หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-nma1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวยุภาวดี วงษ์การค้าครู โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางประณีต สมหมายครู โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำกรรมการ
3. นางจีรวรรณ บัวแสงครู โรงเรียนบ้านต่างตากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางจินตนา ช่วยพันธ์ครู โรงเรียนบ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางมลิวรรณ บาลโพธิ์ครู โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางสาวปิยกาณฑ์ ปลิงกระโทกครู โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำกรรมการ
4. นางสาวมนทิรา ภักดีณรงค์ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ รุจิระวิจักขณ์ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี พิลาคำครู โรงเรียนโยธินนุกูลกรรมการ
3. นางปิยะรัตน์ สมุทรศรครู โรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
4. นางสาวยุพาพร นามการครู โรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางวันเพ็ญ ใจเอื้อครู โรงเรียนบ้านหลุมข้าวประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ การเรียนครู โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิงกรรมการ
3. นางทิพวรรณ พัชรวาสนันท์ครู โรงเรียนเคหะประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางภรณ์ทิพย์ ปลั่งกลางครู โรงเรียนบ้านปราสาทประธานกรรมการ
2. นางราตรี ประเสริฐไทยครู โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางสาวอุไร สนพะเนาว์ครู โรงเรียนบ้านหนองโจดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางนงนภัส นาทองลายครู โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊กประธานกรรมการ
2. นางศิริญา ธงภักดิ์ครู โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางพูนเกษม ตั้งพงษ์ครู โรงเรียนบ้านพลกรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางสาวมรกต โพธิ์พะเนาว์ครู โรงเรียนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางพัสกร ฐาปนีย์นันท์ครู โรงเรียนบ้านมาบมะค่ากรรมการ
3. นางราตรี ประเสริฐไทยครู โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดราษฎร์บำรุง)กรรมการ
4. นางสาวมนทิรา ภักดีณรงค์ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ แจ่มเดชะศักดิ์ครู โรงเรียนวัดสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางสอิ้ง สวามีชัยครู โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางวาสนา ขัติยะครู โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย)กรรมการ
4. นางกอบแก้ว หมอยาครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางไพฑรูย์ เม้าสง่าครู โรงเรียนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสุวารี เจียนโพธิ์ครู โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐสามัคคี)กรรมการ
3. นางสาวประณีต วิชาภรณ์ครู โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางวารุณี ธรรมะครู โรงเรียนสวนหม่อนประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ สิริพงศ์วิฬุห์ครู โรงเรียนบ้านด่านทองหลางกรรมการ
3. นางอังสะนา ยิ่งวงษ์ครู โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย)กรรมการ
4. นางสาวสุทธาพร หาญสูงเนินครู โรงเรียนบ้านหัวทะเลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางทองเพชร ฤทธิ์เวโรจน์ครู โรงเรียนสุขานารีประธานกรรมการ
2. นางพรรณี หมั่นพิทักษ์พงศ์ ครู โรงเรียนบ้านมะค่า (คงฤทธิ์บัวสุวรรณฯ)กรรมการ
3. นางวิภา รักกลางครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางเพ็ญแข งามสง่าครู โรงเรียอนุบาลตลาดแคประธานกรรมการ
2. นางสิริพร ธรรมพิทักษ์ครู โรงเรียนบ้านพะไลกรรมการ
3. นางสาวณิชชา เงียวชัยภูมิครู โรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นายสุภาพ ศรีทุมมาครู โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางสุรีรัตน์ จงกลางครู โรงเรียนบ้านดอนชมพู (สังฆประชานุเคราะห์)กรรมการ
3. นางกรรณิการ์ กายขุนทดครู โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นายสุภาพ ศรีทุมมาครู โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางจิตราภรณ์ พงษ์มาลีครู โรงเรียนบ้านดอนชมพู (สังฆประชานุเคราะห์)กรรมการ
3. นางกรรณิการ์ กายขุนทดครู โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางสาวมนทิรา ภักดีณรงค์ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางชะอ้อน นาคใหม่ครู โรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางกรกนิษฐ์ อุบลครู โรงเรียนสวนหม่อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางสมเวียง มุ่งอิงกลางครู โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุดประธานกรรมการ
2. นางสาวประภาภรณ์ ยะวงษาครู โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล)กรรมการ
3. นางดาราทิพย์ บุรีมาศครู โรงเรียนบ้านบึงสารกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายเสน่ห์ หมายจากกลางศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 1 ประธานกรรมการ
2. นายสุชล แก้วพรหมศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 1กรรมการ
3. นางวันทนา เหิดขุนทดครู โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์ - ลำโพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายเสน่ห์ หมายจากกลางศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 1 ประธานกรรมการ
2. นางภัสนันท์ พฤกษชาติครู โรงเรียนมารีย์วิทยากรรมการ
3. นางสาวรุ่งอรุณ บุญเขื่องครู โรงเรียนดอนท้าววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเสน่ห์ หมายจากกลางศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 1 ประธานกรรมการ
2. นายสุชล แก้วพรหมศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 1กรรมการ
3. นางสาววิมลรัตน์ พันธ์ผลครู โรงเรียนโพธารามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางนันทธินานันท์ โรจนันท์ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 7ประธานกรรมการ
2. นายเดชะ คิดก่อนทำครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางสาวพชรมน จันทราครู โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาววันทิตา ทะลาสีศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 31ประธานกรรมการ
2. นางนภัสวรรณ อุปศรีครู โรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางวรลักษณ์ เทียนศรีครู โรงเรียนเคหะประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางนันทธินานันท์ โรจนันท์ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 7ประธานกรรมการ
2. นายเดชะ คิดก่อนทำครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางสาวพชรมน จันทราครู โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางสาววันทิตา ทะลาสีศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 31ประธานกรรมการ
2. นางนภัสวรรณ อุปศรีครู โรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางวรลักษณ์ เทียนศรีครู โรงเรียนเคหะประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสาวพิมพ์รติ พูนพัฒนสกุลครู โรงเรียนสุรนารีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุภาพ สังทองแก้วครู โรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
3. นายวิเชษฐ ขอกลาง ครู โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคมกรรมการ
4. นางรุศดา นกจันทึกครู โรงเรียนมารีย์วิทยากรรมการ
5. นางจักจั่น ก่ายโนนสูงครู โรงเรียนบ้านหลุมข้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวพิมพ์รติ พูนพัฒนสกุลครู โรงเรียนสุรนารีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนุชศิริ นาคณรงค์ครู โรงเรียนวัดทุ่งสว่างกรรมการ
3. นายไชยา เนาว์ประเสริฐครู โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์ - ลำโพงกรรมการ
4. นายเจริญ ทาสันเทียะครู โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา)กรรมการ
5. นายธนรรณพ สุขสบายครู โรงเรียนบ้านพะไลกรรมการ
6. นางปุญชรัสมิ์ คำนุชครู โรงเรียนสุขานารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางยุวดี หงษ์อินทร์ครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา ทองมีครู โรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางจุฑาภรณ์ พงศ์ศรีครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมากรรมการ
4. นางสาวภาวันสินี ต่ายแสงครู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวเปรมฤดี บุญญานุสนธิ์ครู โรงเรียนบ้านดอนผวากรรมการ
6. นางดวงพร กระแสโสม ครู โรงเรียนบ้านสีมุม (ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)กรรมการ
7. นางภัทรฤทัย บุณรงค์ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ประชาสรรค์)กรรมการ
8. นางสาวราชนก บรรหารครู โรงเรียนบ้านหลักร้อยกรรมการ
9. นางปิยะธิดา ศรีรักษาครู โรงเรียนมารีย์วิทยากรรมการ
10. นายศตวรรษ ครองนามขามครู โรงเรียนมารีย์รักษ์กรรมการ
11. นางพิกุล เทพทะเลครู โรงเรียนบ้านพะไลกรรมการ
12. นายสุริยน เทพธรณีครู โรงเรียนสุขานารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางปุณยวีย์ สินธุวงศานนท์ครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางชูศรี เกลี้ยกลางครู โรงเรียนบ้านโนนมะกอกกรรมการ
3. นางเอื้อมพร ยุทธวีระวงศ์ครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการ
4. นางสาวอุดม รักมงคลตระกูลครู โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบกรรมการ
5. นางสาวจิราพร พร้อมสันเทียะครู โรงเรียนบ้านหลักร้อยกรรมการ
6. นางวันเพ็ญ หมั่นกลางครู โรงเรียนบ้านคอหงษ์กรรมการ
7. นายภาคภูมิ สุคนธพงศ์ครู โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี)กรรมการ
8. นางจิระประภา นาใจรีบครู โรงเรียนสุขานารีกรรมการ
9. นางโยสิตา ดวงงามครู โรงเรียนมารีย์วิทยากรรมการ
10. นายชุมพร เทียนศรีครู โรงเรียนเคหะประชาสามัคคีกรรมการ
11. นางสาวกัญญาวีย์ นาคพิมายครู โรงเรียนมารีย์รักษ์กรรมการ
12. นางสาวสิรินาฏ ขักขวนดีครู โรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางกิศราพร ทองสีสุกครู โรงเรียนบ้านจอหอประธานกรรมการ
2. นางโสภาวรรณ คุปติศิริรัตน์ครู โรงเรียนบ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา)กรรมการ
3. นางพชรนิดา แผนวิชิตครู โรงเรียนสวนหม่อนกรรมการ
4. นายนิตพิมล หาญชนะครู โรงเรียนบ้านดอนผวากรรมการ
5. นางชนานาถ จิระธนากุลครู โรงเรียนบ้านสีมุม (ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)กรรมการ
6. นางสาวลำยอง ปุ๊กมะเริงครู โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊กกรรมการ
7. นางสาวมณีวรรณ รานอกครู โรงเรียนบ้านเปราะหอมพัฒนากรรมการ
8. นางเอื้อมพร โนกลางครู โรงเรียนบ้านดอนหวาย (สิงห์คุรุประชาสรรค์)กรรมการ
9. นายศุภสิทธิ์ เชยสกลครู โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำกรรมการ
10. นางสาววนิดา แสนศรีครู โรงเรียนบ้านสะพานกรรมการ
11. นางสาวจันทร์ตรี พาระพันธ์ครู โรงเรียนโยธินนุกูลกรรมการ
12. นางสาวสุคนธรัตน์ ชำนาญนาคครู โรงเรียนกันเกราพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางรัชนีวรรณ จันวงษาผอ.โรงเรียนบ้านพลสงครามประธานกรรมการ
2. นายประพันธ์ศักดิ์ โชติกลางครู โรงเรียนบ้านมะรุมกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี อ่วมวงษ์ครู โรงเรียนอนุบาลตลาดแคกรรมการ
4. นางสุธรรมา สัตกุลครู โรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7กรรมการ
5. นางสาวภัทรภร ไชยมงคลครู โรงเรียนสุขานารีกรรมการ
6. นางสาวชุติกาญจน์ โคตรภักดีครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการ
7. นางอุทัยวรรณ ศรีนาดีครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมากรรมการ
8. นางสาวสุรีพร วงษ์ไชยแย้มครู โรงเรียนบ้านหนองอ้อกรรมการ
9. นางสาวจุฑารัตน์ พลอยกลางครู โรงเรียนบ้านศรีสุข(คุรุราษฏร์สามัคคี)กรรมการ
10. นางสาวเสาวรัตน์ ภูมิโคกรักษ์ครู โรงเรียนบ้านดอนชมพูกรรมการ
11. นางสาวรณิดา คำพิทักษ์ครู โรงเรียนสวนหม่อนกรรมการ
12. นางพิมผกา ดาผาครู โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางบัญญัติ แดนจอหอครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ประชาสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางละออ แสนสุขครู โรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวเกียรติสุดา ตันสิริครู โรงเรียนบ้านพลกรังกรรมการ
4. นางสมร ชาติวีรัตนไตรครู โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบกรรมการ
5. นางสาวเนาวรัตน์ จันทรวิวัฒน์ครู โรงเรียนบ้านสะพานกรรมการ
6. นายชาญชลม์ อินทรผกาวงศ์ครู โรงเรียนบ้านสีมุม (ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)กรรมการ
7. นางศณิตตา โกกลางดอนครู โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี)กรรมการ
8. นางสาวจรูญลักษณ์ แซ่ตังครู โรงเรียนบ้านหนองพลวงใหญ่กรรมการ
9. นางมนัญญา อินทร์นอกครู โรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำ (สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางมุกดาภรณ์ พนาสรรค์ครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาวกนก พร้อมพิพัฒนพรครู โรงเรียนบ้านหนองนากรรมการ
3. นางสาวประทุมรัตน์ ธีระบุญชัยกุลครู โรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
4. นางบุญเรือง วารายานนท์ครู โรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ เดี่ยวกลางครู โรงเรียนบ้านด่านทองหลางกรรมการ
6. นางสาวนิภาวรรณ รัตนกูลครู โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางยิ่งกมล กลั่นโคกสูงครู โรงเรียนบ้านจอหอประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งอรุณ ชายกลางครู โรงเรียนบ้านหลุมข้าวกรรมการ
3. นางนิดา รักษ์สุจริตครู โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์ - ลำโพงกรรมการ
4. นางถนอมจิตร โชติกลางครู โรงเรียนดอนท้าววิทยากรรมการ
5. นางวิรัญญา ชั้นกลางครู โรงเรียนบ้านดอนหวาย (สิงห์คุรุประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางเจียรพรรณ วิชาเทพครู โรงเรียนสามัคคีรถไฟประธานกรรมการ
2. นางสาวภาวินี รวมใหม่ครู โรงเรียนอ่างหนองแหนประชาสามัคคีกรรมการ
3. นายนิรันธ์ หงษาวรรณครู โรงเรียนบ้านขามชั่งโคกรรมการ
4. นางธัญลักษณ์ เกวขุนทดครู โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย)กรรมการ
5. นางอนงค์ หาญชนะครู โรงเรียนบ้านดอนผวากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสมมุ่ง สมพลกรังครู โรงเรียนบ้านสีมุม (ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางแฉล้ม พิเชฐพงศ์ทวีครู โรงเรียนโพธารามพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเบญจมาพร พิมพ์ทองหลางครู โรงเรียนบ้านด่านทองหลางกรรมการ
4. นางสาวอุษา พิพิธนากุลครู โรงเรียนบ้านบิง(สุประชาจูงกลางนุสสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางอัญชนา มณีเนตรครู โรงเรียนสุขานารีประธานกรรมการ
2. นางสำรวม ต่างกลางครู โรงเรียนบ้านมะรุมกรรมการ
3. นางนิตยา อามาตย์ครู โรงเรียนอ่างห้วยยางกรรมการ
4. นางสาวณปภัช วาดโคกสูงครู โรงเรียนบ้านจันอัดกรรมการ
5. นางสายสวาท วิชัยอินทรชาติครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการ
6. นางวิไลรัตน์ นาควิเชียรครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมากรรมการ
7. นางสาวศันสนีย์ วิเศษพูนครู โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางเพชราภรณ์ อาจศิริครู โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊กประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา สาอุตม์พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านบิง (สุประชาจูงกลางนุสสรณ์)กรรมการ
3. นายชาติชาย โชติกลางครู โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัฐชลีพร จิรสินสุเมธาครู โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำกรรมการ
5. นางสาวเจมิกา อัครเศรษฐนนท์ครู โรงเรียนบ้านภูเขาลาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายสายันต์ กลีบจอหอครู โรงเรียนบ้านโคกสูงประธานกรรมการ
2. นางสุวิไร หอมลมัยครู โรงเรียนบ้านจอหอกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงดวงจันทร์ สายตาครู โรงเรียนบ้านลองตองกรรมการ
4. นางปฐมพร ศรีธรครู โรงเรียนบ้านมะค่า(คงฤทธิ์บัวสุวรรณอนุสรณ์)กรรมการ
5. นางศุภรดา จิรุตถ์วรธัญญ์ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรร)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุวิไร หอมลมัยครู โรงเรียนบ้านจอหอกรรมการ
2. นางสมศักดิ์ เดี่ยวกลางครู โรงเรียนบ้านด่านทองหลางกรรมการ
3. นางพรทิวา ศรีธรครู โรงเรียนบ้านมะค่า (คงฤทธิ์บัวสุวรรณฯ)กรรมการ
4. นางอุษา พิพิธนากุลครู โรงเรียนบ้านบิง (สุประชาจูงกลางนุสสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายวราวุฒิ แท่นแก้วครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายสามารถ กิ่งกุ่มกลางครู โรงเรียนบ้านกะเพรากรรมการ
3. นายอำนวย ขอสวยกลางครู โรงเรียนบ้านขามเฒ่ากรรมการ
4. นายสาคร ไกรกลางครู โรงเรียนบ้านศรีสุข (คุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
5. นางสัมฤทธิ์ ผางสระน้อยครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม (พยัคฆเดชบำเพ็ญ)กรรมการ
6. นายพุทธา สมสันเทียะครู โรงเรียนบ้านสีมุม (ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)กรรมการ
7. นายณรงค์ศักดิ์ เปรมกมลครู โรงเรียนบ้านหัวทะเลกรรมการ
8. นายอำพร ฉัตรชูเกียรติกุลครู โรงเรียนสุขานารีกรรมการ
9. นางภัทรชินันท์ ลื่นโพธิ์กลางครู โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)กรรมการ
10. นางสาววิไล ชลไชยะครู โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊กกรรมการ
11. นายสมศักดิ์ สุขกำเนิดชมรมนักบินน้อย จ.นครราชสีมากรรมการ
12. นางพรพิมล จ้อยอินทร์ครู โรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายวราวุฒิ แท่นแก้วครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายสามารถ กิ่งกุ่มกลาง ครู โรงเรียนบ้านกะเพรากรรมการ
3. นายอำนวย ขอสวยกลางครู โรงเรียนบ้านขามเฒ่ากรรมการ
4. นายสาคร ไกรกลางครู โรงเรียนบ้านศรีสุข (คุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
5. นางสัมฤทธิ์ ผางสระน้อยครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม (พยัคฆเดชบำเพ็ญ)กรรมการ
6. นายพุทธา สมสันเทียะครู โรงเรียนบ้านสีมุม (ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)กรรมการ
7. นายณรงค์ศักดิ์ เปรมกมล ครู โรงเรียนบ้านหัวทะเลกรรมการ
8. นางอำพร ฉัตรชูเกียรติกุลครู โรงเรียนสุขานารีกรรมการ
9. นางภัทรชินันท์ ลื่นโพธิ์กลางครู โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)กรรมการ
10. นางสาววิไล ชลไชยะครู โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊กกรรมการ
11. นายสมศักดิ์ สุขกำเนิดชมรมนักบินน้อย จ.นครราชสีมากรรมการ
12. นางสาวพรพิมล จ้อยอินทร์ครู โรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายวราวุฒิ แท่นแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายสามารถ กิ่งกุ่มกลาง ครู โรงเรียนบ้านกะเพรากรรมการ
3. นายอำนวย ขอสวยกลางครู โรงเรียนบ้านขามเฒ่ากรรมการ
4. นายสาคร ไกรกลางครู โรงเรียนบ้านศรีสุข (คุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
5. นางสัมฤทธิ์ ผางสระน้อย ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม (พยัคฆเดชบำเพ็ญ)กรรมการ
6. นายพุทธา สมสันเทียะครู โรงเรียนบ้านสีมุม (ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)กรรมการ
7. นายณรงค์ศักดิ์ เปรมกมลครู โรงเรียนบ้านหัวทะเลกรรมการ
8. นายอำพร ฉัตรชูเกียรติกุลครู โรงเรียนสุขานารีกรรมการ
9. นางภัทรชินันท์ ลื่นโพธิ์กลางครู โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)กรรมการ
10. นางสาววิไล ชลไชยะครู โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊กกรรมการ
11. นายสมศักดิ์ สุขกำเนิดชมรมนักบินน้อย จ.นครราชสีมากรรมการ
12. นางสาวพรพิมล จ้อยอินทร์ครู โรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสมดุลย์ นิมิตรเกาะครู โรงเรียนบ้านทับช้างประธานกรรมการ
2. นางพัฒนาภรณ์ ปลั่งกลาง ครู โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบกรรมการ
3. นายเฉลิม อาจหาญครู โรงเรียนบ้านต่างตากรรมการ
4. นายศิริพงษ์ มณีสว่างครู โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)กรรมการ
5. นางวิวรรณทอง ผิวทนครู โรงเรียนโยธินนุกูลกรรมการ
6. นางเจริญศรี กันยุบลครู โรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
7. นายธนะชัย มากพูนครู โรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสมดุลย์ นิมิตรเกาะครู โรงเรียนบ้านทับช้างประธานกรรมการ
2. นางพัฒนาภรณ์ ปลั่งกลาง ครู โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบกรรมการ
3. นายเฉลิม อาจหาญครู โรงเรียนบ้านต่างตากรรมการ
4. นายศิริพงษ์ มณีสว่างครู โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)กรรมการ
5. นางวิวรรณทอง ผิวทนครู โรงเรียนโยธินนุกูลกรรมการ
6. นางเจริญศรี กันยุบลโรงเรียนกรรมการ
7. นายธนะชัย มากพูนครู โรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายทินกร แพเกาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมื่นไวย ประธานกรรมการ
2. นางชนัญช์ภรณ์ อินทรักษา จันทุมครู โรงเรียนสุขานารีกรรมการ
3. นางพจนา ศรีเจริญครู โรงเรียนทหารอากาศบำรุงกรรมการ
4. นางลำเพย ชาติผดุง ครู โรงเรียนบ้านมะรุมกรรมการ
5. นางจีรพรรณ พระสุพรรณ์ครู โรงเรียนบ้านโกรกเดือนห้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายฐปนนท์ ทองเกิดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรูประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยา คิดก่อนทำครู โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบกรรมการ
3. นางปภาดา อุทัยไชยพงศ์ครู โรงเรียนสุขานารีกรรมการ
4. นางพรรณี ศรีพันธุ์ครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการ
5. นางวิลัยรัตน์ ชาติชูพงศ์ครู โรงเรียนสวนหม่อนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายแดง รุ่งชัยวัฒนกุลผู้อำนวยการโรงเรียนโคกเพชรสระมโนราประธานกรรมการ
2. นางนงนุช ใจคุณครู โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบกรรมการ
3. นายธีรภัทร มากทองหลางครู โรงเรียนบ้านเปลาะปลอเมืองทีกรรมการ
4. นางทิพยวรรณ บรรจงปรุครู โรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสิทธิชัย เผยฤทัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนผวาประธานกรรมการ
2. นางธัญพร กาศขุนทดครู โรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำกรรมการ
3. นายยงยุทธ ฤกษ์อร่ามครู โรงเรียนสุขานารีกรรมการ
4. นางปลื้มจิต เผื่อนงูเหลือมครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมากรรมการ
5. นายสมจิตร์ เหมภูมิครู โรงเรียนวัดบ้านพลจลกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายบำรุง โลหะการกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโตนดประธานกรรมการ
2. นางสาวจีรวัฒน์ ราวกลาง ครู โรงเรียนบ้านดอนหวาย (สิงห์คุรุประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ เฉลิมพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านบิง (สุประชาจูงกลางนุสสรณ์)กรรมการ
4. นางภัสราวรรณ ธนัตทัพพ์มงคล ครู โรงเรียนสุขานารีกรรมการ
5. นายพิทยา ตรีพงษ์ ครู โรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ สุขจิตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม้าประธานกรรมการ
2. นางสุวคนธ์ กิตติวัจนสกุลครู โรงเรียนบ้านหลักร้อยกรรมการ
3. นางวราภรณ์ กุญชู ครู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์กรรมการ
4. นางธัญพร กาศขุนทด ครู โรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำ (สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายวิเชียร ชาติผดุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลจลกประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา ชิ้นสุวรรณครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการ
3. นางศิริกานต์ ขันธอารี ครู โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)กรรมการ
4. นางมะลิ บำเพ็ญชอบครู โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน)กรรมการ
5. นางสาวอุบล พรมมี ครู โรงเรียนบ้านพลกรัง (เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร ชาติผดุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลจลกประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา ชิ้นสุวรรณครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการ
3. นางศิริกานต์ ขันธอารี ครู โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)กรรมการ
4. นางมะลิ บำเพ็ญชอบครู โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน)กรรมการ
5. นางสาวอุบล พรมมี ครู โรงเรียนบ้านพลกรัง (เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายวิรัช คุ้มกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ ประธานกรรมการ
2. นางภัทรวดี ฟองคำ ครู โรงเรียนสุขานารีกรรมการ
3. นายธานี สำเร็จศิลป์ครู โรงเรียนบ้านระกายกรรมการ
4. นางปารณีย์ ปานแก้วครู โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)กรรมการ
5. นายธีรภัทร มากทองหลาง ครู โรงเรียนบ้านซาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายวิรัช คุ้มกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ ประธานกรรมการ
2. นางภัทรวดี ฟองคำ ครู โรงเรียนสุขานารีกรรมการ
3. นายธานี สำเร็จศิลป์ ครู โรงเรียนบ้านระกายกรรมการ
4. นางปารณีย์ ปานแก้วครู โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)กรรมการ
5. นายธีรภัทร มากทองหลางครู โรงเรียนบ้านซาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสุพิชญ์ พรอยู่ศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองระเวียง ประธานกรรมการ
2. นายทวนทอง ใหม่พรหมมาครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมากรรมการ
3. นางวารุณี โกสุมครู โรงเรียนบ้านหลุมข้าวกรรมการ
4. นางดรุณวรรณ เนตรสุวรรณครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการ
5. นายพงศ์พันธุ์ ผลไม้ครู โรงเรียนบ้านหนองพลวงใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสมใจ ผิวสา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรร)ประธานกรรมการ
2. นางกรกนก สิงแสนยาพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านพะไลกรรมการ
3. นางพรรณชพัชร์ เจริญวรรณกูล ครู โรงเรียนสุขานารีกรรมการ
4. นางนิตยา จงหมื่นไวย์ครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการ
5. นางทรงพร เสาแก้วครู โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายเอกฉันท์ โชติฉันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้มมิตรภาพที่ 93ประธานกรรมการ
2. นางฉัตรฤดี นนทวิรัตน์ครู โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)กรรมการ
3. นางจิดาภา อมรไชยครู โรงเรียนบ้านคอนน้อยกรรมการ
4. นายมานพ ชมกลางครู โรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
5. นางสาวบุญช่วย มนต์ชาตรี ครู โรงเรียนบ้านมะค่า (คงฤทธิ์บัวสุวรรณฯ)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางรัชนีกร อรุณรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) ประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ ขำดีนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ สพป.นครราชสีมา เขต 1กรรมการ
3. นางวัชรางกูร เชื่อมกลางครู โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี)กรรมการ
4. นางนันทวัน บ่อพิมายครู โรงเรียนบ้านหนองอ้อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางพรทิพย์ ไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา ประธานกรรมการ
2. นางสาวภัคพิสุทธิ์ คลังกูลผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ
3. นางบังอร ช่างแก้วครู โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุดกรรมการ
4. นางสาวฉวีวรรณ แปวกระโทกนักวิชาการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวอุทัยวรรณ ชิดสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7ประธานกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ งามโคกสูงนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการกรรมการ
3. นางอุบลกาญจน์ กระเช่าทอง ครู โรงเรียนอ่างห้วยยางกรรมการ
4. นายอนุวัฒิ ศรีสระน้อย ครู โรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
5. นางจิระภาพร เหิมหาญครู โรงเรียนบ้านดอนชมพู (สังฆประชานุเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. พระเสกสรรค์ กิตติวัณโณวัดลองตองประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชัย สมพิมายครู โรงเรียนบ้านธารปราสาทกรรมการ
3. นายบัญชัย สอนตะวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกไผ่ - ขนายกรรมการ
4. นางวัลลภา แผลงศรครู โรงเรียนบ้านบึงสารกรรมการ
5. นางสาวศิวพร คงแก้วครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ชัย สมพิมายครู โรงเรียนบ้านธารปราสาทกรรมการ
2. นายบัญชัย สอนตะวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกไผ่ - ขนายกรรมการ
3. นางวัลลภา แผลงศรครู โรงเรียนบ้านบึงสารกรรมการ
4. พระเสกสรรค์ กิตติวัณโณวัดลองตองกรรมการ
5. นางสาวศิวพร คงแก้วครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายรังสิต มากพูนครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.สมพงษ์ บำรุงจิตต์ครู โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊กกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ กู้พิมายครู โรงเรียนบ้านหนองสมอประชาพัฒนากรรมการ
4. นายมานพ ชมกลางครู โรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
5. นายจตุรงค์ ชำนาญชาติครู โรงเรียนสุขานารีกรรมการ
6. นายอุดร งามสว่างครู โรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำ (สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)กรรมการ
7. นายศักดิ์สิทธิ์ อิ่มสันเทียะครู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์กรรมการ
8. นายบัณฑิต ฉัตรจอหอครู โรงเรียนดอนท้าววิทยากรรมการ
9. นายสุพจน์ พานสุวรรณครู โรงเรียนบ้านหลุมข้าวกรรมการ
10. นายสุธีระ ฤทธิเดชครู โรงเรียนบ้านหนองพลองกรรมการ
11. นายมนูญ ทองสุขนอกครู โรงเรียนบ้านพลจลกกรรมการ
12. นายเผด็จ มุสิกะสารครู โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายรังสิต มากพูนครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.สมพงษ์ บำรุงจิตต์ครู โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊กกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ กู้พิมายครู โรงเรียนบ้านหนองสมอประชาพัฒนากรรมการ
4. นายชาญชัย กูลโคกกรวดครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการ
5. นายจตุรงค์ ชำนาญชาติครู โรงเรียนสุขานารีกรรมการ
6. นายอุดร งามสว่างครู โรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำ (สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)กรรมการ
7. นายศักดิ์สิทธิ์ อิ่มสันเทียะครู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์กรรมการ
8. นายบัณฑิต ฉัตรจอหอครู โรงเรียนดอนท้าววิทยากรรมการ
9. นายสุพจน์ พารสุวรรณครู โรงเรียนบ้านหลุมข้าวกรรมการ
10. นายสุธีระ ฤทธิเดชครู โรงเรียนบ้านหนองพลองกรรมการ
11. นายมนูญ ทองสุขนอกครู โรงเรียนบ้านพลจลกกรรมการ
12. นายเผด็จ มุสิกะสารครู โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายเพลิน มีศิลป์ครู โรงเรียนสวนหม่อนประธานกรรมการ
2. นายศรเพชร ภูมิสนิทครู โรงเรียนบ้านกล้วยจอหอกรรมการ
3. นายเชิงชาย เอี่ยมชัยภูมิครู โรงเรียนบ้านละลมโพธิ์กรรมการ
4. นายโชคชัย เขตต์กลางครู โรงเรียนบ้านต่างตากรรมการ
5. นางสาวลำยอง ปุ๊กมะเริงครู โรงเรียนบ้านยองแยงกรรมการ
6. นายสุเทพ แถมกลางครู โรงเรียนอนุบาลตลาดแคกรรมการ
7. นายวิจารณ์ ทิศกระโทกครู โรงเรียนบ้านบิง (สุประชาจูงกลางนุสสรณ์)กรรมการ
8. นายชาญชัย ศิริรักษ์ครู โรงเรียนบ้านดอนหวาย (สิงห์คุรุประชาสรรค์)กรรมการ
9. นายพงศธร จิตต์น้อมครู โรงเรียนโยธินนุกูลกรรมการ
10. นางพัฒน์นรี พูนสวัสดิ์ ณ ป้อมเพ็ชรครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมากรรมการ
11. นางสาววรวรรณ เนคะมาณุรักษ์ครู โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพงกรรมการ
12. นายศิริวัฒน์ สุพรหมครู โรงเรียนบ้านดอนชมพูกรรมการ
13. นายสุวิชัย มาธงชัยครู โรงเรียนบ้านหนองจำปากรรมการ
14. นายเผชิญ โพธิ์อิ่มครู โรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
15. นางสาวนิตยาภรณ์ บุญชำนาญครู โรงเรียนไตรคามสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายเพลิน มีศิลป์ครู โรงเรียนสวนหม่อนประธานกรรมการ
2. นายศรเพชร ภูมิสนิทครู โรงเรียนบ้านกล้วยจอหอกรรมการ
3. นายเชิงชาย เอี่ยมชัยภูมิครู โรงเรียนบ้านละลมโพธิ์กรรมการ
4. นายโชคชัย เขตต์กลางครู โรงเรียนบ้านต่างตากรรมการ
5. นางเสริมศรี วุฒิเนตรครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการ
6. นายสุเทพ แถมกลางครู โรงเรียนอนุบาลตลาดแคกรรมการ
7. นายวิจารณ์ ทิศกระโทกครู โรงเรียนบ้านบิง (สุประชาจูงกลางนุสสรณ์)กรรมการ
8. นายชาญชัย ศิริรักษ์ครู โรงเรียนบ้านดอนหวาย (สิงห์คุรุประชาสรรค์)กรรมการ
9. นายพงศธร จิตต์น้อมครู โรงเรียนโยธินนุกูลกรรมการ
10. นางพัฒน์นารี พูนสวัสดิ์ ณ ป้อมเพชรครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมากรรมการ
11. นางสาววรวรรณ เนคะมาณุรักษ์ครู โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพงกรรมการ
12. นายศิริวัฒน์ สุพรหมครู โรงเรียนบ้านดอนชมพูกรรมการ
13. นายสุวิชัย มาธงชัยครู โรงเรียนบ้านหนองจำปากรรมการ
14. นายเผชิญ โพธิ์อิ่มครู โรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
15. นางสาวนิตยาภรณ์ บุญชำนาญครู โรงเรียนไตรคามสามัคคีกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นางเนาวรัตน์ กาญจนะแก้วครู โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา)ประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ขรึมสันเทียะครู โรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำ (สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)กรรมการ
3. นางจุติพร จันทร์เผือกครู โรงเรียนโยธินนุกูลกรรมการ
4. นางบุหงา พลูเฉลิมครู โรงเรียนบ้านกล้วยจอหอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นางเนาวรัตน์ กาญจนะแก้วครู โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา)ประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ขรึมสันเทียะครู โรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำ (สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)กรรมการ
3. นางจุติพร จันทร์เผือกครู โรงเรียนโยธินนุกูลกรรมการ
4. นางบุหงา พลูเฉลิมครู โรงเรียนบ้านกล้วยจอหอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางเนาวรัตน์ กาญจนะแก้วครู โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา)ประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ขรึมสันเทียะครู โรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำ (สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)กรรมการ
3. นางจุติพร จันทร์เผือกครู โรงเรียนโยธินนุกูลกรรมการ
4. นางบุหงา พลูเฉลิมครู โรงเรียนบ้านกล้วยจอหอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายพิชาญ จันทร์นามครู โรงเรียนสุขานารีประธานกรรมการ
2. นายทัศนะ ชันกลางครู โรงเรียนบ้านด่านทองหลางกรรมการ
3. นางพิณทอง สุวัฒนพันธ์ครู โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)กรรมการ
4. นางสาวสุณีรัตน์ เลื่อมไธสงครู โรงเรียนกันเกราพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายพิชาญ จันทร์นามครู โรงเรียนสุขานารีประธานกรรมการ
2. นายทัศนะ ชันกลางครู โรงเรียนบ้านด่านทองหลางกรรมการ
3. นางพิณทอง สุวัฒนพันธ์ครู โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)กรรมการ
4. นางสาวสุณีรัตน์ เลื่อมไธสงครู โรงเรียนกันเกราพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายพิชาญ จันทร์นามครู โรงเรียนสุขานารีประธานกรรมการ
2. นายทัศนะ ชันกลางครู โรงเรียนบ้านด่านทองหลางกรรมการ
3. นางพิณทอง สุวัฒนพันธ์ครู โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)กรรมการ
4. นางสาวสุณีรัตน์ เลื่อมไธสงครู โรงเรียนกันเกราพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสุจิตร ชัยวงษ์ครู โรงเรียนวัดสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์พิศา จุ้ยดอนกลอยครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการ
3. นางนิตยา แก้วชื่นชัยครู โรงเรียนบ้านโนนมันเทศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายพิรุณ ชำนาญนาคครู โรงเรียนบ้านมะรุมประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ พึ่งหิรัญครู โรงเรียนบ้านปราสาทกรรมการ
3. นางสาวกิตติพร จิตสุวรรณรักษ์ครู โรงเรียนตำบลโคกกรวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายวีรศักดิ์ ฉายวิริยกุลครู โรงเรียนวัดสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางเรณุกา สุขมงคลครู โรงเรียนบ้านหลักร้อยกรรมการ
3. นางสุภาวดี บุญญาพิจิตรครู โรงเรียนบ้านจอหอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายวีรศักดิ์ ฉายวิริยกุลครู โรงเรียนวัดสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางเรณุกา สุขมงคลครู โรงเรียนบ้านหลักร้อยกรรมการ
3. นางสุภาวดี บุญญาพิจิตรครู โรงเรียนบ้านจอหอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายวีรศักดิ์ ฉายวิริยกุลครู โรงเรียนวัดสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางเรณุกา สุขมงคลครู โรงเรียนบ้านหลักร้อยกรรมการ
3. นางสุภาวดี บุญญาพิจิตรครู โรงเรียนบ้านจอหอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางลำปางวดี ทองจันทร์ครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาวฟ้าใส ชัยชนะกลางครู โรงเรียนสุขานารีกรรมการ
3. นายเนติเกษม ชักชวนดีครู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวพรพนา ช่างเกวียนครู โรงเรียนบ้านจอหอประธานกรรมการ
2. นายธีระพงษ์ ภิรมย์กิจครู โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊กกรรมการ
3. นายพันธ์ศรี ศรีไชยครู โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย)กรรมการ
4. นางสมฤดี เป้ามีพันธุ์ครู โรงเรียนบ้านด่านเกวียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวพรพนา ช่างเกวียนครู โรงเรียนบ้านจอหอประธานกรรมการ
2. นายธีระพงษ์ ภิรมย์กิจครู โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊กกรรมการ
3. นางพันธ์ศรี ศรีไชยครู โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย)กรรมการ
4. นางสมฤดี เป้ามีพันธุ์ครู โรงเรียนบ้านด่านเกวียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวพรพนา ช่างเกวียนครู โรงเรียนบ้านจอหอประธานกรรมการ
2. นายธีระพงษ์ ภิรมย์กิจครู โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊กกรรมการ
3. นางพันธ์ศรี ศรีไชยครู โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย)กรรมการ
4. นางสมฤดี เป้ามีพันธุ์ครู โรงเรียนบ้านด่านเกวียนกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ คงมั่นวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายนพเก้า จรรย์นาฎย์วิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายจักกฤษณ์ เส็งกลิ่นวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นางปณิธาน ทุมนาหาดครู โรงเรียนดอนท้าววิทยากรรมการ
5. นายอาคม ดอนกลางครู โรงเรียนบ้านหนองม้ากรรมการ
6. นางสาวสุวิชญา รุมาคมครู โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวจินตนา เคนรีนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ คงมั่นวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายนพเก้า จรรย์นาฎย์วิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายจักกฤษณ์ เส็งกลิ่นวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นางปณิธาน ทุมนาหาดครู โรงเรียนดอนท้าววิทยากรรมการ
5. นายอาคม ดอนกลางครู โรงเรียนบ้านหนองม้ากรรมการ
6. นางสาวสุวิชญา รุมาคมครู โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวจินตนา เคนรีนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ คงมั่นวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายนพเก้า จรรย์นาฎย์วิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายจักกฤษณ์ เส็งกลิ่นวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นางปณิธาน ทุมนาหาดครู โรงเรียนดอนท้าววิทยากรรมการ
5. นายอาคม ดอนกลางครู โรงเรียนบ้านหนองม้ากรรมการ
6. นางสาวสุวิชญา รุมาคมครู โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวจินตนา เคนรีนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ คงมั่นวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายนพเก้า จรรย์นาฎย์วิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายจักกฤษณ์ เส็งกลิ่นวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นางปณิธาน ทุมนาหาดครู โรงเรียนดอนท้าววิทยากรรมการ
5. นายอาคม ดอนกลางครู โรงเรียนบ้านหนองม้ากรรมการ
6. นางสาวสุวิชญา รุมาคมครู โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวจินตนา เคนรีนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ คงมั่นวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายนพเก้า จรรย์นาฎย์วิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายจักกฤษณ์ เส็งกลิ่นวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นางปณิธาน ทุมนาหาดครู โรงเรียนดอนท้าววิทยากรรมการ
5. นายอาคม ดอนกลางครู โรงเรียนบ้านหนองม้ากรรมการ
6. นางสาวสุวิชญา รุมาคมครู โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวจินตนา เคนรีนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ คงมั่นวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายนพเก้า จรรย์นาฎย์วิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายจักกฤษณ์ เส็งกลิ่นวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นางปณิธาน ทุมนาหาดครู โรงเรียนดอนท้าววิทยากรรมการ
5. นายอาคม ดอนกลางครู โรงเรียนบ้านหนองม้ากรรมการ
6. นางสาวสุวิชญา รุมาคมครู โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวจินตนา เคนรีนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ คงมั่นวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายนพเก้า จรรย์นาฎย์วิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายจักกฤษณ์ เส็งกลิ่นวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นางปณิธาน ทุมนาหาดครู โรงเรียนดอนท้าววิทยากรรมการ
5. นายอาคม ดอนกลางครู โรงเรียนบ้านหนองม้ากรรมการ
6. นางสาวปณิธาน รุมาคมครู โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวจินตนา เคนรีนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ คงมั่นวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายนพเก้า จรรย์นาฎย์วิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายจักกฤษณ์ เส็งกลิ่นวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นางปณิธาน ทุมนาหาดครู โรงเรียนดอนท้าววิทยากรรมการ
5. นายอาคม ดอนกลางครู โรงเรียนบ้านหนองม้ากรรมการ
6. นางสาวสุวิชญา รุมาคมครู โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวจินตนา เคนรีนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายพรณรงค์ สุขศิริวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา ร่มโพธิ์วิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นางสิรีรัศมิ์ เปี่ยมดนตรีวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นางปิญดา กิติบุตรครู โรงเรียนเสนานุเคราะห์กรรมการ
5. นายกิตติวัฒน์ สมสิทธิ์ครู โรงเรียนบ้านดอนขวางกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวสุวนันท์ ทองงามนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายพรณรงค์ สุขศิริวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา ร่มโพธิ์วิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นางสิรีรัศมิ์ เปี่ยมดนตรีวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นางปิญดา กิติบุตรครู โรงเรียนเสนานุเคราะห์กรรมการ
5. นายกิตติวัฒน์ สมสิทธิ์ครู โรงเรียนบ้านดอนขวางกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวสุวนันท์ ทองงามนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายพรณรงค์ สุขศิริวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา ร่มโพธิ์วิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นางสิรีรัศมิ์ เปี่ยมดนตรีวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นางปิญดา กิติบุตรครู โรงเรียนเสนานุเคราะห์กรรมการ
5. นายกิตติวัฒน์ สมสิทธิ์ครู โรงเรียนบ้านดอนขวางกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวสุวนันท์ ทองงามนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายพรณรงค์ สุขศิริวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา ร่มโพธิ์วิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นางสาวสิรีรัศมิ์ เปี่ยมดนตรีวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นางปิญดา กิติบุตรครู โรงเรียนเสนานุเคราะห์กรรมการ
5. นายกิตติวัฒน์ สมสิทธิ์ครู โรงเรียนบ้านดอนขวางกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวสุวนันท์ ทองงามนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายพรณรงค์ สุขศิริวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา ร่มโพธิ์วิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นางสิรีรัศมิ์ เปี่ยมดนตรีวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นางปิญดา กิติบุตรครู โรงเรียนบ้านดอนขวางกรรมการ
5. นายกิตติวัฒน์ สมสิทธิ์ครู โรงเรียนบ้านดอนขวางกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวสุวนันท์ ทองงามนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายพรณรงค์ สุขศิริวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา ร่มโพธิ์วิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นางสิรีรัศมิ์ เปี่ยมดนตรีวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นางปิญดา กิติบุตรครู โรงเรียนเสนานุเคราะห์กรรมการ
5. นายกิตติวัฒน์ สมสิทธิ์ครู โรงเรียนบ้านดอนขวางกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวสุวนันท์ ทองงามนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายพรณรงค์ สุขศิริวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา ร่มโพธิ์วิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นางสิรีรัศมิ์ เปี่ยมดนตรีวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นางปิญดา กิติบุตรครู โรงเรียนเสนานุเคราะห์กรรมการ
5. นายกิตติวัฒน์ สมสิทธิ์ครู โรงเรียนบ้านดอนขวางกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวสุวนันท์ ทองงามนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายพรณรงค์ สุขศิริวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา ร่มโพธิ์วิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นางสิรีรัศมิ์ เปี่ยมดนตรีวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นางปิญดา กิติบุตรครู โรงเรียนเสนานุเคราะห์กรรมการ
5. นายกิตติวัฒน์ สมสิทธิ์ครู โรงเรียนบ้านดอนขวางกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวสุวนันท์ ทองงามนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายพรณรงค์ สุขศิริวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา ร่มโพธิ์วิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นางสิรีรัศมิ์ เปี่ยมดนตรีวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นางปิญดา กิติบุตรครู โรงเรียนเสนานุเคราะห์กรรมการ
5. นายกิตติวัฒน์ สมสิทธิ์ครู โรงเรียนบ้านดอนขวางกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวสุวนันท์ ทองงามนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายพรณรงค์ สุขศิริวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา ร่มโพธิ์วิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นางสิรีรัศมิ์ เปี่ยมดนตรีวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นางปิญดา กิติบุตรครู โรงเรียนเสนานุเคราะห์กรรมการ
5. นายกิตติวัฒน์ สมสิทธิ์ครู โรงเรียนบ้านดอนขวางกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวสุวนันท์ ทองงามนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายสมพร ทองสีเขียววิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาวชมพูนุช ประทุมวงศ์วิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายณัฐพล ดิษฐ์แช่มวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นางปิญดา กิติบุตรครู โรงเรียนเสนานุเคราะห์กรรมการ
5. นายกิตติวัฒน์ สมสิทธิ์ครู โรงเรียนบ้านดอนขวางกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวสุวนันท์ ทองงามนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสมพร ทองสีเขียววิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาวชมพูนุช ประทุมวงศ์วิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายณัฐพล ดิษฐ์แช่มวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นางปิญดา กิติบุตรครู โรงเรียนเสนานุเคราะห์กรรมการ
5. นายกิตติวัฒน์ สมสิทธิ์ครู โรงเรียนบ้านดอนขวางกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวสุวนันท์ ทองงามนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นางสาวอศิมาภรณ์ มงคลหว้าวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ คงมั่นวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายยงยุทธ ไปรสุขวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นางปณิธาน ทุมนาหาดครู โรงเรียนดอนท้าววิทยากรรมการ
5. นายอาคม ดอนกลางครู โรงเรียนบ้านหนองม้ากรรมการ
6. นางสาวสุวิชญา รุมาคมครู โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวจินตนา เคนรีนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวอศิมาภรณ์ มงคลหว้าวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ คงมั่นวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายยงยุทธ ไปรสุขวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นางปณิธาน ทุมนาหาดครู โรงเรียนดอนท้าววิทยากรรมการ
5. นายอาคม ดอนกลางครู โรงเรียนบ้านหนองม้ากรรมการ
6. นางสาวสุวิชญา รุมาคมครู โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวจินตนา เคนรีนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นางสาวอศิมาภรณ์ มงคลหว้าวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ คงมั่นวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายยงยุทธ ไปรสุขวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นางปณิธาน ทุมนาหาดครู โรงเรียนดอนท้าววิทยากรรมการ
5. นายอาคม ดอนกลางครู โรงเรียนบ้านหนองม้ากรรมการ
6. นางสาวสุวิชญา รุมาคมครู โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวจินตนา เคนรีนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นางสาวอศิมาภรณ์ มงคลหว้าวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ คงมั่นวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายยงยุทธ ไปรสุขวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นางปณิธาน ทุมนาหาดครู โรงเรียนดอนท้าววิทยากรรมการ
5. นายอาคม ดอนกลางครู โรงเรียนบ้านหนองม้ากรรมการ
6. นางสาวสุวิชญา รุมาคมครู โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวจินตนา เคนรีนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นางสาวอศิมาภรณ์ มงคลหว้าวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ คงมั่นวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายยงยุทธ ไปรสุขวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นางปณิธาน ทุมนาหาดครู โรงเรียนดอนท้าววิทยากรรมการ
5. นายอาคม ดอนกลางครู โรงเรียนบ้านหนองม้ากรรมการ
6. นางสาวสุวิชญา รุมาคมครู โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวจินตนา เคนรีนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นางสาวอศิมาภรณ์ มงคลหว้าวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ คงมั่นวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายยงยุทธ ไปรสุขวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นางปณิธาน ทุมนาหาดครู โรงเรียนดอนท้าววิทยากรรมการ
5. นายอาคม ดอนกลางครู โรงเรียนบ้านหนองม้ากรรมการ
6. นางสาวสุวิชญา รุมาคมครู โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวจินตนา เคนรีนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นางสาวอศิมาภรณ์ มงคลหว้าวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ คงมั่นวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายยงยุทธ ไปรสุขวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นางปณิธาน ทุมนาหาดครู โรงเรียนดอนท้าววิทยากรรมการ
5. นายอาคม ดอนกลางครู โรงเรียนบ้านหนองม้ากรรมการ
6. นางสาวสุวิชญา รุมาคมครู โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวจินตนา เคนรีนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นางสาวอศิมาภรณ์ มงคลหว้าวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ คงมั่นวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายยงยุทธ ไปรสุขวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นางปณิธาน ทุมนาหาดครู โรงเรียนดอนท้าววิทยากรรมการ
5. นายอาคม ดอนกลางครู โรงเรียนบ้านหนองม้ากรรมการ
6. นางสาวสุวิชญา รุมาคมครู โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวจินตนา เคนรีนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายเชาว์ กลิ่นจันทสรข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ ทองพันธุ์ผู้อำนวยการโรงเรียนคอหงษ์กรรมการ
3. นายชัยยุทธ สว่างสุขเจ้าพนักงานธุรการ สพป.นม.1กรรมการ
4. นายยุทธศักดิ์ จันณรงค์ศึกษานิเทศก์ สพป.นม.1กรรมการ
5. นายสุรชาติ รัตทะวงศ์ครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมากรรมการ
6. นางวิภา รักชวนนักจัดการงานทั่วไป สพป.นม.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายพีรพล หล้าวงษาอาจารย์สอนดนตรี โรงเรียนสยามกลการนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายไกรลาศ เอี่ยมศิริวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายสุภาพ เจริญครู โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย)กรรมการ
4. นายอดุลย์ ปิตาระเตครู โรงเรียนเสนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
5. นายวชิรพล พื้นทะเลนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวจุติมา เจียมใจนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวนภัสสร จันทร์ขุนทดนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวุสุภาภร ทั่งถิรนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพีรพล หล้าวงษาอาจารย์สอนดนตรี โรงเรียนสยามกลการนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายไกรลาศ เอี่ยมศิริวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายชัยยุทธ สว่างสุขเจ้าพนักงานธุรการ สพป.นครราชสีมา เขต 1กรรมการ
4. นายอดุลย์ ปิตาระเตครู โรงเรียนเสนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
5. นายวชิรพล พื้นทะเลนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวจุติมา เจียมใจนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวนภัสสร จันทร์ขุนทดนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวสุภาภร ทั่งถิรนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายพีรพล หล้าวงษาอาจารย์สอนดนตรี โรงเรียนสยามกลการนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายไกรลาศ เอี่ยมศิริวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายสุภาพ เจริญครู โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย)กรรมการ
4. นายอดุลย์ ปิตาระเตครู โรงเรียนเสนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
5. นายวชิรพล พื้นทะเลนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวจุติมา เจียมใจนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวนภัสสร จันทร์ขุนทดนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวสุภาภร ทั่งถิรนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพีรพล หล้าวงษาอาจารย์สอนดนตรี โรงเรียนสยามกลการนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายไกรลาศ เอี่ยมศิริวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายสุภาพ เจริญครู โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย)กรรมการ
4. นายอดุลย์ ปิตาระเตครู โรงเรียนเสนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
5. นายวชิรพล พื้นทะเลนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวจุติมา เจียมใจนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวนภัสสร จันทร์ขุนทดนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวสุภาภร ทั่งถิรนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายคธายุทธ ผาผงวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายวิศณุนาถ วุฒิกนกกาญจน์วิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นางสาวปรียาภัทร์ พัฒนจันทรารักษ์ครู โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
4. นางสาววรรณา คุณอุตส่าห์นศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวจิรัชยา มากทองนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวขวัญฤดี ดาวช่วยนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวนิตยา การพิรมณ์นศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายคธายุทธ ผาผงวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายวิศณุนาถ วุฒิกนกกาญจน์วิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นางสาวปรียาภัทร์ พัฒนจันทรารักษ์ครู โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
4. นางสาววรรณา คุณอุตส่าห์นศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวจิรัชยา มากทองนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวขวัญฤดี ดาวช่วยนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวนิตยา การพิรมณ์นศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายคธายุทธ ผาผงวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายวิศณุนาถ วุฒิกนกกาญจน์วิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นางสาวปรียาภัทร์ พัฒนจันทรารักษ์ครู โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
4. นางสาววรรณา คุณอุตส่าห์นศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวจิรัชยา มากทองนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวขวัญฤดี ดาวช่วยนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวนิตยา การพิรมณ์นศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายคธายุทธ ผาผงวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายวิศณุนาถ วุฒิกนกกาญจน์วิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นางสาวปรียาภัทร์ พัฒนจันทรารักษ์ครู โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
4. นางสาววรรณา คุณอุตส่าห์นศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวจิรัชยา มากทองนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวขวัญฤดี ดาวช่วยนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวนิตยา การพิรมณ์นศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายพีรพล หล้าวงษาอาจารย์สอนดนตรี โรงเรียนสยามกลการนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายไกรลาศ เอี่ยมศิริวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายสุภาพ เจริญครู โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย)กรรมการ
4. นายอดุลย์ ปิตาระเตครู โรงเรียนเสนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
5. นายวชิรพล พื้นทะเลนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวจุติมา เจียมใจนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวนภัสสร จันทร์ขุนทดนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวสุภาภร ทั่งถิรนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพีรพล หล้าวงษาอาจารย์สอนดนตรี โรงเรียนสยามกลการนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายไกรลาศ เอี่ยมศิริวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายสุภาพ เจริญครู โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย)กรรมการ
4. นายอดุลย์ ปิตาระเตครู โรงเรียนเสนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
5. นายวชิรพล พื้นทะเลนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวจุติมา เจียมใจนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวนภัสสร จันทร์ขุนทดนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวสุภาภร ทั่งถิรนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายพีรพล หล้าวงษาอาจารย์สอนดนตรี โรงเรียนสยามกลการนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายไกรลาศ เอี่ยมศิริวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายสุภาพ เจริญครู โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย)กรรมการ
4. นายอดุลย์ ปิตาระเตครู โรงเรียนเสนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
5. นายวชิรพล พื้นทะเลนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวจุติมา เจียมใจนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวนภัสสร จันทร์ขุนทดนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวสุภาภร ทั่งถิรนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพีรพล หล้าวงษาอาจารย์สอนดนตรี โรงเรียนสยามกลการนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายไกรลาศ เอี่ยมศิริวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายสุภาพ เจริญครู โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย)กรรมการ
4. นายอดุลย์ ปิตาระเตครู โรงเรียนเสนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
5. นายวชิรพล พื้นทะเลนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวจุติมา เจียมใจนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวนภัสสร จันทร์ขุนทดนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวสุภาภร ทั่งถิรนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายคธายุทธ ผาผงวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายวิศณุนาถ วุฒิกนกกาญจน์วิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นางสาวปรียาภัทร์ พัฒนจันทรารักษ์ครู โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
4. นางสาววรรณทยา คุณอุตส่าห์นศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวจิรัชยา มากทองนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวขวัญฤดี ดาวช่วยนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวนิตยา การพิรมณ์นศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายคธายุทธ ผาผงวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายวิศณุนาถ วุฒิกนกกาญจน์วิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นางสาวปรียาภัทร์ พัฒนจันทรารักษ์ครู โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
4. นางสาววรรณา คุณอุตส่าห์นศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวจิรัชยา มากทองนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวขวัญฤดี ดาวช่วยนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวนิตยา การพิรมณ์นศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายคธายุทธ ผาผงวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายวิศณุนาถ วุฒิกนกกาญจน์วิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นางสาวปรียาภัทร์ พัฒนจันทรารักษ์ครู โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
4. นางสาววรรณา คุณอุตส่าห์นศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวจิรัชยา มากทองนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวขวัญฤดี ดาวช่วยนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวนิตยา การพิรมณ์นศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายคธายุทธ ผาผงวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายวิศณุนาถ วุฒิกนกกาญจน์วิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นางสาวปรียาภัทร์ พัฒนจันทรารักษ์ครู โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
4. นางสาววรรณา คุณอุตส่าห์นศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวจิรัชยา มากทองนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวขวัญฤดี ดาวช่วยนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวนิตยา การพิรมณ์นศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
1. นายอภิวุฒิ มินาลัยครู โรงเรียนสุรนารีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายคธายุทธ ผาผงวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายสมภพ ขอนพุดซาครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
4. นายยุทธศักดิ์ จันณรงค์ศึกษานิเทศก์ สพป.นม.1กรรมการ
5. นางสุภวัฒน์ อุนารัตน์ศึกษานิเทศก์ สพป.นม.1กรรมการและเลขานุการ
6. นางพูนสุข มนต์ทิพย์วรรณศึกษานิเทศก์ สพป.นม.1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายคธายุทธ ผาผงวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ บุญพูนวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นางสาวปรียาภัทร์ พัฒนจันทรารักษ์ครู โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายคธายุทธ ผาผงวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ บุญพูนวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นางสาวปรียาภัทร์ พัฒนจันทรารักษ์ครู โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางศุภรัตน์ ทองพานิชย์วิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางจุฑารัตน์ บำรุงธนทรัพย์วิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นางสาวนนทลี รัตนพันธุ์วิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นางนทีกาญจน์ บุญโยธาครู โรงเรียนบ้านหนองพลวงใหญ๋กรรมการ
5. นางอนุสรณ์ ลพล้ำเลิศครู โรงเรียนเคหะประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวสาวิตรี โกศลนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวสุภาพร เค็งชัยภูมินศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางศุภรัตน์ ทองพานิชย์วิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางจุฑารัตน์ บำรุงธนทรัพย์วิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นางสาวนนทลี รัตนพันธุ์วิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นางนทีกาญจน์ บุญโยธาครู โรงเรียนบ้านหนองพลวงใหญ๋กรรมการ
5. นางอนุสรณ์ ลพล้ำเลิศครู โรงเรียนเคหะประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวสาวิตรี โกศลนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวสุภาพร เค็งชัยภูมินศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางศุภรัตน์ ทองพานิชย์วิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางจุฑารัตน์ บำรุงธนทรัพย์วิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นางสาวนนทลี รัตนพันธุ์วิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นางนทีกาญจน์ บุญโยธาครู โรงเรียนบ้านหนองพลวงใหญ๋กรรมการ
5. นางอนุสรณ์ ลพล้ำเลิศครู โรงเรียนเคหะประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวสาวิตรี โกศลนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวสุภาพร เค็งชัยภูมินศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางศุภรัตน์ ทองพานิชย์วิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางจุฑารัตน์ บำรุงธนทรัพย์วิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นางสาวนนทลี รัตนพันธุ์วิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นางนทีกาญจน์ บุญโยธาครู โรงเรียนบ้านหนองพลวงใหญ๋กรรมการ
5. นางอนุสรณ์ ลพล้ำเลิศครู โรงเรียนเคหะประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวสาวิตรี โกศลนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวสุภาพร เค็งชัยภูมินศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางวิลาวัลย์ อ่วมอุไรวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางปาจรีย์ บูรณธนิต พละสุขวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นางสาววิภาพร ฝ่ายเพียวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นางพัชรินทร์ สีทองครู โรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบกรรมการ
5. นางนัฏกร สกุลศรีครู โรงเรียนบ้านพลจลกกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวสุวนันท์ ทองงามนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวจินตนา เคนรีนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางวิลาวัลย์ อ่วมอุไรวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางปาจรีย์ บูรณธนิต พละสุขวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นางสาววิภาพร ฝ่ายเพียวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นางพัชรินทร์ สีทองครู โรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบกรรมการ
5. นางนัฏกร สกุลศรีครู โรงเรียนบ้านพลจลกกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวสุวนันท์ ทองงามนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวจินตนา เคนรีนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางวิลาวัลย์ อ่วมอุไรวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางปาจรีย์ บูรณธนิต พละสุขวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นางสาววิภาพร ฝ่ายเพียวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นางพัชรินทร์ สีทองครู โรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบกรรมการ
5. นางนัฏกร สกุลศรีครู โรงเรียนบ้านพลจลกกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวสุวนันท์ ทองงามนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวจินตนา เคนรีนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางวิภาพร อ่วมอุไรวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางปาจรีย์ บูรณธนิต พละสุขวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นางสาววิภาพร ฝ่ายเพียวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นางพัชรินทร์ สกุลศรีครู โรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบกรรมการ
5. นางนัฏกร สกุลศรีครู โรงเรียนบ้านพลจลกกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวสุวนันท์ ทองงามนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวจินตนา เคนรีนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายสุพจน์ ทองพันธุ์ผู้อำนวยการโรงเรียนคอหงษ์ประธานกรรมการ
2. นายเชาว์ กลิ่นจันทสรข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายชัยยุทธ สว่างสุขเจ้าพนักงานธุรการ สพป.นม.1กรรมการ
4. นายยุทธศักดิ์ จันณรงค์ศึกษานิเทศก์ สพป.นม.1กรรมการ
5. นายณรงค์ศักดิ์ แพ่งสูงเนินศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 1กรรมการ
6. นางวิภา รักชวนนักจัดการงานทั่วไป สพป.นม.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นายสุพจน์ ทองพันธุ์ผู้อำนวยการโรงเรียนคอหงษ์ประธานกรรมการ
2. นายเชาว์ กลิ่นจันทสรข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายชัยยุทธ สว่างสุขเจ้าพนักงานธุรการ สพป.นม.1กรรมการ
4. นายยุทธศักดิ์ จันณรงค์ศึกษานิเทศก์ สพป.นม.1กรรมการ
5. นายณรงค์ศักดิ์ แพ่งสูงเนินศึกษานิเทศก์ สพป.นม.1กรรมการ
6. นางวิภา รักชวนกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.นครราชสีมา เขต 1กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางประสพพร หล้าวงษาครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาวอธิฐาน โภคาครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมากรรมการ
3. Mr.Chen jianครูต่างชาติ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมากรรมการ
4. MissSu Zhonghuaครูต่างชาติ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมากรรมการ
5. MissREN JIANครูต่างชาติ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดบูรณ์)กรรมการ
6. MissMeng Jiayinครูต่างชาติ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมากรรมการ
7. MissZhang Jingruครูต่างชาติ โรงเรียนสุขานารีกรรมการ
8. MissZhang Hanครูต่างชาติ โรงเรียนสุขานารีกรรมการ
9. MissZhang Danjuanครูต่างชาติ โรงเรียนสุขานารีกรรมการ
10. นางสาวอรดี เนื้อทองครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางประสพพร หล้าวงษาครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาวอธิฐาน โภคาครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมากรรมการ
3. Mr.Chen jianครูต่างชาติ โรงเรียนอนุบาลนครราชสมีากรรมการ
4. MissSu Zhonghuaครูต่างชาติ โรงเรียนอนุบาลนครราชสมีากรรมการ
5. MissREN JIANครูต่างชาติ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดบูรณ์)กรรมการ
6. MissMeng Jiayinครูต่างชาติ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมากรรมการ
7. MissZhang Jingruครูต่างชาติ โรงเรียนสุขานารีกรรมการ
8. MissZhang Hanครูต่างชาติ โรงเรียนสุขานารีกรรมการ
9. MissZhang Danjuanครูต่างชาติ โรงเรียนสุขานารีกรรมการ
10. นางสาวอรดี เนื้อทองครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. ว่าที่ร้อยเอกพงศ์ศานต์ จุลโทชัยครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาวประมวล แทนขุนทดข้าราชการบำนาญ สพป.นครราชสีมา เขต 1กรรมการ
3. นางอัมพร ขวัญกลางข้าราชการบำนาญ สพป.นครราชสีมา เขต 1กรรมการ
4. นางสาวสิริอร วงษ์รัตนะข้าราชการบำนาญ สพป.นครราชสีมา เขต 1กรรมการ
5. นางทุเรียน มุ่งเกมกลางครู โรงเรียนบ้านหนองจำปากรรมการ
6. นายชูเกียรติ จิตรทหารครู โรงเรียนอ่างห้วยยางกรรมการ
7. จ.ส.ท.ปิติกร ซ้ายขวาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอนน้อยกรรมการ
8. นายกฤษศักดิ์ ไชยศรครู โรงเรียนรวมมิตรวิทยากรรมการ
9. นายกฤษณุชา สรสินธิ์ครู โรงเรียนรวมมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายแสวง อันทะยันข้าราชการบำนาญ สพป.นครราชสีมา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายชูเกียรติ ชาติวีรัตนไตรครู โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบกรรมการ
3. นายอนันต์ ใจทนครู โรงเรียนบ้านละลมโพธิ์กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีอำไพ มุงคุณพรมนักบริหารการศึกษา อบต.หนองจะบกกรรมการ
5. นายจัตตุพร กระจ่างโพธิ์ครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการ
6. นางญานิศา สมพินิจครู โรงเรียนโยธินนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายแสวง อันทะยันข้าราชการบำนาญ สพป.นครราชสีมา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายชูเกียรติ ชาติวีรัตนไตรครู โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบกรรมการ
3. นายอนันต์ ใจทนครู โรงเรียนบ้านละลมโพธิ์กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีอำไพ มุงคุณพรมนักบริหารการศึกษา อบต.หนองจะบกกรรมการ
5. นายจัตตุพร กระจ่างโพธิ์ครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการ
6. นางญานิศา สมพินิจครู โรงเรียนโยธินนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางธัญญารัตน์ คุ้มกลางครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.บุญยสิทธิ์ นิตะยะโสครู โรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางสาวศิริพร ถาวรพรหมครู โรงเรียนบ้านบึงสารกรรมการ
4. นายสมจิตร์ เหมภูมิครู โรงเรียนบ้านพลจลกกรรมการ
5. นายสุชาติ กฤษวัฒนากรณ์ครู โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นางธัญญารัตน์ คุ้มกลางครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.บุญยสิทธิ์ นิตะยะโสครู โรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางสาวศิริพร ถาวรพรหมครู โรงเรียนบ้านบึงสารกรรมการ
4. นายสมจิตร์ เหมภูมิครู โรงเรียนบ้านพลจลกกรรมการ
5. นายสุชาติ กฤษวัฒนากรณ์ครู โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นางสาวดาวัลย์ ชาญสูงเนินนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ สพป.นครราชสีมา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายชัยวุฒิ สว่างสุขเจ้าพนักงานธุรการ สพป.นครราชสีมา เขต 1กรรมการ
3. นางวรณี สุวัฒนานักวิชาการศึกษา ชำนาญงาน สพป.นครราชสีมา เขต 1กรรมการ
4. นางสาวรุ่งนภา อาศัยสุขนักวิชาการศึกษา ชำนาญงาน สพป.นครราชสีมา เขต 1กรรมการ
5. นางสุจิตร บำรุงสวัสดิ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญงาน สพป.นครราชสีมา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสวภาธ์ นาคินชาติครู โรงเรียนบ้านดอนขวางประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ ฤาเดชครู โรงเรียนบ้านบึงสารกรรมการ
3. นางยุพลักษณ์ แสนฉลาดครู โรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
4. นางสาวสุทธาพร หาญสูงเนินครู โรงเรียนบ้านหัวทะเลกรรมการ
5. นางวรรณฤดี รัตนยอดวงศ์ครู โรงเรียนบ้านใหม่ (คุรุราษฎร์พัฒนา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวประพิศ นามเข็มครู โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบประธานกรรมการ
2. นางธัญญาภรณ์ อารยสวัสดิ์ครู โรงเรียนบ้านเพิก (รัฐประชาสามัคคี)กรรมการ
3. นางเพ็ญศรี ใจชอบข้าราชการบำนาญ สพป.นครราชสีมา เขต 1กรรมการ
4. นางสาวประณีต วิชาภรณ์ครู โรงเรียนบ้านสีมุม (ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)กรรมการ
5. นางพรรณี หมั่นพิทักษ์พงศ์ครู โรงเรียนบ้านมะค่า (คงฤทธิ์บัวสุวรรณฯ)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางวิลัยศักดิ์ พรหมดิเรกครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิวิมล ปานบุตรครู โรงเรียนวัดทุ่งสว่างกรรมการ
3. นางสาวเสมอจิตร ศรีลาศักดิ์ครู โรงเรียนบ้านพลจลกกรรมการ
4. นางสาวนภัสวรรณ์ ทัศน์ไพรครู โรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางวิลัยศักดิ์ พรหมดิเรกครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิวิมล ปานบุตรครู โรงเรียนวัดทุ่งสว่างกรรมการ
3. นางสาวเสมอจิตร ศรีลาศักดิ์ครู โรงเรียนบ้านพลจลกกรรมการ
4. นางสาวนภัสวรรณ์ ทัศน์ไพรครู โรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายจรัญ นวลดีครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางมยุรา ภูมิดินดิบครู โรงเรียนบ้านพลจลกกรรมการ
3. นายพิเชษฐ กู้พิมายครู โรงเรียนบ้านหนองสมอประชาพัฒนากรรมการ
4. นางสาวสิริพร บำรุงเกาะครู โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิงกรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ เกินกลางครู โรงเรียนบ้านใหม่ (คุรุราษฎร์พัฒนา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางมะลิ คล่องแคล่วครู โรงเรียนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางศิวพร เหวขุนทดครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมากรรมการ
3. นางมยุพัฒน์ พิทยธาราธรครู โรงเรียนบ้านโคกสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางวิยะดา ดอกจันกลางครู โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนิภาพร โยธะคง ครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมากรรมการ
3. นายกิตติพงศ์ แก้วสุรินทร์ครู โรงเรียนโพธารามพิทยาคมกรรมการ
4. นางขนิษฐา พรมป้อครู โรงเรียนบ้านระกายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายสุพจน์ ดอกจันกลางครู โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกฤษดา ปลั่งกลางครู โรงเรียนบ้านหลุมข้าวกรรมการ
3. นางอรุณวรรณ ชัยวงษ์ครู โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางจิราพร พานสมบัติครู โรงเรียนวัดทุ่งสว่างประธานกรรมการ
2. นายภัทรวุฒิ ฉัตรแข็งขันครู โรงเรียนบ้านบึงตะโกกรรมการ
3. นายตุลย์ตกิตติ์ พิบูลย์รุ่งเรื่องครู โรงเรียนกันเกราพิทยาคมกรรมการ
4. นางณัฐมนัสนันท์ ชัยธีราวุธครู โรงเรียนเสนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางอินทุกร รักษ์ศรีทองครู โรงเรียนบ้านดอนชมพูประธานกรรมการ
2. นางสุขุมาล ศรีมงคลครู โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล)กรรมการ
3. นายจิโรจ พิทยธาราธรครู โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์ - ลำโพงกรรมการ
4. นางสาววารุณี จินาพรครู โรงเรียนบ้านหนองปรูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายศุภรัตน์ ศรีสรรพ์ครู โรงเรียนดอนท้าววิทยาประธานกรรมการ
2. นายนเรนทร์ฤทธิ์ หุนสระน้อยครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการ
3. นางสาวสุคนธรัตน์ ชำนาญนาคครู โรงเรียนกันเกราพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายสรศักดิ์ ศรีนครินทร์ครู โรงเรียนบ้านบึงสารประธานกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ เกษะโกศลครู โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิงกรรมการ
3. นายอดิรัตน์ เพชรโคกสูงครู โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุดกรรมการ
4. นายเสริง ธรรมพิทักษ์ครู โรงเรียนบ้านพะไลกรรมการ
5. นางสาววรินทร์ทิพย์ วงศ์ษาพานครู โรงเรียนบ้านมาบมะค่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายณัญธัญ รัตนกูลครู โรงเรียนบ้านพลกรัง (เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีรัตน์ จุติกรีครู โรงเรียนบ้านหลุมข้าวกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี มะเริงสิทธิ์ครู โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำกรรมการ
4. นายณัฎฐ์ พฤกษามาลาครู โรงเรียนเคหะประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายธนกร วราวิทยาวุฒิครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีรัตน์ จุติกรีครู โรงเรียนบ้านหลุมข้าวกรรมการ
3. นายกรกฎ ไพรงามครู โรงเรียนบ้านดงพลอง (สำนักงานสลากกินแบ่ง)กรรมการ
4. นายณัฏฐ์ พฤกษามาลาโรงเรียนสวนหม่อนกรรมการ
5. นายธงชัย ขำเทศเจริญครู โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายชัยวัฒน์ ฝาชัยภูมิครู โรงเรียนสวนหม่อนประธานกรรมการ
2. นางลภัสรดา ชิดนอกครู โรงเรียนบ้านหลุมข้าวกรรมการ
3. นายณัญธัญ รัตนกูลครู โรงเรียนบ้านพลกรังกรรมการ
4. นางสาวสุภาวดี มะเริงสิทธิ์ครู โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำกรรมการ
5. นางอินทิรา ศรีสรรพ์ครู โรงเรียนดอนท้าววิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายไพรวัลย์ วันทนาศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 1 ประธานกรรมการ
2. นายเสริง ธรรมพิทักษ์ครู โรงเรียนบ้านพะไลกรรมการ
3. นายกฤษดา ปลั่งกลางครู โรงเรียนบ้านหลุมข้าวกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายชัยวัฒน์ ฝาชัยภูมิครู โรงเรียนสวนหม่อนประธานกรรมการ
2. นายธงชัย ขำเทศเจริญครู โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา)กรรมการ
3. นายณัญธัญ รัตนกูลครู โรงเรียนบ้านพลกรัง (เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์)กรรมการ
4. นายณัฎฐ์ พฤกษามาลาครู โรงเรียนสวนหม่อนกรรมการ
5. นายอดิรัตน์ เพชรโคกสูงครู โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายชัยวัฒน์ ฝาชัยภูมิครู โรงเรียนสวนหม่อนประธานกรรมการ
2. นายธงชัย ขำเทศเจริญครู โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา)กรรมการ
3. นายณัญธัญ รัตนกูลครู โรงเรียนบ้านพลกรัง (เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์)กรรมการ
4. นายณัฎฐ์ พฤกษามาลาครู โรงเรียนสวนหม่อนกรรมการ
5. นายอดิรัตน์ เพชรโคกสูงครู โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายชัยวัฒน์ ฝาชัยภูมิครู โรงเรียนสวนหม่อนประธานกรรมการ
2. นายธงชัย ขำเทศเจริญครู โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา)กรรมการ
3. นายณัญธัญ รัตนกูลครู โรงเรียนบ้านพลกรัง (เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์)กรรมการ
4. นายณัฎฐ์ พฤกษามาลาครู โรงเรียนสวนหม่อนกรรมการ
5. นายอดิรัตน์ เพชรโคกสูงครู โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายชัยวัฒน์ ฝาชัยภูมิครู โรงเรียนสวนหม่อนประธานกรรมการ
2. นายธงชัย ขำเทศเจริญครู โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา)กรรมการ
3. นายณัญธัญ รัตนกูลครู โรงเรียนบ้านพลกรัง (เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์)กรรมการ
4. นายณัฎฐ์ พฤกษามาลาครู โรงเรียนสวนหม่อนกรรมการ
5. นายอดิรัตน์ เพชรโคกสูงครู โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายชัยวัฒน์ ฝาชัยภูมิครู โรงเรียนสวนหม่อนประธานกรรมการ
2. นายธงชัย ขำเทศเจริญครู โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา)กรรมการ
3. นายณัญธัญ รัตนกูลครู โรงเรียนบ้านพลกรัง (เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์)กรรมการ
4. นายณัฎฐ์ พฤกษามาลาครู โรงเรียนสวนหม่อนกรรมการ
5. นายอดิรัตน์ เพชรโคกสูงครู โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายชัยวัฒน์ ฝาชัยภูมิครู โรงเรียนสวนหม่อนประธานกรรมการ
2. นายธงชัย ขำเทศเจริญครู โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา)กรรมการ
3. นายณัญธัญ รัตนกูลครู โรงเรียนบ้านพลกรัง (เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์)กรรมการ
4. นายณัฎฐ์ พฤกษามาลาครู โรงเรียนสวนหม่อนกรรมการ
5. นายอดิรัตน์ เพชรโคกสูงครู โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายชัยวัฒน์ ฝาชัยภูมิครู โรงเรียนสวนหม่อนประธานกรรมการ
2. นายธงชัย ขำเทศเจริญครู โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา)กรรมการ
3. นายณัญธัญ รัตนกูลครู โรงเรียนบ้านพลกรัง (เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์)กรรมการ
4. นายณัฎฐ์ พฤกษามาลาครู โรงเรียนสวนหม่อนกรรมการ
5. นายอดิรัตน์ เพชรโคกสูงครู โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายชัยวัฒน์ ฝาชัยภูมิครู โรงเรียนสวนหม่อนประธานกรรมการ
2. นายธงชัย ขำเทศเจริญครู โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา)กรรมการ
3. นายณัญธัญ รัตนกูลครู โรงเรียนบ้านพลกรัง (เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์)กรรมการ
4. นายณัฎฐ์ พฤกษามาลาครู โรงเรียนสวนหม่อนกรรมการ
5. นายอดิรัตน์ เพชรโคกสูงครู โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุดกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายทินกร แพเกาะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมื่นไวยประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี เกียรตินอกครู โรงเรียนบ้านเกรียมโนนสำโรงกรรมการ
3. นางนีรนุช ชาตะสุวัจนานนท์ครู โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)กรรมการ
4. นางประทีป สาครครู โรงเรียนบ้านไพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายทินกร แพเกาะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมื่นไวยประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี เกียรตินอกครู โรงเรียนบ้านเกรียมโนนสำโรงกรรมการ
3. นางนีรนุช ชาตะสุวัจนานนท์ครู โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)กรรมการ
4. นางประทีป ปลั่งกลางครู โรงเรียนบ้านไพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายธนิต เดือนแจ้งรัมย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อมประธานกรรมการ
2. นายอุทิศ ภัทรกิจไพศาลครู โรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
3. นายมนัส สุขเรืองกุลครู โรงเรียนบ้านมะค่ากรรมการ
4. นายวุฒินันท์ เพชรบุตรครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายธนิต เดือนแจ้งรัมย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อมประธานกรรมการ
2. นายอุทิศ ภัทรกิจไพศาลครู โรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
3. นายมนัส สุขเรืองกุลครู โรงเรียนบ้านมะค่ากรรมการ
4. นายวุฒินันท์ เพชรบุตรครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางจินตนา ชูช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพะเนาประธานกรรมการ
2. นางแฉล้ม วิสุทธิเชื้อครู โรงเรียนบ้านบึงสารกรรมการ
3. นางสาว. .วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมากรรมการ
4. นางวาสนา พลวิเศษครู โรงเรียนบ้านหลักร้อยกรรมการ
5. นายณธกฤต บ้างตำรวจครู โรงเรียนบ้านหนองอ้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางจินตนา ชูช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพะเนาประธานกรรมการ
2. นางแฉล้ม วิสุทธิเชื้อครู โรงเรียนบ้านบึงสารกรรมการ
3. นางสาว. .วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมากรรมการ
4. นางวาสนา พลวิเศษครู โรงเรียนบ้านหลักร้อยกรรมการ
5. นายณธกฤต บ้างตำรวจครู โรงเรียนบ้านหนองอ้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางผุสดี สุวรรณบุปผาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ ชินจอหอครู โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา)กรรมการ
3. นางสุรีย์รัตน์ หอมจะบกครู โรงเรียนบ้านไชยมงคลกรรมการ
4. นายจักรเพชร หาญสันเทียะครู โรงเรียนบ้านต่างตากรรมการ
5. นางพงษ์ลดา ชาวนาเสียวครู โรงเรียนบ้านหนองรังกากรรมการ
6. นายพุฒิพงศ์เดช อภิพัฒน์พงศ์ครู โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายผุสดี สุวรรณบุปผาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ ชินจอหอครู โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา)กรรมการ
3. นางสุรีย์รัตน์ หอมจะบกครู โรงเรียนบ้านไชยมงคลกรรมการ
4. นายจักรเพชร หาญสันเทียะครู โรงเรียนบ้านต่างตากรรมการ
5. นางพงษ์ลดา ชาวนาเสียวครู โรงเรียนบ้านหนองรังกากรรมการ
6. นายพุฒิพงศ์เดช อภิพัฒน์พงศ์ครู โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายฐปนนท์ ทองเกิดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรุประธานกรรมการ
2. นางศรุตา สุคนธพงศ์ครู โรงเรียนบ้านดอนชมพูกรรมการ
3. นางทินประภา รัตนพงศ์ครู โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา)กรรมการ
4. นางกิจจาพร พึ่งอาศัยครู โรงเรียนเสนานุเคราะห์กรรมการ
5. นางนิตยา โพธิมูลรัตน์ครู โรงเรียนบ้านดอนชมพูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายฐปนนท์ ทองเกิดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรุประธานกรรมการ
2. นางศรุตา สุคนธพงศ์ครู โรงเรียนบ้านดอนชมพูกรรมการ
3. นางทินประภา รัตนพงศ์ครู โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา)กรรมการ
4. นางกิจจาพร พึ่งอาศัยครู โรงเรียนเสนานุเคราะห์กรรมการ
5. นางนิตยา โพธิมูลรัตน์ครู โรงเรียนบ้านดอนชมพูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางวาสนา สังข์กลางผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ.ประธานกรรมการ
2. นางลัดดา กุฏโพธิ์ครู โรงเรียนบ้านบึงสารกรรมการ
3. นายเสกสุก วิมลธรรมครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมากรรมการ
4. นางกุสุมา แก้วกลางครู โรงเรียนบ้านสะพานกรรมการ
5. นางวีระวรรณ์ ใจกุศลครู โรงเรียนบ้านหนองตาคงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางวาสนา สังข์กลางผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ.ประธานกรรมการ
2. นางลัดดา กุฏโพธิ์ครู โรงเรียนบ้านบึงสารกรรมการ
3. นายเสกสุก วิมลธรรมครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมากรรมการ
4. นางกุสุมา แก้วกลางครู โรงเรียนบ้านสะพานกรรมการ
5. นางวีระวรรณ์ ใจกุศลครู โรงเรียนบ้านหนองตาคงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางวนิดา นาคดิลกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระกายประธานกรรมการ
2. นางวิไลวัลย์ วิธูปนะมาศอาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษากรรมการ
3. นางสุธาดา มีประเสริฐครู โรงเรียนสวนหม่อนกรรมการ
4. นางธัณย์จิรา ศุภรัตน์วรกิตติครู โรงเรียนบ้านกระโดนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางวนิดา นาคดิลกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระกายประธานกรรมการ
2. นางวิไลวัลย์ วิธูปนะมาศอาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษากรรมการ
3. นางสุธาดา มีประเสริฐครู โรงเรียนสวนหม่อนกรรมการ
4. นางธัณย์จิรา ศุภรัตน์วรกิตติครู โรงเรียนบ้านกระโดนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางวัชรารัตน์ พิทักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยองแยงประธานกรรมการ
2. นางเจียมจิต โพธิ์ทองครู โรงเรียนสุขานารีกรรมการ
3. นางนวลลออ มุสิกะสารครู โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา)กรรมการ
4. นางกรณ์วิการ์ พรมภาครู โรงเรียนบ้านถนนถั่วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางวัชรารัตน์ พิทักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยองแยงประธานกรรมการ
2. นางเจียมจิต โพธิ์ทองครู โรงเรียนสุขานารีกรรมการ
3. นางนวลลออ มุสิกะสารครู โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา)กรรมการ
4. นางกรณ์วิการ์ พรมภาครู โรงเรียนบ้านถนนถั่วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางกนกธร ภูวิศวิชามัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงทับช้างประธานกรรมการ
2. นางจินตนา พิพิธกุลครู โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา)กรรมการ
3. นางสุคนธ์ พลซื่อครู โรงเรียนบ้านหนองขอนกรรมการ
4. นางอรดี สำรวมรัมย์ครู โรงเรียนบ้านไชยมงคลกรรมการ
5. นาง. .วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมากรรมการ
6. นางจรีรัตน์ คิดก่อนทำครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางกนกธร ภูวิศวิชามัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงทับช้างประธานกรรมการ
2. นางจินตนา พิพิธกุลครู โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา)กรรมการ
3. นางสุคนธ์ พลซื่อครู โรงเรียนบ้านหนองขอนกรรมการ
4. นางอรดี สำรวมรัมย์ครู โรงเรียนบ้านไชยมงคลกรรมการ
5. นาง. .วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมากรรมการ
6. นางจรีรัตน์ คิดก่อนทำครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางวัจนวดี วิมลธรรมครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางดวงใจ พรมสันเทียะครู โรงเรียนหญ้าคา ว.ท.อ.กรรมการ
3. นางวัลภา ตั้งชีพชูชัยครู โรงเรียนสุขานารีกรรมการ
4. นางนิยมพร บัวใหญ่ครู โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)กรรมการ
5. นางสาวนันท์นภัส วิกุลครู โรงเรียนสามัคคีรถไฟกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางวีณา รุ่งรังษีครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ประชาสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางกันวรัตน์ นางามครู โรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางอัญชลี วรดีครู โรงเรียนบ้านหนองรังกากรรมการ
4. นางสาวโสรัจจา โยงทะเลครู โรงเรียนบ้านพะไลกรรมการ
5. นางวราภรณ์ แสงรัตนพงษ์ครู โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสีไพรวรรณ คำปิตะครู โรงเรียนสุขานารีประธานกรรมการ
2. นางสาวปารตี เวียงสีมาครู โรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางภิญญาพัชญ์ โกมาสถิตครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการ
4. นางธัญญลักษณ์ สุภาพครู โรงเรียนบึงพญาปราบกรรมการ
5. นางสาววรัญญา ภูมิโคกรักษ์ครู โรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสีไพรวรรณ คำปิตะครู โรงเรียนสุขานารีประธานกรรมการ
2. นางสาวปารตี เวียงสีมาครู โรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางภิญญาพัชญ์ โกมาสถิตครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการ
4. นางธัญญลักษณ์ สุภาพครู โรงเรียนบึงพญาปราบกรรมการ
5. นางสาววรัญญา ภูมิโคกรักษ์ครู โรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสีไพรวรรณ คำปิตะครู โรงเรียนสุขานารีประธานกรรมการ
2. นางสาวปารตี เวียงสีมาครู โรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางภิญญาพัชญ์ โกมาสถิตครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการ
4. นางธัญญลักษณ์ สุภาพครู โรงเรียนบึงพญาปราบกรรมการ
5. นางสาววรัญญา ภูมิโคกรักษ์ครู โรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสีไพรวรรณ คำปิตะครู โรงเรียนสุขานารีประธานกรรมการ
2. นางสาวปารตี เวียงสีมาครู โรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางภิญญาพัชญ์ โกมาสถิตครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการ
4. นางธัญญลักษณ์ สุภาพครู โรงเรียนบึงพญาปราบกรรมการ
5. นางสาววรัญญา ภูมิโคกรักษ์ครู โรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสีไพรวรรณ คำปิตะครู โรงเรียนสุขานารีประธานกรรมการ
2. นางสาวปารตี เวียงสีมาครู โรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางภิญญาพัชญ์ โกมาสถิตครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการ
4. นางธัญญลักษณ์ สุภาพครู โรงเรียนบึงพญาปราบกรรมการ
5. นางสาววรัญญา ภูมิโคกรักษ์ครู โรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสีไพรวรรณ คำปิตะครู โรงเรียนสุขานารีประธานกรรมการ
2. นางสาวปารตี เวียงสีมาครู โรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางภิญญาพัชญ์ โกมาสถิตครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการ
4. นางธัญญลักษณ์ สุภาพครู โรงเรียนบึงพญาปราบกรรมการ
5. นางสาววรัญญา ภูมิโคกรักษ์ครู โรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสีไพรวรรณ คำปิตะครู โรงเรียนสุขานารีประธานกรรมการ
2. นางสาวปารตี เวียงสีมาครู โรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางภิญญาพัชญ์ โกมาสถิตครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการ
4. นางธัญญลักษณ์ สุภาพครู โรงเรียนบึงพญาปราบกรรมการ
5. นางสาววรัญญา ภูมิโคกรักษ์ครู โรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสีไพรวรรณ คำปิตะครู โรงเรียนสุขานารีประธานกรรมการ
2. นางสาวปารตี เวียงสีมาครู โรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางภิญญาพัชญ์ โกมาสถิตครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการ
4. นางธัญญลักษณ์ สุภาพครู โรงเรียนบึงพญาปราบกรรมการ
5. นางสาววรัญญา ภูมิโคกรักษ์ครู โรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสีไพรวรรณ คำปิตะครู โรงเรียนสุขานารีประธานกรรมการ
2. นางสาวปารตี เวียงสีมาครู โรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางภิญญาพัชญ์ โกมาสถิตครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการ
4. นางธัญญลักษณ์ สุภาพครู โรงเรียนบึงพญาปราบกรรมการ
5. นางสาววรัญญา ภูมิโคกรักษ์ครู โรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสีไพรวรรณ คำปิตะครู โรงเรียนสุขานารีประธานกรรมการ
2. นางสาวปารตี เวียงสีมาครู โรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางภิญญาพัชญ์ โกมาสถิตครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการ
4. นางธัญญลักษณ์ สุภาพครู โรงเรียนบึงพญาปราบกรรมการ
5. นางสาววรัญญา ภูมิโคกรักษ์ครู โรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวอำไพ บุญลำพูครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางวิภาพรรณ โสตถิอนันต์ครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการ
3. นางพัขรรัสม์ ภูริชโรจนวัฒน์ครู โรงเรียนสุขานารีกรรมการ
4. นางพิมพ์ใจ สงวนศักดิ์ครู โรงเรียนวัดทุ่งสว่างกรรมการ
5. นางสาวอารียา ก่อกุศลครู โรงเรียนสวนหม่อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวอำไพ บุญลำพูครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางวิภาพรรณ โสตถิอนันต์ครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการ
3. นางพัขรรัสม์ ภูริชโรจนวัฒน์ครู โรงเรียนสุขานารีกรรมการ
4. นางพิมพ์ใจ สงวนศักดิ์ครู โรงเรียนวัดทุ่งสว่างกรรมการ
5. นางสาวอารียา ก่อกุศลครู โรงเรียนสวนหม่อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวอำไพ บุญลำพูครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางวิภาพรรณ โสตถิอนันต์ครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการ
3. นางพัขรรัสม์ ภูริชโรจนวัฒน์ครู โรงเรียนสุขานารีกรรมการ
4. นางพิมพ์ใจ สงวนศักดิ์ครู โรงเรียนวัดทุ่งสว่างกรรมการ
5. นางสาวอารียา ก่อกุศลครู โรงเรียนสวนหม่อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวอำไพ บุญลำพูครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางวิภาพรรณ โสตถิอนันต์ครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการ
3. นางพัขรรัสม์ ภูริชโรจนวัฒน์ครู โรงเรียนสุขานารีกรรมการ
4. นางพิมพ์ใจ สงวนศักดิ์ครู โรงเรียนวัดทุ่งสว่างกรรมการ
5. นางสาวอารียา ก่อกุศลครู โรงเรียนสวนหม่อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวอำไพ บุญลำพูครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางวิภาพรรณ โสตถิอนันต์ครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการ
3. นางพัขรรัสม์ ภูริชโรจนวัฒน์ครู โรงเรียนสุขานารีกรรมการ
4. นางพิมพ์ใจ สงวนศักดิ์ครู โรงเรียนวัดทุ่งสว่างกรรมการ
5. นางสาวอารียา ก่อกุศลครู โรงเรียนสวนหม่อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางกิ่งกนก สุวรรณโคตรครู โรงเรียนบ้านใหม่ (คุรุราษฎร์พัฒนา)ประธานกรรมการ
2. นางสงบ ตาดไธสงครู โรงเรียนบ้านบิง (สุประชาจูงกลางนุสสรณ์)กรรมการ
3. นางเรไร แวววงษ์ครู โรงเรียนบ้านใหม่ (คุรุราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
4. นางสุชาดา สังข์ศรีครู โรงเรียนบึงพญาปราบกรรมการ
5. นางสุมิตรา อภิชาตโดครู โรงเรียนบ้านหลักร้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางกิ่งกนก สุวรรณโคตรครู โรงเรียนบ้านใหม่ (คุรุราษฎร์พัฒนา)ประธานกรรมการ
2. นางสงบ ตาดไธสงครู โรงเรียนบ้านบิง (สุประชาจูงกลางนุสสรณ์)กรรมการ
3. นางเรไร แวววงษ์ครู โรงเรียนบ้านใหม่ (คุรุราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
4. นางสุชาดา สังข์ศรีครู โรงเรียนบึงพญาปราบกรรมการ
5. นางสุมิตรา อภิชาตโดครู โรงเรียนบ้านหลักร้อยกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวพัทยาภรณ์ ชุนเกาะครู โรงเรียนบึงพญาปราบประธานกรรมการ
2. นางมาริสา จักสารครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการ
3. นางเบญจวรรณ์ แก้วมะเริงครู โรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
4. นางมุกดา มิตรอธิพันธ์ครู โรงเรียนสุขานารีกรรมการ
5. นางพรพนม คัมภิรานนท์ครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวพัทยาภรณ์ ชุนเกาะครู โรงเรียนบึงพญาปราบประธานกรรมการ
2. นางมาริสา จักสารครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการ
3. นางเบญจวรรณ์ แก้วมะเริงครู โรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
4. นางมุกดา มิตรอธิพันธ์ครู โรงเรียนสุขานารีกรรมการ
5. นางพรพนม คัมภิรานนท์ครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวพัทยาภรณ์ ชุนเกาะครู โรงเรียนบึงพญาปราบประธานกรรมการ
2. นางมาริสา จักสารครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการ
3. นางเบญจวรรณ์ แก้วมะเริงครู โรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
4. นางมุกดา มิตรอธิพันธ์ครู โรงเรียนสุขานารีกรรมการ
5. นางพรพนม คัมภิรานนท์ครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสมคิด มุ่งกลางครู โรงเรียนบ้านธารปราสาทประธานกรรมการ
2. นางอริษา ไกรฤกษ์ครู โรงเรียนวัดทุ่งสว่างกรรมการ
3. นางสาวสุนันท์ จงปลื้มกลางครู โรงเรียนบ้านหนองม้ากรรมการ
4. นายประยูร ขอเพ่งกลางครู โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ.กรรมการ
5. นางวราภรณ์ เจ๊ะดะหยอครู โรงเรียนบึงพญาปราบกรรมการ
6. นางพัฒนา ก่อกุศลครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการ
7. นางสุรภา ชาญณรงค์ครู โรงเรียนสุขานารีกรรมการ
8. นางวิลาวัลย์ สอดโคกสูงครู โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำกรรมการ
9. นางฐิตารีย์ นวโลหะกุลครู โรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสมคิด มุ่งกลางครู โรงเรียนบ้านธารปราสาทประธานกรรมการ
2. นางอริษา ไกรฤกษ์ครู โรงเรียนวัดทุ่งสว่างกรรมการ
3. นางสาวสุนันท์ จงปลื้มกลางครู โรงเรียนบ้านหนองม้ากรรมการ
4. นายประยูร ขอเพ่งกลางครู โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ.กรรมการ
5. นางวราภรณ์ เจ๊ะดะหยอครู โรงเรียนบึงพญาปราบกรรมการ
6. นางพัฒนา ก่อกุศลครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการ
7. นางสุรภา ชาญณรงค์ครู โรงเรียนสุขานารีกรรมการ
8. นางวิลาวัลย์ สอดโคกสูงครู โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำกรรมการ
9. นางฐิตารีย์ นวโลหะกุลครู โรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสมคิด มุ่งกลางครู โรงเรียนบ้านธารปราสาทประธานกรรมการ
2. นางอริษา ไกรฤกษ์ครู โรงเรียนวัดทุ่งสว่างกรรมการ
3. นางสาวสุนันท์ จงปลื้มกลางครู โรงเรียนบ้านหนองม้ากรรมการ
4. นายประยูร ขอเพ่งกลางครู โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ.กรรมการ
5. นางวราภรณ์ เจ๊ะดะหยอครู โรงเรียนบึงพญาปราบกรรมการ
6. นางพัฒนา ก่อกุศลครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการ
7. นางสุรภา ชาญณรงค์ครู โรงเรียนสุขานารีกรรมการ
8. นางวิลาวัลย์ สอดโคกสูงครู โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำกรรมการ
9. นางฐิตารีย์ นวโลหะกุลครู โรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสมคิด มุ่งกลางครู โรงเรียนบ้านธารปราสาทประธานกรรมการ
2. นางอริษา ไกรฤกษ์ครู โรงเรียนวัดทุ่งสว่างกรรมการ
3. นางสาวสุนันท์ จงปลื้มกลางครู โรงเรียนบ้านหนองม้ากรรมการ
4. นายประยูร ขอเพ่งกลางครู โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ.กรรมการ
5. นางวราภรณ์ เจ๊ะดะหยอครู โรงเรียนบึงพญาปราบกรรมการ
6. นางพัฒนา ก่อกุศลครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการ
7. นางสุรภา ชาญณรงค์ครู โรงเรียนสุขานารีกรรมการ
8. นางวิลาวัลย์ สอดโคกสูงครู โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำกรรมการ
9. นางฐิตารีย์ นวโลหะกุลครู โรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสมคิด มุ่งกลางครู โรงเรียนบ้านธารปราสาทประธานกรรมการ
2. นางอริษา ไกรฤกษ์ครู โรงเรียนวัดทุ่งสว่างกรรมการ
3. นางสาวสุนันท์ จงปลื้มกลางครู โรงเรียนบ้านหนองม้ากรรมการ
4. นายประยูร ขอเพ่งกลางครู โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ.กรรมการ
5. นางวราภรณ์ เจ๊ะดะหยอครู โรงเรียนบึงพญาปราบกรรมการ
6. นางพัฒนา ก่อกุศลครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการ
7. นางสุรภา ชาญณรงค์ครู โรงเรียนสุขานารีกรรมการ
8. นางวิลาวัลย์ สอดโคกสูงครู โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำกรรมการ
9. นางฐิตารีย์ นวโลหะกุลครู โรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสมคิด มุ่งกลางครู โรงเรียนบ้านธารปราสาทประธานกรรมการ
2. นางอริษา ไกรฤกษ์ครู โรงเรียนวัดทุ่งสว่างกรรมการ
3. นางสาวสุนันท์ จงปลื้มกลางครู โรงเรียนบ้านหนองม้ากรรมการ
4. นายประยูร ขอเพ่งกลางครู โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ.กรรมการ
5. นางวราภรณ์ เจ๊ะดะหยอครู โรงเรียนบึงพญาปราบกรรมการ
6. นางพัฒนา ก่อกุศลครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการ
7. นางสุรภา ชาญณรงค์ครู โรงเรียนสุขานารีกรรมการ
8. นางวิลาวัลย์ สอดโคกสูงครู โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำกรรมการ
9. นางฐิตารีย์ นวโลหะกุลครู โรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสมคิด มุ่งกลางครู โรงเรียนบ้านธารปราสาทประธานกรรมการ
2. นางอริษา ไกรฤกษ์ครู โรงเรียนวัดทุ่งสว่างกรรมการ
3. นางสาวสุนันท์ จงปลื้มกลางครู โรงเรียนบ้านหนองม้ากรรมการ
4. นายประยูร ขอเพ่งกลางครู โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ.กรรมการ
5. นางวราภรณ์ เจ๊ะดะหยอครู โรงเรียนบึงพญาปราบกรรมการ
6. นางพัฒนา ก่อกุศลครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการ
7. นางสุรภา ชาญณรงค์ครู โรงเรียนสุขานารีกรรมการ
8. นางวิลาวัลย์ สอดโคกสูงครู โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำกรรมการ
9. นางฐิตารีย์ นวโลหะกุลครู โรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสมคิด มุ่งกลางครู โรงเรียนบ้านธารปราสาทประธานกรรมการ
2. นางอริษา ไกรฤกษ์ครู โรงเรียนวัดทุ่งสว่างกรรมการ
3. นางสาวสุนันท์ จงปลื้มกลางครู โรงเรียนบ้านหนองม้ากรรมการ
4. นายประยูร ขอเพ่งกลางครู โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ.กรรมการ
5. นางวราภรณ์ เจ๊ะดะหยอครู โรงเรียนบึงพญาปราบกรรมการ
6. นางพัฒนา ก่อกุศลครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการ
7. นางสุรภา ชาญณรงค์ครู โรงเรียนสุขานารีกรรมการ
8. นางวิลาวัลย์ สอดโคกสูงครู โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำกรรมการ
9. นางฐิตารีย์ นวโลหะกุลครู โรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสมคิด มุ่งกลางครู โรงเรียนบ้านธารปราสาทประธานกรรมการ
2. นางอริษา ไกรฤกษ์ครู โรงเรียนวัดทุ่งสว่างกรรมการ
3. นางสาวสุนันท์ จงปลื้มกลางครู โรงเรียนบ้านหนองม้ากรรมการ
4. นายประยูร ขอเพ่งกลางครู โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ.กรรมการ
5. นางวราภรณ์ เจ๊ะดะหยอครู โรงเรียนบึงพญาปราบกรรมการ
6. นางพัฒนา ก่อกุศลครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการ
7. นางสุรภา ชาญณรงค์ครู โรงเรียนสุขานารีกรรมการ
8. นางวิลาวัลย์ สอดโคกสูงครู โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำกรรมการ
9. นางฐิตารีย์ นวโลหะกุลครู โรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสมคิด มุ่งกลางครู โรงเรียนบ้านธารปราสาทประธานกรรมการ
2. นางอริษา ไกรฤกษ์ครู โรงเรียนวัดทุ่งสว่างกรรมการ
3. นางสาวสุนันท์ จงปลื้มกลางครู โรงเรียนบ้านหนองม้ากรรมการ
4. นายประยูร ขอเพ่งกลางครู โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ.กรรมการ
5. นางวราภรณ์ เจ๊ะดะหยอครู โรงเรียนบึงพญาปราบกรรมการ
6. นางพัฒนา ก่อกุศลครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการ
7. นางสุรภา ชาญณรงค์ครู โรงเรียนสุขานารีกรรมการ
8. นางวิลาวัลย์ สอดโคกสูงครู โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำกรรมการ
9. นางฐิตารีย์ นวโลหะกุลครู โรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสุภาพร รัตนนิชาญครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายสิทธิชัย ทวีสินครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการ
3. นางลัดดา วิจันทึกครู โรงเรียนบ้านหนองตาคงกรรมการ
4. นายสรรพวิทย์ ดอกแก้วกลางครู โรงเรียนบ้านหนองม้ากรรมการ
5. นางภรนศร กองแสงศรีครู โรงเรียนบึงพญาปราบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสุภาพร รัตนนิชาญครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายสิทธิชัย ทวีสินครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการ
3. นางลัดดา วิจันทึกครู โรงเรียนบ้านหนองตาคงกรรมการ
4. นายสรรพวิทย์ ดอกแก้วกลางครู โรงเรียนบ้านหนองม้ากรรมการ
5. นางภรนศร กองแสงศรีครู โรงเรียนบึงพญาปราบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุภาพร รัตนนิชาญครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายสิทธิชัย ทวีสินครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการ
3. นางลัดดา วิจันทึกครู โรงเรียนบ้านหนองตาคงกรรมการ
4. นายสรรพวิทย์ ดอกแก้วกลางครู โรงเรียนบ้านหนองม้ากรรมการ
5. นางภรนศร กองแสงศรีครู โรงเรียนบึงพญาปราบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสุภาพร รัตนนิชาญครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายสิทธิชัย ทวีสินครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการ
3. นางลัดดา วิจันทึกครู โรงเรียนบ้านหนองตาคงกรรมการ
4. นายสรรพวิทย์ ดอกแก้วกลางครู โรงเรียนบ้านหนองม้ากรรมการ
5. นางภรนศร กองแสงศรีครู โรงเรียนบึงพญาปราบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสุภาพร รัตนนิชาญครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายสิทธิชัย ทวีสินครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการ
3. นางลัดดา วิจันทึกครู โรงเรียนบ้านหนองตาคงกรรมการ
4. นายสรรพวิทย์ ดอกแก้วกลางครู โรงเรียนบ้านหนองม้ากรรมการ
5. นางภรนศร กองแสงศรีครู โรงเรียนบึงพญาปราบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสุภาพร รัตนนิชาญครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายสิทธิชัย ทวีสินครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการ
3. นางลัดดา วิจันทึกครู โรงเรียนบ้านหนองตาคงกรรมการ
4. นายสรรพวิทย์ ดอกแก้วกลางครู โรงเรียนบ้านหนองม้ากรรมการ
5. นางภรนศร กองแสงศรีครู โรงเรียนบึงพญาปราบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุภาพร รัตนนิชาญครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายสิทธิชัย ทวีสินครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการ
3. นางลัดดา วิจันทึกครู โรงเรียนบ้านหนองตาคงกรรมการ
4. นายสรรพวิทย์ ดอกแก้วกลางครู โรงเรียนบ้านหนองม้ากรรมการ
5. นางภรนศร กองแสงศรีครู โรงเรียนบึงพญาปราบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสุภาพร รัตนนิชาญครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายสิทธิชัย ทวีสินครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการ
3. นางลัดดา วิจันทึกครู โรงเรียนบ้านหนองตาคงกรรมการ
4. นายสรรพวิทย์ ดอกแก้วกลางครู โรงเรียนบ้านหนองม้ากรรมการ
5. นางภรนศร กองแสงศรีครู โรงเรียนบึงพญาปราบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสุภาพร รัตนนิชาญครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายสิทธิชัย ทวีสินครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการ
3. นางลัดดา วิจันทึกครู โรงเรียนบ้านหนองตาคงกรรมการ
4. นายสรรพวิทย์ ดอกแก้วกลางครู โรงเรียนบ้านหนองม้ากรรมการ
5. นางภรนศร กองแสงศรีครู โรงเรียนบึงพญาปราบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสุภาพร รัตนนิชาญครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายสิทธิชัย ทวีสินครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการ
3. นางลัดดา วิจันทึกครู โรงเรียนบ้านหนองตาคงกรรมการ
4. นายสรรพวิทย์ ดอกแก้วกลางครู โรงเรียนบ้านหนองม้ากรรมการ
5. นางภรนศร กองแสงศรีครู โรงเรียนบึงพญาปราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอารยา คล่องณรงค์ครู โรงเรียนวัดสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎิ์ชญานันท์ จันทร์โทครู โรงเรียนบ้านธารปราสาทกรรมการ
3. นางเจริญใจ เหลืองบงกชครู โรงเรียนบ้านหนองตาคงกรรมการ
4. นางสาวฐิรนันท์ พันธุ์เพ็งครู โรงเรียนบ้านดอนขวางกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางเสาวนีย์ ชาตะสุวัจนานนท์ครู โรงเรียนบ้านหนองม้าประธานกรรมการ
2. นางกุญจนาท สุคนธเมธีรัตน์ครู โรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางสาวสุวิภา เนตรนางรองครู โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ.กรรมการ
4. นางขนิษฐา อยู่ภักดีครู โรงเรียนบึงพญาปราบกรรมการ
5. นางสาวเขมิกา ปลั่งกลางครู โรงเรียนบ้านหลุมข้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเสาวนีย์ ชาตะสุวัจนานนท์ครู โรงเรียนบ้านหนองม้าประธานกรรมการ
2. นางกุญจนาท สุคนธเมธีรัตน์ครู โรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางสาวสุวิภา เนตรนางรองครู โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ.กรรมการ
4. นางขนิษฐา อยู่ภักดีครู โรงเรียนบึงพญาปราบกรรมการ
5. นางสาวเขมิกา ปลั่งกลางครู โรงเรียนบ้านหลุมข้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางลัดดาวัลย์ ช่วยฉิมพลีครู โรงเรียนบึงพญาปราบประธานกรรมการ
2. นางนงนุช เสริมทรัพย์ครู โรงเรียนสวนหม่อนกรรมการ
3. นางอมรรัตน์ ประเสริฐกุลครู โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
4. นางสาวนลินรัตน์ ช่างทองครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมากรรมการ
5. นางสาวสุปราณี จงปลื้มกลางครู โรงเรียนบ้านหนองม้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางลัดดาวัลย์ ช่วยฉิมพลีครู โรงเรียนบึงพญาปราบประธานกรรมการ
2. นางนงนุช เสริมทรัพย์ครู โรงเรียนสวนหม่อนกรรมการ
3. นางอมรรัตน์ ประเสริฐกุลครู โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
4. นางสาวนลินรัตน์ ช่างทองครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมากรรมการ
5. นางสาวสุปราณี จงปลื้มกลางครู โรงเรียนบ้านหนองม้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอภิชาติ ทั่งกลางครู โรงเรียนบ้านหนองม้าประธานกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ เมืองนกเอี้ยงครู โรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางศรีจันทร์ ยอดทองหลางครู โรงเรียนบ้านโนนมันเทศกรรมการ
4. นายกริชชัย กิ่งกุ่มกลางครู โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำกรรมการ
5. นางสาววราลักษณ์ แววโคกสูงครู โรงเรียนดอนท้าววิทยากรรมการ
6. นางลัดดาวัลย์ นิยมทองครู โรงเรียนสุขานารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอภิชาติ ทั่งกลางครู โรงเรียนบ้านหนองม้าประธานกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ เมืองนกเอี้ยงครู โรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางศรีจันทร์ ยอดทองหลางครู โรงเรียนบ้านโนนมันเทศกรรมการ
4. นายกริชชัย กิ่งกุ่มกลางครู โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำกรรมการ
5. นางสาววราลักษณ์ แววโคกสูงครู โรงเรียนดอนท้าววิทยากรรมการ
6. นางลัดดาวัลย์ นิยมทองครู โรงเรียนสุขานารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาววิมลพรรณ บัวกลางครู โรงเรียนบ้านหนองม้าประธานกรรมการ
2. นางวณัสนันทร์ ไชยวุฒิครู โรงเรียนบึงพญาปราบกรรมการ
3. นางสาวพวงพยอม เข็มทองครู โรงเรียนสวนหม่อนกรรมการ
4. นางวรรณรัตน์ ทองกลางครู โรงเรียนดอนท้าววิทยากรรมการ
5. นางอารีย์ ทองสุขนอกครู โรงเรียนบ้านพลจลกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาววิมลพรรณ บัวกลางครู โรงเรียนบ้านหนองม้ากรรมการ
2. นางวณัสนันทร์ ไชยวุฒิครู โรงเรียนบึงพญาปราบกรรมการ
3. นางสาวพวงพยอม เข็มทองครู โรงเรียนสวนหม่อนกรรมการ
4. นางวรรณรัตน์ ทองกลางครู โรงเรียนดอนท้าววิทยากรรมการ
5. นางอารีย์ ทองสุขนอกครู โรงเรียนบ้านพลจลกกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวศรีสมร เจียนกลางครู โรงเรียนโพธารามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลวรรณ อ้อมกลางครู โรงเรียนโพธารามพิทยาคมกรรมการ
3. นางณัฐวลัญช์ เริ่มสกุลชัยครู โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
4. นางสาวผุสชา ศักดิ์ดาครู โรงเรียนบ้านดงพลอง (สำนักงานสลากกินแบ่ง)กรรมการ
5. นางลิขิต อินทศรครู โรงเรียนสวนหม่อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวศรีสมร เจียนกลางครู โรงเรียนโพธารามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลวรรณ อ้อมกลางครู โรงเรียนโพธารามพิทยาคมกรรมการ
3. นางณัฐวลัญช์ เริ่มสกุลชัยครู โรงเรียนโพธารามพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวผุสชา ศักดิ์ดาครู โรงเรียนบ้านดงพลอง (สำนักงานสลากกินแบ่ง)กรรมการ
5. นางลิขิต อินทศรครู โรงเรียนสวนหม่อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายศรายุทธ ท้าวถาครู โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำประธานกรรมการ
2. นางธัญพร ทิพย์รอดครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมากรรมการ
3. นางสาวลัดดา คงบรรทัดครู โรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบกรรมการ
4. นางกลางกันยา คุ้มจันอัดครู โรงเรียนบ้านหนองม้ากรรมการ
5. นางอ้อมฤทัย ปาทานครู โรงเรียนดอนท้าววิทยากรรมการ
6. นายกัมปนาท นพคุณครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายศรายุทธ ท้าวถาครู โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำประธานกรรมการ
2. นางธัญพร ทิพย์รอดครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมากรรมการ
3. นางสาวลัดดา คงบรรทัดครู โรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบกรรมการ
4. นางกลางกันยา คุ้มจันอัดครู โรงเรียนบ้านหนองม้ากรรมการ
5. นางอ้อมฤทัย ปาทานครู โรงเรียนดอนท้าววิทยากรรมการ
6. นายกัมปนาท นพคุณครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายศรายุทธ ท้าวถาครู โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำประธานกรรมการ
2. นางธัญพร ทิพย์รอดครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมากรรมการ
3. นางสาวลัดดา คงบรรทัดครู โรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบกรรมการ
4. นางกลางกันยา คุ้มจันอัดครู โรงเรียนบ้านหนองม้ากรรมการ
5. นางอ้อมฤทัย ปาทานครู โรงเรียนดอนท้าววิทยากรรมการ
6. นายกัมปนาท นพคุณครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายศรายุทธ ท้าวถาครู โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำประธานกรรมการ
2. นางธัญพร ทิพย์รอดครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมากรรมการ
3. นางสาวลัดดา คงบรรทัดครู โรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบกรรมการ
4. นางกลางกันยา คุ้มจันอัดครู โรงเรียนบ้านหนองม้ากรรมการ
5. นางอ้อมฤทัย ปาทานครู โรงเรียนดอนท้าววิทยากรรมการ
6. นายกัมปนาท นพคุณครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายศรายุทธ ท้าวถาครู โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำประธานกรรมการ
2. นางธัญพร ทิพย์รอดครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมากรรมการ
3. นางสาวลัดดา คงบรรทัดครู โรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบกรรมการ
4. นางกลางกันยา คุ้มจันอัดครู โรงเรียนบ้านหนองม้ากรรมการ
5. นางอ้อมฤทัย ปาทานครู โรงเรียนดอนท้าววิทยากรรมการ
6. นายกัมปนาท นพคุณครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายศรายุทธ ท้าวถาครู โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำประธานกรรมการ
2. นางธัญพร ทิพย์รอดครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมากรรมการ
3. นางสาวลัดดา คงบรรทัดครู โรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบกรรมการ
4. นางกลางกันยา คุ้มจันอัดครู โรงเรียนบ้านหนองม้ากรรมการ
5. นางอ้อมฤทัย ปาทานครู โรงเรียนดอนท้าววิทยากรรมการ
6. นายกัมปนาท นพคุณครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนัทธ์ แจ้งอรุณครู โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสวลักษณ์ สินทรัพย์ครู โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำกรรมการ
3. นางสาวชุติมา ทวีสุขครู โรงเรียนบ้านดงพลอง (สำนักงานสลากกินแบ่ง)กรรมการ
4. นางสาวเรณู เหมือนสันเทียะครู โรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
5. นางสาวพจนีย์ ปลูกงามครู โรงเรียนสวนหม่อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางโสภา จันทฉายาครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางอุทัยวรรณ จงจอหอครู โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล)กรรมการ
3. นายวิโรจน์ เหลืองจารุครู โรงเรียนสวนหม่อนกรรมการ
4. นายศรายุทธ์ ทองกลางครู โรงเรียนบ้านเมืองทีกรรมการ
5. นางมยุรา เอียการนาครู โรงเรียนบ้านมะค่า (คงฤทธิ์บัวสุวรรณฯ)กรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายประภาษ วิสันเทียะวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายวันวลิต หนูทองครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)กรรมการ
3. นายพรณรงค์ สุขศิริวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นางสาวจารุวรรณ โสภาพินิจครู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวสุวนันท์ ทองงามนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวจินตนา เคนรีนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายประภาษ วิสันเทียะวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายพรณรงค์ สุุขศิริวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายวันวลิต หนูทองครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)กรรมการ
4. นางสาวจารุวรรณ โสภาพินิจครู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวจินตนา เคนรีนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวสุวนันท์ ทองงามนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายประภาษ วิสันเทียะวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายพรณรงค์ สุขศิริวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายวันวลิต หนูทองครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)กรรมการ
4. นางสาวจารุวรรณ โสภาพินิจครู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวสุวนันท์ ทองงามนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวจินตนา เคนรีนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายประภาษ วิสันเทียะวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายพรณรงค์ สุขศิริวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายวันวลิต หนูทองครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)กรรมการ
4. นางสาวจารุวรรณ โสภาพินิจครู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวสุวนันท์ ทองงามนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวจินตนา เคนรีนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายประภาษ วิสันเทียะวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายพรณรงค์ สุขศิริวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายวันวลิต หนูทองครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)กรรมการ
4. นางสาวจารุวรรณ โสภาพินิจครู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวสุวนันท์ ทองงามนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวจินตนา เคนรีนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายประภาษ วิสันเทียะวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายพรณรงค์ สุขศิริวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายวันวลิต หนูทองครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)กรรมการ
4. นางสาวจารุวรรณ โสภาพินิจครู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวสุวนันท์ ทองงามนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวจินตนา เคนรีนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายประภาษ วิสันเทียะวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายพรณรงค์ สุขศิริวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายวันวลิต หนูทองครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)กรรมการ
4. นางสาวจารุวรรณ โสภาพินิจครู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวสุวนันท์ ทองงามนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวจินตนา เคนรีนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายประภาษ วิสันเทียะวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายพรณรงค์ สุขศิริวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายวันวลิต หนูทองครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)กรรมการ
4. นางสาวจารุวรรณ โสภาพินิจครู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวสุวนันท์ ทองงามนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวจินตนา เคนรีนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายปรียาภัทร์ วิสันเทียะวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายพรณรงค์ สุขศิริวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายวันวลิต หนูทองครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)กรรมการ
4. นางสาวจารุวรรณ โสภาพินิจครู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวสุวนันท์ ทองงามนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวจินตนา เคนรีนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายประภาษ วิสันเทียะวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายพรณรงค์ สุขศิริวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายวันวลิต หนูทองครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)กรรมการ
4. นางสาวจารุวรรณ โสภาพินิจครู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวสุวนันท์ ทองงามนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวจินตนา เคนรีนศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]