สรุปเหรียญรางวัล สพป. หนองคาย เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย 35 3 4 0 42
2 บ้านแบง 30 8 4 7 42
3 บ้านผือ 28 6 2 6 36
4 สุทธสิริโสภา 23 6 2 4 31
5 บ้านโพธิ์ 21 9 2 4 32
6 เฝ้าไร่วิทยา 20 3 3 1 26
7 บ้านบัว 19 2 0 0 21
8 บ้านโนนสะอาด 18 1 3 0 22
9 บ้านวัดหลวง 17 1 0 0 18
10 บ้านพระบาทนาหงส์ 15 3 1 2 19
11 อนุบาลรัตนบัณฑิต 15 2 0 0 17
12 บ้านนาเพียงใหญ่ 14 6 3 3 23
13 บ้านโนนสวรรค์ 14 5 4 0 23
14 บ้านนาฮำ 14 1 0 1 15
15 บ้านเซิม 13 7 0 1 20
16 อนุบาลหนองควาย 13 1 1 0 15
17 บ้านเชียงอาด 12 6 4 2 22
18 รุจีจินตกานนท์ 11 3 0 3 14
19 เวทีราษฎร์บำรุง 11 3 0 0 14
20 บ้านดงกำพี้ 9 7 3 6 19
21 บ้านนายาง 9 1 1 2 11
22 อนุบาลอรวรรณ 9 1 0 2 10
23 บ้านหนองอั้ว 8 5 0 1 13
24 บ้านแป้น 8 3 1 3 12
25 ชุมชนบ้านชุมช้าง 8 2 0 1 10
26 โนนฤๅษี 7 5 1 3 13
27 บ้านหนองหอย 7 2 0 0 9
28 สันติรักษ์ 7 1 1 1 9
29 อนุบาลเธียรวนนท์ 6 3 0 4 9
30 บ้านใหม่ 6 2 1 2 9
31 รสลินคัคณางค์ 6 1 0 2 7
32 ราชประชานุเคราะห์ 27 หนองคาย 6 1 0 1 7
33 บ้านคำปะกั้ง 6 0 0 2 6
34 ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ 5 2 4 0 11
35 บ้านคำโคนสว่าง 5 1 0 0 6
36 บ้านดงดาล 5 0 1 1 6
37 บ้านต้อน 5 0 1 1 6
38 บ้านปัก 5 0 0 1 5
39 บ้านเหล่าต่างคำ 4 3 2 1 9
40 โนนยางดอนเม็ก 4 2 1 1 7
41 บ้านนาหนัง 4 2 0 6 6
42 บ้านท่าคำบง 4 2 0 0 6
43 บ้านหนองวัวชุม 4 2 0 0 6
44 บ้านท่าหนองพันทา 4 1 1 0 6
45 บ้านดงสระพัง 4 1 0 1 5
46 ประชาบำรุง 4 1 0 0 5
47 บ้านโคกถ่อนวิทยา 4 1 0 0 5
48 บ้านโคกกลาง 4 0 1 1 5
49 บ้านหนองเค็ม 4 0 1 0 5
50 บ้านโคกหัวภู 3 3 0 1 6
51 ป่าไม้อุทิศ 8 3 3 0 0 6
52 บ้านหนองแอก 3 2 1 0 6
53 บ้านคำจำปา 3 2 0 1 5
54 บ้านน้ำเป 3 1 1 0 5
55 กุดแคนโนนมันปลา 3 1 1 0 5
56 บ้านโพนแพง 3 1 0 1 4
57 ชุมชนบ้านปากสวย 3 1 0 0 4
58 บ้านก่องขันธ์ 3 0 0 2 3
59 บ้านนาดี 3 0 0 0 3
60 บ้านกลุ่มพัฒนา 3 0 0 0 3
61 บ้านสามัคคีชัย 2 3 0 0 5
62 บ้านนาคำมูลชมภูพร 2 2 0 3 4
63 บ้านสร้างนางขาว 2 2 0 0 4
64 บ้านหนองกุ้ง 2 1 1 1 4
65 อนุบาลนิคมเปงจาน 2 1 0 2 3
66 บ้านหนองยาง 2 1 0 1 3
67 บ้านห้วยน้ำเย็น 2 1 0 1 3
68 บ้านดอนเหมือด 2 1 0 0 3
69 บ้านบัณฑิตน้อย 2 1 0 0 3
70 บ้านหนองบัวเงิน 2 1 0 0 3
71 อนุบาลภัทรมน 2 1 0 0 3
72 บ้านกุดบง 2 1 0 0 3
73 บ้านนาเมย 2 0 1 3 3
74 บ้านทุ่งหลวงนาขาม 2 0 1 1 3
75 บ้านหนองแคนดอนสนุก 2 0 1 1 3
76 บ้านจับไม้ 2 0 0 0 2
77 บ้านโปร่งสำราญ 2 0 0 0 2
78 บ้านตาลชุม 2 0 0 0 2
79 บ้านปักหมู 2 0 0 0 2
80 บ้านนาสิงห์ 2 0 0 0 2
81 บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ 2 0 0 0 2
82 หมู่บ้านตัวอย่าง 1 2 0 3 3
83 บ้านนาตาล 1 2 0 0 3
84 บ้านหนองแหวน 1 2 0 0 3
85 บ้านกุดแกลบ 1 1 2 1 4
86 บ้านคำเจริญ 1 1 0 1 2
87 อนุบาลเฝ้าไร่ 1 1 0 1 2
88 บ้านต้อนเหนือ 1 1 0 1 2
89 บ้านนิคมดงบัง 1 1 0 0 2
90 บ้านหนองหลวง 1 1 0 0 2
91 บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ 1 0 0 2 1
92 สนธิราษฎร์บำรุง 1 0 0 1 1
93 นิคมเจริญชัย 1 0 0 0 1
94 ยูเนสโกสัมมนา 1 0 0 0 1
95 บ้านเหล่าโพธิ์ศรี 1 0 0 0 1
96 บ้านนาทับไฮ 0 3 0 2 3
97 ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี 0 2 1 1 3
98 บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน 0 2 1 0 3
99 บ้านโนนหนามแท่ง 0 1 1 0 2
100 บ้านหนองคอน 0 0 1 0 1
101 เตชะไพบูลย์ 1 0 0 1 0 1
102 บ้านนาตาลเหนือโนนสวาท 0 0 0 1 0
103 บ้านห้วยเปลวเงือก 0 0 0 1 0
รวม 603 178 67 110 958