สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สะแกราชวิทยาคม 19 7 3 29 28 9 3 3 40
2 บ้านเมืองปักสามัคคี 10 5 4 19 22 12 3 4 37
3 ชุมชนบ้านเสิงสาง 8 7 3 18 20 3 2 1 25
4 ชุมชนบ้านตะขบ 7 1 2 10 10 2 0 3 12
5 อนุบาลสกุลจิตร 6 5 4 15 18 5 1 3 24
6 บ้านซับก้านเหลือง 6 1 1 8 11 0 1 1 12
7 บ้านไทยสามัคคี 5 5 5 15 24 7 8 2 39
8 ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร 4 4 1 9 14 4 2 6 20
9 บ้านศาลเจ้าพ่อ 4 3 2 9 11 4 2 0 17
10 บ้านระเริง 4 3 2 9 8 2 2 0 12
11 บ้านลำนางแก้ว 3 6 2 11 12 7 2 6 21
12 บ้านทุ่งแขวน 3 3 2 8 7 2 0 0 9
13 หนองไผ่ผดุงกิจวิทยา 3 1 0 4 4 0 0 0 4
14 บ้านสุขไพบูลย์ 2 5 3 10 12 9 0 8 21
15 บ้านหนองหินโคน 2 5 3 10 10 6 0 0 16
16 ครบุรีวิทยา 2 5 1 8 11 3 1 1 15
17 บุญณดาวิทยา 2 4 1 7 13 6 0 4 19
18 บ้านลำเพียก 2 3 0 5 6 0 0 0 6
19 บ้านกุดโบสถ์ 2 2 3 7 5 4 4 1 13
20 บ้านบุเจ้าคุณ 2 2 1 5 8 5 1 2 14
21 บ้านหนองแคทราย 2 2 0 4 10 1 1 1 12
22 บ้านปลายดาบ 2 2 0 4 7 2 2 5 11
23 บ้านแชะ 2 1 2 5 8 7 0 2 15
24 ท้าวสุรนารี(2521) 2 1 2 5 7 1 1 0 9
25 อาจวิทยาคาร 2 1 1 4 9 2 3 1 14
26 บ้านหนองใหญ่ 2 1 1 4 5 5 0 2 10
27 บ้านสมบัติเจริญ 2 1 1 4 4 0 1 1 5
28 บ้านราษฎร์พัฒนา 2 1 1 4 3 3 3 1 9
29 บ้านวังหมี 2 1 0 3 4 1 0 1 5
30 บ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) 2 1 0 3 3 2 1 1 6
31 บ้านคลองทราย 2 1 0 3 3 1 0 1 4
32 บ้านบุไผ่ 2 0 2 4 11 4 2 0 17
33 บ้านมาบกราด 2 0 2 4 10 0 2 2 12
34 บ้านหนองแดง 2 0 2 4 9 3 0 0 12
35 มารีย์ธงชัย 2 0 2 4 7 0 0 0 7
36 ธงชัยเหนือวิทยา 2 0 2 4 6 0 2 5 8
37 บ้านคลองซับน้อยสามัคคี 2 0 2 4 6 0 1 0 7
38 บ้านสระว่านพระยา 2 0 0 2 4 0 0 0 4
39 บ้านทรัพย์เจริญ 2 0 0 2 3 2 2 2 7
40 บ้านหนองใหญ่พัฒนา 2 0 0 2 3 1 0 0 4
41 จตุคามวิทยาคม 2 0 0 2 3 0 1 0 4
42 บ้านบุหว้าสามัคคี 2 0 0 2 2 3 0 0 5
43 บ้านสระประทีป 2 0 0 2 2 2 0 0 4
44 ชุมชนจระเข้หินฯ 1 4 0 5 13 4 0 0 17
45 หนองนกเขียนสามัคคี 1 3 5 9 10 4 0 2 14
46 เจียรวนนท์อุทิศ 2 1 2 3 6 6 4 5 3 15
47 ชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ 1 2 3 6 6 1 5 5 12
48 สามัคคีประชาสรรค์ 1 2 1 4 5 1 0 0 6
49 บ้านกลาง 1 2 1 4 4 2 1 0 7
50 ตะแบกวิทยา 1 2 0 3 3 1 0 3 4
51 ม่วงแก้ววิทยาคาร 1 2 0 3 2 3 1 1 6
52 บ้านโนนสมบูรณ์ 1 1 2 4 3 3 0 2 6
53 บ้านหนองโบสถ์ 1 1 1 3 5 0 0 1 5
54 บ้านดอนแสนสุข 1 1 1 3 4 5 0 0 9
55 บ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) 1 1 0 2 5 1 0 1 6
56 บ้านเก่าปอแดง 1 1 0 2 4 1 0 3 5
57 บ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) 1 1 0 2 3 1 2 0 6
58 บ้านโคกใบบัว 1 1 0 2 3 1 0 0 4
59 แหลมรวกบำรุง 1 1 0 2 3 0 1 0 4
60 บ้านคลองสะท้อน 1 1 0 2 3 0 0 0 3
61 บ้านโนนเหลื่อม 1 1 0 2 2 2 1 0 5
62 บ้านสระตะเคียน 1 0 2 3 6 1 1 3 8
63 บ้านคลองสาริกา 1 0 2 3 3 3 0 0 6
64 บ้านหนองตะเข้หนองตูม 1 0 1 2 4 4 0 0 8
65 บ้านโคกสำราญ 1 0 1 2 4 0 0 1 4
66 บ้านโป่งสามัคคี 1 0 1 2 3 0 0 1 3
67 บ้านโคกโจด 1 0 1 2 2 0 0 0 2
68 อนุศาสน์วิทยา 1 0 0 1 4 4 0 0 8
69 บ้านคลองกุ่ม 1 0 0 1 4 0 0 0 4
70 บ้านไชยวาล 1 0 0 1 3 2 0 1 5
71 วัดทุ่งจาน 1 0 0 1 2 1 0 0 3
72 หนองไผ่วิทยา 1 0 0 1 2 0 0 0 2
73 แสนยวิทยาภูมิ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
74 บ้านหนองหลักศิลา 1 0 0 1 1 0 0 2 1
75 บ้านคลองใบพัด 1 0 0 1 1 0 0 0 1
76 บ้านซับสะเดา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
77 บ้านดอน(สหรัฐ-ราษฎร์อุทิศ) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
78 บ้านบุหัวช้าง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
79 วัดพรหมราช 0 4 2 6 8 5 1 2 14
80 บ้านคลองทุเรียน 0 3 2 5 2 3 0 0 5
81 บ้านสันติสุข 0 3 1 4 7 0 0 1 7
82 บ้านบะใหญ่ 0 2 2 4 4 2 1 0 7
83 บ้านบุมะค่า (ชาวไร่สามัคคี) 0 2 2 4 3 2 0 0 5
84 บ้านหนองโสน 0 2 1 3 3 4 2 0 9
85 จอมทองวิทยา 0 2 0 2 3 6 1 5 10
86 มูลนิธิรุ่งนภานครราชสีมา 0 2 0 2 3 1 1 0 5
87 ป่าไม้อุทิศ 2 0 1 3 4 7 5 1 1 13
88 บ้านท่าวังไทรสามัคคี 0 1 1 2 6 1 1 3 8
89 บ้านไผ่ 0 1 1 2 4 2 1 0 7
90 บ้านหนองหิน 0 1 1 2 4 1 0 2 5
91 บ้านหนองสนวน 0 1 1 2 3 2 1 2 6
92 บ้านมาบตะโกเอน 0 1 1 2 3 0 0 1 3
93 บ้านหนองสองห้อง 0 1 1 2 1 2 0 0 3
94 วัดศีรษะกระบือ 0 1 1 2 1 1 2 0 4
95 บ้านครบุรีนครธรรมโฆสิต 0 1 0 1 6 1 1 1 8
96 บ้านสระผักโพด 0 1 0 1 3 1 0 1 4
97 บ้านโคกกระชายโนนกุ่ม 0 1 0 1 2 4 0 2 6
98 บ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) 0 1 0 1 2 3 2 0 7
99 บ้านหนองตะแบก 0 1 0 1 2 3 1 4 6
100 บ้านหนองตาด 0 1 0 1 2 0 0 0 2
101 สกัดนาควิทยา 0 1 0 1 2 0 0 0 2
102 ไผ่สีสุก 0 1 0 1 2 0 0 0 2
103 บ้านหนองเมา 0 1 0 1 1 2 0 0 3
104 บ้านราษฎร์สามัคคี 0 1 0 1 1 1 0 0 2
105 บ้านใหญ่ 0 1 0 1 1 0 0 2 1
106 บ้านบุตะโก 0 1 0 1 1 0 0 0 1
107 บ้านไร่แหลมทอง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
108 วัดหลุมข้าว 0 0 3 3 4 4 0 0 8
109 เหรียญทองวิทยา 0 0 3 3 4 3 3 4 10
110 บ้านปางไม้ 0 0 2 2 4 1 0 0 5
111 วัดโพธินิมิตร 0 0 2 2 4 0 0 3 4
112 บ้านโคกสะอาด 0 0 2 2 3 0 1 0 4
113 ด่านอุดมวิทยา 0 0 2 2 2 0 0 1 2
114 บ้านโนนสาวเอ้ 0 0 1 1 6 2 0 2 8
115 วัดไม้เสี่ยว 0 0 1 1 4 3 0 2 7
116 สายมิตรปักธงชัย7 0 0 1 1 4 0 0 0 4
117 บ้านหนองขนาก 0 0 1 1 3 0 0 1 3
118 บ้านน้อย 0 0 1 1 2 2 1 2 5
119 บ้านหนองไทร 0 0 1 1 2 1 0 0 3
120 บ้านโคกสันติสุข 0 0 1 1 1 3 1 1 5
121 บ้านลำไซกง 0 0 1 1 1 1 1 0 3
122 บ้านหนองไผ่ใหญ่ 0 0 1 1 1 1 0 1 2
123 บ้านยางกระทุง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
124 บ้านไทรงาม 0 0 1 1 1 0 2 1 3
125 บ้านหนองโสมง 0 0 1 1 1 0 0 2 1
126 บ้านวังตะเคียน 0 0 1 1 1 0 0 1 1
127 บ้านห้วยน้ำเค็ม 0 0 1 1 1 0 0 1 1
128 บ้านหนองแฟบ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
129 บ้านดอนแขวนประชานุกูล 0 0 1 1 0 1 0 0 1
130 วัดใหม่สำโรง 0 0 0 0 4 2 1 2 7
131 บ้านบ่อปลา 0 0 0 0 4 0 0 0 4
132 บ้านเฉลียง(คุรุราษฏร์บำรุง) 0 0 0 0 3 4 0 2 7
133 บ้านพนาหนองหิน 0 0 0 0 3 1 1 0 5
134 บ้านพัดทะเล 0 0 0 0 3 1 0 0 4
135 บ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก 0 0 0 0 2 5 0 0 7
136 บ้านบ่อลิงประชาสรรค์ 0 0 0 0 2 2 0 1 4
137 บ้านท่าเยี่ยม 0 0 0 0 2 1 1 0 4
138 บ้านหนองไม้สัก 0 0 0 0 2 1 0 1 3
139 วัดโคกสระน้อย 0 0 0 0 2 0 1 0 3
140 บ้านคลองหินร่อง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
141 บ้านหนองเสือบอง 0 0 0 0 2 0 0 1 2
142 บ้านซับไทรทอง 0 0 0 0 1 1 1 1 3
143 บ้านโพนทราย 0 0 0 0 1 1 0 1 2
144 บ้านหนองต้อ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
145 อนุบาลบัณฑิตน้อย2 0 0 0 0 1 1 0 0 2
146 หนองชุมแสงศรัทธาคาร 0 0 0 0 1 0 1 1 2
147 บ้านเทพนิมิต 0 0 0 0 1 0 1 0 2
148 วัดบ้านพร้าว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
149 บ้านบุยายแลบ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
150 บ้านหนองกก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
151 บ้านหนองนมนาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
152 บ้านหนองแวง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
153 บ้านหน้ากลองวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
154 บ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
155 วัดมกุฎไทยาราม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
156 วัดหงษ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
157 วัดโพธิ์เมืองสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
158 บ้านบุตาโฮ โนนกลาง 0 0 0 0 0 3 1 0 4
159 บ้านวังหิน 0 0 0 0 0 3 0 0 3
160 บ้านหนองล้างช้าง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
161 บ้านน้ำซับ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
162 บ้านโคกไม้งาม 0 0 0 0 0 1 1 1 2
163 บ้านคลองเตย 0 0 0 0 0 1 1 0 2
164 บ้านตะกุดโนนระเวียง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
165 บ้านวังน้ำเขียว(พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 1 1 0 2
166 บ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง 0 0 0 0 0 1 0 2 1
167 บ้านพุปลาไหล 0 0 0 0 0 1 0 1 1
168 บ้านหนองรัง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
169 บ้านคลองบง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
170 บ้านซับเต่า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
171 บ้านดอนกรูด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
172 บ้านโกรกสำโรง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
173 สวนหมากสงเคราะห์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
174 ภูริตา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 177 160 138 475 696 296 111 163 1,103