรมการ
2. สิบเอกสกนธ์ คุ้มทวีโรงเรียนประชารัฐวิทยากรรมการ
3. นายวัชรินทร์ ภูมิโคกรักษ์โรงเรียนประชารัฐวิทยากรรมการ
4. นายปรีชา เนขุนทดโรงเรียนกิริวัฒนศักดิ์กรรมการ
5. นางพัชรินทร์ รักวงศ์โรงเรียนบ้านน้อยกุดคล้ากรรมการ
6. นางสาวชนัดดา ศรีสูงเนินโรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางอารีย์วรรณ โพธิ์ระดกโรงเรียนบ้านหนองสลักไดประธานกรรมการ
2. นางเอื้อมจิตร บุญกุศลโรงเรียนทับ 6 วิทยาคารกรรมการ
3. นางสุวรรณา ติจันทึกโรงเรียนบ้านบุตาสงกรรมการ
4. นางพิมพ์ใจ คนรู้โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520กรรมการ
5. นางสาวธนพร โมราบุตรโรงเรียนบ้านหนองคุ้มวิทยากรรมการ
6. นางสาวสมจิต จันจุฬาโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการ
7. นางรุ้งตะวรรณ ทองล้นสพป.นครราชสีมา เขต 4กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวอารีย์วรรณ โพธิ์ระดกโรงเรียนบ้านหนองสลักไดประธานกรรมการ
2. นางเอื้อมจิตร บุญกุศลโรงเรียนทับ 6 วิทยาคารกรรมการ
3. นางสุวรรณา ติจันทึกโรงเรียนบ้านบุตาสงกรรมการ
4. นางพิมพ์ใจ คนรู้โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520กรรมการ
5. นางสาวธนพร โมราบุตรโรงเรียนบ้านหนองคุ้มวิทยากรรมการ
6. นางสาวสมจิต จันจุฬาโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการ
7. นางรุ้งตะวรรณ ทองล้นสพป.นครราชสีมา เขต 4กรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางประทุมพร ยาวิศิษฎ์โรงเรียนอนุบาลอัจฉรากรรมการ
2. นางอรสา มาสิงห์โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคารกรรมการ
3. นางธัญพร โนสูงเนินโรงเรียนบ้านวังรางน้อยกรรมการ
4. นางภาวิณี อินติยะโรงเรียนบ้านหนองกกกรรมการ
5. นางพยอม รักรัตน์โรงเรียนบ้านวังรางน้อยกรรมการ
6. นางพัชรินทร์ ประมวลโรงเรียนบ้านปางละกอกรรมการ
7. นางธิติมา หรุ่นสูงเนินโรงเรียนบ้านคลองเสือกรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางอรสา มาสิงห์โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคารกรรมการ
2. นางประทุมพร ยาวิศิษฎ์โรงเรียนอนุบาลอัจฉรากรรมการ
3. นางภาวิณี อินติยะโรงเรียนบ้านหนองกกกรรมการ
4. นางธัญพร โนสูงเนินโรงเรียนบ้านวังรางน้อยกรรมการ
5. นางพยอม รักรัตน์โรงเรียนบ้านวังรางน้อยกรรมการ
6. นางพัชรินทร์ ประมวลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4กรรมการ
7. นางธิติมา หรุ่นสูงเนินโรงเรียนบ้านคลองเสือกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางฐิติพร จันทร์นวลโรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมถ์)ประธานกรรมการ
2. นางทิพจุฑา วิทูรคุปต์โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นางสมพิศ นามโคตรโรงเรียนบ้านซับชุมพลกรรมการ
4. นางกฤษฏิ์พัสวี เมียมขุนทดโรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคีกรรมการ
5. นางสกัญญา ทำสวนโรงเรียนบ้านคลองเสือกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางธิติพร จันทร์นวลโรงเรียนบ้านใหม่ประชาอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางกฤษฏิ์พัสวี เมียมขุนทดโรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ ยกบัตรโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
4. นายชยพล พานิชเลิศโรงเรียนบ้านกุดโง้งกรรมการ
5. นางสุกัญญา ทำสวนโรงเรียนบ้านคลองเสือกรรมการ
6. นางทิพจุฑา วิฑูรคุปต์โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายมนูญ เหนือจันทร์โรงเรียนบ้านบุใหญ่กรรมการ
2. นางสาววิชชุดา พงษ์เพชรโรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์กรรมการ
3. นางสาววิภาดา จันทร์กลางโรงเรียนบ้านโนนสง่ากรรมการ
4. นางสาวสรวย ขึ่มกุลโรงเรียนบ้านโนนสง่ากรรมการ
5. นางสาวนงราม ชลอเจริญยิ่งโรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210กรรมการ
6. นางสาวสุภานิตย์ เพชรเสน่ห์กุลโรงเรียนหนองน้ำใสกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายมนูญ เหนือจันทร์โรงเรียนบ้านบุใหญ่กรรมการ
2. นางสาววิชชุดา พงษ์เพชรโรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์กรรมการ
3. นางสาววิภาดา จันทร์กลางโรงเรียนบ้านโนนสง่ากรรมการ
4. นางสาวสรวย ขึ่มกุลโรงเรียนบ้านโนนสง่ากรรมการ
5. นางสาวนงราม ชลอเจริญยิ่งโรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210กรรมการ
6. นางสาวสุภานิตย์ เพชรเสน่ห์กุลโรงเรียนหนองน้ำใสกรรมการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางอัญชลี ดวงกลางศึกษานิเทศก์ สพป.นม. เขต 4กรรมการ
2. นางสุรียพร พุ่มหมื่นไวย์โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
3. นางพิกุล อ่อนปุยโรงเรียนบ้านกุดขมิ้นกรรมการ
4. นางพัชรา ฝอยทองคำโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
5. นางจินตนา การบรรจงโรงเรียนอนุบาลประชารัฐกรรมการ
6. นางปานฤดี ว่องงามอนันต์โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐกรรมการ
7. นางปภัส รักษาสุวรรณโรงเรียนทับ ๖ วิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวสุจิตรา ศรีสุวัฒนวงศ์โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยากรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางอุบล สอิ้งทองข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นางสาวขวัญใจ คำลือโรงเรียนบ้านดอนเมืองกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา นามขาวโรงเรียนบ้านหนองห่านประชาสามัคคีกรรมการ
4. นางลำจวน กิ่งแก้วกาญจน์โรงเรียนจตุรคามสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวอรณัฐ วีระพงษ์สุชาติโรงเรียนขนงพระใต้กรรมการ
6. นางบุญเรือง ตอบกลางโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการ
7. นางฐิตาภา โกนสันเทียะโรงเรียนวัดกลางดงกรรมการ
8. นางนิติยา กระชับกลางโรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์กรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางรัชนีพร พันธุ์ดีโรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคารกรรมการ
2. นางศิริวรรณ แก้วล้วนโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
3. นางสาวณัฐฐา ชิดโคกกรวดโรงเรียนโนนกราดสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวเพื่อนขวัญ วันนาโรงเรียนบ้านปางละกอกรรมการ
5. นางรัชนีพรรณ สวาสดิ์วงศ์โรงเรียนบ้านมะค่างามกรรมการ
6. นางนวนิดา คุ้มสวัสดิ์โรงเรียนบ้านแก่วท้าวกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวเพื่อนขวัญ วันนาโรงเรียนบ้านปางละกอกรรมการ
2. นางรัชนีพร พันธุ์ดีโรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคารกรรมการ
3. นางศิริวรรณ แก้วล้วนโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
4. นางสาวณัฐฐา ิชิดโคกกรวดโรงเรียนโนนกราดสามัคคีกรรมการ
5. นางรัชนีพรรณ สวาสดิ์วงศ์โรงเรียนบ้านมะค่างามกรรมการ
6. นางนวนิดา คุ้มสวัสดิ์โรงเรียนบ้านแก่วท้าวกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวเพื่อนขวัญ วันนาโรงเรียนบ้านปางละกอกรรมการ
2. นางรัชนีพร พันธุ์ดีโรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคารกรรมการ
3. นางศิริวรรณ แก้วล้วนโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
4. นางสาวณัฐฐา ชิดโคกกรวดโรงเรียนโนนกราดสามัคคีกรรมการ
5. นางรัชนีพรรณ สวาสดิ์วงศ์โรงเรียนบ้านมะค่างามกรรมการ
6. นางนวนิดา คุ้มสวัสดิ์โรงเรียนบ้านแก่วท้าวกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางรัชนีพร พันธ์ดีโรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางรัชนีพรรณ สวาสดิ์วงค์โรงเรียนบ้านมะค่างามกรรมการ
3. นางนวมิตร คุ้มสวัสดิ์โรงเรียนบ้านแก่นท้าวกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางศิริวรรณ แก้วล้วนโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
2. นางรัชนีพร พันธุ์ดีโรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวเพื่อนขวัญ วันนาโรงเรียนบ้านปางละกอกรรมการ
4. นางนางรัชนีพรรณ สวาสดิ์วงศ์โรงเรียนบ้านมะค่างามกรรมการ
5. นางนวนิดา คุ้มสวัสดิ์โรงเรียนบ้านแก่วท้าวกรรมการ
6. นางสาวณัฐฐา ชิดโคกกรวดโรงเรียนโนนกราดสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางจิตโสภิณ หินอ่อนโรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคารกรรมการ
2. นางอนงค์ มีมั่งคั่งโรงเรียนบ้านหินดาดกรรมการ
3. นางสาวอารยา น้อยลาโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
4. นางเดือนนภา พรมชนโรงเรียนบ้านบ่อทองกรรมการ
5. นางสัมฤทธิ์ นวลบริบูรณ์โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นางนารีรัตน์ รักวงศ์โรงเรียนบ้านหนองไม้ตายกรรมการ
7. นางบุศราภรณ์ แดงสูงเนินโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
8. นางสาวประภาพร ครึมสูงเนินโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการ
9. นายสมศักดิ์ บูรณะโรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาวกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจิตโสภิณ หินอ่อนโรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคารกรรมการ
2. นางสัมฤทธิ์ นวลบริบูรณ์โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นางบุศราภรณ์ แดงสูงเนินโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
4. นางนารีรัตน์ รักวงศ์โรงเรียนบ้านหนองไม้ตายกรรมการ
5. นางสาวประภาพร ครึมสูงเนินโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวอารยา น้อยลาโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
7. นางอนงค์ มีมั่งคั่งโรงเรียนบ้านหินดาดกรรมการ
8. นางเดือนนภา พรมชนโรงเรียนบ้านบ่อทองกรรมการ
9. นายสมศักดิ์ บูรณะโรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาวกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจิตโสภิณ หินอ่อนโรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคารกรรมการ
2. นางสัมฤทธิ์ นวลบริบูรณ์โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวประภาพร ครึมสูงเนินโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางบุศราภรณ์ แดงสูงเนินโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
5. นางเดือนนภา พรมชนโรงเรียนบ้านบ่อทองกรรมการ
6. นางสาวอารยา น้อยลาโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
7. นางอนงค์ มีมั่งคั่งโรงเรียนบ้านหินดาดกรรมการ
8. นางนารีรัตน์ รักวงศ์โรงเรียนบ้านหนองไม้ตายกรรมการ
9. นายสมศักดิ์ บูรณะโรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาวกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสาวสุภัคฌา สมนึกโรงเรียนบ้านหนองเบนกรรมการ
2. นางอิสริยา ขอพ่วงกลางโรงเรียนโนนเสลากรรมการ
3. นางสาวรุ่งทิวา นารินทร์โรงเรียนหนองหมากกรรมการ
4. นางสาวสุนีย์ สุวรรณประทีปโรงเรียนบ้านมะค่ากรรมการ
5. นางมาลี พงษ์ศรัทธาสินโรงเรียนบ้านหมูสีกรรมการ
6. นางโสริญา เอียดจุยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4กรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางวิไลวรรณ เกิดปัญญาโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1กรรมการ
2. นางจินตนา บุญเลิศโรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมถ์)กรรมการ
3. นางสาวประภัสสร มณีเนตรโรงเรียนบ้านซับเศรษฐีกรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ ทรงเสรีโรงเรียนบ้านวังรางใหญ่สามัคคีกรรมการ
5. นางเทพศิริ สบายโรงเรียนบ้านมะเกลือเก่ากรรมการ
6. นางโสริญา เอียดจุยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4กรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางนภาพร ฤดีจรัสวัลย์โรงเรียนโนนกราดสามัคคีกรรมการ
2. นางสวพร สมบัติสินข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวชไมพร อยู่คงโรงเรียนอนุบาลอัจฉรากรรมการ
4. นางมัชฌิมา สิงหะแสนยาพงษ์โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวจิรัชญา อ่อนนอกโรงเรียนประชารัฐวิทยากรรมการ
2. นางสาวสุภรณ์ สนพนาวรรณโรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางยศพร จิตพรเจริญโรงเรียนหนองน้ำขุ่นกรรมการ
4. นางสาวณัฐสินี มาสูงเนินโรงเรียนหนองม่วงกรรมการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุเมธ เถื่อนวิธีโรงเรียนบ้านซับชุมพลกรรมการ
2. นางสาวสัจจะพร วิริยะจรรยาโรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐกรรมการ
3. นางเจียมรัตน์ ปานอุบลโรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคารกรรมการ
4. นางฐิตชนันท์ วัชรภูมิสิทธิ์สพป.นครราชสีมา เขต 4กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ เถื่อนวิธีโรงเรียนบ้านซับชุมพลกรรมการ
2. นางสาวสัจจะพร วิริยะจรรยาโรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐกรรมการ
3. นางเจียมรัตน์ ปานอุบลโรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคารกรรมการ
4. นางฐิตชนันท์ วัชรภูมิสิทธิ์สพป.นครราชสีมา เขต 4กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวสัจจะพร วิริยะจรรยาโรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐกรรมการ
2. นายสุเมธ เถื่อนวิถีโรงเรียนบ้านซับชุมพลกรรมการ
3. นางเจียมรัตน์ ปานอุบลโรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคารกรรมการ
4. นางฐิตชนนท์ วัชรภูมิสิทธิ์นักวิเคราะห์ฯ สพป.นม.4กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสัจจะพร วิริยะจรรยาโรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐกรรมการ
2. นางเจียมรัตน์ ปานอุบลโรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคารกรรมการ
3. นางฐิติชนันท์ วัชรภูมิสิทธิ์นักวิเคราะห์ฯ สพป.นม.4กรรมการ
4. นายสุเมธ เถื่อนวิถีโรงเรียนบ้านซับชุมพลกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ เถื่อนวิธีโรงเรียนบ้านซับชุมพลกรรมการ
2. นางเจียมรัตน์ ปานอุบลโรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวสัจจะพร วิริยะจรรยาโรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐกรรมการ
4. นางฐิตชนันท์ วัชรภูมิสิทธิ์สพป.นครราชสีมา เขต 4กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายชัย บัติสูงเนินผู้อำนวยการโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการ
2. นางศศิธร จ๋าพิมายกรรมการ
3. นายสมควร แก้วชูศิลป์กรรมการ
4. นายสมทรัพย์ อินทร์พันธ์โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210กรรมการ
5. นายสิทธินันท์ ภูลายศรีกรรมการ
6. นางพรชวรรณ ลักษณะเพชรข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายชัย บัติสูงเนินโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการ
2. นางศศิธร จ๋าพิมายครู โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีกรรมการ
3. นายสมควร แก้วชูศิลป์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายสมทรัพย์ อินทร์พันธ์โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210กรรมการ
5. นายสิทธินันท์ ภูลายศรีโรงเรียนบ้านส้มกบงามกรรมการ
6. นางสุภัคฐิต์ชาภัท บุญสูงเนินโรงเรียนบ้านโป่งกระสังกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายชัย บัติสูงเนินผู้อำนวยการโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางศศิธร จ๋าพิมายผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีกรรมการ
3. นายสมควร แก้วชูศิลป์ ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายสมทรัพย์ อินทร์พันธ์โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210กรรมการ
5. นายสิทธินันท์ ภูลายศรีโรงเรียนบ้านส้มกบงามกรรมการ
6. นางสุภัคฐิต์ชาภัท บุญสูงเนินโรงเรียนวัดมิตรภาพวนารามกรรมการ
7. นางพรชวรรณ ลักษณะเพชรข้าราชการบำนาญกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายชัย บัติสูงเนินผู้อำนวยการโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายสมทรัพย์ อินทร์พันธ์โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210กรรมการ
3. นายสมควร แก้วชูศิลป์ กรรมการ
4. นายสิทธินันท์ ภูลายศรี กรรมการ
5. นางสุภัคฐิติชาภัท บุญสูงเนิน กรรมการ
6. นางพรชวรรณ ลักษณะเพชร กรรมการ
7. นางศศิธร จ๋าพิมาย กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายชัย บัติสูงเนินผู้อำนวยการโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายสมควร แก้วชูศิลป์ ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายสมทรัพย์ อินทร์พันธ์ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210กรรมการ
4. นายสิทธินันท์ ภูลายศรี โรงเรียนบ้านส้มกบงามกรรมการ
5. นางพรชวรรณ ลักษณะเพชรข้าราชการบำนาญกรรมการ
6. นางศศิธร จ๋าพิมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีกรรมการ
7. นางสุภัคฐิต์ชาภัท บุญสูงเนิน โรงเรียนวัดมิตรภาพวนารามกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายชัย บัติสูงเนินผู้อำนวยการโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายสมทรัพย์ อินทร์พันธ์โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210กรรมการ
3. นายสมควร แก้วชูศิลป์ ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายสิทธินันท์ ภูลายศรี โรงเรียนบ้านส้มกบงามกรรมการ
5. นางศศิธร จ๋าพิมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประชารัฐสาม&#กรรมการ
6. นางสุภัคฐิต์ชาภัท บุญสูงเนิน โรงเรียนวัดมิตรภาพวนารามกรรมการ
7. นางพรชวรรณ ลักษณะเพชร ข้าราชการบำนาญกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายชัย บัติสูงเนินผู้อำนวยการโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสุภัคฐิต์ชาภัท บุญสูงเนินโรงเรียนวัดมิตรภาพวนารามกรรมการ
3. นายสมควร แก้วชูศิลป์ ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายสมทรัพย์ อินทร์พันธ์โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210กรรมการ
5. นายสิทธินันท์ ภูลายศรี โรงเรียนบ้านส้มกบงามกรรมการ
6. นางพรชวรรณ ลักษณะเพชรข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. นางศศิธร จ๋าพิมายผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายชัย บัติสูงเนินผู้อำนวยการโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางศศิธร จ่าพิมายผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีกรรมการ
3. นายสมควร แก้วชูศิลป์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายสมทรัพย์ อินทร์พันธ์โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210กรรมการ
5. นายสิทธินันท์ ภูลายศรี โรงเรียนบ้านส้มกบงามกรรมการ
6. นางภรชวรรณ ลักษณะเพชรข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. นางสุภัคฐิต์ชาภัท บุญสูงเนินโรงเรียนวัดมิตรภาพวนารามกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวิภาพันธ์ วังขนายข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นางสาวนวรัตน์ รัตนศรีวอศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต4กรรมการ
3. นางนภาพร ช่างทำโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
4. นางอมรรัตน์ แสงจันทร์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวเกณิกา วงศ์นรินทร์วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางฐิติพร จันทร์นวลโรงเรียนบ้านใหม่ประชาอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางกฤษฏิ์พัสวี เมียมขุนทดโรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นางสมพิศ งามโคตรโรงเรียนบ้านซับชุมพลกรรมการ
4. นายชยพล พานิชเลิศโรงเรียนบ้านกุดโง้งกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ ยกบัตรโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
6. นางสุกัญญา ทำสวนโรงเรียนคลองเสือกรรมการ
7. นางทิพจุฑา วิฑูรคุปต์โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวิริยะ ศิลปะโรงเรียนบ้านวังรางใหญ่กรรมการ
2. นางสาวกัลยาณี ศรีเรือนโรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์กรรมการ
3. นางนวลจันทร์ เวียงดินดำโรงเรียนบ้านคลองยางกรรมการ
4. นางประนอม ผาดจันทึกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้มกบงามกรรมการ
5. นางสาวเตือนใจ ดีสูงเนินโรงเรียนบ้านไร่โคกสูงกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอนัุศักดิ์ ดาลุนฉิมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกระสวยประธานกรรมการ
2. นายพูลศักดิ์ บัวจันทึกโรงเรียนซับใต้กรรมการ
3. นายวรวุฒิ เดชขุนทดรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนงน้ำใสกรรมการ
4. นางกนกพร ฐานวิสัยโรงเรียนบ้านซับหวายกรรมการ
5. นางสาวสาลินี นิตย์ใหม่โรงเรียนบ้านหนองเบนกรรมการ
6. นางสาวภีระณีย์ ดุงสูงเนินโรงเรียนบ้านหนองเบนกรรมการ
7. นายสุระเดช พันธ์มหาโรงเรียนบ้านหนงม่วงกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวรวุฒิ เดชขุนทดโรงเรียนหนองน้ำใสกรรมการ
2. นางกนกพร ฐานวิสัยโรงเรียนบ้านซับหวายกรรมการ
3. นางสาวสาลินี นิตย์ใหม่โรงเรียนบ้านหนองเบนกรรมการ
4. นายสุระเดช พันธ์มหาโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
5. นายอนุศักดิ์ ดาลุนฉิมโรงเรียนบ้านวังกระสวยกรรมการ
6. นางสาวภีระณีย์ ดุงสูงเนินโรงเรียนบ้านหนองเบนกรรมการ
7. นายพลศักดิ์ ฟังจันทึกโรงเรียนบ้านซับใต้กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอนุศักดิ์ ดาลุนฉิมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกระสวยประธานกรรมการ
2. นายพูลศักดิ์ บัวจันทึกโรงเรียนบ้านซับใต้กรรมการ
3. นายวรวุฒิ เดชขุนทดรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนงน้ำใสกรรมการ
4. นางกนกพร ฐานวิสัยโรงเรียนบ้านซับหวายกรรมการ
5. นางสาวสาลินี นิตย์ใหม่โรงเรียนบ้านหนองเบนกรรมการ
6. นายสุรเดช พันธ์มหาโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
7. นางสาวภีระณีย์ ดุงสูงเนินโรงเรียนบ้านหนองเบนกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุระเดช พันธ์มหาโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
2. นางสาวภีระณีย์ ดุงสูงเนินโรงเรียนบ้านหนองเบนกรรมการ
3. นายอนุศักดิ์ ดาลุนฉิมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกระสวยกรรมการ
4. นายวรวุฒิ เดชขุนทดรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนงน้ำใสกรรมการ
5. นางกนกพร ฐานวิสัยโรงเรียนบ้านซับหวายกรรมการ
6. นายพูลศักดิ์ บัวจันทึกโรงเรียนบ้านซับใต้กรรมการ
7. นางสาวสาลินี นิตย์ใหม่โรงเรียนบ้านหนองเบนกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางประนอม ผาดจันทึกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้มกบงามประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยาณี ศรีเรือนโรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์กรรมการ
3. นายวิริยะ ศิลปะโรงเรียนบ้านวังรางใหญ่กรรมการ
4. นางนวลจันทร์ เวียงดินดำโรงเรียนบ้านคลองมดกรรมการ
5. นางสาวเตือนใจ ศรีสูงเนินโรงเรียนบ้านไร่โคกสูงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายบำรุง ใหญ่สูงเนินโรงเรียนบ้านนากลางกรรมการ
2. นายประพัฒน์ ศิริโสมโรงเรียนบ้านวังรางใหญ่กรรมการ
3. นางสาวพัชราพร อุดมทรัพย์โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคารกรรมการ
4. นายสราวุฒิ วาจาดีโรงเรียนบ้านโนนกระโดนกรรมการ
5. นางสาวสมร แพงสอนโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
6. นางนภักษร จรจันทึกโรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางบำรุง ใหญ่สูงเนินโรงเรียนบ้านนากลางกรรมการ
2. นายประพัฒน์ ศิริโสมโรงเรียนบ้านวังรางใหญ่กรรมการ
3. นางสาวพัชราพร อุดมทรัพย์โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคารกรรมการ
4. นายสราวุฒิ วาจาดีโรงเรียนโนนกระโดนกรรมการ
5. นางสาวสมร แพงสอนโรงเรียนหนองมะค่ากรรมการ
6. นางนภักษร จรจันทึกโรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายบำรุง ใหญ่สูงเนินโรงเรียนบ้านนากลางกรรมการ
2. นายประพัฒน์ ศิริโสมโรงเรียนบ้านวังรางใหญ่กรรมการ
3. นางสาวพัชราพร อุดมทรัพย์โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคารกรรมการ
4. นายสราวุฒิ วาจาดีโรงเรียนบ้านโนนกระโดนกรรมการ
5. นางสาวสมร แพงสอนโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
6. นางนภักษร จรจันทึกโรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายบำรุง ใหญ่สูงเนินโรงเรียนบ้านนากลางกรรมการ
2. นายประพัฒน์ ศิริโสมโรงเรียนบ้านวังรางใหญ่กรรมการ
3. นางสาวพัชราพร อุดมทรัพย์โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคารกรรมการ
4. นายสราวุฒิ วาจาดีโรงเรียนโนนกระโดนกรรมการ
5. นางสาวสมร แพงสอนโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
6. นางนภักษร จรจันทึกโรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวัชรินทร์ ภูมิโคกรักษ์โรงเรียนประชารัฐวิทยากรรมการ
2. สิบเอกสกนธ์ คุ้มทวีโรงเรียนประชารัฐวิทยากรรมการ
3. นายปรีชา เนขุนทดโรงเรียนกิริวัฒนศักดิ์กรรมการ
4. นางพัชรินทร์ รักวงศ์โรงเรียนบ้านน้อยกุดคล้ากรรมการ
5. นางสาวชนัดดา ศรีสูงเนินโรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวณภาภัช แสงหิรัญสพป.นม.เขต 4กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวัชรินทร์ ภูมิโคกรักษ์โรงเรียนประชารัฐวิทยากรรมการ
2. นายปรีชา เนขุนทดโรงเรียนกิริวัฒนศักดิ์กรรมการ
3. สิบเอกสกนธ์ คุ้มทวีโรงเรียนประชารัฐวิทยากรรมการ
4. นางพัชรินทร์ รักวงศ์โรงเรียนบ้านน้อยกุดคล้ากรรมการ
5. นางสาวชนัดดา ศรีสูงเนินโรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวณภาภัช แสงหิรัญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4กรรมการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายอวยพร สุวรรณรัตน์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายอนุจิตร นนท์เรืองฤทธิ์คลองไทรวิทยาสิทธิ์กรรมการ
3. นายสุดใจ ธุระธรรมซับเศรษฐีกรรมการ
4. นายพุทธา ศรีเนตรบ้านดอนเมืองกรรมการ
5. นายเจริญชัย ธุระธรรมบ้านลาดบัวขาวกรรมการ
6. นายวันเฉลิมพร อดิศรวิศิษย์ศึกษานิเทศกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายอวยพร สุวรรณรัตน์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายอนุจิตร นนท์เรืองฤทธิ์คลองไทรวิทยาสิทธิ์กรรมการ
3. นายสุดใจ ธุระธรรมซับเศรษฐีกรรมการ
4. นายเจริญชัย ธุระธรรมบ้านลาดบัวขาวกรรมการ
5. นายพุทธา ศรีเนตรบ้านดอนเมืองกรรมการ
6. นายวันเฉลิมพร อดิศรวิศิษย์ศึกษานิเทศกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายอวยพร สุวรรณรัตน์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายวันเฉลิมพร อดิศรวิศิษย์ศึกษานิเทศกรรมการ
3. นายเจริญชัย ธุระธรรมบ้านลาดบัวขาวกรรมการ
4. นายสุดใจ ธุระธรรมซับเศรษฐีกรรมการ
5. นายพุทธา ศรีเนตรบ้านดอนเมืองกรรมการ
6. นายอนุจิตร นนท์เรืองฤทธิ์คลองไทรวิทยาสิทธิ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายอวยพร สุวรรณรัตน์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายอนุจิตร นนท์เรืองฤทธิ์คลองไทรวิทยาสิทธิ์กรรมการ
3. นายเจริญชัย ธุระธรรมบ้านลาดบัวขาวกรรมการ
4. นายสุดใจ ธุระธรรมซับเศรษฐีกรรมการ
5. นายพุทธา ศรีเนตรบ้านดอนเมืองกรรมการ
6. นายวันเฉลิมพร อดิศรวิศิษย์ศึกษานิเทศกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายอวยพร สุวรรณรัตน์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายอนุจิตร นนท์เรืองฤทธิ์คลองไทรวิทยาสิทธิ์กรรมการ
3. นายสุดใจ ธุระธรรมซับเศรษฐีกรรมการ
4. นายเจริญชัย ธุระธรรมบ้านลาดบัวขาวกรรมการ
5. นายวันเฉลิมพร อดิศรวิศิษย์ศึกษานิเทศกรรมการ
6. นายพุทธา ศรีเนตรบ้านดอนเมืองกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายอวยพร สุวรรณรัตน์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายอนุจิตร นนท์เรืองฤทธิ์คลองไทรวิทยาสิทธิ์กรรมการ
3. นายสุดใจ ธุระธรรมซับเศรษฐีกรรมการ
4. นายพุทธา ศรีเนตรบ้านดอนเมืองกรรมการ
5. นายเจริญชัย ธุระธรรมบ้านลาดบัวขาวกรรมการ
6. นายวันเฉลิมพร อดิศรวิศิษย์ศึกษานิเทศกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายอวยพร สุวรรณรัตน์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายอนุจิตร นนท์เรืองฤทธิ์คลองไทรวิทยาสิทธิ์กรรมการ
3. นายเจริญชัย ธุระธรรมบ้านลาดบัวขาวกรรมการ
4. นายวันเฉลิมพร อดิศรวิศิษย์ศึกษานิเทศกรรมการ
5. นายพุทธา ศรีเนตรบ้านดอนเมืองกรรมการ
6. นายสุดใจ ธุระธรรมซับเศรษฐีกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]