หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-nma2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางละออง บุบผามาลาโรงเรียนบ้านหลุ่งตะเคียนประธานกรรมการ
2. นางสาวทองมี อินทร์ช้างโรงเรียนโนนตาวิทย์กรรมการ
3. นางรัชนีวงศ์ หาญพิทักษ์ชัยกุลโรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะกรรมการ
4. นางเสงี่ยม ศิริสวัสดิ์โรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์กรรมการ
5. นางฐิติกมล เกียรติวีราภรณ์โรงเรียนบ้านซับตะคร้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางจิราภรณ์ ชิตรัตถาโรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหารประธานกรรมการ
2. นางเนาวรัตน์ สุขนาแซงโรงเรียนภูทองวิทยากรรมการ
3. นางณัฐธยาน์ สะแกทองโรงเรียนหนองสะแกกรรมการ
4. นางสาวนันท์นภัส รัชวงศชญานนท์โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัยกรรมการ
5. นางกานต์พิชชา นาศรีโรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นายชัยวัฒน์ พลทองมากโรงเรียนซับตะคร้อประธานกรรมการ
2. นางอุไร วัชรินทร์รัตน์โรงเรียนโคกวังวนวิทยากรรมการ
3. นายบุญธรรม โชติกเสถียรโรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์กรรมการ
4. นางปราณี ศักดิ์หารภพโรงเรียนบ้านถนนหักกรรมการ
5. นางสุนทรา บุตรโยธีโรงเรียนบ้านตูมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางมัจฉรีย์ พงศ์สุวรรณโรงเรียนบ้านหนองม่วงหวานประธานกรรมการ
2. นางสีฝ้าย ฤชุภูมิพันธ์โรงเรียนบ้านบึงพระกรรมการ
3. นางสาวสาลี่ แคร่กระโทกโรงเรียนบ้านหนองหัวแรดกรรมการ
4. นางธัญญพร ถิระสาโรชโรงเรียนบ้านตูมราษฎรณ์บูรณะกรรมการ
5. นางขนิษฐา พันธ์สวัสดิ์โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางเพ็ญศรี ศรีเศวตโรงเรียนเพชรมาตุคลากรรมการ
2. นางสาวณัฐวดี ทับจะบกโรงเรียนบ้านบึงพระกรรมการ
3. นางลักนภา กลอนโพธิ์โรงเรียนเทียมนครวิทยากรรมการ
4. นายศรีทัศน์ โสภาใต้โรงเรียนบ้านหนองขามน้อยกรรมการ
5. นางสุวรรณี โตหมื่นไวยโรงเรียนชุมชนบ้านทับสวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางสาวดาวเรือง ขึงโพธิ์โรงเรียนชุมชนวัดรวงประธานกรรมการ
2. นางสาวจอมขวัญ ขำโคกสูงโรงเรียนบ้านขี้ตุ่นกรรมการ
3. นางสาวอุบล อุทิศสารโรงเรียนชุมชนสว่างวิทยากรรมการ
4. นายบุญมี ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านท่าตะแบกกรรมการ
5. นายจักรพงษ์ กันเผือกโรงเรียนบ้านตะโกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางเสงี่ยมศรี พรหมสุขโรงเรียนบ้านพระพุทธประธานกรรมการ
2. นางราตรี ลวกไธสงโรงเรียนบ้านท่าลี่กรรมการ
3. นางอ้อยทิพย์ อินทรักษ์โรงเรียนบ้านปอพรานกรรมการ
4. นางศศิธร ชิณศรีโรงเรียนบ้านหนองหัวแรดกรรมการ
5. นางแสงอรุณี จันจำปาโรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางวัลลภา เอกสุขโรงเรียนบ้านหินดาดประธานกรรมการ
2. นางณิรัชฎา แก่งทองหลางโรงเรียนวัดหนองพลวงกรรมการ
3. นางสุดาพรรณ ชัยนฤเวทย์โรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการ
4. นางสารภี พึ่งจันดุมโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
5. นางนกแก้ว ทองกลางโรงเรียนโชคชัยพรมบุตรบริหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสาวบุหลัน อ่อนทะเลโรงเรียนบ้านหินโคนประธานกรรมการ
2. นางปฏิญญา เกตุไธสงโรงเรียนบ้านท่าลาดขาวกรรมการ
3. นางวันทนา พัทธลงกรณ์โรงเรียนบ้านบุกระโทกกรรมการ
4. นางสุนีย์ บัวเกตุโรงเรียนบ้านห้วยแคนกรรมการ
5. นางอรวรรณ เมธีธัญลักษณ์โรงเรียนบ้านกรูดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางวัชรี คงฤทธิ์โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยาประธานกรรมการ
2. นางทวี โคขุนทดโรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหารกรรมการ
3. นางสาวศรีกุล ลิ้มเจริญพรชัยโรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญกรรมการ
4. นางสมร แฝงกระโทกโรงเรียนบ้านบุวังหว้ากรรมการ
5. นางสาววัลลภา จูมผาโรงเรียนบ้านแสนสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมศักดิ์ โกมารกุล ณ นครโรงเรียนบ้านหนองบุนนากประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ แก่นพะเนาว์โรงเรียนวัดเหมสูงกรรมการ
3. นางดาราวรรณ พุทไธสงโรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางขนิษฐารัตน์ จ่ามมาตย์โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนากรรมการ
5. นางสาวบุญเรือน ดุลยติธรรมโรงเรียนบ้านบึงไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางเนตรชนก ทรวงโพธิ์โรงเรียนสมานมิตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุนทรี ปานปรีชาโรงเรียนบ้านหนองเสาเดียวกรรมการ
3. นางจินตนา ชัยวงษ์โรงเรียนบ้านหนองบัวกลางกรรมการ
4. นายทองสุข เอกศิริโรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการ
5. นางสาวสุมนฉัตร อินทร์บำรุงโรงเรียนรักชาติประชาบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นายบุญเหลือ ย่องมณีโรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ประธานกรรมการ
2. นายสงกรานต์ สร้อยบัวโรงเรียนจักราชราษฏร์สามัคคีกรรมการ
3. นางอรทัย พรมวังโรงเรียนโคกวังวนวิทยากรรมการ
4. นางสาวมัณฑนา คงผาสุขโรงเรียนบ้านสารภีกรรมการ
5. นางสาวสุภาวดี ขวัญเกตุโรงเรียนบ้านกอกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางเปรมนีย์ วัฒนวีรพงษ์โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติประธานกรรมการ
2. นางสาวทิฆัมพร ภักดีรัตน์โรงเรียนบ้านบุกระโทกกรรมการ
3. นายวุฒินันท์ หลงพิมายโรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์กรรมการ
4. นางวาสนา วัชระงศ์โรงเรียนวัดหนองพลวงกรรมการ
5. นางสาวสุภาวดี ประเสริฐโรงเรียนบ้านหินดาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางสมพิศ รุกขะชาติโรงเรียนบ้านท่าอ่างประธานกรรมการ
2. นายเผด็จ ศุภธรรมพิทักษ์โรงเรียนรัฐการุณวิทยากรรมการ
3. นางพันนิดา กุมภะโรงเรียนบ้านกันผมกรรมการ
4. นางวิภารัตน์ สมสมัยโรงเรียนบ้านสว่างวิทยากรรมการ
5. นางเต็มดวง หวังปรุงกลางโรงเรียนบ้านหนองม่วงหวานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางกัญญลักษณ์ ศิริฐาภัทรวงศ์โรงเรียนบ้านละกอประธานกรรมการ
2. นางนัยเนตร คำนามโรงเรียนบ้านด่านเกวียนกรรมการ
3. นายไพบูลย์ วงศ์นามโรงเรียนบ้านสวนหอมกรรมการ
4. นายเชิดชัย พลยูงโรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการ
5. นางสาวสมใจ สืบปรุโรงเรียนเพชรมาตุคลากรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางสุภาพร ขุนภักดีโรงเรียนบ้านท่าลี่หนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายรังสรรค์ เพ็งแจ่มศรีโรงเรียนบ้านโนนตาพรมกรรมการ
3. นางประกอบ คงเมืองโรงเรียนบ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)กรรมการ
4. นางสมมาศ จรัญกลางโรงเรียนบ้านบุกระโทกกรรมการ
5. นางสาวสายพิน กองกระโทกโรงเรียนบ้านบึงพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวสำเนาว์ แตงอยู่โรงเรียนบ้านละกอประธานกรรมการ
2. นางปภาวีร์ ชูใจโรงเรียนบ้านกันผมกรรมการ
3. นางรำพึง กลิ่นกลางโรงเรียนบ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง)กรรมการ
4. นางสาวสุภาพร คันกลางโรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการ
5. นางนาถติยา เชาว์มะเริงโรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางวัชรา สลางสิงห์โรงเรียนบ้านด่านพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางยุพิน ฟานกระโทกโรงเรียนบ้านหนองปรึกกรรมการ
3. นางดุษณี ชัยมีแรงโรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่กรรมการ
4. นางกรรณิการ์ ภูมิภักโรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะกรรมการ
5. นางสาวเพชรลดา หงส์ใสโรงเรียนบ้านสารภีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางวราภา วงษานนท์โรงเรียนบ้านหนองหัวแรดประธานกรรมการ
2. นางสาวสว่างจิต พลรัตน์โรงเรียนบ้านสวนปอกรรมการ
3. นางสุกรี แก้วเสมาโรงเรียนบ้านห้วยแคนกรรมการ
4. นายเทวินทร์ แจ้งไพรโรงเรียนบ้านโจดกรรมการ
5. นางนิรมล กาจกระโทกโรงเรียนชุมชนพลับพลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายณัฐพงศ์ ฝอดสูงเนินโรงเรียนบ้านซ่าเลือดประธานกรรมการ
2. นางทิพรวรรณ ภู่อยู่โรงเรียนบ้านพระพุทธกรรมการ
3. นางสาวสมส่วน ดงกระโทกโรงเรียนบ้านสารภีกรรมการ
4. นางทิชานันท์ ไกรสนโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
5. นางสาวโชติรส เจษฎาสิริโรงเรียนบ้านหนองปรึกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางพจนา สินมากโรงเรียนจักราชราษฏร์สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวปริตรา วอนกระโทกโรงเรียนชลประทานบ้านกอโจดกรรมการ
3. นางธัญลักษณ์ เทียนงูเหลือมโรงเรียนวัดสลักไดกรรมการ
4. นางจริยา แสงธีระพิทักษ์โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญกรรมการ
5. นางสาวปานตา นรินยาโรงเรียนบ้านหินโคนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางสาวอุษณีย์ พวงกระโทกโรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหารประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ เฉียดกลางโรงเรียนชุมชนสว่างวิทยากรรมการ
3. นางโชติภา บรรจงรอดโรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
4. นางกิตติยา สุภารีย์โรงเรียนบ้านหินดาดกรรมการ
5. นางณัฐชยา ศิริสวัสดิ์โรงเรียนบ้านบุกระโทกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสุจิตรา สังข์เสวีโรงเรียนอนุบาลมณีราษฏร์คณาลัยประธานกรรมการ
2. นายสราวุธ รุณชัยศรีโรงเรียนบ้านลุงเขว้ากรรมการ
3. นางดรุณี เนตรพลโรงเรียนสมานมิตรวิทยากรรมการ
4. นายไพฑูรย์ พืชทองหลางโรงเรียนรัฐการุณวิทยากรรมการ
5. นางสาวชิดชนก โพชฌงค์โรงเรียนบ้านบึงพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ น้อยหนองหว้าโรงเรียนบ้านหัวทำนบประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณ ครุฑใจกล้าโรงเรียนบ้านด่านพัฒนากรรมการ
3. นายเกริกวรรธน์ หมวดเมืองกลางโรงเรียนบ้านพระนารายณ์กรรมการ
4. นางสาวกมกร พลสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองบุนนากกรรมการ
5. นางสาวจิราวรรณ ศรีนันทะโรงเรียนบ้านปอพรานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายบาจิตต์ ศรีถาวรโรงเรียนวัดหนองนาประธานกรรมการ
2. นางสาวรุจิรัตน์ คงขลิบโรงเรียนบ้านคลองกลางกรรมการ
3. นางสุภาพร ธรรมธุระโรงเรียนหนองม่วงหวานกรรมการ
4. นายประทีบ มีชื่อโรงเรียนวัดเหมสูงกรรมการ
5. นางกฤษณา ฤาชาโรงเรียนเทียมนครวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ วงษานนท์โรงเรียนบ้านหนองหัวแรดประธานกรรมการ
2. นางขันทอง สีม่วงงามโรงเรียนชุมชนบ้านทับสวายกรรมการ
3. นางมยุรีย์ พาร์โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะกรรมการ
4. นางเบญจมาศ นนทชัยโรงเรียนบ้านพระพุทธกรรมการ
5. นางบุญช่วย ครึกกระโทกโรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสมสนิท ค้าธัญเจริญโรงเรียนบ้านพระพุทธประธานกรรมการ
2. นางสาวเมษยา ชูชีพโรงเรียนบ้านพระนารายณ์กรรมการ
3. นายจิรกฤต สุดหาโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยากรรมการ
4. นางพวงเพ็ญ แสนท้าวโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
5. นายวิริยะ แก่งทองหลางโรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสำเนียง นิตย์ด่านกลางโรงเรียนบ้านพระพุทธประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีพงศธร ราษฎร์เจริญสุขโรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหารกรรมการ
3. นางสาวธัญญานุช นนกระโทกโรงเรียนบ้านนหนองตะลุมปุ๊กกรรมการ
4. นางเสาวคนธ์ มดแสงโรงเรียนบ้านแสนสุขกรรมการ
5. นางอาพา ตวยกระโทกโรงเรียนจักราชราษฏร์สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสำเนียง นิตย์ด่านกลางโรงเรียนบ้านพระพุทธประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีพงศธร ราษฎร์เจริญสุขโรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหารกรรมการ
3. นางสาวธัญญานุช นนกระโทกโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊กกรรมการ
4. นางเสาวคนธ์ มดแสงโรงเรียนบ้านแสนสุขกรรมการ
5. นางอาพา ตวยกระโทกโรงเรียนจักราชราษฏร์สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางจิราภรณ์ ประภาสโรบลโรงเรียนบ้านปอพรานประธานกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา ทองขาวโรงเรียนรัฐการุณวิทยากรรมการ
3. นางสุพิน จันทร์ลอยโรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่กรรมการ
4. นางวิมลศิริ ธรกิจเสถียรชัยโรงเรียนบ้านหนองบุนนากกรรมการ
5. นางกรรณิกา ภูมิภัคโรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางจิราภรณ์ ประภาสโรบลโรงเรียนบ้านปอพรานประธานกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา ทองขาวโรงเรียนรัฐการุณวิทยากรรมการ
3. นางสุพิน จันทร์ลอยโรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่กรรมการ
4. นางวิมลศิริ ธรกิจเสถียรชัยโรงเรียนบ้านหนองบุนนากกรรมการ
5. นางกรรณิกา ภูมิภัคโรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางปราณีต ศรีสมบัติโรงเรียนรัฐการุณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะนันท์ อักษรโรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่กรรมการ
3. นางวริษฐา แก้วแกมเกษโรงเรียนบ้านโนนพะไลกรรมการ
4. นางสาวสุดานิษา ปัทมสกุลชัยโรงเรียนบ้านหนองหัวแรดกรรมการ
5. นางสาววราภรณ์ คชรินทร์โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางประณีต ศรีสมบัติโรงเรียนรัฐการุณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะนันท์ อักษรโรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่กรรมการ
3. นางวริษฐา แก้วแกมเกษโรงเรียนบ้านโนนพะไลกรรมการ
4. นางสาวสุดานิษา ปัทมสกุลชัยโรงเรียนบ้านหนองหัวแรดกรรมการ
5. นางสาววราภรณ์ คชรินทร์โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางนภัสชล ปริติกุลโรงเรียนบ้านท่าอ่างประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา ศรีสันต์โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นางพิมลพรรณ รุจิวิจักขณ์โรงเรียนบ้านหนองหัวแรดกรรมการ
4. นางสาวธัญวลัย สังฆมณีโรงเรียนบ้านพระพุทธกรรมการ
5. นายธวัชชัย พิทักษ์สกุลรัตน์โรงเรียนบ้านหินดาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางนภัสชล ปริติกุลโรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหารประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา ศรีสันต์โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นางพิมลพรรณ รุจิวิจักขณ์โรงเรียนบ้านหนองหัวแรดกรรมการ
4. นางสาวธัญวลัย สังฆมณีโรงเรียนบ้านพระพุทธกรรมการ
5. นายธวัชชัย พิทักษ์สกุลรัตน์โรงเรียนบ้านหินดาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางมาลี ตะสูงเนินโรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติประธานกรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ แก้วโกมุทโรงเรียนสมบูรณ์วัฒนากรรมการ
3. นายวราวุธ อยู่มงคลโรงเรียนชลประทานบ้านกอโจดกรรมการ
4. นางพรหมนิล แทนสูงเนินโรงเรียนบ้านหัวสะพานกรรมการ
5. นางสาวจิราพร ปัญญานัตนานนท์โรงเรียนบ้านละกอกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางมาลี ตะสูงเนินโรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติประธานกรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ แก้วโกมุทโรงเรียนสมบูรณ์วัฒนากรรมการ
3. นายวราวุธ อยู่มงคลโรงเรียนชลประทานบ้านกอโจดกรรมการ
4. นางพรหมนิล แทนสูงเนินโรงเรียนบ้านหัวสะพานกรรมการ
5. นางสาวจิราพร ปัญญานัตนานนท์โรงเรียนบ้านละกอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. จ.ส.อ.มงคล ทองเหลืองสพป.นครราชสีมา เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ดอนพุดซาโรงเรียนเทียมนครวิทยากรรมการ
3. นายสังเวียน เดชะโคบุตรโรงเรียนบ้านหลุ่งตะเคียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวคิดคำนึง บำรุงพลโรงเรียนบ้านปรางค์ประธานกรรมการ
2. นายสุริยา ค้าคุ้มโรงเรียนบ้านหินโคนกรรมการ
3. นางอารีกุล ทิศกลางโรงเรียนสมบูรณ์วัฒนากรรมการ
4. นางเพ็ญจรัส พัวพัฒนกุลโรงเรียนบ้านหนองหัวแรดกรรมการ
5. นางเสาวภาค กอบเกษโรงเรียนบ้านสวนหอมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางอรอนงค์ สุรารักษ์โรงเรียนบ้านหนองปรึกประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ อินทรศักดาโรงเรียนบ้านละกอกรรมการ
3. นางเฉลิมศรี ศุกริ่นทร์โรงเรียนบ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)กรรมการ
4. นางอมริศา เทีบมกลิ่นทองโรงเรียนบ้านลุงเขว้ากรรมการ
5. นางอัญชุลี เคียงรัมย์โรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสุวรรณี สันติธรรมการโรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัยประธานกรรมการ
2. นางอรุณ ยศกลางโรงเรียนเพชรมาตุคลากรรมการ
3. นายทรงศักดิ์ จันทะเรืองโรงเรียนเทียมนครวิทยากรรมการ
4. นางอรทัย แก้วอาจโรงเรียนบ้านด่านเกวียนกรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ แก่นพะเนาว์โรงเรียนวัดเหมสูงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายชาญชัย วรรณวงศ์โรงเรียนบ้านท่าอ่างประธานกรรมการ
2. นางอิสรีย์ พวงสุดรักษ์โรงเรียนไทรงามเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
3. นางปิยะมาศ บุญยะมัยโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
4. นางเกสร สุนทรวัฒน์โรงเรียนวัดเหมสูงกรรมการ
5. นางกาญจนา ปัญญาศิริสกุลโรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายอุทิศ พงษ์พาลีโรงเรียนชุมชนสว่างวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวรจักร ซาสันเทียะโรงเรียนบ้านละลมกรรมการ
3. นายวิษณัพงษ์ แปลกผักแว่นโรงเรียนชุมชนบ้านทับสวายกรรมการ
4. นายไพฑูลย์ บัวผันสระน้อยโรงเรียนบ้านบุกระโทกกรรมการ
5. นายประกิจ กระจ่างโพธิ์โรงเรียนโคกวังวนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางโพธิ์ทอง จิตเงินโรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ทองสุขโรงเรียนบ้านหนองจระเข้หินกรรมการ
3. นางสาวณิชนันท์ นิติสิทธิ์โรงเรียนบ้านตะคร้อกรรมการ
4. นางสาวอริศรา โพธิ์ชัยเลิศโรงเรียนบ้านบุกระโทกกรรมการ
5. นางสาวปนัดดา สาริคาโรงเรียนบ้านหนองปรึกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายสุพจน์ ติสันเทียะโรงเรียนชลประทานบ้านกอโจดประธานกรรมการ
2. นางอลงญา มองเพ็ชร์โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
3. นางจีรนัน กันเผือกโรงเรียนบ้านตะโกกรรมการ
4. นางสาวนิธินันท์ แก้วสุวรรณโรงเรียนบ้านลุงเขว้ากรรมการ
5. นางสาวธนภร จันทร์พรมโรงเรียนบ้านหนองบัวกลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายสุพจน์ ติสันเทียะโรงเรียนชลประทานบ้านกอโจดประธานกรรมการ
2. นางอลงญา มองเพ็ชร์โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
3. นางจีรนัน กันเผือกโรงเรียนบ้านตะโกกรรมการ
4. นางสาวนิธินันท์ แก้วสุวรรณโรงเรียนบ้านลุงเขว้ากรรมการ
5. นางสาวธนภร จันทร์พรมโรงเรียนบ้านหนองบัวกลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางนิตยา ทองสุขโรงเรียนบ้านหนองจระเข้หินประธานกรรมการ
2. นางสายรุ้ง ประดิษฐ์โรงเรียนเพชรมาตุคลากรรมการ
3. นางธนภร ปักษาโรงเรียนบ้านหนองหัวแรดกรรมการ
4. นางขวัญจิตร ป้องนานโรงเรียนบ้านห้วยแคนกรรมการ
5. นางสิริวิมล มุลานนท์โรงเรียนบ้านโนนปอแดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายทม วรรณทะมาศโรงเรียนบ้านโนนทองประธานกรรมการ
2. นางอุ่นเรือน ศุภธรรมพิทักษ์โรงเรียนรัฐการุณวิทยากรรมการ
3. นางจุฑามาศ ทาคำโรงเรียนบ้านท่าตะแบกกรรมการ
4. นางบุญเรือน บัวแดงโรงเรียนสมานมิตรวิทยากรรมการ
5. นางชุติมา จั่นกลางโรงเรียนบ้านดอนเกตุกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางศิรินันท์ เดชสุขพงษ์โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหารประธานกรรมการ
2. นางจุฑามาศ ทาคำโรงเรียนบ้านท่าตะแบกกรรมการ
3. นางบัวชุม บุญมาหนองคูโรงเรียนบ้านหนองนกกวักกรรมการ
4. นางประนอม จงสูงเนินโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
5. นางสาวปรียา นราจันทร์โรงเรียนชุมชนวัดรวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นางอรอนงค์ สุรารักษ์โรงเรียนบ้านหนองปรึกประธานกรรมการ
2. นางประภา เฉียดกลางโรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นางพัสวี ด้วงท้าวเศรษฐ์โรงเรียนบ้านห้วยแคนกรรมการ
4. นายธนบดี ด่านกระโทกโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
5. นางสาวชุติกานต์ ศุกรินทร์โรงเรียนพิมานประชาสันต์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางอรอนงค์ สุรารักษ์โรงเรียนบ้านหนองปรึกประธานกรรมการ
2. นางประภา เฉียดกลางโรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นางพัสวี ด้วงท้าวเศรษฐ์โรงเรียนบ้านห้วยแคนกรรมการ
4. นายธนบดี ด่านกระโทกโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
5. นางสาวชุติกานต์ ศุกรินทร์โรงเรียนพิมานประชาสันต์กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายฐิรติพลชนะ อุดมชัยพันธ์โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหารประธานกรรมการ
2. นายอรรถสิทธิ์ ทองดีนอกโรงเรียนวัดหนองนกคุ่มกรรมการ
3. นางสาววรรธนานันท์ ปรุงเรือนโรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัยกรรมการ
4. นายวีรชน ภักดิ์โพธิ์โรงเรียนสมานมิตรวิทยากรรมการ
5. นางกมลวัลย์ รัตนกุลโรงเรียนบ้านหนองหัวแรดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นางรังสิมา บังจันอัดโรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหารประธานกรรมการ
2. นายศุภณัฐ ไพศาลโกมลโรงเรียนวัดหนองนกคุ่มกรรมการ
3. นางสาววรรธนานันท์ ปรุงเรือนโรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัยกรรมการ
4. นายวีรชน ภักดิ์โพธิ์โรงเรียนสมานมิตรวิทยากรรมการ
5. นายกมลวัลย์ รัตนกุลโรงเรียนบ้านหนองหัวแรดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสุรทิน โตหมื่นไวยโรงเรียนชุมชนบ้านทับสวายประธานกรรมการ
2. นายรัศมี พลารักษ์โรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นายคำรณ เจริญศิริโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญกรรมการ
4. นายประทวน แนบกระโทกโรงเรียนบ้านละลมกรรมการ
5. นายพงศ์พณิชย์ วรไธสงโรงเรียนบ้านพระพุทธกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสุรทิน โตหมื่นไวยโรงเรียนชุมชนบ้านทับสวายประธานกรรมการ
2. นายรัศมี พลารักษ์โรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นายคำรณ เจริญศิริโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญกรรมการ
4. นายประทวน แนบกระโทกโรงเรียนบ้านละลมกรรมการ
5. นายพงศ์พณิชย์ วรไธสงโรงเรียนบ้านพระพุทธกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายวสันต์ กันยุบลสพป.นครราชสีมา เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายวิฒิชัยพงษ์อดัม จันทร์ดกโรงเรียนเก้งเต็กกรรมการ
3. นางสาวเบญจวรรณ เงาทองโรงเรียนอนุบาลแสนสนุกกรรมการ
4. MissHe Jingruโรงเรียนอนุบาลแสนสนุกกรรมการ
5. นางสาวจินตนา คำจริงโรงเรียนเก้งเต็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายวสันต์ กันยุบลสพป.นครราชสีมา เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัยพงษ์อดัม จันทร์ดกโรงเรียนเก้งเต็กกรรมการ
3. นางสาวเบญจวรรณ เงาทองโรงเรียนอบาลแสนสนุกกรรมการ
4. Miss็He Jingruโรงเรียนอนุบาลแสนสนุกกรรมการ
5. นางสาวจินตนา คำจริงโรงเรียนเก้งเต็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางสุพร ธรรมบันเทิงโรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะประธานกรรมการ
2. นายสามารถ สังข์ศรีแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านทับสวายกรรมการ
3. นายสนธยา เสมราบโรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหารกรรมการ
4. นายดำรงค์ชัย ทองพันธุ์โรงเรียนบ้านโนนตาวิทย์กรรมการ
5. นายเจตวัฒน์ ปรึกกระโทกโรงเรียนบ้านสว่างวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นายสุพร ธรรมบันเทิงโรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะประธานกรรมการ
2. นายสามารถ สังข์ศรีแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านทับสวายกรรมการ
3. นายฐิรติพลชนะ อุดมชัยพันธ์โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหารกรรมการ
4. นายดำรงค์ชัย ทองพันธุ์โรงเรียนบ้านโนนตาวิทย์กรรมการ
5. นายเจตวัฒน์ ปรึกกระโทกโรงเรียนบ้านสว่างวิทยากรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นางสาวปัทมา กัมพลานนท์โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหารประธานกรรมการ
2. นายประจวบ เลิศไธสงโรงเรียนเสมาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายรุจืภาส มวยดีโรงเรียนเทียมนครวิทยากรรมการ
4. นางสุนีย์ ตุนาคโรงเรียนบ้านด่านพัฒนากรรมการ
5. นายอัตพร บังพิมายโรงเรียนบ้านหนองนกเขากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางเปรมนีย์ วัฒนวีรพงษ์โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติประธานกรรมการ
2. นางขวัญเรือน ภพไตรโรงเรียนบ้านด่านเกวียนกรรมการ
3. นางจุฑามาศ สุขประเสริฐโรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอกกรรมการ
4. นางอารุณ สามารถกิจโรงเรียนบ้านบุกระโทกกรรมการ
5. นางสาวพวงทอง กลางสวัสดิ์โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางยุพาพร นามบัณฑิตโรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัยประธานกรรมการ
2. นางจำเรียง บุญเผยโรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหารกรรมการ
3. นางวัชรี คงฤทธิ์โรงเรียนชุมชนวัดรวงกรรมการ
4. นางพัชรา บุญยะมัยโรงเรียนบ้านหนองหัวแรดกรรมการ
5. นางสาวประภาพร มัดกระโทกโรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนากรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายวีรวัฒน์ จตุรวงศ์โรงเรียนบ้านสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายสุขสมชัย โสมาบุตรโรงเรียนชลประทานบ้านนาตลิ่งชันกรรมการ
3. นายเอกพล เปรมปราคินโรงเรียนบ้านละลมกรรมการ
4. นางสาวปัญณิศา กาญจน์อนุกูลโรงเรียนบ้านหนองหัวแรดกรรมการ
5. นางสาวรุ่งทิพย์ จำเนียรกูลโรงเรียนชุมชนบ้านทับสวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายวีรวัฒน์ จตุรวงศ์โรงเรียนบ้านสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายสุขสมชัย โสมาบุตรโรงเรียนชลประทานบ้านนาตลิ่งชันกรรมการ
3. นายเอกพล เปรมปราคินโรงเรียนบ้านละลมกรรมการ
4. นางสาวปัญณิศา กาญจน์อนุกูลโรงเรียนบ้านหนองหัวแรดกรรมการ
5. นางสาวรุุ่งทิพย์ จำเนียรกุลโรงเรียนชุมชนบ้านทับสวายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายกฤชฐา ดอนกระโทกโรงเรียนบ้านจอมศรีประธานกรรมการ
2. นายรติ คุ้มสง่าโรงเรียนบ้านละกอกรรมการ
3. นายไพโรจน์ เชาว์มะเริงโรงเรียนชุมชนวัดรวงกรรมการ
4. นายสาธิต ลิ้มเจริญพรชัยโรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญกรรมการ
5. นายคณาวุฒิ เทียนศรีโรงเรียนเทียมนครวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายกฤชฐา ดอนกระโทกโรงเรียนบ้านจอมศรีประธานกรรมการ
2. นายรติ คุ้มสง่าโรงเรียนบ้านละกอกรรมการ
3. นายไพโรจน์ เชาว์มะเริงโรงเรียนชุมชนวัดรวงกรรมการ
4. นายสาธิต ลิ้มเจริญพรชัยโรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญกรรมการ
5. นายคณาวุฒิ เทียนศรีโรงเรียนเทียมนครวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายสุวิทย์ สุภารีย์โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคีประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมชัย เทีบมกลิ่นทองโรงเรียนบ้านลุงเขว้ากรรมการ
3. นายธนัช พัชรภาคินทร์โรงเรียนโคกวังวนวิทยากรรมการ
4. นายอนุวัตร์ วิวัตรชัยโรงเรียนบ้านท่าลี่กรรมการ
5. นายวุฒินันท์ หลงพิมายโรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ สุภารีย์โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคีประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมชัย เทีบมกลิ่นทองโรงเรียนบ้านลุงเขว้ากรรมการ
3. นายธนัช พัชรภาคินทร์โรงเรียนโคกวังวนวิทยากรรมการ
4. นายอนุวัตร์ วิวัตรชัยโรงเรียนบ้านท่าลี่กรรมการ
5. นายวุฒินันท์ หลงพิมายโรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายกฤชฐา ดอนกระโทกโรงเรียนบ้านจอมศรีประธานกรรมการ
2. นายรติ คุ้มสง่าโรงเรียนบ้านละกอกรรมการ
3. นายไพโรจน์ เชาว์มะเริงโรงเรียนชุมชนวัดรวงกรรมการ
4. นายสาธิต ลิ้มเจริญพรชัยโรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญกรรมการ
5. นายคณาวุฒิ เทียนศรีโรงเรียนเทียมนครวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นาย กฤชฐา ดอนกระโทกโรงเรียนจอมศรีประธานกรรมการ
2. นายระติ คุ้มสง่าโรงเรียนบ้านละกอกรรมการ
3. นายไพโรจน์ เชาว์มะเริงโรงเรียนชุมชนวัดรวงกรรมการ
4. นายสาธิต ลิ้มเจริญพรชัยโรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญกรรมการ
5. นายคณาวุฒิ เทียนศรีโรงเรียนเทียมนครวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]