สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สุขานารี 48 8 1 2 57
2 วัดสระแก้ว 46 4 4 5 54
3 อนุบาลนครราชสีมา 42 9 2 1 53
4 เมืองนครราชสีมา 39 8 2 3 49
5 ตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) 29 6 2 10 37
6 บ้านพลจลก 28 5 2 7 35
7 บ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 24 6 1 5 31
8 บ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) 20 4 1 1 25
9 ประชาสามัคคี 17 6 4 7 27
10 บ้านหนองยารักษ์-ลำโพง 16 6 3 6 25
11 ชลประทานสงเคราะห์ 16 6 2 3 24
12 สวนหม่อน 16 5 2 2 23
13 มารีย์วิทยา 15 4 3 5 22
14 บ้านสะพาน 14 6 3 3 23
15 บ้านหนองตาคง 14 5 1 1 20
16 บ้านกระถินหนองเครือชุด 14 1 0 3 15
17 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก 13 6 4 6 23
18 บ้านจอหอ 13 5 1 2 19
19 บ้านหนองไข่น้ำ 13 1 2 4 16
20 บ้านหนองม้า 12 3 0 3 15
21 ตำบลบ้านโพธิ์ 11 2 0 2 13
22 บ้านโคกสูง 11 2 0 0 13
23 บ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์) 11 0 0 2 11
24 ไตรมิตรวิทยา 10 4 0 2 14
25 บ้านบึงตะโก 10 3 1 1 14
26 เทศบาล ๒ (วัดสมอราย) 10 2 2 3 14
27 บ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) 9 2 2 1 13
28 บ้านหลุมข้าว 8 4 3 3 15
29 วัดบ้านด่านคนคบ 8 4 0 5 12
30 บ้านหลักร้อย 8 3 0 2 11
31 สุขานารี 2 (หนองขอน) 8 2 1 2 11
32 บ้านหนองพลวงใหญ่ 8 2 1 0 11
33 บ้านเสลาถั่วแปบ 8 1 2 0 11
34 บ้านดอนขวาง 7 3 1 1 11
35 ดอนท้าววิทยา 7 2 1 2 10
36 เปลาะปลอเมืองที 7 2 1 0 10
37 บ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์) 7 1 2 5 10
38 บ้านดอนกระทิง-ศรีษะช้าง 7 1 0 0 8
39 บ้านปราสาท(สุวรรณราษฎร์ประสิทธิ์) 7 1 0 0 8
40 บ้านโนนมันเทศ 7 0 1 0 8
41 เทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 7 0 0 0 7
42 บ้านพะไล 6 5 2 6 13
43 บ้านเหล่าพิทยาคม 6 5 1 0 12
44 โพธารามพิทยาคม 6 3 1 1 10
45 บ้านหนองสมอประชาพัฒนา 6 2 1 3 9
46 อนุบาลตลาดแค 6 2 0 3 8
47 อ่างห้วยยาง 6 1 1 1 8
48 บ้านโป่งแมลงวัน(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์) 6 0 0 1 6
49 บ้านมาบมะค่า 5 2 1 1 8
50 บ้านกรูดหนองออก 5 2 1 0 8
51 บ้านบึงสาร 5 1 2 1 8
52 บ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์) 5 1 0 1 6
53 บ้านภูเขาลาด 5 1 0 0 6
54 ไตรคามสามัคคี 5 1 0 0 6
55 รวมมิตรวิทยา 5 0 1 2 6
56 กันเกราพิทยาคม 5 0 1 1 6
57 บ้านดอนชมพู 5 0 1 1 6
58 วัดบ้านหนองบัวศาลา 5 0 1 0 6
59 บ้านระกาย 5 0 0 0 5
60 เสนานุเคราะห์ 4 4 0 0 8
61 บ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา) 4 3 1 1 8
62 มารีรักษ์ 4 3 0 0 7
63 บ้านคล้าโนนคราม 4 2 1 2 7
64 บ้านใหม่ (คุรุราษฎร์พัฒนา) 4 2 1 1 7
65 บ้านพุดซา 4 2 1 0 7
66 บ้านหนองพลวง 4 1 2 1 7
67 เทศบาล ๔ (เพาะชำ) 4 1 0 3 5
68 บ้านหนองพลอง 4 1 0 1 5
69 บ้านทับช้าง 4 0 1 6 5
70 บ้านดอนหวาย 4 0 0 1 4
71 สามัคคีรถไฟ 4 0 0 1 4
72 บ้านลำเชิงไกร 4 0 0 0 4
73 สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 4 0 0 0 4
74 บ้านดอนผวา 3 6 0 4 9
75 บ้านบิง 3 2 1 2 6
76 โยธินนุกูล (ทต.หนองไผ่ล้อม) 3 2 1 0 6
77 บ้านหญ้าคา ว.ท.อ. 3 2 0 1 5
78 อัสสัมชัญนครราชสีมา 3 1 1 0 5
79 บ้านมะรุม 3 1 1 0 5
80 บ้านเกรียมโนนสำโรง 3 1 1 0 5
81 บ้านวังม่วง 3 0 0 1 3
82 บ้านกระโดน 3 0 0 0 3
83 ด่านทองหลาง 3 0 0 0 3
84 บ้านหนองเป็ดน้ำ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) 3 0 0 0 3
85 บ้านละลมโพธิ์ 2 3 0 1 5
86 บ้านดงพลอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 579) 2 2 0 1 4
87 บ้านโตนด 2 2 0 1 4
88 บ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา) 2 1 1 2 4
89 ชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่ฯ 2 1 1 0 4
90 วัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7 2 1 0 1 3
91 เทศบาล ๒ (รัฐราษฎร์บำรุง) (ทต.โนนสูง) 2 1 0 1 3
92 บ้านซาด 2 1 0 1 3
93 โคกเพชรสระมโนรา 2 1 0 0 3
94 บ้านไพ 2 1 0 0 3
95 บ้านหนองกระทุ่ม 2 1 0 0 3
96 บ้านหนองโจด 2 1 0 0 3
97 บ้านศรีสุข 2 0 1 2 3
98 บ้านสมมิตรภาพที่93 2 0 1 1 3
99 บ้านไพล(ไตรมิตรสามัคคี) 2 0 0 0 2
100 บ้านหนองแจง 1 3 0 0 4
101 ยองแยง 1 2 0 1 3
102 บ้านต่างตา 1 1 0 1 2
103 เคหะประชาสามัคคี 1 1 0 1 2
104 เทศบาล ๕ (วัดป่าจิตตสามัคคี) 1 1 0 1 2
105 บ้านยางน้อยหัวสิบ 1 1 0 0 2
106 อุบลรัตน์นครราชสีมา 1 1 0 0 2
107 ชุมชนบ้านเพชร 1 1 0 0 2
108 บ้านหนองนา 1 0 1 1 2
109 บ้านกล้วยจอหอ 1 0 1 0 2
110 บ้านคนชุม 1 0 1 0 2
111 บ้านทุ่งกระโดน 1 0 0 2 1
112 บ้านลองตอง 1 0 0 2 1
113 บ้านหัวทะเล 1 0 0 1 1
114 วัดสว่างอารมณ์ 1 0 0 1 1
115 บ้านหมื่นไวย 1 0 0 1 1
116 บ้านด่านเกวียน 1 0 0 1 1
117 บ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรร) 1 0 0 0 1
118 บ้านบึงทับช้าง 1 0 0 0 1
119 เทศบาลตำบลหัวทะเล (ทต.หัวทะเล) 1 0 0 0 1
120 บ้านหนองระเวียง 1 0 0 0 1
121 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์3 1 0 0 0 1
122 บ้านขามเฒ่า 1 0 0 0 1
123 บ้านคอนน้อย 1 0 0 0 1
124 บ้านคอหงษ์ 1 0 0 0 1
125 บ้านมะค่า 1 0 0 0 1
126 บ้านหนองปรู 1 0 0 0 1
127 บ้านโกรกเดือนห้า 1 0 0 0 1
128 วัดทุ่งสว่าง 1 0 0 0 1
129 อนุบาลบ้านผู้การ 1 0 0 0 1
130 เทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร) 1 0 0 0 1
131 บ้านพะเนา 0 3 0 0 3
132 บ้านสีมุม (ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์) 0 1 1 5 2
133 บึงสาลี 0 1 0 3 1
134 อ่างหนองแหนประชาสามัคคี 0 1 0 2 1
135 บ้านดอนม่วง 0 1 0 1 1
136 บ้านหนองรังกา 0 1 0 1 1
137 บ้านธารปราสาท 0 1 0 0 1
138 บึงพญาปราบ 0 1 0 0 1
139 บ้านถนนถั่ว 0 1 0 0 1
140 บ้านหนองจำปา 0 1 0 0 1
141 บ้านเมืองที 0 1 0 0 1
142 โคราชวิทยา 0 1 0 0 1
143 บ้านหนองอ้อ 0 0 1 1 1
144 ทหารอากาศบำรุง 0 0 1 0 1
145 บ้านขามชั่งโค 0 0 0 1 0
146 บ้านหญ้าคาใต้ 0 0 0 1 0
147 บ้านหนองตะไก้ 0 0 0 1 0
148 เทศบาล ๓ (รัฐราษฎร์พัฒนา) (ทต.โนนสูง) 0 0 0 1 0
149 เทศบาล ๑ (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) (ทต.โนนสูง) 0 0 0 0 0
รวม 872 246 94 198 1,212