รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
ณ โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร,โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี ,โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา,โรงเรียนมารีย์ธงชัยและศูนย์พัฒนาบุคลากรอ่างหิน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือนตุลาคม 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอาจวิทยาคาร 1. เด็กชายนันทิพัฒน์  เนียมตะคุ
 
1. นางธารินี  ขำพรหมราช
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหินโคน 1. เด็กหญิงกุลธิดา  เกตุวิฑูรย์
 
1. นางวนิด  เมืองยศ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำเพียก 1. เด็กหญิงลลิดา  ดวงพยัพ
 
1. นายณพณัฐสรณ์   สิงห์โค
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญณดาวิทยา 1. เด็กหญิงปรียารัตน์  โอดกระโทก
 
1. นางสาวอรุโณทัย  ทองดำ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งสามัคคี 1. เด็กหญิงปิยะนัดดา  บุญเคล้า
 
1. นางไพเราะ  ชุ่มกิ่ง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ปิ่นมณี
 
1. นางสาวพิมพ์ศิริ  แก้วตะพาน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระตะเคียน 1. เด็กชายอภิรักษ์  อิงกระโทก
 
1. นางยุพิน  แก้วไตรรัตน์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงแก้ววิทยาคาร 1. เด็กหญิงนัฐนิชา   ล้อมฉิมพลี
 
1. นางเกษร  ลมุลพจน์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1. เด็กหญิงสาริศา  ปลอดกระโทก
 
1. นางแก้วใจ  หาญพงษ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุหัวช้าง 1. เด็กหญิงอัณชิษฐา  ชื่นกิ่ง
 
1. นางสาวกชนิภา  เทพตะขบ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ 1. เด็กหญิงปรารถนา  เรือนไทย
 
1. นางลันดอน  แทนไธสง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กหญิงชวันรัตน์  ธนยศเรืองศรี
2. เด็กหญิงฐิติวรดา  เคล้าพิมาย
3. เด็กหญิงธิดาทิพย์  กลุ่มกลาง
 
1. นางสาวพชรอร  เนขุนทด
2. นางภัทรีพันธ์  ยางชัยภูมิ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กหญิงนริตา  สุขประเสริฐ
2. เด็กหญิงวิรงค์รอง  คะแนนกลาง
3. เด็กหญิงสุพัตรา  สมจันทร์
 
1. นางทองใส  ยอดลี
2. นางสาวพชรอร   เนขุนทด
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านระเริง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สมเสลา
2. เด็กหญิงธารารัตน์  เริงจิตร
3. เด็กชายธิวานนท์  ซื่อสัตย์
 
1. นางสาวกาญจนา  มีเสมอ
2. นางสาวจามีกร  ใยเพ็ง
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี 1. เด็กหญิงมยุรฉัตร  เทียมโมท
2. เด็กหญิงสุนิสา  เก็บกลาง
 
1. นางมยุรี  จันจำปา
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุไผ่ 1. เด็กหญิงอานิตยา  ขันเกาะ
2. เด็กหญิงเจนจิรา   เสาะสันเทียะ
 
1. นางสาวโสภา  วงค์วัง
2. นางอุรุณา  ทาประเสริฐ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหินโคน 1. เด็กชายสิรภัทร  โลสันเทียะ
 
1. นางสาวทับทิม  พักกระโทก
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1. เด็กชายวงศ์ปกรณ์  ใจปัญญา
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  อมกระโทก
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ 1. เด็กชายณัฐพล  หุ่มกระโทก
 
1. นางสาลินี  กองสมบัติ
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกใบบัว 1. เด็กหญิงญาณันธร  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงพัชราภา  ชอบประดิษฐ์
3. เด็กหญิงวีรยา   ห้ากระโทก
 
1. นางสาวผาณิต  ฉ่ำเมืองปักษ์
2. นางสาวนภัสนันท์  บวรธินานันท์
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุคามวิทยาคม 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  พุดดอน
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  มงคลสวัสดิ์
3. เด็กหญิงนารีรัตน์  ทุมจังหรีด
 
1. นางสาวจินตนา   โม้ทอง
2. นางสาวปริยาภรณ์  จงรักกลาง
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมบัติเจริญ 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  คัดทะจันทร์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  จรุงกัน
3. เด็กหญิงอภิญญา  คำแสง
 
1. นายมาณัฐพล  อุปวงศ์
2. นางชุดา  หิรัญเกียรติ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  หาญนึก
2. เด็กหญิงอินทญาดา  อภิรัตนพัลลภ
 
1. นางสาวสุวรรณา   ทศดร
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา   แก้วพุทธ
2. เด็กชายธนดล   หารกิ่ง
 
1. นายชินณกร   โคกเกษม
2. นางสุพรรณี  ปานสาลี
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญณดาวิทยา 1. เด็กชายธนวิชญ์  ชำนาญค้า
 
1. นายปิยวิทย์  ศรีนนท์นาม
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1. เด็กหญิงมณีมาลา  ขันโยธา
 
1. นางสาวอุมาพร  เลือดกระโทก
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร 1. เด็กหญิงศุภมาศ  จันทร์ศรี
 
1. นางนันทิตา  ยะปะภา
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1. เด็กหญิงธัญจิรานนท์  คนรู้
2. เด็กหญิงภัทรนันท์  บุญค้ำ
3. เด็กหญิงลภัสรดา  แย้มสุวรรณรัตน์
 
1. นางสาวพรวรรณา  ขอมกระโทก
2. นางสาวสุกัญญา  น้อยศรี
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว 1. เด็กหญิงณัฐการ   บัวจะโปะ
2. เด็กหญิงมัลลิกา   ก้อนพิมาย
3. เด็กหญิงสุนทรี  อินทร์พรมดัน
 
1. นางสาวพนอ  สวยปาน
2. นางสาวพยอม  ปลีกระโทก
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุคามวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  โคตรจังหรีด
2. เด็กหญิงจีรนันท์  เดชสำโรง
3. เด็กหญิงพัชรพร   ณัฏฐานันท์
 
1. นางสาวจินตนา   โม้ทอง
2. นางสาวปริยาภรณ์  จงรักกลาง
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 1. เด็กหญิงพรรณษา  ศรีโสภณ
2. เด็กหญิงมนัสนันท์   เมาไธสง
3. เด็กชายวรเมธ  อ่อนเขนย
 
1. นางธีรพร  คุณาธร
2. นางสาวนฤมล  กรกระโทก
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านระเริง 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ก้อนใส
2. เด็กหญิงพิมพ์สุดา  ก้อนใส
3. เด็กหญิงสิริวิมล  งาสระน้อย
 
1. นายวรายุทธ  บุญวงค์
2. นางสาวมัตติกา  สุดโลก
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านระเริง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญใจ
2. เด็กชายสุรเดช  แสงสี
3. เด็กชายเจษฎา  มาเอดะ
 
1. นายวรายุทธ  บุญวงค์
2. นางสาวมัตติกา  สุดโลก
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งจาน 1. เด็กหญิงพัทธนันท์   สายติ่ง
2. เด็กหญิงศิริมนต์   เดชสำโรง
3. เด็กหญิงอัจฉรา   ดอนสระน้อย
 
1. นางอรทัย  ธงภักดิ์
2. นายมารุต  ฉายจรรยา
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมบัติเจริญ 1. เด็กหญิงจิราพร  ทะเนินรัมย์
2. เด็กหญิงภควดี  เอียดรัมย์
3. เด็กหญิงวิภา  ศรีแสง
 
1. นางวรัทยา  ลักขษร
2. นางสุพรรณี  หมอดี
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระว่านพระยา 1. เด็กชายวัชรพงษ์  งามแสง
2. เด็กหญิงหรรษา  ออมสิน
 
1. นายพิสิษฐ์  จันทรานนท์
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้หนองตูม 1. นางสาวดาริกา  วิจันทมุ
2. นางสาววารินทร์  เสาร์กระโทก
 
1. นายชนะ  ครึบกระโทก
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ 1. เด็กชายคฑาวุฒิ  เสยกระโทก
2. เด็กชายพีรดนย์  อภัยนอก
 
1. นางสาวจิราภรณ์  กล้าหาญ
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับสะเดา 1. เด็กชายพีรพงษ์  โพธิ์ทอง
2. เด็กชายศราวุฒิ  รำกระโทก
 
1. นายดิลก  สละ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระว่านพระยา 1. เด็กชายศรายุทธ  แจ่มมงคล
2. เด็กชายเอกราช  ไพรหงษ์
 
1. นายทศพล  แสนเจ๊ก
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สวนจังหรีด
2. เด็กชายธนโชติ  พรมครบุรี
 
1. นางบุญทรัพย์  สีมาพล
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี 1. เด็กชายพิชยะ  พิมพ์เงิน
2. เด็กชายศุภกิจ  ทองโท
 
1. นายนันธชัย  ช้อนผักแว่น
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราพร  จวงตะขบ
2. เด็กหญิงญาณิศา  จันทร์หนองสรวง
3. เด็กหญิงฐิดาพร   จรครบุรี
4. เด็กหญิงปทิตตา   ดีพาชู
5. เด็กหญิงเวธนี  พานชัยภูมิ
 
1. นางสาวรจนา  บุ่งนาม
2. นางสาวสุปราณี  สุทธิสน
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชากานต์   ชุมรัมย์
2. เด็กหญิงธัญชนก   สีกุดเวียน
3. เด็กหญิงนฤพร   ผ่องนานารถ
4. เด็กหญิงศิริประภา   อินชำนาญ
5. เด็กหญิงเกวลิน   แก้วพุทธ
 
1. นางสาวออมรักษ์  จันทร์สูงเนิน
2. นายณัฐน์ปกรณ์  แพงทอง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม 1. นางสาวพรรณพัชร   พรมประโคน
2. เด็กหญิงพิมพกานต์  แสงคำ
3. เด็กหญิงยมลพร   ภัทรากุล
4. เด็กหญิงสิริยากร   แสงใจ
5. เด็กหญิงไพลิน   ขุนทอง
 
1. นางสาวธรชญา  ไพพา
2. นางสาวกมลชนก  ทูลบุญลินทร์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี 1. เด็กหญิงจิดาภา  ดวงเพ็ชร
2. เด็กหญิงรักษ์ชนก  บุญแจ่ม
3. เด็กหญิงรุจีพัชร  เพียรงูเหลือม
4. เด็กหญิงลลิตา  จารึกกลาง
5. เด็กชายเทพ์วัน  เข็มนางรอง
 
1. นางพัชนี  คำพิทักษ์
2. นางสาวขนิษฐา  ปิ่นแก้ว
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ศรฉิมพลี
2. เด็กหญิงธนพร  ปิดตะคุ
3. เด็กหญิงรัตนากร  เรไรตะคุ
4. เด็กหญิงศศิประภา  อาจนาฝาย
5. เด็กหญิงอัจฉริญา  เรไร
 
1. นางสาวสุนีย์  เคียนตะคุ
2. นางฐานิดา  ภาพฉิมพลี
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม 1. เด็กชายฐาปกรณ์   กุลบุตร
2. เด็กหญิงพัชริดา   อ้นชาวนา
3. เด็กหญิงรัตนา  มอไธสง
4. เด็กหญิงลลิตา   พันธ์สำโรง
5. เด็กชายอิทธิพล  เอิบกิ่ง
 
1. นางสาวรศิตา  รัตนโชติมาศ
2. นางบุญทรัพย์  จิระสุโข
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกโจด 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์   อ่างกระโทก
2. เด็กชายพายุ  สุขนางรอง
3. เด็กหญิงวรรณรดา  อ่างกระโทก
4. เด็กชายวุฒิชัย  สุดกระโทก
5. เด็กหญิงสุนิศฬา  อ่างกระโทก
 
1. นางสาวอังคณา   จงสุขกลาง
2. นายศักดิ์กรินทร์  เงินเอี่ยม
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแคทราย 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทิศกระโทก
2. เด็กหญิงปวีณา  การบรรจง
3. เด็กหญิงวันดี  จิตรกลาง
4. เด็กชายศุภวิทย์  ซ้ำจอหอ
5. เด็กชายเมธาสิทธิ์  มิเล
 
1. นายอรรถพล  ดีไพร
2. นางสาวปวีณา  ใจสูงเนิน
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมรวกบำรุง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เติมกระโทก
2. เด็กหญิงกัลยา  วรธงไชย
3. เด็กชายกิตติ  ปรุงกระโทก
4. เด็กหญิงกิตติยา  ยศจังหรีด
5. เด็กหญิงจิดาภา  มนดอน
6. เด็กชายจิรายุ  ลักษณะดอน
7. เด็กชายชัยมงคล  ลาบเรือง
8. เด็กหญิงญาณิศา  แสงเพชร
9. เด็กหญิงณีรนุช  เหิมขุนทด
10. เด็กหญิงปนัดดา  ต้องกระโทก
11. เด็กชายภาคภูมิ  นาดอน
12. เด็กชายภานุวัตน์  ยวนจอหอ
13. เด็กชายภูธเนศ  ชัยปราบ
14. เด็กชายรัฐภูมิ  ยศจังหรีด
15. เด็กชายสิทธิศักดิ์  งามเมืองปัก
16. เด็กหญิงสุธิชา  ยวนจอหอ
17. เด็กชายเจษฎา  ต้องกระโทก
18. เด็กหญิงเพชรไพลิน  พลชามาตร์
19. เด็กชายเอราวัณ  คุดดอน
20. เด็กชายไตรรัตน์  ฉัตรทอง
 
1. นายสุพจน์  ยวนจอหอ
2. นางสาวแม้นมาส  แสงมะเริง
3. นายวัฒนศักดิ์  นันตสินธุ์
4. นางญาตา  รัศมีธานินทร์
5. นายธีรยุทธ  ธรรมราษฎร์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตรวรรณ   ปานสาลี
 
1. นางสาวพรทิพย์  รังษีสัตตบงกช
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 98.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนาภา   ชมกิ่ง
 
1. นางสาวพรทิพย์  รังษีสัตตบงกช
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  แสงสมุทร
 
1. นางปาริณี  คงคิด
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1. เด็กชายณภัทร   คลีกร
2. เด็กหญิงปุญณมีย์   ทับทิมศรี
 
1. นางสาวสุภาพร   กินนารี
2. นางตติยา   สิทธิพงษ์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95.08 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอาจวิทยาคาร 1. เด็กชายคุณาธิป  โฉมจะโปะ
2. เด็กหญิงสกุลรัตน์  เล็กตะคุ
 
1. นางสุจิตรา  แสงเพชร
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ 1. เด็กหญิงกชกร  สนใหม่
2. เด็กชายวิรุฬห์  โยสะมา
 
1. นางสาวจินดา  ขจรพรมราช
2. นางสาวฑิฆัมพร  สมนึก
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบกราด 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  มาตรนอก
2. เด็กหญิงกนกวรรณ   อุ้ยกระโทก
3. เด็กหญิงกานต์ธิดา  พูลไธสง
4. เด็กหญิงนงค์นารถ   สุราแป๊ะตั้ง
5. เด็กหญิงรสธร   โมรานอก
6. เด็กหญิงวรัญญา   ถินผักแว่น
7. เด็กหญิงวิชญาพร   โสภาคำ
8. เด็กหญิงวิภาพร   ส่องกระโทก
9. เด็กหญิงแก้วตา   พุฒจะโป๊ะ
10. เด็กหญิงแพรวลดา   สุญกระโทก
 
1. นางสาวอัญชลี  สุขกระโทก
2. นางสาวศศิกานต์  จำปาม่วง
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กหญิงจิราเจต  สิงห์ขร
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  มาลัยแก้ว
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  หมีกุล
4. เด็กหญิงทาริกา  แว่นกลาง
5. เด็กหญิงนารีนาท  มุ่งคู่กลาง
6. เด็กหญิงศุภลักษณ์  จันทร์ขำ
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  สิงห์ขร
8. เด็กหญิงอภัตชา  ทาตาสุข
9. เด็กหญิงอาริษษา  แม่นยำ
10. เด็กหญิงแป้ง  เมืองโคตร
 
1. นายนายธีรวุฒิ  เวียงไท
2. นายตระกูล  จันทวาส
3. นางสาวฐิติมา  ม่วงศิลา
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะแบกวิทยา 1. เด็กหญิงกมลรส  แก้วอ่่อน
2. นางสาวกฤติยานี  สวัสดี
3. เด็กหญิงกัลยา  แก้วคง
4. เด็กหญิงดวงนภา  วิชัยเกตุ
5. เด็กหญิงติมาพร  เกยโนนสูง
6. เด็กหญิงทิตย์ติยา  เกยโนนสูง
7. เด็กหญิงนภาพร  ธรรมบุตร
8. เด็กหญิงนิตยา  อุ่นกระโทก
9. เด็กหญิงพัชรินทร์  ภูบาล
10. เด็กหญิงมัชฌิมา  อภัยฤทธิรงค์
11. เด็กหญิงมัธรส  คูณฉมวก
12. เด็กหญิงศิริประภา  ชูชื่นพรม
13. เด็กหญิงสุพัตรา  หลงภูมิ
14. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ทับทิมกลาง
15. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ตีระพงษ์
 
1. นางสาวภัณฑิลา  ยวงกระโทก
2. นายอรรถพร  มานะการ
3. นายธเนศ  ศีระบุตร
4. นางสาวทศพร  เคนน้ำเที่ยง
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ทวีพันธ์
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เสิดเกลือ
3. เด็กหญิงชนิดาภา  เจริญรัมย์
4. เด็กหญิงธาวัน  หลอนโพนทัน
5. เด็กชายนนธนพล  สุขสากล
6. เด็กหญิงพิชญ์นาฏ  แย้มขยาย
7. เด็กหญิงรดา  พลีขันธ์
8. เด็กหญิงรัฐชภรณ์  ศรประสิทธิ์
9. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ศรีโพลา
10. เด็กหญิงศศิลดา  นิลพรหมมา
11. เด็กหญิงศิรินภา  อินอาจ
12. เด็กหญิงสุธีลา  เกตไธสง
13. เด็กหญิงอภิสรา   พึ่งครบุรี
14. เด็กหญิงอรหทัย  ไชโย
15. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  การสร้าง
 
1. นางวัฒนา  จิตธงไชย
2. นางจันทนา  ฝาไธสง
3. นางเครือวรรณ์  ธรรมทวี
4. นางพะเยาว์  ตอนโคกสูง
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่วิทยา 1. เด็กชายจารุศร  ถาบุญศรี
2. เด็กหญิงณัชชา  จ่ามมาตย์
 
1. นายสมชาย  แก้วไพทูลย์
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกิติญา   ขวบสูงเนิน
2. เด็กหญิงวิภาลัย  ไพรกระโทก
 
1. นางสาวนุชนาฎ  รัตนศิลา
2. นายเจตน์  อนันตนมณี
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 1. เด็กหญิงกันติชา  ธะนะคุณ
 
1. นายดาวรุ่ง  ฉอสันเทียะ
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระประทีป 1. เด็กหญิงอัมรินทร์  ผิวผ่อง
 
1. นายนาคินทร์  เชิงกลาง
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี 1. เด็กหญิงอรทัย  วิจารจิตร
 
1. นายชุมพล  แรงตะคุ
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 1. เด็กหญิงสุจิรา  ทิ้งมิตรชั่ว
 
1. นายดาวรุ่ง  ฉอสันเทียะ
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี 1. เด็กชายธิติ  ขลุ่ยกระโทก
 
1. นายชุมพล  แรงตะคุ
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์  เชื้อชาติ
 
1. นายสิรภัทร  สหัสวรรษรัศมี
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ 1. เด็กหญิงกรกมล  ปาจันทึก
 
1. นางวีระวรรณ  กอบัว
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ยิ่งนอก
 
1. นางวีระวรรณ  กอบัว
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 1. เด็กชายธีรวัฒน์  พรมหงษ์
2. เด็กชายอนุชา  อินทรวิชะ
 
1. นางจันทร์จิรา  ฉอสันเทียะ
2. นายศิรภัค  แสไพศาล
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 1. เด็กชายธีรศักดิ์  เวศมูลา
2. เด็กหญิงพัชราพร  ยอดนอก
 
1. นางจันทร์จิรา  ฉอสันเทียะ
2. นายศิรภัค  แสไพศาล
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแคทราย 1. เด็กหญิงวิยะดา  รักษา
2. เด็กชายวิรุฬห์  ยืนกระโทก
 
1. นางสาววณิชยา  แก้วพิพัฒน์
2. นางสาวชิดกมล  ฮวบกระโทก
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ 1. เด็กหญิงนภัสสร  ใจไธสง
 
1. นางวีระวรรณ  กอบัว
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองซับน้อยสามัคคี 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   มั่นคง
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  ศรีลาวงศ
3. เด็กชายภูริ  พจน์ตะคุ
 
1. นางสาวสุจิตรา  บัณฑิตย์
2. นางศิวพร  เสาร์ประโคน
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่พัฒนา 1. เด็กชายศรเพชร  ปลิงกระโทก
2. เด็กหญิงสิรินภา  เกลี้ยงไธสง
3. เด็กหญิงหทัยชนก  โมรา
 
1. นางสาวศิริภา  นามประสพ
2. นางสาวสกุณา  นามประสพ
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบกราด 1. เด็กชายนันทวัฒน์  พลสว่าง
2. นายวิทวัส  ภัควัน
3. เด็กชายเลิศลักษณ์  ชาญเลขา
 
1. นางสาวอรรวรรณ  สายสุนทร
2. นางสาววิไล  เรืองกระโทก
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   ปานสูงเนิน
 
1. นางสาวณัฐฐิการ์  สันทาลุนัย
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงรัตนา  มอไธสง
 
1. นางสาวสุปราณี  สุทธิสน
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเก่าปอแดง 1. เด็กชายอภิธน  แย้มทรัพย์
 
1. นายยุทธงศิล  พลตื้อ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณเทวี   เข็มทอง
 
1. นางสาวสุปราณี  สุทธิสน
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา 1. เด็กหญิงนัฐกานต์  ลบหนองบัว
 
1. นายปฏิพัทธ์  ลบหนองบัว
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา 1. เด็กชายวรวิทย์  พงษ์นิรันดร
 
1. นายปฏิพัทธ์  ลบหนองบัว
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุนทอง
 
1. นางบุญทรัพย์  จิระสุโข
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแสนสุข 1. เด็กหญิงสุชานันท์  พันโคกกรวด
 
1. นางนวลน้อย  แก้วศรี
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงสุภาวดี  บุบผาพรมราช
 
1. นางสาวจริยาวดี  ช่องฉิมพลี
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงวริยา   แสนพระพล
 
1. นางบุญทรัพย์  จิระสุโข
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชริดา   อ้นชาวนา
 
1. นางสาวณัฐฐิการ์  สันทาลุนัย
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม 1. เด็กชายภูริทัศน์   ทูลบุญลินทร์
 
1. นางบุญทรัพย์  จิระสุโข
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแดง 1. เด็กหญิงวีณา  อาสานอก
 
1. นายวิษณุ  เถียนหนู
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  พัฒนศิริวงค์
 
1. นางสาวศุภิสรา  จันทะรส
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุนทอง
2. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  รัตติรวีโรจน์
3. เด็กชายภาสกร  ไชยจะโปะ
4. เด็กชายภูริทัศน์  ทูลบุญลินทร์
5. เด็กหญิงวณิชชา   ลาสา
6. เด็กหญิงวริยา  แสนพระพล
7. เด็กหญิงวาเนสซ่า  สมบัติ สินกิ่ง
8. เด็กชายศุภกิจ  สนศิริ
9. เด็กหญิงอรสุมา   ธนูศร
 
1. นางบุญทรัพย์  จิระสุโข
2. นางสันธิฌา  บรรเทา
3. นางสาวณัฐฐิการ์  สันทาลุนัย
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอน(สหรัฐ-ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์   วันดอน
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทองไชย
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  ชุมกระโทก
4. เด็กชายจักริน  นิลธรรม
5. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  จุลผักแว่น
6. เด็กหญิงณัชนิดา  ทันดอน
7. เด็กหญิงณัฐริกา  ทันดอน
8. เด็กชายทวีป  พรมมาแช่
9. เด็กหญิงบัญจรัตน์  สุขสีคิ้ว
10. เด็กหญิงพรรนิภา  เกิดโภคา
11. เด็กชายพีระพัฒน์  พึ่งชุมแสง
12. เด็กหญิงภัทรภร  จุลผักแว่น
13. เด็กหญิงภาลินี  สอนแหวน
14. เด็กหญิงมุฑิตา  พันธุ์สวัสดิ์
15. เด็กชายรัชชานนท์  ชะนะภักดิ์
16. เด็กหญิงรัตนประภา  ดอนสระน้อย
17. เด็กชายสิทธิชัย  สุขสีคิ้ว
18. เด็กชายสิทธิชัย  กลิ่นจังหรีด
19. เด็กชายอดิเทพ  วงหาเทพ
20. เด็กชายเดชาวัต  แก้วดอน
 
1. นายสมชาย  ใบดำรงศักดิ์
2. นายสำราญ  ชมชื่น
3. นางศิริพร  ใบดำรงศักดิ์
4. นางสาวศิรินภา  สกุลโชติ
5. นางสาวพรพันธ์  แก้วอินตา
6. นายศุภัครพงศ์  บัวผันสระน้อย
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกิตติวรรณ   อ่อนสุนทร
2. เด็กหญิงกุลธิดา  ช่องผักแว่น
3. เด็กชายจักรพรรณ  ลมผักแว่น
4. เด็กหญิงจิราพร   เขตสระน้อย
5. เด็กหญิงจิราพร   ไทยสำโรง
6. เด็กหญิงฐณัดิ์พร   พลอยตะคุ
7. เด็กชายธนกฤต   รอดกระโทก
8. เด็กชายธนากร  สินธุวงศานนท์
9. เด็กหญิงพรทิวา   โสพันธ์
10. เด็กหญิงพรธิดา  แสนเสริฐ
11. เด็กชายภูดิท  เดชธรรมสถิต
12. เด็กหญิงวัชรี   งามเมืองปัก
13. เด็กหญิงศตานันท์  สุรรณทัศ
14. เด็กหญิงศิริรัตน์   วุฒิกาย
15. เด็กชายศุภชัย  เรืองเดช
16. เด็กหญิงสกลกานต์   ขันบรรจง
17. เด็กหญิงสุวนันท์   ขุนปัก
18. เด็กหญิงเปรมกมล   สนสระน้อย
19. เด็กหญิงเพชรรัตน์   ทันโคกกรวด
20. เด็กหญิงไพลิน   อุ่นสระน้อย
 
1. นายสมชาย  จิระสุโข
2. นายจิรวัฒน์  ทิมังกูร
3. นายวันชัย  ปักกาเว
4. นางสุดาวดี  สุวรรณสุข
5. นางวาสนา  เม็งจันทึก
6. นางหทัยทิพย์  กลางบุญเรือง
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร 1. เด็กชายกนต์ธร   บุษดี
2. เด็กหญิงกันฐยา   กลิ่นขจร
3. เด็กหญิงจารุวรรณ   เริงสูงเนิน
4. เด็กชายชยธร   เอื้อสิงห์
5. เด็กชายสุรศักดิ์   แก้วคำ
6. เด็กชายเอกราช  รุมฉิมพลี
 
1. นายสมชาย  จิระสุโข
2. นายจิรวัฒน์  ทิมังกูร
3. นายวันชัย  ปักกาเว
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง 1. เด็กชายกฤษณะ  ฉัตรดอน
2. เด็กหญิงกัญญาพร  ญาตโพธ์
3. เด็กหญิงกัลยารัตน์  นุชเจริญ
4. เด็กหญิงกัลลยาณี  สูบกระโทก
5. เด็กหญิงขนิษฐา  แคภูเขียว
6. เด็กหญิงจริญา  ชุ่มครบุรี
7. เด็กหญิงจันจิรา  เฉาะกระโทก
8. เด็กหญิงจันนิภา  กองสันเทียะ
9. เด็กชายจิรศักดิ์  ทิพสันเทียะ
10. เด็กหญิงชนนิการน์  โกติรัมย์
11. เด็กหญิงชลธิชา  สอนนอก
12. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แนมครบุรี
13. เด็กชายณัฐวุฒิ  เงียบกิ่ง
14. เด็กหญิงถนิมรักษ์  บุษบา
15. เด็กชายธิรวุฒิ  ยุพาครบุรี
16. เด็กชายธีรวัฒน์  เงินจังหรีด
17. เด็กชายธีรวัติ  เงินจังหรีด
18. เด็กชายพงศธร  จันทะชัย
19. เด็กชายพนาวัล  พันโคกกรวด
20. เด็กชายยุทธภูมิ  แสงสุข
21. เด็กชายรุ้งเพชร  วากระโทก
22. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  แช่มครบุรี
23. เด็กหญิงวรรวิษา  เศษโถ
24. เด็กหญิงวราภรณ์  ลัดสำโรง
25. เด็กหญิงวราภรณ์  ถวิลครบุรี
26. เด็กหญิงวิญาดา  กรุดครบุรี
27. เด็กหญิงวิไลรัตน์  มณโมรา
28. เด็กชายวีระศักดิ์  หยาดผักแว่น
29. เด็กหญิงสริญญา  ดันกระโทก
30. เด็กชายสุทธิพงศ์  ฉัตรช้อยครบุรี
31. เด็กหญิงสุนันทา  สอสูงเนิน
32. เด็กหญิงสุนิสา  เพ็ขรนิล
33. เด็กหญิงสุพรรษา  สาระบัน
34. เด็กชายอนุชา  ฉู่กระโทก
35. เด็กหญิงอรอุษา  ยุพินครบุรี
36. เด็กหญิงอ้ญชุลี  ศรีสำโรง
37. เด็กชายเมธี  ถาดครบุรี
38. เด็กชายเอกรักษ์  ลดกระโทก
39. เด็กหญิงโยษิตา  อ้ายเจริญ
40. เด็กชายไชยพัฒน์  แอบครบุรี
 
1. นายบุญลือ  เพ็ชรดอน
2. นายจิรวัฒน์  ทิมังกรู
3. นายสุทธิดล  หอมแสง
4. นางสุชิน  พาชาลี
5. นายสาธิต  จังพานิช
6. นายณัฐ  คำใบใหญ่
7. นางกนกอร  ถวิลครบุรี
8. นางสาวจิณห์วรา   พาราณสี
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สัมพัธมิตร
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  ปานสูงเนิน
3. เด็กหญิงกิตติญาภรณ์  จินดามณี
4. เด็กหญิงคลิมา  ฉัตรกิ่ง
5. เด็กชายจามีกร  ซอกิ่ง
6. เด็กหญิงจิราพร  จวงตะขบ
7. เด็กหญิงจิราภรณ์  นิลกิ่ง
8. เด็กหญิงชนาภา  ชมกิ่ง
9. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ทานกิ่ง
10. เด็กหญิงณิชากานต์  ชุมรัมย์
11. เด็กชายธนภัทร์  จิรวัฒน์ธำรง
12. เด็กหญิงธัญชนก  สีกุดเวียน
13. นายนนทวัฒน์  อ่อนทองหลาง
14. เด็กหญิงนฤพร  ผ่องนานารถ
15. เด็กหญิงนันทนา  ศรีลีสุข
16. เด็กหญิงปริศนา  คิดสำโรง
17. เด็กหญิงพรทิพย์  รวมดอน
18. นางสาวพรรณพัชร  พรมประโคน
19. เด็กหญิงพิมพกานต์  แสงคำ
20. เด็กหญิงภคพร  ชินกลาง
21. เด็กชายภูริทัศน์  ทูลบุญลินทร์
22. เด็กหญิงยมลพร  ภัทรากุล
23. เด็กหญิงรวิภา  สุนทอง
24. เด็กหญิงรัตนา  มอไธสง
25. เด็กชายวรรณชัย  กูดบ้านหนอง
26. เด็กหญิงวริยา  แสนพระพล
27. เด็กหญิงวันวิสาข์  ชมเกษม
28. เด็กหญิงวัลญา  พิศดู
29. เด็กหญิงศิริประภา  อินชำนาญ
30. เด็กชายศุภกิจ  สนศิริ
31. เด็กชายสหรัฐ  พิมพ์โพธิ์กลาง
32. เด็กหญิงสิริยากร  แสงใจ
33. เด็กหญิงสุรีรัตน์  โชติสระน้อย
34. เด็กชายอนุภาพ  วันกิ่ง
35. เด็กชายอรรถพล  ทรงธรรม
36. เด็กชายอาชาเทพ  ขอเจริญธรรม
37. เด็กหญิงเกวลิน  แก้วพุทธ
38. เด็กหญิงแก้วตา  เตยสระน้อย
39. เด็กชายโตมร  แผ่วครบุรี
40. เด็กหญิงไพลิน  ขุนทอง
 
1. นางพรทิพย์  เหาะสูงเนิน
2. นางสมคิด  หัสดินรัตน์
3. นายตันติกร  เขื่อนเพชร
4. นายณัฐน์ปกรณ์  แพงทอง
5. นายกิตติพันธ์  ไหกระโทก
6. นายเอกอรัญ  ทัพไทย
7. นายเฉลิมยศ  พุทธา
8. นางบุญทรัพย์  จิระสุโข
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหมี 1. เด็กชายพสุธา  คำยา
 
1. นายไพโรจน์  เสียงหวาน
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ 1. เด็กชายอาทิตย์  งามสูงเนิน
 
1. นายสมภพ  ประหยัด
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสาริกา 1. เด็กหญิงณัฎฐ์กฤตา  ชื่นพระกลาง
 
1. นางทิศารัตน์  เฉื่อยสูงเนิน
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระประทีป 1. เด็กหญิงสุพรรษา  เรืองกระโทก
 
1. นางเสาวคนธ์  พลฉิมพันธุ์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแดง 1. เด็กชายธีรภัทร์  จันทจร
 
1. นายวิษณุ  เถียนหนู
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี 1. เด็กชายปิยะณัฐ  สินปรุ
 
1. นายณัฐพล  นนท์ภักดี
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี 1. เด็กหญิงธรรมนาฎ   ชุ่มเมืองปัก
 
1. นายณัฐพล  นนท์ภักดี
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว 1. เด็กหญิงรุ้งอรุณ   กุดสระน้อย
 
1. จ.ส.อ.ชลธาร  มิตรตะขบ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี 1. เด็กชายภาวิต    เชยสระน้อย
 
1. นางประยงค์  ศรีตะคุ
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแชะ 1. เด็กชายพันธกานต์  พลายจันทร์
 
1. นายพงษ์สิทธิ์  สาธุรัมย์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์ธงชัย 1. เด็กหญิงนัทธ์ฐภัค  เฟื่องทอง
 
1. นางสาวบุญญาพร  ศิริแต่งงาม
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแชะ 1. เด็กหญิงนิกิต้า  บล็อมสมา
 
1. นายพงษ์สิทธิ์  สาธุรัมย์
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1. เด็กชายสิทธิพงษ์   ลาดกระโทก
 
1. นายสาธิต   จังพานิช
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ 1. เด็กชายวีรวุฒิ  อินบรรทด
 
1. นายวรวิทย์  แสงสวัสดิ์
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นิลประดิษฐ์
 
1. จ.ส.อ.ชลธาร  มิตรตะขบ
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลายดาบ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  สะพะจะโปะ
 
1. นายสันติ  นารถสมบูรณ์
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงคลิมา   ฉัตรกิ่ง
2. เด็กชายจิณณวัตร  จิตรครบุรี
3. เด็กหญิงจิราภรณ์   นิลกิ่ง
4. เด็กหญิงณัฎฐณิชา   ทานกิ่ง
5. เด็กชายธนภัทร   จิรวัฒน์ธำรง
6. นายนนทวัฒน์  อ่อนทองหลาง
7. เด็กชายสหรัฐ   พิมพ์โพธิ์กลาง
8. เด็กหญิงสุรีรัตน์   โชติสระน้อย
9. เด็กชายอนุภาพ   วันกิ่ง
10. เด็กชายอาชาเทพ   ขอเจริญธรรม
 
1. นายกิตติพันธ์  ไหกระโทก
2. นางสาวศิริพรรณ  เฟื่องทอง
3. นายณัฐน์ปกรณ์  แพงทอง
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  ปุ๊กสันเทียะ
2. เด็กชายชนัดพล  ผังฉิมพลี
3. เด็กหญิงชลธิชา  แถมฉิมพลี
4. เด็กชายชาคิต  จิตนาเรียง
5. เด็กชายณรงค์  เย็นกลาง
6. เด็กชายตรีเทพ  ด้วงศาลา
7. เด็กหญิงถลัชนันท์  ภู่ภมร
8. เด็กหญิงทิพย์นารี  ว่าความดี
9. เด็กชายธนภัทร  แฝดกลาง
10. เด็กชายธันวา  พุ่มเล็ก
11. เด็กชายธีระรัตน์   ทาจ้อย
12. เด็กหญิงนริตา  ฝ่ายฉิมพลี
13. เด็กหญิงนิภาวรรณ  จุลตะคุ
14. เด็กชายบัญญัติ  กลั่นสระน้อย
15. เด็กชายปฐพี  ยมฉิมพลี
16. เด็กชายปัญญา  เนตรพรมราช
17. เด็กหญิงพลอยแก้ว  แทนจะโปะ
18. เด็กชายพันธกร  คนโท
19. เด็กหญิงพาขวัญ  ทวยโพธิ์
20. เด็กชายภวดล  รุมพรสระน้อย
21. เด็กชายภูธเนศ  สุดขำ
22. เด็กชายภูวนันท์  ขอเหนี่ยวกลาง
23. เด็กหญิงวรัทญา  เหมนิธิ
24. เด็กหญิงศิริวรรณ  สินธุ์พรมราช
25. เด็กชายศุทธวีร์  คงไพศาล
26. เด็กหญิงสกุลณา  กลั่นสระน้อย
27. เด็กชายสรวิชญ์  ทุนเหม
28. เด็กหญิงสุกัญญา  ชาจอหอ
29. เด็กหญิงสุธิดา  ลักษณะพรมราช
30. เด็กชายสุธินัย  หร่ำกิ่ง
31. เด็กหญิงสุพัตรา  กลั่นสระน้อย
32. เด็กชายอนุชา  ภูมิกลางดอน
33. เด็กชายอัครวินท์  อุ้มพรมราช
34. เด็กหญิงอุบลวรรณ  ฝอยทองพรมราช
35. เด็กหญิงเกวลิน  ลักษณะพรมราช
36. เด็กหญิงเกวลี  ลักษณะพรมราช
37. เด็กหญิงเขมิกา  นราสูงเนิน
38. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ชัชวาล
39. เด็กหญิงเมษณี  เทโคกกรวด
 
1. นางไปรมา   จุฑางกูร
2. นายจุล  ย่อยพรมราช
3. นายณัฐ  คำใบใหญ่
4. นางขนิษฐา  ปิดตายัง
5. นางสาววิจิตรา  ไชยจังหรีด
6. นางอำนวย  ทับจะบก
7. นางธมนวรรณ  ใหญ่พรมราช
8. นางสุรีรัตน์  วรรณนิยม
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิดาภา   กัสนุกา
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   เลขกลาง
3. เด็กชายณรงค์   ลิครบุรี
4. เด็กชายณัฐวุฒิ   กายสิทธิ์
5. เด็กหญิงดวงตา  แอบครบุรี
6. เด็กชายธนดล   หารกิ่ง
7. เด็กชายธนวันต์  นิจจังหรีด
8. เด็กชายธรณ์เทพ   ทิพย์โสภณ
9. เด็กหญิงนภสร   หารกิ่ง
10. นายนรชา   จำปาศักดิ์
11. เด็กหญิงนัฐทราพร  วังสวัสดิ์
12. เด็กหญิงนันทพร  หัวด่านจาก
13. เด็กชายนันทวุฒิ  ร้อยฉิมพลี
14. เด็กหญิงประถมพร   อินกิ่ง
15. เด็กชายปิยวัฒน์  นามกระโทก
16. นางสาวพรทิภา  พวนกิ่ง
17. เด็กหญิงพรพรรณ  สุพรรณกลาง
18. นางสาวพรรณพัชร  พรมประโคน
19. เด็กหญิงฟองแก้ว  จินกลาง
20. นายภัทรพล  มนกิ่ง
21. เด็กหญิงมนธิรา   อุ่นใจ
22. เด็กหญิงมนัสนันท์  เชื้อจอหอ
23. เด็กชายรพีพล   ขอกิ่ง
24. เด็กหญิงลลิตา  พันธ์สำโรง
25. เด็กชายวัฒนชาติ   อุ่นใจ
26. เด็กหญิงวัลลภา  รวบรัด
27. นายวิสิทธิศักดิ์  พูนผล
28. เด็กหญิงวิไลย์พร  โพทะเล
29. เด็กชายวีรพล   อุ่นทรัพย์
30. นางสาวสกุณา  ดีกิ่ง
31. นางสาวสุฐิตา  มณีโรจน์
32. เด็กหญิงอธิติญา   เพียขันทา
33. เด็กชายอนุภาพ  วันกิ่ง
34. เด็กชายอาชาเทพ  ขอเจริญธรรม
35. เด็กหญิงอาริสา  เหล็กชัย
36. เด็กชายเจษฎา   นาก้อนทอง
37. เด็กหญิงเบญญาดา   นามกระโทก
38. เด็กชายเอกราช   คำหลาน
39. เด็กหญิงเอมิกา   จันทร์จังหรีด
40. เด็กชายโตมร  แผ่วครบุรี
 
1. นายตันติกร  เขื่อนเพชร
2. นายเอกอรัญ  ทัพไทย
3. นางสาวณัฐฐิการ์  สันทาลุนัย
4. นางสาวศิริพรรณ  เฟื่องทอง
5. นางปิยาภรณ์  ปัจยเก
6. นางสาวน้ำทิพย์  ทั่งทอง
7. นายสุพจน์  เขตกระโทก
8. นายชาญณรงค์  คำด้วง
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญเดือน  คุ้มจันทร์อัด
2. เด็กชายจิรภาส  โพธิศรีจันทร์
3. เด็กหญิงธนัชชา  นะธี
4. เด็กหญิงธิดา   เกตุนอก
5. เด็กหญิงปนัดดา  กายพรมราช
6. เด็กชายล้อมพงศ์  พยัคฆ์เดชากุล
7. เด็กหญิงวิภาดา  แซ่จิ๋ว
8. เด็กชายสกุณา   พยัคฆ์เดชากุล
9. เด็กชายอรรถพร  อุทกศิริ
10. เด็กชายเมธิชัย  สุบงกช
 
1. นางสาวพัชรกันย์  สิริรุ่งอนันต์
2. นางอำนวย  ชีจะโปะ
3. นางไปรมา  จุฑางกูร
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 1. เด็กชายฉลองชัย  สิทธิกร
2. เด็กชายผดุงเดช   ป้องปัดชา
3. เด็กหญิงพรวิมล  มาแสวง
4. เด็กหญิงรัตนา  เสาวรส
5. เด็กหญิงศศิธร   เหง้าน้อย
6. เด็กหญิงศิริมา  ปัญญาพิมพ์
7. เด็กชายศุภกิจ  บุญเฟรื่อง
8. เด็กชายศุภชัย   เดชวงศ์
9. เด็กหญิงสุวิมล   เฟื่องคำ
10. เด็กชายอนุสร  ปะวะระ
 
1. นายธำรงศักดิ์   แดงทุมมา
2. นางสาวพวงเพ็ชร  ปะกัง
3. นางทิตยาพร  ปลอดกระโทก
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงจิตติมา  การบรรจง
2. เด็กหญิงซาร่าห์  วงศ์หาญ
3. เด็กหญิงธรรชนก  ปินะกาเส
4. เด็กหญิงศิริธร  ชะนะขันธ์
5. เด็กหญิงสรวงวรี  ประการโพธิ์
6. เด็กหญิงสิราวรรณ  คันภูเขียว
 
1. นางศิริวรรณ  ผิวงาม
2. นางหนึ่งฤทัย  สินชัย
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหมี 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ใยทา
2. เด็กหญิงจีรานันท์  เขียวสมอ
3. เด็กหญิงณัฐชนก  พรมพิลา
4. เด็กหญิงมธุรส  สีมาวงษ์
5. เด็กหญิงรัตนพร  พรสวัสดิ์
6. เด็กหญิงรุ่งนภา  เชื้อวงศ์
7. เด็กหญิงสิริวิมล  อุตะเคียนต์
8. เด็กหญิงอนิตศรา  สีม่วงงาม
 
1. นางธนกร  ปฐมนฏพงศ์
2. นางสาวพิชามญชุ์  คำแก้ว
3. นางจีรารัตน์  ยาชมภู
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  นาคคล้าย
2. เด็กหญิงธารศิริ  ยอดไธสง
3. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  จารุณะ
4. เด็กหญิงรวิสรา  เกิดมงคล
5. เด็กหญิงศิริกาญ  ชดช้อยพรมราช
6. เด็กหญิงสรินยา  คนโทพรมราช
 
1. นางสาวพัชรกันย์  สิริรุ่งอนันต์
2. นางอำนวย  ชีจะโปะ
3. นางสาวกนกวรรณ  ทูนมาลา
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุไผ่ 1. เด็กหญิงกชกร  พรมมงคล
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เฉพาะธรรม
3. เด็กหญิงจันทนา  ทุมทอง
4. เด็กหญิงจิดาภา  ยอดจังหรีด
5. เด็กหญิงจิรัชญา   เจสันเทียะ
6. เด็กหญิงชนิตา  เจตนาดี
7. เด็กหญิงชุติมา   อิ้วจันทึก
8. เด็กชายปิติภัทร  รักษาศรี
9. เด็กชายพิทักษ์  แน่งน้อย
10. เด็กหญิงอรสา   คำภิรมย์
11. เด็กหญิงเบญญูทิพย์  อุดมแก้ว
12. เด็กหญิงเมธาพร  ดวงถาวร
 
1. นางอุรุณา  ทาประเสริฐ
2. นางสุรัติยา  หมีอยู่
3. นางพิมผกา  เกิดมงคล
4. นางพิมพา  เล็งไธสง
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 84.26 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เอี่ยมสะอาด
2. เด็กชายกิตติพงษ์   ศรีโยธา
3. เด็กหญิงชาลิสา  ขอทับกลาง
4. เด็กชายธราเทพ   กิ่งสีดา
5. เด็กชายธีรภัทร  ถุงกลาง
6. เด็กหญิงปริศนา  ศรีโยธา
7. เด็กหญิงปัทมา  กันทพันธ์
8. เด็กชายภัคนันท์  ฤทธิเสน
9. เด็กหญิงรสจนุนาท  ศรีสูงเนิน
10. เด็กชายศรันย์  ธนูศร
11. เด็กชายสมพล  ฆ้องนอก
12. เด็กหญิงหยกมณี  ชานันโท
 
1. นางสาวกัลยา  สุขเจริญ
2. นายญาณากร  จำนิล
3. นายปรีชา  ธนูศร
4. นายสมบูรณ์ทรัพย์  อัดตะคุ
5. นางสาวศันสนีย์  สร้อยกลาง
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86.19 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สังสีแก้ว
2. เด็กหญิงดวงใจ  ขันกระโทก
3. เด็กหญิงนันทิชา  โสไพร
4. เด็กหญิงปาริชาติ  ปลังกลาง
5. เด็กหญิงพรพิมล  กองกระโทก
6. เด็กหญิงมินธดา  ไทตะขบ
7. เด็กชายวัชรินทร์  โบงูเหลือม
8. เด็กชายสมพล  ติ๋วโวหาร
9. เด็กหญิงสมฤทัย  ไทตะขบ
10. เด็กชายสายชล  ใหญ่กระโทก
11. เด็กหญิงสุนิตา  ล่ามกระโทก
12. เด็กชายอภิเชษฐ์  จุนกระโทก
13. เด็กชายอาทิตย์  พรมสอน
14. เด็กหญิงเยาวรัตน์  ไชยจังหรีด
15. เด็กชายเสกสรรค์  พิมพาชาติ
16. เด็กชายโมเสส  เสมกระโทก
 
1. นายศิรภัค  แสไพศาล
2. นายพิชิต  ทิศจันทร์
3. นางสาวพัชรินทร์  เปียนขุนทด
4. นายทวี  ปะสาริกัง
5. นางสาวรุ่งนภา  ไร่กระโทก
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองซับน้อยสามัคคี 1. เด็กชายชญานนท์   ตรวจนอก
2. เด็กชายณัฐวัตร   ขอดตะขบ
3. เด็กหญิงพัชรินทร์   รักตะขบ
4. เด็กชายภูวดล  วงษ์สว่าง
5. เด็กหญิงศิริรัตน์   พุ่มนอก
 
1. นายไพศาล  เงินดี
2. นางวิลาวัลย์  เงินดี
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกองบุญ   คนกระโทก
2. เด็กหญิงลลิตา   เก่งนอก
 
1. นางสุทธิชา    รัตน์นิยมชัย
2. นายสันติสุข   พวงเกษ
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์ธงชัย 1. เด็กหญิงณัฐชานันท์  กุลธนานิธินันท์
 
1. MissLiu  Min
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสะท้อน 1. เด็กหญิงชินนี่  ศรียศ
2. เด็กหญิงธัญพิชชา  มาทาจันทึก
3. เด็กหญิงปรินทร  บัวเตย
4. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ศรีอ่อน
5. เด็กหญิงสุจิตรา  ผ่องกลาง
6. เด็กหญิงอรจิรา  วงค์คำ
 
1. นายกฤษณชัย  บุญยิ่ง
2. นางสาวสุธินันท์  พุฒิมา
3. นางสาวสาวิตรี  นารี
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองใบพัด 1. เด็กชายกฤษณะ  รุนดารัตน์
2. เด็กชายกิตติชัย  ทองสิงหา
3. เด็กชายพีรพัฒน์  พลพันธ์
4. เด็กชายรัฐภาพ  ส้มดี
5. เด็กชายรัฐภูมิ  ส้มดี
6. เด็กชายอุดมศักดิ์  วงษ์ประทุม
 
1. นายฉัตรชัย   สาคร
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสนยวิทยาภูมิ 1. เด็กชายจิรกิตต์  อาจปรุ
2. เด็กหญิงจิรนันท์  พันธ์ตะขบ
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  โภมสันเทียะ
4. เด็กชายธนวัฒน์  บวนขุนทด
5. เด็กหญิงพรนภา  จรสูงเนิน
6. เด็กชายภากร  หวินกำปัง
7. เด็กชายรัตนะ  เทศสันเทียะ
8. เด็กชายสหรัฐ  สุขเปรี่ยม
 
1. นางวิไลลักษณ์  แขวกระทุ่ม
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) 1. เด็กหญิงกนกกรณ์  เพ็งไธสง
2. เด็กชายกัลย์ยุทธพงษ์  สมบูรณ์ทรัพย์
3. เด็กหญิงขวัญนิภา  เหลืองวิเชียร
4. เด็กหญิงณิชชาณันท์  ศรีคำ
5. เด็กหญิงพรทิพย์  เต้นปักษี
6. เด็กชายรัชชานนท์  สารภาพ
7. เด็กหญิงสิรภัทร  จินตนา
8. เด็กหญิงสิริกร  ประจิแพ
 
1. นางจันทนา  ฝาไธสง
2. นางวัฒนา  จิตธงไชย
3. นางชวนพิศ  ตรีศรี
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 1. เด็กหญิงขวัญชนก  หวังกล่อมกลาง
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  วงเวียน
3. เด็กหญิงจุฬารัตน์  นิลพรมมา
4. เด็กหญิงฉัตรสุดา  เวิ้นกระโทก
5. เด็กหญิงทิพรัตน์  ศิริเลิศ
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  อินทร์จอหอ
7. เด็กหญิงพิมพ์พิลัย  ไพเราะ
8. เด็กหญิงภัทธิรา  สอบกระโทก
9. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สุขไกรษร
10. เด็กหญิงสุพัทตรา  คำสิน
 
1. นายอุดม  นาคหนองหาญ
2. นายสำราญ  แทนคำ
3. นางจันทร์จิรา  ฉอสันเทียะ
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  วงเวียน
2. เด็กหญิงจิรัฐิพร  ชันครบุรี
3. เด็กหญิงธนัตดา  ลอบกระโทก
4. เด็กหญิงนิภาพร  เพ่งพิศ
5. เด็กหญิงสุกัญญา  สนกระโทก
 
1. นายอุดม  นาคหนองหาญ
2. นายสำราญ  แทนคำ
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงถิรดา  อ๊อดจังหรีด
2. เด็กหญิงศรสุวรรณ  จุลสำโรง
3. เด็กหญิงเมษา  คมสระน้อย
 
1. นายธีระยุทธ  ถมครบุรี
2. นางฉันทนา   หลวงอินทร์
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี 1. เด็กหญิงปัทมาวดี   ทิวฉิมพลี
2. เด็กหญิงวุฒิพร  ผ่านกระโทก
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา   แซ่ตัง
 
1. นางจินตนา  วัชรวงศ์ทิพย์
2. นางสาวอิสรีย์  แก้ววิเศษ
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ 1. เด็กหญิงจิราพัชร   คนตะขบ
2. เด็กหญิงชยุตรา   พึ่งตะขบ
3. เด็กชายศรัณยู   ชอ้อน
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ทักษิณสิทธิ์
2. นางสาวเพ็ญพักตร์  ทุมนาหาด
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ 1. เด็กหญิงประภัสรา  คำดวง
2. เด็กหญิงมาริสา   พูลสำโรง
3. เด็กหญิงลลิตา  จิตต์โสภา
 
1. นางสาวเพ็ญพักตร์  ทุมนาหาด
2. นางสาวพัชรินทร์  ทักษิณสิทธิ์
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กชายฐปนวัฒน์   ศุภลักษณ์
2. เด็กชายดนุพร  ดอนกระโทก
 
1. นายวีระชัย  อินทร์แปลง
2. นายชฎาพร  อินทร์แปลง
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง 1. เด็กชายมงคล  สุบงกช
2. เด็กชายวันชนะ  กรุดครบุรี
 
1. นายรฐนนท์  ขันธหงษ์
2. นางวันเพ็ญ  เหกระโทก
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม 1. เด็กชายอดิศร   มงกุฎกิ่ง
2. เด็กชายเกรียงศักดิ์   นิจจังหรีด
 
1. นายสมพร  สังข์ทองหลาง
2. นางสาวรจนา  บุ่งนาม
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง 1. เด็กหญิงกรวรรณ  ขันธหงษ์
2. เด็กหญิงชลา  สุวรรณกูล
 
1. นายรฐนนท์  ขันธหงษ์
2. นางสาลิณี  จันทร์พายัพ
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ 1. เด็กหญิงประกายดาว  กรัดกราย
2. เด็กหญิงแสงเดือน  วิบูลศรี
 
1. นางสาวธนาทิพย์  คำจันทร์
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  นิตเกษม
2. เด็กชายอิทธิกร  ธรมีฤทธิ์
 
1. นายรฐนนท์  ขันธหงษ์
2. นางสาวเพ็ญพัตร  ถินผักแว่น
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง 1. เด็กชายมงคล  สุบงกช
2. เด็กหญิงสุนันทา  จามรเธียร
 
1. นายรฐนนท์  ขันธหงษ์
2. นางวันเพ็ญ  เหกระโทก
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไชยวาล 1. เด็กชายปัญจพล  อุ่มครบุรี
2. เด็กชายวรายุส   มงคุดครบุรี
 
1. นายมนตรี  แจ้งคำพี้
2. นางปาหนัน  ศรีสุนนท์
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลายดาบ 1. เด็กชายชลลธร   กลั่นจะโป๊ะ
2. เด็กชายภูวนนท์   พิมเสน
 
1. นายศิรปกรณ์  นิลดีสระน้อย
2. นางสาธนี   วงศ์อินทร์
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี 1. เด็กชายปิติภัทร  โนนใหม่
2. เด็กชายอนันต์สิทธิ์  นาคราช
 
1. นายเหมราช  จิระสุโข
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กชายดนุเดช   ดอนกระโทก
2. เด็กชายธีรพงศ์    สร้อยฟ้า
 
1. นายวีระชัย  อินทร์แปลง
2. นายชฎาพร  อินทร์แปลง
 
150 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงกำไร  ตั้งดำรง
2. เด็กชายณัฐภัทร  ยุรวงค์
3. เด็กชายยศกร  คำน้อย
 
1. นายธนวุฒิ  รัตนดอน
2. นางทัศนีย์วรรณ  ผลถาวร
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พิมน
2. เด็กชายรพีภัทร  คำเหลือง
3. เด็กชายสิทธินันท์  แสนสนิท
 
1. นายเหมราช  จิระสุโข
2. นางพัชนี  คำพิทักษ์
 
152 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี 1. เด็กชายธนาวุฒิ  บุตรใส
2. เด็กชายนันทกร  พรากกระโทก
3. เด็กชายวรานนท์   เหลาพิลา
 
1. นายเหมราช  จิระสุโข
2. นางสุวดี  จิระสุโข
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ 1. เด็กชายธนกฤต    ชดพรมราช
2. เด็กชายธนนันท์   งาตะขบ
3. เด็กชายศุภกร  งาตะขบ
 
1. นายพันธ์ธนัต  ภวฤทธิ์นาคินทร์
2. นายธีรศักดิ์  มโนธรรม
 
154 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ 1. เด็กชายกรกต   พงษ์สระ
2. เด็กชายยุทธสันต์    อาจสูงเนิน
3. เด็กชายสุมิตรนคร  หอมจันทร์
 
1. นายพันธ์ธนัต  ภวฤทธิ์นาคินทร์
2. นายธวัชชัย  เหลืองโอฬาร
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ 1. เด็กชายธนกฤต   ปล่ำตะขบ
2. เด็กชายธีรศักดิ์   แจ้งโทน
3. เด็กชายไมตรี   ยะสูงเนิน
 
1. นายพันธ์ธนัต  ภวฤทธิ์นาคินทร์
2. นายธีรศักดิ์  มโนธรรม
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ 1. เด็กชายพรเทพ  จากนอก
2. เด็กชายสหรัฐ  นาบำรุง
3. เด็กชายเพชรศิลา  ผกาศรี
 
1. นายบุญธรรม  จำนงค์นอก
 
157 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) 1. นายจตุพล  ถาดดอน
2. เด็กหญิงยุพาวรรณ  ทรงดอน
3. นางสาวอนุสรา  ชมชื่น
 
1. นายธนวุฒิ  รัตนดอน
2. นางวนัสวรรณ  เที่ยงวัจนกุล
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองทราย 1. เด็กชายณภัทร  ภูแก้ว
2. เด็กชายปิยะกานต์  ปานโหน่ง
3. เด็กชายภูมินทร์  มุ่งกลาง
 
1. นางสาวสีสุดา  สุขอร่าม
2. นายกฤษดา  เตชะทัด
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านระเริง 1. เด็กชายคณิศร  เพ็ชรหมื่นไวย
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีสุข
3. เด็กชายเอกชัย  นิ้มกลาง
 
1. นายสมมิตร  เครื่องกลาง
2. นางสาวรัตนาภรณ์   บุญเลี้ยง
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่พัฒนา 1. เด็กหญิงปนัดดา  เลื้อยกระโทก
2. เด็กหญิงปัทมวรรณ  เกลี้ยงไธสง
3. เด็กหญิงสวนีย์  ญาติกระโทก
 
1. นางเมตตา  นิมิตร
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี 1. เด็กชายชาญชัย   สอดกิ่ง
2. เด็กชายศิลปกร  ลุมกิ่ง
3. เด็กชายสมพงษ์  มาลัยยะ
 
1. นางสาวจิตตรา  สมบัติ
2. นายกิตติศักดิ์  สมบัติ
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองทราย 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  มุ่งกลาง
2. เด็กหญิงนริศรา  กองสันเทียะ
3. เด็กหญิงสาวิตรี  แก้วสุวรรณ
4. เด็กหญิงสุกฤตา  สมการ
5. เด็กหญิงสุภาพร  พรมสรอก
6. เด็กหญิงอภิสรา  รำพัน
 
1. นางสาวสีสุดา  สุขอร่าม
2. นายเจษฎา  พจน์กิ่ง
3. นางสาวพนิตรา  น้อยวงษ์
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  แก้วพันธ์ใน
2. เด็กหญิงนวรัตน์  พาสันต์
3. เด็กหญิงรินรดา  บุตรศรี
4. เด็กหญิงรินลดา  บุญลาม
5. เด็กหญิงศิริโสภา  แก้วพิกุล
6. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีลาพรม
 
1. นางสาวสุวิชา  แก้วบุญพะเนา
2. นางสาวอาภาภรณ์  จิตรประพันธ์
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1. เด็กหญิงทักษิณา   ทับวิเศษ
2. เด็กหญิงศรสวรรค์   วงศ์ใหญ่
3. เด็กหญิงอรวรรยาพร   ขันธะหัตถ์
 
1. นางสาววันทนา   ศรีอภัย
2. นางสาวสุวรรณา   ทศดร
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม 1. เด็กหญิงจิราพร  ผิวผ่อง
2. เด็กหญิงปิยพร  น้อยสำแดง
3. เด็กหญิงสกุลทิพย์  จิตนา
 
1. นายปะนิชฐา  หล้าสุวงษ์
2. นางเพ็ญศิริ  หล้าสุวงษ์
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา 1. เด็กชายณัฐนันท์  คูณงูเหลือม
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  คำคง
3. เด็กหญิงวัลลิณี  เสียงอ่อน
 
1. นางน้ำค้าง  ชุ่มชัย
2. นางสาววิเรืองรอง  บุญกระโทก
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 1. เด็กหญิงจิราพร  จ่าอ่อน
2. เด็กหญิงนธิญา  คิดสำโรง
3. เด็กหญิงไพรำ  แนะกระโทก
 
1. นายสวัสดิ์  นามไธสง
2. นายวัฒนา  สุมาลุย์
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1. เด็กชายชินวุฒิ   ยุระชัย
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  แว่นรัมย์
3. เด็กหญิงอรบุษป์   แสงรัมย์
 
1. นางสาวสิริวัลย์  นะแสน
2. นางสาวเมวิกา  แว่นรัมย์
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กหญิงชลิตา  จวนกลาง
2. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ผลฉิมพลี
3. เด็กชายพีรพล  สวนฉิมพลี
 
1. นางโชติญา  วุฒิวงศ์งาม
2. นางสาวเขมณัฏฐ์  กอสมานชัยกิจ
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  สมมะนา
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  พรมบุตร
3. เด็กหญิงพัชราภา   พรมบุตร
 
1. นางสาวเจนจิรา   จันทร์พยัพ
2. นางโสภา  ต่างสมบัติ
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำเพียก 1. เด็กหญิงนาราภัทร  ค้าโค
2. เด็กหญิงพาณิภัค  สุนทรัตน์
3. เด็กหญิงสุมิตรา  ดวงจันทร์
 
1. นางเพชรไพลิน  นิลบุตร
2. นายณพณัฐสรณ์  สิงห์โค
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนจระเข้หินฯ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก่งกระโทก
2. เด็กหญิงธัญมาส  จินดา
3. เด็กหญิงนพรัตน์  สูญราช
 
1. นายเกรียงศักดิ์  แอมกระโทก
2. นางสาวมณฑา  ดวงแข
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง 1. เด็กหญิงมาลินี  รัตนครบุรี
2. เด็กชายสุริยา  หวินครบุรี
3. เด็กชายอรรถพล  แนมครบุรี
 
1. นายสุธี  วิสันเทียะ
2. นางปิยะวรรณ  แย้มจอหอ
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุศาสน์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ตระกูลจันทร์
2. เด็กหญิงวิลาวัณย์  จีนห้วยแก้ว
3. เด็กหญิงศุภัสรา  จอมซื้อตรง
 
1. นายพัชกฤษฎิ์  ฤทธิ์พรหมราช
2. นางสาวสมมาตร  เฉิดตะขบ
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กหญิงธิติญา  ตุ่งพิลา
2. เด็กหญิงปัทมา  พิศนอก
3. เด็กหญิงสุนิสา  พระสว่าง
 
1. นายประมวล  วุฒิวงศ์งาม
2. นางโชติญา  วุฒิวงศ์งาม
 
176 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ 1. เด็กหญิงกชกร   เคราะห์ผักแว่น
2. เด็กหญิงมนัญญา   พาจะโปะ
3. เด็กหญิงศศิกานต์   ลาพกระโทก
 
1. นางสมหมาย  แก้วโพธิ์กลาง
2. นางสาวปัทมา  ยิ่งสง่า
 
177 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ 1. เด็กหญิงกวินทรา   เสริฐสูงเนิน
2. เด็กชายธนภัทร   ทัพช่างไม้
3. เด็กชายโรมรัน   อักษรครบุรี
 
1. นางสุภี  พาพักตะคุ
2. นางสมหมาย  แก้วโพธิ์กลาง
 
178 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กชายพิสิษฐ์  นารี
 
1. นางสาวพิจักขณา  บัญญัติวงศ์
 
179 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุไผ่ 1. เด็กหญิงณัฐชยา    เตชะวิทยานุสิทธิ์
 
1. นางสาวโสภา  วงค์วัง
 
180 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ 1. เด็กหญิงสุชาดา  แอบกลาง
 
1. นางลันดอน  แทนไธสง
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1. เด็กชายบุญญฤทธิ์   อินทร์พิทักษ์
 
1. นางนัยน์ปพร   รัตนธรินทร์
 
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้หนองตูม 1. เด็กหญิงสุชาดา  จำปาศักดิ์
 
1. นางอุไรวรรณ  ดอนมงคล
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ 1. เด็กชายนที  มาตรโคกสูง
 
1. นางสาวนพมาศ  โพธิ์ทอง
 
184 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม 1. เด็กชายปาณรวัชร   ทรายทะเล
2. เด็กหญิงสุมาลัย    หงศาลา
3. เด็กหญิงอภิสรา  มนุษย์ชาติ
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  เพ็ชรนอก
2. นางพิมภา  วักขุนทด
 
185 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี 1. เด็กหญิงมาริษา  สินตะคุ
2. เด็กหญิงรัตติกาล  รักษ์คิด
3. เด็กชายหนุ่มเทพ  หาญกิ่ง
 
1. นางจินตนา  วัชรวงศ์ทิพย์
2. นางสาวอิสรีย์  แก้ววิเศษ
 
186 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้หนองตูม 1. เด็กหญิงสุชาดา  จำปาศักดิ์
2. เด็กชายอภินัฎฐ์  พรมภักดี
 
1. นางสมสิริ  จำปามูล
2. นางอัจฉรา  พุ่มสุวรรณ
 
187 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร 1. เด็กชายธนชาติ    ติสระน้อย
2. เด็กหญิงพรรษา  เซ็นกระโทก
 
1. นายชาตรี  พูลสมบัติ
2. นางสาวศิริวิไล  หล่อแหลม
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  จันทร์ดา
 
1. นางกนกวรรณ  บรรดาศักดิ์
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 1. เด็กชายปิญะ  มงคลฝั่ง
 
1. นางวิจิตรา  ตากกระโทก
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1. เด็กหญิงตติยา  ฮวบกระโทก
 
1. นางกัลยาณี  วิโมกข์รัตน์
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 1. เด็กชายนิติพงษ์  นามบำรุง
 
1. นายดาวรุ่ง  ฉอสันเทียะ
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระตะเคียน 1. เด็กหญิงชาริสา  อินต๊ะสม
 
1. นางยุพิน  แก้วไตรรัตน์
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะแบกวิทยา 1. เด็กชายศักดิพัฒน์  เหนี่ยวบุปผา
 
1. นางสาววณัฐภรณ์  ตุ๊โค
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกัดนาควิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   เลาะไธสง
 
1. นางสุกัญญา   พายไธสง
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 1. เด็กหญิงเกศมณี  มงคลชาติ
 
1. นายดาวรุ่ง  ฉอสันเทียะ
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี 1. เด็กชายสุขประเสริฐ  ทันโคกกรวด
 
1. นางทองย้อย  เคลื่อนเมืองปัก
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี 1. เด็กชายณัฐพล  ถนนกลาง
 
1. นายจักรพงค์  เวียงอินทร์
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหญ่ 1. เด็กชายภูริภัทร  สุนทราราม
 
1. นางเรียมใจ  แฉเกษม
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกัดนาควิทยา 1. เด็กหญิงวาทินี  เทือกสา
 
1. นางสาวพนารัตน์   รัตนประพันธ์
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ช้างสาร
 
1. นายสมภพ  ประหยัด
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง 1. เด็กหญิงธีระลินทร์  อินพิลา
 
1. นายสุทธิดล  หอมแสง
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี 1. เด็กหญิงแพรวา   พรมสิทธิ์
 
1. นางสาวจิตตรา  สมบัติ
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุไผ่ 1. เด็กหญิงเบญญูทิพย์  อุดมแก้ว
 
1. นางอุรุณา  ทาประเสริฐ
 
204 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำซับ 1. เด็กชายเขาว์วัฒน์    ตุ่มไทย
 
1. นายบุญชัย  ฉันทะจำรัสศิลป์
 
205 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้หนองตูม 1. เด็กหญิงจันทิมา  จำปาสี
2. เด็กหญิงจิดาภา  เปรมปรี
3. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ชุนเจิม
4. เด็กหญิงพรทิวา  ทศหล้า
5. เด็กหญิงวรรณา  โคมารัมย์
6. เด็กชายสุพจน์  ปางไธสง
7. เด็กชายสุพร  ปางไธสง
 
1. นางอุไรวรรณ  ดอนมงคล
2. นายสุวิทย์  ดอนมงคล
3. ว่าที่ร้อยตรีศรายุทธ  ศรนารายณ์
 
206 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1. เด็กหญิงชลดา   ปั้นอัน
2. เด็กหญิงนวรัตน์  ล้อมกระโทก
3. เด็กหญิงวนิดา  โสบกระโทก
 
1. นางสาวเจนจิรา  จันทร์พยัพ
2. นางนัยน์ปพร   รัตนธรินทร์
 
207 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1. เด็กหญิงจันจิรา   หลอดจันทึก
2. เด็กหญิงพัชรภา  ลมสำโรง
3. เด็กหญิงสุภาวดี   มณีเนตร
 
1. นางสาวเจนจิรา  จันทร์พยัพ
2. นางวรานิษฐ์   นิธิวราเศรษฐ์
 
208 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำซับ 1. เด็กหญิงนภัสสร   อาศัย
2. เด็กชายสิทธินนท์   พรมสร้อย
3. เด็กหญิงสุพัฒตา   มินดอน
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์   ชินศรี
2. นางสาวเอี่ยมพร   ประจง
 
209 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโสมง 1. เด็กหญิงชนาภา  สวนสระน้อย
2. เด็กหญิงชนิกานต์  คลังกระโทก
3. เด็กหญิงฐาปนี  ศรีคำฝั้น
 
1. นางสาวสุภาวรรณ  หินกลาง
2. นางกัลยา  ปัดนา
 
210 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 2    
211 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ 1. เด็กชายชาติเกล้า  ฉันกระโทก
2. เด็กชายวีรภัทร  ทิพโสตสกุล
3. เด็กชายไกรราช  เรือนเพชร
 
1. นางสำรอง  ต้นกระโทก
2. นางสาวรชนิ  แซ่ลิ้ม
 
212 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 1. เด็กชายนภัทร  คณารักษ์
2. เด็กหญิงศุภาภรณ์  สีผ่อง
3. เด็กหญิงเบญจพรรณ  เงาะลำดวน
 
1. นางจุฑามณี  เรืองกระโทก
2. นางสาวจันสุดา  ประทุมโม
 
213 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้หนองตูม 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  อินทรแปลง
2. เด็กหญิงฐานิต  ขจัดภัย
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  คุ้มกลัด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศรายุทธ  ศรนารายณ์
2. นางสมหมาย  ศรนารายณ์
 
214 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก 1. เด็กชายชลกร  พันธ์ดอนประดู่
2. เด็กชายอาทร  เขือนอก
 
1. นายวรชัย  นนทะวิชัย
2. นางสาวกรรณิการ์  ปลั่งกลาง
 
215 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระประทีป 1. นายจิระพงศ์  แก้วใหญ่
2. เด็กชายภานุภาพ  เหยียดกระโทก
 
1. นางสาวจารุวรรณ  มันสาบุญ
2. นางสาวสมประสงค์  ยางแดงครบุรี
 
216 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธินิมิตร 1. เด็กชายสุรชาติ  น่วมเมืองปัก
2. เด็กชายสุริยะฉาย  คำกิ่ง
 
1. นางสาวอรชา  เอี่ยมบู่
2. นางสาวธัญญารัตน์  ผ่องนานารถ
 
217 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ 1. เด็กชายธนา  คงเสถียร
2. เด็กชายวิวิธชัย  เจริญศรี
 
1. นายบุญธรรม  จำนงค์นอก
 
218 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  เศษกระโทก
2. เด็กชายฉัตรทอง  เศียรกระโทก
3. เด็กชายอดุลย์  โมพันดุง
 
1. นายสวัสดิ์  นามไธสง
2. นายวัฒนา  สุมาลุย์
 
219 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  เศษกระโทก
2. เด็กชายฉัตรมงคล  เศียรกระโทก
3. เด็กชายต้นตระกาล  แสงจันทรา
 
1. นายทศกัณฑ์  ขวัญเมือง
2. นางสาวเอื้อมพร  สนิทชัย
 
220 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กชายธีระชาติ  วงศ์เมือง
 
1. นางศิริวรรณ  ผิวงาม
 
221 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กหญิงรัตนาวดี   คตภูธร
 
1. นายคีตวัฒน์  ขันธะหัตถ์
 
222 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กชายชยางกูร  สียางนอก
 
1. นางศิริวรรณ  ผิวงาม
 
223 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กชายวรากร   กุลพิมาย
 
1. นายคีตวัฒน์  ขันธะหัตถ์
 
224 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ 1. เด็กชายปัณณฑัต  บุญฤทธิ์
 
1. นายประจักษ์ชัย  คำนนท์
 
225 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กชายประกร  เวชสุวรรณ์
 
1. นายคีตวัฒน์  ขันธะหัตถ์
 
226 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ 1. เด็กชายพิสุทธิ์  อิ่มน่วม
 
1. นายฉัตรชัย  ฉิมกลางดอน
 
227 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กชายธีรภัทร   คำสมบูรณ์
 
1. นายคีตวัฒน์  ขันธะหัตถ์
 
228 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ก้อนทอง
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  สุดกระโทก
3. เด็กหญิงกาญจนา  แจ่มวงค์
4. เด็กชายกานต์กวินทร์  เดชะยา
5. เด็กชายคฑาวุฒิ  เกียบสันเทียะ
6. เด็กชายฆนาพงษ์  พืชพันธ์
7. เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  สอบกระโทก
8. เด็กหญิงชยาภรณ์  สมสา
9. เด็กหญิงชไมพร  วงศ์แก้ว
10. เด็กหญิงธีรัตม์  วรรณโชติวัฒน์
11. เด็กหญิงนฤมล  นางาม
12. เด็กหญิงบัณฑิตา  แก้วอินตา
13. เด็กหญิงบุณยวีร์  ไร่กระโทก
14. เด็กหญิงปานชีวา  คำลือชา
15. เด็กหญิงปาริชาต  หาญบุรุษ
16. เด็กชายปุุณยวีร์  ศรีสุข
17. เด็กหญิงพรฐิตา  ศีชัยวาลย์
18. เด็กหญิงพิชชาพร  เพิ่มพูล
19. เด็กชายยศพล  วงษ์สิทธิ์
20. เด็กหญิงระพีพร  พรมประเสริฐ
21. เด็กหญิงศุจีภรณ์  ฉันกระโทก
22. เด็กหญิงสุจิตรา  ศุภสร
23. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  พรมขุนทอง
24. เด็กหญิงหยาดฟ้า  การเพียร
25. เด็กหญิงอรัญญา  พรมประดิษฐ์
26. เด็กชายอัครเดช  มูลทองหลาง
27. เด็กหญิงอาทิตยา  ทศพร
28. เด็กหญิงเกวลิน  ชิดรัมย์
29. เด็กชายเจตนิพัทธ์  สิทธิ์สุขอารยะ
30. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เพิ่มพูล
 
1. นางสาวศิริวรรณ์  รักษาสระน้อย
2. นายสิขรินทร์  ผินกลาง
3. นางสาวสุพิชญา  ชมวิชา
4. นางยุพิณ  เดชะยา
5. นางวัฒนา  จิตธงไชย
6. นางสาวศุภากร  เทียบโพธิ์
7. นางสาวดาริกา  สิงห์ลี
 
229 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กหญิงกรพินธ์   จันทร์กาบ
2. เด็กหญิงจิดาภา   ช่างทองมะดัน
3. เด็กหญิงจิรนันท์  สีฟอง
4. เด็กหญิงชรินรัตน์  โนมขุนทด
5. เด็กชายชินวัตร   กองเงินนอก
6. เด็กหญิงดาริน   พลโยธา
7. เด็กชายทวีศักดิ์  แก้วสมบัติ
8. เด็กชายธนกฤต   กลึงกลางดอน
9. เด็กหญิงธิดารัตน์  อุดมพืช
10. เด็กหญิงธิดารัตน์   ราดสีภูมิ
11. เด็กชายธีรภัทร   คำสมบูรณ์
12. เด็กชายธีรวุฒิ   พุทธะบุรี
13. เด็กหญิงนิตยา   เสนาสัง
14. เด็กชายประกร  เวชสุวรรณ์
15. เด็กหญิงปวีณา  ไวไธสง
16. เด็กหญิงปาริชาติ  ถนัดไถ
17. เด็กหญิงพัณณิตา   พันแสน
18. เด็กหญิงภรภิญจรรย์   โนจร
19. เด็กหญิงมินตรา   สิมจันทึก
20. เด็กหญิงรัตนาวดี   คตภูธร
21. เด็กชายวรากร   กุลพิมาย
22. เด็กหญิงวันวิสา   พาลี
23. เด็กหญิงศศิวรรณ   อะรัญ
24. เด็กชายศุภกิจ   ชาญสูงเนิน
25. เด็กหญิงสาวิตรี   เรืองกระโทก
26. เด็กหญิงสาวิตรี   ชาติชัย
27. เด็กหญิงสุภัตรา   วันทะมาตย์
28. เด็กหญิงสุภาวิณี   ยางแดงครบุรี
29. เด็กชายเฉลิมลาภ   ค่ำสุข
30. เด็กหญิงเมทินี  ศรีจันทร์
 
1. นายคีตวัฒน์  ขันธะหัตถ์
2. นายนันทวัฒน์  พองชัยภูมิ
3. นายชาคริต  จงดี
4. นางสาวสุพัตรา   ล้อมกระโทก
5. นางปภาภรณ์   ศุภลักษณ์
6. นางกุลนิษฐ์   ใจเมตตา
7. นางสาวนวรัตน์   ยอดผักแว่น