รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
ณ สพป.นครราชสีมา เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24 - 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์) 1. เด็กชายฐิตินันท์  เทาเกาะ
 
1. นางยุพา  สุคนธพงศ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนหม่อน 1. เด็กหญิงนริศรา  พันธุ์สวัสดิ์
 
1. นางกรนิษฐ์  อุบล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ 1. เด็กหญิงอิษยา   ศรีอภัย
 
1. นางปราณีต  สมหมาย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กชายอาชวิน  ชิณวงศ์
 
1. นางสมพิศ  วิรุฬห์สิทธิกร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กหญิงศิวนาถ  พฤกษ์ศรีรัตน์
 
1. นางวงศ์เดือน  มีทรัพย์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  พลอนันต์
 
1. นางยุพิน  โพอุทัย
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงปิยนันท์  ประสานตรี
 
1. นางพรรณี  หมั่นพิทักษ์พงศ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กหญิงรตนพรรณ  เห็นเจริญ
 
1. นางกรรณิการ์  กายขุนทด
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  แก้วชมพูนุช
 
1. นางนริศรา  สุขสวัสดิ์ภัทร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กชายวัจน์กร  งามสวัสดิ์
 
1. นางสาวนวลประภัสสร์  ทานประสิทธิ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) 1. เด็กหญิงณัฐกร  นพพิบูลย์
 
1. นางเบญจมาศ  อิ้งชัยภูมิ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ภูมิภาค
2. เด็กหญิงปทิตตา  แขกระโทก
3. เด็กหญิงเนตรนารี  แซ่เนี้ยว
 
1. นางสีไพรวรรณ  คำปิตะ
2. นางสาวเพ็ญประภา  หวังบุญกลาง
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กหญิงจินดารัตน์   เลิศคุณลักษณ์
2. เด็กหญิงวีรินทร์  บรรจงปรุ
3. เด็กหญิงเพ็ญพิมล  พรชื่นชูวงศ์
 
1. นางบุณณ์ภัสสร  เบญจณัฏฐากุญช์
2. นางสุภาพร  พระฉาย
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ถิ่นนอก
2. เด็กหญิงกัลยา  เปจะโปะ
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  จักรอันดี
 
1. นางกรรณิการ์  กายขุนทด
2. นางสาวพชรมน  จันทรา
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กหญิงธัญญธร  เรียงแหลม
2. เด็กหญิงเว่ย์ผิง  โดมินิค โล
 
1. นางบุณณ์ภัสสร  เบญจณัฏฐากุญช์
2. นางพรพนม  คัมภิรานนท์
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพลวง 1. เด็กหญิงปณิตตา  สอนปัญญา
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  เงางาม
 
1. นางช่อทิพย์  ทองดวง
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กหญิงมิยูกิ  ซาโต้
 
1. นางสุวรรณี  หมั่นสระเกษ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กชายศิษฎา  นาคเลื่อน
 
1. นางจันทิมา  วัชระคุปต์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด 1. เด็กหญิงบัวชมพู  แผนสันเทียะ
 
1. นางสาวรจนา  แพงเกาะ
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 92.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กชายคณิศ  กลิ่นศรีสุข
2. เด็กหญิงทอไหมทอง  ซำโพธิ์
3. เด็กชายอนวัช  ด่านกระโทก
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  พงษ์ดนตรี
2. นางเปรมยุดา  เหล็กกลาง
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พรหมวิจิตร
2. เด็กหญิงพรชิตา  ศักดิ์ศรีวิบูลย์
3. เด็กหญิงเวณิกา  ปลั่งกลาง
 
1. นายเดชะ  คิดก่อนทำ
2. นางจรีรัตน์  คิดก่อนทำ
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญพัชร  เดียขุนทด
2. เด็กหญิงศลิฎา  เบ็ญจขันธ์
3. เด็กหญิงศลิษา  เบ็ญจขันธ์
 
1. นางสาวมลฤดี  บัวแก้ว
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 86.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์) 1. นางสาวกิ่งฉัตร    หมวกทอง
2. เด็กหญิงศรีวรรณ   เทพมาตร์
3. เด็กหญิงศิรินารถ  ทอนพลกรัง
 
1. นายณัญธัญ  รัตนกูล
2. นางสาวเกียรติสุดา  ตันศิริ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กชายกิตติธร   ไกรปุย
2. เด็กชายยศวิชญ์   งอนสำโรง
 
1. นางเอื้อมพร   ยุทธวีระวงศ์
2. นางษมากร   ดุลยพิสุทธิ์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  พันธ์โคกกรวด
2. เด็กหญิงลลิตา  ผ่องแผ้ว
 
1. นางสาวอารีย์รัตน์  ศิลปสูงเนิน
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กหญิงเฌอลินย์  เกศปรีชาสวัสดิ
 
1. นางบรรจง  ศิลาแลง
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กชายภูริทัต  เทียนชัยแสง
 
1. นางจิระประภา  นาใจรีบ
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันเกราพิทยาคม 1. เด็กชายพิทยา  กะจ่างโพธิ์
 
1. นางสาวสุคนธรัตน์  ชำนาญนาค
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  รัตนพงษ์วณิช
2. เด็กหญิงธัญรัศม์  อโณทัยไพบูลย์
3. เด็กหญิงสิริรัชฎา  เขียวสนาม
 
1. นายอานนท์  พันธ์สนิท
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบิง 1. เด็กหญิงจารุมล  โพรงกลาง
2. เด็กชายบารมี  มะลีวงษ์
3. เด็กชายสราวุฒิ  นาคทรัพย์
 
1. นางสาวอุษา  พิพิธนากุล
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนหม่อน 1. เด็กชายชณะฑัญญู  สุยะนา
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  กองทุ่งมน
3. เด็กหญิงสุกษมา  เสาร์สิงห์
 
1. นางสาวรณิดา  คำพิทักษ์
2. นางสาวพัชราภรณ์  ชมสุขประกิต
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เดชพร
2. เด็กหญิงวรรณวิษา  หยั่งถึง
3. เด็กหญิงศศิกานต์  แซ่ซิ
 
1. นางพัชรีย์  พิกุลสวัสดิ์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กหญิงกนกอร  วรรณศรี
2. เด็กชายณัฐภัทร  กระแสโสม
3. เด็กชายภูริ  จรรยาเจริญ
 
1. นางวิไลรัตน์  นาควิเชียร
2. นางอุทัยวรรณ  ศรีนาดี
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอหอ 1. เด็กชายจิรานุวัฒน์  มารมย์
2. เด็กชายบูรพา  โพธิ์กลาง
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา  เพชรอยู่
 
1. นางยิ่งกมล  กลั่นโคกสูง
2. นางยิ่งกมล  กลั่นโคกสูง
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงฐิตาภา  มหาสมุทร
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  สังเกตุ
3. เด็กหญิงพิมพ์งาม  มาไทยทองหลาง
 
1. นางกฤษดา  ป้อมทอง
2. นางพรพิมล  จ้อยอินทร์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) 1. เด็กหญิงณัฐพร  ประสิทธิ์สุวรรณ์
2. เด็กหญิงศิริพร  วาดพิมาย
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สวาสดิ์วงค์
 
1. นางสาวศันสนีย์  วิเศษพูน
2. นางพรพจมาลย์  กองทอง
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กชายณัฐพัชร์  พัฒนพีระเดช
2. เด็กชายพัสกร  อู่กาญจนกิตติ
 
1. นางชูศรี  ชาญชัย
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม 1. เด็กชายจิรเมธ  วัฒนวิชัย
2. เด็กชายภรพชร  สีวัน
 
1. นายอดิศร  ประสาทนอก
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กชายชัชพงศ์  วงศ์ภูดร
2. เด็กชายวัชรมัย  จันทวาลย์
 
1. นางอัญชนา  มณีเนตร
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กชายกันตินันท์  ชุมกระโทก
2. เด็กชายรัชพล  แก่นทองหลาง
 
1. นายประสพ  พรหมดิเรก
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) 1. เด็กชายจีระวัฒน์  สอนพรมราช
2. เด็กชายทักษิณ  โชสูงเนิน
 
1. นางประมอญ  แก้วสะเทือน
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพลวงใหญ่ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ชวาลา
2. เด็กชายสุธีร์  ศอกจะบก
 
1. นางสาวจรูญลักษณ์  แซ่ตัง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กหญิงกนกพัฒน์  เสนา
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  บือสันเทียะ
3. เด็กหญิงณปภัช  จันทรนิยม
4. เด็กหญิงณัชชา  กล่อมจอหอ
5. เด็กหญิงสุภัสสรา  ทองหล่อ
 
1. นางชนัญภรณ์  อินทรักษา จันทุม
2. นางภัสราวรรณ  ธนัตทัพพ์มงคล
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กหญิงกนกกร  ไทยมะณี
2. เด็กหญิงบุญญาภา  คำทรัพย์มี
3. เด็กหญิงปณิตา  ซังจอหอ
4. เด็กหญิงรภาปภัช  สิริสุธามาศ
5. เด็กหญิงศิรดา  เอมี่ เฮาน์ซัม
 
1. นางบังอร   คงมั่น
2. นางกัญนพัชร์  คณาวัง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เผนโคกสูง
2. เด็กหญิงกิติวรรณ  จองกลาง
3. เด็กหญิงพนิตพิชา  ฟักนิล
4. เด็กหญิงวรรณทนา  กันดี
5. เด็กหญิงอทิตยา  กลกลาง
 
1. นายสุพจน์  พานสุวรรณ
2. นางสมควร  สุขจิตร์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กหญิงญาณิศา  สมศรี
2. เด็กหญิงธัญพร  บุญญาภิชาติกาล
3. เด็กหญิงปัญฑิตา  สีทาดี
4. เด็กหญิงวรัทยา  ประทุมวงศ์
5. เด็กหญิงอรุณทิพย์  กรุงโคกกรวด
 
1. นางภัสราวรรณ  ธนัตทัพพ์มงคล
2. นางชนัญช์ภรณ์   อินทรักษา จันทุม
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กหญิงจิรกานต์  อาศัยทรัพย์
2. เด็กหญิงณัฐจิตรกมล  แจ่มจันทร์
3. เด็กหญิงณัฐวศา  สุวรรณสิทธิ์
4. เด็กหญิงธันชนก  ครองบุญ
5. เด็กหญิงเปมิกา  จันทร์พริ้ม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจารุวัต  กุลพัฒน์
2. นางภัสราวรรณ  ธนัตทัพพ์มงคล
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพลจลก 1. เด็กหญิงชลฐิพร  ครบกลาง
2. เด็กหญิงชลิตา  ขอเอื้อนกลาง
3. เด็กหญิงพรรณประภา  นาหมื่นไวย
4. เด็กหญิงวนิดา  โพธิ์กลาง
5. เด็กหญิงศศิธร  เกษรจันทร์
 
1. นางสาววราภรณ์  กอกกระโทก
2. นางสาวสุกัญญา  จงสุขกลาง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ 1. เด็กชายนิธิพัฒน์  ถมโพธิ์
2. เด็กหญิงพิริษา  แฝงด่านกลาง
3. เด็กหญิงภิรมย์พร  สมปู่
4. เด็กหญิงมุธิตา  เจริญคง
5. เด็กหญิงศลิษา  ปัตถานัง
 
1. นายปริญญา  วิลัยกรวด
2. นางอารีย์ภรณ์  สุกใส
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กหญิงบุณฑริกา  ธนาวุฒิ
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เสตะปุตตะ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงชลธิชา  เสียนขุนทด
 
1. นางจีรพรรณ  พระสุพรรณ์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) 1. เด็กหญิงวิชุดา  โนนใหม่
 
1. นางสุวรรณี  กุลนา
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ขุนโยธี
2. เด็กชายปัณณธร  ประมวลทรัพย์
 
1. นายอนุวัฒิ  ศรีสระน้อย
2. นางทิพยวรรณ  บรรจงปรุ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กชายชญานนท์  ค้ำกลาง
2. เด็กหญิงสัญฐิตา   บริบูรณ์
 
1. นางสาวศิริพร  หวังวัฒนา
2. นางชาลิสา  พรหมหรรษ์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ 1. เด็กชายคณิศร   ทรงจอหอ
2. เด็กหญิงภรกัญญา   รัตนอภิสิทธิ์
 
1. นายกริชชัย  กิ่งกุ่มกลาง
2. นางสาวสมจิตร  ติ่งหมาย
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กหญิงชญานิน   ปราณีตพลกรัง
2. เด็กหญิงญาณิศา   พินิจ
3. เด็กหญิงนันทกานต์   แผ่วสูงเนิน
4. เด็กหญิงพัชราภรณ์   หน่วงกลาง
5. เด็กหญิงวรณัน   ศรีพนัสกุล
6. เด็กหญิงสุนันทา   ประวิทย์รัตน์
7. เด็กหญิงสุภาวดี   ดับสันเทียะ
8. เด็กหญิงอภิชาดา    เปรี่ยมพิมาย
9. เด็กหญิงเพียงอัมพร    เทียมสำโรง
10. เด็กหญิงเอมมิกา  เนาวบุตร
 
1. นางชาลิสา   พรหมหรรษ์
2. นางนิตยา   จงหมื่นไวย์
3. นางสาวศิริพร   หวังวัฒนา
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 1. เด็กหญิงชลลดา  ชอบชน
2. เด็กชายปริญญา  จงสูงเนิน
3. เด็กชายภานุเดช  บุญธรรมวัด
4. เด็กชายมงคล  ฟันงูเหลือม
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แสงเพชร
6. เด็กหญิงอรพรรณ  พิมพ์ปรุ
7. เด็กชายเจษฏา  เจียกกลาง
8. เด็กหญิงเมรี  ชาวโนนสูง
9. เด็กชายแมนฤทธิ์  ฉางงูเหลือม
10. เด็กหญิงโชติวรรณ  สินปรุ
 
1. นายสุพจน์  พานสุวรรณ
2. นางยุพิน  โพอุทัย
3. นางสมควร  สุขจิตร์
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพาน 1. เด็กหญิงจิราพร  จงชิดกลาง
2. เด็กชายจิรเดช  ขมคำ
3. นางสาวชนาพร  หมายปิดกลาง
4. เด็กหญิงช่อผกา  กาละพันธ์
5. นางสาวธนพร  น้อยมะดัน
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  จุลกลาง
7. เด็กหญิงนิภาพร  พวงกลาง
8. เด็กหญิงปวีณา  คนหาญ
9. เด็กหญิงพรไพลิน  พูนศิริ
10. นางสาวรุจจิรา  หมายสอนกลาง
11. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  เหมือนจอหอ
12. เด็กหญิงศรีพลอย  เสียวเสียว
13. เด็กหญิงสุมาลี  หมายไร่กลาง
14. นางสาวหัทยา  หมายปิดกลาง
15. เด็กหญิงเกศกนก  หวังสระกลาง
 
1. นางอาภรณ์  อินธุโสภณ
2. นางสาวเนาวรัตน์  จันทรวิวัฒน์
3. นายบุญสร้าง  อินธุโสภณ
4. นางรานี  เปรี่ยมสูงเนิน
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบ 1. เด็กหญิงชนิกรานต์  วงศ์อินตา
2. เด็กหญิงนภัสสร  เมืองนิล
3. เด็กหญิงนริสา  ขอสินกลาง
4. เด็กหญิงนฤมล  จงรวมกลาง
5. เด็กหญิงปิยธิดา  คงบรรทัด
6. เด็กหญิงปิ่นมุข  ขอหมั่นกลาง
7. เด็กหญิงพรนภัส  ขอนบกลาง
8. เด็กหญิงพิชชาญา  ขอนบกลาง
9. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ธรรมลี
10. เด็กหญิงรมิดา  อัครพรชัย
11. เด็กหญิงรินรดา  เวชพันธ์
12. เด็กหญิงวันวิสา  พิรักษา
13. เด็กหญิงวิภากร  โพธิ์ขาว
14. เด็กหญิงวิลาสินี  บุญชื่น
15. เด็กหญิงเบญจพร  นิ่มกลาง
 
1. นางพัชรินทร์  สีทอง
2. นางสาววิเชียร  บุญกลาง
3. นายวรนาถ  นาสิงห์
4. นางกนกกานต์  ดวงสุนทร
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กชายธนพนธ์    สมภาร
2. เด็กหญิงภารวี   เกตุค้างพลู
 
1. นายรังสิต    มากพูน
2. นางวนิดา   มากพูน
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอหอ 1. เด็กชายณัฐนันท์   เขื่อนโคกสูง
 
1. นางจิราพร  มอมขุนทด
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กหญิงนวิยา  นูนประโคน
 
1. นางเนาวรัตน์  กาญจนะแก้ว
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กหญิงวรัญญา  จงจอหอ
 
1. นางเนาวรัตน์  กาญจนะแก้ว
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงเปมิกา  บุษบุญ
 
1. นายอรรฆพล  โหนทองหลาง
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กชายภควัฒน์  ทองแดง
 
1. นางเสงี่ยม  เผ่ารัตนะ
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) 1. เด็กหญิงกานต์นิธิ  ศรีเคน
 
1. นางคัทรียา  มีฤกษ์สม
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) 1. เด็กชายจตุรวิทย์  วิปสูงเนิน
 
1. นางสาวกิติพร  จิตสุวรรณรักษ์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) 1. เด็กหญิงยลนา  คร่อมกระโทก
 
1. นางสาวกิติพร  จิตสุวรรณรักษ์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำเชิงไกร 1. เด็กหญิงกัลยาณี  แก้วประเสริฐ
2. เด็กหญิงเอมมิกา  พันธ์ทอง
 
1. นางทรงศรี  ไทยประสงค์
2. นายทรงวุฒิ  จันทร์หมื่นไวย
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำเชิงไกร 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  ชินโคกสูง
2. เด็กหญิงเมชิตา   สนิทโกศัย
 
1. นายทรงวุฒิ  จันทร์หมื่นไวย
2. นางทรงศรี  ไทยประสงค์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอหอ 1. เด็กหญิงพรทิพย์  จงจอหอ
2. เด็กหญิงแพรพลอย  วงศ์ใหญ่
 
1. นางจิราพร  มอมขุนทด
2. นางสาวพรพนา  ช่างเกวียน
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม 1. เด็กชายอุดมศักดิ์  พลงาม
 
1. นายสมพงษ์  วัฒนากลาง
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอหอ 1. เด็กหญิงนิชาภา  โชตินิกร
2. เด็กหญิงวิชุดา  ชื่นสังข์
3. เด็กชายแท่นคุณ  อมฤก
 
1. นางสาวพรพนา  ช่างเกวียน
2. นางจิราพร  มอมขุนทด
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายธนพล  หนาแน่น
2. เด็กชายวงศกร  ศิลาโคกกรวด
3. เด็กชายสนธยา  ธรรมสอน
 
1. นายสันติพงษ์  สำราญกลาง
2. นางจันทร์เพ็ญ  พยัคฆพงษ์
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพลจลก 1. เด็กชายปฏิภาน  อินทิกูล
2. เด็กชายอนุชา  คารมกลาง
3. เด็กชายอนุรักษ์  เสาหงษ์
 
1. นางสาวณิชย์ฐกานต์  วงศ์อินตา
2. นางสาวปฤษฎี  จันทร์กลาง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงเกลียวกมล  ทูลสันเทียะ
 
1. นายสุเทพ  กิขุนทด
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงพรนภา  อุทัยดา
 
1. นายสุเทพ  กิขุนทด
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงณิศวรา  ศรีสะอาด
 
1. นายสุเทพ  กิขุนทด
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงเกลียวกมล  ทูลสันเทียะ
 
1. นายสุเทพ  กิขุนทด
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม้า 1. เด็กหญิงศุภานิช  ขออ่อนกลาง
 
1. นายอาคม  ดอนกลาง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กหญิงภัทรศยา  เจริญเรืองวานิชย์
 
1. นางสมลักษณ์  ขจรภพ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กหญิงจินตนา  กกสันเทียะ
 
1. นางสมลักษณ์  ขจรภพ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) 1. เด็กหญิงเรือนขวัญ  ดังกลาง
 
1. นางสาวกิติพร  จิตสุวรรณรักษ์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงพัสน์นันท์  รัตนานนท์เสถึยร
 
1. นายสุเทพ  กิขุนทด
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) 1. เด็กหญิงณาณภัทร  หาญเสนา
 
1. นางกิติพร  จิตสุวรรณรักษ์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กหญิงลานนา  เสือทองปาน
 
1. นางสมลักษณ์  ขจรภพ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนท้าววิทยา 1. เด็กหญิงพรทิพา  สุขสวัสดิ์
 
1. นางปณิธาน  ทุมนาหาด
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กหญิงกฤติมา  ชมภูเวียง
2. เด็กชายกิตธิศักดิ์  ตั้งชาติ
3. เด็กหญิงขวัญข้าว  ณ พิกุล
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  มัดถาปกา
5. เด็กชายธนกฤต  ฮวดยิ่ง
6. เด็กหญิงปรียา  เดสันเทียะ
7. เด็กชายพุฒิพงศ์  ศรีสูงเนิน
8. เด็กหญิงอริสา  เยาวภัทรศิริ
9. เด็กหญิงอรุณรัตน์  ดิ่งกลาง
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  โสภาพินิจ
2. นางจำรัส  เพลากรณ์
3. นายสุทธิศักดิ์  ธีระวิศิษฐชัย
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  แสงทรัพย์
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  ชูศักดิ์
3. เด็กหญิงณิศวรา  ศรีสะอาด
4. เด็กหญิงตุลยา  เสนาะศรีตระกูล
5. เด็กหญิงทอฝัน  ทวนกระโทก
6. เด็กหญิงทักษวดี  อาญาเมือง
7. เด็กหญิงปภาวรินท์  ชาญชนะโสภณ
8. เด็กหญิงพรนภา  อุทัยดา
9. เด็กหญิงพัสน์นันท์  รัตนานนท์เสถึยร
10. เด็กหญิงวริสา  อุทัยดา
11. เด็กหญิงสุธิมา  ภูพิศุทธิ์
12. เด็กหญิงเกลียวกมล  ทูลสันเทียะ
 
1. นายสุเทพ  กิขุนทด
2. นายพัฒนพล  นาคดิลก
3. นางสมคิด  การถาง
4. จ.ส.อ.บุญยสิทธิ์  นิตะยะโส
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) 1. เด็กชายกฤษฎา  แหนกลาง
2. เด็กชายกฤษณพงศ์  ชนากลาง
3. เด็กชายณัฐสิทธิ์  กัญญาคำ
4. เด็กชายนพดล  หวังคุ้มกลาง
5. เด็กชายนัทวัส  ชอบใจ
6. เด็กชายอัฒพล  เผื่อนกลาง
 
1. นายวันวลิต  หนูทอง
2. นางปราณีต  จำปาโพธิ์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนานุเคราะห์ 1. เด็กชายภัทรพล  กองทองนอก
 
1. นางปรางนิธิ  เพชรมนมะดัน
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพลจลก 1. เด็กชายเมธัส  วาดพิมาย
 
1. นางนัฏกร  สกุลกชศรี
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนขวาง 1. เด็กหญิงวรรณพร  เปลกระโทก
 
1. นายวิโรจน์  ชุติมานุตสกุล
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด 1. เด็กหญิงสุภามาส  สมมารถ
 
1. นางสมเวียง  มุ่งอิงกลาง
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 1. เด็กชายกฤศ  มีโพธ์
 
1. นายเสนีย์  ศิริสวัสดิ์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กชายกรรชัย  อาจหาญ
 
1. นางวรรณาวดี  ภักดีณรงค์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงวิชชุดา  โพธิ์เกาะ
 
1. นางสุภาภรณ์  ปัญญาปรุ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพาน 1. เด็กหญิงชลธิชา  มุ่งภู่กลาง
 
1. นางสาววนิดา  แสนศรี
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กชายกษิดิศ  นุชหรั่ง
 
1. นายสมเกียรติ  บูรณพงษ์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กชายธนากร  พูลเสวก
 
1. นางวรรณาวดี  ภักดีณรงค์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กหญิงณัฐนรี  ชัยศักดิ์
 
1. นางชญาภา  ใบพลูทอง
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) 1. เด็กหญิงวรรณพร  แดงใหม่
 
1. นางจิตลัดดา  รัตนบัวชุม
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่ฯ 1. เด็กชายสิรดนัย  แก้วประทุม
 
1. นายเฉลิมพงษ์  เศรษฐจันทร
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 1. เด็กชายพงษ์โชติ  นาสร้อย
 
1. นายสาโรจน์  วรแสน
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1. เด็กหญิงกานต์หทัยชนก  ขอผลกลาง
 
1. นางสาวเปรมกมล  รัตนกลาง
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) 1. เด็กหญิงวรรณพร  แดงใหม่
 
1. นางธิดารัตน์  ตีเมืองสอง
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กชายกฤษนัย  แก่นกระโทก
2. เด็กชายกิตติทัต  สุวรรณดวง
3. เด็กหญิงจิตราภรณ์  สารีวงษ์
4. เด็กชายชณกฤดิ   เปรมปวีณ์
5. เด็กหญิงชลธภรณ์  มะลิใหม่
6. เด็กหญิงณทิตยา  พิศิลป์
7. เด็กหญิงดารณี  ณ อุบล
8. เด็กชายพันธ์วิรา  ศาลางาม
9. เด็กชายพุทธา  ภูเอี่ยมชุ่ม
10. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เกิดจันทร์สว่าง
 
1. นายศรัณย์  ศรีมะเริง
2. นายศิรศิลป์  ศรีมะเริง
3. นายสุทธิศักดิ์  ธีระวิศิษฐชัย
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กชายจิรเมธ  หมอทอง
2. เด็กหญิงชมพูนุช  ดีมา
3. เด็กชายธนกฤต  พลพงษ์
4. เด็กชายธนบดี  ทิพย์ผล
5. เด็กหญิงนลพรรณ  นิลสมนึก
6. เด็กหญิงนิชา  ชัยศรี
7. เด็กหญิงประภาศิริ  ไพบูลย์
8. เด็กชายปรัตถกร  ต้นรังกลาง
9. เด็กชายพลกฤต  จารีย์
10. เด็กหญิงภควดี  แก้วด่านจาก
 
1. นางจำรัส  เพลากรณ์
2. นายพลากร  คะนองมาตย์
3. นางสาวจันทร์จิรา  โสภาพินิจ
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 87.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กหญิงชนกนันท์  ตรงต่อกิจ
2. เด็กหญิงชนัญธิดา  ตรงต่อกิจ
3. เด็กหญิงฐิตาภา  ทรัพย์ฉายแสง
4. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  เครือสูงเนิน
5. เด็กหญิงพรพรรณษา  ศรีพรม
6. เด็กหญิงพรรณปพร  คูณกลาง
7. เด็กหญิงพัชริศา  สาระขันธ์
8. เด็กหญิงภัทรวดี  โยธินศิริรักษ์
9. เด็กหญิงวิภาวัลย์  โชว์สูงเนิน
10. เด็กหญิงสุวิมล  ปรึ่มพุดซา
 
1. นางจำรัส  เพลากรณ์
2. นายพลากร  คะนองมาตย์
3. นางสาวจันทร์จิรา  โสภาพินิจ
4. นางสาวนันทิวาภรณ์  ด่านโคกสูง
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวทะเล 1. เด็กหญิงกรองทอง  ทัดสะวอน
2. เด็กหญิงกัญญานัฐ  จันสูงเนิน
3. เด็กชายจันทกานต์  โฉมสูงเนิน
4. เด็กหญิงญาณิศา  สินปรุ
5. เด็กหญิงนวนันท์  อุ่นสวัสดิ์
6. เด็กหญิงปิยพัชร  โพธิ์ระสะ
7. เด็กหญิงภาณุมาศ  คลองผุย
8. เด็กหญิงสุกัญญา  เนียมหอม
9. เด็กหญิงสุภัทรา  รอดกลาง
10. เด็กหญิงอภิรดา  หงษา
 
1. นางสาวดุจดาว  เกิดโมลี
2. นางพรนภา  มาจาด
3. นางสาวปรีนัฐญา  รากกระโทก
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรร) 1. เด็กชายณัฐพงษ์  พันธ์แจ่ม
2. เด็กชายนนทกานต์  เผื่อกลาง
3. เด็กชายปกรณ์  รักจะบก
4. เด็กชายสมศักดิื  แทนนรินทร์
5. เด็กชายสุริยะ  สุวรรณ์
 
1. นายสมใจ  ผิวสา
2. นางศุภลักษณ์  เยรัมย์
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเพชรสระมโนรา 1. เด็กชายขจรศักดิ์  ทิพขจร
2. เด็กชายคมศักดิ์  ฝีมือสาน
 
1. นายสุจินต์  ดำสะอาด
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กหญิงอชิรญา  งดสันเทียะ
 
1. นางอรทัย  โหมดเจริญ
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 1. เด็กชายคุณานนท์  นาคพรมพะเนา
2. เด็กชายธนันท์กุล  นวลมะเริง
3. เด็กชายธัชทอง  ชื่นปรีชา
4. เด็กชายธีรากร  ไพบูลย์
5. เด็กชายปรัชญา  เตมิยาจล
6. เด็กชายสุทธิเกียรติ  เหมือนเสมียน
 
1. นายณรงค์  แสนเส็ง
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศรีษะช้าง 1. เด็กชายก้องภัค  สะริกำ
2. เด็กหญิงขนิษฐา  ธรรมดี
3. เด็กหญิงชุตินันท์  พันธ์สวัสดิ์
4. เด็กหญิงพรรณทิวา  กลึงพุดซา
5. เด็กชายพลวัฒน์  จันทรโรจน์
6. เด็กชายวสิษุฐพล  จันทรนนท์
 
1. นางอภิญญา  สุริยะศรี
2. นายศุภรักษ์  เครือศรี
3. นางกัญญา  เทือกพุดซา
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะไล 1. เด็กชายกิตติภณ  ชาตยธรรม
2. เด็กชายคมสัน  พูนสวัสดิ์
3. เด็กหญิงพิมผกา  จำปาโพธิ์
4. เด็กชายลิขิต  นาคพิมาย
5. เด็กหญิงวาสนา  แซ่เจ็ง
6. เด็กชายศตวรรษ  แสงแก้วพะเนา
7. เด็กหญิงหทัยกาจญ์  ฝั้นกาศ
8. เด็กชายอนุวัฒน์  ยันมะเริง
9. เด็กหญิงเมริกา  พูนเกิดมะเริง
 
1. นายสเริง  ธรรมพิทักษ์
2. นางจุฑามาศ  ฤทธิ์ทองกุล
3. นางสิริพร  ธรรมพิทักษ์
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ตัดพุดซา
2. เด็กหญิงญาณิศา  ซื่อสัตย์
3. เด็กหญิงอรปรียา  จงจอหอ
 
1. นางจินตนา  ชมจอหอ
2. นางสมสมัย  สำเนากลาง
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงศุภรดา  อรัญวาส
2. เด็กหญิงสุวันนี  ศรีหงษา
3. เด็กหญิงเจนิสา  นุงกระโทก
 
1. นางสาวมรกต  โพธฺ์พะเนาว์
2. นางอรนุช  สุระขุนทด
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงณชมน  สุมิรัตนะ
2. เด็กหญิงพิชญาภัค  ผุดผ่อง
3. เด็กหญิงภัคธีมา  ทรงชัยสงวน
 
1. นางวรรณี  รอดสกุล
2. นางนภัสวรรณ   อุปศรี
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพลจลก 1. เด็กหญิงพรพิรุณ  ข้าวกลาง
2. เด็กหญิงพุทธวรรณ  ธงชัย
3. เด็กหญิงวีนัส  ทะมะรมย์
 
1. นางเสมอจิตร  สง่ากลาง
2. นางสาวกัญธธ์ภรณ์  ชุ่มกลาง
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กชายชยุตม์  ถิ่นโพธิ์
2. เด็กชายนนท์ชัย  วงษ์ระคร
 
1. นายธงชัย  ขำเทศเจริญ
2. นางเนาวรัตน์  กาญจนะแก้ว
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงพรชิตา  ลมสูงเนิน
2. เด็กหญิงอภิสมา  ฉิมปรุ
 
1. นางอรุณวรรณ  ชัยวงษ์
2. นางสาวจีราภร  เหลียวกลาง
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กชายภูวดินทร์  คำแสนแก้ว
2. นายอำนาจ  วงษ์ระคร
 
1. นายธงชัย  ขำเทศเจริญ
2. นางเนาวรัตน์  กาญจนะแก้ว
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กชายพลวัต  แร่จั่น
2. เด็กชายสุรวิทย์  มุ่งดี
 
1. นางสุนันทา  สร้อยสวัสดิ์
2. นายสุจิตร  ชัยวงษ์
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายณัฐนันท์  รวยสันเทียะ
2. เด็กชายสุรวุฒิ  อินทรมณี
 
1. นางอรุณวรรณ  ชัยวงษ์
2. นางจงกล  ทองบุญนาค
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนหม่อน 1. เด็กหญิงพัทธนันท์  ศิรินอก
2. เด็กชายวิสสุตา  จันทรักษา
 
1. นายณัฏฐ์  พฤกษามาลา
2. นางสาวสมฤทัย  ศรีสำโรง
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กชายธีรวุฒิ  ชุ่มพุดซา
2. เด็กชายนริศวร์  ฉิ่งสำโรง
 
1. นายธงชัย  ขำเทศเจริญ
2. นายมนู  ไขขุนทด
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนหม่อน 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  สนิทชัย
2. เด็กหญิงอินทิตา  ศรีไกรเพ็ชร
 
1. นายณัฏฐ์  พฤกษามาลา
2. นายณัฐวัตร  วิบูลย์ศิริศักดิ์
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนหม่อน 1. เด็กชายปัณณธร  บุญญาพิจิตร
2. เด็กชายวิศวกร  วางขุนทด
 
1. นายชัยวัฒน์  ฝาชัยภูมิ
2. นายณัฏฐ์  พฤกษามาลา
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  แทบประสิทธิ์
2. เด็กชายอภิรุณ  เจริญทั้งภัทรสุข
 
1. นายพงษ์ศิริ  เกื้อทาน
 
131 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงจิราภรณ์    เต็มกาวีระ
2. เด็กชายบุญยืน    ในพลกรัง
3. เด็กหญิงสุภากร   ทวีพุดซา
 
1. นายณัญธัญ  รัตนกูล
2. นางนภา  เกี้ยวสันเทียะ
 
132 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กชายธราเทพ  พลเจริญ
2. เด็กชายรัชตะ  ปร่อกระโทก
3. เด็กชายศรัณย์ภัทร  เงินโพธิ์
 
1. นางสุนันทา  สร้อยสวัสดิื
2. นายสุจิตร  ชัยวงษ์
 
133 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนขวาง 1. เด็กหญิงปุณยาพร  แก้วพวง
2. เด็กชายอรรถชัย  วีระกุล
3. เด็กหญิงแสงรุ้ง  นาคราช
 
1. ว่าที่ร้อยตรีรุจิภาส  เหลื่อมสีจันทร์
2. นายประสาท  แนบพิมาย
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาท(สุวรรณราษฎร์ประสิทธิ์) 1. เด็กหญิงปาริชาติ  วัดกลาง
2. เด็กหญิงศิริพร  ไชยรัตน์
3. เด็กหญิงสุพิชชา  เพียกุนา
 
1. นางสาวพรพรรณ  ฤทธิ์ไธสง
2. นางสาวยุพวรรณ  จันทรวิวัฒน์
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) 1. เด็กชายชานนท์  อ่อนคำ
2. เด็กชายญาณพัฒน์  แสนทวีสุข
3. เด็กชายสุขสันต์  เปานิล
 
1. นางพูนสุข  ศรีไชย
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ 1. เด็กหญิงจิรประภา  นาคมะเริง
2. เด็กหญิงมุทิตา  บุบผา
3. เด็กหญิงวรัญญา  คงนาคพะเนา
 
1. นางอนงค์   โลมะรัตน์
2. นางเนตรยา  เกยพุดซา
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ 1. เด็กหญิงปรางฟ้า  ชูยิ้ม
2. เด็กชายภานุ  เพ็ชรพะเนาว์
3. เด็กชายสิงหา  เงินโพธิ์
 
1. นางไพนา  ปลั่งกลาง
2. นางเนตรยา  เกยพุดซา
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7 1. เด็กหญิงนุสรา  ปานานนท์
2. เด็กหญิงพรปวีย์  ปาปะเก
3. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  ถุงพุดซา
4. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  อัมรินทร์
5. เด็กหญิงมิรันตรี  แย้มไสว
6. เด็กหญิงอภิสรา  พึ่งมิตร
 
1. นางฉวีวรรณ  อันทยัน
2. นางวิมลวรรณ  โลหิตยา
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ 1. เด็กหญิงชลธิชา   ชีโพธิ์
2. เด็กหญิงตะวัน   แรมจะบก
3. เด็กหญิงทิพวรรณ์   นวลจันทร์
4. เด็กหญิงธัชนก    จูมเกตุ
5. เด็กหญิงลดารัตน์   เจริญนางรอง
6. เด็กหญิงสุมณฑกาญจ์   รอดกลาง
 
1. นางสุขสมบัติ   มาลัย
2. นางสาวระเบียบ  มณีพินิจ
3. นางสาวชนิษฐา  ชีโพธิ์
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนขวาง 1. เด็กหญิงพรชิตา  เที่ยงธรรม
2. เด็กหญิงพิยดา  หพลรัมย์
3. เด็กหญิงสิริวิมล  วังกะชา
 
1. นางปราณี  โพธินา
2. นางสาวฐิรนันท์  พันธุ์เพ็ง
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพาน 1. เด็กหญิงกนกพร  หมายไร่กลาง
2. เด็กหญิงวิภา  จ่ายก
3. เด็กหญิงเทวิกา  นกกลาง
 
1. นางสาวณภาภรณ์  บุตรไทย
2. นายปรีชา  มีเกาะ
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงกนกอร  แก้วนิยม
2. เด็กหญิงธนวรรณ  สังฆะมงคล
3. เด็กหญิงมัคณีญากรณ์  หวังกรุงกลาง
 
1. นางเจษฎาพร  ภูประเสริฐ
2. นางนวลตา  จันทุมา
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) 1. เด็กหญิงกันนิกา  กิ่งโคกกรวด
2. เด็กชายนตพงษ์  สนหมื่นไวย
3. เด็กหญิงเขมมิกา  สนหมื่นไวย
 
1. จ.ส.อ.ประมวล  ทับทัน
2. นางศุภัสสา  ผากาเกตุ
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงตะโก 1. เด็กหญิงกนิษฐา  คนดี
2. เด็กหญิงชนนิกานต์  เป้าสันเทียะ
3. เด็กหญิงศิริประภา  บุญโต
 
1. นางดวงพร  นามพลกรัง
2. นางเจรจิฬา  โกยชัย
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพาน 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  จันทรวาด
2. เด็กหญิงสุนิษา  แก้วตะพาน
3. เด็กหญิงอรอนงค์  แพนลา
 
1. นางสาวณภาภรณ์  บุตรไทย
2. นางสุวะลี  เจริญสุข
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กหญิงกาญจนาวดี  ริ้วแดง
2. เด็กหญิงฐิติมา  จันทร์ศรี
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  แข่งขัน
 
1. นางเจียมจิต  โพธิ์ทอง
2. นางปริศนา  ขาวหมื่นไวย์
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) 1. เด็กหญิงการะเกด  ท่วมพุดซา
2. เด็กหญิงดวงกมล  คำร้อย
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  บรรจงปรุ
 
1. นางณิชาดา  ศรีบุญวงษ์
2. นางสาวทัศนีย์  รอดพิพัฒน์
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 93.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กหญิงธัญชนก  เจนจิตขจร
2. เด็กหญิงษมาวจี  ศรีสุระ
3. เด็กหญิงอริสราลักษณ์  มามะณีวรรณ์
 
1. นางชญานิษฐ์  ทองเกิด
2. นางปวีณา  โทแหล่ง
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) 1. เด็กหญิงวณิดา  ไชยชนะ
2. เด็กหญิงวนัสนันท์  ยอดคำ
3. เด็กหญิงแกมกาญจน์  อานนจารย์
 
1. นางณิชาดา  ศรีบุญวงษ์
2. นางบัวผัน  คะเนนอก
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอหอ 1. เด็กหญิงพนิดา  โคนาโล
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ชวนะโกมล
3. เด็กหญิงอารียา  รัตนวัน
 
1. นางสวิชญา  เจียมธนานุรักษ์
2. นางวีฎา  ทวรรณกุล
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอหอ 1. เด็กหญิงจรรยารัตน์  มุ่งอ้อมกลาง
2. เด็กหญิงวริศรา  มุ่งดี
3. เด็กหญิงอะริชิ  มุ่งพูนกลาง
 
1. นางสวิชญา  เจียมธนานุรักษ์
2. นางวีฎา  ทวรรณกุล
 
152 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กหญิงชญานุช  จันทร์ทรงกลด
2. เด็กหญิงนันท์ปภัทร   ตันชนะศักดิ์
3. เด็กชายปองคุณ   โชติฉันท์
 
1. นางปวริศา  ศรีธุวานนท์
2. นางวรรณกร  ลาเกิด
 
153 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงปิยะธดา  กลิ่นบัวทอง
2. เด็กหญิงพชรวดี  ส่วางพื้น
3. เด็กหญิงพัทรพิมล  นายโท
 
1. นางนิธินันท์  อนันตศักดิ์ชัย
2. นางนาตยา  อินดี
 
154 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเขาลาด 1. เด็กชายนำโชค  เขมจิรัสย์
 
1. นางสุมาลี  วิศนุนาถนคร
 
155 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบ 1. เด็กหญิงเพ็ญรวี  ไพราม
 
1. นางสาวลัดดา  คงบรรทัด
 
156 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามสามัคคี 1. เด็กหญิงพรชนก  แก้วกุย
 
1. นางดวงตา  มุ่งเขตกลาง
 
157 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กชายชวิศ  รัดกุม
 
1. นางสาวกฤษณา   ชาติดอน
 
158 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเขาลาด 1. เด็กชายมงคล  พิพัฒธ์
 
1. นางสุมาลี  วิศนุนาถนคร
 
159 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงวีนัสนันท์  ถาจอหอ
 
1. นางงามนิตย์  คำกอง
 
160 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม้า 1. เด็กชายวีระกานต์  สากลาง
 
1. นางสาวสุปราณี  จงปลื้มกลาง
 
161 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ (คุรุราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กชายชัยเชษฐ์  เทพรักษา
 
1. นางเรไร  แวววงษ์
 
162 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เพ็งศรี
2. เด็กหญิงนนธญา  ขอจุลกลาง
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ฤทธา
 
1. นางสาวสุพรรวดี  หมั่นพิทักษ์พงศ์
2. นางกรุณาพร  หมั่นพิทักษ์พงศ์
 
163 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กชายอนุกูล  นุงกระโทก
2. เด็กชายเจษฎา  หนูธรรมพะเนา
3. เด็กชายเอกนรินทร์  หม่อมกระโทก
 
1. นางสาวมรกต  โพธิ์พะเนาว์
2. นางเบญจวรรณ์  แก้วมะเริง
 
164 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาคง 1. เด็กหญิงณัชชา  สิงห์ใหม่
2. เด็กชายประสิทธิ์  แก้วมะ
 
1. นางลัดดา  วิจันทึก
 
165 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ดิษฐ์ขุนทด
2. เด็กชายอดิเทพ  ขอรสกลาง
 
1. นางสาววิไรวรรณ  รักด่านกลาง
2. นางสาวพวงศิลป์  เจริญสุข
 
166 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กหญิงนิตยา  จงจอหอ
 
1. นางเนาวรัตน์  กาญจนะแก้ว
 
167 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ. 1. เด็กหญิงเยาวภา  ปลากลาง
 
1. นางสาวสุนิสา  ขอมีกลาง
 
168 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงปนัดดา  จ้องกลาง
 
1. นางฐิตารีย์  นวโลหะกุล
 
169 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม้า 1. เด็กชายธีรภัทร  เจิมปรุ
 
1. นางเสาวนีย์  ชาตะสุวัจนานนท์
 
170 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  กาสีสูงเนิน
 
1. นางสาวจรรยารัตน์  นุ่นกลาง
 
171 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กหญิงยลรดา  จันทร์ตา
 
1. นางเนาวรัตน์  กาญจนะแก้ว
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กชายกันตพงษ์   ธิวงศ์
 
1. นางสาวศิรนันท์  โหลทอง
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กชายวันชัย  สวัสดิ์วงษ์
 
1. นางสาวณิชชารีย์  จันทกล
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กหญิงชิญารัตน์  พุทธิธนะวิทย์
 
1. นางโสภา  จันทฉายา
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กชายพีรพันธ์  มหาวัธนะ
 
1. นางสรวงสุดา  มะลาศรี
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จิตรกลาง
 
1. นางงามนิตย์  คำกอง
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กชายศุภกร   จิตโคกรวด
 
1. นางสาวกฤษณา   ชาติดอน
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) 1. เด็กชายบรรณสรณ์  กิมสมบูรณ์
 
1. นางปรีชาภรณ์  ทบแก่น
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  โรจนสุวรรณ
2. เด็กหญิงขวัญรพี  วงศ์อินทร์
3. เด็กชายชวรัตน์  ลือเดช
4. เด็กชายธนกฤต  คำสัตย์
5. เด็กชายนิรมิต  ปุมพิมาย
6. เด็กชายบัญญพนต์  เฟื่องฟู
7. เด็กหญิงศิรดา  กิ่งโพธิ์
 
1. นางสาวอำไพ  บุญลำพู
2. นางสาวกฤษณา  ชาติดอน
3. นายสิทธิชัย  ทวีสิงห์
 
180 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม้า 1. เด็กหญิงชลธิชา  นักคราช
2. เด็กชายภัทรดนัย  เปล่งสันเทียะ
3. เด็กชายเจษฎา  ไกลค้างพลู
 
1. นางสิรยา  สังขรัตน์
2. นางสาวสุนันท์  จงปลื้มกลาง
 
181 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  หวังข้อกลาง
2. เด็กชายอัครพล  แยกโคกสูง
3. เด็กชายเอกรินทร์  เบอร์ขุนทด
 
1. นายชลอ  ไทยประสงค์
2. นายเอนก  รั้งกลาง
 
182 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพลจลก 1. เด็กชายศิริฉัตร  จงอบกลาง
2. เด็กชายเทพธันวา  ประดุจนาม
3. เด็กชายเอกรินทร์  สิงห์คำ
 
1. นายมนูญ  ทองสุขนอก
2. นางอารีย์  ทองสุขนอก
 
183 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กชายครรชิต  ป้อมโคกสูง
2. เด็กชายธีระพงษ์  ถมโพธิ์
3. เด็กชายอนุชา  เสนาบัว
 
1. นายสายันต์  กลีบจอหอ
2. นางสาวจรรยารัตน์  นุ่นกลาง
 
184 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพลจลก 1. เด็กชายนพกร  ครบกลาง
2. เด็กชายภูริทัศน์  ข้ามกลาง
3. เด็กชายอภินันท์  กรวยสวัสดิ์
 
1. นายมนูญ  ทองสุขนอก
2. นางสาวณิชย์ฐกานต์  วงศ์อินตา
 
185 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงกานติมา  แตงกระโทก
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ศรีชุม
3. เด็กหญิงศรัณพร  นาคพะเนา
 
1. นางฉวีวรรณ  ศิริปรุ
2. นางปภาลักษณ์  พัฒนปฐวีพันธ์
 
186 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงทรัพย์ศินี  ฉายมะเริง
2. เด็กหญิงพรธิชา  แนบสันเทียะ
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ชัยพิบูลย์
 
1. นางฉวีวรรณ  ศิริปรุ
2. นางปภาลักษณ์  พัฒนปฐวีพันธ์
 
187 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กชายชัชนันท์  อินทรีย์
2. เด็กหญิงอภิสรา  ปลั่งกลาง
 
1. นางมยุพัฒน์  พิทยธาราธร
2. นางมยุพัฒน์  พิทยธาราธร
 
188 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงชัชฎาพร  ทองอยู่
2. เด็กหญิงศิขริน  หมอยาดี
 
1. นางมยุพัฒน์  พิทยธาาราธร
2. นางสาวประกายแก้ว  แปรโคกสูง
 
189 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนหวาย 1. เด็กชายสมพงษ์  ฤทธิ์กลาง
2. เด็กชายสิทธิ์ศักดิ์  เย็นกลาง
 
1. นางวิรัญญา  ชั้นกลาง
2. นางสาวเอื้อมพร  โนกลาง
 
190 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์) 1. เด็กชายคมกริช  ชิดโคกสูง
2. เด็กชายนฤเบศร  พูนสวัสดิ์
3. เด็กชายรณชัย  มุละชิวะ
 
1. นายสุเมธี  หมั่นพิทักษ์พงศ์
2. นายเทพดนัย  รุมเสลา
 
191 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กชายชินวัตร  เนื่องกระโทก
2. เด็กหญิงฐิติมา  ศรีจันทร์
3. เด็กชายศุภณัฐ  ถินจะบก
 
1. นางสาวณิชชารีย์  จันทกล
2. นางสาวสุธาทิพย์  มาลัย
 
192 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กชายสุรเทพ  หวลสันเทียะ
 
1. นายเลิศ   ปรุงโพธิ์
 
193 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กชายภัทรพงศ์  ยอดจะโปะ
 
1. นางรัฐพร  พุฒิธนสมบัติ
 
194 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอหอ 1. เด็กชายอวิรุทธิ์   สีคาม
 
1. นางกิศราพร  ทองสีสุข
 
195 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงอรพิม  พาขุนทด
 
1. นายเทิดพงษ์  เชิงชัยภูมิ
 
196 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กชายวรปรัชญ์  ศูนย์กลาง
 
1. นายอรรฆพล  โหนทองหลาง