สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สะแกราชวิทยาคม 19 7 3 29 30 10 4 3 44
2 บ้านเมืองปักสามัคคี 13 9 5 27 29 14 3 4 46
3 ชุมชนบ้านเสิงสาง 10 7 4 21 22 3 3 3 28
4 ชุมชนบ้านตะขบ 7 1 4 12 12 2 0 3 14
5 บ้านซับก้านเหลือง 7 1 1 9 12 0 1 1 13
6 บ้านทรัพย์เจริญ 7 0 0 7 8 2 2 2 12
7 ครบุรีวิทยา 6 8 3 17 19 4 1 1 24
8 บ้านไทยสามัคคี 6 5 5 16 26 7 8 2 41
9 อนุบาลสกุลจิตร 6 5 4 15 18 5 1 3 24
10 บ้านกุดโบสถ์ 5 4 4 13 10 4 5 1 19
11 ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร 5 4 1 10 15 5 2 6 22
12 บ้านหนองตะเข้หนองตูม 5 3 1 9 13 4 0 0 17
13 บ้านสุขไพบูลย์ 4 6 4 14 15 10 0 9 25
14 บ้านศาลเจ้าพ่อ 4 4 2 10 12 4 2 0 18
15 บ้านระเริง 4 3 2 9 8 2 2 0 12
16 บ้านบุไผ่ 4 1 2 7 14 4 3 0 21
17 บ้านลำนางแก้ว 3 6 2 11 12 7 2 6 21
18 บ้านโนนสมบูรณ์ 3 3 2 8 7 3 0 2 10
19 บ้านทุ่งแขวน 3 3 2 8 7 2 0 0 9
20 บ้านหนองโบสถ์ 3 2 1 6 8 0 0 1 8
21 ท้าวสุรนารี(2521) 3 1 2 6 9 1 1 0 11
22 บ้านบุหว้าสามัคคี 3 1 0 4 4 3 0 0 7
23 หนองไผ่ผดุงกิจวิทยา 3 1 0 4 4 0 0 0 4
24 บ้านสระประทีป 3 0 0 3 3 2 0 0 5
25 บ้านหนองหินโคน 2 5 3 10 10 6 0 0 16
26 บุญณดาวิทยา 2 4 1 7 13 6 0 4 19
27 หนองนกเขียนสามัคคี 2 3 5 10 11 4 0 2 15
28 บ้านลำเพียก 2 3 0 5 6 0 0 0 6
29 บ้านน้ำซับ 2 2 2 6 5 5 0 0 10
30 บ้านบุเจ้าคุณ 2 2 1 5 8 5 1 2 14
31 บ้านหนองแคทราย 2 2 0 4 10 1 1 1 12
32 บ้านปลายดาบ 2 2 0 4 8 3 2 5 13
33 ตะแบกวิทยา 2 2 0 4 4 1 0 3 5
34 บ้านแชะ 2 1 2 5 8 7 0 3 15
35 อาจวิทยาคาร 2 1 1 4 9 2 3 1 14
36 บ้านโนนสาวเอ้ 2 1 1 4 8 3 0 2 11
37 สกัดนาควิทยา 2 1 1 4 6 0 0 0 6
38 บ้านหนองใหญ่ 2 1 1 4 5 5 0 2 10
39 บ้านราษฎร์พัฒนา 2 1 1 4 4 3 3 1 10
40 บ้านสมบัติเจริญ 2 1 1 4 4 0 1 1 5
41 บ้านวังหมี 2 1 0 3 4 1 0 1 5
42 บ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) 2 1 0 3 3 2 1 1 6
43 บ้านคลองทราย 2 1 0 3 3 1 0 1 4
44 บ้านหนองแดง 2 0 3 5 9 4 0 0 13
45 บ้านมาบกราด 2 0 2 4 10 0 2 2 12
46 บ้านสระตะเคียน 2 0 2 4 7 1 1 3 9
47 มารีย์ธงชัย 2 0 2 4 7 0 0 0 7
48 ธงชัยเหนือวิทยา 2 0 2 4 6 0 3 5 9
49 บ้านคลองซับน้อยสามัคคี 2 0 2 4 6 0 1 0 7
50 บ้านโคกสำราญ 2 0 1 3 5 0 0 1 5
51 บ้านสระว่านพระยา 2 0 0 2 4 0 0 0 4
52 บ้านหนองใหญ่พัฒนา 2 0 0 2 3 1 0 0 4
53 จตุคามวิทยาคม 2 0 0 2 3 0 1 0 4
54 ชุมชนจระเข้หินฯ 1 5 0 6 15 5 0 0 20
55 เจียรวนนท์อุทิศ 2 1 2 3 6 9 4 5 3 18
56 ชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ 1 2 3 6 6 1 5 5 12
57 สามัคคีประชาสรรค์ 1 2 2 5 6 1 0 0 7
58 บ้านดอนแสนสุข 1 2 1 4 8 5 0 0 13
59 บ้านกลาง 1 2 1 4 4 2 1 0 7
60 ม่วงแก้ววิทยาคาร 1 2 0 3 2 3 1 1 6
61 ป่าไม้อุทิศ 2 1 1 3 5 9 5 1 1 15
62 บ้านคลองสาริกา 1 1 3 5 4 5 0 0 9
63 บ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) 1 1 0 2 6 1 2 0 9
64 บ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) 1 1 0 2 5 1 0 1 6
65 บ้านเก่าปอแดง 1 1 0 2 4 1 0 3 5
66 บ้านโคกใบบัว 1 1 0 2 3 1 0 0 4
67 แหลมรวกบำรุง 1 1 0 2 3 0 1 0 4
68 บ้านคลองสะท้อน 1 1 0 2 3 0 0 0 3
69 บ้านโนนเหลื่อม 1 1 0 2 2 2 1 0 5
70 บ้านใหญ่ 1 1 0 2 2 0 0 2 2
71 วัดโพธินิมิตร 1 0 2 3 7 0 0 3 7
72 บ้านหนองโสมง 1 0 2 3 4 0 0 2 4
73 บ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก 1 0 1 2 3 7 0 0 10
74 บ้านโป่งสามัคคี 1 0 1 2 3 0 0 1 3
75 บ้านโคกโจด 1 0 1 2 3 0 0 0 3
76 บ้านโคกไม้งาม 1 0 1 2 2 1 1 1 4
77 บ้านท่าเยี่ยม 1 0 0 1 5 2 1 0 8
78 อนุศาสน์วิทยา 1 0 0 1 4 4 0 0 8
79 บ้านคลองกุ่ม 1 0 0 1 4 0 0 0 4
80 บ้านไชยวาล 1 0 0 1 3 2 0 1 5
81 วัดทุ่งจาน 1 0 0 1 2 1 0 0 3
82 หนองไผ่วิทยา 1 0 0 1 2 0 0 0 2
83 แสนยวิทยาภูมิ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
84 บ้านหนองหลักศิลา 1 0 0 1 1 0 0 2 1
85 บ้านคลองใบพัด 1 0 0 1 1 0 0 0 1
86 บ้านซับสะเดา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
87 บ้านดอน(สหรัฐ-ราษฎร์อุทิศ) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
88 บ้านบุหัวช้าง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
89 วัดพรหมราช 0 4 2 6 10 5 1 2 16
90 บ้านคลองทุเรียน 0 3 2 5 2 3 0 0 5
91 บ้านสันติสุข 0 3 1 4 7 0 0 1 7
92 บ้านไผ่ 0 3 1 4 6 2 1 0 9
93 บ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) 0 3 0 3 3 4 2 0 9
94 บ้านบุมะค่า (ชาวไร่สามัคคี) 0 2 2 4 5 2 0 0 7
95 บ้านบะใหญ่ 0 2 2 4 4 2 1 0 7
96 บ้านสระผักโพด 0 2 1 3 5 1 0 1 6
97 บ้านหนองโสน 0 2 1 3 3 4 2 0 9
98 จอมทองวิทยา 0 2 0 2 3 6 1 5 10
99 มูลนิธิรุ่งนภานครราชสีมา 0 2 0 2 3 1 1 0 5
100 บ้านมาบตะโกเอน 0 1 3 4 5 0 0 1 5
101 ด่านอุดมวิทยา 0 1 2 3 4 1 0 1 5
102 บ้านหนองสองห้อง 0 1 2 3 1 2 1 0 4
103 บ้านท่าวังไทรสามัคคี 0 1 1 2 6 1 1 3 8
104 บ้านหนองหิน 0 1 1 2 4 1 0 2 5
105 บ้านหนองสนวน 0 1 1 2 3 2 1 2 6
106 วัดศีรษะกระบือ 0 1 1 2 1 1 2 0 4
107 บ้านครบุรีนครธรรมโฆสิต 0 1 0 1 6 1 1 1 8
108 บ้านโคกกระชายโนนกุ่ม 0 1 0 1 2 4 0 2 6
109 บ้านหนองตะแบก 0 1 0 1 2 3 1 4 6
110 บ้านหนองกก 0 1 0 1 2 0 0 1 2
111 บ้านหนองตาด 0 1 0 1 2 0 0 0 2
112 ไผ่สีสุก 0 1 0 1 2 0 0 0 2
113 บ้านหนองเมา 0 1 0 1 1 2 0 0 3
114 บ้านราษฎร์สามัคคี 0 1 0 1 1 1 0 0 2
115 บ้านบุตะโก 0 1 0 1 1 0 0 0 1
116 บ้านโกรกหว้า 0 1 0 1 1 0 0 0 1
117 บ้านไร่แหลมทอง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
118 รักเมืองไทย 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1
119 วัดหลุมข้าว 0 0 3 3 4 4 0 0 8
120 เหรียญทองวิทยา 0 0 3 3 4 3 3 4 10
121 บ้านหนองขนาก 0 0 2 2 4 1 0 1 5
122 บ้านปางไม้ 0 0 2 2 4 1 0 0 5
123 บ้านโคกสะอาด 0 0 2 2 3 0 1 0 4
124 วัดใหม่สำโรง 0 0 1 1 6 2 1 2 9
125 วัดไม้เสี่ยว 0 0 1 1 4 3 0 2 7
126 สายมิตรปักธงชัย7 0 0 1 1 4 0 0 0 4
127 บ้านโคกสันติสุข 0 0 1 1 2 3 1 1 6
128 บ้านน้อย 0 0 1 1 2 2 1 2 5
129 บ้านหนองไทร 0 0 1 1 2 1 0 0 3
130 บ้านลำไซกง 0 0 1 1 1 1 1 0 3
131 บ้านหนองไผ่ใหญ่ 0 0 1 1 1 1 0 1 2
132 บ้านยางกระทุง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
133 บ้านไทรงาม 0 0 1 1 1 0 2 1 3
134 บ้านวังตะเคียน 0 0 1 1 1 0 0 2 1
135 บ้านห้วยน้ำเค็ม 0 0 1 1 1 0 0 1 1
136 บ้านหนองแฟบ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
137 บ้านดอนแขวนประชานุกูล 0 0 1 1 0 1 0 0 1
138 บ้านพัดทะเล 0 0 0 0 4 1 1 0 6
139 บ้านบ่อปลา 0 0 0 0 4 0 0 1 4
140 บ้านเฉลียง(คุรุราษฏร์บำรุง) 0 0 0 0 3 4 0 2 7
141 บ้านพนาหนองหิน 0 0 0 0 3 1 1 0 5
142 บ้านบ่อลิงประชาสรรค์ 0 0 0 0 2 2 0 1 4
143 บ้านหนองไม้สัก 0 0 0 0 2 1 0 1 3
144 วัดโคกสระน้อย 0 0 0 0 2 0 1 0 3
145 บ้านคลองหินร่อง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
146 บ้านหนองเสือบอง 0 0 0 0 2 0 0 1 2
147 บ้านซับไทรทอง 0 0 0 0 1 1 1 1 3
148 บ้านวังน้ำเขียว(พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 1 1 1 0 3
149 บ้านโพนทราย 0 0 0 0 1 1 0 1 2
150 บ้านหนองต้อ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
151 อนุบาลบัณฑิตน้อย2 0 0 0 0 1 1 0 0 2
152 หนองชุมแสงศรัทธาคาร 0 0 0 0 1 0 1 1 2
153 บ้านเทพนิมิต 0 0 0 0 1 0 1 0 2
154 วัดบ้านพร้าว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
155 บ้านบุยายแลบ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
156 บ้านหนองนมนาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
157 บ้านหนองแวง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
158 บ้านหน้ากลองวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
159 บ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
160 วัดมกุฎไทยาราม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
161 วัดหงษ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
162 วัดโพธิ์เมืองสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
163 บ้านบุตาโฮ โนนกลาง 0 0 0 0 0 3 1 0 4
164 บ้านพุปลาไหล 0 0 0 0 0 3 0 1 3
165 บ้านวังหิน 0 0 0 0 0 3 0 0 3
166 บ้านหนองล้างช้าง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
167 บ้านโกรกสำโรง 0 0 0 0 0 1 2 0 3
168 บ้านคลองเตย 0 0 0 0 0 1 1 0 2
169 บ้านตะกุดโนนระเวียง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
170 บ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง 0 0 0 0 0 1 0 2 1
171 บ้านหนองรัง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
172 บ้านดอนกรูด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
173 บ้านคลองบง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
174 บ้านซับเต่า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
175 บ้านเขาพญาปราบ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
176 สวนหมากสงเคราะห์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
177 ภูริตา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 229 194 161 584 828 320 119 170 1,267