หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
ระหว่าง วันที่ 19-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   13 ส.ค. 2559   14 ส.ค. 2559   19 พ.ย. 2559   20 พ.ย. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 19 พ.ย. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์ อาคารอเนกประสงค์ ห้อง ประชุม 19 พ.ย. 2559 09.00-10.30
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์ อาคารอเนกประสงค์ ห้อง ประชุม 19 พ.ย. 2559 09.00-10.30
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น ม.1-3 ห้อง ประชุม 19 พ.ย. 2559 09.00-10.30
4 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์ อาคารอเนกประสงค์ ห้อง ประชุม 19 พ.ย. 2559 11.00-12.30
5 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์ อาคารอเนกประสงค์ ห้อง ประชุม 19 พ.ย. 2559 11.00-12.30
6 036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์ อาคารอเนกประสงค์ ห้อง ประชุม 19 พ.ย. 2559 11.00-12.30
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์ อาคาร ป.1 ฉ ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 1 19 พ.ย. 2559 09.00-10.30
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์ อาคาร ป.1 ฉ ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 2 19 พ.ย. 2559 09.00-10.30
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์ อาคาร ปูน ชั้น 1 ห้อง ป.4 19 พ.ย. 2559 09.00-12.00
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์ อาคาร ปูน ชั้น 2 ห้อง ป.6 19 พ.ย. 2559 09.00-12.00
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์ อาคาร ปูน ชั้น 2 ห้อง ป.5 19 พ.ย. 2559 09.00-12.00
12 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์ อาคาร ปูน ชั้น 1 ห้อง ป.4 19 พ.ย. 2559 13.00-16.00
13 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์ อาคาร ปูน ชั้น 2 ห้อง ป.6 19 พ.ย. 2559 13.00-16.00
14 764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์ อาคาร ปูน ชั้น 2 ห้อง ป.5 19 พ.ย. 2559 13.00-16.00
15 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์ อาคาร ป.1 ฉ ชั้น 1 ห้อง เด็กพิเศษ 19 พ.ย. 2559 09.00-10.00
16 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์ อาคาร ป.1 ฉ ชั้น 1 ห้อง ป.1 19 พ.ย. 2559 09.00-10.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.1/1 19 พ.ย. 2559 09.00-12.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.1/2 19 พ.ย. 2559 09.00-12.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.1/3 19 พ.ย. 2559 09.00-12.00
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี โรงอาหาร 1 19 พ.ย. 2559 09.00-16.00
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี อาคาร 4 ชั้น ป.5/2 ห้อง 3 19 พ.ย. 2559 09.00-16.00
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี โรงอาหาร 2 19 พ.ย. 2559 09.00-16.00
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป.5/3 19 พ.ย. 2559 09.00-16.00
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอม 1 19 พ.ย. 2559 09.00-16.00
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอม 2 19 พ.ย. 2559 09.00-16.00
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ป.3/1 19 พ.ย. 2559 09.00-12.00
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ป.3/2 19 พ.ย. 2559 09.00-12.00
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ป.3/3 19 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 19 พ.ย. 2559 09.00-16.00
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.4/2 19 พ.ย. 2559 09.00-16.00
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง วิทยาศาสตร์ 19 พ.ย. 2559 09.00-16.00
4 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ประวัติศาสตร์ 19 พ.ย. 2559 09.00-16.00
5 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี หอประชุม 19 พ.ย. 2559 09.00-16.00
6 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 19 พ.ย. 2559 09.00-16.00
7 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 หอประชุมบุญหลายราตรีฯ 19 พ.ย. 2559 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 19 พ.ย. 2559 09.00-16.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 19 พ.ย. 2559 09.00-16.00
3 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 1 (อาคารไม้) ห้อง ป.3/2 19 พ.ย. 2559 09.00-16.00
4 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 1 ห้อง นาฎศิลป์ 19 พ.ย. 2559 09.00-16.00
5 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 3 (หน้าเสาธง) ห้อง ป.3/1 19 พ.ย. 2559 09.00-16.00
6 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 3 (หน้าเสาธง) ห้อง ป.4 19 พ.ย. 2559 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ลานหน้าอาคาร ICT 19 พ.ย. 2559 09.00-12.00
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ลานหน้าอาคาร ICT 19 พ.ย. 2559 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 อาคารสำนักงาน ห้อง ภูวดลวิวัฒน์ 19 พ.ย. 2559 09.00-12.00
2 054 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 สำนักงาน ชั้น 2 ห้อง ภูวดลวิวัฒน์ 19 พ.ย. 2559 13.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ลูกเสือวิถีธรรม 19 พ.ย. 2559 09.00-16.00
2 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง สมุด 19 พ.ย. 2559 09.00-16.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 อาคารวิทยบริการ ห้อง สมุด 19 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 757 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 อาคารวิทยบริการ ห้อง สมุด 19 พ.ย. 2559 09.00-16.00
2 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 อาคารวิทยบริการ ห้อง สมุด 19 พ.ย. 2559 09.00-16.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]