หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนครบุรีวิทยา 25 51 38
2 002 โรงเรียนจตุคามวิทยาคม 4 8 6
3 003 โรงเรียนจอมทองวิทยา 15 39 25
4 005 โรงเรียนชุมชนจระเข้หินฯ 21 47 33
5 006 โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ 17 54 34
6 007 โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ 17 36 23
7 008 โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 34 85 50
8 009 โรงเรียนด่านอุดมวิทยา 6 15 8
9 010 โรงเรียนตะแบกวิทยา 8 38 19
10 012 โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) 11 74 29
11 013 โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา 14 25 19
12 014 โรงเรียนบ้านกลาง 7 11 9
13 015 โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ 21 44 28
14 019 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 0 0 0
15 021 โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิต 10 38 17
16 022 โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม 4 17 10
17 023 โรงเรียนบ้านคลองซับน้อยสามัคคี 7 21 13
18 025 โรงเรียนบ้านคลองทราย 5 14 9
19 026 โรงเรียนบ้านคลองทุเรียน 6 8 8
20 027 โรงเรียนบ้านคลองบง 1 1 1
21 029 โรงเรียนบ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) 8 14 11
22 030 โรงเรียนบ้านคลองสะท้อน 3 10 5
23 031 โรงเรียนบ้านคลองสาริกา 11 31 18
24 032 โรงเรียนบ้านคลองหินร่อง 3 7 5
25 024 โรงเรียนบ้านคลองเตย 2 5 2
26 028 โรงเรียนบ้านคลองใบพัด 1 6 1
27 044 โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง 18 83 37
28 047 โรงเรียนบ้านซับสะเดา 1 2 1
29 045 โรงเรียนบ้านซับเต่า 1 6 3
30 046 โรงเรียนบ้านซับไทรทอง 4 11 4
31 048 โรงเรียนบ้านดอน(สหรัฐ-ราษฎร์อุทิศ) 1 20 6
32 049 โรงเรียนบ้านดอนกรูด 2 4 3
33 050 โรงเรียนบ้านดอนแขวนประชานุกูล 1 3 1
34 051 โรงเรียนบ้านดอนแสนสุข 15 24 21
35 052 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) 9 21 13
36 053 โรงเรียนบ้านตะกุดโนนระเวียง 2 11 5
37 055 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 18 64 32
38 058 โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 9 19 14
39 057 โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี 11 23 16
40 056 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 8 16 12
41 063 โรงเรียนบ้านนางเหริญ 0 0 0
42 062 โรงเรียนบ้านน้อย 7 13 12
43 064 โรงเรียนบ้านน้ำซับ 10 17 12
44 071 โรงเรียนบ้านบะใหญ่ 8 14 8
45 073 โรงเรียนบ้านบุตะโก 1 3 1
46 074 โรงเรียนบ้านบุตาโฮ โนนกลาง 8 13 10
47 076 โรงเรียนบ้านบุมะค่า (ชาวไร่สามัคคี) 9 24 15
48 077 โรงเรียนบ้านบุยายแลบ 1 2 2
49 078 โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี 7 20 12
50 079 โรงเรียนบ้านบุหัวช้าง 1 1 1
51 072 โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ 16 25 20
52 075 โรงเรียนบ้านบุไผ่ 25 50 36
53 069 โรงเรียนบ้านบ่อปลา 5 11 7
54 070 โรงเรียนบ้านบ่อลิงประชาสรรค์ 5 11 6
55 080 โรงเรียนบ้านประชาสันต์ 0 0 0
56 081 โรงเรียนบ้านปลายดาบ 18 42 22
57 082 โรงเรียนบ้านปางไม้ 5 17 10
58 086 โรงเรียนบ้านพนาหนองหิน 6 13 8
59 087 โรงเรียนบ้านพัดทะเล 6 10 7
60 088 โรงเรียนบ้านพันธ์สงวน 0 0 0
61 089 โรงเรียนบ้านพุปลาไหล 4 14 8
62 091 โรงเรียนบ้านมาบกราด 15 36 17
63 092 โรงเรียนบ้านมาบตะโกเอน 6 18 11
64 094 โรงเรียนบ้านยางกระทุง 2 6 4
65 095 โรงเรียนบ้านระเริง 12 30 22
66 096 โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 11 28 14
67 097 โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี 2 3 2
68 100 โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว 28 50 39
69 101 โรงเรียนบ้านลำเพียก 6 14 10
70 099 โรงเรียนบ้านลำไซกง 4 10 6
71 102 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 3 9 6
72 103 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว(พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) 3 9 6
73 104 โรงเรียนบ้านวังหมี 6 16 8
74 105 โรงเรียนบ้านวังหิน 3 6 6
75 106 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ 18 30 24
76 107 โรงเรียนบ้านสมบัติเจริญ 7 21 12
77 108 โรงเรียนบ้านสระตะเคียน 12 23 15
78 109 โรงเรียนบ้านสระประทีป 5 6 6
79 110 โรงเรียนบ้านสระผักโพด 7 16 10
80 111 โรงเรียนบ้านสระว่านพระยา 4 8 5
81 112 โรงเรียนบ้านสันติสุข 9 19 14
82 114 โรงเรียนบ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) 9 31 19
83 113 โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ 36 84 45
84 115 โรงเรียนบ้านหนองกก 3 7 5
85 116 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 0 0 0
86 117 โรงเรียนบ้านหนองขนาก 6 12 10
87 122 โรงเรียนบ้านหนองตะเข้หนองตูม 17 52 29
88 123 โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 10 34 17
89 124 โรงเรียนบ้านหนองตาด 2 4 3
90 121 โรงเรียนบ้านหนองต้อ 2 8 5
91 126 โรงเรียนบ้านหนองนมนาง 1 1 1
92 128 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 0 0 0
93 129 โรงเรียนบ้านหนองผักไร 0 0 0
94 134 โรงเรียนบ้านหนองรัง 3 5 3
95 135 โรงเรียนบ้านหนองล้างช้าง 4 8 6
96 137 โรงเรียนบ้านหนองสนวน 8 26 9
97 138 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 4 16 7
98 142 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 0 0 0
99 143 โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา 3 5 4
100 144 โรงเรียนบ้านหนองหว้าดอนตะเกียด 0 0 0
101 145 โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาอาสา 0 0 0
102 147 โรงเรียนบ้านหนองหิน 8 12 8
103 146 โรงเรียนบ้านหนองหินโคน 16 25 18
104 132 โรงเรียนบ้านหนองเมา 3 6 4
105 139 โรงเรียนบ้านหนองเสือบอง 4 6 5
106 118 โรงเรียนบ้านหนองแคทราย 15 28 21
107 119 โรงเรียนบ้านหนองแดง 13 17 15
108 131 โรงเรียนบ้านหนองแฟบ 1 3 2
109 136 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1 1 1
110 120 โรงเรียนบ้านหนองโดน 0 0 0
111 127 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 9 19 14
112 140 โรงเรียนบ้านหนองโสน 9 21 15
113 141 โรงเรียนบ้านหนองโสมง 6 14 9
114 149 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 12 25 18
115 148 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่พัฒนา 5 12 7
116 125 โรงเรียนบ้านหนองไทร 3 8 5
117 130 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ 3 5 5
118 133 โรงเรียนบ้านหนองไม้สัก 5 13 8
119 150 โรงเรียนบ้านหน้ากลองวิทยา 1 1 1
120 151 โรงเรียนบ้านหลุมเงิน 0 0 0
121 153 โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) 9 30 17
122 152 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม 2 2 2
123 155 โรงเรียนบ้านอังโกนห้วยทราย 0 0 0
124 156 โรงเรียนบ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง 4 9 4
125 016 โรงเรียนบ้านเก่าปอแดง 10 14 10
126 020 โรงเรียนบ้านเขาพญาปราบ 1 3 1
127 041 โรงเรียนบ้านเฉลียง(คุรุราษฏร์บำรุง) 9 15 11
128 054 โรงเรียนบ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก 11 19 16
129 059 โรงเรียนบ้านเทพนิมิต 2 2 2
130 093 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี 51 109 69
131 042 โรงเรียนบ้านแชะ 23 53 30
132 017 โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง 3 4 4
133 018 โรงเรียนบ้านโกรกหว้า 1 1 1
134 033 โรงเรียนบ้านโคกกระชายโนนกุ่ม 8 10 8
135 038 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 5 10 7
136 039 โรงเรียนบ้านโคกสันติสุข 7 14 9
137 040 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 6 10 10
138 034 โรงเรียนบ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) 1 3 1
139 035 โรงเรียนบ้านโคกโจด 3 19 6
140 036 โรงเรียนบ้านโคกใบบัว 4 11 8
141 037 โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม 5 8 7
142 066 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 12 30 17
143 067 โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ 13 16 15
144 068 โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม 5 13 9
145 065 โรงเรียนบ้านโนนแดง 0 0 0
146 084 โรงเรียนบ้านโปร่งสนวน 0 0 0
147 083 โรงเรียนบ้านโป่งสามัคคี 4 4 4
148 090 โรงเรียนบ้านโพนทราย 3 4 4
149 154 โรงเรียนบ้านใหญ่ 4 15 6
150 043 โรงเรียนบ้านไชยวาล 8 15 13
151 060 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 43 131 64
152 061 โรงเรียนบ้านไทรงาม 5 11 7
153 085 โรงเรียนบ้านไผ่ 9 19 13
154 098 โรงเรียนบ้านไร่แหลมทอง 1 1 1
155 158 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร 35 172 74
156 159 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 2 17 38 24
157 163 โรงเรียนม่วงแก้ววิทยาคาร 7 11 8
158 166 โรงเรียนรักเมืองไทย 1 1 1 1
159 167 โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา 0 0 0
160 169 โรงเรียนวัดทุ่งจาน 3 8 6
161 170 โรงเรียนวัดบ้านพร้าว 2 6 4
162 171 โรงเรียนวัดบ้านส่อง 0 0 0
163 172 โรงเรียนวัดพรหมราช 18 32 21
164 175 โรงเรียนวัดมกุฎไทยาราม 1 1 1
165 176 โรงเรียนวัดม่วง 0 0 0
166 178 โรงเรียนวัดศีรษะกระบือ 4 4 4
167 179 โรงเรียนวัดหงษ์ 1 1 1
168 180 โรงเรียนวัดหลุมข้าว 8 16 8
169 168 โรงเรียนวัดโคกสระน้อย 4 10 4
170 173 โรงเรียนวัดโพธินิมิตร 10 25 17
171 174 โรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัคคี 1 3 2
172 181 โรงเรียนวัดใหม่สำโรง 12 34 20
173 177 โรงเรียนวัดไม้เสี่ยว 9 19 15
174 182 โรงเรียนสกัดนาควิทยา 6 8 6
175 183 โรงเรียนสวนหมากสงเคราะห์ 1 1 1
176 184 โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม 52 242 105
177 185 โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ 7 19 10
178 189 โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร 3 7 3
179 190 โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี 19 36 27
180 191 โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา 4 56 15
181 192 โรงเรียนหนองไผ่วิทยา 2 3 2
182 199 โรงเรียนอาจวิทยาคาร 15 27 18
183 004 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 23 59 36
184 194 โรงเรียนแหลมรวกบำรุง 4 27 8
185 161 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยา 0 0 0
186 160 โรงเรียนไผ่สีสุก 2 6 2
187 011 โรงเรียนตะวันชัยวิทยา 0 0 0
188 157 โรงเรียนบุญณดาวิทยา 23 39 30
189 162 โรงเรียนภูริตา 1 2 1
190 164 โรงเรียนมารีย์ธงชัย 7 9 8
191 165 โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภานครราชสีมา 5 13 5
192 186 โรงเรียนสายมิตรปักธงชัย7 4 9 7
193 187 โรงเรียนสายมิตรวังน้ำเขียว5 0 0 0
194 195 โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย2 2 4 3
195 197 โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 27 114 44
196 196 โรงเรียนอนุบาลเป็นหนึ่ง 0 0 0
197 198 โรงเรียนอนุศาสน์วิทยา 8 24 16
198 193 โรงเรียนเหรียญทองวิทยา 14 53 17
199 188 โรงเรียนแสนยวิทยาภูมิ 2 9 2
รวม 1524 3926 2294
6220

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่dith8467@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]