หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-nma3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางสุบรรณรัตน์ พลเสนโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
2. นางสาวศรัญญา ยืนยงโรงเรียนอนุบาลสกุลจิตรกรรมการ
3. นายอภิวัฒน์ ถาวรโรงเรียนบ้านน้อยกรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวสุนิสา นอกกระโทกโรงเรียนวัดพรหมราชกรรมการ
2. นางเพ็ญจันทร์ ศรีเพ็ชรโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสางกรรมการ
3. นางเกษรา อัตถาวงศ์โรงเรียนบ้านหนองตะแบกกรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางรวงทอง สุขเหลืองโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
2. นางวรินทร เปรมปรีโรงเรียนบ้านโคกเกษมกรรมการ
3. นางสาวปณิดา ดายดัสกรโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางวัฒนา ฤทธิ์เพชรโรงเรียนบ้านโคกกระชายโนนกุ่มประธานกรรมการ
2. นางบุญเรือน สังข์ทองโรงเรียนด่านอุดมวิทยากรรมการ
3. นางสมคิด พันธ์สระน้อยโรงเรียนวัดหลุมข้าวกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางสมนาถ แรมกระโทกโรงเรียนบ้านสระตะเคียนประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัลยาณี เปยาคมโรงเรียนบ้านคลองสะท้อนกรรมการ
3. นางกันยารัตน์ พายสำโรงโรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางสาวพิจิตรา เจริญการโรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์กรรมการ
2. นางเนาวรัตน์ สายยศโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวพรทวีคุณ ศิริคุณโรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางบุปผา โข่พิมายโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ กรรมการ
2. นางเรืองอุไร นิลดีสระน้อยโรงเรียนกรรมการ
3. นางกาหลง แกะทะเลโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางจำเนียร ใจใหญ่โรงเรียนบ้านบุตะโกกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์ศิริ แก้วตะพานโรงเรียนบ้านโคกสำราญกรรมการ
3. นางสาวอนิรส ศาลกลางโรงเรียนบ้านบุมะค่ากรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายวิเชียร วงศ์ปิยมารัตน์โรงเรียนบ้านเฉลียงคุรุราษฎร์บำรุงกรรมการ
2. นางปรานี ครองสุขโรงเรียนบ้านเก่าปอแดงกรรมการ
3. นางสายฝน แก้วสะโมลีโรงเรียนบ้านมาบตะโกเอนกรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางธนภรณ์ อินเม้โรงเรียนบ้านระเริงกรรมการ
2. นางถนอมทรัพย์ สุกองโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนากรรมการ
3. นางสาวอุษณีย์ นุ่มสารพัดนึกโรงเรียนจอมทองวิทยากรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวจุฬา ภักดีณรงค์โรงเรียนบ้านหนองหินโคนกรรมการ
2. นางนงค์เยา แทนสระน้อยโรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
3. นางธิดาวัลย์ บรรลือโรงเรียนชุมชนจระเข้หินกรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวชไมพร ยศกลางโรงเรียนบ้านพนาหนองหินกรรมการ
2. นางธณกร ชื่นจิตโรงเรียนบ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
3. นางรมิดา มนต์กิ่งโรงเรียนชุมชนจระเข้หินกรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางสาววรรวิศา คำปันโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2กรรมการ
2. นายกำธร วรธงไชยโรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคีกรรมการ
3. นายทองพูน ฉ่ำสระน้อยโรงเรียนบ้านบุตะโกกรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. ดร.รศิตา รัตนโชติมาศโรงเรียนกรรมการ
2. นายณฐพงศ์ วงศ์ทิศลักษณ์โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางสุรีภรณ์ อยู่กิ่มโรงเรียนชุมชนจระเข้หินกรรมการ
2. นางพรรณิกร ละอองเอกโรงเรียนบ้านกุดโบสถ์กรรมการ
3. นางพัชราภรณ์ ประสาทนอกโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2กรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นายณพณัฐสรณ์ สิงห์โคโรงเรียนบ้านลำเพียกกรรมการ
2. นางสาวน้ำอ้อย สุรสีห์เรืองชัยโรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูมกรรมการ
3. จ.ส.อ.ชลธาร มิตรตะขบโรงเรียนบ้านลำนางแก้วกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายเอกนาม เต๊าะกระโทกโรงเรียนบ้านแชะกรรมการ
2. นางสาวปิยะนุช กิ่นกิ่งโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๒กรรมการ
3. นางสาวขวัญจิรา เอี่ยมศุภมงคลโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๒กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวสุนทรี หมั่นวาจาโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการ
2. นางกฤติกา เตยดอนโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
3. นางสุทิศา ควรตะขบโรงเรียนชุมชนบ้านตะขบกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางกวิตา อ่องพิมายโรงเรียนครบุรีวิทยากรรมการ
2. นางสุปราณี แช่มเมืองปักโรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวณัฐฐินันท์ โอกระโทกโรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายโกวิท ทรวงโพธิ์สพป.นครราชสีมา เต ๒กรรมการ
2. นางสาวศิริรัตน์ อุปถัมภ์เกื้อกูลโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวสุนิสา ชูอิสจีนโรงเรียนเสิงสางกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นายโกวิท ทรวงโพธิ์สพป.นครราชสีมา เต ๒กรรมการ
2. นางสาวศิริรัตน์ อุปถัมภ์เกื้อกูลโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวสุนิสา ชูอิสจีนโรงเรียนเสิงสางกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายสนธยา รักษ์กระโทกโรงเรียนบ้านหนองหว้าดอนตะเกียดกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา ชื่นสระน้อยโรงเรียนวัดใหม่สำโรงกรรมการ
3. นางสาวชมพูนุท ฉอสันเทียะโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายจักรกริช มงคลเมืองโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
2. นางจุไรรัตน์ ประพิณโรงเรียนม่วงแก้ววิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวจุฑามาส แผ่วฉิมพลีโรงเรียนวัดพรหมราชกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายชาญ นันกระโทกโรงเรียนบ้านโคกเกษมกรรมการ
2. นายสังคม จันทร์ศรีรัตน์โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อกรรมการ
3. นางโสภา ่ต่างสมบัติโรงเรียนครบุรีวิทยากรรมการ
4. นายชนวัฒน์ พัชรวงศ์โรงเรียนบ้านหนองเมากรรมการ
5. นางเย็นจิตร โหนกลางโรงเรียนอนุบาลสกุลจิตรกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางสุภัตรา ผ่านสันเทียะโรงเรียนบ้านหนองตะแบกกรรมการ
2. นายคำรณ สุขใหม่โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคารกรรมการ
3. นายสมเกียรติ คงวัฒนะโรงเรียนบ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยางกรรมการ
4. นางสาวสรารัตน์ ฉลองกลางโรงเรียนบ้านคลองทุเรียนกรรมการ
5. นางสาวกนกลักษณ์ วัฒนวิโรจน์กุลโรงเรียนบ้านพนาหนองหินกรรมการ
6. นางดวงรักษ์ ณัฐครุบรีโรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆษิตนิธิกุลกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวขนิษฐา ปิ่นแก้วโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีกรรมการ
2. นายสมชาย อินทร์ตาโรงเรียนบ้านลำนางแก้วกรรมการ
3. นายทศพร ศรีวิพัฒน์โรงเรียนบ้านหนองไม้สักกรรมการ
4. นางโชติกา สิงหาราโทโรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูมกรรมการ
5. นางจิตประภัทร เริงฤทธิ์โรงเรียนบ้านโกรกสำโรงกรรมการ
6. นายสันติสุข พวงเกษโรงเรียนบ้านคลองยางกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางชัญญา ปรีชานนทกุลโรงเรียนบ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี)ประธานกรรมการ
2. นางดารัตน์ โสสีสุขโรงเรียนเสิงสางกรรมการ
3. นางเพ็ญนภา ไชยราโรงเรียนเสิงสางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายพงศ์ พันธ์สระน้อยโรงเรียนวัดม่วงกรรมการ
2. นางพัทธนิษย์ วาตุรัมย์โรงเรียนกรรมการ
3. นายัชัยพฤกษ์ คุมกลางโรงเรียนกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสหมอน ประชาชิตโรงเรียนบ้านหนองใหญ่พัฒนากรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรียุวดี์ พนธ์แก่นโรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่กรรมการ
3. นางระรินทร์ ศรีสารคามโรงเรียนบ้านคลองยางกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางบุญยวีร์ เลี้ยงเชวงวงศ์โรงเรียนด่านอุดมวิทยากรรมการ
2. นางณัฐสุรางค์ มีสันเทียะโรงเรียนวัดหงษ์กรรมการ
3. นางสาวปวีณา สิงห์นีโรงเรียนบุญณดาวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางราตรี อาจปรุโรงเรียนกรรมการ
2. นางสุรัตน์ ซินพรมราชโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวประภาศรี วัดสำโรงโรงเรียนกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางราตรี อาจปรุโรงเรียนกรรมการ
2. นางสุรัตน์ ซินพรมราชโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวประภาศรี วัดสำโรงโรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายปริญญา อิ่มกระโทกโรงเรียนกรรมการ
2. นางภากรณ์ รัตธิจันทาโรงเรียนบ้านบ่อลิงประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสุจิตรา รักษ์พรมราชโรงเรียนทุ่งแขวนกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายปริญญา อิ่มกระโทกโรงเรียนกรรมการ
2. นางภากรณ์ รัตธิจันทาโรงเรียนบ้านบ่อลิงประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสุจิตรา รักษ์พรมราชโรงเรียนทุ่งแขวนกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาววีณา ภูผาสุขโรงเรียนกรรมการ
2. นายจำนอง แรมสระน้อยโรงเรียนกรรมการ
3. นางแก้วพิทูรย์ เสมสูงเนินโรงเรียนกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางฉวีวรรณ ทับทิมสว่างรัตน์ประธานกรรมการ
2. นางปัญจญาดา เกตุศิริดำรงกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี นิลดีสระน้อยโรงเรียนบ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางละมุล วาณิกบุตรโรงเรียนกรรมการ
2. นางดวงรัตน์ ศรีวิพัฒน์โรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ จันทะเสนโรงเรียนกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายมานะ แสงสว่างโรงเรียนกรรมการ
2. นายสุรัตน์ มาลีโรงเรียนกรรมการ
3. นางอรุชา กันตะคุโรงเรียนอาจวิทยาคารกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายทนงศักดิ์ สายโสภาโรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวเขมณัฏฐ์ กอสมานชัยกิจโรงเรียนกรรมการ
3. นายสมใจ หัวสระน้อยโรงเรียนกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางณัฏฐนิภา โภชน์เกาะโรงเรียนกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ สมบัติโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวศิริพร เมฆวิทยาโรงเรียนกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายอธิปพงศ์ เหลืองศิริรัตน์โรงเรียนกรรมการ
2. นางรมิดา มนต์กิ่งโรงเรียนกรรมการ
3. นายไพทูรย์ เกศนาโรงเรียนกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางสาวทับทิม พักกระโทกโรงเรียนบ้านหนองหินโคนกรรมการ
2. นายดนัย อยู่กิ่มโรงเรียนชุมชนจระข้หินกรรมการ
3. นายนัฐกร เพียงกระโทกโรงเรียนบ้านโคกกระชาย-โนนกุ่มกรรมการ
4. นายเจษฎา พจน์กิ่งโรงเรียนบ้านคลองทรายกรรมการ
5. นางมะลิวัลย์ แอบกระโทกโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
6. นายพัฒประพงศ์ เนื่องกระโทกโรงเรียนบ้านบุมะค่ากรรมการ
7. นายมนัสพงษ์ มีสูงเนินโรงเรียนบ้านคลองยางฯกรรมการ
8. นายประยงค์ กำประโคนโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการ
9. นางสาวรัตนาภรณ์ ชินศรีโรงเรียนบ้านน้ำซับกรรมการ
10. นายธวัชชัย ไชยพุฒโรงเรียนบ้านโปร่งสนวนกรรมการ
11. นายสมบัติ ระวังสำโรงโรงเรียนบ้านโคกสำราญกรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นางสาวทับทิม พักกระโทกโรงเรียนบ้านหนองหินโคนกรรมการ
2. นายดนัย อยู่กิ่มโรงเรียนชุมชนจระข้หินกรรมการ
3. นายเจษฎา พจน์กิ่งโรงเรียนบ้านคลองทรายกรรมการ
4. นายนัฐกร เพียงกระโทกโรงเรียนบ้านโคกกระชาย-โนนกุ่มกรรมการ
5. นางมะลิวัลย์ แอบกระโทกโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
6. นายพัฒประพงศ์ เนื่องกระโทกโรงเรียนบ้านบุมะค่ากรรมการ
7. นายมนัสพงษ์ มีสูงเนินโรงเรียนบ้านคลองยางฯกรรมการ
8. นายประยงค์ กำประโคนโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการ
9. นางสาวรัตนาภรณ์ ชินศรีโรงเรียนบ้านโปร่งสนวนกรรมการ
10. นายธวัชชัย ไชยพุฒโรงเรียบ้านโปร่งสนวนกรรมการ
11. นายสมบัติ ระวังสำโรงโรงเรียนบ้านโคกสำราญกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายธนเดช ดุงสูงเนินโรงเรียนชุมชนบ้านตะขบกรรมการ
2. นายมานพ บูรณาโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ2กรรมการ
3. นายสำเริง ตามครบุรีโรงเรียนบ้านหนองเมากรรมการ
4. นายอานุภาพ พิเชฐชัยกุลโรงเรียนจอมทองวิทยากรรมการ
5. นางสาวรุ่งทิวา ลอบกระโทกโรงเรียนบ้านซับไทรทองกรรมการ
6. นายสมเกียรติ ศรีวิพัฒน์โรงเรียนบ้านคลองทเรียนกรรมการ
7. นางสาวกาญจนา ไชยเสนาโรงเรียนบ้านโคกใบบัวกรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีวิทยา มั่นกลางโรงเรียนบ้านไทรงามกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายธนเดช ดุงสูงเนินโรงเรียนชุมชนบ้านตะขบกรรมการ
2. นายมานพ บูรณาโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ2กรรมการ
3. นางสาวรุ่งทิวา ลอบกระโทกโรงเรียนบ้านซับไทรทองกรรมการ
4. นายสำเริง ตามครบุรีโรงเรียนบ้านหนองเมากรรมการ
5. นายอานุภาพ พิเชฐชัยกุลโรงเรียนจอมทองวิทยากรรมการ
6. นายสมเกียรติ ศรีวิพัฒน์โรงเรียนบ้านคลองทเรียนกรรมการ
7. นางสาวกาญจนา ไชยเสนาโรงเรียนกรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีวิทยา มั่นกลางโรงเรียนบ้านไทรงามกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางเกษร เติมสุขโรงเรียนบ้านพันธ์สงวนกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางนิยม พื้นทะเลโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
2. นางอมรรัตน์ แสงจันทร์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวปุญญวีร์ สีหาวัฒน์โรงเรียนสมเด็จพระะีรญาณมุนีกรรมการ
4. นางสาวนภาพร ช่างทำโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
5. นายศักดิ์สิทธิ์ ชวนสรรค์โรงเรียนเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
6. นายเจษฎา แซ่เตี๋ยวโรงเรียนมะค่าวิทยากรรมการ
7. นางสาวศิริวรรณ์ รักษาสระน้อยโรงเรียนท้าวสุรารี(๒๕๒๑)กรรมการ
8. นายสุวรรณชัย ชิดสุขโรงเรียนกรรมการ
9. นางสุเพ็ญลักษณ์ เขตศิริไสวโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางนิยม พื้นทะเลโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
2. นางอมรรัตน์ แสงจันทร์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวปุญญวีร์ สีหาวัฒน์โรงเรียนสมเด็จพระะีรญาณมุนีกรรมการ
4. นางสาวนภาพร ช่างทำโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
5. นายศักดิ์สิทธิ์ ชวนสรรค์โรงเรียนเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
6. นายเจษฎา แซ่เตี๋ยวโรงเรียนมะค่าวิทยากรรมการ
7. นางสาวศิริวรรณ์ รักษาสระน้อยโรงเรียนท้าวสุรารี(๒๕๒๑)กรรมการ
8. นายสุวรรณชัย ชิดสุขโรงเรียนกรรมการ
9. นางสุเพ็ญลักษณ์ เขตศิริไสวโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางนิยม พื้นทะเลโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
2. นางอมรรัตน์ แสงจันทร์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวปุญญวีร์ สีหาวัฒน์โรงเรียนสมเด็จพระะีรญาณมุนีกรรมการ
4. นางสาวนภาพร ช่างทำโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
5. นายศักดิ์สิทธิ์ ชวนสรรค์โรงเรียนเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
6. นายเจษฎา แซ่เตี๋ยวโรงเรียนมะค่าวิทยากรรมการ
7. นายพยุหพล จารุธรรมจริยาโรงเรียนบ้านแชะกรรมการ
8. นางสาวพัชรกันย์ สุรีรุ่งอนันท์โรงเรียนกรรมการ
9. นางสุพัตรา ขวัญกลางโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายนิยม พื้นทะเลโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
2. นางอมรรัตน์ แสงจันทร์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวปุญญวีร์ สีหาวัฒน์โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนีกรรมการ
4. นางสาวนภาพร ช่างทำโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
5. นายศักดิ์สิทธิ์ ชวนสรรค์โรงเรียนเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
6. นายเจษฎา แซ่เดี๋ยวโรงเรียนมะค่าวิทยากรรมการ
7. นายพยุหพล จารุธรรมจริยาโรงเรียนบ้านแชะกรรมการ
8. นางสาวพัชรกันย์ สุรีรุ่งอนันท์โรงเรียนกรรมการ
9. นางสุพัตรา ขวัญกลางโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายนิยม พื้นทะเลโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
2. นางอมรรัตน์ แสงจันทร์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวปุญญวีร์ สีหาวัฒน์โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนีกรรมการ
4. นางสาวนภาพร ช่างทำโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
5. นายศักดิ์สิทธิ์ ชวนสรรค์โรงเรียนเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
6. นายเจษฎา แซ่เดี๋ยวโรงเรียนมะค่าวิทยากรรมการ
7. นางน้ำค้าง สะเดาโรงเรียนกรรมการ
8. นางศิริลักษณ์ ปานบัวโรงเรียนกรรมการ
9. นางธนภร ปฐมนฎพงศ์โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายนิยม พื้นทะเลโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
2. นางอมรรัตน์ แสงจันทร์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวปุญญวีร์ สีหาวัฒน์โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนีกรรมการ
4. นางสาวนภาพร ช่างทำโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
5. นายศักดิ์สิทธิ์ ชวนสรรค์โรงเรียนเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
6. นายเจษฎา แซ่เดี๋ยวโรงเรียนมะค่าวิทยากรรมการ
7. นางน้ำค้าง สะเดาโรงเรียนกรรมการ
8. นางศิริลักษณ์ ปานบัวโรงเรียนกรรมการ
9. นางธนภร ปฐมนฎพงศ์โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสุดาวดี สุวภรณ์สุขโรงเรียนกรรมการ
2. นายวิเชียร วงษ์ปิยารักษ์โรงเรียนกรรมการ
3. นางทิพย์วัลย์ บุญวราภรณ์โรงเรียนกรรมการ
4. นายนิยม พื้นทะเลโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
5. นางอมรรัตน์ แสงจันทร์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวปุญญวีร์ สีหาวัฒน์โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนีกรรมการ
7. นางสาวนภาพร ช่างทำโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
8. นายศักดิ์สิทธิ์ ชวนสรรค์โรงเรียนเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
9. นายเจษฎา แซ่เดี๋ยวโรงเรียนมะค่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายนิยม พื้นทะเลโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
2. นางอมรรัตน์ แสงจันทร์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวปุญญวีร์ สีหาวัฒน์โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนีกรรมการ
4. นางสาวนภาพร ช่างทำโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
5. นายศักดิ์สิทธิ์ ชวนสรรค์โรงเรียนเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
6. นายเจษฎา แซ่เดี๋ยวโรงเรียนมะค่าวิทยากรรมการ
7. นางสุดาวดี สุวภรณ์สุขโรงเรียนกรรมการ
8. นายวิเชียร วงษ์ปิยารักษ์โรงเรียนกรรมการ
9. นางทิพย์วัลย์ บุญวราภรณ์โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายเกษม เสียดกิ่งโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
2. นายพิทูรย์ บุญเคล้าโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการ
3. นายดิเลก พัชรพิสุทธิ์โรงเรียนบ้านโคกกระชายโนนกุ่มกรรมการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวขวัญอนงค์ เทินสะเกษโรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย ๒กรรมการ
2. Miss Liu Min โรงเรียนมารีย์ธงชัยกรรมการ
3. นางสาวศิริพร กล้าวาจา โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
4. Miss Zhang Yu โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวขวัญอนงค์ เทินสะเกษโรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย ๒กรรมการ
2. Miss Liu Min โรงเรียนมารีย์ธงชัยกรรมการ
3. นางสาวศิริพร กล้าวาจา โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
4. MissZhang Yu โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวขวัญอนงค์ เทินสะเกษ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย ๒กรรมการ
2. MissLiu Min โรงเรียนมารีย์ธงชัยกรรมการ
3. นางสาวศิริพร กล้าวาจา โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
4. Miss Zhang Yu โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวขวัญอนงค์ เทินสะเกษ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย ๒กรรมการ
2. MissLiu Min โรงเรียนมารีย์ธงชัยกรรมการ
3. นางสาวศิริพร กล้าวาจา โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
4. MissZhang Yu โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวขวัญอนงค์ เทินสะเกษ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย ๒กรรมการ
2. MissLiu Min โรงเรียนมารีย์ธงชัยกรรมการ
3. นางสาวศิริพร กล้าวาจา โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
4. Miss Zhang Yu โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นางพันธิพา แสงศรีโรงเรียนบ้านพัดทะเลกรรมการ
2. นายอดิศร สร้อยเศษโรงเรียนบ้านวังหมีกรรมการ
3. นายสุภาพ วัชรวงศ์ทิพย์โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคารกรรมการ
4. นายภาคภูมิ นาครโรงเรียนบ้านหนองไม้สักกรรมการ
5. นายอธิปพงศ์ เหลือศิริรัตน์โรงเรียนบ้านแชะกรรมการ
6. นายณรงค์ศักดิ์ ปานบัวโรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการ
7. นายบรรจง อ่อนศิลาโรงเรียนวัดหลุมข้าวกรรมการ
8. นางสาวชมพู ละห้อยโรงเรียนบ้านซับเต่ากรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายเบ็ญจพล แสงภาราโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
2. นายมณเฑียร สารจันทร์โรงเรียนบ้านคลองสะท้อนกรรมการ
3. นายบรรพต ลมุลพจน์โรงเรียนม่วงแก้ววิทยาคารกรรมการ
4. นายฉัตรชัย สาครโรงเรียนบ้านคลองใบพัดกรรมการ
5. นายกฤษณชัย บุญยิ่งโรงเรียนบ้านคลองสะท้อนกรรมการ
6. นายเกรียงไกร จิรรัตน์ธัญญกุลโรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคีกรรมการ
7. นายการัณยภาส ปลิงกระโทกโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
8. นางสาวธารน้ำไพร ประเสริฐสังข์โรงเรียนบ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊กกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายวุฒิพงษ์ พงศ์อุดมโรงเรียนบ้านหนองรังกรรมการ
2. นายประมูล สายยศโรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคีกรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ บูชาโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญกรรมการ
4. นางยุพิน แก้วไตรรัตน์โรงเรียนบ้านสระตะเคียนกรรมการ
5. นายสายัญ สืบเพ็งโรงเรียนบ้านสมบัติเจริญกรรมการ
6. นางสาวพักตรา อิสเรสรังสรรค์โรงเรียนบ้านหนองโดนกรรมการ
7. นายธิติพันธ์ พานทองโรงเรียนบ้านวังหมีกรรมการ
8. นายไพโรจน์ เสียงหวานโรงเรียนบ้านวังหมีกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายอุดม นาคหนองหาญโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสางกรรมการ
2. นายสมัคร ฉัตรรัตนวารินบ้านหนองเสือบองกรรมการ
3. นางสาวพรพิมล เปล่งคงคมสพป.นครราชสีมา เขต 3กรรมการ
4. นายเมืองมนต์ เชษฐ์สิงสพป.นครราชสีมา เขต 3กรรมการ
5. นายสำราญ แทนคำโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสางกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นางพิสมัย คำสาริรักษ์สพป.นครราชสีมา เขต 3กรรมการ
2. นางสาวคนึงนิต อินทรกระโทกสพป.นครราชสีมา เขต 3กรรมการ
3. นางดวงพร แก่นพะเนาว์โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521)กรรมการ
4. นางจันทนา ผาไธสงโรงเรียนท้าวสุรนารี(2521)กรรมการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นางสาวพรพิมล เปล่งคงคมสพป.นครราชสีมา เขต 3กรรมการ
2. นางสาววณิชยา ครอบดอนโรงเรียนวัดหลุมข้าวกรรมการ
3. นางอรัญญา กินนารีโรงเรียนบ้านกุดโบสถ์กรรมการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายธีรเจต เพ็ญเดิมพันธ์โรงเรียนบ้านสระว่านพระยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปะภาวรรณ ทุมเมืองโรงเรียนวัดหลุมข้าวกรรมการ
3. นางสาวปิยนุช เวชสัสถ์โรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
4. นางสาวเพ็ญนภา ยิ่งกำแหงโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการ
5. นางศิรินภา หวั่งร่วมกลางโรงเรียนชุมชนจระเข้หินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายธนวุฒิ รัตนดอนโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา)ประธานกรรมการ
2. นายพีระณัฐข์ กลางสวัสดิ์โรงเรียนบ้านมาบกราดกรรมการ
3. นายบรรลือศักดิ์ สำรวมรัมย์โรงเรียนบ้านระเริงกรรมการ
4. นายวสันต์ ศรีเนตรโรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการ
5. นางสาวเกษรา อินจันทึกโรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์ โฮนทุมมาโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรุจิรัตน์ พันธุ์โคกกรวดโรงเรียนบ้านพนาหนองหินกรรมการ
3. นายวัชระ เทียนทิพย์การุณย์โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย2กรรมการ
4. นางสาวนันทิวัน พันดุงโรงเรียนวัดโคกสระน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายสมมิตร ชีจะโปะโรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนาประธานกรรมการ
2. นางวรัทยา ลำเภาพันธ์โรงเรียนบ้านหนองเสือบองกรรมการ
3. นายธนวัฒน์ วรรณโชติวัฒน์โรงเรียนบ้านสระตะเคียนกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวีระชัย อินทร์แปลงโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎา แก้วระหันโรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์กรรมการ
3. นายเอกชัย พานนนท์โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้กรรมการ
4. นางสาวพักตรา อิสเรสรังสรรค์โรงเรียนบ้านหนองโดนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายชูชาติ สินชัยโรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายศุภกร แอบไธสงโรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวธนิษฐา ดุษฎีโรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวมาลี มีสัตย์โรงเรียนบ้านแชะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางรัตนา มีพวงพินธุ์โรงเรียนบ้านเฉลียง(ุคุุรุราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายเหมราช จิระสุโขโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีกรรมการ
3. นายเชาวฤทธิ์ พรหมศรีสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านคลองทุเรียนกรรมการ
4. นายวรชัย นนทะวิชัยโรงเรียนบ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊กกรรมการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายรฐนนท์ ขันธหงษ์โรงเรียนบ้านซับก้านเหลืองประธานกรรมการ
2. นางสาวจิดาภา หรรษาวงศ์โรงเรียนบ้านปางไม้กรรมการ
3. นายวุฒิพงษ์ สร้อยเสนโรงเรียนบ้านลำนางแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย เสยกระโทกโรงเรียนครบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทวี ปะสาริกังโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสางกรรมการ
3. นางสาวอมิตตา มณีรัตนพันธ์โรงเรียนวัดพรหมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายมนตรี แจ้งคำพี้โรงเรียนบ้านไชยวาลประธานกรรมการ
2. นายสมพร สังข์ทองหลางโรงเรียนสะแกราชวิทยาคมกรรมการ
3. นายอุดม หาญนึกโรงเรียนท้าวสุรนารี(2521)กรรมการ
4. นางสาวสุวิวรรณ มุ่งรวยกลางโรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้กรรมการ
5. นางอิศรินทร์ จันทร์ศรีรัตน์โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายกิติศักดิ์ ภูมิพันธุ์โรงเรียนบ้านหนองหินโคนประธานกรรมการ
2. นางสาววกุล ไชยประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองสนวนกรรมการ
3. นายณัฎฐยุทธ แสงโชติโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
4. นายโยธิน พิศนอกโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการ
5. นางสาววรัชยา ฉัตรตะขบโรงเรียนบ้านโคกสำราญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุวพร แต้สิริโรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางศุภลักษณ์ คลอดทองเพ็ชรโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
3. นางสาวธนาทิพย์ คำจันทร์โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อกรรมการ
4. นางสาวเบญจพร ทองสัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคีกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายบุญธรรม จำนงค์นอกโรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์กรรมการ
2. นายสิทธิรัก สังฆรัตน์โรงเรียนอนุศาสน์วิทยากรรมการ
3. นายพันธ์ธนัต ภวฤทธิ์นาคินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายบุญธรรม จำนงค์นอกโรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์กรรมการ
2. นายสิทธิรัก สังฆรัตน์โรงเรียนอนุศาสน์วิทยากรรมการ
3. นายพันธ์ธนัต ภวฤทธิ์นาคินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายบุญธรรม จำนงค์นอกโรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์กรรมการ
2. นายสิทธิรัก สังฆรัตน์โรงเรียนอนุศาสน์วิทยากรรมการ
3. นายพันธ์ธนัต ภวฤทธิ์นาคินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายบุญธรรม จำนงค์นอกโรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์กรรมการ
2. นายสิทธิรัก สังฆรัตน์โรงเรียนอนุศาสน์วิทยากรรมการ
3. นายพันธ์ธนัต ภวฤทธิ์นาคินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายบุญธรรม จำนงค์นอกโรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์กรรมการ
2. นายสิทธิรัก สังฆรัตน์โรงเรียนอนุศาสน์วิทยากรรมการ
3. นายพันธ์ธนัต ภวฤทธิ์นาคินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายบุญธรรม จำนงค์นอกโรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์กรรมการ
2. นายสิทธิรัก สังฆรัตน์โรงเรียนอนุศาสน์วิทยากรรมการ
3. นายพันธ์ธนัต ภวฤทธิ์นาคินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบกรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุวพร แต้สิริโรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคารกรรมการ
2. นางศุภลักษณ์ คลอดทองเพ็ชรโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
3. นายชากฤช สอนทรัพย์โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตรกรรมการ
4. นางสาวธนาทิพย์ คำจันทร์โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อกรรมการ
5. นางสาวเบญจพร ทองสัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคีกรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุวพร แต้สิริโรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคารกรรมการ
2. นางศุภลักษณ์ คลอดทองเพ็ชรโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
3. นายชากฤช สอนทรัพย์โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตรกรรมการ
4. นางสาวธนาทิพย์ คำจันทร์โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อกรรมการ
5. นางสาวเบญจพร ทองสัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคีกรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางนฤมล ญาติบำเรอประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ พันธุ์เสนีย์กรรมการ
3. นางสุกัญญา พันสายกรรมการ
4. นางสาวสุภาภร ลิ้มวิเชียรวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมากรรมการ
5. นางพัชรินทร์ เลาะครบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางนฤมล ญาติบำเรอประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ พันธุ์เสนีย์กรรมการ
3. นางสุกัญญา พันสายกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร ลิ้มวิเชียรวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมากรรมการ
5. นางพัชรินทร์ เลาะครบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายวัฒนา สุมาลย์ประธานกรรมการ
2. นายประยูร พุฒจะโปะโรงเรียนบ้านลำนางแก้วกรรมการ
3. นายสุระ ชินตะขบกรรมการ
4. นายจุล ย่อยพรมราชกรรมการ
5. นายณัฐพล ยุติกิจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายวัฒนา สุมาลย์ประธานกรรมการ
2. นายประยูร พุฒจะโปะโรงเรียนบ้านลำนางแก้วกรรมการ
3. นายสุระ ชินตะขบกรรมการ
4. นายจุล ย่อยพรมราชกรรมการ
5. นายณัฐพล ยุติกิจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายศิรภัค แสไพศาลโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสางกรรมการ
2. นางทิพวรรณ ช่างไชยโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนากรรมการ
3. นางสาวสมฤดี ใจเสือกุลโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายศิรภัค แสไพศาลโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสางประธานกรรมการ
2. นางทิพวรรณ ช่างไชยโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนากรรมการ
3. นางสาวสมฤดี ใจเสือกุลโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางอาทิตยา กงศรีโรงเรียนบ้านบุไผ่ประธานกรรมการ
2. นางวุฒิพร วรรณพงษ์โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีกรรมการ
3. นางปุณิกา คำพิมานโรงเรียนบ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยางกรรมการ
4. นางนนทพรรณ ศรีไชยรัตน์กรรมการ
5. นางสังวาลย์ ศรีเฉลิมศักดิ์โรงเรียนบ้านซับก้านเหลืองกรรมการ
6. นางสาวมณฑา ดวงแขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางอาทิตยา กงศรีโรงเรียนบ้านบุไผ่ประธานกรรมการ
2. นางวุฒิพร วรรณพงษ์โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีกรรมการ
3. นางสังวาลย์ ศรีเฉลิมศักดิ์โรงเรียนบ้านซับก้านเหลืองกรรมการ
4. นางปุณิกา คำพิมานโรงเรียนบ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยางกรรมการ
5. นางนนทพรรณ ศรีไชยรัตน์กรรมการ
6. นางสาวมณฑา ดวงแขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายเกษม พิมพ์โพธิ์กลางโรงเรียนบ้านโป่งสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางพิมผกา เกิดมงคล เกิดมงคลโรงเรียนบ้านบุไผ่กรรมการ
3. นางสาวสุพรรณษา สิงห์ซ่อมโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2กรรมการ
4. นายประทีป พิทักษ์พลโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
5. นางธนิดา วัฒนะดิษฐ์โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายเกษม พิมพ์โพธิ์กลางโรงเรียนบ้านโป่งสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางพิมผกา เกิดมงคลโรงเรียนบ้านบุไผ่กรรมการ
3. นางสาวสุพรรณษา สิงห์ซ่อมโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2กรรมการ
4. นายประทีป พิทักษ์พลโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
5. นางธนิดา วัฒนะดิษฐ์โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสาวแม้นมาส แสงมะเริงโรงเรียนแหลมรวกบำรุงประธานกรรมการ
2. นางนริศา ไร่จันทึกโรงเรียนชุมชนจระเข้หินกรรมการ
3. นางสาวจิตติมา แก้วน้อยโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
4. นางสมควร โชติกลางโรงเรียนบ้านบุมะค่ากรรมการ
5. นางสาววลิตา เชาวลิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมากรรมการ
6. นางศิริวรรณ คำมาโรงเรียนบ้านประชาสันต์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวแม้นมาส แสงมะเริงโรงเรียนแหลมรวกบำรุงประธานกรรมการ
2. นางนริศา ไร่จันทึกโรงเรียนชุมชนจระเข้หินกรรมการ
3. นางสาวจิตติมา แก้วน้อยโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
4. นางสมควร โชติกลางโรงเรียนบ้านบุมะค่ากรรมการ
5. นางสาววลิตา เชาวลิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมากรรมการ
6. นางศิริวรรณ คำมาโรงเรียนบ้านประชาสันต์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางจินดาพร ฟั่นเพ็งประธานกรรมการ
2. นางเตือนใจ พันธ์สระน้อยโรงเรียนวัดม่วงกรรมการ
3. นางยุภาพร ฝ่ายฉิมพลีกรรมการ
4. นางพรรษสรณ์ ภูริวัฒน์วงษ์โรงเรียนบ้านป่าไม้อุทิศ ๒กรรมการ
5. นางสาวอภิสรา ชัยเนตรวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมากรรมการ
6. นางเสาวณีย์ สอนน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางจินดาพร ฟั่นเพ็งประธานกรรมการ
2. นางเตือนใจ พันธ์สระน้อยโรงเรียนวัดม่วงกรรมการ
3. นางยุภาพร ฝ่ายฉิมพลีกรรมการ
4. นางพรรษสรณ์ ภูมิวัฒน์วงศ์กรรมการ
5. นางเสาวณีย์ สอนน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายสุนี วิสันเทียะโรงเรียนบ้านซับก้านเหลืองประธานกรรมการ
2. นางสาวมณฑา ดวงแขโรงเรียนชุมชนจระเข้หินกรรมการ
3. นางสาวธิดาลักษณ์ มณีวงศ์วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมากรรมการ
4. นางสินีนาถ แทนรินทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายสุนี วิสันเทียะโรงเรียนบ้านซับก้านเหลืองประธานกรรมการ
2. นางสาวมณฑา ดวงแขโรงเรียนชุมชนจระเข้หินกรรมการ
3. นางสาวธิดาลักษณ์ มณีวงศ์วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมากรรมการ
4. นางสินีนาถ แทนรินทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางอาภรณ์ ศาสตร์สูงเนินโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางเมทินี อ้อยกิ่งโรงเรียนบ้านโนนเหลื่อมกรรมการ
3. นางอัชราภรณ์ กีรติฉายฉานโรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์กรรมการ
4. นายพงษ์นภัทร จัมปาแก้ววิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมากรรมการ
5. นางวิภารัตน์ ถั่วสระน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางอาภรณ์ ศาสตร์สูงเนินโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางเมทินี อ้อยกิ่งโรงเรียนบ้านโนนเหลื่อมกรรมการ
3. นางอัชราภรณ์ กีรติฉายฉานโรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์กรรมการ
4. นายพงษ์นภัทร จัมปาแก้ววิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมากรรมการ
5. นางวิภารัตน์ ก่ำสระน้อยโรงเรียนบ้านคลองสาริกากรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสาวพรทิพย์ รังษีสัตตบงกชโรงเรียนสะแกราชวิทยาคมกรรมการ
2. นางสุรีพร เหล่าสูงโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสุกัญญา บัวคำโคกโรงเรียนบ้านสระว่านพระยากรรมการ
4. นางมนทิรา พัวอมรพงศ์โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อกรรมการ
5. นางวันวิสาข์ สร้อยเสนโรงเรียนบ้านหลุมเงินกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางปาหนัน ศรีสุนนท์โรงเรียนบ้านไชยวาลกรรมการ
2. นางสุรัติยา หมีอยู่โรงเรียนบ้านบุไผ่กรรมการ
3. นางสาวสุพิชญา ชมวิชาโรงเรียนท้าวสุรารี(๒๕๒๑)กรรมการ
4. นางถนอม แสงอรัญโรงเรียนวัดพรหมราชกรรมการ
5. นางกมลทิพย์ ลบแย้มโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางปิยะฉัตร ลิ่มวัฒน์สัมพันธ์โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางทองย้อย เคลื่อนเมืองปักโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวสุนิสา ปิยะไพรศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางปิยะฉัตร ลิ่มวัฒน์สัมพันธ์โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางทองย้อย เคลื่อนเมืองปักโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวสุนิสา ปิยะไพรศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางปิยะฉัตร ลิ่มวัฒน์สัมพันธ์โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางทองย้อย เคลื่อนเมืองปักโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวสุนิสา ปิยะไพรศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางปิยะฉัตร ลิ่มวัฒน์สัมพันธ์โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางทองย้อย เคลื่อนเมืองปักโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวสุนิสา ปิยะไพรศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางปิยะฉัตร ลิ่มวัฒน์สัมพันธ์โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางทองย้อย เคลื่อนเมืองปักโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวสุนิสา ปิยะไพรศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางปิยะฉัตร ลิ่มวัฒน์สัมพันธ์โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางทองย้อย เคลื่อนเมืองปักโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวสุนิสา ปิยะไพรศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางปิยะฉัตร ลิ่มวัฒน์สัมพันธ์โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางทองย้อย เคลื่อนเมืองปักโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวสุนิสา ปิยะไพรศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางปิยะฉัตร ลิ่มวัฒน์สัมพันธ์โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางทองย้อย เคลื่อนเมืองปักโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวสุนิสา ปิยะไพรศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางปิยะฉัตร ลิ่มวัฒน์สัมพันธ์โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางทองย้อย เคลื่อนเมืองปักโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวสุนิสา ปิยะไพรศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางปิยะฉัตร ลิ่มวัฒน์สัมพันธ์โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางทองย้อย เคลื่อนเมืองปักโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวสุนิสา ปิยะไพรศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางประคอง ธนูปกรณ์โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อประธานกรรมการ
2. นายพิพิธ ร่วมกระโทกโรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคารกรรมการ
3. นางสุรัติยา หมีอยู่โรงเรียนบ้านบุไผ่กรรมการ
4. นางสาวนงนุช ล้ำเลิศศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางประคอง ธนูปกรณ์โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อประธานกรรมการ
2. นายพิพิธ ร่วมกระโทกโรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคารกรรมการ
3. นางสุรัติยา หมีอยู่โรงเรียนบ้านบุไผ่กรรมการ
4. นางสาวนงนุช ล้ำเลิศศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางประคอง ธนูปกรณ์โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อประธานกรรมการ
2. นายพิพิธ ร่วมกระโทกโรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคารกรรมการ
3. นางสุรัติยา หมีอยู่โรงเรียนบ้านบุไผ่กรรมการ
4. นางสาวนงนุช ล้ำเลิศศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางประคอง ธนูปกรณ์โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อประธานกรรมการ
2. นายพิพิธ ร่วมกระโทกโรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคารกรรมการ
3. นางสุรัติยา หมีอยู่โรงเรียนบ้านบุไผ่กรรมการ
4. นางสาวนงนุช ล้ำเลิศศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางประคอง ธนูปกรณ์โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อประธานกรรมการ
2. นายพิพิธ ร่วมกระโทกโรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคารกรรมการ
3. นางสุรัติยา หมีอยู่โรงเรียนบ้านบุไผ่กรรมการ
4. นางสาวนงนุช ล้ำเลิศศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางพัชรินทร์ สายไพศรีโรงเรียนท้าวสุรนารี(2521)ประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา วัชรธีรเดชโรงเรียนบ้านเฉลียงกรรมการ
3. นายธีรวัฒน์ แท่นสำโรงโรงเรียนวัดโพธินิมิตรกรรมการ
4. นางสาวรุ่งอรุณ ภาคกลางศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางพัชรินทร์ สายไพศรีโรงเรียนท้าวสุรนารี(2521)ประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา วัชรธีรเดชโรงเรียนบ้านเฉลียงกรรมการ
3. นายธีรวัฒน์ แท่นสำโรงโรงเรียนวัดโพธินิมิตรกรรมการ
4. นางสาวรุ่งอรุณ ภาคกลางศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางพะเยาว์ ดอนโคกสูงโรงเรียนท้าวสุรนารี(2521)ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐชา เวียงสีมาโรงเรียนบ้านบุไผ่กรรมการ
3. นางสาววันวิสา รัตนรสศูนย์การศึกษาพิเศษ ฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางพะเยาว์ ดอนโคกสูงโรงเรียนท้าวสุรนารี(2521)ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐชา เวียงสีมาโรงเรียนบ้านบุไผ่กรรมการ
3. นางสาววันวิสา รัตนรสศูนย์การศึกษาพิเศษ ฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพะเยาว์ ดอนโคกสูงโรงเรียนท้าวสุรนารี(2521)ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐชา เวียงสีมาโรงเรียนบ้านบุไผ่กรรมการ
3. นางสาววันวิสา รัตนรสศูนย์การศึกษาพิเศษ ฯกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายสุวิทย์ ดอนมงคลโรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูมประธานกรรมการ
2. นายมงคล เขียนนอกโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนากรรมการ
3. นางพิมพา เล็งไธสงโรงเรียนบ้านบุไผ่กรรมการ
4. นายรัฐกร เสนาปักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ ดอนมงคลโรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูมประธานกรรมการ
2. นายมงคล เขียนนอกโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนากรรมการ
3. นางพิมพา เล็งไธสงโรงเรียนบ้านบุไผ่กรรมการ
4. นายรัฐกร เสนาปักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุวิทย์ ดอนมงคลโรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูมประธานกรรมการ
2. นายมงคล เขียนนอกโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนากรรมการ
3. นางพิมพา เล็งไธสงโรงเรียนบ้านบุไผ่กรรมการ
4. นายรัฐกร เสนาปักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ ดอนมงคลโรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูมประธานกรรมการ
2. นายมงคล เขียนนอกโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนากรรมการ
3. นางพิมพา เล็งไธสงโรงเรียนบ้านบุไผ่กรรมการ
4. นายรัฐกร เสนาปักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสุวิทย์ ดอนมงคลโรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูมประธานกรรมการ
2. นายมงคล เขียนนอกโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนากรรมการ
3. นางพิมพา เล็งไธสงโรงเรียนบ้านบุไผ่กรรมการ
4. นายรัฐกร เสนาปักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ ดอนมงคลโรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูมประธานกรรมการ
2. นายมงคล เขียนนอกโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนากรรมการ
3. นางพิมพา เล็งไธสงโรงเรียนบ้านบุไผ่กรรมการ
4. นายรัฐกร เสนาปักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุวิทย์ ดอนมงคลโรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูมกรรมการ
2. นายมงคล เขียนนอกโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนากรรมการ
3. นางพิมพา เล็งไธสงโรงเรียนบ้านบุไผ่กรรมการ
4. นายรัฐกร เสนาปักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ ดอนมงคลโรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูมประธานกรรมการ
2. นายมงคล เขียนนอกโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนากรรมการ
3. นางพิมพา เล็งไธสงโรงเรียนบ้านบุไผ่กรรมการ
4. นายรัฐกร เสนาปักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสุวิทย์ ดอนมงคลโรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูมประธานกรรมการ
2. นายมงคล เขียนนอกโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนากรรมการ
3. นางพิมพา เล็งไธสงโรงเรียนบ้านบุไผ่กรรมการ
4. นายรัฐกร เสนาปักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ ดอนมงคลโรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูมประธานกรรมการ
2. นายมงคล เขียนนอกโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนากรรมการ
3. นางพิมพา เล็งไธสงโรงเรียนบ้านบุไผ่กรรมการ
4. นายรัฐกร เสนาปักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายสำเริง พิมพิสารโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสางประธานกรรมการ
2. นางทิตยาพร ปลอดกระโทกโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนากรรมการ
3. นายณัฐพล นนท์ภักดีโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีกรรมการ
4. นายประพันธ์ วงศ์คำศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสำเริง พิมพิสารโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสางประธานกรรมการ
2. นางทิตยาพร ปลอดกระโทกโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนากรรมการ
3. นายณัฐพล นนท์ภักดีโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีกรรมการ
4. นายประพันธ์ วงศ์คำศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสำเริง พิมพิสารโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสางประธานกรรมการ
2. นางทิตยาพร ปลอดกระโทกโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนากรรมการ
3. นายณัฐพล นนท์ภักดีโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีกรรมการ
4. นายประพันธ์ วงศ์คำศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสำเริง พิมพิสารโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสางประธานกรรมการ
2. นางทิตยาพร ปลอดกระโทกโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนากรรมการ
3. นายณัฐพล นนท์ภักดีโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีกรรมการ
4. นายประพันธ์ วงศ์คำศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสำเริง พิมพิสารโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสางประธานกรรมการ
2. นางทิตยาพร ปลอดกระโทกโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนากรรมการ
3. นายณัฐพล นนท์ภักดีโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีกรรมการ
4. นายประพันธ์ วงศ์คำศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสำเริง พิมพิสารโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสางประธานกรรมการ
2. นางทิตยาพร ปลอดกระโทกโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนากรรมการ
3. นายณัฐพล นนท์ภักดีโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีกรรมการ
4. นายประพันธ์ วงศ์คำศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสำเริง พิมพิสารโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสางประธานกรรมการ
2. นางทิตยาพร ปลอดกระโทกโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนากรรมการ
3. นายณัฐพล นนท์ภักดีโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีกรรมการ
4. นายประพันธ์ วงศ์คำศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสำเริง พิมพิสารโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสางประธานกรรมการ
2. นางทิตยาพร ปลอดกระโทกโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนากรรมการ
3. นายณัฐพล นนท์ภักดีโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีกรรมการ
4. นายประพันธ์ วงศ์คำศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสำเริง พิมพิสารโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสางประธานกรรมการ
2. นางทิตยาพร ปลอดกระโทกโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนากรรมการ
3. นายณัฐพล นนท์ภักดีโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีกรรมการ
4. นายประพันธ์ วงศ์คำศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสำเริง พิมพิสารโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสางประธานกรรมการ
2. นางทิตยาพร ปลอดกระโทกโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนากรรมการ
3. นายณัฐพล นนท์ภักดีโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีกรรมการ
4. นายประพันธ์ วงศ์คำศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอัครวัฒน์ รงคะสุทธิโรจน์โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ แก้วสมปองกรรมการ
3. นางศิริรัตน์ หมอสัมฤทธิ์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุภาวดี นานไคสงโรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูมประธานกรรมการ
2. นางจินดาพร พั่นเพ็งโรงเรียนบ้านบุไผ่กรรมการ
3. นางดาวเรือง ทองสุโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
4. นายนิรันตร์ โพธิราชศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุภาวดี นานไคสงโรงเรียนบ้านหนองตะเข้ - หนองตูมประธานกรรมการ
2. นางจินดาพร พั่นเพ็งโรงเรียนบ้านบุไผ่กรรมการ
3. นางดาวเรือง ทองสุโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
4. นายนิรันดร์ โพธิราชศูนย์การศึกษาพิเศษ ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางเมทินี อ้อมกิ่งโรงเรียนบ้านโนนเหลื่อมประธานกรรมการ
2. นางเปรมจิตร ว่องเกียรติไพศาลโรงเรียนบ้านหนองตะเข้ - หนองตูมกรรมการ
3. นายกานต์พิชชา ฤทธิไชยศูนย์การศึกษาพิเศษ ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเมทินี อ้อมกิ่งโรงเรียนบ้านโนนเหลื่อมประธานกรรมการ
2. นางเปรมจิตร ว่องเกียรติไพศาลโรงเรียนบ้านหนองตะเข้ - หนองตูมกรรมการ
3. นางกานต์พิชชา ฤทธิไชยศูนย์การศึกษาพิเศษ ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจินตนา สถิรวิวัฒน์โรงเรียนครบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางดวงจันทร์ โชติธรรมวาทินโรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวภัทรสุดา ตั้งกิจเกียรติกุลศูนย์การศึกษาพิเศษ ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจินตนา สถิรวิวัฒน์โรงเรียนครบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางดวงจันทร์ โชติธรรมวาทินโรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวภัทรสุดา ตั้งกิจเกียรติกุลศูนย์การศึกษาพิเศษ ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุภาพร มณฑาศรีโรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นายสายรุ้ง วันกิ่งโรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคีกรรมการ
3. นายสุธรรม เข็มณรงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุภาวดี มณฑาศรีโรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นายสายรุ้ง วันกิ่งโรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคีกรรมการ
3. นายสุธรรม เข็มณรงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางยุภาพร ฝ่ายฉิมพลีโรงเรียนครบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศรีจันทร์ อยู่เจริญโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวสุนิสา เขียวพรมศูนย์การศึกษาพิเศษ ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางยุภาพร ฝ่ายฉิมพลีโรงเรียนครบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศรีจันทร์ อยู่เจริญโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวสุนิสา เขียวพรมศูนย์การศึกษาพิเศษ ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอัจฉรา อินทรารักษ์โรงเรียนบ้านบุไผ่ประธานกรรมการ
2. นายสังคม จันทร์ศรีรัตน์โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อกรรมการ
3. นางสาวสมเจต อูมกระโทกโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนากรรมการ
4. นายไพรัตน์ จำเนียรแพทย์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางอัจฉรา อินทรารักษ์โรงเรียนบ้านบุไผ่ประธานกรรมการ
2. นายสังคม จันทร์ศรีรัตน์โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อกรรมการ
3. นางสาวสมเจต อูมกระโทกโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนากรรมการ
4. นายไพรัตน์ จำเนียรแพทย์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางอัจฉรา อินทรารักษ์โรงเรียนบ้านบุไผ่ประธานกรรมการ
2. นายสังคม จันทร์ศรีรัตน์โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อกรรมการ
3. นางสาวสมเจต อูมกระโทกโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนากรรมการ
4. นายไพรัตน์ จำเนียรแพทย์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางอัจฉรา อินทรารักษ์โรงเรียนบ้านบุไผ่ประธานกรรมการ
2. นายสังคม จันทร์ศรีรัตน์โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อกรรมการ
3. นางสาวสมเจต อูมกระโทกโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนากรรมการ
4. นายไพรัตน์ จำเนียรแพทย์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอัจฉรา อินทรารักษ์โรงเรียนบ้านบุไผ่ประธานกรรมการ
2. นายสังคม จันทร์ศรีรัตน์โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อกรรมการ
3. นางสาวสมเจต อูมกระโทกโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนากรรมการ
4. นายไพรัตน์ จำเนียรแพทย์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอัจฉรา อินทรารักษ์โรงเรียนบ้านบุไผ่ประธานกรรมการ
2. นายสังคม จันทร์ศรีรัตน์โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อกรรมการ
3. นางสาวสมเจต อูมกระโทกโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนากรรมการ
4. นายไพรัตน์ จำเนียรแพทย์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางยุวดี พันธ์แก่นโรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายประทีป พิทักษ์พลโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
3. นางมุกดา จ้อจันทึกศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพิมผกา เกิดมงคลโรงเรียนบ้านบุไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวชุตินันท์ หอสูติสิมาโรงเรียนครบุรีวิทยากรรมการ
3. นางสาวณิชารีย์ นาคเม้าโรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อกรรมการ
4. นายจักรพงศ์ พิลัยพิศศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่dith8467@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]