การพิมพ์เกียรติบัตร
ระบบการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้เปิดระบบให้ทุกโรงเรียนได้พิมพ์เกียรติบัตรแล้วครับ
วันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:06 น.