เรื่องการแก้ไขรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน
เนื่องจากขณะนี้ระบบการลงทะเบียนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้เข้าแข่งขันได้ปิดระบบลงแล้ว การขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันจึงต้องทำเป็นหนังสือราชการแจ้งไปยังกลุ่มนเิทศเท่านั้นครับ เพื่อเป็นเอกสารแจ้งคณะกรรมการตัดสินต่อไป 
วันพุธ ที่ 05 ตุลาคม 2559 เวลา 11:01 น.