รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
ระหว่าง วันที่ 19-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 1. เด็กหญิงณิชาดา  กูบกระโทก
 
1. นางจิราภรณ์  ชิตรัตถา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  นามกระโทก
 
1. นางพรเพ็ญ  ชุมกระโทก
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ศรีพลัง
 
1. นายอริยะพงษ์  ทับทะมาศ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  สุราช
 
1. นางถาวร  พานิช
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 1. เด็กหญิงปาณวี   ชุนครบุรี
 
1. นางจำเรียง  บุญเผย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน 1. นางสาวเมธาวี  ม่วงคำ
 
1. นางเต็มดวง  หวังปรุงกลาง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติวิทยา 1. เด็กหญิงอภิชญา  ทองนอก
 
1. นางอริสา  สิงห์บุตร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าตะแบก 1. เด็กหญิงสุภาพิชญ์  แถวโสภา
 
1. นายบุญมี  ศรีจันทร์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองพลวง 1. เด็กหญิงกีรัตยา  ปัญญา
 
1. นางวาสนา  วัชรพงศ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองพลวง 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  เหล็กอยู่มะดัน
 
1. นางวาสนา  วัชรพงศ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน 1. นางสาวอาทิตติญา  พันธุ์โยศรี
 
1. นางเต็มดวง  หวังปรุงกลาง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดรวง 1. เด็กชายจิรวรรธ  พรมแก้ว
2. เด็กชายปัณศรณ์  กาธิกาล
3. เด็กหญิงฤทัยชนก  ใจงูเหลือม
 
1. นางสาวดาวเรือง  ขึงโพธิ์
2. นางสาวจันจิรา  ตันตระกูล
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน 1. เด็กหญิงธัญชนก  พรหนองแสน
2. เด็กหญิงพิชชา  ประทุมโต
3. เด็กหญิงมุธิตรา  พูลศรี
 
1. นางมัจฉรีย์  พงศ์สุวรรณ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุกระโทก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พินิรัมย์
2. เด็กหญิงกาญจนา  เพียรผักแว่น
3. เด็กหญิงมนัสวี  เวโรจน์วัฒนันท์
 
1. นางสาวทิฆัมพร  ภักดีรัตน์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  เตาะกระโทก
2. เด็กหญิงสุนิชาพร  บิลกระโทก
 
1. นางสายชล  อ่อนน้อม
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน 1. นางสาวจรรยาพร  ราชรินทร์
2. นายพิสิทธิ์  เลิศสมผล
 
1. นางเต็มดวง  หวังปรุงกลาง
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  เพ็ชรนิล
 
1. นางลำใย  ศิริกำเนิด
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ชิณศรี
 
1. นางสาวอุษณีย์  พวงกระโทก
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด 1. เด็กหญิงฐิตา  ร้อยพิลา
2. เด็กหญิงพิมพกานต์  ดวงกระโทก
3. เด็กหญิงพิมพกานต์  ดวงกระโทก
4. เด็กหญิงสิริวิมล  มากจันทึก
 
1. นางสุพรรนณี  วิมลธรรม
2. นางวราภา  วงษานนท์
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสาย 1. นายครรชิต  เลยกลาง
2. เด็กหญิงบุษรินทร์ญา  พั่วไธสง
3. เด็กชายพีรพัฒน์  ปัตถานัง
 
1. นางณัฐชยา  เพชรทองหลาง
2. นางสมควร  ตาปราบ
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  ทินกระโทก
2. เด็กหญิงนุจรินทร์  แสงจันทร์
3. เด็กหญิงยิ่งรัก  บังกระโทก
 
1. นางพจนา  สินมาก
2. นางวนิดา  พลโลหะ
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองนา 1. เด็กหญิงจีราภรณ์  เชียงเขียว
2. เด็กหญิงนุชจิรัตน์  หม่อมกระโทก
3. เด็กหญิงรุ่งกาญจน์  กระบัตรทอง
 
1. นายบาจิตต์  ศรีถาวร
2. นางน้ำทิพย์  รักบุญ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมานมิตรวิทยา 1. เด็กชายณัฐดนัย  กุยแก้วพะเนา
2. เด็กชายพิพัฒน์  น้อยกลาง
 
1. นางดรุณี  เนตรพล
2. นายสรเพชร  ทองหนูด
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก 1. เด็กหญิงญานิศา  ทางกระโทก
2. เด็กหญิงวรรธิวา  ไวว่อง
 
1. นางสาวธมกร  พลสุวรรณ
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงพระ 1. เด็กหญิงสุภาพร  วันนา
 
1. นางสาวสายพิน   กองกระโทก
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 1. เด็กชายอมรเทพ  ประสิทธิ์
 
1. นางบุญช่วย  ครึกกระโทก
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงพระ 1. เด็กหญิงมุทิตา    รอบครบุรี
 
1. นางสาวชิดชนก  โพชฌงค์
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกเขา 1. เด็กหญิงจันจิรา  มูลหา
2. เด็กหญิงปริญากร  ปัตตาโพธิ์
3. เด็กหญิงมณฑิตา  ทุมมี
 
1. นางสาวชวัลนุช  ลาภรัมย์
2. นางสาวสมคิด  ชะม้ายกลาง
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  จรัญพรโสภณ
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ลีพงษ์
3. เด็กหญิงสุทธิตา  ลีพงษ์
 
1. นางสุพิน  ทมกระโทก
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอพราน 1. เด็กหญิงปริญญา  ขาวกลาง
2. เด็กหญิงอริศรารัตน์  ศรีเอี่ยมจันทร์
3. เด็กหญิงอุษณีย์  สุบงกช
 
1. นางวัลวิสา  ภูยาดาว
2. นางสาวนันทวัน  ผงนอก
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงณฐพร  สร้อยมาลัย
2. เด็กหญิงทิพรัตน์  นิลพงษ์
3. เด็กชายนริศ  บีพิมาย
 
1. นางอาพา  ตวยกระโทก
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด 1. เด็กหญิงณัฐภัทร  แสนปัดชา
2. เด็กหญิงภาวิดา  ตามครบุรี
3. เด็กหญิงอภิญญา  ประจัด
 
1. นางมณีรัตน์  เชื่อมกลาง
2. นางสาวประทุมทิพย์  ชอบป่ารัง
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินดาด 1. เด็กชายทศพร  ประมูลจันทร์
2. เด็กหญิงนันทวรรณ  ผ่านกลาง
3. เด็กชายศุภมงคล  คงประพันธ์
 
1. นายธวัชชัย  พิทักษ์สกุลรัตน์
2. นางสาวสุภาวดี  ประเสริฐ
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินดาด 1. เด็กชายนิรัติศัย  สุวรรณโคตร
2. เด็กชายศักดิ์ชัย  เพ็ชรพรม
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ทองหลาง
 
1. นายธวัชชัย  พิทักษ์สกุลรัตน์
2. นางสาววราพร  ศิริฤกษ์
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  บังกระโทก
2. เด็กชายภูริพันธ์  พงษ์ใหม่
 
1. นางอาพา  ตวยกระโทก
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองนา 1. เด็กชายวงศพัทธ์  ศิริดล
2. เด็กชายอาทิตย์  รักบุญ
 
1. นายสมหมาย  รักบุญ
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ 1. เด็กชายสตายุ  นกสามเมือง
2. เด็กชายอภิสิทธิ์   ทันกลาง
 
1. นายวัชพล  พระไตรยะ
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่ 1. เด็กชายศักรินทร์   เคล้ากระโทก
2. เด็กชายอนุวัฒน์  ด่านกระโทก
 
1. นางเนตรชนก   พลเยี่ยม
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   อินทร์ชำนาญ
2. เด็กชายบัณฑิต  แนะกระโทก
 
1. นายสนธยา  แนบกระโทก
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา 1. เด็กชายฐนิด   นันกระโทก
2. เด็กชายไวกูณฐ์  ลับดีพะเนา
 
1. นายบรรเจิด  ทานกระโทก
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา 1. เด็กหญิงกนกอร   หนูกระโทก
2. เด็กชายณัฐพล   ดอกกระโทก
 
1. นางบังอร  ไพบูลย์สุข
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เอิบผักแว่น
2. เด็กหญิงจิรัชญา  พนาธิคุณ
3. เด็กหญิงนฤกัลยา  เขื่อนทอง
4. เด็กหญิงพรนัชชา  บวชสันเทียะ
5. เด็กหญิงวรนิษฐา  แซ่เตียว
 
1. นางสาววิษา  เขียงกระโทก
2. นางสุวิชา  รัตนชัยเดชา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงกิตติกา   ครึนกระโทก
2. เด็กหญิงชาลิสา  ประกระโทก
3. เด็กหญิงรัตดาวดี  โกนกระโทก
4. เด็กชายศราวุธ   เกกกระโทก
5. เด็กหญิงสุปราณี   พรวนกระโทก
 
1. นางสาวเจนจิรา   เต่าลอย
2. นางสาวคิดคำนึง  บำรุงพล
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ 1. เด็กหญิงณัฐฐิชา  เจริญ
2. เด็กหญิงณิศรา  เจริญกิจ
3. เด็กหญิงรัตติยากร  ศรีหาบุญทอง
4. เด็กชายศุภชัย  ปุมพิมาย
5. เด็กหญิงอรวรรณ  สุวรรณโคตร
 
1. นางดุษณี  ชัยมีแรง
2. นางกาญจนา  ปัญญาศิริสกุล
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด 1. เด็กหญิงกานติมา  จิตติมณี
2. เด็กหญิงชนันธร  นามคำ
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  อุดม
4. เด็กชายนครินทร์  บ่มกระโทก
5. เด็กหญิงเสาวณี  ทุ่งกระโทก
 
1. นางเพ็ญจรัส  พัวพัฒนกุล
2. นางณัฐธยาน์  ครอบกลาง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด 1. เด็กหญิงญาณิศา  โพธิ์กระโทก
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ศิริสวัสดิ์
3. เด็กหญิงศุภิสรา  โคตร์ศรีเมือง
4. เด็กหญิงสรัญชนา  ทองดีประเสริฐ
5. เด็กหญิงสุพิชญา  ฉิมนอก
 
1. นางไพบูลย์  ศรีมะเริง
2. นางภิรดี  เพิ่มพูน
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระพุทธ 1. นางพรรษา  ยอดพิมาย
2. นายพิพัฒน์พงศ์  พรหมจันทร์
3. เด็กชายภาคภูมิ  บุญรอดรัมย์
4. นางสาวรัตน์พร  อิ่นกลิ่น
5. นางสาวเมทินี  กลิ่นทับ
 
1. นางอมราวดี  ปิตาละเต
2. นางเบญจมาศ  นนทะชัย
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองพลวง 1. เด็กหญิงชลธิชา  แม็คพิมาย
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ดอกมณี
3. เด็กหญิงธนิตา  ศุภธรรมพิทักษ์
4. เด็กหญิงนงลักษณ์  เป็นดี
5. เด็กหญิงวริศรา  สานคล่อง
 
1. นางสาวรัชฎาพร  แก่นทองหลาง
2. นางณิรัชฎา  แก่งทองหลาง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา 1. เด็กหญิงญาณิศา   โถมกระโทก
2. เด็กหญิงณิชกานต์   คล่องสืบข่าว
3. เด็กหญิงธิดารัตน์   แหน่งกระโทก
4. เด็กหญิงปัญจรัตน์  คำชัย
5. เด็กหญิงศราวรรณ  เทพนอก
 
1. นายสุริโย   แตงกระโทก
2. นายธวัชชัย  ม่วงพะเนา
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  กริบกระโทก
 
1. นางสาววิษา  เขียงกระโทก
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลุงเขว้า 1. เด็กหญิงกชกร  ใจโพธิ์
 
1. นางอมริศา  เทียมกลิ่นทอง
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรึก 1. เด็กหญิงสุภัทรา  หงิมกระโทก
 
1. นางพรเพ็ญ  รัตนธรรม
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน 1. เด็กหญิงณัฏฐ์ราสิณี  มะโนชาติ
2. เด็กชายอภิชาติ  ใจดี
 
1. นางอนงค์  พลยุทธภูมิ
2. นางนภาดา  จันทรภูมิ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กชายภูบดินทร์  ฉัตรกระโทก
2. เด็กหญิงเวณิกา  หอมกระโทก
 
1. นางสิริวิมล  มุลานนท์
2. นางละเอียด  กลิ่นวิชัย
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองนา 1. เด็กชายกิตติพงษ์  พิมพ์วงษา
2. เด็กหญิงวิภาวรรณ  เกสรเกิด
 
1. นางศิรารัตน์  คล่องการ
2. นางสาวกอบภร  ศรสงคราม
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนหอม 1. เด็กหญิงกชกร  ซอมรัมย์
2. เด็กหญิงกัลย์กมล  ราชสีทา
3. เด็กหญิงจิรวรรณ  วณิชาชีวะ
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  จันดี
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  ไผ่ล้อม
6. เด็กหญิงนภาพร  ดาวไธสง
7. เด็กหญิงพรสุภา  สมศรี
8. เด็กหญิงภัทราพร  วรรณพันธ์
9. เด็กหญิงภิรัญญา  มากชุมแสง
10. เด็กหญิงอฐิติยา  พิงไธสง
 
1. นางเสาวภาคย์  กอบเกษ
2. ส.ต.ต.พิทยา  ยันสูงเนิน
3. นายมานิจ  ทรัพย์สิน
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสารภี 1. เด็กหญิงจิรวัฒน์  ถ่างกระโทก
2. นางสาวตวิษา  จันทฤชัย
3. เด็กหญิงธิดา  แสงสิงห์
4. เด็กหญิงนภัสสร  พึ่งสันเทียะ
5. เด็กหญิงปภาวรินทร์  คำกอง
6. เด็กหญิงพิชามญชุ์  ป้ายนอก
7. เด็กหญิงศศิกานต์  เทกระโทก
8. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ปรุกระโทก
9. เด็กหญิงหทัยรัตน์  เถรกระโทก
10. เด็กหญิงเบญจรัตน์  รอสูงโนน
 
1. นายจำลอง  ฝอยกระโทก
2. นายวุฒิไกร  ไกรสน
3. นางสาวมัณฑนา  คงผาสุข
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา 1. เด็กหญิงกฤษณา  แตงกระโทก
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์   รักจังหวัด
3. เด็กหญิงชลธิชา  ชุ่มพุดทรา
4. เด็กหญิงณัฐธิญากรณ์  แตงกระโทก
5. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ทุ่มวิเศษ
6. เด็กหญิงปวีณา  ปลั่งกลาง
7. เด็กหญิงพรประภา  ภูดวงจิตร
8. เด็กหญิงวริศรา  อ่อนทองหลาง
9. เด็กหญิงสรสิชา  มณีขำ
10. เด็กหญิงสุทธิดา  อินณรงค์
11. เด็กหญิงสุธิตา  ตากกระโทก
12. เด็กหญิงสุภิญญา  ตากกระโทก
13. เด็กหญิงสุมาลี  ต้นกระโทก
14. เด็กหญิงสุริยา  พิรักษา
15. เด็กหญิงไอริณ  จิตมั่น
 
1. นายอำนาจ  พูนศรี
2. นางอัญชัญ  พูนศรี
3. นางนิติญา  นิเรียงรัมย์
4. นางสาวอรอุมา  ทุ่มกระโทก
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  รักกระโทก
2. เด็กหญิงชนัญญา  ครึกกระโทก
3. เด็กหญิงชนันท์ธร  แดงใหญ่
4. เด็กชายชาญชนะ  แก้วดอน
5. เด็กหญิงชินันพร  บุญกระโทก
6. เด็กหญิงฐษนวรรณ   โพธิ์ปานพะเนา
7. เด็กหญิงธัญสิริ  ธีระวัฒนา
8. เด็กหญิงปริยานุช  ต่วนกระโทก
9. เด็กหญิงปัญจรัตน์  พบกระโทก
10. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ตั้งจุฑารัตน์
11. เด็กหญิงพิมพ์พจี  เกษเล็ง
12. เด็กหญิงภวพร  สุขมากสิน
13. เด็กหญิงศรัณยา  สุนทรรัตน์
14. เด็กหญิงศิริมน  ทับทิมสว่างรัตน์
15. เด็กหญิงอลิสา  รอสูงเนิน
 
1. นางรังสิมา  บั้งจันอัด
2. นายฐิรติพลชนะ  อุดมชัยพันธ์
3. นางลักขณา  พิมสาร
4. นางนิภา  อ้วนโพธิ์กลาง
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย 1. เด็กหญิงณัฐชา  สุขบุญ
2. เด็กหญิงปนัดดา  รักษาทรัพย์
 
1. นายสุรทิน  โตหมื่นไวย
2. นางสุวรรณี  โตหมื่นไวย
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กหญิงนพเก้า  จวบกระโทก
2. นางสาวนวพรรษ  ปุ๋ยกระโทก
 
1. นางรัศมี  พลารักษ์
2. นายพวงเพ็ญ  แสนท้าว
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตะคุ 1. เด็กหญิงต้นข้าว   โถคณิต
 
1. นายบุญส่ง   ประทุมวัน
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าตะแบก 1. เด็กชายคิมหัน  ต่อกระโทก
 
1. นายกฤษณะ   แตงกระโทก
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าอ่าง 1. เด็กชายสมมาส   บ้านกระโทก
 
1. นางวิภา   ศรีม่วงกลาง
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 1. เด็กหญิงวิไลภรณ์   พันอินจอง
 
1. นางสายหยุด  ช่วงชิต
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโก 1. เด็กหญิงกาญจนา  สุขมา
 
1. นางจีรนัน  กันเผือก
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าตะแบก 1. เด็กชายทินกร  ทินกระโทก
 
1. นายกฤษณะ   แตงกระโทก
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน 1. เด็กหญิงศินัฐตา   จันดาหาญ
 
1. นายประยูร  รำไธสง
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าตะแบก 1. เด็กชายจิรพัฒน์  ศรีจันทร์
 
1. นายกฤษณะ   แตงกระโทก
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสารภี 1. เด็กหญิงนวพร  อยู่ลอง
2. เด็กหญิงพรปวี   ตุงกระโทก
 
1. นางศรีสุคนธ์   แนบสนิทวงศ์
2. นางทิชานันท์   ไกรสน
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสารภี 1. เด็กหญิงรัชนีกร  เต้นกระโทก
2. เด็กหญิงอธิชา   นอกระโทก
 
1. นางทิชานันท์   ไกรสน
2. นางสาวมัณฑนา  คงผาสุข
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสารภี 1. เด็กชายธีรภัทร   ดกกลาง
2. เด็กชายพงศกรณ์  กางกาน
 
1. นางทิชานันท์   ไกรสน
2. นายวุฒิไกร   ไกรสน
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าตะแบก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   อินกลาง
 
1. นายกฤษณะ   แตงกระโทก
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าอ่าง 1. เด็กชายธนากาญจน์   นามวงศ์
2. เด็กหญิงธัญพิชา  ปล่องกระโทก
3. เด็กหญิงสุภาวี   ปลอดกระโทก
 
1. นางกฤษณา  สายกระสุน
2. นางดารุณี   มีระหงษ์
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว 1. เด็กชายกฐิน  ปัญญาพูนตระกุล
2. เด็กชายรุ่งนภา   อาลัยดี
3. เด็กชายวิทวัส  ผลกระโทก
 
1. นายประสิทธิ์  แก้วกุลธร
2. นางวนิดา  ผลกระโทก
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าอ่าง 1. เด็กหญิงรุ่งนภา   จอยกระโทก
2. เด็กชายอาภาพร   บุญกระโทก
3. เด็กหญิงเกสินี   ปลิงกระโทก
 
1. นางวิภา   ศรีม่วงกลาง
2. นายชาญชัย   วรรณวงศ์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด 1. เด็กชายบุรัสกร   รัตนวิชัย
 
1. นางวราภา   วงษานนท์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบิง 1. เด็กชายอนุวัติ   ปอกระโทก
 
1. นายสมัชชา  เจียรณัย
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ 1. เด็กชายธนากร   วัชพืช
 
1. นายกฤษชัย   ศรีสูงเนิน
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบิง 1. เด็กชายชินภัทร   ผาสุก
 
1. นายสมัชชา  เจียรณัย
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบิง 1. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์   แสนไทย
 
1. นายสมัชชา  เจียรณัย
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทียมนครวิทยา 1. เด็กหญิงนพรดา   วงษ์คณารักษา
 
1. นายอำนวย  ศิริโภคานนท์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทียมนครวิทยา 1. เด็กหญิงนฤมล  มุ่งกลาง
 
1. นายอำนวย  ศิริโภคานนท์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทียมนครวิทยา 1. เด็กหญิงนภัสสร   หนุนกระโทก
 
1. นายอำนวย  ศิริโภคานนท์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ 1. เด็กหญิงอิสราภรณ์   อาษาภักดิ์
 
1. นายธเนศ  สูติปัญญา
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงสิริไพบูลย์   พูนเจ็ก
 
1. นายสมศักดิ์  พึ่งจันดุม
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระพุทธ 1. เด็กชายอนุวัฒน์   แต้วกระโทก
 
1. นายสากล  มีน้อย
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระพุทธ 1. เด็กชายภคพล   แก้วหลุย
 
1. นายสากล  มีน้อย
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงจิรัชฌา   ฐานกระโทก
 
1. นายสมศักดิ์  พึ่งจันดุม
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองนา 1. เด็กหญิงนัทมนต์  เสมรัมย์
 
1. นายฉัตรชัย   ชุ่มกลาง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเหมสูง 1. เด็กชายกฤติพงษ์   โคมสูงเนิน
2. เด็กชายจิรเดช   ชอบทองหลาง
3. เด็กหญิงธัญทิพ  ดอกไม้
4. เด็กหญิงพัชรี  แท่งทองหลาง
5. เด็กชายยธาดา   แท่งทองหลาง
6. เด็กหญิงวิชาดา   จั่นอาจ
7. เด็กหญิงแก้วตา  มะโนธรรม
8. เด็กหญิงแพรระพี  บาดกลาง
 
1. นายทนงค์ศักดิ์   ยศกลาง
2. นางสาวพรทิพย์   แก่นพะเนาว์
3. นางเกสร  สุนทรวัฒน์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบิง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พันธกุล
2. เด็กชายกิตติศักดิ์   พายกระโทก
3. เด็กหญิงจันทิมา   อันไฮ
4. เด็กชายชลธาร   นิลพุทรา
5. เด็กชายชินภัทร   ผาสุก
6. เด็กหญิงธนันธร   หมิ่นกระโทก
7. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์   แสนไทย
8. เด็กหญิงพัชรธิดา  ออมกระโทก
9. เด็กหญิงภัสพร   อุ่นเมือง
10. เด็กชายอนุวัติ   ปอกระโทก
11. เด็กชายเจษฎา  ศรีคงคา
12. เด็กหญิงเญาวลักษณ์  ย่องกระโทก
 
1. นายสมัชชา  เจียรณัย
2. นางปิยวรรณ   คลื่นกระโทก
3. นางสาวเสาวลักษณ์  โพนกระโทก
4. นายปริญญา  โพธินา
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์ 1. เด็กหญิงจตุพร   แช่มสันเทียะ
2. เด็กหญิงฐิติมา  ไหมกระโทก
3. เด็กชายทวีพงษ์   ธีระภู่สงวน
4. เด็กหญิงธนภรณ์   เฝ้ากระโทก
5. เด็กหญิงนนทิชา   ศรีอารยางกูร
6. เด็กชายนนธกร   มุขกระโทก
7. เด็กชายพงษ์พิษณุ   ผันกระโทก
8. เด็กหญิงพิมกรณ์   เอื้อนกระโทก
9. เด็กหญิงพีรดา   เฉยกระโทก
10. เด็กหญิงภาพิอร  ปั้นศิริ
11. เด็กหญิงมีนา   กอบกระโทก
12. เด็กหญิงรุ่งทิพย์   บุญเพ่ง
13. เด็กหญิงวิญาดา   ภาคย์กระโทก
14. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เมื่อยกระโทก
15. เด็กชายสหรัฐ  พูลกระโทก
16. เด็กชายสิรภัทร   คุ้มกระโทก
17. เด็กหญิงสุนิสา  โอกระโทก
18. เด็กหญิงอภิญญา  เอี่ยมจรูญ
19. เด็กหญิงอารีญา  บุญจันทร์
20. เด็กหญิงเพชรดา   จงดี
 
1. นายสมชัย   สันติภัคพงศ์
2. นางวรางคณา  เอี่ยมสอาด
3. นางอุบล  คำเอี่ยม
4. นายเอกนรินทร์   เจษฎาสิริ
5. นายเพทาย  ทัศนขจรกุล
6. นางเสงี่ยม  ศิริสวัสดิ์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทียมนครวิทยา 1. เด็กชายบัณฑิต  ทิมกระโทก
2. เด็กชายภานุพงศ์   โมด่านจาก
3. เด็กหญิงศศิตา  เจริญนอก
4. เด็กหญิงสุภาพร  อินทร์ศรี
5. เด็กชายสุเมธ   แฟนพิมาย
6. เด็กหญิงอรอนงค์   พั่วเมืองสิทธิ์
 
1. นางลักนภา   กลอนโพธิ์
2. นายอธิวัฒน์   ธนกิจเสถียรชัย
3. นายทรงศักดิ์   จันทะเรือง
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย 1. เด็กชายพรพิพัฒน์   พระจงพันธ์
 
1. นายกรกิตติชัย   สุทธิ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอพราน 1. เด็กชายจิรานุวัฒน์   ชุมกระโทก
 
1. นายพิพัฒน์   ชาติกระโทก
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแคน 1. เด็กหญิงอรอมล   พรมทอง
 
1. นางขวัญจิตร   ป้องนาน
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวิภาดา  กอกระโทก
 
1. นางสาวจิราภา   นาศรี
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติวิทยา 1. เด็กชายจุติพงศ์   แหลมทองหลาง
 
1. นางภักดี   สมบัติภูธร
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา 1. เด็กชายนพดลย์  พลเสน
 
1. นายชุมพล   บ่อพิมาย
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดรวง 1. เด็กหญิงอัณณ์ญาดา   ปภัสรภาณุวงค์
 
1. นางคุรุวรรณ   วีระชัยรัตนา
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าอ่าง 1. เด็กหญิงแพรวนภา   นามจันทึก
 
1. นางภัสชล   ปรีติกุล
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะแกรง 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์   สินแก้ว
 
1. นางสาวจณิสตา  อาศัยร่ม
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทียมนครวิทยา 1. เด็กชายภานุพงศ์   โม่ด่านจาก
 
1. นางสาวสุลาลัย   สินสุพรรณ์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสารภี 1. เด็กหญิงสุชิรา   ขาวจันทร์แย้ม
 
1. นายวุฒิไกร  ไกรสน
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลุงเขว้า 1. เด็กหญิงสุพัฒตรา   ดวดกระโทก
 
1. นางสาวปิยะนุช   ประจวง
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนวยศิลป์สารกิจ 1. เด็กชายนราธร  ชะวางกลาง
 
1. นางแสงอรุณ  รัตนศฤงค์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสาย 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ปัดถานัง
 
1. นางสมควร  ตาปราบ
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนวยศิลป์สารกิจ 1. เด็กหญิงดลลชา  ซีกพุดซา
 
1. นางแสงอรุณ  รัตนศฤงค์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสาย 1. เด็กหญิงปาริชาติ   บุญชู
 
1. นางสมควร  ตาปราบ
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกพลวง 1. เด็กหญิงจิรนันท์   นามชนะ
2. เด็กชายจิรวัฒน์   มาทา
3. เด็กหญิงจิราภรณ์   เขจรฤทธิ์
4. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   ชัยสิทธิ์
5. เด็กชายชาติชาย   แท้ไธสง
6. เด็กหญิงชุติยาพร   บุญมาพิลา
7. เด็กหญิงดวงแก้ว   ติตานัง
8. เด็กชายติณณภพ   ขวัญทอง
9. เด็กชายธนาวิน   แก้วคูณ
10. เด็กชายนครินทร์   ปินะเต
11. เด็กหญิงนริศรา   ปินะเต
12. เด็กชายนวภูมิ   นะบรรดิษฐ์
13. เด็กหญิงนัจกร   โรมไธสง
14. เด็กชายนิโรจน์   ชัยแสนหาญ
15. เด็กชายพีรธัช   บุญประเสริฐ
16. เด็กหญิงภัทรธิดา   แซกรัมย์
17. เด็กชายภูริณัฐ  แสนโบราณ
18. เด็กหญิงยุพาพร   โค้งอาพาท
19. เด็กชายวรพล   ในทอง
20. เด็กหญิงวรรณฤดี   ดูแก้ว
21. เด็กหญิงศิรประภา   ศรีภูวงศ์
22. เด็กชายสรัญ  ชัยแสนหาญ
23. เด็กหญิงสรัลรัตน์   ราชปึ
24. เด็กชายสิงหา  ดั่งไธสง
25. เด็กชายสุทัศน์   วินัง
26. เด็กหญิงสุพรรษา   วระคัน
27. เด็กหญิงสุพิชยา   คานสี
28. เด็กชายสุรวัช   อังกาบ
29. เด็กชายอคิชาต  เบ้าทอง
30. เด็กชายอดิสรณ์   สุขกำปัง
31. เด็กชายอนันต์  จันทีนอก
32. เด็กหญิงอรวรรณ   รุ่งเป้า
33. เด็กหญิงอาทิตยา   ดัชถุยาวัตร
34. เด็กชายเชิญกลาง  กิตติวัฒน์
 
1. นายสุเทพ   แสงสุระ
2. นางกมลวรรธ  รุ่งเป้า
3. นางนงเยาว์   ชาญบัญชี
4. นางสาวสุภัทรา  แก้ววิจิตร
5. นางสาวอรณิชา   นรเพ็ชร
6. นางสาวอังคนันท์   หงษ์วิจิตปรีชา
7. นางสาวกุลลดา   เทียนมงคล
8. นางกิติยา   สุภารีย์
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 1. เด็กหญิงกชกร  ปีบกระโทก
2. เด็กหญิงกมลรัตน์   ด่ำกระโทก
3. เด็กชายกฤษกร  บุญเกื้อ
4. เด็กหญิงจารุภา  มัดตังดอน
5. เด็กชายฉัตรชัย  ศรีสม
6. เด็กชายพงศกร  ชิดดีนอก
7. เด็กชายพงศธร  จ่าโนนสูง
8. เด็กชายภาคิน  ป่วงกระโทก
9. เด็กหญิงรุ่งนภา  แก้วกัณหา
10. เด็กหญิงสุมิตรา   หุ่นไธสง
 
1. นางประเทือง  ปร๋อกระโทก
2. นายธงชัย  แทนจะโปะ
3. นางยุพิน  วิสีปัตน์
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินดาด 1. เด็กหญิงจิรประภา   แสงแก้ว
2. เด็กชายนิรัติศัย   สุวรรณโคตร
3. เด็กหญิงมนทินี  กงจันทร์
4. เด็กชายวรวิช   เดชสันเทียะ
5. เด็กหญิงวาสนา  แสวงพันธ์
6. เด็กชายศักดิ์ชัย   เพ็ชรพรม
7. เด็กหญิงสุทธิดา   ศรียอดปรางค์
8. เด็กหญิงสุนันทา   สระแก้ว
9. เด็กชายอดิศักดิ์  ขยันงาน
10. เด็กชายอุดมศักดิ์   ขยันงาน
 
1. นายนิพัทธ์  ศรีอารยวิจิตร
2. นางสาวพูนพิศมัย   เปี่ยมสุวรรณ
3. นายทรงยุทธ   พวงประเสริฐ
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด 1. เด็กหญิงณิชกานต์   กำกระโทก
2. เด็กหญิงนัทธมน   ศิริโภคานนท์
3. เด็กหญิงนาตาชา   คำบอนพิทักษ์
4. เด็กชายพิมพ์วิภา   ดาเดช
5. เด็กหญิงพีรภาว์   โพธิ์เงิน
6. เด็กหญิงอสมาภรณ์   เผ็ดกระโทก
 
1. นางธันย์จิรา  ลีนามวงษ์
2. นางณัฐธยาน์  ครอบกลาง
3. นางพัชรา   บุญยะมัย
4. นางบุษรา   หินเหล็ก
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินดาด 1. เด็กหญิงนริศรา   ภิญโญ
2. เด็กหญิงประภาภัทร์   โสตะพรามห์
3. เด็กหญิงพีรยา   ประมูลจันทร์
4. เด็กหญิงอรพิม  ประสาร
5. เด็กหญิงอินทิรา   พลีดี
6. เด็กหญิงเยาวรัตน์   เจ๊กมะเริง
 
1. นายนิพัทธ์  ศรีอารยวิจิตร
2. นายทรงยุทธ   พวงประเสริฐ
3. นางสุคนธ์   โป๊ะไธสง
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมานมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงชุตินันท์  เจียกงูเหลือม
2. เด็กหญิงณัฐนันท์   ศรีมันตะ
3. เด็กหญิงณัฐสุดา   ชวนงูเหลือม
4. เด็กหญิงบัณฑิตา   พรวนกระโทก
5. เด็กหญิงสุกัญญา   ผ่องแผ้ว
6. เด็กหญิงอภิญญาพร   เช่นพิมาย
 
1. นางดรุณี  เนตรพล
2. นางเนตรชนก   ทรวงโพธิ์
3. นางสาวกนกวรรณ   ไตรงูเหลือม
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ลีวงศักดิ์
2. เด็กหญิงกาญจนา  วิวาสุขุ
3. เด็กหญิงชุติมา   ทวิมาตร
4. เด็กหญิงวรรณวิสา   ทาสี
5. เด็กหญิงวรางคณา   พันธ์พงษ์
6. เด็กหญิงสุภัสสร   พันธ์ยม
 
1. นายสมหมาย  มุ่งศิลธรรม
2. นางสาวกฤติญา  ดินไธสง
3. นางจุไรรัตน์  แก้วสีทา
4. นางสุภาวดี  ตับกลาง
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์   พานอุ่น
2. เด็กชายกิรติ   บรรดิษวงษ์
3. เด็กชายจเรวัฒน์  ถึงนอก
4. เด็กชายพงศกร  ย่องมณี
5. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์   บุปผา
6. เด็กหญิงพีรพัฒน์  บุญราชา
7. เด็กหญิงรุ้งนภา   เคนาภูมิ
8. เด็กหญิงวริศรา   พิรักษา
9. เด็กหญิงวิมลศิริ   บุปผา
10. เด็กหญิงศิรินทร   เกี้ยมแสนเมือง
11. เด็กหญิงอริสรา  เวียนนอก
12. เด็กหญิงเกวลิน   อินทร์ทอง
13. เด็กหญิงเมฆฟ้า   บุดดีคง
14. เด็กชายโชคอนันต์   บรรดิษวงษ์
 
1. นายฉลอง  จันทร์ลอย
2. นางวาสนา  คุ้มเมือง
3. นายสมยศ   พลนรา
4. นายประทีป   ราชาอินทร์
5. นายแสวง  แก้วหลวง
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ฝากาทอง
2. เด็กชายธนพล   พูนศรี
3. เด็กชายธวัช   สืบเพ็ง
4. เด็กชายประมวลศักดิ์   ศรีหาโคตร
5. เด็กชายอาทิตย์  ผู้มีบุญ
 
1. นายณัฐพล   ประสงค์ทรัพย์
2. นายกุลศิริ  อะโน
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินโคน 1. เด็กหญิงญาดา   ชอบแก้ว
2. เด็กหญิงญานี   ชอบแก้ว
 
1. นายอนุสรณ์  สนิทชัย
2. นายศุทธวีร์กาณฑ์   ไกรสน
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเก้งเต็ก 1. เด็กหญิงพิชชากานต์  ทับทะมาศ
 
1. นายวุฒิชัยพงษ์อดัม  จันทร์ดก
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 1. เด็กชายธณัฐชัย  เกษตรวัชรสิทธา
2. เด็กชายนิธิศ  รักงาม
3. เด็กชายปพณธีร์  เปรื่องกระโทก
4. เด็กชายปุญญพัฒน์   หรคุณ
5. เด็กชายสุทธิภัทร  เสือแก้ว
6. เด็กชายอติวิชญ์  อเนกะมัย
 
1. นางสาวปริศนา  จิตมานะ
2. นางสาวสุนันทา  โสบกระโทก
3. นายฐิรติพลชนะ  อุดมชัยพันธ์
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนตาวิทย์ 1. เด็กชายธีรเทพ  ทิศกระโทก
2. เด็กชายนันทพล  ถึงกลาง
3. เด็กชายภานุพงษ์  ปุ๊กมะดัน
4. เด็กชายสราวุฒิ   ปุ๊กมะดัน
5. เด็กชายสันติภาพ  เกิดเพิ่มดี
6. เด็กชายสิทธิพล  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายดำรงชัย  ทองพันธ์
2. นางสาวทองมี  อินทร์ช้าง
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง) 1. เด็กชายณัฐพล  ด่านกระโทก
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปราบมะเริง
3. เด็กชายทัศนัย  ชุ่มพระ
4. เด็กชายพายุ  เพลาไธสง
5. เด็กชายรัตติพงษ์  ด่านกระโทก
6. เด็กชายวสพล  บุตรดี
7. เด็กชายศภกร  สานนอก
8. เด็กชายอัศวิน  คุณวงศ์
 
1. นายนคร  รัตนประภาวรรณ
2. นายบรรพต  สังเกตุ
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทียมนครวิทยา 1. เด็กหญิงชนุดา  ศรีพรมสุข
2. เด็กหญิงนัฐฐินัน  พัฒนกุล
3. เด็กชายปฏิภาณ  ศรีณรงค์
4. เด็กหญิงปิยะดา  ฝอดสูงเนิน
5. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ไทยอัฐวิถี
6. เด็กหญิงวนิดา  หมายด่านกลาง
7. เด็กหญิงศศิตา  เจริญนอก
8. เด็กหญิงสุภัสชา  กลางนอก
9. เด็กหญิงสุภาพิชญ์  มิ่งขวัญ
10. เด็กหญิงอาฐิติยา  โมด่านจาก
 
1. นายสำเริง  กลอนโพธิ์
2. นางลักนภา  กลอนโพธิ์
3. นายคณาวุฒิ  เทียนศรี
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละกอ 1. เด็กหญิงณัฐพร  ทิศกระโทก
2. นางสาวพรรวษา  ทับกระโทก
3. นางสาวภัทรภร  ระแวกกลาง
4. นางสาวรัตนาวดี  ทือกระโทก
5. เด็กหญิงอภิญญา  ทับกระโทก
 
1. นางวาสนา  ทิศกระโทก
2. นายรติ  คุ้มสง่า
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ไข่กระโทก
2. เด็กหญิงอัคขรา  พลครบุรี
3. เด็กหญิงอาภาภัทร  อินทนิล
 
1. นางนิภา  อ้วนโพธิ์กลาง
2. นางนกแก้ว  ทองกลาง
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน 1. เด็กชายจรรยาพร   ราชรินทร์
2. เด็กชายทองกวาว   วันละดา
3. เด็กชายพิสิทธิ์  เลิศสมผล
 
1. นางเต็มดวง  หวังปรุงกลาย
2. นางสาวนันทา  มูลวันนดี
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองพลวง 1. เด็กหญิงวิชญาพร  เนตรทองหลาง
2. เด็กหญิงวิมลศิริ  สานคล่อง
3. เด็กหญิงอภิชญา  ชอบทองหลาง
 
1. นางณิรัชฎา  แก่งทองหลาง
2. นางสาวรัชฎาพร  แก่งทองหลาง
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ 1. เด็กชายจีระวัฒน์  อุสาห์การ
2. เด็กหญิงรลิตา  หงายกระโทก
3. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ไทยสำโรง
 
1. นางสาวเพ็ญพักตร์  ผิวไธสง
2. นางสาวจรรยา  แนะกระโทก
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์ 1. เด็กชายกมล  แสนใสแก้ว
2. เด็กชายกิตติพัฒน์   คุ้ยมอญ
 
1. นายนูฮูดา   พรมสาร
2. นางอุบล  ดำเอี่ยม
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย 1. เด็กหญิงภาณุมาส  แป้นนางรอง
2. เด็กหญิงศรัณย์พร  ถินสุวรรณ์
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์   จำเนียรกูล
2. นางสาวปวิตรา  สายจริงวงค์
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก 1. เด็กชายณัฐมิพล   เจือกระโทก
2. เด็กชายธวัชชัย   ศรีกระสัง
 
1. นางสาวสุธินันท์   เลิศนา
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ   ถิ่นงูเหลือม
2. เด็กหญิงเกสรา   ตับกลาง
 
1. นางชวนชม  บุญภักดี
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   เฮฮา
2. เด็กหญิงวิลาสินี  ดวงไธสง
 
1. นางสาวประภาพร   ถัดกระโทก
2. นางสาวณัฐชนา   มณีวรรณ
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  แบงกระโทก
2. เด็กหญิงสุฑามณี   นุชกระโทก
 
1. นายเอกพล   เปรมปราคิน
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. นายจรณชัย   ชีไธสง
2. นายฉัตรมงคล   ดาวไธสง
 
1. นายสมาน   เนาวะดี
2. นางสุธรรมา   เนาวะดี
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวโคก 1. เด็กหญิงจรันต์ลักษณ์   คนโทครบุรี
2. เด็กหญิงวีรดา   ดีสันเทียะ
 
1. นายถนัด  เกรัมย์
2. นายนรินทร์  คำกายปรง
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  คำสี
2. เด็กชายธนวรรณ  ปลอดกระโทก
 
1. นายสุขสมชัย  โสมาบุุตร
2. นายสถิตย์  อดทน
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงอรสา   เหล็กอยู่มะดัน
2. เด็กหญิงเปมิกา   น้ำกระโทก
 
1. นายสมศักดิ์  พึ่งจันดุม
2. นางสารภี   พึ่งจันดุม
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายปริญญา  ยาสี
2. เด็กชายวินัย  ทะวันกุล
 
1. นายอนันท์  หาญโกรธา
2. นายประจวบ  เลิศไธสง
 
142 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชลธิชา   โพนไธสง
2. เด็กหญิงสุกัญญา   ปอนสันเทียะ
3. เด็กหญิงสุนิตา   เปรมไธสง
 
1. นายอนนท์   หาญโกรธา
2. นางสาวทัศนีย์  เย็นไธสง
 
143 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กหญิงกชกร  แบบกระโทก
2. เด็กชายธนากรณ์  เบี้ยกระโทก
3. เด็กชายภูมิภัทร  เพชรดอน
 
1. นางสาวประภาพร  ไชยทุม
2. นายพีีรวัจน์  ประภาสโนบล
 
144 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กหญิงจิณณพัต  ปลิงกระโทก
2. เด็กชายพีรพงษ์  มหาอำนาจ
3. เด็กชายรณชัย  ลิยี่เก
 
1. นางสาวประภาพร  ไชยทุม
2. นายพีรวัจน์  ประภาสโนบล
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไทร 1. เด็กชายณัฐวร  สมานรักษ์
2. เด็กชายสิทธิพร  ภู่มีบุญ
3. เด็กชายเอกราช  ฉลาด
 
1. นางจำนง  สุวรรณโคตร์
2. นายสมจิต  สมานรักษ์
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไทร 1. เด็กชายณัฐพล  สิงห์รอด
2. เด็กชายทีปกร  ประสาทนอก
3. เด็กชายภัทรวุฒิ  เรตสันเทียะ
 
1. นางกรองทอง  พุ่มพวง
2. นายสมจิต  สมานรักษ์
 
147 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรงามเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กชายจตุพร   ทานกระโทก
2. เด็กชายธนพัฒน์   แป้นเพชร
3. เด็กชายรัตนพล   ฉีกกระโทก
 
1. นายพุฒิเกียรติ   ก่อศรีจันทร์
2. นางแฉล้ม   ทรวงโพธิ์
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหัวขวาน 1. เด็กชายณัฐพงษ์   หิริโอนาถา
2. เด็กชายบุญฤทธิ์  เทพังเทียม
3. เด็กชายอภิวัฒน์  ดงกระโทก
 
1. นายภาคภูมิ  รักษ์ภักดี
2. นางปราณี  มิ่งสกุล
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. นายคมสัน  งัดสันเทียะ
2. นายจักรี  ดงกระโทก
3. นายพลพล  คำทองทิพย์
 
1. นางสรีวรรณ  แปะกระโทก
2. นายชาญณรงค์   คุณิสสรางกูร
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกุดสวาย 1. เด็กชายวีระเทพ   พิงกระโทก
2. เด็กชายศราวุฒิ   ยมเกิด
3. เด็กชายสรณ์สิริ  แอบผักแว่น
 
1. นางประนอมศรี   เสาวกูล
2. นางจิระภา  จงชิดกลาง
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสาย 1. เด็กชายธีรภัทร   กอกมลวิทย์
2. เด็กชายหัสดิน  ธนูสา
3. เด็กชายเมธัส  คำปาแฝง
 
1. นางสาวกันต์ณิชชา   กองทุ่งมน
2. นายไพบูลย์  ปินะถา
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกก 1. เด็กชายกมล  ฤทธิ์สันเทียะ
2. เด็กหญิงกำลัย   อุดร
3. เด็กหญิงจิตตราภรณ์   นุชกระโทก
4. เด็กหญิงทิพย์ภาพร  นามกระโทก
5. เด็กหญิงนัชชานันท์   บุญประสาท
6. เด็กหญิงภูริดา   ต้อยกระโทก
 
1. นางธนาภรณ์  พาขุนทด
2. นายอำนวย  รื่นอายุ
3. นางรุ่งนภา  สันติภัคพงศ์
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกก 1. เด็กหญิงชนิดา  พบกระโทก
2. เด็กหญิงฐิติมา   ถอยกระโทก
3. เด็กชายพงศธร  การบรรจง
4. เด็กหญิงพรวิมล  เบี้ยกระโทก
5. เด็กหญิงฟ้าใส  คงทัน
6. เด็กหญิงสาวิกา  เบียดกระโทก
 
1. นางธนาภรณ์   พาขุนทด
2. นางโฉมยงค์   เนื่องกระโทก
3. นางสาวจตุพร   แสงทิพย์
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเกตุ 1. เด็กหญิงพัชรี   ชุ่มกระโทก
2. เด็กหญิงรัชฏา  เอิบผักแว่น
3. เด็กหญิงวรัญญา  เฮมกระโทก
 
1. นางกนกรัชต์   อเนกะมัย
2. นางสาวอารีรัตน์   เตชะทัต
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. เด็กหญิงวุฒิพร  ขอมพลกรัง
2. เด็กหญิงสุนัดดา  แกรงพิมาย
3. เด็กหญิงสุปาณี  ทีภูมิ
 
1. นางจารุณี  วาทไธสง
2. นางเมตตา  บาลิสี
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1. เด็กชายนพดล  สิงห์ทา
2. เด็กชายรพีพัฒน์  สุดยอด
3. เด็กหญิงสุดารัตน์   หมั่นสดับ
 
1. นางวีรวรรณ  แก้วหลวง
2. นายแสวง  แก้วหลวง
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กชายจิรายุทธ   ป้อกระโทก
2. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  เต้นกระโทก
3. เด็กชายเอกรินทร์   ด้วงกระโทก
 
1. นางสาวพิชญากาญจน์   ชีวพัฒน์
2. นางปิยะมาศ   บุญยะมัย
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กูกกระโทก
2. เด็กหญิงคีตภัทร   วิเชียรฉาย
3. เด็กหญิงศิริกัญญา  อินทรกำแหง
 
1. นางสุภัตรา  ทศานนท์
2. นางสาวสุภาวดี   ขวัญเกตุ
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนหอม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  หยกพุทธรักษา
2. เด็กหญิงธัญชนก    ธรรมประเสริฐ
3. เด็กหญิงสุภาพร  สุระ
 
1. นางสุมาลัย   มัทธิกันต์
2. นายยุทธนา  พวงประเสริฐ
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กหญิงปุณญิศา   แบขุนทด
2. เด็กหญิงสุธิมา   ป้อกระโทก
3. เด็กหญิงอาภาพร   เพ็งศรี
 
1. นางพูนศรี   ข้องนอก
2. นายรัศมี   พลารักษ์
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชลธิชา   กอษัตริย์
2. เด็กหญิงณัฐพร   ผุยเถิง
3. เด็กหญิงนีรชา  รักษาไพร
 
1. นางสุภาภรณ์   สารรัมย์
2. นางพรรณทิวา   ทองใบ
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กหญิงศศินันท์  ลาตะคุ
2. เด็กหญิงสิรฐากรณ์   เนาว์ขุนทด
3. เด็กหญิงสโรชา   กาวกระโทก
 
1. นางสรีวรรณ   แปะกระโทก
2. นางพิชญากาญจน์   นวชีวพัฒน์
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กหญิงจันทกานต์   ด้วงกระโทก
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์   จิตตฤกษ์
3. เด็กหญิงสาธิดา   แฉล้มชาติ
 
1. นางสรีวรรณ  แปะกระโทก
2. นางพวงเพ็ญ   แสนท้าว
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะคร้อ 1. เด็กหญิงชลธิชา   ชาติวงศ์
2. เด็กหญิงนภาภรณ์   ยุระปักษ์
3. เด็กหญิงแพรวนภา   ม่วงมี
 
1. นางวีนัส  รักษาราช
2. นายทศพร   กิจนิตย์ชีว์
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน 1. เด็กหญิงณัฐริณีย์   อินทรวิเชียร
2. เด็กหญิงมิ่งขวัญ   ทองซ้อน
3. เด็กหญิงเพียงพร   แจ้งไธสง
 
1. นางสาวพวงทอง   กลางสวัสดิ์
2. นางสาวจุฑารัตน์  วันทะวงษ์
 
166 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กชายณัฐภูมิ  สีเสน่หา
2. เด็กหญิงรัชฏาภรณ์  เกิดสมนึก
3. เด็กหญิงศิรินาถ  กลหลัด
 
1. นางสาวพะเยาว์  ผลุงกระโทก
2. นางสาวภัทรศศิร์  ดวงกระโทก
 
167 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดรวง 1. เด็กหญิงกุลนาถ  หนูไพล
2. เด็กหญิงชนัฐฎา  สำเร็จงาน
3. เด็กชายพีรพัฒน์  ขอพิมาย
 
1. นางสาวแสงดาว  สนงูเหลือม
2. นางสาวมยุรี  เผื่อนงูเหลือม
 
168 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเหมสูง 1. เด็กหญิงรัตนาวดี  สระทองหลาง
 
1. นางสาวพรทิพย์  แก่นพะเนาว์
 
169 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแคน 1. เด็กหญิงตีรณา  ล่ำสันต์
 
1. นางสาวสำอางค์  พิศเพ็ง
 
170 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 1. เด็กหญิงสิรินทรา  วิเชียรโชติ
 
1. นางพิมกุลเพชร  เรืองภัทร์ธิกุล
 
171 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแคน 1. เด็กชายอาทิตย์  เนื่องนา
 
1. นางขวัญจิตร  ป้องนาน
 
172 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 1. เด็กหญิงกัญญาวีย์  จาบกระโทก
 
1. นางพิมกุลเพชร  เรืองภัทร์ธิกุล
 
173 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติวิทยา 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  มียิ่ง
2. เด็กหญิงบวรรัตน์  สีสาวแห
3. เด็กหญิงโฉมนภา  กุดรังนอก
 
1. นางอริสา  สิงห์บุตร
2. นางวรรณภา  ธิติพิศุทธิ์กุล
 
174 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พลศักดิ์
2. เด็กหญิงบงกชกาญน์  ประจัด
3. เด็กหญิงสุพัตตรา  ดวงกระโทก
 
1. นางอรวรรณ  ป้อมดำ
2. นางนัจนันท์  เทพเทียน
 
175 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ 1. เด็กหญิงสาริยา  พัฒนะแสง
2. เด็กชายสุขภลักษณ์  ฤาชาญ
 
1. นางวิไลลักษณ์  ริมไธสง
2. นางสาวแสงเดือน  ชินหัวดง
 
176 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยปอ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  พลอยไธสง
2. เด็กหญิงสุพัตรา  สาฆ้อง
 
1. นางอัจฉรา  เรียงสนาม
2. นางศรีไพร  พนมศรี
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์ 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  บุญเคลือบ
 
1. นางน้ำฝน  เยี่ยงอย่าง
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกวิทยา 1. เด็กชายอภิรักษ์  ดิษจังหรีด
 
1. นางสุภัตรา  ทศานนท์
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าตะแบก 1. เด็กชายทินกร  ทินกระโทก
 
1. นายกฤษณะ  แตงกระโทก
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ 1. เด็กชายสุรเมธี  มุ่งอ้อมกลาง
 
1. นายฐิถิศักดิ์  เพิ่มพูน
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแคน 1. เด็กชายกฤษณะ  อ้วนมะโรง
 
1. นางขวัญจิตร  ป้องนาน
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพลอง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สีม่วงงาม
 
1. นางนุชธิดา  เบ้าคำ
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ 1. เด็กชายศุภโชค  ปัตถานัง
 
1. นายนิยม  ริมไธสง
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงมนัสชนก  โนรินทร์
 
1. นางสุวิมล  สร้อยบัว
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระพุทธ 1. เด็กหญิงพรวิมล  หรั่งนางรอง
 
1. นายอนุพันธ์  อุตสาหกุล
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสนสุข 1. เด็กชายภัทรพล  แดงงาม
 
1. นางสาวระพีพรรณ  กะริงกะรอบ
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสนสุข 1. เด็กชายสิทธิโชค  นุลีจันทร์
 
1. นางนิตยา  หาพันธ์
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแคน 1. เด็กชายนฤพล  นาคิลชาติ
 
1. นางขวัญจิตร  ป้องนาน
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแคน 1. เด็กหญิงดวงกมล  โลโห
 
1. นางทิพวรรณ  สุภารี
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจด 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แก่นนอก
 
1. นางสาวเกรียงจิตร  ฝ่ายกระโทก
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์ 1. เด็กชายธวัสชัย  คลื่นบรรเลง
 
1. นางสุจินดา  นวลหงษ์
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ 1. เด็กหญิงอรัญญา  นาหนอง
 
1. นางกาญจนา  ปัญญาศิริสกุล
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติวิทยา 1. เด็กหญิงจศิริพร  สารนอก
2. เด็กหญิงปาวีณา  น้อยสถิต
3. เด็กหญิงพรรธนาภรณ์  พูนนอก
4. เด็กหญิงพิชสินีย์  เรือนบัว
5. เด็กหญิงวรกานต์  กุลสอนนาน
6. เด็กหญิงสุพิชญา  วินทะชัย
7. เด็กหญิงอภิญญา  สารนอก
 
1. นางภักดี  สมบัติภูธร
2. นายมงคล  โคตซัง
3. นางมณีรัตน์  สายทอง
 
194 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแคน 1. เด็กชายชินวัฒน์  ทิพย์กระโทก
2. เด็กชายวัฒน์ศรี  นาบุญ
3. เด็กหญิงไอรดา  กระต่ายจันทร์
 
1. นางสาวมลิวัลย์  ปะวะถา
2. นางสาวสำอางค์  พิศเพ็ง
 
195 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 1. เด็กหญิงนันทิยา  คนผักแว่น
2. เด็กชายปรัชญา  แสงพรหม
3. เด็กชายวรเมธ  ขีดเกษม
 
1. นางอำนวย  พระเดชพงษ์
2. นางลำใย  ศิริกำเนิด
 
196 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย 1. เด็กชายกรกมล  คงสา
2. เด็กชายธนาวุฒิ  เทศไทย
3. เด็กชายศราวุธ  หอยทอง
 
1. นางยุพาพร  นามบัณฑิต
2. นางรัศมี  ครุธาโรจน์
 
197 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติวิทยา 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  เวียงคำ
2. เด็กชายปิยกร  ศรีภูวงศ์
3. เด็กหญิงไอรัตน์ดา  ลีลา
 
1. นางอริสา  สิงห์บุตร
2. นางวรรณภา  ธิติพิศุทธิ์กุล
 
198 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1. เด็กหญิงกัญญาวี  แพงไธสง
2. เด็กชายฐิติวัฒน์  จรัสแผ้ว
3. เด็กหญิงวาสนา  บุราโต
 
1. นางสาวบัณฑิตา  กลุ่มจันทึก
2. นางสาวกฤษณา  ฝากไธสง
 
199 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสารภี 1. เด็กชายณัฐภัทร  โพธิ์กระโทก
2. เด็กชายธนภัทร  กรองกระโทก
3. เด็กชายศิวกร  หนอกกระโทก
 
1. นางทิชานันท์  ไกรสน
2. นายวุฒิไกร  ไกรสน
 
200 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 1. เด็กชายจิรายุ  แซงกระโทก
2. เด็กชายธนพนธ์  เต๋ากระโทก
3. เด็กชายธนพล  แก้วระวัง
 
1. นายสนธยา  เสมราบ
2. นางรังสิมา  บั้งจันอัด
 
201 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  สารนอก
2. เด็กหญิงมณฑิตา  อัปไพ
3. เด็กหญิงสุนันทินี  มนกลาง
 
1. นางสาวสมพร  เกิดแสงรัตน์
2. นางอริสา  สิงห์บุตร
 
202 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย 1. เด็กชายชินวัตร  มารจัตุรัส
2. เด็กชายพันธกร  เรืองฤทธิ์
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  จำเนียรกูล
2. นางสาวปวิตรา  สายจริงวงค์
 
203 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์ 1. เด็กชายปิรติ  ปุ๋ยกระโทก
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ทองเนตร์
 
1. นางชมขวัญ  วรรณคำ
2. นางสาวสุคนธ์  ไหมกระโทก
 
204 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย 1. เด็กชายกิตติ  ภาษี
2. เด็กชายอธิวัฒน์  จันทร์นวล
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  จำเนียรกูล
2. นางสาวปวิตรา  สายจริงวงค์
 
205 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก 1. เด็กชายคมชาญ  นานกระโทก
2. เด็กชายวีรภาพ  สาพิมาย
3. เด็กชายอนุรักษ์  อัคฮาด
 
1. นายธนากร  เสาแก้ว
2. นางจิรภา  สมนาม
 
206 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก 1. เด็กชายกิตติชัย  ชอบแก้ว
2. เด็กชายธนชัย  นันกระโทก
3. เด็กชายอนุชิต  จันละออ
 
1. นางมัลนิกา  ติชัยชัยพะเนา
2. นางจิรภา  สมนาม
 
207 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายชายชัย   นันกระโทก
 
1. นางภัสรา   ตุ้มสูงเนิน
 
208 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1. เด็กชายธีระวัฒน์   ปัตตาเทสัง
 
1. นายสิทธิชัย   ลวกไธสง
 
209 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1. เด็กชายนฤพัทธ์   นันทจันทร์
 
1. นายสิทธิชัย   ลวกไธสง
 
210 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1. เด็กชายรัชชานนท์   แสงจันทร์
 
1. นายสิทธิชัย   ลวกไธสง
 
211 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์   ทองดี
2. เด็กชายชินบัญชร  ปินะกาเส
3. เด็กหญิงณัชพิชา  โกรพิมาย
4. เด็กหญิงณัฎฐณิชา   แก้วสีทา
5. เด็กชายณัฐวุฒิ   สุขขันต์
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปิณะถา
7. เด็กชายธีรวัฒน์  ปัตตาเทสัง
8. เด็กหญิงนทนันท์  ตาไธสง
9. เด็กชายนฤพัทธ์   นันทจันรท์
10. เด็กชายปพนธนัย   โง่นสูงเนิน
11. เด็กหญิงปรารถนา  ม่วงมนตรี
12. เด็กหญิงปวันรัตน์  โง่นสูงเนิน
13. เด็กหญิงภริสา  ตาไธสง
14. เด็กหญิงภัทรธิดา  แลไธสง
15. เด็กหญิงภัทรธิดา   แก้วสีทา
16. เด็กหญิงภัทรวดี  คำปลิว
17. เด็กชายภีรวัฒน์  วิวัตรชัย
18. เด็กชายรณกฤต  แสงจันทร์
19. เด็กชายรัชชานนท์   แสงจันทร์
20. เด็กหญิงรุ่งนภา  หวังพรพิมลมาศ
21. เด็กชายรเมศ   พันศรี
22. เด็กหญิงศศิธร  พันไร่
23. เด็กหญิงศิริรัตน์   กรอบมาศ
24. เด็กหญิงศิริลักษณ์   สุดตา
25. เด็กหญิงศุภนุช   ทัดโกสุม
26. เด็กหญิงสุคนธวา  พันทุม
27. เด็กชายอนุภัทร   แลไธสง
28. เด็กหญิงอรณิชา  เหลือสืบพันธุ์
29. เด็กหญิงอาริตา  แลไธสง
30. เด็กชายเจษฏา  ปิติถาโน
 
1. นายสิทธิชัย   ลวกไธสง
2. นายอนุวัตน์   วิวัตรชัย
3. นางราตรี  ลวกไธสง
4. นางถิรมนัส   ยอดบุญมา
5. นายณภัทระ  ฤาชา
6. นายคมกริช  ดุลชาติ
7. นางสาวเจนจิรา   วรรณพันธ์