แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกโรง

      แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  ดังนี้

      แข่งขัน กิจกรรมวิทยาศาสตร์ทุกกิจกรรมและทุกระดับชั้น  ในวันที่  24  กันยายน  2559  ณ โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

      ยกเว้น  กิจกรรมเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน และบินไกล  ระดับมัธยมศึกษา  แข่งขันวันที่  24  กันยายน  2559  ณ บริเวณโดม  โรงเรียนสุขานารี
     
วันอังคาร ที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 10:03 น.