รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 23-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวัดหลวง 1. เด็กหญิงเจนจิรา  มีชัยโย
 
1. นางสมปอง  สลาพิมพ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงฐิติพร   สายประสาท
 
1. นางมลิดา  ดลเอี่ยม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงนุสรา  สมสนิท
 
1. นางจุไลลักษณ์  ดานิตย์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย 1. เด็กหญิงปิยพัชร  เหง้าวิชัย
 
1. นางปราถนา  ฤกษ์พิมพ์พงษ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงพาราพร  ปาละสาร
 
1. นางมลิดา  ดลเอี่ยม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 1. เด็กหญิงธารีรัตน์  ยิ่งเจริญวัฒนากิจ
 
1. นางสุดถวิล  ปัดถาทุม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวัดหลวง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  พุทธจง
 
1. นายสมรชัย  ศรีสุพรรณ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1. เด็กหญิงภัทรวดี  แสนบัว
 
1. นางสาวสาวิตรี  อเวรา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ 1. เด็กหญิงสุพัตรา  สีวงษา
 
1. นางสมใจ  พิสัยพันธ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงวรนุช   บุรัตน์
 
1. นางสาวเสาวนีย์  สุริยสาร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแบง 1. เด็กหญิงสุกานดา  ตันชมภู
 
1. นางเกศลักษณ์  อภัยภักดิ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแบง 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์   บัวใหญ่
2. เด็กหญิงอนุตรีย์  กอแก้ว
3. เด็กหญิงอักษราภัก   นาโพธิ์
 
1. นางบุญเรือง  ภาโส
2. นางอำพร  มงคล
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กชายจักรพันธ์   ธงชัยธีรเดช
2. เด็กหญิงชลธิชา  วงศ์สง่า
3. เด็กหญิงธนิสร  สุขา
 
1. นางมยุรี  นางาม
2. นางอรพินทร์  โพธิ์หะนาม
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ไชยโคตร
2. เด็กหญิงนฤมล  สิทธิวงษ์
3. เด็กหญิงพิยดา   มังกร
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  สารธิราช
2. ว่าที่ร้อยตรีเสรี  ทองคำ
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแบง 1. เด็กหญิงงามวดี  อิติบุตตา
2. เด็กหญิงยุวดี  มางิ้ว
 
1. นางเกศลักษณ์  อภัยภักดิ์
2. นางสาวกัลยกร  เยี่ยมรัมย์
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแบง 1. เด็กหญิงวนิดา  โสรมรรค
2. เด็กหญิงสุภาวดี  กอแก้ว
 
1. นางเกศลักษณ์  อภัยภักดิ์
2. นางอรุณ  ศรีภักดี
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ผาตนนท์
 
1. นายเจริญกิจ  ทองแสน
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมเจริญชัย 1. เด็กหญิงอนัญญา  สิงทิศ
 
1. นางจีราพร  เชษฐบุตร
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงอาด 1. เด็กหญิงชนาพร  สิงห์คำ
 
1. นางนิตยา  โพธิราช
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงอาด 1. เด็กหญิงพรรณนารา   หวันเสนา
2. เด็กหญิงภควคีตา   คล้อยจันทึก
3. เด็กหญิงศิรินยา  ศรีวงษ์
 
1. นางปิยนันท์  คำพูล
2. นางธัญลักษณ์   ชัยรัติเศรษฐกุล
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงฐิติญาณ์   โพธิ์ชัย
2. เด็กหญิงนาราญา   ยอดประดิษฐ์
3. เด็กหญิงวรรณภรณ์   เทศศรีเมือง
 
1. นางสาวเสาวนีย์  สุวรรณรอด
2. นางสมจิต  สีหามาตย์
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ 1. เด็กหญิงบุษราภรณ์  หมั่นจิตร
2. เด็กหญิงพัชรินทร์   เสมอสมัย
3. เด็กหญิงอติกานต์  โพธิจักร
 
1. นางสาวเยาวพา  สาครเจริญ
2. นางสาวอโนชา   นามกอง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเธียรวนนท์ 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  ชานุบาล
2. เด็กหญิงกีรติกา  จันโท
 
1. นางนิธิวดี  มาตา
2. นางมะลิวรรณ  มีศรี
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 1. เด็กชายภราดล  คลังกลาง
2. เด็กหญิงอัจฉรา  เจริญภูมิ
 
1. นางสาวมลฤดี  วันศิริ
2. นายณัฐพล  อัสสพันธ์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจับไม้ 1. เด็กหญิงมธุรดา  หล่าเพีย
 
1. นายอภิสิทธิ์   หล่าเพีย
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจับไม้ 1. เด็กหญิงปริชญา  วรรณเจริญ
 
1. นายอภิสิทธิ์  หล่าเพีย
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กชายธนวัฒน์  คำจันทร์วงค์
 
1. นางอัจฉรา  นาคเสน
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเซิม 1. เด็กหญิงจันทิมา  ผิวละออ
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  อ่อนโพทา
3. เด็กชายพีรพัฒน์  อายุนันท์
 
1. นางนภัทร  สาครเจริญ
2. นายอรรถพล  มาตย์สุริย์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงอาด 1. เด็กหญิงจรรยพร    ผาทอง
2. เด็กหญิงณัฐนันท์    จันทะดี
3. เด็กหญิงณัฐพร   สูงสุมาลย์
 
1. นางนิตยา  พิมพ์โคตร
2. นางพิศพร  เจริญวัฒนศักดิ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงจรัสศรี   ถิมมะนัด
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   ชมพุฒิ
3. เด็กชายทักษิน   คลังกลาง
 
1. นางรินทร์ลภัส  ตั้งสมบัติสันติ
2. นางปริญฎา  อุ่นวิเศษ
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สวนคาย
2. เด็กชายบพิตร  คำจันทร์วง
3. เด็กหญิงสุภนิดา  แก้ววิเศษ
 
1. นางอรพินทร์  โพธิ์หะนาม
2. นางมยุรี  นางาม
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  โครตธาดา
2. เด็กหญิงพลอยทิพย์  มณี
3. เด็กชายโอภากรณ์  สีดา
 
1. นายชยพล   โฆษิต
2. นางเขมมิกา  ไชยแสง
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงฎารุณี  สีสร้อยพร้าว
2. นางสาวพันมณี  ศรีภักดี
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  พงษ์สุวรรณ
 
1. นายศราวุธ  กาญจนสุขเมฆิน
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ 1. เด็กหญิงจีระนันท์  ประเสริฐสังข์
2. เด็กหญิงศุภิสรา  ทิพสุต
3. เด็กหญิงอลิสา   หานัด
 
1. นางสาวมาลาตี  ขันตี
2. นางสาวอโนชา  นามกอง
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกถ่อนวิทยา 1. เด็กหญิงจิรัชญา  โยธิกุล
2. เด็กหญิงภคพร  ราชภักดี
 
1. นายวัชระ  ฤกษ์พิมพ์พงษ์
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุทธสิริโสภา 1. เด็กชายวายุวัชร  รัตนทิพย์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สีโนนยาง
 
1. นางนีรนาท  บุญญาพิทักษ์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแอก 1. เด็กชายทฤษฎี  บุตรศรีคำ
2. เด็กชายธีรภาพ  ดลเลิศ
 
1. นายนิยม  จำปาศรี
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 1. เด็กชายดนัยฤทธิ์  อุ่นจิตร
2. เด็กชายอเล็ก  วรภาพ
 
1. นายสังคม  ลีลาศ
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนฤๅษี 1. เด็กชายปกรณ์  แก้วนารี
2. เด็กชายพัฒนพงษ์  กองวงษ์
 
1. นายพิเชษฐ์  ศรีสุระ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแบง 1. เด็กชายณฐพล  คำแดงใส
2. เด็กชายอนุชิต  แดงน้อย
 
1. นายอนุชิต  รางศรี
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัว 1. เด็กชายนครินทร์  นามวงษ์
2. เด็กชายสุวิทย์ชา  ผลจันทร์
 
1. นางวารุณี  ปราบสาร
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ 1. เด็กหญิงจิราพิชญ์  สุขขี
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  ไทยเจริญ
3. เด็กหญิงมัทนา  เดชประเสริฐ
4. เด็กหญิงมุฑิตา  มาระมิ่ง
5. เด็กหญิงสุภาพร  ตั้นส้ม
 
1. นายสมาน  ว่องไว
2. นางสาวกรรณิการ์  แสงแก้ว
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ภูจอมคำ
2. เด็กหญิงจณิสตา   แก้วคงบุญ
3. เด็กหญิงพรชิตา   ดีแสน
4. เด็กหญิงศิริกัญญา  ทำมะเก่
5. เด็กหญิงโชติกา  ตำลึงทอง
 
1. นายสมาน  ว่องไว
2. นางสาวกรรณิการ์  แสงแก้ว
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ชื่นผล
2. เด็กหญิงตติยา   อนารักษ์
3. เด็กหญิงปฏิมากรณ์  ผลบุญ
4. เด็กหญิงภัคจิรา  ไชยมูล
5. เด็กหญิงสุภาวดี  รัตนะ
 
1. นายสมพงษ์  นาคเสน
2. นายดำเนิน  บุญเดช
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ 1. เด็กชายณัฐพล  ศิริรัตน์
2. เด็กหญิงนันท์ชญาน์  อาษานอก
3. เด็กชายภาคิน  ไชยกรุง
4. เด็กชายรพีภัทร  หงษ์ทอง
5. เด็กหญิงอาภาพร  สาครสูงเนิน
 
1. นายอนันต์  สุวรรณพันธ์
2. นายธนากร  สิงห์ยะบุศย์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ 1. เด็กหญิงกัญฐิกา  ศรีหาวงค์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   จูมสวัสดิ์
3. เด็กหญิงมัทนา   อามาตย์มนตรี
4. เด็กหญิงเปียกมล  แก่นหมั่น
5. เด็กหญิงโสริยา  ศรีสุข
 
1. นายอนันต์  สุวรรณพันธ์
2. นายธนากร  สิงห์ยะบุศย์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1. เด็กหญิงจิราพร  คชคง
2. เด็กหญิงณัฐญา  เอี่ยมเวียง
3. เด็กหญิงนัฐพร  แสนนาม
4. เด็กหญิงรจนา  สูตรไชย
5. เด็กหญิงเมวดี   พลเยี้ยม
 
1. นางสาวสุธารินีย์   ชัยเมืองพล
2. นายสมบัติ  ศรีจันทร์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำจำปา 1. เด็กชายณัฐวุฒ  ศรีบุตร
2. เด็กชายรัฐภูมิ  คนกลาง
3. เด็กชายวรวิทย์  แสนแก้ว
4. เด็กหญิงสุชัญญา  พลศักดิ์ขวา
5. เด็กหญิงอรทัย   สุขรมย์
 
1. นายนิกรณ์  ดาหอม
2. นางสาวศิริพักตร์  วิเศษ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  ปักคะมา
2. เด็กหญิงชลินธร  ชนชนะกุล
3. เด็กชายธีรพงษ์  รัตนประเสริฐ
4. เด็กชายศิริเชษฐ์  นาศฤงคาร
5. เด็กชายอัศกวิน  แก้วมงคล
 
1. นายวิทยา  นาศฤงคาร
2. นางสาวปิยนุช  ภูมาศ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกณิส   สร้อยมี
2. เด็กชายจักริน  มูลปัง
3. เด็กหญิงจีระนันท์   ศรีวารมย์
4. เด็กหญิงณัฐธิยา   ปักคะมา
5. เด็กชายธนนันท์  กองมี
6. เด็กชายธวัชชัย   ทองมี
7. เด็กชายนนทพิทธ์  คนยงค์
8. เด็กชายนนทวัฒน์  อุบลเกิด
9. เด็กหญิงปณิดา  ผาละนัด
10. เด็กชายปรีชา  ทิวาพัฒน์
11. เด็กหญิงพรทวี  ศรีมังคละ
12. เด็กหญิงพรพรรณ  พัตรสิงค์
13. เด็กหญิงพิมลวรรณ  เคียนศรี
14. เด็กชายยุทธนา  แก้วชื่น
15. เด็กหญิงศศิธร   มีชาติ
16. เด็กหญิงสกาวเดือน  ทองคำ
17. เด็กหญิงสริดา  ธรรมวิเศษ
18. เด็กหญิงสุกัญญา   สีทาพุฒ
19. เด็กหญิงสุวรรณนา  เพิ่มพร
20. เด็กหญิงอุมาพร  สมาธิ
 
1. นายจันสวาท  สายืน
2. ว่าที่ร้อยตรีเสรี  ทองคำ
3. นางสาววิไลลักษณ์  สารธิราช
4. นางสาวอุลัยพร   หงษ์ภูมี
5. นางสิรินาถ  ทองคำ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ 1. เด็กหญิงปภาวดี  บรรเทิงใจ
 
1. นางบรรทม  ทองเต็ม
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.45 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติรักษ์ 1. เด็กหญิงศิริณธร  เหลาทอง
 
1. นายทศพร  ทาให้งาม
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงกำพี้ 1. เด็กชายรติพงษ์   ขันตรีสะพังหลวง
 
1. นางสาวโสภา  บูรณะพล
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุทธสิริโสภา 1. เด็กชายศุภนัฐ  โคตรชมพู
2. เด็กหญิงสิริธร  แก่นทอง
 
1. นายศรณพลช   สุขล้าน
2. นางสาวสุดารัตน์   สิงขรอาจ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92.58 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฮำ 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ปัญญาวงค์
2. เด็กชายภูมิพิพัฒน์  ชิณวงศ์
 
1. นางฐาปนีย์  ศรีสุจันทร์
2. นางพัชรัตน์  พลศรี
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงรัตน์ธิดา  นันทะวงศ์
2. เด็กชายวรรณเฉลิม  จอมทิพย์
 
1. นายสมพงษ์  นาคเสน
2. นายดำเนิน  บุญเดช
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงจิรพัชร   เลียวประโคน
2. เด็กหญิงชลธิชา   แน่นอุดร
3. เด็กหญิงชุติพร   ต้นไฮ
4. เด็กหญิงณัชชา   รักวิชา
5. เด็กหญิงณัฐวดี   อ้วนแก้ว
6. เด็กหญิงวันวิสา   โคตะวงค์
7. เด็กหญิงสุพรรษา   ภูหงษ์
8. เด็กหญิงอรวรรณ   มุกช้าง
9. เด็กหญิงอริศรา   ศรีชัยชนะ
10. เด็กหญิงเบญญาภา   สุขันธ์
 
1. นางเย็นจิตร์  มณีวงศ์
2. นางสาวสุพัตรา  สุขเสริม
3. นางวาสนา  พิลาสุทธิ์
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแบง 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์   สมงาม
2. เด็กหญิงชนมล  ฝ่ายจารี
3. เด็กหญิงณัฐนรี  เวณุโกเศศ
4. เด็กหญิงผกายกุล   สนชาติ
5. เด็กหญิงวรรณิภา  บุญอภัย
6. เด็กหญิงวรรณิสา  เขาทอง
7. เด็กหญิงอรัชพร   กลางอินเดช
8. เด็กหญิงอาภัสรา  โคกสถาน
9. เด็กหญิงอารียา  มูลลา
10. เด็กหญิงแพรวพรรณราย  เวียงสิมมา
 
1. นางภัทราวดี  แก้วจันทร์
2. นางสาวอภิญญา  นิรานนท์
3. นางสาวขวัญใจ  วงศ์สุวรรณ
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 หนองคาย 1. เด็กหญิงคูณคำ   มูลทอง
2. เด็กหญิงดาหลา   ดอนดี
3. เด็กหญิงทิวาพร   แสนสุพรรณ์
4. เด็กชายธนวันต์   ชุมโยมา
5. เด็กหญิงธนิดา   เสียงล้ำ
6. เด็กหญิงปริศนา   เหมแดง
7. เด็กหญิงพฤกษชาติ  ประทุมดวง
8. เด็กหญิงพีชญา   ทันยศ
9. เด็กหญิงวริศรา   สิงห์สูงเนิน
10. เด็กชายสมนึก  ปรินิพันธ์
11. เด็กหญิงสายธาร   สีดาโส
12. เด็กหญิงสุพัตรา   สมชัย
13. เด็กหญิงอรวรรณ   สิงห์คำ
14. เด็กหญิงเกวลิน   ไชยเลิศ
15. เด็กหญิงเพ็ญนภา   ไกรวิจิตร
 
1. นายชฎากร   สิงหศิริ
2. นายปวิช  ปวรไชยกร
3. นายอภิสิทธิ์  มหาอุป
4. นายใหม่  ชัยยะ
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กชายวิศรุต  ศรีพระราม
2. เด็กหญิงสุชญา  กะซัน
 
1. นายสมคิด  หมื่นเรือคำ
2. นายปรีชา  ไชยดี
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงนันทิดา  ผลบุญ
2. เด็กหญิงศิรินทิพย์  จันทะพล
 
1. นายสมคิด  หมื่นเรือคำ
2. นายปรีชา  ไชยดี
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดแคนโนนมันปลา 1. เด็กหญิงอะติกานต์  ปิ่นนิล
 
1. นายคมกฤษณ์  ทองขอน
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 1. เด็กชายอดิศักดิ์  สามา
 
1. นายทรงศิริ  ศรีบุญเรือง
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแบง 1. เด็กชายปริวัตร  ยามรัมย์
 
1. นายอนุชิต  รางศรี
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงพิยดา  พนมไพร
 
1. นายบุญมี  สีสุข
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวัดหลวง 1. เด็กชายภูริพัฒน์  บุญเลี้ยง
 
1. นางเรืองสิน  โสภาเวทย์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแบง 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ศรีร้อยคำ
 
1. นายอนุชิต  รางศรี
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแบง 1. เด็กหญิงระพีพรรณ  หว้านเครือ
 
1. นายอนุชิต  รางศรี
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแบง 1. เด็กหญิงฐานิตา  สุวรรณชัยรบ
 
1. นายอนุชิต  รางศรี
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเป 1. เด็กหญิงจรรยพร  มะตาด
2. เด็กหญิงทัศรินทร์  หาโล๊ะ
 
1. นางสาววัชรีพรรณ  ยกเทพ
2. นางรวิพร  มาลา
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  โคตรสงคราม
2. เด็กหญิงปิยมาศ  วงศ์แสน
 
1. นางสาวสาวิตรี  เหล่าฆ้อง
2. นางสุดถวิล  ปัดถาทุม
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  เพิ่มศรี
2. เด็กหญิงอนุตรา  มหาไชย
 
1. นางสาวสาวิตรี  เหล่าฆ้อง
2. นางสุดถวิล  ปัดถาทุม
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแบง 1. เด็กชายอาทิตย์  สินทร
 
1. นายอนุชิต  รางศรี
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี 1. เด็กหญิงณัฐกานท์  เฉิดจินดา
2. เด็กชายธันยธรณ์  แสวงชัย
3. เด็กชายวีรวัฒน์  กับบุญ
 
1. นางสาวสุมาลี  นามพรม
2. นายเดช  นิติธรรม
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายปฏิวัติ   แก้วเกิดมี
2. เด็กชายปิยะวัฒน์   ฉันทะมิตร
3. เด็กชายสิริวัตร   อินทะ
 
1. นายยรรยงค์  เป็นรัมย์
2. นางประนอม  หากันได้
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายชาติตระการ   โคตรงาม
2. เด็กชายณัฐพร   โสดทา
3. เด็กชายไพศาล   แก้วเกิดมี
 
1. นายยรรยงค์  เป็นรัมย์
2. นางประนอม  หากันได้
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต 1. เด็กชายศิรศักดิ์  เดชไกร
 
1. นายพิพัฒนพงษ์  สุวรรณโสภา
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต 1. เด็กชายกฤษณะ  บัวชาบาล
 
1. นายพิพัฒนพงษ์  สุวรรณโสภา
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวัดหลวง 1. เด็กหญิงชญาดา  สิงหอำไพ
 
1. นางศิริพร  ศิริมงคล
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวัดหลวง 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สารศรี
 
1. นางศิริพร  ศิริมงคล
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 92.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวัดหลวง 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ศรีณรงค์
 
1. นางศิริพร  ศิริมงคล
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวัดหลวง 1. เด็กหญิงสุกัลยา  บุญจันที
 
1. นางศิริพร  ศิริมงคล
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1. เด็กชายคมสันต์  บุตรดีสุวรรณ
2. เด็กชายนิธิบดี  คุยลำเจียม
3. เด็กชายรชานนท์  บุญเลิศล้น
4. เด็กชายวีรพล  ชลเทพ
5. เด็กชายอดิสร  ฐานไชยโชติ
 
1. นายเอกพร  ตงธิ
2. นายกฤษณะ  ทัพบำรุง
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต 1. เด็กหญิงกุลณัฐ   คำแหล่
2. เด็กหญิงจัสมิน  ทร็อทมัน
3. เด็กหญิงจินดาหรา  กิจตะสา
4. เด็กชายจิรวัฒน์  นวนน้ำจิตต์
5. เด็กหญิงชญานิน  สุขา
6. เด็กชายชนสรณ์  วุฒิสาร
7. เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  ทองแห้ว
8. เด็กหญิงณัฐพัสสร  สุวิริยะกุล
9. เด็กชายณัฐวุฒิ   ทองจันทร์
10. เด็กชายถิรวัฒน์  สุวรรณชัยรบ
11. เด็กหญิงทนัชชา  พลเสน
12. เด็กหญิงธีราพร  พิมวาปี
13. เด็กหญิงนสาชล  ทองจันทร์
14. เด็กหญิงบัณฑิตา  จันทร์ศิริ
15. เด็กหญิงปพิชญา   เคหฐาน
16. เด็กชายปริยากร   พิมโต
17. เด็กหญิงพัชชา  สวนลา
18. เด็กชายพีระภัทร์  พิรักษา
19. เด็กหญิงฟ้าใส  หนองผือ
20. เด็กชายภัทรพล  พรมประพันธ์
21. เด็กหญิงยุภารัตน์  จันทร์ศิริ
22. เด็กหญิงวริศรา  ตาลลาด
23. เด็กหญิงสุนิสา  สงวนสิน
24. เด็กหญิงอนงค์นาฎ  สีอ่อน
25. เด็กชายอรัญชัย  สีกวนชา
26. เด็กหญิงอาภรณ์  ศรีจักร
27. เด็กหญิงอินทิรา  แสนทวีสุข
28. เด็กหญิงอ้อมสา  ชะเมียงชัย
29. เด็กชายเจษฎาภรณ์   ทองจันทร
30. เด็กหญิงเอมี่ วิเวียน  นีดแฮม
31. เด็กหญิงใบเงิน  วงค์อนุ
 
1. นายปรพล  รังษา
2. นายพิพัฒนพงษ์  สุวรรณโสภา
3. นางสาวอำภาภรณ์  ไสทอง
4. นางสาวจุฑามาศ  ดวงแก้ว
5. นางสาวพนิดา  มิทะลา
6. นางสาวปุณิกา  ข่าทิพย์พาที
7. นางสาวกันตสิริ  แพงสุข
8. นางอุไรวรรณ  รอดอุดม
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร 1. เด็กชายวีระพล  วรรณศิริ
 
1. นายสุพรหม  ทาเภา
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรสลินคัคณางค์ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  สิมมาเต่า
 
1. นางกนิษฐา  ศรีวิเศษ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปัก 1. เด็กหญิงศุภสุตา  แก้วพินิจ
 
1. นางสาวดาราพร  ทานัง
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1. เด็กหญิงอนิศรา  พรมคำมูล
 
1. นายมนตรี  แก้วสมบูรณ์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวัดหลวง 1. เด็กชายกฤษฎา  พลสุวรรณ
 
1. นางศิริพร  ศิริมงคล
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแบง 1. เด็กชายสุนันท์  ชันดา
 
1. นายวิทยา  วงษ์ไชยา
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตาล 1. เด็กหญิงนัฐทริกา  คำโสภา
 
1. นางอุลัย  สุโพธิ์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1. เด็กหญิงขวัญใจ  สุวรรณสี
 
1. นางอรอนงค์   สิงห์ภูกัน
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวัดหลวง 1. เด็กชายเหมวัต  พระโพธิ์
 
1. นางนงลักษณ์  ศรีสมบูรณ์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ 1. เด็กชายสุธี   ประจิตร
 
1. นางจุฬาภรณ์   จันชารี
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนฤๅษี 1. เด็กหญิงปณิตตา  ติหะปัญโย
 
1. นางนภสร   แข็งแรง
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ 1. เด็กหญิงบุญทิรา  ลีระบุตร
 
1. นางจุฬาภรณ์   จันชารี
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ 1. เด็กชายชัยชนะ  ตังทนาม
 
1. นางบรรทม  ทองเต็ม
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแบง 1. เด็กชายธวัชชัย  บำรุงเอื้อ
 
1. นายวิทยา  วงษ์ไชยา
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงปิยะพร  ศรีมณีรัตน์
 
1. นางสาวปัณฑารีย์  เตโช
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุทธสิริโสภา 1. เด็กหญิงสุทธิตา  คงกระเรียน
 
1. นางสาวพิศมัย  สุวรรณ์สาร
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต 1. เด็กหญิงกริษฐา   แก้วรอด
2. เด็กชายกาวินรัตน์  งามดี
3. เด็กหญิงกุลนิษ  ศรีแสน
4. เด็กหญิงจารุภา  รวมพร
5. เด็กชายจารุวัฒน์  สีดา
6. เด็กชายชัยมงคล  โพธิ์ศรีไม
7. เด็กหญิงฐิติพร  กุคงนิน
8. เด็กหญิงฐิติวรดา   วังโพธิ์
9. เด็กชายณฐกฤต  แพงแสนทรัพย์
10. เด็กชายณฐพล  ภารจรัส
11. เด็กหญิงณัฐณิชา  เจริญพร
12. เด็กหญิงณัฐนิชา  วิเชฏฐพงษ์
13. เด็กชายธนริศ  สว่างศรี
14. เด็กชายธราเทพ  พลภักดี
15. เด็กหญิงธีมาพร  ตรีรัตน์
16. เด็กชายนคินทร  ศรีประสงค์
17. เด็กหญิงนงณพัส  อุ่มไชย
18. เด็กชายนันธิภาค  แย้มสุวรรณ
19. เด็กชายปพน  บินตะคุ
20. เด็กหญิงปภัสสร  สารีสุข
21. เด็กหญิงประภาภรณ์   ทองนาค
22. เด็กชายพงษพัฒน์  ยามดี
23. เด็กชายภูบดินทร์  เดือนขาว
24. เด็กหญิงมณีกานต์  ทุ่มสิงห์
25. เด็กชายรัชนาท  จันทร์เต็ม
26. เด็กหญิงวราภรณ์    รัตนเมธาโกศล
27. เด็กหญิงวริศรา  นวลออน
28. เด็กหญิงวิชญาดา  ชัยพัฒน์
29. เด็กชายวิธาร  ผาสุราษฎร์
30. เด็กชายวุฒิชัย  ทองแห้ว
31. เด็กชายศสิวัฒน์  ภูวนา
32. เด็กชายศักดิ์ชัย  พรมตื้อ
33. เด็กหญิงสิริกร  จันทร์เทศ
34. เด็กหญิงสิริโสภา  ปะระมะ
35. เด็กชายอนุวัฒน์  สุริวงค์
36. เด็กหญิงอมรัตน์  เพชรนอก
37. เด็กหญิงอารีรัตน์  นามสนธิ์
38. เด็กหญิงเทวธิดา  ราชชิต
39. เด็กหญิงแคทเทอลีน   ถิลวิลัย
 
1. นายพิพัฒนพงษ์  สุวรรณโสภา
2. นางสาวอำภาภรณ์  ไสทอง
3. นายปรพล  รังษา
4. นางสาวนริศรา  นิลแสงศรี
5. นายวิสัณธ์  วีระศักดิ์
6. นายพุฒ  เคหฐาน
7. นางบุศราคำ  เคหฐาน
8. นายธิดารัตน์  โฆษิต
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายาง 1. เด็กชายกฤษณะ  น้อยเล็ก
2. เด็กชายกิตติพงษ์  มืดคำบง
3. เด็กหญิงคณิตตา  หารสงคราม
4. เด็กชายณัฐพล  แซงผุย
5. เด็กหญิงดาวเหนือ  อุทะยุธ
6. เด็กชายปรีชา  สีดามาตร
7. เด็กหญิงพรพิมล  สำเภา
8. เด็กหญิงพรพิมล  จำรัสรักษ์
9. เด็กชายพิทักษ์  เมาะราษี
10. เด็กหญิงอุไรพรรณ  สุวรรณรินทร์
 
1. นายอัมรินทร์  เพียเอีย
2. นายผดุงศักดิ์  ตรีพลี
3. นายสุรพล  มาตวงค์
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายาง 1. เด็กหญิงชลธิชา  เสาหิน
2. เด็กหญิงชลธิชา  กุลมะโฮง
3. เด็กชายชินวัตร  เมาะราษี
4. นายธีรภัทร์  บุดดาศรี
5. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีเทพอุบล
6. เด็กหญิงพิชชาพร  วงศ์ศรีจันทร์
7. เด็กชายศรายุทธ  คำวงษา
8. เด็กชายสรศักดิ์  แสงฤทธิ์
9. เด็กหญิงสุภาวิตา  จิรรัตนสกุล
10. นายอภิวัฒน์  เจริญธรรม
 
1. นายอัมรินทร์  เพียเอีย
2. นายผดุงศักดิ์  ตรีพลี
3. นายสุรพล  มาตวงค์
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงกัณฐกรณ์   อุตส่าห์
2. เด็กหญิงจิรนันท์   นวลสิงห์
3. เด็กหญิงญาดา   สรสินธ์
4. เด็กหญิงธนาภา   เส็งคำปาน
5. เด็กหญิงภัคธีมา   หมื่นคำแปง
6. เด็กหญิงศศิกาญจน์   ถุงแก้ว
 
1. นางสุดารัตน์  วัฒนพฤติไพศาล
2. นางสาวเสาวนีย์  สุวรรณรอด
3. นางสาวสุภัทรา  มหาไชย
4. นางสาวกรกนก  โทเวียง
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงกำพี้ 1. เด็กหญิงขิมญารัตน์   พรมสีหา
2. เด็กหญิงช่อผกา   ลุนรินทร์
3. เด็กหญิงมนันญา   นุราช
4. เด็กหญิงมาริสา   เทียบแก้ว
5. เด็กหญิงยุภาภรณ์   แก้วก่า
6. เด็กหญิงวรนุช   เดื่อทุ่ง
7. เด็กหญิงวราภรณ์   เดื่อทุ่ง
8. เด็กหญิงสุนิษา   โคตรสะขึง
 
1. นายกำธร  เวชสิทธิ์
2. นางสาวศรินทิพย์  พิมพเสน
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ต่างสี
4. นางสาวนับเดือน   ขิระทาน
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 หนองคาย 1. เด็กหญิงกฤติญา   หารินไสล
2. เด็กหญิงกวินทิพย์   หงส์ตัน
3. เด็กหญิงญาณิศา   โสภารัตนไพบูลย์
4. เด็กหญิงนงลักษณ์   ธรรมขันธ์
5. เด็กหญิงบุปผา   คชกฤษ
6. เด็กหญิงปรียาวรรณ    หงส์ตัน
7. เด็กหญิงพิมชนก   จันทร์บาน
8. เด็กหญิงภัชราพร   คำบอน
9. เด็กหญิงมุธิตา   แก้วนุช
10. เด็กหญิงรัฎาพร   บุญยัง
11. เด็กหญิงรัฎาพา   บุญยัง
12. เด็กหญิงวราภรณ์   โคตรภักดี
13. เด็กหญิงอธิฌา   กมณีย์
14. เด็กหญิงอภิญญา    สุดารส
15. เด็กหญิงอาทิตยา   ศรีทำบุญ
16. เด็กหญิงอุไรวรรณ   โสภาบุตร
 
1. นายเจริญ  ไชยแสง
2. นางสาวเพ็ญพรรณ  จันทร์สว่าง
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายาง 1. เด็กชายชินวัตร  เมาะราษี
2. เด็กหญิงฐิติวรรณ  สุวรรณรินทร์
3. เด็กชายธีรภัทร์  บุดดาศรี
4. เด็กหญิงพรพรรณ  ตามพันธ์
5. เด็กหญิงฟ้าใส  แซงผุย
6. นางสาวภานุมาศ  วรรณประไพ
7. นางสาวลีลาชนก  ตรงดี
8. เด็กชายสรศักดิ์  แสงฤทธิ์
9. นางสาวสุจิตราภา  เพียศรี
10. เด็กชายอภิวัฒน์  เจริญธรรม
11. นางสาวเพ็ญนภา  คำวงษา
12. เด็กหญิงเอื้อสุรีย์  ปัญญา
 
1. นายอัมรินทร์  เพียเอีย
2. นายผดุงศักดิ์  ตรีพลี
3. นายสุรพล  มาตวงค์
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายชุติพนธ์  สีหามาตย์
2. เด็กชายดุรงค์ฤทธิ์   นัทธี
3. เด็กหญิงพัชรา  สีน้ำใส
4. เด็กหญิงสุธาสินี  กรทิพย์
5. เด็กชายเอกยุทธ  ธรรมขันธ์
 
1. นางสุดารัตน์  วัฒนพฤติไพศาล
2. นายภูวดล  คำสงค์
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 1. เด็กชายจักรี  กำแหงพล
2. เด็กชายณัฐพงษ์  หลวงพิทักษ์
 
1. นางสาววรดาพร  ราชาเดช
2. นางนิรันดร  สุนทร
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต 1. เด็กหญิงพิชาภรณ์   กระทู่นันต์
 
1. นายมงคล  แสวงนาม
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กชายชานวัมน์  พิลาจันทร์
2. เด็กชายณัฐกฤต  มาลายุทธศรี
3. เด็กชายธีรภัทร  แสบงบาล
4. เด็กชายนัทเวช  โคตะพันธ์
5. เด็กชายปรีชา  แก่นท้าว
6. เด็กชายเมธาสิทธิ์  สุดโสม
 
1. นายภัทรชัย  ธรรมคุณชัย
2. นายบุญมี  สีสุข
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงชลธิชา  โคตชา
2. เด็กชายทัศชัย  อัตกุล
3. เด็กหญิงพิมพิชญา  ผิวลี
4. เด็กชายอภิวิชญ์  หงษ์ศา
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  บาตรเต็มดี
6. เด็กหญิงแพรวา  อินทวงศ์
 
1. นายอนุรักษ์  วงศ์ศรีชา
2. นางสาวชมนภัส  ผ่องปัญญา
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอั้ว 1. เด็กหญิงกิ่งฟ้า  บุญหนา
2. เด็กหญิงขวัญจิต  หล้าคอม
3. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ศักเหลา
4. เด็กหญิงฑิฐาวรรณ  สิงห์ทุย
5. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สุมาลี
6. เด็กหญิงบูมรินทร์  ศรีษาคำ
7. เด็กหญิงปิยนุช  สุกรรณ
8. เด็กหญิงศรัญญา  ปังคะบุตร
 
1. นายจักรพงษ์  เบ้ารักษา
2. นางวิไล  พรมภิมาตย์
3. นางสาวปภาดา  อินทร
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ 1. เด็กหญิงชุติมา  ภูทอง
2. เด็กหญิงฐิติมา   คันทมาตย์
3. เด็กหญิงธนพรรณ  ปาณาราช
4. เด็กหญิงนันติญา  ศรีกระทุม
5. เด็กหญิงนิสาชล   เนื่องพะนอม
6. เด็กหญิงปนัดดา  อายุพันธ์
7. เด็กหญิงสุภัสรา  ศรีหาวงค์
8. เด็กหญิงอนงค์นาถ   สาธิราช
9. เด็กหญิงอภิษฎา  มาละมิ่ง
10. เด็กหญิงเวทินี   สุวรรณพุ่ม
 
1. นายสุวิทย์  กระดานลาด
2. นายสมาน   ว่องไว
3. นายอภิศร  ทิพเสนา
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  มูลกระโทก
2. นางสาววราพรรณ  โพธิ์ศรี
3. นางสาวอภิญญา  ข่ายเพชร
4. เด็กหญิงอรสา  อาจอินทร์
5. นางสาวอาทิตยา  นามมนตรี
 
1. นางพรเพชร  เพียสุระ
2. นายสมหมาย  พรมอุดม
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต 1. เด็กหญิงกุลธิดา  คำแหล่
2. เด็กหญิงศุลีพร  ศรีอินทร์
3. เด็กหญิงอริศรา  อนุสรณ์ประเสริฐ
 
1. นางสาวลักษณา  เทพโอทา
2. นางสาวรัตนา  รัตนมงคล
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กหญิงมลิดา  พิจารย์โชติ
2. เด็กชายสิริมงคล  ล้าหมอก
3. เด็กหญิงเสาวนีย์  มาลัย
 
1. นางสาวสงวน  เรียงพรม
2. นางสาวลำดวน   เหล่าโก่ง
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วกาสี
2. เด็กหญิงพรพรรณี  มงคล
3. เด็กหญิงวรรณสา  ชูรัตน์
 
1. นายอภิศร  ทิพเสนา
2. นางกาญจนา  ทิพเสนา
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ 1. เด็กหญิงกนกพัชร  ทัสนัส
2. เด็กหญิงจิราพร  เคนาอุประ
 
1. นางสาวอาริยา  มีศรี
2. นางสาวมณีรัตน์  ผลบุญ
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงน้ำฝน  บรรเทา
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ผาวิชัย
 
1. นายประเทือง  นางาม
2. นายดำเนิน  บุญเดช
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กชายทินภัทร  สิงห์ทองราช
2. เด็กหญิงรุจิรา  บุญพงษ์
 
1. นางสาวนิตรยา  สุวรรณเพ็ง
2. นางแจ่มจันทร์  ศรีระวงศ์
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวัดหลวง 1. เด็กชายตันติยาวัฒน์  มูลหอม
2. เด็กชายเจริญชัย  รัตนพันธ์
 
1. นายศุภกิจ  ราชบุรี
2. นางสาวรจนา  พิมพาชัย
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแบง 1. เด็กหญิงพุธิตา  เชียงรัมย์
2. เด็กหญิงสีดา  โคกสถาน
 
1. นางสาวขวัญใจ  วงศ์สุวรรณ
2. นางสาวกัลยกร  เยี่ยมรัมย์
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองควาย 1. เด็กชายภัทรพล  โพนทัน
2. เด็กชายเจษฎากร  ไชยา
 
1. นายโชติ  มะลิซ้อน
2. นางอุมารัก  รางศรี
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุทธสิริโสภา 1. เด็กหญิงจีเนท  ปีโซต์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สีโนนยาง
 
1. นายวัสพล  พัดเปี้ยมา
2. นางสุดาวดี  พัดเปี้ยมา
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต 1. เด็กหญิงกฤษฎา  แพงแสนทรัพย์
2. เด็กหญิงปริญญา  สาระสุข
 
1. นางภาวนา  แสวงนาม
2. นายปิยะณัฎฐ์  ตั้งสกุล
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กหญิงนรินทิพย์  ศรศิริ
2. เด็กชายภัทรพล  แสนคำ
 
1. นางสาวนิตรยา  สุวรรณเพ็ง
2. นางสาวลำดวน  เหล่าโก่ง
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 89.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กชายตะวันไท  ธานัง
2. เด็กชายอโณทัย  สุริวงศ์
 
1. นางสาวลำดวน  เหล่าโก่ง
2. นางนุศรา  ธานัง
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กชายฑีฆายุ  พาสีราช
2. เด็กชายนัธวัฒน์  แสนสีมนต์
 
1. นางสาวลำดวน  เหล่าโก่ง
2. นางสาวนิตรยา  สุวรรณเพ็ง
 
130 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สนะ
2. เด็กหญิงเจนจิรา  เสี่ยงเคราะห์
3. เด็กหญิงเจนจิรา  พันธุวิมาตร
 
1. นายธนพล  สะพังเงิน
2. นางสุจิตรา  วงษ์โก
 
131 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายชิตะวัน   ชำนาญมะเริง
2. เด็กชายธนวัฒน์   วงศ์วัลลภ
3. เด็กชายปภังกร   มาตา
 
1. นายอาคม  มาตา
2. นางปริญฎา  อุ่นวิเศษ
 
132 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุทธสิริโสภา 1. เด็กชายกิตติชัย  ดาศรี
2. เด็กชายภูมิบดินทร์  มุริจันทร์
3. เด็กชายอนุทิน  ชินทนาม
 
1. นางเพ็ญภักดิ์  นิยมญาติ
2. นางสุดาวดี  พัดเปี้ยมา
 
133 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุทธสิริโสภา 1. เด็กชายธีรดนย์   แสนพรม
2. เด็กชายนนทการ    วิชาคูณ
3. เด็กหญิงบุษบารัตน์  ดำดา
 
1. นางเพ็ญภักดิ์  นิยมญาติ
2. นางนีรนาท  บุญญาพิทักษ์
 
134 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ 1. เด็กหญิงจินตนา  แน่นอุดร
2. เด็กหญิงชลธิชา  วิบูลย์กูล
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  สมภักดี
 
1. นายสมบัติ  ตันนารัตน์
2. นางสาวจรุงจิต  นาคเสน
 
135 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายกรมภัฏ  พิริยะ
2. เด็กหญิงชรัญญา  ชาวสวย
3. เด็กหญิงวรดา  นันทขันธ์
 
1. นางปริญฎา  อุ่นวิเศษ
2. นายอาคม  มาตา
 
136 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีภา
2. เด็กชายนันทกานต์  วิชัยคำ
3. เด็กชายภัฒนศักดิ์  อัตตะกุล
 
1. นายธนพล  สะพังเงิน
2. นายพงศธร  ชัยเนตร
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายก้องเกียรติ   สุกรรณ์
2. เด็กชายขจรศักดิ์  แก้วก่อง
3. เด็กชายเอกพันธ์  คันโททอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเสรี  ทองคำ
2. นายจันสวาท  สายืน
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกฤษณะ  ประไพรเมือง
2. เด็กชายราเมศวร์   ถาวร
3. เด็กชายสิทธิกร  สียางนอก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเสรี  ทองคำ
2. นายวิทยา  นาศฤงคาร
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ปู่วัง
2. เด็กหญิงปลิษา  กลีบเมฆ
3. เด็กหญิงสุมินตรา  อินทพาษ
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ไชยฮ้อย
2. นางพัชรวี  อินทร์อำคา
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแบง 1. เด็กหญิงลัชละออ  ต๊ะประจำ
2. เด็กหญิงสุภิสรา  พรมดอนกลอย
3. เด็กชายอำนาจ   จุ้ยสม
 
1. นางสาวดวงตา  ศรีสร้างคอม
2. นางพรนิภา  วรรณมหินทร์
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาลชุม 1. เด็กหญิงธัญชนก  สุวรรณวงษ์
2. เด็กหญิงนันทิชา  สุวรรณวงษ์
3. เด็กหญิงวนิษา  ชมประเสริฐ
4. เด็กหญิงวรัญญา  ผ่านพิเคราะห์
5. เด็กชายสุทธิวัฒน์  เทพผล
6. เด็กชายอนุสรณ์  เหลาทอง
 
1. นายคง  วงษ์คำหาญ
2. นายพงษ์ศักดิ์  หมื่นเรือคำ
3. นางธนวรรณ  หมื่นเรือคำ
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กิระพันธ์
2. เด็กหญิงจิตวดี  กั้วเสถียร
3. เด็กหญิงปิยะวรรณ  แก้วโม้
4. เด็กหญิงมุฑิตา  ไชยพิศ
5. เด็กหญิงวิมลณัฐ  แก้วหนองฮี
6. เด็กหญิงสุมลฑา  อำพล
 
1. นางอรพินทร์  โพธิ์หะนาม
2. นางสาวภิญญพัชญ์  พาฤทธิ์
3. นางสาววรรณิภา  จำปานิล
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย 1. เด็กหญิงประภัสสร  ประยงค์
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  คุณปัญญา
3. เด็กหญิงเยาวพร  สนิท
 
1. นางสาวเนรมิตร  วงษ์หาจักร์
2. นางจิราภรณ์  ประโพศรี
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 1. เด็กหญิงกัลยาณี  พิมพันธ์
2. เด็กหญิงณัฐพร  สุทธิแสน
3. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  บุญทน
 
1. นางพรพิมล  แก้วมงคล
2. นางสาวมลฤดี  วันศิริ
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ 1. เด็กชายธีระศักดิ์  สนหา
2. เด็กหญิงพิยดา  ริ้วทอง
3. เด็กหญิงสุชานันท์  สิริหลวง
 
1. นายสุนทร  สอนสมนึก
2. นางสาวทัศวรรณ  โสภากุล
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอั้ว 1. เด็กหญิงภัทรจิราณ์  เงินเร็ว
2. เด็กหญิงวรนุช  ศรีจันทร์
3. เด็กหญิงเพลินพิศ  รักษาภักดี
 
1. นายอัมพร  สวนแสน
2. นางสิริภัทร  ชาวยศ
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหนัง 1. เด็กหญิงธนพร   อุนะสิงห์
2. เด็กหญิงวารุณี  เลินราช
3. เด็กหญิงอโนทัย  มหาเพชร
 
1. นางพิมพา  คลังชำนาญ
2. นางสาวอรทัย  เพียศรี
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฮำ 1. เด็กหญิงผกามาศ  หงษ์คำ
2. เด็กชายฟ้าประทาน  รักษานวล
3. เด็กหญิงอัจจิมา  บุญรอด
 
1. นางสาวพุทธวรรณี  วันเหิม
2. นางนิภารัตน์  สมจิตพิจารณ์
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเหมือด 1. เด็กหญิงธิดาวดี  นานาวัน
2. เด็กหญิงนัชชา  พละมาตร์
3. เด็กหญิงนาถยา  เรี้ยวแรง
 
1. นายสุกัน  แก้วม่วง
2. นางวาสนา  จันทะแจ่ม
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฮำ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  บุญชัย
2. เด็กหญิงน้ำฝน  สิงห์อ่อน
3. เด็กหญิงหยาดนภา  พึ่งสุข
 
1. นางสาวฐิตินันท์  โคตรประทุม
2. นางสาวนุชรี  ทิพเจริญ
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาบำรุง 1. เด็กหญิงปรางทิพย์  ชนะบุญ
2. เด็กหญิงอรทัย   สมหวัง
3. เด็กหญิงโสภิตา   พิมโคตร
 
1. นางปรียานาถ   หวังหมู่กลาง
2. นางสุภาพร  โคตรประทุม
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฮำ 1. เด็กหญิงดุจดาว  ชาวประสา
2. เด็กหญิงสุวรรณี  สิงห์ขรอาด
3. เด็กหญิงอนญชนก  อำไพร
 
1. นางปิยฉัตร  จิตรดี
2. นางวิไลพร  พลรัตน์
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายาง 1. เด็กชายชัยวัฒน์  อันแสน
2. เด็กหญิงศศิธร  โพธิ์บัญดิษ
3. เด็กหญิงอรนิษา  วาสรัตน์
 
1. นายวิโรจน์  ตะมะนัน
2. นางเพิ่มพูล   บูขากุล
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายาง 1. เด็กหญิงทัศวรรณ  จำรัสรักษ์
2. เด็กหญิงพรพรรณ  ตามพันธ์
3. นางสาวสุจิตราภา  เพียศรี
 
1. นายวิโรจน์  ตะมะนัน
2. นายพิทยา  จำวงศ์
 
155 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงกมลชนก   เกตุนอก
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา   เพียเอีย
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ   วงษา
 
1. นางสาวระภีพรรณ   หอมสมบัติ
2. นางสาวศิรินันท์   เดชบุญ
 
156 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรสลินคัคณางค์ 1. เด็กหญิงบุณยานุช  ยะรัตน์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  แกชวดดง
3. เด็กหญิงสุภารัตน์  จันทะแพน
 
1. นางนภาพร  พรมจันทร์
2. นางสาวเสาวคนธ์  ข้อยุ่น
 
157 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเซิม 1. เด็กชายปิยะ  ทองพั้ว
 
1. นางรุ่งพิศ  เกตุคำ
 
158 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหนัง 1. เด็กชายราชันย์  วิสิทธิ์
 
1. นางสาวอรทัย  เพียศรี
 
159 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัว 1. เด็กหญิงกวิสรา  วันใส
 
1. นางวรินทร  สอนใหม่
 
160 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแป้น 1. เด็กหญิงสิรีพร  อำนวยการ
 
1. นางสาวกมลรัตน์   ศรีเชียงหวาง
 
161 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฮำ 1. เด็กหญิงพรนภัส  โคตรสงคราม
2. เด็กหญิงรุจจิรา  ชมภูราช
3. เด็กหญิงสิริกัญญา  สืบสังข์
 
1. นางสาวภักจิต  ดวงอาสงค์
2. นายยุทธนา  ศรีประเสริฐ
 
162 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเซิม 1. เด็กหญิงอติพร  คงทวี
2. เด็กชายเจษฎา  สุขศาลา
 
1. นางรุ่งพิศ  เกตุคำ
2. นางปฐพร  หาฝ่ายเหนือ
 
163 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ 1. เด็กชายชานนท์   พันธุ์สอาด
2. เด็กหญิงนลิตา   ศรีชุม
 
1. นางดรุณี   บูชากุล
2. นางสาวชมภูพร   แสนโพง
 
164 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย 1. เด็กหญิงไอริน  ธานี
 
1. นางสาวนุสรา  พรมพินิจ
 
165 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุทธสิริโสภา 1. เด็กหญิงสุธิตา   พรมวงษา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศิริวัฒน์   วงศ์แสนไชย
 
166 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุทธสิริโสภา 1. เด็กชายต้นกระกลู   เทพวงศ์
 
1. นายยุทธรงค์   แสนวัง
 
167 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย 1. เด็กชายเนติพงษ์  วงษาเทพ
 
1. นางสาวอภิสรา  อภัยพรม
 
168 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฮำ 1. เด็กชายวินัย  เถรวัล
 
1. นางสาวภักจิต  ดวงอาสงค์
 
169 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  ชาดา
 
1. นางนิ่มนวล   โสดา
 
170 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. นางสาวอรอนงค์  ชนูนันท์
 
1. นางพรเพชร  เพียสุระ
 
171 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี 1. เด็กชายปฏิพล  อุตมะ
 
1. นางสมร  กะวิเศษ
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเซิม 1. เด็กหญิงศศิวรรณ  จันทร์ผา
 
1. นางกองสินธุ์  ศรีชัยชนะ
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กชายเพชรพนา  สิงห์ภูกัน
 
1. นางพรเพชร  เพียสุระ
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้อน 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  กันทิศักดิ์
2. เด็กหญิงจิรัชยา  ภูนุภา
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  โพธิจร
4. เด็กหญิงธิตาวีร์  บิลโภชน์
5. เด็กหญิงนิวนิติกุล  ชำนาญเอื้อ
6. เด็กหญิงพรไพรลิน  กุญศิริกาญจน์
7. เด็กหญิงอภิญญา  ฟองสาลี
 
1. นางจิตรา  สุพร
2. นางพิศมัย  พฤกษชาติ
3. นางสาวจิริยา  ศริประสงค์
 
175 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 หนองคาย 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   ทับวิเศษ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา   บุดดี
3. เด็กหญิงสุมิตรา   ทองดี
 
1. นางวริศรา   จุลปาน
2. นางสาวเพ็ญพรรณ   จันทร์สว่าง
 
176 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย 1. เด็กหญิงชุติมา  เดื่อนา
2. เด็กหญิงมะลิวรรณ  อินลี
3. เด็กหญิงเนาวพร  รุ่งโรจน์
 
1. นางสาวปาริฉัตร  ภูมิพิพัฒน์
2. นางสาวนุสรา  พรมพินิจ
 
177 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ 1. เด็กชายธนธรณ์  บุษบงค์
2. เด็กชายพงศพัฒน์   บำเพ็ญศิลป์
3. เด็กชายอภิวัฒน์   จอมทิพย์
 
1. นางสาวนงลักษณ์   กระพรม
2. นางสาวชมภูพร   แสนโพง
 
178 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ 1. เด็กชายพัชรพงษ์  งามผิวเหลือง
2. เด็กชายวีระวัฒน์ชัย  คำมูล
3. เด็กชายศรัณย์  จันทะไทย์
 
1. นายอำนาจ  นาคเสน
2. นายอดิพงษ์  อินทร์พรหม
 
179 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง 1. เด็กหญิงพรรนิชา  มาตา
2. เด็กหญิงวรรณนิสา  วงศ์ประจัน
3. เด็กหญิงอรินทรา  สาระแนม
 
1. นางจันคำ  เวชสิทธิ์
2. นางอุไร  บริจาค
 
180 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นาคำ
2. เด็กชายไพฑูรย์  โต๊ะขุขันธ์
 
1. นางพรเพชร  เพียสุระ
 
181 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าคำบง 1. เด็กชายธีรภัทร  ยศจังหรีด
2. เด็กชายวรวุฒิ  ติดวงษา
 
1. นางสาวมัทนียา  สุทธิประภา
2. นางสาวจิตตรา  ธงยัน
 
182 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กชายครรชิตชัย  มูลนันท์
2. นายอชิตพล  สิมมาจันทร์
 
1. นางพรเพชร  เพียสุระ
 
183 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 หนองคาย 1. เด็กชายพนัส   คนเพียร
2. เด็กชายราเชนทร์   อ้วนลาน
3. เด็กชายสิทธิพล   เป้าภูเขียว
 
1. นางสาวสุพิชฌา  บิดานารา
2. นางสาวจิตราภรณ์   ชาเรืองเดช
 
184 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม 1. เด็กชายจักรตุรงค์  คชาเพ็ชร
2. เด็กชายทศพล  แก้วกาหลง
3. เด็กชายอนุชา  ปุชัยเคน
 
1. นางสาวชนัญชิดา  พั้วพวง
2. นางกาญจนา  ผาบจุงกุง
 
185 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์   อ่องจำปา
 
1. นายอดิศักดิ์  นาเคน
 
186 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ 1. เด็กชายอัมรินทร์  คู่กระสังข์
 
1. นายวัฒนา  คำทะเนตร
 
187 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายปัญณธร   ปาละสาร
 
1. นายอดิศักดิ์  นาเคน
 
188 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ 1. เด็กชายสถาพร  มัดไธสงค์
 
1. นายวัฒนา  คำทะเนตร
 
189 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายชนาภัทร   ศรีทากุล
 
1. นายอดิศักดิ์  นาเคน
 
190 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายธิตินันท์   บุญเสริฐ
 
1. นายอดิศักดิ์  นาเคน
 
191 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงอาด 1. เด็กชายยุทธนา  ผาทอง
 
1. นายทวี  แสงฤทธิ์
 
192 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงจิรนันท์  นวลสิงห์
2. เด็กหญิงจิรนารถ  แสนอุบล
3. เด็กชายชนาภัทร   ศรีทากุล
4. เด็กหญิงญาณภัทรา  ตู้เชียงเพ็ง
5. เด็กหญิงณรัญญา  นันทพล
6. เด็กหญิงทัดดาว  สาริยา
7. เด็กหญิงทับทิม  ศรีชาทุม
8. เด็กหญิงธัญพร  พฤคณา
9. เด็กชายธิตินันท์   บุญเสริฐ
10. เด็กชายธิติพงษ์   หารแจต
11. เด็กชายธีรเดช   ฤทธิศร
12. เด็กหญิงนัทชา  สุปัญญาบุตร
13. เด็กหญิงนิศารัตน์   อินทร์ม่วงไทย
14. เด็กหญิงนิศารัตน์  จิรฐานิด
15. เด็กชายปฏิภาณ  เหมืองทอง
16. เด็กหญิงปฏิมาพร  ดาบโสมศรี
17. เด็กหญิงปทุมทิพย์  แก้ววิเคษ
18. เด็กชายปัญณธร   ปาละสาร
19. เด็กหญิงพิมยดา  วงษ์ประจัน
20. เด็กชายพิริยากร   สิงหศิริ
21. เด็กหญิงภัทราวดี  โนนทิง
22. เด็กชายภูตะวัน   พันธ์ขาว
23. เด็กหญิงมิ่งกมล  เกษมสาร
24. เด็กหญิงวรรณวิไล  พินโยวงค์
25. เด็กชายสิทธิชัย   แสนสีแก้ว
26. เด็กชายอัษฎาวุธ  เจริญ
27. เด็กหญิงอาริศา  ภูจารึก
28. เด็กชายเกียรติศักดิ์   อ่องจำปา
29. เด็กชายเกียรติศักดิ์   พรสุวรรณ์
30. เด็กชายเกียรติศักดิ์  อ่องจำปา
 
1. นายอดิศักดิ์  นาเคน
2. นางสุดารัตน์  วัฒนพฤติไพศาล
3. นายภูวดล  คำสงค์
4. นายพงศกร  โสลุน
5. นางสาวอริสสา  นานอก
6. นางสาวกาญจนา  นามวงษ์ษา
7. นางสาวเสาวนีย์  สุริยสาร
 
193 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงอาด 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ผาทอง
2. เด็กชายกัมปนาท  โต้เพชร
3. เด็กหญิงกีรตา  ต่างโอษฐ์
4. เด็กหญิงจันทร์ทอง  ผาทอง
5. เด็กหญิงจิราภรณ์  สิริเปี่ยมสุข
6. เด็กชายจีรศักดิ์  ผาทอง
7. เด็กหญิงจุฑาพร  ผาทอง
8. เด็กหญิงฐานิดา  ทระทึก
9. เด็กหญิงณัฐธิดา  ราชนิจ
10. เด็กชายทีปกรณ์  ขุนสักทอง
11. เด็กหญิงธิญารัตน์  ปาระมี
12. เด็กหญิงนิรุชา  ผาทอง
13. เด็กหญิงนุสรา  เศษนิตย์
14. เด็กหญิงปิยภร  ผาทอง
15. เด็กหญิงพรทิพย์  สุยคำไฮ
16. เด็กชายยุทธนา  ผาทอง
17. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ต่างโอษฐ์
18. เด็กหญิงวาสนา  เคณาภูมิ
19. เด็กหญิงศิรินทรา  ผาทอง
20. เด็กชายศุภชัย  ผาทอง
21. เด็กชายสิริศักดิ์  พรมบาง
22. เด็กหญิงสุกัลยา  ชาวยศ
23. เด็กหญิงสุกานดา  เคณาภูมิ
24. เด็กชายอติชาต  สุวรรณพล
25. เด็กหญิงอนุภา  ผาทอง
26. เด็กชายอาทิตย์  บรรณารักษ์
27. เด็กชายอิสรา  ศรีจันทร์
28. เด็กหญิงอุลัยพร  ศรีวงษ์
29. เด็กชายเจษฎา  สุทธิวรรณา
30. เด็กชายเสกธิศักดิ์  ต่างโอษฐ์
 
1. นายทวี  แสงฤทธิ์
2. นายวิสุทธิพล  ศรีโยธา
3. นางปิยะธิดา  วงศ์รัตน์
4. นางอัมพร  ดอนจันทร์โคตร
5. จ.ส.อ.อุสา  เคณาภูมิ
6. นางศิริรัตน์  ไชยมานันต์
7. นางสาวดาราวรรณ  สิงห์คำ